Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Банкрутство (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (11)
Перевірки (8)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"

#35879807

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 35879807
Адреса Львiвська обл., С. Сiлець
(КОАТУУ 4624886601)
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ №627722
Дата державної реєстрації 08.05.2008
Середня кількість працівників 822
Орган управління Правлiння, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом Товариства є загальнi збори акцiонерiв.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Полтава-банк"
МФО: 331489
Номер рахунку: 26005140923001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ «Єврогазбанк»
МФО: 380430
Номер рахунку: 260033011496
Контакти
03224940111
lvk-hole@ukr.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Чудак Наталія Олександрівна Перший заступник Голови правлiння-заступник генерального директора
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕМ, 061013, 14.12.1998, Ровенкiвським РВУМВС у Луганськiй областi
Освіта вища - Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут iм. Ф. Дзержинського
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи З 01.02.2008 року по 25.04.2008 року – старший майстер вiддiлу технiчного контролю ТОВ «Трейд-Груп-Мар»; 3 20.04.2010р до 26.03.2012р. - заступник генерального директора з якостi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 27.03.2012 по 17.04.2014 - голова правлiння-генеральний директор ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
Примітки Перший заступник Голови Правлiння є заступником генерального директора Товариства. Повноваження Першого заступника голови правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства. Перший заступник Голови Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перерва Андрій Юрійович Голова правлiння-генеральний директор
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 236168, 13.08.1999, Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи з травня 2005р. по 16.04.2014р. - технiчний директор ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
Примітки Голова Правлiння є генеральним директором Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння зокрема i несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Голови Правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства. Голова Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Голова правлiння - генеральний директор - Перерва Андрiй Юрiйович 02.12.2015р. вiдсторонений вiд займаної посади рiшенням Наглядової ради вiд 02.12.2015р.
Потоцька Ірина Миколаївна Член правлння-головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2015 - до 17.04.2017р.
Паспортні дані КС, 322176, Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи з 01.07.2011р. - провiдний економiст по збуту ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 01.07.2013р. - заступник головного бухгалтера ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
Примітки Згiдно рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено:
Член правлiння – головний бухгалтер - Потоцька Iрина Миколаївна (КС № 322176, виданий Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй областi, 31.03.2004р.), володiє 0% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління' Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 36735800, д\в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р). та рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Голова ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Осипчук Свiтлана Олександрiвна (паспорт ЕК №144469, виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України у Луганськiй областi 26.01.1996р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас' Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 36561549, д\в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00000% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Сафонов Олег Анатолiйович (паспорт ЕН 349478, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй обл., 22.06.2004р.)
Повноваження Члена наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп Член Ревiзiйної комiсi
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 36736708, д\в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АСП ТРЕЙД ГРУП», код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Чiкаєв Максим Юрiйович (паспорт ЕК №006552, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганськiй областi 06 липня 1995р.)
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв: з 01.04.2011р. по 19.06.2011р. займав посаду iнженера по комп'ютерних системах в ТОВ "СХIД КОПI"; з 21.06.2011р. по теперiшнiй час займає посаду директора в ТОВ "Вугiлля Трейд".
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп' Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 36736708, д\в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) та рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено:
Голова наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АСП ТРЕЙД ГРУП», код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Чiкаєва Наталiя Олександрiвна (паспорт ЕК №965344, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi 21.11.98р.).
Повноваження голови Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп' Член Ревiзiйної комiсi
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 36736708, д\в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АСП ТРЕЙД ГРУП», код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Чiкаєв Максим Юрiйович (паспорт ЕК №006552, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганськiй областi 06 липня 1995р.)
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв: з 01.04.2011р. по 19.06.2011р. займав посаду iнженера по комп'ютерних системах в ТОВ "СХIД КОПI"; з 21.06.2011р. по теперiшнiй час займає посаду директора в ТОВ "Вугiлля Трейд".
Регіональне Відділення Фдму По Львівській Області Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 20823070, д\в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володiє 37,577926 % у статутному капiталi. Представник юридичної особи – Доманська Iрина Богданiвна (паспорт КВ № 883796 , виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 12.03.2002р.)
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Черних Людмила Миколаївна Член Правлiння-головний технолог
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕК, 259317, 16.08.1996, Слов'яносербським РВУМВС у Луганськiй областi
Освіта середня спецiальна - Донецький iндустрiальний технiкум
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи з 04.07.2008 року – заступник директора по якостi ТОВ «Армус»
Примітки Член Правлiння є головний технолог Товариства. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Регіональне Відділення Фдму По Львівській Області Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - до 27.04.2015р.
Паспортні дані д\в, 20823070, д\в
Освіта д/в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д/в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) звiльнено:
Член ревiзiйної комiсiї – Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володiє 37,577926 % у статутному капiталi Представник юридичної особи – Яськiв Руслана Михайлiвна (паспорт КА № 764202, виданий Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 03 лютого 1998 р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнено у зв'язку з переобранням на наступний термiн.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 36561549, д\в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00000% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Сафонов Олег Анатолiйович (паспорт ЕН 349478, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй обл., 22.06.2004р.)
Повноваження Члена наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 764202, д\в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Лiтвiнова Тетяна Олександрiвна (паспорт ЕН 483578, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй обл., 20.12.2005р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Товаристов З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління' Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 36735800, Ленiнським РВ УМВСУ у Луганськiй областi
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Сергiєнко Володимир Вiкторович (паспорт ЕК 142209,виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл. 16 лютого 1996р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв: з 2010р. водiй автотранспортного засобу на ТОВ "ГЗФ "Iндустрiя", з 2012 по теперiшнiй час водiй автотранспортного засобу на ТОВ "Вантажно- транспортне управлiння".
Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.

Товаристов З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 36735800, Ленiнським РВ УМВСУ у Луганськiй областi
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Сергiєнко Володимир Вiкторович (паспорт ЕК 142209,виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл. 16 лютого 1996р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв: з 2010р. водiй автотранспортного засобу на ТОВ "ГЗФ "Iндустрiя", з 2012 по теперiшнiй час водiй автотранспортного засобу на ТОВ "Вантажно- транспортне управлiння".
Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.

Харківський Ігор Вікторович Член правлiння- начальник охорони
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕК, 371667, 04.04.1997, Слов’яносербським РВ УМВС України у Луганськiй областi
Освіта середня
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Фрунзенська середня школа I-III ступеня – вчитель трудового навчання, ТзОВ «ГЗФ «Лутугинська» - охоронник, ТзОВ«Трейд-Груп-Мар» - охоронник.
Примітки Член Правлiння є начальником охорони. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас' Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 764202, д\в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Лiтвiнова Тетяна Олександрiвна (паспорт ЕН 483578, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй обл., 20.12.2005р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 36736708, д\в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) та рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено:
Голова наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АСП ТРЕЙД ГРУП», код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Чiкаєва Наталiя Олександрiвна (паспорт ЕК №965344, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi 21.11.98р.).
Повноваження голови Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані д\в, 36735800, д\в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р). та рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Голова ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Осипчук Свiтлана Олександрiвна (паспорт ЕК №144469, виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України у Луганськiй областi 26.01.1996р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Де Корт i Стiман"
#24595721
Адреса 03150, Україна, м. Київ, вул.. Горького 157 кв. 29
Діятельність аудиторськi полсуги
Ліцензія
№ 1728
АПУ
з 30.03.2001
Контакти +38(044) 239-23-66, +38(044) 239-23-66
Примітки Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1728 рiшенням АПУ вiд 28.01.2016 №321/3 прододовжено до 28.01.2021р.
Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №05-04/16 вiд 05 кiвтня 2016 року.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Грiнченка, буд. 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 189650
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 279-11-52, 279-12-49, (044) 279-13-22
Примітки Строк дiї лiцензiї - 19.09.2006р - 19.09.2016р.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАТ "Львiвсистеменерго" / #22396085 62.42%
Адреса м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького,20а
Код 22396085
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 37.58%
Адреса м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
Код 20823070

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 459 367 600 шт 37.58%
Адреса м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
ТзОВ "IФОРАС" / #36561549 281 161 200 шт 23.00%
Адреса Україна, м. Київ, Олексiя Тєрьохiна, буд 8-А
ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння" / #36735800 278 170 869 шт 22.76%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Олексiя Тєрьохiна, буд. 8-А
ТОВ"АСП Трейд груп" / #36736708 203 740 331 шт 16.67%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Олексiя Тєрьохiна, буд 8-А