Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Банкрутство (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (11)
Перевірки (8)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"

#35879807

Основна інформація

Назва Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"
ЄДРПОУ 35879807
Адреса 80086, С. Сiлець, Не Має
Дата державної реєстрації 08.05.2008
Середня кількість працівників 682
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ АКБ<КОНКОРД>
МФО: 307350
Номер рахунку: UA 533073500000026009000787801
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ <Ощадбанк>
МФО: 325796
Номер рахунку: UA 183257960000026006300079627
Контакти
03224940111
Lvk-hole@ukr.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Львівській, Закарпатській Та Волинській Обл Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д/в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член ревiзiйної комiсiї - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях , код за ЄДРПОУ 42899921, володiє 37,577926 % у статутному капiталi Представник юридичної особи - Яськiв Руслана Михайлiвна (паспорт КА № 764202, виданий Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 03 лютого 1998 р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнено у зв'язку з переобранням на наступний термiн.
Чудак Наталія Олександрівна Перший заступник Голови правлiння-заступник генерального директора
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 4 роки
Освіта вища - Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут iм. Ф. Дзержинського
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи З 01.02.2008 року по 25.04.2008 року - старший майстер вiддiлу технiчного контролю ТОВ <Трейд-Груп-Мар>; 3 20.04.2010р до 26.03.2012р. - заступник генерального директора з якостi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 27.03.2012 по 17.04.2014 - голова правлiння-генеральний директор ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"., ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", 35879807
Примітки Перший заступник Голови Правлiння є заступником генерального директора Товариства. Повноваження Першого заступника голови правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства. Перший заступник Голови Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Потоцька Ірина Миколаївна Член правлння-головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2015 - до 17.04.2017
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи з 01.07.2011р. - провiдний економiст по збуту ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 01.07.2013р. - заступник головного бухгалтера ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"., ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", 35879807
Примітки Згiдно рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено: Член правлiння - головний бухгалтер - Потоцька Iрина Миколаївна (КС № 322176, виданий Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй областi, 31.03.2004р.), володiє 0% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп Член Ревiзiйної комiсi
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП", код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Черних Людмила Миколаївна Член Правлiння-головний технолог
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 4 роки
Освіта середня спецiальна - Донецький iндустрiальний технiкум
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи з 04.07.2008 року - заступник директора по якостi ТОВ <Армус>, ТОВ <Армус>, д\в
Примітки Член Правлiння є головний технолог Товариства. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства. Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Постоленко Володимир Олексійович Керуючий санацiєю
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.08.2018 - до 26.09.2019
Освіта вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08.2018р. у справi № 914/2441/15введена процедура санацiї Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (iдентифiкацiйний код 35879807). Керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (iдентифiкацiйний код 35879807) призначено арбiтражного керуючого Постоленко Володимира Олексiйовича (свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) № 1392 видане 09.07.2013 р. Мiнiстерством юстицiї України; адреса: вул. Пушкiна, буд. 67, кв. 97, м. Черкаси, 18001). У вiдповiдностi до п. 4 ст. 28 ЗУ "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї: керiвника боржника звiльнено з посади; управлiння боржником перейшло до керуючого санацiєю; зупинено повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи щодо управлiння товариством та розпорядження майном боржника, повноваження органiв управлiння передаються керуючому санацiєю, за винятком повноважень, передбачених планом санацiї. На даний час план санацiї не затверджений. Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя".
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00000% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Колоскова Марина Володимирiвна д/в Повноваження Члена наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства. Член наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Іфорас Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Львівській, Закарпатській Та Волинській Обл Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член наглядової ради - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях, код за ЄДРПОУ 42899921 , володiє 37,577926 % у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Доманська Iрина Богданiвна (паспорт КВ № 883796 , виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 12.03.2002р.) Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товаристов З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Погодiн Олег Васильович д/в Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства. Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Харківський Ігор Вікторович Член правлiння- начальник охорони
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 4 роки
Освіта середня
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи ТзОВ<Трейд-Груп-Мар>, д, Фрунзенська середня школа I-III ступеня - вчитель трудового навчання, ТзОВ <ГЗФ <Лутугинська> - охоронник, ТзОВ<Трейд-Груп-Мар> - охоронник., ТзОВ<Трейд-Груп-Мар>, д\в
Примітки Член Правлiння є начальником охорони. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства. Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Степаненко Ірина Євгеніївна Керуючий санацiєю
Рік народження 1992 р. н. (30 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.09.2019 - до прийняття рiшення ГСЛО по наслiдках пiдготовчого засiдання у справi № 914/2441/15 про банкрутство
Освіта вища
Попередне місце роботи д\в, д/в, д\в
Примітки Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну. (свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) № 1818 видане 03.07.2017 р. Мiнiстерством юстицiї України; адреса: провулок Олександра Матросова, буд. 5, офiс 501/3, м. Одеса, 65044; iдентифiкацiйний номер 3366001921). Повноваження посадової особи визначенi законодавством. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Асп Трейд Груп Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) та рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено: Голова наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП", код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Циганок Марина Володимирiвна д/в Повноваження голови Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства. Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Вантажно-Транспортне Управління Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - до 27.04.2018
Освіта д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи д\в, д\в, д\в
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р). та рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 27.04.2015р.) призначено: Голова ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАТ "Львiвсистеменерго" / #22396085 62.42%
Адреса Україна, м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького,2За
Код 22396085
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 37.58%
Адреса Україна, м.Львів, вул.Січових Стрільців, 3
Код 20823070