Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Банкрутство (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (11)
Перевірки (8)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"

#35879807

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 35879807
Адреса Львiвська обл., С. Сiлець
(КОАТУУ 4624886601)
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ №627722
Дата державної реєстрації 08.05.2008
Середня кількість працівників 683
Орган управління Правлiння, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом Товариства є загальнi збори акцiонерiв.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ «Полтава-банк»
МФО: 331489
Номер рахунку: 26005140923001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ «Єврогазбанк»
МФО: 380430
Номер рахунку: 260033011496
Контакти
03224940111
lvk-hole@ukr.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Чудак Наталія Олександрівна Перший заступник Голови правлiння-заступник генерального директора
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані 35879807
Освіта вища - Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут iм. Ф. Дзержинського
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи З 01.02.2008 року по 25.04.2008 року – старший майстер вiддiлу технiчного контролю ТОВ «Трейд-Груп-Мар»; 3 20.04.2010р до 26.03.2012р. - заступник генерального директора з якостi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 27.03.2012 по 17.04.2014 - голова правлiння-генеральний директор ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
Примітки Перший заступник Голови Правлiння є заступником генерального директора Товариства. Повноваження Першого заступника голови правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства. Перший заступник Голови Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Потоцька Ірина Миколаївна Член правлння-головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2015 - до 17.04.2017р.
Паспортні дані 35879807
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи з 01.07.2011р. - провiдний економiст по збуту ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 01.07.2013р. - заступник головного бухгалтера ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
Примітки Згiдно рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено:
Член правлiння – головний бухгалтер - Потоцька Iрина Миколаївна (КС № 322176, виданий Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй областi, 31.03.2004р.), володiє 0% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління' Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 36735800
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р). та рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Голова ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Осипчук Свiтлана Олександрiвна (паспорт ЕК №144469, виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України у Луганськiй областi 26.01.1996р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас' Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 36561549
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00000% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Сафонов Олег Анатолiйович (паспорт ЕН 349478, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй обл., 22.06.2004р.)
Повноваження Члена наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Постоленко Володимир Олексійович Т.з.п. голови правлiння-генерального директора
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.12.2015 - до прийняття рiшення ГСЛО по наслiдках пiдготовчого засiдання у справi № 914/2441/15 про банкрутство
Паспортні дані 35879807
Освіта вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Голова Правлiння є генеральним директором Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння зокрема i несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Голови Правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства. Голова Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Голова правлiння - генеральний директор - Перерва Андрiй Юрiйович 02.12.2015р. вiдсторонений вiд займаної посади рiшенням Наглядової ради вiд 02.12.2015р.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп Член Ревiзiйної комiсi
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 36736708
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АСП ТРЕЙД ГРУП», код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Чiкаєв Максим Юрiйович (паспорт ЕК №006552, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганськiй областi 06 липня 1995р.)
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв: з 01.04.2011р. по 19.06.2011р. займав посаду iнженера по комп'ютерних системах в ТОВ "СХIД КОПI"; з 21.06.2011р. по теперiшнiй час займає посаду директора в ТОВ "Вугiлля Трейд".

Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп' Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 36736708
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) та рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено:
Голова наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АСП ТРЕЙД ГРУП», код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Чiкаєва Наталiя Олександрiвна (паспорт ЕК №965344, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi 21.11.98р.).
Повноваження голови Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп' Член Ревiзiйної комiсi
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 36736708
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АСП ТРЕЙД ГРУП», код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Чiкаєв Максим Юрiйович (паспорт ЕК №006552, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганськiй областi 06 липня 1995р.)
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв: з 01.04.2011р. по 19.06.2011р. займав посаду iнженера по комп'ютерних системах в ТОВ "СХIД КОПI"; з 21.06.2011р. по теперiшнiй час займає посаду директора в ТОВ "Вугiлля Трейд".

Регіональне Відділення Фдму По Львівській Області Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 20823070
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володiє 37,577926 % у статутному капiталi. Представник юридичної особи – Доманська Iрина Богданiвна (паспорт КВ № 883796 , виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 12.03.2002р.)
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Черних Людмила Миколаївна Член Правлiння-головний технолог
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані 35879807
Освіта середня спецiальна - Донецький iндустрiальний технiкум
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи з 04.07.2008 року – заступник директора по якостi ТОВ «Армус»
Примітки Член Правлiння є головний технолог Товариства. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Регіональне Відділення Фдму По Львівській Області Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - до 27.04.2015р.
Паспортні дані 20823070
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д/в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) звiльнено:
Член ревiзiйної комiсiї – Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володiє 37,577926 % у статутному капiталi Представник юридичної особи – Яськiв Руслана Михайлiвна (паспорт КА № 764202, виданий Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 03 лютого 1998 р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнено у зв'язку з переобранням на наступний термiн.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 36561549
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00000% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Сафонов Олег Анатолiйович (паспорт ЕН 349478, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй обл., 22.06.2004р.)
Повноваження Члена наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 764202
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Лiтвiнова Тетяна Олександрiвна (паспорт ЕН 483578, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй обл., 20.12.2005р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Товаристов З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління' Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 36735800
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Сергiєнко Володимир Вiкторович (паспорт ЕК 142209,виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл. 16 лютого 1996р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв: з 2010р. водiй автотранспортного засобу на ТОВ "ГЗФ "Iндустрiя", з 2012 по теперiшнiй час водiй автотранспортного засобу на ТОВ "Вантажно- транспортне управлiння".
Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.


Товаристов З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 36735800
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Сергiєнко Володимир Вiкторович (паспорт ЕК 142209,виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл. 16 лютого 1996р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв: з 2010р. водiй автотранспортного засобу на ТОВ "ГЗФ "Iндустрiя", з 2012 по теперiшнiй час водiй автотранспортного засобу на ТОВ "Вантажно- транспортне управлiння".
Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.


Харківський Ігор Вікторович Член правлiння- начальник охорони
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані 35879807
Освіта середня
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Фрунзенська середня школа I-III ступеня – вчитель трудового навчання, ТзОВ «ГЗФ «Лутугинська» - охоронник, ТзОВ«Трейд-Груп-Мар» - охоронник.
Примітки Член Правлiння є начальником охорони. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас' Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 36561549
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Лiтвiнова Тетяна Олександрiвна (паспорт ЕН 483578, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй обл., 20.12.2005р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 36736708
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) та рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено:
Голова наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АСП ТРЕЙД ГРУП», код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Чiкаєва Наталiя Олександрiвна (паспорт ЕК №965344, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi 21.11.98р.).
Повноваження голови Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018р.
Паспортні дані 36735800
Освіта д/в
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р). та рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Голова ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Осипчук Свiтлана Олександрiвна (паспорт ЕК №144469, виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України у Луганськiй областi 26.01.1996р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Ліцензії

Дата  
0058.16.46 12.02.2016 Виконання робiт пiдвищеної небезпеки:
- зберiгання балонiв iз стисненим газом (кисень);
- роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000В (до 6 кВ включно);
- маркшейдерськi роботи;
- роботи iз збагачення корисних копалин;
-зварювальнi (електр
Орган ліцензування Державна служба України з питань працi Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
Дата видачі 12.02.2016
Дата закінчення 12.02.2021
Опис д\в
1189.13.46. 26.11.2013 Експлуатацiя посудин, що працюють пiд тиском понад 0,05 МПа., а саме:
- повiтрозбiрник типу В-3.2 зав. № 76022238, реєстр № Л-473;
- повiтрозбiрник типу В-3.2.зав. № 76022602, реєстр. № Л-471.
Орган ліцензування Держ.служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Терит.управлiння Держгiрпромнагляду
Дата видачі 26.11.2013
Дата закінчення 26.11.2018
Опис д\в

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Аудиторська фiрма Приватне пiдприємство "III Тисячлiття-Аудит"
#31215885
Адреса 79026, Україна, м. Львiв, вул. Рубчака 23
Діятельність аудиторськi полсуги
Ліцензія
№ 2590
АПУ
з 18.05.2001
Контакти 097-463-03-56; 050-371-32-27, (032) 245-08-08
Примітки Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2590 видане Рiшенням АПУ №101 вiд 18.05.2001 прододовжено вiд 25.02.2016до 25.02.2021р.
Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту № 050318/2 вiд 05 березня 2018 року.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. НИЖНIЙ ВАЛ, будинок 17/8
Діятельність Фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ 1340
НКЦПФР
з 05.05.2008
Контакти +380445910400 ; +380445910440, +380444825201
Примітки Свiдоцтво про включення до державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв видане НКЦПФР 08.05.2008р.. Дата замiни свiдоцтва-13.07.2015р. Пiдстава змiни свiдоцтва: змiна мiсцезнаходження фiнансової установи.
Аудиторська фiрма Приватне пiдприємство "III Тисячлiття-Аудит"
#31215885
Адреса 79026, Україна, м. Львiв, вул. Рубчака 23
Діятельність аудиторськi полсуги
Ліцензія
№ 2590
АПУ
з 18.05.2001
Контакти 097-463-03-56; 050-371-32-27, (032) 245-08-08
Примітки Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2590 видане Рiшенням АПУ №101 вiд 18.05.2001 прододовжено вiд 25.02.2016до 25.02.2021р.
Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту № 050318/2 вiд 05 березня 2018 року.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. НИЖНIЙ ВАЛ, будинок 17/8
Діятельність Фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ 1340
НКЦПФР
з 05.05.2008
Контакти +380445910400 ; +380445910440, +380444825201
Примітки Свiдоцтво про включення до державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв видане НКЦПФР 08.05.2008р.. Дата замiни свiдоцтва-13.07.2015р. Пiдстава змiни свiдоцтва: змiна мiсцезнаходження фiнансової установи.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАТ "Львiвсистеменерго" / #22396085 62.42%
Адреса Україна, м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького,20а
Код 22396085
ЗАТ "Львiвсистеменерго" / #22396085 62.42%
Адреса Україна, м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького,20а
Код 22396085
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 37.58%
Адреса Україна, м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
Код 20823070
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 37.58%
Адреса Україна, м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
Код 20823070

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 459 367 600 шт 37.58%
Адреса Україна, м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 459 367 600 шт 37.58%
Адреса Україна, м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
ТзОВ "IФОРАС" / #36561549 281 161 200 шт 23.00%
Адреса Україна, м. Київ, Олексiя Тєрьохiна, буд 8-А
ТзОВ "IФОРАС" / #36561549 281 161 200 шт 23.00%
Адреса Україна, м. Київ, Олексiя Тєрьохiна, буд 8-А
ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння" / #36735800 278 170 869 шт 22.76%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Олексiя Тєрьохiна, буд. 8-А
ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння" / #36735800 278 170 869 шт 22.76%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Олексiя Тєрьохiна, буд. 8-А
ТОВ"АСП Трейд груп" / #36736708 203 740 331 шт 16.67%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Олексiя Тєрьохiна, буд 8-А
ТОВ"АСП Трейд груп" / #36736708 203 740 331 шт 16.67%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Олексiя Тєрьохiна, буд 8-А