Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Банкрутство (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (11)
Перевірки (8)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"

#35879807

Основна інформація

Назва Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"
ЄДРПОУ 35879807
Адреса 80086, С. Сiлець, Не Має
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ №627722
Дата державної реєстрації 08.05.2008
Середня кількість працівників 683
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ <Полтава-банк>
МФО: 331489
Номер рахунку: 26005140923001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ <Єврогазбанк>
МФО: 380430
Номер рахунку: 260033011496
Контакти
03224940111
Lvk-hole@ukr.net

Опис діяльності

Організаційна структура

ВАТ"Львiвська вугiльна компанiя" засноване вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi вiд 28.09.2007р. за №1004 та спiльного рiшення засновникiв вiд 05.05.2008р. в процесi приватизацiї цiлiсного майнового комплексу державного пiдприємства "Центральна збагачувальна фабрика "Червоноградська", що згiдно з договором №14/2000 вiд 15.12.2000р. був зданий в оренду ЗАТ "Львiвсистеменерго", в зв"язку з чим державне пiдприємство припинило свою дiяльнiсть шляхом реорганiзацiї через приєднання до орендаря (ЗАТ"Львiвсистеменерго") вадповiдно до наказу Мiнiстерства палива та енергетики вiд 04.04.2001р. за №148. Статут Товариства зареєстровано державним реєстратором Сокальської районної державної адмiнiстрацiї Львiвської областi 08.05.2008 року. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А01 № 546032, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб 14081020000001167 вiд 08.05.2008 року, юридична адреса: с. Сiлець, Сокальського району , Львiвської областi. З метою приведення дiяльностi вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (ВАТ "Львiвська вугiльна компанiя") у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно iз рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (ПРОТОКОЛ №5) вiд 30 листопада 2011р. внесли змiни у найменування акцiонерного товариства, а саме: змiнити назву його типу з вiдкритого акцiонерного товариства (ВАТ) на публiчне акцiонерне товариство (ПАТ).. Ухвалою господарського суду Львiвської областi вiд 25.08.2015р. (суддя Артимович В.М.) порушено провадження у справi №914/2441/15 про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя". Оголошення (повiдомлення) про порушення справи про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" 25.08.2015р. Дата набуття чинностi: 02.09.2015 року. Постановою Вищого господарського суду України вiд 18.10.2016р. у справi № 914/2441/15 скасовано Ухвалу Господарського суду Львiвського областi вiд 25.08.2015р. та постанову Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 25.07.2016р. у справi № 914/2441/15; справу № 914/2441/15 передано на розгляд до Господарського суду Львiвської областi в iншому складi суду. Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 16.12.2016р. (суддя Цiкало А.I.) поновлено провадження у справi про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв (осiб) - 656. Середня чисельнiсть по-заштатних працiвникiв i сумiсникiв (осiб) - 27 У 2018 роцi фонд оплати працi складав всього (тис. грн.) - 57 074,4 тис.грн., що на 14 909,7 тис.грн. бiльше порiвняно iз 2017 роком. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Програма заходiв щодо планування та змiцнення кадрової полiтики Товариства включає: набiр висококвалiфiкованих спецiалiстiв на мiсцевому ринку. Положення про кадрову полiтику не створювалося. Заборгованостi по заробiтнiй платi у Товариства станом на 31.12.2018 немає.

Участь у об'єднаннях

Емiтента не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Протягом 2018р. дiяв договiр про спiльну дiяльнiсть № 200515 вiд 20 травня 2015р. з ТзОВ "Еко-Промтех"

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Облікова політика

Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо) Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у 2018 р. здiйснювався згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в реєстрах бухгалтерського облiку. На пiдприємствi видано наказ №3вiд 03.01.2018 р. "Про облiкову полiтику пiдприємства". У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося, Товариство вело бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишалися незмiнними протягом всього року. Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня. Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюють вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт основних засобiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi. Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт нематерiальних активiв. Нарахування накопиченої амортизацiї засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.

Продукція

Предметом дiяльностi Товариства є: -здiйснення виробничої, господарської, фiнансової, торгiвельної, iнвестицiйної, маркетингової, постачальницької, науково-дослiдної, консультацiйної, видавничої та iншої дiяльностi, яка не суперечить чинному законодавству України. Основними напрямки дiяльностi є: -збагачення вугiлля; -збагачення вiдходiв; -видобування кам"яного вугiлля, прiсних пiдземних вод; -реалiзацiя вугiльної продукцiї; -забезпечення вугiльною продукцiєю споживачiв; -перспективний розвиток Товариства; -виробництво, монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, наладка, обслуговування технологiчного та iншого обладнання; -iншi види дiяльностi. Надання послуг Товариством не залежить вiд сезонних змiн. Успiшне проведення дiяльностi емiтента можливе в умовах полiтичної та економiчної стабiльностi в державi, тому що за таких умов потенцiйнi замовники мають можливiсть вкладати кошти у розвиток Товариства. Основнi ризики - не прогнозоване збiльшення вартостi енергоносiїв, частi змiни в економiчнiй полiтицi держави, значний податковий тиск, iнфляцiйнi явища - усi цi фактори суттєво впливають на платоспроможнiсть потенцiйних замовникiв. Для зменшення цих ризикiв емiтентом розроблено ряд заходiв, а саме: 1) комп"ютеризацiя; 2) забезпечення спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою; 3) навчання персоналу; 4) залучення молодих спецiалiстiв; 5) освоєння активних методiв роботи на ринку, як традицiйних (полiграфiчна реклама), так i нових (реклама в Iнтернетi тощо). Основнi клiєнти: -по збагаченню вугiлля - ДП "Львiввугiлля; ДП " Волиньвугiлля" Основнi напрямки дiяльностi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" на 2018 рiк: Основним видом дiяльностi Товариства у 2018 роцi є збагачення рядового вугiлля. Основними напрямками дiяльностi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" у 2018 роцi: 1. Збагачення рядового вугiлля, яке видобувається на шахтах ДП "Львiввугiлля", ДП "Волиньвугiлля" з вiдвантаженням енергетичного концентрату споживачам, зокрема на ТЕС .План переробки рядового вугiлля - 975,2 тис. тонн, в тому числi вiд ДП "Львiввугiлля" - 859,2 тис. тонн, вiд ДП "Волиньвугiлля" - 116,0 тис. тонн. План одержання доходу вiд переробки та збагачення рядового вугiлля - 77 206,6 тис. грн. 2. Переробка вiдходiв вуглезбагачення. З метою зменшення екологiчного навантаження на регiон та отримання додаткового енергетичного концентрату продовжувати переробку тонких вiдходiв з одночасною очисткою ємностi iснуючих хвостосховищ. План переробки - 108,0 тис. тонн вiдходiв з випуском 40,0 тис. тонн енергетичного концентрату. Плановий дохiд вiд реалiзацiї вугiльного концентрату - 92 000,0 тис. грн.. 3. Реалiзацiя вiдходiв вуглезбагачення на суму 11 799,6 тис. грн. У 2018 роцi були наступнi заходи для забезпечення стабiльної роботи ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 1. Оптимiзацiя витрат: - зменшення витрат в частинi оплати за спожиту електроенергiю завдяки змiнi режиму роботи фабрики (переробку проводити в буднi днi в нiчний час, у вихiднi - цiлодобово). Очiкувана економiя в коштах 600 тис. грн. в мiсяць.

Активи

Протягом 2018 року Товариством придбано основних засобiв на суму 88,0 тис.грн., а у 2017 року - на суму 193,0 тис. грн., у 2016 року - на суму 1 689,0 тис. грн. У 2018 роцi вибуття основних засобiв не було. У товариствi, згiдно наказу голови правлiння № 468 вiд 27.09.2018р., проведена рiчна iнвентаризацiя. Переоцiнки ОЗ у звiтному перiодi не було Модернiзацiя засобiв Товариства протягом 2018 року на Товариствi не здiйснювалася. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2018 року здiйснювався за рахунок власних коштiв. Пiдприємство здiйснює i планує здiйснювати iнвестицiї у ремонт обладнання за рахунок власних коштiв.

Основні засоби

На 31 грудня 2018 року ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" є власником основних засобiв на суму 352 816,0 тис.грн. за первiсною вартiстю, знос 290 762,0 тис. грн. (82,4 %), балансова вартiсть 62 054,0 тис. грн. Основнi засоби складаються iз: -будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; -машини та обладнання; -транспортнi засоби; -iншi. Основнi засоби в основному не впливають на екологiю навколишнього середовища, за винятком транспортних засобiв та котельнi. Умови використання основних засобiв нормальнi. Основнi засоби знаходяться за юридичною адресою Товариства, та iснують обмеження на використання транспортних засобiв. Товариство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основ-них засобiв. Термiн використання основних засобiв - безтермiновий.

Проблеми

В зв'язку з кризою платежiв в державi та постiйно зростаючою неплатоспроможнiстю шахт, якi залишилися основними замовниками послуг фабрики опинилася в кризовому економiчному станi. Оскiльки ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя " є єдиною збагачувальною фабрикою в захiдному регiонi України, а енергетика потребує якiсного вугiлля, необхiдно було не тiльки пiдтримати життєдiяльнiсть пiдприємства, але термiново покращити економiчний стан фабрики без негативних наслiдкiв для шахт. Оскiльки дотацiї для вугiльної галузi вiдсутнi , а кiлькiсть дiючих вугiльних шахт постiйно зменшується , а державнi тендернi закупiвлi не визнають ринкової цiни. То економiчний стан ПАТ " Львiвська вугiльна компанiя" залишається стабiльно критичним.

Фінансова політика

Дiяльнiсть пiдприємства фiнансується за рахунок надходжень за послуги по збагаченню вугiлля та iншої реалiзацiї вугiлля та вiдходiв вуглезбагачення. Покращення лiквiдностi вiдбудеться пiсля завершення робiт з реконструкцiї та ремонтiв примiщень.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв станом на 31 грудня 2018 року немає.

Стратегія подальшої діяльності

Товариство i надалi планує: - виконувати послуги по збагаченню вугiлля з метою зростання фiнансового стану; - здiйснювати ремонт та реконструкцiю примiщень з метою подальшого зростання доходiв вiд послуг по збагаченню вугiлля. - забезпечити безперебiйну роботу пiдприємства в зимовий перiод (2018-2019 р.р.). - забезпечити проведення вiдповiдних заходiв з вiдновлення стабiльної роботи збагачувальної фабрика ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" вiдповiдно до плану заходiв з пiдготовки пiдприємства для роботи в зимовий перiод, розробленого правлiнням ПАТ.

R&D

Товариство дослiджень та розробок не здiйснює.

Інше

Заявлений та сплачений статутний фонд ПАТ "Львiвськавугiльнакомпанiя" становить 305610000 грн. i подiлений на 1222440000 простих iменнихакцiйномiнальноювартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 01.01.2018 року акцiї згiдно даних емiтента, розподiлено мiж 4-ма акцiонерами. Серед власникiв бiльш як 10% статутного фонду - РВ ФДМУ у Львiвськiй обл. ЄДРПОУ - 20823070, ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння (м. Київ) ЄДРПОУ-36735800, ТзОВ "АСП Трейд Груп(м.Київ) ЄДРПОУ 36736708 та ТзОВ "IФОРАС" (м. Київ) ЄДРПОУ-36561549. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором, не має.

Посадові особи

Ім'я Посада
Чудак Наталія Олександрівна Перший заступник Голови правлiння-заступник генерального директора
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 4 роки
Паспортні дані 35879807
Освіта вища - Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут iм. Ф. Дзержинського
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи З 01.02.2008 року по 25.04.2008 року - старший майстер вiддiлу технiчного контролю ТОВ <Трейд-Груп-Мар>; 3 20.04.2010р до 26.03.2012р. - заступник генерального директора з якостi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 27.03.2012 по 17.04.2014 - голова правлiння-генеральний директор ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"., ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", 35879807
Примітки Перший заступник Голови Правлiння є заступником генерального директора Товариства. Повноваження Першого заступника голови правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства. Перший заступник Голови Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Потоцька Ірина Миколаївна Член правлння-головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2015 - до 17.04.2017
Паспортні дані 35879807
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи з 01.07.2011р. - провiдний економiст по збуту ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 01.07.2013р. - заступник головного бухгалтера ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"., д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено: Член правлiння - головний бухгалтер - Потоцька Iрина Миколаївна (КС № 322176, виданий Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй областi, 31.03.2004р.), володiє 0% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп Член Ревiзiйної комiсi
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Паспортні дані 36736708
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП", код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Регіональне Відділення Фдму По Львівській Області Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Паспортні дані 20823070
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член наглядової ради - Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володiє 37,577926 % у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Доманська Iрина Богданiвна (паспорт КВ № 883796 , виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 12.03.2002р.) Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Черних Людмила Миколаївна Член Правлiння-головний технолог
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 4 роки
Паспортні дані 35879807
Освіта середня спецiальна - Донецький iндустрiальний технiкум
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи з 04.07.2008 року - заступник директора по якостi ТОВ <Армус>, ТОВ <Армус>, д\в
Примітки Член Правлiння є головний технолог Товариства. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства. Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Постоленко Володимир Олексійович Керуючий санацiєю
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.12.2015 - до прийняття рiшення ГСЛО по наслiдках пiдготовчого засiдання у справi № 914/2441/15 про банкрутство
Паспортні дані 35879807
Освіта вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Повноваження посадової особи визначенi законодавством. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. Голова правлiння - генеральний директор - Перерва Андрiй Юрiйович 02.12.2015р. вiдсторонений вiд займаної посади рiшенням Наглядової ради вiд 02.12.2015р.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Паспортні дані 36561549
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00000% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Колоскова Марина Володимирiвна д/в Повноваження Члена наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства. Член наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Паспортні дані 764202
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Товаристов З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Паспортні дані 36735800
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Погодiн Олег Васильович д/в Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства. Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Харківський Ігор Вікторович Член правлiння- начальник охорони
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 4 роки
Паспортні дані 35879807
Освіта середня
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Фрунзенська середня школа I-III ступеня - вчитель трудового навчання, ТзОВ <ГЗФ <Лутугинська> - охоронник, ТзОВ<Трейд-Груп-Мар> - охоронник., ТзОВ<Трейд-Груп-Мар>, д\в
Примітки Член Правлiння є начальником охорони. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства. Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Паспортні дані 36736708
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) та рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено: Голова наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП", код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Циганок Марина Володимирiвна д/в Повноваження голови Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства. Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Паспортні дані 36735800
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р). та рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 27.04.2015р.) призначено: Голова ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Регіональне Відділення Фдму По Львівській Області Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - до 27.04.2015
Паспортні дані 20823070
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д/в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член ревiзiйної комiсiї - Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володiє 37,577926 % у статутному капiталi Представник юридичної особи - Яськiв Руслана Михайлiвна (паспорт КА № 764202, виданий Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 03 лютого 1998 р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнено у зв'язку з переобранням на наступний термiн.

Ліцензії

Дата  
0058.16.46 12.02.2016 Виконання робiт пiдвищеної небезпеки: - зберiгання балонiв iз стисненим газом (кисень); - роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000В (до 6 кВ включно); - маркшейдерськi роботи; - роботи iз збагачення корисних копалин; -зварювальнi (електр
Орган ліцензування Державна служба України з питань працi Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
Дата видачі 12.02.2016
Дата закінчення 12.02.2021
Опис д\в
0527.18.46 12.10.2018 Експлуатацiя устаткування для транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин у вугiльнiй галузi промисловостi
Орган ліцензування Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
Дата видачі 12.10.2018
Дата закінчення 12.11.2023
Опис д\в
0561.18.46 25.11.2018 Експлуатацiя устаткування напругою понад 1000В (до 6 кВ включно) (електричне устаткування електричних станцiй та мереж; технологiчне обладнання)
Орган ліцензування Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
Дата видачі 25.11.2018
Дата закінчення 25.11.2023
Опис д\в
0572.18.46 01.11.2018 Експлуатацiя парових котлiв теплопродуктивнiстю понад 0.1 МВт, трубопроводiв пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа i температурою нагрiву вище нiж 1100 С, посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05МПа
Орган ліцензування Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
Дата видачі 01.11.2018
Дата закінчення 01.11.2023
Опис д\в
1189.13.46. 26.11.2013 Експлуатацiя посудин, що працюють пiд тиском понад 0,05 МПа., а саме: - повiтрозбiрник типу В-3.2 зав. № 76022238, реєстр № Л-473; - повiтрозбiрник типу В-3.2.зав. № 76022602, реєстр. № Л-471.
Орган ліцензування Держ.служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Терит.управлiння Держгiрпромнагляду
Дата видачі 26.11.2013
Дата закінчення 26.11.2018
Опис д\в

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Послуги по переробцi рядового вугiлля 948191 тн 92.69 млн грн 948191 тн 92.69 млн грн
Вугiльний концентрат 7225,2 тн 17.47 млн грн 7225,2 тн 17.47 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Вiдрахування на соцiальнi заходи 73.00%
Витрати на оплату працi 35.20%
Iншi операцiйнi витрати 25.30%
Матерiальнi витрати 25.20%
Амортизацiя 7.00%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. НИЖНIЙ ВАЛ, будинок 17/8
Діятельність Фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ 1340
НКЦПФР
з 05.05.2008
Контакти +380445910400 ; +380445910440, +380444825201
Примітки Свiдоцтво про включення до державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв видане НКЦПФР 08.05.2008р.. Дата замiни свiдоцтва-13.07.2015р. Пiдстава змiни свiдоцтва: змiна мiсцезнаходження фiнансової установи.
Аудиторська фiрма Приватне пiдприємство "Аудит-ФАГ"" #25089923
Адреса 43005, Україна, м. Луцьк, вулиця Шопена, 22А, офiс56
Діятельність аудиторськi полсуги
Ліцензія
№ 1850
АПУ
з 26.01.2001
Контакти 0332) 72-22-65, 0332) 72-22-65
Примітки Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1850, видане за рiшенням Аудитоської палати України вiд 26 сiчня 2001 року№ 98 i продовжене до 29.10.2020 року Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту № 10 вiд 04 березня 2019 року.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАТ "Львiвсистеменерго" / #22396085 62.42%
Адреса Україна, м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького,2За
Код 22396085
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 37.58%
Адреса Україна, м.Львів, вул.Січових Стрільців, 3
Код 20823070

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 459 367 600 шт 37.58%
Адреса Україна, м.Львів, вул.Січових Стрільців, 3
ТзОВ "IФОРАС" / #36561549 281 161 200 шт 23.00%
Адреса Україна, м. Київ, Олексія Тєрьохіна, буд 8-А
ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння" / #36735800 278 170 869 шт 22.76%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Олексія Тєрьохіна, буд. 8-А
ТОВ"АСП Трейд груп" / #36736708 203 740 331 шт 16.67%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Олексія Тєрьохіна, буд 8-А