Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Банкрутство (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (11)
Перевірки (8)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"

#35879807

Основна інформація

Назва Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"
ЄДРПОУ 35879807
Адреса 80086, С. Сiлець, Не Має
Дата державної реєстрації 08.05.2008
Середня кількість працівників 674
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ АКБ<КОНКОРД>
МФО: 307350
Номер рахунку: UA 533073500000026009000787801
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ <Ощадбанк>
МФО: 325796
Номер рахунку: UA 183257960000026006300079627
Контакти
03224940111
Lvk-hole@ukr.net

Опис діяльності

Організаційна структура

ВАТ"Львiвська вугiльна компанiя" засноване вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi вiд 28.09.2007р. за №1004 та спiльного рiшення засновникiв вiд 05.05.2008р. в процесi приватизацiї цiлiсного майнового комплексу державного пiдприємства "Центральна збагачувальна фабрика "Червоноградська", що згiдно з договором №14/2000 вiд 15.12.2000р. був зданий в оренду ЗАТ "Львiвсистеменерго", в зв"язку з чим державне пiдприємство припинило свою дiяльнiсть шляхом реорганiзацiї через приєднання до орендаря (ЗАТ"Львiвсистеменерго") вiдповiдно до наказу Мiнiстерства палива та енергетики вiд 04.04.2001р. за №148. Статут Товариства (перша редакцiя) зареєстровано державним реєстратором Сокальської районної державної адмiнiстрацiї Львiвської областi 08.05.2008 року. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А01 № 546032, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб 14081020000001167 вiд 08.05.2008 року, юридична адреса: с. Сiлець, Сокальського району , Львiвської областi. З метою приведення дiяльностi вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (ВАТ "Львiвська вугiльна компанiя") у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно iз рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (ПРОТОКОЛ №5) вiд 30 листопада 2011р. внесли змiни у найменування акцiонерного товариства, а саме: змiнити назву його типу з вiдкритого акцiонерного товариства (ВАТ) на публiчне акцiонерне товариство (ПАТ).. Ухвалою господарського суду Львiвської областi вiд 25.08.2015р. (суддя Артимович В.М.) порушено провадження у справi №914/2441/15 про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя". Оголошення (повiдомлення) про порушення справи про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" 25.08.2015р. Постановою Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 25.07.2016р. Ухвалу Господарського суду Львiвської областi вiд 25.08.2015 року у справi №914/2441/15 залишено без змiн. Постановою Вищого господарського суду України вiд 18.10.2016р. Ухвалу господарського суду Львiвської областi вiд 25.08.2015 року та постанову Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 25.07.2016 року у справi № 914/2441/15 скасовано. Справу № 914/2441/15 передано на розгляд до господарського суду Львiвської областi на стадiю пiдготовчого засiдання в iншому складi суду. Постановою Вищого господарського суду України вiд 18.10.2016р. у справi № 914/2441/15 скасовано Ухвалу Господарського суду Львiвського областi вiд 25.08.2015р. та постанову Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 25.07.2016р. у справi № 914/2441/15; справу № 914/2441/15 передано на розгляд до Господарського суду Львiвської областi в iншому складi суду. Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 24.05.2018р. вiдкрито провадження у справi № 914/2441/15 про банкрутство Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (суддя Цiкало А.I.) Постановою Захiдного апеляцiйного господарського суду вiд 04.03.2019р.(головуючий суддя Желiк М.Б.) вимоги апеляцiйних скарг залишено без задоволення. Постановою Верховного суду вiд 01 .08 2019р. Постанову захiдного апеляцiйного господарського суду вiд 04.03.2019р. та Ухвалу Господарського суду Львiвської областi вiд 24.05.2018р. № 914/2441/15 залишено без змiн. Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08. 2018р. у справi № 914/2441/15 введено процедуру санацiї Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", керуючим санацiєю призначено тимчасово здiйснюючого повноваження голови правлiння-генерального директора Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" Постоленка Володимира Олексiйовича. Повноваження посадової особи визначенi законодавством. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя". Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну. По даний час триває розгляд справи № 914/2441/15 про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв (осiб) - 673. Середня чисельнiсть по-заштатних працiвникiв i сумiсникiв (осiб) - 1 У 2020 роцi фонд оплати працi складав всього (тис. грн.) - 78 803,8 тис.грн., що на 7219,0 тис.грн. бiльше порiвняно iз 2019 роком. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Програма заходiв щодо планування та змiцнення кадрової полiтики Товариства включає: набiр висококвалiфiкованих спецiалiстiв на мiсцевому ринку. Положення про кадрову полiтику не створювалося. Заборгованость по заробiтнiй платi Товариства станом на 31.12.2020 вiдсутня

Участь у об'єднаннях

Емiтента не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Протягом 2020р. дiяв договiр про спiльну дiяльнiсть № 200515 вiд 20 травня 2015р. з ТзОВ "Еко-Промтех"

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Облікова політика

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у 2020 р. здiйснювався згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в реєстрах бухгалтерського облiку. На пiдприємствi видано наказ №3вiд 03.01.2018 р. "Про облiкову полiтику пiдприємства". У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося, Товариство вело бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишалися незмiнними протягом всього року. Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня. Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюють вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт основних засобiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi. Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт нематерiальних активiв. Нарахування накопиченої амортизацiї засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.

Продукція

Предметом дiяльностi Товариства є: -здiйснення виробничої, господарської, фiнансової, торгiвельної, iнвестицiйної, маркетингової, постачальницької, науково-дослiдної, консультацiйної, видавничої та iншої дiяльностi, яка не суперечить чинному законодавству України. Основними напрямки дiяльностi є: -збагачення вугiлля; -збагачення вiдходiв; -реалiзацiя вугiльної продукцiї; -забезпечення вугiльною продукцiєю споживачiв; -перспективний розвиток Товариства; -виробництво, монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, наладка, обслуговування технологiчного та iншого обладнання; -iншi види дiяльностi. Надання послуг Товариством не залежить вiд сезонних змiн. Успiшне проведення дiяльностi емiтента можливе в умовах полiтичної та економiчної стабiльностi в державi, тому що за таких умов потенцiйнi замовники мають можливiсть вкладати кошти у розвиток Товариства. Основнi ризики - не прогнозоване збiльшення вартостi енергоносiїв, частi змiни в економiчнiй полiтицi держави, значний податковий тиск, iнфляцiйнi явища - усi цi фактори суттєво впливають на платоспроможнiсть потенцiйних замовникiв. Для зменшення цих ризикiв емiтентом розроблено ряд заходiв, а саме: 1) комп"ютеризацiя; 2) забезпечення спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою; 3) навчання персоналу; 4) залучення молодих спецiалiстiв; 5) освоєння активних методiв роботи на ринку, як традицiйних (полiграфiчна реклама), так i нових (реклама в Iнтернетi тощо). Основнi клiєнти: -по збагаченню вугiлля - ДП "Львiввугiлля; ДП " Волиньвугiлля" Основнi напрямки дiяльностi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" на 2020 рiк: Основним видом дiяльностi Товариства у 2020 роцi є збагачення рядового вугiлля. Основними напрямками дiяльностi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" у 2020 роцi: 1. Збагачення рядового вугiлля, яке видобувається на шахтах ДП "Львiввугiлля", ДП "Волиньвугiлля" з вiдвантаженням енергетичного концентрату споживачам, зокрема на ТЕС .План переробки рядового вугiлля - 1 009,0 тис. тонн, в тому числi вiд ДП "Львiввугiлля" - 424,7 тис. тонн, вiд ДП "Волиньвугiлля" - 10,0 тис. тонн. План одержання доходу вiд переробки та збагачення рядового вугiлля - 121 920,9 тис. грн. 2. Переробка вiдходiв вуглезбагачення. З метою зменшення екологiчного навантаження на регiон та отримання додаткового енергетичного концентрату продовжувати переробку тонких вiдходiв з одночасною очисткою ємностi iснуючих хвостосховищ. Плановий дохiд вiд реалiзацiї вугiльного концентрату - 23000 тис. грн.. 3. Реалiзацiї вiдходiв вуглезбагачення у 2020р на суму -812,3 тис. грн

Активи

Протягом 2020 року Товариством придбано основних засобiв на суму 281,0 тис.грн., а у 2019 року - на суму 665,0 тис. грн., у 2018 року - на суму 88,0 тис. грн. У 2020 роцi вибуло основних засобiв на суму 14,0 тис. грн... У товариствi, згiдно наказу голови правлiння № 365 вiд 28.09.2020р., проведена рiчна iнвентаризацiя. Переоцiнки ОЗ у звiтному перiодi не було Модернiзацiя засобiв Товариства протягом 2020 року на Товариствi не здiйснювалася. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2020 року здiйснювався за рахунок власних коштiв. Пiдприємство здiйснює i планує здiйснювати iнвестицiї у ремонт обладнання за рахунок власних коштiв.

Основні засоби

На 31 грудня 2020 року ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя є власником основних засобiв на суму 354 025,0 тис.грн. за первiсною вартiстю, знос 308 906,0 тис. грн. (87,3 %), балансова вартiсть 45 119,0 тис. грн. Основнi засоби складаються iз: -будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; -машини та обладнання; -транспортнi засоби; -iншi. Основнi засоби в основному не впливають на екологiю навколишнього середовища, за винятком транспортних засобiв та котельнi. Умови використання основних засобiв нормальнi. Основнi засоби знаходяться за юридичною адресою Товариства.Товариство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв. Термiн використання основних засобiв - безтермiновий.

Проблеми

В зв'язку з кризою платежiв в державi та постiйно зростаючою неплатоспроможнiстю шахт, якi залишилися основними замовниками послуг фабрики опинилася в кризовому економiчному станi. Оскiльки ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя " є єдиною збагачувальною фабрикою в захiдному регiонi України, а енергетика потребує якiсного вугiлля, необхiдно було не тiльки пiдтримати життєдiяльнiсть пiдприємства, але термiново покращити економiчний стан фабрики без негативних наслiдкiв для шахт. Оскiльки дотацiї для вугiльної галузi вiдсутнi , а кiлькiсть дiючих вугiльних шахт постiйно зменшується , а державнi тендернi закупiвлi не визнають ринкової цiни, то економiчний стан ПАТ " Львiвська вугiльна компанiя" залишається стабiльно критичним.

Фінансова політика

Дiяльнiсть пiдприємства фiнансується за рахунок надходжень за послуги по збагаченню вугiлля та iншої реалiзацiї вугiлля та вiдходiв вуглезбагачення. Покращення лiквiдностi вiдбудеться пiсля завершення робiт з реконструкцiї та ремонтiв примiщень.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв станом на 31 грудня 2020 року немає.

Стратегія подальшої діяльності

Товариство i надалi планує: - виконувати послуги по збагаченню вугiлля з метою зростання фiнансового стану; - здiйснювати ремонт та реконструкцiю примiщень з метою подальшого зростання доходiв вiд послуг по збагаченню вугiлля. - забезпечити безперебiйну роботу пiдприємства в зимовий перiод (2020-2021 р.р.). - забезпечити проведення вiдповiдних заходiв з вiдновлення стабiльної роботи збагачувальної фабрика ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" вiдповiдно до плану заходiв з пiдготовки пiдприємства для роботи в зимовий перiод.

R&D

Товариство дослiджень та розробок не здiйснює.

Інше

Заявлений та сплачений статутний фонд ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" становить 305610000 грн. i подiлений на 1222440000 простих iменних акцiй номiнально ювартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 01.01.2021 року акцiї згiдно даних емiтента, розподiлено мiж 4-ма акцiонерами. Серед власникiв бiльш як 10% статутного фонду - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях. ЄДРПОУ -42899921 , ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння (м. Київ) ЄДРПОУ-36735800, ТзОВ "АСП Трейд Груп(м.Київ) ЄДРПОУ 36736708 та ТзОВ "IФОРАС" (м. Київ) ЄДРПОУ-36561549. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором, не має.

Посадові особи

Ім'я Посада
Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Львівській, Закарпатській Та Волинській Обл Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д/в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член ревiзiйної комiсiї - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях , код за ЄДРПОУ 42899921, володiє 37,577926 % у статутному капiталi Представник юридичної особи - Яськiв Руслана Михайлiвна (паспорт КА № 764202, виданий Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 03 лютого 1998 р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнено у зв'язку з переобранням на наступний термiн. Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Потоцька Ірина Миколаївна Член правлiння - головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2015 - до 17.04.2017
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи з 01.07.2011р. - провiдний економiст по збуту ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 01.07.2013р. - заступник головного бухгалтера ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"., ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", 35879807
Примітки Згiдно рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено: Член правлiння - головний бухгалтер - Потоцька Iрина Миколаївна (КС № 322176, виданий Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй областi, 31.03.2004р.), володiє 0% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Припинено повноваження,у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Чудак Наталія Олександрівна Перший заступник Голови правлiння-заступник генерального директора
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 4 роки
Освіта вища - Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут iм. Ф. Дзержинського
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи З 01.02.2008 року по 25.04.2008 року - старший майстер вiддiлу технiчного контролю ТОВ <Трейд-Груп-Мар>; 3 20.04.2010р до 26.03.2012р. - заступник генерального директора з якостi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 27.03.2012 по 17.04.2014 - голова правлiння-генеральний директор ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"., ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", 35879807
Примітки Перший заступник Голови Правлiння є заступником генерального директора Товариства. Повноваження Першого заступника голови правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства. Перший заступник Голови Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинено повноваження,у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп Член Ревiзiйної комiсi
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП", код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства. Припинено повноваження,у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Черних Людмила Миколаївна Член Правлiння-головний технолог
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 4 роки
Освіта середня спецiальна - Донецький iндустрiальний технiкум
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи з 04.07.2008 року - заступник директора по якостi ТОВ <Армус>, ТОВ <Армус>, д\в
Примітки Член Правлiння є головний технолог Товариства. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства. Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00000% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Колоскова Марина Володимирiвна д/в Повноваження Члена наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства. Член наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинено повноваження,у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Львівській, Закарпатській Та Волинській Обл Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член наглядової ради - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях, код за ЄДРПОУ 42899921 , володiє 37,577926 % у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Доманська Iрина Богданiвна (паспорт КВ № 883796 , виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 12.03.2002р.) Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Товаристов З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Погодiн Олег Васильович д/в Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства. Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Харківський Ігор Вікторович Член правлiння- начальник охорони
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 4 роки
Освіта середня
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи ТзОВ<Трейд-Груп-Мар>, д, Фрунзенська середня школа I-III ступеня - вчитель трудового навчання, ТзОВ <ГЗФ <Лутугинська> - охоронник, ТзОВ<Трейд-Груп-Мар> - охоронник., ТзОВ<Трейд-Груп-Мар>, д\в
Примітки Член Правлiння є начальником охорони. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства. Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинено повноваження,у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Степаненко Ірина Євгеніївна Керуючий санацiєю
Рік народження 1992 р. н. (30 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.09.2019 - до прийняття рiшення ГСЛО по наслiдках пiдготовчого засiдання у справi № 914/2441/15 про
Освіта вища
Попередне місце роботи д\в, д/в, д\в
Примітки Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну. (свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) № 1818 видане 03.07.2017 р. Мiнiстерством юстицiї України; адреса: провулок Олександра Матросова, буд. 5, офiс 501/3, м. Одеса, 65044; iдентифiкацiйний номер 3366001921). Повноваження посадової особи визначенi законодавством. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. Припинено повноваження керiвника та членiв правлiння боржника. Управлiння боржником перейшло до керуючого санацiєю.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) та рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено: Голова наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП", код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Циганок Марина Володимирiвна д/в Повноваження голови Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства. Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинено повноваження повнiстю, у зв'язку з продажем акцiй.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р). та рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 27.04.2015р.) призначено: Голова ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.

Ліцензії

Дата  
- 02.12.2020 Декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства з питань охорони працi
Орган ліцензування Керуючий санацiєю ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
Дата видачі 02.12.2020
Опис Декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства з питань охорони працi: -Роботи, що виконуються на висотi понад 1,3 метра. -Роботи в колодязях, траншеях, бункерах.-Маркшейдерськi роботи.-Роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 6 кВ включно); -Зберiгання балонiв iз стисненим газом (кисень); -Зварювальнi роботи; -Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технiчне обслуговування устатковання для транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин у вугiльнiй галузi промисловостi; -Газополум'янi роботи; -Роботи iз збагачування корисних копалин. Цiєю декларацiєю керуючий санацiєю пiдтверджує вiдповiднiсть матерiально-технiчної бази та умов працi вимогам законодавства з питань охорони працi та промислової безпеки пiд час виконання таких робiт пiдвищеної небезпеки. Декларацiя зареєстрована у журналi облiку суб'єктiв господарювання у територiальному органi Держпрацi 11 грудня 2020 року No 1156/20
0058.16.46 12.02.2016 Виконання робiт пiдвищеної небезпеки: - зберiгання балонiв iз стисненим газом (кисень); - роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000В (до 6 кВ включно); - маркшейдерськi роботи; - роботи iз збагачення корисних копалин; -зварювальнi (електр
Орган ліцензування Державна служба України з питань працi Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
Дата видачі 12.02.2016
Дата закінчення 12.02.2021
Опис д\в
0061.19.46 29.01.2019 Експлуатацiя устаткування для транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин у вугiльнiй галузi промисловостi
Орган ліцензування Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
Дата видачі 29.01.2019
Дата закінчення 29.01.2024
Опис д\в
0106.19.46 15.02.2019 Експлуатацiя вантажопiдйомних кранiв
Орган ліцензування Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
Дата видачі 15.02.2019
Дата закінчення 15.02.2024
Опис д\в
0527.18.46 12.10.2018 Експлуатацiя устаткування для транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин у вугiльнiй галузi промисловостi
Орган ліцензування Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
Дата видачі 12.10.2018
Дата закінчення 12.10.2023
Опис д\в
0561.18.46 25.10.2018 Експлуатацiя устаткування напругою понад 1000В (до 6 кВ включно) (електричне устаткування електричних станцiй та мереж; технологiчне обладнання)
Орган ліцензування Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
Дата видачі 25.10.2018
Дата закінчення 25.10.2023
Опис д\в
0572.18.46 01.11.2018 Експлуатацiя парових котлiв теплопродуктивнiстю понад 0.1 МВт, трубопроводiв пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа i температурою нагрiву вище нiж 1100 С, посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05МПа
Орган ліцензування Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
Дата видачі 01.11.2018
Дата закінчення 01.11.2023
Опис д\в

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Вугiльний концентрат 356850 тн 550.98 млн грн 304507,9 тн 470.26 млн грн
Послуги по переробцi рядового вугiлля 921137,4 тонн 111.31 млн грн 921137,4 тонн 111.35 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Матерiальнi витрати 74.90%
Витрати на оплату працi 13.30%
Iншi операцiйнi витрати 7.90%
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2.40%
Амортизацiя 1.50%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. ТРОПIНIНА, будинок 7Г
Діятельність Фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ 1340
НКЦПФР
з 05.05.2008
Контакти +380445910400 ; +380445910440, +380444825201
Примітки Свiдоцтво про включення до державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв видане НКЦПФР 08.05.2008р.. Дата замiни свiдоцтва-13.07.2015р. Пiдстава змiни свiдоцтва: змiна мiсцезнаходження фiнансової установи.
Аудиторська фiрма Приватне пiдприємство "Аудит-ФАГ"" #25089923
Адреса 43005, Україна, м. Луцьк, вулиця Шопена, 22А, офiс56
Діятельність аудиторськi полсуги
Ліцензія
№ 1850
АПУ
з 26.01.2001
Контакти 0332) 72-22-65, 0332) 72-22-65
Примітки Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1850, видане за рiшенням Аудитоської палати України вiд 26 сiчня 2001 року№ 98 i продовжене до 29.10.2020 року Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту № 2 вiд 14 сiчня 2021 року.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi (основний); 82.30 Органiзування конгресiв i торговельних виставок; 58.13 Видання газет; 62.02 Консультування з питань iнформатизацiї; 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнфо
Ліцензія
№ DR/00001/АРА
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти 0442875670; 0444983815, 0442875673
Примітки Свiдоцтво про включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку № DR/00001/АРА видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18 лютого 2019 року.
Державне пiдприємство "Нацiональнi iнформацiйнi системи" (ДП "НАIС") #39787008
Адреса 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4
Діятельність 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть (основний); 77.33 Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютери; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 61.90 iнша дiяльнiсть у сферi
Ліцензія
№ д/в
д/в
Контакти 0442067138, 0442067128
Примітки Державне пiдприємство "Нацiональнi iнформацiйнi системи" (надалi - ДП "НАIС") засноване Мiнiстерством юстицiї України в травнi 2015 року. Органiзацiйна структура ДП "НАIС": головне пiдприємство та 22 регiональнi фiлiї в обласних центрах України. Пiдприємство працює виключно на госпрозрахунковiй основi. Основною метою дiяльностi Пiдприємства є технiчне, технологiчне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрiв, що створюються вiдповiдно до наказiв Мiн'юсту, а також iнших електронних баз даних, що створюються вiдповiдно до законодавства України, надання доступу фiзичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрiв, забезпечення збереження та захисту даних, що мiстяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрiв.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАТ "Львiвсистеменерго" / #22396085 62.42%
Адреса Україна, м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького,2За
Код 22396085
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 37.58%
Адреса Україна, м.Львів, вул.Січових Стрільців, 3
Код 20823070

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях / #42899921 459 367 600 шт 37.58%
Адреса Україна, м.Львів, вул.Січових Стрільців, 3
ТзОВ "IФОРАС" / #36561549 281 161 200 шт 23.00%
Адреса Україна, м. Київ, Олексія Тєрьохіна, буд 8-А
ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння" / #36735800 278 170 869 шт 22.76%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Олексія Тєрьохіна, буд. 8-А
ТОВ"АСП Трейд груп" / #36736708 203 740 331 шт 16.67%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Олексія Тєрьохіна, буд 8-А