Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Банкрутство (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (11)
Перевірки (18)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"

#35879807

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 35879807
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ №627722
Дата державної реєстрації 08.05.2008
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ «Кредi Агрiколь Банк»
МФО: 300614
Номер рахунку: 26009500048668
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ «Єврогазбанк» 3.
МФО: 380430
Номер рахунку: 260033011496
Контакти
03224940111
czf@bis.net.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Філанович Тамара Вікторівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Паспортні дані ЕК, 313708, 20.01.1997, Кiровським МВ УМВС України в Луганськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ТОВ "ГЗФ "Iндустрiя" головний бухгалтер.
Примітки Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї - представник ТзОВ <Гiрничозбагачувальна фабрика <Iндустрiя>, що володiє 16,667% у статутному капiталi. Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (ПРОТОКОЛ №6) вiд 30 квiтня 2012р. обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЛВК» на строк з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.
Чудак Наталія Олександрівна Голова правлiння-генеральний директор
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Паспортні дані ЕМ, 061013, 14.12.1998, Ровенкiвським РВУМВС у Луганськiй областi
Освіта вища - Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут iм. Ф. Дзержинського
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Член правлiння Товариства – заступник генерального директора з якостi
Примітки Член правлiння є заступником генерального директора з якостi. Веде контроль за якiстю рядового вугiлля, що поступає на пiдп-риємство, контрль за якiстю продуктiв збагачення вiдвантажених споживачам згiдно ГОСТiв, ДСТУ та ТУ.Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» вiд 27 березня 2012 року (ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ №9) припинено повноваження члена правлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" з 27.03.2012р. та обрано з 27.03.2012р. головою правлiння-генеральним директором ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
Зозуля Анатолій Анатолійович Голова правлiння-генеральний директор
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Паспортні дані ЕМ, 934915, 08.08.2001, Стахановським МВ УМВСУ в Луганськiй областi
Освіта Вища - Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи директор ДП Вугiльна компанiя "Краснолиманська"
Примітки Голова Правлiння є генеральним директором Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння зокрема i несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Голови Правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства.
Голова Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» вiд 27 березня 2012 року (ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ №9) прийнято рiшення задовольнити заяву Зозулi А.А. та припинити з 27.03.2012р. його повноваження голови правлiння-генерального директора ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" (звiльнити з 27.03.2012р. Зозулю А.А. з посади голови правлiння-генерального директора ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" за власним бажанням; контракт, укладений з Зозулею А.А. вважати розiрваним з 27.03.2012р.).
Черних Людмила Миколаївна Член Правлiння-головний технолог
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Паспортні дані ЕК, 259317, 16.08.1996, Слов'яносербським РВУМВС у Луганськiй областi
Освіта середня спецiальна - Донецький iндустрiальний технiкум
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Заступник директора по якостi ТзОВ "Гiрничозбагачувальна фабрика "Iндустрiя"
Примітки Член Правлiння є менеджером з питань комерцiйної дiяльностi Товариства. Забезпечує пiдвищення рiвня технiчної i технологiчної пiдготовки виробництва, його ефективностi, скорочення витрат при переробцi вугiлля i пуску товарної продукцiї з дотримання вимог державних стандартiв i техничних умов.Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» вiд 27 березня 2012 року (ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ №9) обрано членом правлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" з 27.03.2012р. строком на 3 роки.
Курінна Людмила Григорівна Заст. голови правлiння-заст. директора по виробництву
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Паспортні дані ЕМ, 055028, 28.11.1998, Слов'яносербським РВУМВС у Луганськiй областi
Освіта середня спецiальна, Донецький заочний гiрничий технiкум, технiк-збагачувальник
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Начальник основного виробництва ДП Групова збагачувальна фабрика "Слов'яносербська"
Примітки Заступник голови правлiння є заступником директора по виробництву, вiдповiдає за оперативне регулювання ходу виробництва , координує роботу пiдроздiлiв виробництва. Повноваження Заступник голови правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Заступник голови правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» вiд 27 березня 2012 року (ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ №9) припинено повноваження члена правлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" з 27.03.2012р.
Козленко Ольга Анатоліївна Перший заст. голови правлiння- заст.генерального директора
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Паспортні дані ЕМ, 406533, 21.10.1999, Стахановським МВУМВС в Луганськiй областi
Освіта вища - Схiдноукраїнськрокий нацiональний унiверситет iм. В.Даля
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи заступник директора по економiцi ТзОВ "Армус"
Примітки Перший заступник голови правлiння є заступником генерального директора. Керує дiяльнiстю технiчних служб пiдприємства, контролює результати їх роботи стан трудової i виробничої дисциплiни в цiлому на виробоництвi. Повноваження Першого заступника голови правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Перший заст. голови правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» вiд 27 березня 2012 року (ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ №9) обрано членом правлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" з 27.03.2012р. строком на 3 роки.
Вострякова Любов Миколаївна Член Правлiння--менеджер з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Паспортні дані КО, 464581, 13.08.2002, Брянкiвським МВУМВС в Луганськiй областi
Освіта середня спецiальна - Луганський полiтехнiчний коледж
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Заступник директора по транспорту i перевозках ТзОВ "Гiрничозбагачувальна фабрика Iндустрiя"
Примітки Член Правлiння є менеджером з питань комерцiйної дiяльностi Товариства. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту То-вариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» вiд 27 березня 2012 року (ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ №9) обрано членом правлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" з 27.03.2012р. строком на 3 роки.
Чікаєва Наталія Олександрівна Члена Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Паспортні дані ЕК, 965344, 21.11.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Лугнськiй областi
Освіта Вища-Схiдно-Український нацiональний унiверситет iм..Даля.
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ТОВ ?ГЗФ Iндустрiя?
Примітки Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк повноважень -3 роки.
Літвінова Тетяна Олександрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Паспортні дані ЕН, 483578, 20.12.2005, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй обл.
Освіта вища - Луганський державний унiверситет
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи ТОВ "Трейд-Груп-Мар" провiдний бухгалтер.
Примітки Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради представник ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння" працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (ПРОТОКОЛ №6) вiд 30 квiтня 2012р. обрано членом наглядової ради ПАТ «ЛВК» на строк з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.
Ніколаєнко Юлія Борисівна Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Паспортні дані ЕН, 427984, 24.07.1998, Ленiнським РВ УМВСУ у Луганськiй областi
Освіта вища, Луганський iнститут внутрiшнiх справ
Попередне місце роботи ТОВ "Трейд-Груп-Мар" юрисконсульт
Примітки Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (ПРОТОКОЛ №6) вiд 30 квiтня 2012р. обрано членом наглядової ради ПАТ «ЛВК» на строк з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.
Осипчук Тамара Вікторівна Члена Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Паспортні дані ЕК, 1444469, 26.01.1996, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України у Луганськiй областi
Освіта Вища ?Мiжнародна академiя управлiння персоналом
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ТОВ ГЗФ ?Iндустрiя?
Примітки Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк повноважень -3 роки.
Харківський Ігор Вікторович Член правлiння- начальник охорони
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Паспортні дані КВ, 523572, 13.10.2000, Червоноградським МВУМВС у Львiвськiй областi
Освіта середня
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ТзОВ "Трейд-Груп-Леор", оохоронник
Примітки Член Правлiння є начальником охорони. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» вiд 27 березня 2012 року (ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ №9) обрано членом правлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" з 27.03.2012р. строком на 3 роки.
Пілявська Тетяна Анатоліївна Член Правлiння-менеджер з технiчного контролю
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Паспортні дані ЕН, 755250, 07.02.2010, Краснолуцьким МВГУМВС у Луганськiй областi
Освіта середня спецiальна - Краснолуцький гiрничий технiкум
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу технiчного контролю ТзОВ "Гiрничозбагачувальна фабрика "Iндустрiя"
Примітки Член правлiння є менеджером по технiчному контролю. Веде контроль за змiнами, що вносяться в технiчну документацiю, контролює своєчасне оформлення документiв згiдно ГОСТiв, ДСТУ та ТУ. Повноваження члена правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» вiд 27 березня 2012 року (ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ №9) обрано членом правлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" з 27.03.2012р. строком на 3 роки.
Сєркова Ганна Вікторівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Паспортні дані ЕМ, 836503, 10.01.2001, Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганськiй областi
Освіта вища, Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм..Даля
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи заступник головного бухгалтера ТОВ "Трейд-Груп-Мар", головний бухгалтер ТОВ "ГЗФ "Iндустрiя".
Примітки Повноваження Голови Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує . Винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Представник ТзОВ "Гiрничозбагачувальна фабрика "Iндустрiя", що володiє 16.667% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (ПРОТОКОЛ №6) вiд 30 квiтня 2012р. обрано членом наглядової ради ПАТ «ЛВК» на строк з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.
Козленко Сергій Анатолійович Член правлiння-водiй легкового автотранспорту
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Паспортні дані ЕМ, 570498, 10.02.2000, Первомайським МВУМВС у Львiвськiй областi
Освіта середня
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Водiй легкового автомобiля ДП "Групова збагачвальна фабрика "Краснолиманська"
Примітки Член Правлiння є водiєм легковго автомобiля. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» вiд 27 березня 2012 року (ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ №9) обрано членом правлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" з 27.03.2012р. строком на 3 роки.
Яськів Руслана Михайлівна Члена Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Паспортні дані КА, 764202, 03.02.1998, Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта Вища економiчна
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Регiональне вiддiлення ФДМУ
Примітки Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк повноважень -3 роки.
Доманська Ірина Богданівна Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Паспортні дані КА, 883796, 12.03.2002, Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України в Львiвськiй обл.
Освіта Вища (технiчна,економiчна)
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Регiональне вiддiлення Фонду Державного Майна України
Примітки Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (ПРОТОКОЛ №6) вiд 30 квiтня 2012р. обрано членом наглядової ради ПАТ «ЛВК» на строк з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.
Хавалджи Руслан Геннадійович Член правлiння-майстер вiддiлення ВТК
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Паспортні дані ЕН, 730133, 17.09.2009, Жовтневим РВ ГУМВС в Луганськiй областi
Освіта професiйно-технiчна, художник оформлювач
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи ТОВ "Українська брикетно-паливна компанiя"
Примітки Член Правлiння є майстер вiддiлення ВТК Товариства. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» вiд 27 березня 2012 року (ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ №9) обрано членом правлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" з 27.03.2012р. строком на 3 роки.
Сироватка Сергій Анатолійович Член правлiння-заступник начальника вiддiлу збуту (маркетингу)
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Паспортні дані СО, 199651, 06.07.1999, Подiльським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
Освіта вища - магiстр управлiння бiзнесом
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи генеральний директор СТОВ "Надiя"
Примітки Член правлiння є заступником начальника вiддiлу збуту (маркетингу). Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом працює на ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» вiд 27 березня 2012 року (ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ №9) обрано членом правлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" з 27.03.2012р. строком на 3 роки.
Попик Андрій Антонович Член правлiння-заступник головного механiка
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Паспортні дані ЕК, 817909, 12.05.1998, Слов'яносербським РВУМВС у Луганськiй областi
Освіта вища - Днiпропетровський гiрничий iнститут
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Механiк основного виробництва ДП "Групова збагачувальна фабрика Слов'яносербська"
Примітки Член правлiння є заступником головного механiка Товариства. Керує питаннями з експлуатацiї обладнання, механiзацiї i автоматизацiї виробницих процесiв, теплопостачання i зв'язку.Повноваження Першого заступника голови правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Перший заступник голови правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» вiд 27 березня 2012 року (ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ №9) обрано членом правлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" з 27.03.2012р. строком на 3 роки.
Мяус Валентина Петрівна Член правлiння - головний бухгалтер
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Паспортні дані ЕМ, 620093, 20.04.2000, Словяносербським РВ УМВС України в Луганськiй обл.
Освіта середня спецiальна - Брянкiвський технолого економiчний технiкум
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер ДП ГЗФ "Словяносербська"
Примітки Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовкою податкової та бухгалтерської звiтностi.
Головний бухгалтер Мяус В.П. працює в Товариствi з липня 2010 р. i отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
формi не отримує. За сумiсництвом працює головним бухгалтером ЗАТ "Львiвсистеменерго" . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк повноважень - до 20.04.2013р.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне пiдприємство «Львiв-Аудит»

#31145200
Адреса 79034, Україна, м. Львiв, вул. Патона, 2/6 кв.25
Діятельність аудиторськi полсуги
Ліцензія
№ 4502
АПУ
з 19.09.2006
Контакти (032) 2450808, (032) 2450808
Примітки Договiр на проведення аудиту № 1/060313 вiд 06 березня 2013р. (сертифiкат серiя «А» №006807 виданий рiшен-ням №230/2 вiд 28 квiтня2011року.)
Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Грiнченка, буд. 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 189650
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 279-11-52, 279-12-49, (044) 279-13-22
Примітки Строк дiї лiцензiї - 19.09.2006р - 19.09.2016р.
Публiчне акцiонерне товариство "ФОЛЬКСБАНК" #19358632
Адреса 79000, Україна, м.Львiв, Грабовського, 11
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 493380
ДКЦПФР
з 22.10.2009
Контакти (032) 297-13-82, (032) 297-05-83
Примітки Договiр на послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах №9Е вiд 03.06.2011р. строк дiї лiцензiї - 22.10.2009р. - 22.10.2014р.

Власники акцій

Власник Частка
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 37.58%
Адреса м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
Код 20823070
ЗАТ "Львiвсистеменерго" / #22396085 0.00%
Адреса м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького,20а
Код 22396085

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 459 367 600 шт 37.58%
Адреса м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
ТзОВ "IФОРАС" / #36561549 281 161 200 шт 23.00%
Адреса м.Луганськ, вул.Комiсара Санюка, 64 в
ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння" / #36735800 278 170 869 шт 22.76%
Адреса м.Луганськ, вул.Комiсара Санюка, 64 в
ТОВ"АСП Трейд груп" / #36736708 203 740 331 шт 16.67%
Адреса Україна, м.Луганськ, вул.Совєтская, буд.42, офiс 214