Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (387)
Зовнішня інформація (18)
Дозвільні документи
Ліцензії (2239)
ДАБІ (2268) Перевірки (40)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"

#21673832

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Київстар"
ЄДРПОУ 21673832
Адреса 03113, м. Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 53
Дата державної реєстрації 03.09.1997
Середня кількість працівників 3 680
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "Альфа-банк"
МФО: 300346
Номер рахунку: UA403003460000026008010065101
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "Альфа-банк"
МФО: 300346
Номер рахунку: UA403003460000026008010065101
Контакти
+38 (044) 209-00-70
info@kyivstar.net

Опис діяльності

Організаційна структура

Змiни в органiзацiйнiй структурi Компанiї в 2020 роцi були нацiленi на пiдвищення ефективностi функцiй та на адаптацiю процесiв до iснуючих викликiв часу. Так функцiя роздрiбного продажу та бiзнес-пiдроздiл корпоративного ринку провели реорганiзацiю та створили кластерну систему для регiональних секторiв. В бiзнес-пiдроздiлi iнформацiйних технологiй на основi iснуючих пiдроздiлiв було створено декiлька нових департаментiв. В дирекцiї розвитку нових напрямкiв бiзнесу вiдбулося поєднання двох напрямкiв IoT та IСT рiшень в єдиний пiдроздiл. Посилюючи iнформацiйну безпеку Компанiї, в департаментi кiбербезпеки технiчної дирекцiї створенi новi пiдроздiли. В департаментi регуляторного забезпечення функцiя частотних узгоджень була вiдокремлена у новостворений вiддiл. Також були проведенi змiни в органiзацiйнiй структурi фiнансової дирекцiї та функцiї маркетингу.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 3680 , середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - немає та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 16, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 39. Фонд оплати працi емiтента за 2019 рiк становив 1 413988 тис. грн., фонд оплати працi емiтента за 2020 рiк складав - 1 705312 тис. грн. В 2020 роцi Компанiя перевела бiльшiсть заходiв в онлайн режим та надала доступ до сучасних онлайн навчальних платформ та онлайн бiблiотеки. Крiм цього Компанiя запроваджує навчальнi вебiнари з освоєння нових програм для вiддаленої роботи та заходи для пiдвищення емоцiйного здоров'я спiвробiтникiв. За 2020 рiк в Компанiї бiльша частина спiвробiтникiв пройшли навчання та пiдвищили свою квалiфiкацiю. Компанiя дотримується всiх положень чинного законодавства про працю в усiх юрисдикцiях, де компанiя веде дiяльнiсть, i робить все належне для того, щоб будь-якi рiшення стосовно пiдбору, розвитку та просування по службi спiвробiтникiв грунтувались та залежали виключно вiд їх особистих професiйних якостей, квалiфiкацiї, вмiнь, досягнень i потенцiалу. Компанiя поважає основоположнi права людини й не дозволяє, щоб будь якi рiшення приймались в залежностi вiд расової приналежностi, вiросповiдання, статi, вiку, нацiонального походження, сексуальної орiєнтацiї, сiмейного стану або обмежених фiзичних можливостей особи. Компанiя є особливо привабливим роботодавцем i для досвiдчених фахiвцiв, менеджерiв, i для людей, якi тiльки починають свою кар'єру, причому не залежно вiд вiку. У компанiї успiшно функцiонують програми стажувань як для молодi та студентiв, так i для людей, якi з рiзних причин на довгий час "випали" з робочого процесу, або хочуть повнiстю змiнити рiд дiяльностi.

Участь у об'єднаннях

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом звiтного перiоду емiтент не отримував будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.

Облікова політика

Функцiональна валюта i валюта представлення Функцiональною валютою i валютою представлення Компанiї є українська гривня - валюта первинного економiчного середовища, в якому працює Компанiя. Перерахунок iноземної валюти Монетарнi активи та зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту Компанiї за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на кiнець вiдповiдного звiтного перiоду. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту Компанiї за офiцiйними обмiнними курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк як прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти. Перерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються за первiсною вартiстю. Станом на 31 грудня 2020 року i 31 грудня 2019 року основнi курси обмiну, що застосовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: 31 грудня 2020 р., гривень 31 грудня 2019 р., гривень 1 долар США 28,275 23,686 1 євро 34,740 26,422 Курсовi рiзницi, що виникають при здiйсненнi розрахункiв за монетарними статтями або при перерахунку монетарних статей за курсами, що вiдрiзняються вiд курсiв, за якими вони перераховувалися при первiсному визнаннi протягом звiтного перiоду або у попереднiх звiтних перiодах, пiдлягають визнанню у складi прибуткiв чи збиткiв того перiоду, в якому такi рiзницi виникли, крiм тих курсових рiзниць, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу. Перерахунок iноземної валюти (продовження) Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей (крiм грошових коштiв та їх еквiвалентiв) в iноземнiй валютi на кiнець звiтного перiоду, вiдносяться до нереалiзованих курсових рiзниць. В момент погашення цих монетарних статей (сплати чи отримання грошових коштiв), всi ранiше акумульованi нереалiзованi курсовi рiзницi, якi виникли з моменту первинного визнання монетарної статтi до моменту погашення, визнаються реалiзованими курсовими рiзницями. Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi, завжди вiдносяться до реалiзованих курсових рiзниць. Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей, якi вiдносяться до iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, включаються до неоперацiйних курсових рiзниць. До таких статей вiдносяться заборгованостi за кредитними договорами, депозити з контрактним термiном погашення бiльше трьох мiсяцiв, кредиторська (дебiторська) заборгованiсть за основнi засоби та нематерiальнi активи, кредити наданi працiвникам, тощо. Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей, за виключенням тих, якi вiдносяться до iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, включаються до операцiйних курсових рiзниць. Змiни у фiнансовiй звiтностi пiсля її випуску Будь-якi змiни цiєї фiнансової звiтностi пiсля її випуску вимагають затвердження керiвництвом Компанiї, яке ухвалило цю фiнансову звiтнiсть до випуску. Визнання та оцiнка виручки Виручка - це дохiд, що виникає у ходi звичайної дiяльностi Компанiї. Виручка визнається в сумi цiни угоди. Цiна угоди - це сума винагороди, право на яку Компанiя очiкує отримати в обмiн на передачу контроля над обiцяними товарами чи послугами покупцю, без урахування сум, одержаних вiд iменi третiх сторiн. Виручка визнається за вирахуванням знижок, повернень та податкiв на додану вартiсть. Виручка, головним чином, включає доходи вiд надання (продажу): ? послуг: доходи вiд плати за ефiрний час, плати за з'єднання, регулярних платежiв, плати за пiдключення до мережi та разової плати за пiдписку на послуги, доходи вiд надання послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB), плати за фiксованi лiнiї, доходи вiд роумiнгу i доступу до мережi, а також додаткових послуг; ? обладнання клiєнтам: телефонних апаратiв, модемiв тощо. Послуги Компанiя надає послуги за договорами з фiксованою та змiнною винагородою. Виручка вiд надання послуг визнається у тому звiтному перiодi, в якому послуги були наданi. За договорами з фiксованою винагородою виручка визнається на основi обсягу послуг, фактично наданих до кiнця звiтного перiоду, пропорцiйно загальному обсягу послуг, що надаються, оскiльки покупець одночасно отримує i споживає вигоди. Якщо договори включають декiлька зобов'язань до виконання, цiна угоди розподiляється на кожне окреме зобов'язання до виконання на основi цiн окремих продажiв. У випадку договорiв iз фiксованою винагородою, покупець сплачує фiксовану суму вiдповiдно до графiку платежiв. Якщо вартiсть послуг, наданих Компанiєю, перевищує суму платежу, визнається актив за договором iз клiєнтом. Якщо сума платежiв перевищує вартiсть наданих послуг, визнається зобов'язання за договором iз клiєнтом. Виручка вiдноситься на майбутнi перiоди як договiрне зобов'язання до моменту надання вiдповiдних послуг абонентам, продажу передплаченої картки або закiнчення строку дiї стартового пакету. Компанiя припиняє визнання договiрного зобов'язання та визнає виручку в момент, коли вона передає послуги i, вiдповiдно, врегульовує своє зобов'язання до виконання. Якщо договiр передбачає оплату на основi обсягу наданих послуг, виручка визнається в сумi, на яку Компанiя має право виставити рахунок. Рахунки виставляються клiєнтам щомiсяця, i винагорода пiдлягає сплатi пiсля виставлення рахунку. Якщо договiр включає змiнну винагороду, виручка визнається, тiльки якщо iснує висока ймовiрнiсть того, що в майбутнiх перiодах не буде значного зменшення такої винагороди. Продаж ефiрного часу Компанiя одержує доходи вiд продажу ефiрного часу шляхом забезпечення контрактних абонентiв та користувачiв передплачених послуг доступом до власної стiльникової мережi та забезпечення проходження дзвiнкiв у власнiй мережi та мережах роумiнгових партнерiв. Плата за з'єднання Виручка вiд iнтерконекту - це доходи, отриманi вiд надання послуг iз завершення дзвiнкiв з мереж iнших операторiв в мережi Компанiї. Доходи вiд продажу ефiрного часу та iнтерконекту визнають в перiодi фактичного надання вiдповiдних послуг. Регулярнi платежi Регулярнi платежi включають плату за пiдключення до нових тарифних планiв i регулярну плату за передплату додаткових послуг. Регулярнi платежi визнаються у тому перiодi, в якому вiдповiдна послуга була надана. Плата за пiдключення i разова плата за передплату послуг Плату за пiдключення сплачують абоненти стiльникового мобiльного зв'язку передплачених послуг за первiсну реєстрацiю у мережi. Доходи вiд плати за пiдключення вiдносять та визнають протягом того перiоду, в якому ця плата за пiдключення є заробленою за загальним договором про надання послуг, укладеним iз абонентом, згiдно з очiкуваним перiодом вiдносин з клiєнтами, який складає 60 мiсяцiв для абонентiв передплачених послуг (у 2019 роцi - 54 мiсяцi). Очiкуваний перiод вiдносин iз клiєнтами грунтується на попереднiй iсторiї рiвня вiдтоку клiєнтiв та планах щодо розвитку Компанiї. Разова плата за передплату на послуги переважно включає одноразову плату за пiдключення рiзних додаткових послуг, а також плату за змiну тарифного плану i за переведення пiдписки з одного мiсця в iнше. Доходи вiд одноразової плати за послуги вiдносяться на майбутнi перiоди та визнаються протягом строку дiї пiдписки, а у випадках вiдсутностi строку дiї - згiдно з очiкуваним перiодом вiдносин iз клiєнтами, який становить приблизно 93 мiсяцi для контрактних абонентiв стiльникового рухомого зв'язку, 60 мiсяцiв для абонентiв стiльникового рухомого зв'язку передплачених послуг та 102 мiсяцi для абонентiв фiксованого зв'язку (у 2019 роцi - 82 мiсяцi, 54 мiсяцi та 104 мiсяцi, вiдповiдно). Послуги широкосмугового Iнтернету (FTTB) Виручка вiд надання послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB) включає фiксованi щомiсячнi платежi за доступ до мережi Iнтернет, наданий абонентам Компанiї. Цей вид виручки визнають у тому перiодi, в якому вiдповiдну послугу було надано абонентам. Плата за фiксованi лiнiї Виручка вiд плати за фiксованi лiнiї включає щомiсячнi платежi за доступ абонентiв Компанiї до фiксованої телефонної мережi та маршрутизацiю дзвiнкiв абонентiв, здiйснених через дану мережу. Цей вид виручки визнають у тому перiодi, в якому вiдповiдну послугу було надано абонентам. Роумiнг та доступ до мережi Виручка вiд роумiнгу та доступу до мережi включає: (I) доходи вiд послуг, що надають абонентам Компанiї в мережах її партнерiв з роумiнгу, (II) доходи вiд доступу до послуг, що надаються Компанiєю у власнiй мережi абонентам роумiнгових партнерiв, та (III) плата за доступ до мережi Компанiї з боку iноземних операторiв без термiнацiї дзвiнкiв. Виручка вiд роумiнгу визнається у тому перiодi, в якому вiдповiдна послуга була надана. Додатковi послуги Виручка вiд плати за додатковi послуги включає в себе доходи вiд вихiдних SMS та MMS, а також доходи передачi даних та пакетiв даних (WAP, GPRS, EDGE тощо), продаж контенту абонентам та плату за перерахування грошових коштiв мiж абонентськими рахунками, використання послуги "екстрагрошi". Виручку вiд додаткових послуг визнають у перiодi, в якому вiдповiднi послуги було надано. Продаж клiєнтського обладнання Продажi визнаються на момент переходу контроля над товаром, тобто коли товари поставленi покупцю, покупець має повну свободу дiй щодо товарiв i коли вiдсутнє невиконане зобов'язання, яке може вплинути на приймання покупцем товарiв. Поставка вважається виконаною, коли ризики застарiння та втрати перейшли до покупця, i покупець прийняв товари вiдповiдно до договору, строк дiй положень про приймання закiнчився або у Компанiї наявнi об'єктивнi докази того, що всi критерiї приймання були виконанi. Якщо Компанiя надає будь-якi додатковi послуги покупцю пiсля переходу до нього контроля над товарами, виручка вiд таких послуг вважається окремим зобов'язанням до виконання i визнається протягом перiоду надання таких послуг. Знижки роумiнговим партнерам Знижки найчастiше надаються у формi грошових платежiв, розрахованих виходячи з умов договору з роумiнг-партнерiв та платiжних даних по роумiнг трафiку за перiод. Знижки визнаються в той перiод, коли знижка була зароблена як зменшення доходiв вiдповiдного перiоду. Програми лояльностi Бонуснi одиницi, отриманi клiєнтами у рамках програми лояльностi, облiковують як окремий компонент операцiї з продажу, в рамках якої їх надають. Частину справедливої вартостi отриманої винагороди розподiляють на бонуснi одиницi та вiдносять на майбутнi перiоди, виходячи з очiкуваної кiлькостi бонусних одиниць, якi будуть фактично отриманi клiєнтом. У подальшому вiднесену на майбутнi перiоди суму визнають як дохiд у перiодах погашення бонусних одиниць. Подання Якщо в межах операцiї Компанiя виступає принципалом, доходи визнаються на розгорнутiй основi. У такому випадку доходи включають в себе повну вартiсть операцiї, рахунок щодо якої виставлений клiєнту, за вирахуванням знижок, з вiднесенням будь-яких пов'язаних витрат на операцiйнi витрати. Якщо Компанiя виступає в ролi агента, доходи визнають на згорнутiй основi. Цi доходи є заробленою маржою. Оцiнка того, чи є Компанiя принципалом або агентом, грунтується на оцiнцi сутностi операцiї, вiдповiдальностi за надання товарiв i послуг та цiноутворення, а також властивих фiнансових ризикiв та вигiд. Процентнi доходи Процентнi доходи по всiх боргових iнструментах облiковуються за методом нарахування iз використанням методу ефективної процентної ставки. Розрахунок за таким методом включає в процентнi доходи всi комiсiйнi та виплати, отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, та всi iншi премiї або дисконти. Комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комiсiйнi, отриманi або сплаченi Компанiєю у зв'язку зi створенням або придбанням фiнансового активу чи випуском фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiйнi за оцiнку кредитоспроможностi, оцiнку або облiк гарантiй чи забезпечення, за врегулювання умов надання iнструмента i за обробку документiв за угодою. Щодо створених або придбаних кредитно-знецiнених фiнансових активiв, ефективна процентна ставка являє собою ставку, яка дисконтує очiкуванi грошовi потоки (включаючи первинно очiкуванi кредитнi збитки) до справедливої вартостi при первiсному визнаннi (зазвичай, вiдповiдає цiнi придбання). У результатi, ефективний процент є скоригованим з урахуванням кредитного ризику. Процентний дохiд розраховується iз застосуванням ефективної процентної ставки до валової балансової вартостi фiнансових активiв, крiм: (i) фiнансових активiв, якi стали кредитно-знецiненими (Етап 3) i для яких процентний дохiд розраховується iз застосуванням ефективної процентної ставки до їх амортизованої вартостi (за вирахуванням резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки); i (ii) створених або придбаних кредитно-знецiнених фiнансових активiв, для яких первiсна ефективна процентна ставка, скоригована на кредитний ризик, застосовується до амортизованої вартостi. Процентнi доходи на поточних банкiвських рахунках, на депозитах до запитання або строкових депозитах строком до трьох мiсяцiв, що класифiкуються як частина грошових коштiв та їх еквiвалентiв, визнаються в частинi операцiйного грошового потоку. Процентнi доходи за строковими депозитами, крiм тих, що класифiкуються як грошовi кошти та їх еквiваленти, визнаються в частинi iнвестицiйного грошового потоку. Визнання та оцiнка витрат Витрати визнаються Компанiєю тодi, коли зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, вiдбулося i його можна достовiрно оцiнити. Витрати Компанiї подiленi на такi групи за функцiями: собiвартiсть матерiалiв та послуг, адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi витрати операцiйної дiяльностi, фiнансовi витрати, iншi витрати. Компанiя застосовує класифiкацiю витрат за елементами вiдповiдно до їхньої економiчної сутностi (такi як знос/амортизацiя, витрати на оплату працi, роумiнг, дилерська винагорода, витрати на ремонт, рекламу тощо), що розкрито в примiтках до цiєї фiнансової звiтностi. Собiвартiсть послуг, матерiалiв складається з собiвартостi послуг, матерiалiв якi були реалiзованi протягом звiтного перiоду, та нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат. До собiвартостi включаються: прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати, загальновиробничi витрати. До собiвартостi належать наступнi витрати (список не є вичерпним): витрати вiд iнтерконекту та транзиту трафiку, витрати за послуги мiжнародного роумiнгу, витрати на мiжоператорську оренду каналiв, витрати на контент, витрати на придбання абонентської продукцiї, витрати на оренду та електроенергiю пiд об'єкти телекомунiкацiйної мережi, витрати на технiчну пiдтримку мережi, витрати на персонал технiчної функцiї та iншi прямi витрати. Адмiнiстративнi витрати - це загальногосподарськi витрати, спрямованi на управлiння та обслуговування Компанiї. До адмiнiстративних витрат належать наступнi витрати (перелiк не є вичерпним): витрати на управлiнськi послуги, витрати на професiйнi послуги, витрати на банкiвськi послуги, забезпечення та iншi витрати, пов'язанi з обслуговуванням Компанiї. Витрати на збут - витрати, пов'язанi з реалiзацiєю (збутом), товарiв i послуг Компанiї. До витрат на збут належать наступнi витрати (список не є вичерпним): дилерська винагорода (крiм витрат на отримання або виконання договору, якi пiдлягають капiталiзацiї), витрати на рекламу, маркетинг, дослiдження ринкiв збуту, витрати на заробiтну плату та iншi винагороди працiвникам пiдроздiлiв, що забезпечують збут, та iншi. Визнання та оцiнка витрат (продовження) Iншi операцiйнi витрати - витрати Компанiї, якi не включаються до собiвартостi реалiзацiї, адмiнiстративних витрат, витрат на збут, фiнансових витрат та витрат з податку на прибуток, але вiдносяться до операцiйної дiяльностi Компанiї. До iнших операцiйних витрат вiдносяться (список не є вичерпним): резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки, iншi резерви та забезпечення, витрати на штрафи, курсовi рiзницi вiд операцiйної дiяльностi, членськi внески до професiйних об'єднань. Фiнансовi витрати виникають в результатi операцiй з отримання фiнансування, в тому числi фiнансової оренди, та в результатi облiку фiнансових активiв чи зобов'язань за дисконтованою (амортизованою) вартiстю. Iншi витрати - витрати Компанiї, що не є результатом операцiйної дiяльностi . До цих витрат, зокрема, вiдносяться витрати, що пов'язанi з незвичайними подiями, не характерними для дiяльностi Компанiї: курсовi рiзницi вiд неоперацiйної дiяльностi, благодiйнi внески, собiвартiсть реалiзованих основних засобiв, нематерiальних активiв, знецiнення необоротних активiв, витрати на утилiзацiю непридатних основних засобiв та iншi неоперацiйнi витрати. Активи за договорами з клiєнтами Капiталiзованi витрати на пiдключення Первiснi прямi витрати, понесенi у зв'язку з пiдключенням абонента до мережi, вiдносять на майбутнi перiоди, як i плату за пiдключення, яку вiдносять на рахунок абонента. Такi витрати в основному складаються з собiвартостi стартових пакетiв, карток поповнення рахункiв тощо. Капiталiзованi комiсiйнi винагороди дилерам Комiсiйнi винагороди дилерам за залучення абонентiв капiталiзуються як необоротнi активи i амортизуються протягом середнього перiоду вiдносин з абонентами, розрахованого з урахуванням рiвня вiдтоку абонентiв. Вiдповiдна амортизацiя вiдображається у складi витрат на збут у тiй же статтi, в якiй витрати були ранiше облiкованi в момент їх виникнення. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує: (a) суму винагороди, яку Компанiя вправi очiкувати отримати в обмiн на товари та послуги, до яких вiдноситься актив; мiнус (б) залишковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з наданням цих товарiв та послуг. Витрати на рекламу, маркетинг i комiсiйнi винагороди Витрати на рекламу, маркетинг та комiсiйнi винагороди вiдносять до витрат по мiрi їх понесення, якщо тiльки вони не складають частину витрат майбутнiх перiодiв, пов'язаних з пiдключенням, як описано вище. Витрати на рекламу та заходи зi стимулювання попиту визнають у складi витрат на той момент, коли Компанiя або має право на доступ до товарiв, або одержує послугу. Основнi засоби Основнi засоби вiдображають за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Собiвартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть професiйних послуг, а у випадку квалiфiкацiйних активiв - витрати на позики, якi пiдлягають капiталiзацiї. Знос розраховують з метою зменшення первiсної вартостi активiв, крiм землi, до їхньої оцiночної лiквiдацiйної вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу розпочинається з моменту, коли активи готовi до їхнього цiльового використання. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв капiталiзуються у разi суттєвого покращення стану активу, що може проявлятися у розширеннi функцiй та продовженнi строку корисного використання активу. Витрати на поточний ремонт та обслуговування вiдображають по мiрi їх понесення та визнаються витратами протягом перiоду. У випадку капiталiзацiї нових запасних частин замiненi запаснi частини виводять з експлуатацiї та їхню залишкову балансову вартiсть визнають збитком вiд вибуття. Якщо сума очiкуваних витрат на виведення з експлуатацiї активу пiсля завершення його використання є суттєвою для фiнансової звiтностi, теперiшня вартiсть очiкуваних витрат на демонтаж активу пiсля завершення його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного активу, за умови дотримання критерiїв для визнання резерву. Подальше збiльшення зобов'язань з демонтажу в результатi змiни припущень (наприклад, ставка дисконтування, перiод до демонтажу, вартiсть демонтажу тощо) визнають як надходження основних засобiв. Подальше зменшення зобов'язань з демонтажу в результатi змiни припущень визнають як вибуття основних засобiв. Знос нараховують за прямолiнiйним методом протягом наступних очiкуваних строкiв корисного використання активiв: Групи основних засобiв Строк корисного використання (роки) Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 5-30 Машини та обладнання 5-20 Транспортнi засоби 3-5 Метод амортизацiї, розрахунковi строки корисного використання та залишкова вартiсть оцiнюються не менше одного разу на рiк та коригуються перспективно у всiх належних випадках. Залишкова вартiсть, за оцiнками, дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв, оскiльки Компанiя планує їх використовувати протягом усього строку їх корисного використання. Основнi засоби (продовження) Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про сукупний дохiд за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об'єкту. Знос удосконалень орендованого майна нараховується протягом усього очiкуваного строку його корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший. Земля Земля, на яку Компанiя має вiдповiдне юридичне право, включена до звiту про фiнансовий стан Компанiї за її iсторичною собiвартiстю, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос на землю не нараховують. Незавершене будiвництво Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент необоротних активiв, вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. При завершеннi будiвництва вартiсть об'єкта, за вирахуванням накопиченого збитку вiд зменшення корисностi, переноситься до вiдповiдної групи основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується. Невстановлене обладнання Невстановлене обладнання є устаткуванням, придбаним Компанiєю, але не введеним в експлуатацiю, що вiдображається за первiсною вартiстю за вирахуванням будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос на невстановлене обладнання не нараховують. Активи у формi права користування Компанiя орендує рiзноманiтнi будинки, споруди та передавальнi пристрої, офiси, а також транспортнi засоби. Договори можуть включати як компоненти, якi є договорами оренди, та i компоненти, якi не є договорами оренди. Компанiя розподiляє винагороду за договором мiж компонентами оренди та компонентами, якi не є орендою, на основi їх вiдносної цiни вiдокремленої угоди. Проте за договорами оренди нерухомостi, в яких Компанiя виступає орендарем, вона прийняла рiшення не вiдокремлювати компоненти оренди та компоненти, якi не є орендою, а вiдобразити їх в якостi одного компонента оренди Активи у формi права користування оцiнюють за первiсною вартiстю, яка включає: " суму первiсної оцiнки зобов'язання з оренди; " оренднi платежi на дату початку оренди чи до неї, за вирахуванням отриманих стимулюючих платежiв за орендою; " будь-якi первiснi прямi витрати; та " витрати на вiдновлення активу до стану, який вимагається умовами договорiв оренди, якщо передбачено. Активи у формi права користування, як правило, амортизуються лiнiйним методом протягом строку корисного використання активу або строку оренди, залежно вiд того, який з них закiнчиться ранiше. Якщо Компанiя достатньою мiрою упевнена у виконаннi опцiону на придбання, Компанiя амортизує актив у формi права користування протягом строку корисного використання базового активу. Компанiя розраховує амортизацiю активiв у формi права користування лiнiйним методом протягом термiну їх оренди, а саме: Група активiв у формi права користування Термiн оренди (роки) Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 3-7 Транспортнi засоби 3-5 Переоцiнка строку оренди Компанiя переглядає строки оренди або переоцiнює опцiони, включенi до строку оренди, виключно у разi виникнення певних тригерiв. Такими тригерами є подiї або змiни обставин, якi, на думку Компанiї, можуть викликати необхiднiсть переоцiнки: " iстотнi капiтальнi витрати на базовий актив або у його складi; " SWAP iз повною або частковою замiною обладнання. З метою iдентифiкацiї тригерiв були визначенi наступнi категорiї в якостi основного радiообладнання: RBS-обладнання, антени, ретранслятори, обладнання систем передачi/доступу; " значене розгортання нових технологiй; " початок внутрiшнiх/зовнiшнiх переговорiв про опцiон подовження/припинення оренди, який ранiше не був включений до строку оренди; " консолiдацiя базових станцiй стiльникового зв'язку, яка може змiнити очiкуване використання прилеглих об'єктiв i впливає на оцiнку опцiонiв на подовження та припинення оренди; " iнша повна чи часткова замiна устаткування для пiдсилення сигналу. За всiма договорами оренди перегляд строку оренди вiдбувається виключно внаслiдок змiни нескасовного перiоду чи оцiнки опцiонiв на подовження та припинення оренди - але така оцiнка може мати мiсце, лише якщо вiдбулася суттєва подiя або змiна обставин. Витрати на позики Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або створенням активу, який обов'язково вимагає тривалого перiоду для його пiдготовки до планового використання або продажу, капiталiзують у складi первiсної вартостi такого активу. Тривалий перiод часу - це проект зi строком будiвництва 6 мiсяцiв чи бiльше. Усi iншi витрати на позики вiдносять на витрати у тому звiтному перiодi, у якому вони були понесенi, у складi фiнансових витрат. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв'язку iз залученням позикових коштiв. Нематерiальнi активи Окремо придбанi нематерiальнi активи спочатку визнають за первiсною вартiстю. Пiсля початкового визнання нематерiальнi активи вiдображають за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, створенi власними силами Компанiї, за винятком капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзують, i вiдповiднi витрати вiдображають у прибутку та збитках за перiод, у якому вони виникли. Амортизацiю нараховують за прямолiнiйним методом протягом наступних очiкуваних строкiв корисного використання активiв: Категорiя активу Строк корисного використання (роки) Лiцензiї 5-20 Мережеве i бiлiнгове програмне забезпечення 5-10 Нематерiальнi активи з кiнцевим строком корисного використання амортизують протягом усього строку їхнього корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизацiї нематерiальних активiв переглядають принаймнi раз на рiк та коригують на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Iндивiдуальнi строки корисного використання можуть бути застосованi до нематерiальних активiв вiдповiдно до контрактних або лiцензiйних умов. Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюють як рiзницю мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i визнають у звiтi про сукупний дохiд у складi iнших доходiв чи iнших витрат. Iнвестицiї у дочiрнi пiдприємства Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву пiд знецiнення (якщо необхiдно). Первiсна вартiсть активу складається з цiни придбання та/або iнших прямих витрат. Цiна придбання та/або iншi прямi витрати являє собою суму сплачених коштiв та справедливу вартiсть iншої винагороди, сплаченої для придбання активу. Запаси Запаси вiдображають за найменшою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї для об'єктiв, якi будуть реалiзованi як окремi товари. Запаси, якi будуть реалiзованi в рамках транзакцiї з кiлькома компонентами, в результатi якої Компанiя очiкує отримати чистий дохiд, оцiнюють за собiвартiстю, навiть, якщо цiна продажу запасiв нижча, нiж їхня собiвартiсть. Собiвартiсть використаних запасiв визначають за допомогою методу середньозваженої собiвартостi. Зменшення корисностi нефiнансових активiв На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи iснують ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi мiнус витрати на вибуття активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, та його вартостi при використаннi. Суму очiкуваного вiдшкодування визначають для кожного активу, за винятком випадкiв, коли актив не генерує надходження грошових коштiв, що здебiльшого не залежать вiд надходжень грошових коштiв вiд iнших активiв та груп активiв. Якщо балансова вартiсть активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування, вважають, що кориснiсть активу зменшилася до суми його очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi теперiшньої вартостi майбутнiх чистих грошових надходжень вiд активу, майбутнi грошовi потоки дисконтують за ставкою до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей у часi та специфiчнi для активу ризики. При визначеннi справедливої вартостi активу мiнус витрати на вибуття беруть до уваги останнi операцiї на ринку, за умови їхньої наявностi. У разi, якщо iдентифiкувати такi операцiї неможливо, використовують вiдповiдну модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджують оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнають у прибутку та збитку. Одиниця, яка генерує грошовi кошти, - найменша група активiв, яку можна iдентифiкувати i яка генерує надходження грошових коштiв, що здебiльшого не залежать вiд надходжень грошових коштiв вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки дiяльностi Компанiї, керiвництво визначило, що Компанiя має одну одиницю, яка генерує грошовi кошти, якою є мережа Компанiї в цiлому. На кожну звiтну дату проводять оцiнку наявностi ознак того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. За наявностi таких ознак проводять оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування активу. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнують тiльки у тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнках, якi використовували для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з моменту останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансову вартiсть активу збiльшують до суми очiкуваного вiдшкодування активу. Таке збiльшення вартостi не може перевищувати балансової вартостi, яку було б визначено за вирахуванням амортизацiї, якби у попереднiх роках не визнавався збиток вiд зменшення корисностi активу. Це сторнування визнають у складi прибутку та збиткiв. Пiсля сторнування знос пiдлягає коригуванню у майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi, на систематичнiй основi протягом строку його корисного використання. Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це такий ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та кiлькостi фiнансових iнструментiв, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, що утримується Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування. Методи оцiнки, такi як модель дисконтування грошових потокiв, а також моделi, основанi на даних аналогiчних операцiй, що здiйснюються на ринкових умовах, або на результатах аналiзу фiнансових даних об'єкта iнвестицiй, використовуються для визначення справедливої вартостi окремих фiнансових iнструментiв, для яких ринкова iнформацiя про цiну угод вiдсутня. Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином: (i) до Рiвня 1 вiдносяться оцiнки за цiнами котирувань (нескоригованих) на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань, (ii) до Рiвня 2 - отриманi за допомогою методiв оцiнки, в яких усi використанi iстотнi вхiднi данi, якi або прямо (наприклад, цiна), або опосередковано (наприклад, розрахованi на основi цiни) є спостережуваними для активу або зобов'язання (тобто, наприклад, розрахованi на основi цiни), i (iii) оцiнки Рiвня 3 - це оцiнки, що не основанi виключно на спостережуваних ринкових даних (тобто для оцiнки потрiбен значний обсяг вхiдних даних, якi не спостерiгаються на ринку). Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - це витрати, що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов'язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на зберiгання. 5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження) Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей консолiдованого звiту про фiнансовий стан. Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до валової балансової вартостi фiнансового iнструменту. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Для активiв, якi є придбаними чи створеними кредитно-знецiненими фiнансовими активами при первiсному визнаннi, ефективна процентна ставка коригується на кредитний ризик, тобто розраховується на основi очiкуваних грошових потокiв при первiсному визнаннi, а не на основi договiрних грошових потокiв. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, скоригованою на витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв. Пiсля первiсного визнання щодо фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, та iнвестицiй у борговi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, визнається оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що призводить до визнання бухгалтерського збитку одразу пiсля первiсного визнання активу. Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної" купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя зобов'язується здiйснити поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарювання стає стороною договору про придбання фiнансового iнструменту. Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - категорiї оцiнки Компанiя класифiкує фiнансовi активи у такi категорiї оцiнки: за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд i за амортизованою вартiстю. Класифiкацiя та подальша оцiнка боргових фiнансових активiв залежить вiд (i) бiзнес-моделi Компанiї для управлiння вiдповiдним портфелем активiв та (ii) характеристик грошових потокiв за активом. Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їхнi еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та iншi фiнансовi активи, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9. Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - бiзнес-модель Бiзнес-модель вiдображає спосiб, у який Компанiя управляє активами з метою отримання грошових потокiв: чи є метою Компанiї (i) виключно отримання передбачених договором грошових потокiв вiд активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв"), або (ii) отримання передбачених договором грошових потокiв i грошових потокiв, якi виникають у результатi продажу активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв i продажу"), або якщо не застосовується нi пункт (i), нi пункт (ii), фiнансовi активи вiдносяться у категорiю "iнших" бiзнес-моделей та оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток. Бiзнес-модель Компанiї, що застосовується до фiнансових активiв, - це утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв. Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - характеристики грошових потокiв Якщо бiзнес-модель передбачає утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв або для отримання передбачених договором грошових потокiв i продажу, Компанiя оцiнює, чи являють собою грошовi потоки виключно виплати основної суми боргу та процентiв ("тест на виплати основної суми боргу та процентiв" або "SPPI-тест"). У ходi такої оцiнки Компанiя аналiзує, чи вiдповiдають передбаченi договором грошовi потоки умовам базового кредитного договору, тобто проценти включають тiльки вiдшкодування щодо кредитного ризику, вартостi грошей у часi, iнших ризикiв базового кредитного договору та маржу прибутку. SPPI-тест виконується при первiсному визнаннi активу, а подальша переоцiнка не проводиться. Фiнансовi активи - рекласифiкацiя Фiнансовi iнструменти рекласифiкуються тiльки у випадку, якщо змiнюється бiзнес-модель для управлiння цим портфелем у цiлому. Рекласифiкацiя проводиться перспективно з початку першого звiтного перiоду пiсля змiни бiзнес-моделi. Знецiнення фiнансових активiв - оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки На основi прогнозiв Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з борговими iнструментами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю та за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, та з ризиками, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями щодо надання кредитiв та договорами фiнансової гарантiї, для договiрних активiв. Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки i визнає чистi збитки вiд знецiнення фiнансових активiв i договiрних активiв на кожну звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає: (i) об'єктивну i зважену з урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки дiапазону можливих результатiв, (ii) вартiсть грошей у часi та (iii) всю обгрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та прогнозованi майбутнi економiчнi умови, доступну на звiтну дату без надмiрних витрат i зусиль. Борговi iнструменти, якi оцiнюють за амортизованою вартiстю, вiдображають у звiтi про фiнансовий стан за вирахуванням оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Щодо зобов'язань iз надання кредитiв та фiнансових гарантiй визнається окремий резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки у складi зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан. Змiни в амортизованiй вартостi боргових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, за вирахуванням оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, вiдображають у складi прибутку чи збитку. Компанiя застосовує "триетапну" модель облiку знецiнення на основi змiн кредитної якостi з моменту первiсного визнання. Фiнансовий iнструмент, який не є знецiненим при первiсному визнаннi, класифiкується як такий, що вiдноситься до Етапу 1. Для фiнансових активiв Етапу 1 очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються за сумою, яка дорiвнює частинi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, що виникають внаслiдок дефолтiв, якi можуть вiдбутися протягом наступних 12 мiсяцiв чи до дати погашення вiдповiдно до договору, якщо вона настає до закiнчення 12 мiсяцiв ("12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки"). Якщо Компанiя iдентифiкує значне пiдвищення кредитного ризику з моменту первiсного визнання, актив переводиться в Етап 2, а очiкуванi кредитнi збитки за цим активом оцiнюються на основi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, тобто до дати погашення вiдповiдно до договору, але з урахуванням очiкуваної передоплати, якщо вона передбачена ("очiкуванi кредитнi збитки за весь строк"). Якщо Компанiя визначає, що фiнансовий актив є знецiненим, актив переводиться в Етап 3, i очiкуванi по ньому кредитнi збитки оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк. Для придбаних чи створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв очiкуванi кредитнi збитки завжди оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк. Фiнансовi активи - списання Фiнансовi активи списують повнiстю або частково, коли Компанiя вичерпала всi практичнi можливостi щодо їх стягнення i дiйшла висновку про необгрунтованiсть очiкувань вiдносно вiдшкодування таких активiв. Списання - це подiя припинення визнання. Компанiя може списати фiнансовi активи, щодо яких ще вживаються заходи з примусового стягнення, коли Компанiя намагається стягнути суми заборгованостi за договором, хоча у неї немає обгрунтованих очiкувань щодо їх стягнення. Фiнансовi активи - припинення визнання Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть, або (б) Компанiя передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому (i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або (ii) Компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження) Фiнансовi активи - модифiкацiя Якщо модифiкованi умови суттєво вiдрiзняються, так що права на грошовi потоки вiд первiсного активу спливають, Компанiя припиняє визнання первiсного фiнансового активу i визнає новий актив за справедливою вартiстю. Датою перегляду умов вважається дата первiсного визнання для цiлей розрахунку подальшого знецiнення, у тому числi для визначення факту значного пiдвищення кредитного ризику. Будь-яка рiзниця мiж балансовою вартiстю первiсного активу, визнання якого припинене, та справедливою вартiстю нового, суттєво модифiкованого активу вiдображається у складi прибутку чи збитку, якщо рiзниця, по сутi, не вiдноситься до операцiї з капiталом iз власниками. Якщо iстотна вiдмiннiсть модифiкованого активу вiд первiсного активу вiдсутня, його модифiкацiя не призводить до припинення визнання. Компанiя здiйснює перерахунок валової балансової вартостi шляхом дисконтування модифiкованих грошових потокiв за договором за первiсною ефективною процентною ставкою (чи за ефективною процентною ставкою, скоригованою з урахуванням кредитного ризику для придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв) i визнає прибуток чи збиток вiд модифiкацiї у складi прибутку чи збитку. Фiнансовi зобов'язання - категорiї оцiнки Фiнансовi зобов'язання класифiкують як у подальшому оцiнюванi за амортизованою вартiстю, крiм: (i) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюють за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток: ця класифiкацiя застосовується до похiдних фiнансових iнструментiв, фiнансових зобов'язань, утримуваним для торгiвлi (наприклад, короткi позицiї по цiнних паперах), умовної винагороди, визнаної покупцем при об'єднаннi бiзнесу, та iнших фiнансових зобов'язань, визначених як такi при первiсному визнаннi; та (ii) договорiв фiнансової гарантiї та зобов'язань iз надання кредитiв. Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi фiнансовi зобов'язання, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9. Фiнансовi зобов'язання - припинення визнання Визнання фiнансових зобов'язань припиняється у разi їх погашення (тобто коли зобов'язання, вказане у договорiв, виконується чи припиняється або закiнчується строк його виконання). Взаємозалiк фiнансових iнструментiв Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. При цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та (б) повинне мати юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi звичайного ведення бiзнесу, (ii) у випадку дефолту та (iii) у випадку неплатоспроможностi або банкрутства. Позиковi кошти Позиковi кошти включають довгостроковi та короткостроковi кредити банкiв. Позиковi кошти спочатку визнають за справедливою вартiстю, за вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї, а в подальшому облiковують за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть Торгову та iншу дебiторську заборгованiсть спочатку визнають за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковують за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгову кредиторську заборгованiсть нараховують, якщо контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i визнають спочатку за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковують за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Аванси клiєнтiв Первiснi та подальшi платежi за кредитними залишками абонентiв передплачених послуг визнаються як фiнансове зобов'язання (аванси клiєнтiв) у разi, якщо передплачений кредитний залишок пiдлягає вiдшкодуванню абоненту, або якщо кредитний залишок може використати абонент в якостi валюти для придбання товарiв або послуг вiд iнших постачальникiв (крiм послуг мобiльного зв'язку Компанiї). Якщо передплаченi кредитнi залишки не пiдлягають вiдшкодуванню i можуть використовуватись виключно для придбання послуг мобiльного зв'язку Компанiї, такi залишки визнаються у балансi як виручка майбутнiх перiодiв. Зобов'язання з оренди Зобов'язання, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюються за приведеною вартiстю. Оренднi зобов'язання включають чисту приведену вартiсть наступних орендних платежiв: ? фiксованих платежiв (у тому числi, по сутi, фiксованих платежiв) за вирахуванням будь-яких стимулюючих платежiв за орендою до отримання, ? змiнного орендного платежу, який залежить вiд iндексу чи ставки, що спочатку оцiнюється з використанням iндексу або ставки на дату початку оренди, ? сум, очiкуваних до сплати Компанiєю за гарантiями лiквiдацiйної вартостi, ? цiни виконання опцiону на придбання, за умови, що Компанiя достатньою мiрою упевнена у виконаннi цього опцiону, та ? виплат штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає виконання Компанiєю цього опцiону. Можливостi подовження та припинення договорiв передбаченi у низцi договорiв оренди будiвель, споруд та передавальних пристроїв Компанiї. Цi умови використовуються для забезпечення максимальної операцiйної гнучкостi при управлiннi активами, якi Компанiя використовує у своїй дiяльностi. Бiльшiсть умов щодо можливостi подовження та припинення договорiв може бути використана тiльки Компанiєю, а не вiдповiдним орендодавцем. Опцiони на подовження (або перiод часу пiсля строку, визначеного умовами опцiонiв на припинення оренди) включаються до строку оренди тiльки у тому випадку, якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що договiр буде подовжено (або не буде припинено). В оцiнку зобов'язання також включаються оренднi платежi, якi будуть здiйсненi у межах виконання опцiонiв на подовження, якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що оренду буде подовжено. Оренднi платежi дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної у договiр оренди. Якщо цю ставку легко визначити неможливо, що, як правило, має мiсце у випадку наявних у Компанiї договорiв оренди, Компанiя використовує ставку залучення додаткових позикових коштiв - це ставка, за якою Компанiя могла б залучити на аналогiчний строк та за аналогiчного забезпечення позиковi кошти, необхiднi для отримання активу вартiстю, аналогiчною вартостi активу у формi права користування в аналогiчних економiчних умовах. Для визначення ставки залучення додаткових позикових коштiв Компанiя: ? використовує пiдхiд нарощування, за якого розрахунок починається з безризикової процентної ставки, яка коригується з урахуванням кредитного ризику, та ? проводить коригування з урахуванням специфiки договору оренди, наприклад, строку оренди, країни, валюти та забезпечення. Компанiя зазнає впливу ризику потенцiйного збiльшення змiнних орендних платежiв у майбутньому, що залежать вiд iндексу чи ставки, яке не вiдображається в орендному зобов'язаннi, доки не вступить у силу. Пiсля проведення коригувань орендних платежiв, якi залежать вiд iндексу чи ставки, виконується переоцiнка зобов'язання з оренди з коригуванням вартостi активу у формi права користування. Оренднi платежi розподiляються мiж основною сумою зобов'язань та фiнансовими витратами. Фiнансовi витрати вiдображаються у складi прибутку чи збитку протягом усього перiоду оренди для того, щоб забезпечити постiйну перiодичну процентну ставку за непогашеним залишком зобов'язання за кожний перiод. Виплати, пов'язанi з короткостроковою орендою, визнаються прямолiнiйно як витрати у складi фiнансового результату за перiод. Короткострокова оренда - це оренда зi строком оренди 12 мiсяцiв або менше. Операцiйна оренда У випадках, коли Компанiя виступає орендодавцем за договором оренди, за якою всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, практично не передаються орендарю (тобто у випадку операцiйної оренди), оренднi платежi за договорами операцiйної оренди вiдображаються у складi iнших доходiв лiнiйним методом. Виплати працiвникам Компанiя здiйснює певнi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду за ставками, що дiють протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображають як витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. Крiм зазначених вище вiдрахувань, працiвники Компанiї мають право на виплати по закiнченнi трудової дiяльностi. Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi здiйснюють одноразово при виходi на пенсiю. Сума таких виплат залежить вiд стажу роботи працiвника у Компанiї та середньої заробiтної плати. Окремi фонди пiд такi виплати не формують. Оцiночну вартiсть надання винагород за програмами визначають щорiчно з використанням актуарного методу прогнозованої умовної одиницi для розрахунку чистої теперiшньої вартостi зобов'язань з виплат працiвникам на звiтну дату. Залишок зобов'язань iз виплат працiвникам дорiвнює дисконтованим платежам, що пiдлягають сплатi у майбутнiх перiодах з урахуванням кадрової ротацiї, i вiдноситься до перiоду до звiтної дати. Демографiчна iнформацiя та припущення про кадрову ротацiю грунтуються на даних минулих перiодiв. Результати вiд переоцiнки пенсiйного плану, якi включають в себе актуарнi прибутки (збитки), одразу вiдображають у звiтi про фiнансовий стан з вiдображенням за дебетом або кредитом у нерозподiленому прибутку через iнший сукупний дохiд у перiодi їхнього виникнення. Результати вiд переоцiнки пенсiйного плану не пiдлягають вiднесенню до прибутку або збитку в наступних перiодах. Вартiсть послуг минулих перiодiв визнають у складi прибутку чи збитку на бiльш ранню з наступних дат: ? дата внесення поправок у план чи дата секвестра плану; та ? дата, на яку Компанiя визнає вiдповiднi витрати на реструктуризацiю. Чисту величину вiдсоткiв вiдносно чистого зобов'язання (активу) пенсiйного плану з встановленими виплатами визначають шляхом множення чистого зобов'язання (активу) пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою на ставку дисконтування. Вартiсть послуг, що включає вартiсть послуг поточного перiоду, вартiсть послуг минулих перiодiв, прибутки (збитки) вiд секвестра плану та нестандартнi взаєморозрахунки, визнають у складi прибутку або збитку. Будь-якi актуарнi прибутки або збитки, пов'язанi з ювiлейними виплатами, визнають як прибуток або збиток за перiод, у якому вони виникли. Вартiсть послуг минулих перiодiв визнають негайно. Податки Поточний податок на прибуток Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюють за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовують для розрахунку цiєї суми, - це ставки та законодавство, якi були чинними на звiтну дату. Вiдстрочений податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток розраховують за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнають за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: ? вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов'язання в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; ? оподатковуванi тимчасовi рiзницi, пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, якщо розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому. Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнають за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що Компанiя матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли: ? вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, яка пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, що виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; ? стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнають тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi у найближчому майбутньому та буде отриманий достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде використати тимчасовi рiзницi. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядають на кожну звiтну дату та визнають в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначають за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набрало або фактично набрало чинностi на звiтну дату. Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнають вiдповiдно до операцiй, на яких вони грунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Взаємозалiк вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань здiйснюється тодi, коли iснує юридично закрiплене право взаємозалiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового органу. Податок на додану вартiсть ? Доходи, витрати та активи визнають за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм випадкiв, коли: податок на додану вартiсть, що виник при придбаннi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть визнається як частина витрат на придбання активу або частина видаткової статтi; i ? дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на додану вартiсть. Чиста сума ПДВ до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам представлена в примiтках до фiнансової звiтностi. В межах своєї господарської дiяльностi Компанiя одночасно здiйснює операцiї, оподатковуванi ПДВ, та такi, що не пiдлягають оподаткуванню ПДВ. Компанiя може купувати товари та послуги, призначенi для одночасного використання в оподатковуваних та неоподатковуваних операцiях. У такому випадку Компанiя здiйснює пропорцiйне вiднесення сум податку до податкового кредиту, стосовно операцiй з придбання товарiв/послуг/необоротних активiв, що призначенi для одночасного використання в операцiях, оподатковуваних ПДВ, та таких, що не пiдлягають оподаткуванню ПДВ. Короткострокова/довгострокова класифiкацiя Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкують як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкують, виходячи з їх очiкуваного строку використання. Вiдстроченi податковi активи класифiкуються як довгостроковi. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв (92 днi). Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю, оскiльки: (i) вони утримуються для отримання передбачених договором грошових потокiв i цi грошовi потоки являють собою виключно виплати основної суми боргу та процентiв та (ii) вони не вiднесенi у категорiю оцiнки за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їхнi еквiваленти складаються з грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за винятком непогашених банкiвських овердрафтiв. Забезпечення та резерви Забезпечення та резерви визнають, коли в результатi минулих подiй Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi очiкується вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна достовiрно визначити. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнають як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображають у прибутку та збитках за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, резерви дисконтують за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доцiльно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовують дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнають як фiнансовi витрати. Умовнi активи i зобов'язання Умовнi активи не визнають, а розкривають у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображають у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому суму таких зобов'язань можна достовiрно визначити. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Вилучений капiтал (акцiї, набутi iншим чином, якi облiковуються у депозитарному облiку на рахунку Компанiї) Акцiї, набутi iншим чином, якi облiковуються у депозитарному облiку на рахунку Компанiї, визнаються за цiною придбання та вираховуються з капiталу. Прибутки та збитки, пов'язанi з придбанням, продажом, випуском або анулюванням iнструментiв власного капiталу Компанiї, не визнаються у прибутках та збитках перiоду. Рiзниця мiж балансовою вартiстю та сумою винагороди, у разi повторного випуску, визнається у складi емiсiйного доходу. Права голосу, пов'язанi з акцiями, набутими iншим чином, якi облiковуються у депозитарному облiку на рахунку Компанiї, анульованi для Компанiї, i розподiл дивiдендiв за ними вiдсутнiй. Подiї пiсля звiтної дати Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображають у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображають у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. Операцiї з материнською компанiєю та компанiями пiд спiльним контролем Передбачається, що операцiї мiж непов'язаними сторонами - це операцiї обмiну за однаковою справедливою вартiстю. Коли Компанiя проводить операцiї з материнською компанiєю та компанiями пiд спiльним контролем, щодо яких вiдсутнє припущення про однакову справедливу вартiсть i МСФЗ вимагають визнання таких операцiй за справедливою вартiстю. Компанiя облiковує рiзницю мiж справедливою вартiстю та сумою такої операцiї безпосередньо у складi власного капiталу як розподiл прибутку серед акцiонерiв Компанiї або внесок до капiталу вiдповiдно до її економiчної сутi. Змiни у форматi представлення звiтностi За необхiдностi, порiвняльнi показники були скоригованi для їх приведення у вiдповiднiсть змiнам у форматi представлення поточного року.

Продукція

Дохiд вiд реалiзацiї за 2020 рiк: Регулярнi платежi 16 500 872 Доход вiд iнтерконекту 2 905 465 Додатковi послуги 1 973 985 Продаж ефiрного часу 1 274 276 Послуги широкосмугового Iнтернету (FTTB) 1 038 194 Роумiнг (абоненти) 374 373 Плата за фiксованi лiнiї 502 541 Роумiнг та доступ до мережi 149 264 Плата за пiдключення i разова плата за передплату послуг 94 802 Продаж клiєнтського обладнання 9 257 Iншi доходи 178 216 Всього 25 001 245 Додаткова iнформацiя про послуги Компанiї представлена у пунктi 1.3. Окремої фiнансової звiтностi емiтента за 2020 рiк, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Емiтент не має постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання.

Активи

Рiк Придбання активiв, грн. Вiдчуження активiв, грн. 2016 2 668 822 2 250 2017 3 034 939 32 984 2018 7 517 084 118 996 2019 4 016 513 249 390 2020 5 163 864 183 239

Основні засоби

До основних засобiв емiтента належать рухомi та нерухомi основнi фонди, у тому числi будiвлi та споруди, машини та обладнання, прилади, меблi, транспортнi засоби, устаткування, обчислювальна технiка тощо. Структурнi пiдроздiли ПрАТ "Київстар" розмiщенi у власних та орендованих примiщеннях. Робочi мiсця забезпеченi меблями, засобами зв'язку та оргтехнiкою, комп'ютерним обладнанням. В Компанiї дiє корпоративна мережа передачi даних, впроваджена корпоративна електронна пошта. Способи утримання активiв Товариства: активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. При цьому витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв здiйснюються для вiдновлення або пiдтримання очiкуваних вiд них майбутнiх економiчних вигод та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язанi з полiпшенням стану (модернiзацiєю) основних засобiв, що приводять до збiльшення очiкуваних майбутнiх економiчних вигод, включаються до балансової вартостi основних засобiв. Основнi засоби емiтента знаходяться в усiх областях України. Всi засоби використовуються, обмеження на використання iснують на тимчасово окупованiй територiї України та в окремих районах Донецької та Луганської областей. Пiдприємство постiйно забезпечує виконання вимог щодо дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесi господарської дiяльностi. Дiяльнiсть компанiї побудована з урахуванням вiдповiдностi сучасної екологiчної ситуацiї, екологiчним стандартам, якi б забезпечували оптимальний стан довкiлля та безпеку життєдiяльностi людини. Усi пiдроздiли товариства активно сприяють полiпшенню екологiчних показникiв та мiнiмiзацiї свого впливу на довкiлля Плани капiтального будiвництва розробляються вiдповiдно до обраної стратегiї розвитку компанiї на перспективу, з метою ефективного виконання завдань по введенню в дiю виробничих потужностей i основних фондiв, визначення термiнiв їх реалiзацiї та обсягiв капiтальних вкладень. В процесi господарської дiяльностi основнi засоби, у зв'язку з тривалим використанням, зазнають фiзичного спрацювання та технiко - економiчного старiння. Усунення або мiнiмiзацiя наслiдкiв цього процесу вiдбувається шляхом їх полiпшення за рахунок проведення технiчного огляду i обслуговування, поточного i капiтального ремонту, модернiзацiї, реконструкцiї, технiчного переоснащення, а також придбання (спорудження) нових аналогiчних об'єктiв. З метою створення додаткових або нових виробничих потужностей проводиться розширення основних засобiв, шляхом проведення будiвництва (реконструкцiї), капiтального ремонту об'єктiв пiдприємства та встановлення iнженерного обладнання. Суми видаткiв на реалiзацiю планiв капiтального будiвництва вiдображаються в планах капiтальних вкладень пiдприємства, що мiстить данi про джерела грошових коштiв, їх розмiр на рiк та щоквартально.

Проблеми

3. Умови функцiонування, ризики, полiтична та економiчна ситуацiя в Українi На початку 2020 року нове захворювання, викликане коронавiрусом (COVID-19), почало швидко поширюватися по всьому свiту, в результатi чого Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я у березнi 2020 року оголосила про пандемiю. Заходи, що були вжитi багатьма країнами для стримання поширення COVID-19, призвели до значної дестабiлiзацiї операцiйної дiяльностi багатьох компанiй i мали значний вплив на свiтовi фiнансовi ринки. Вплив COVID-19 значною мiрою залежить вiд тривалостi та охоплення свiтової та української економiк ефектами пандемiї. Компанiя може зiткнутися з наслiдками COVID-19 в результатi його негативного впливу на свiтову економiку та основнi фiнансовi ринки. Значимiсть впливу COVID-19 на бiзнес Компанiї значною мiрою залежить вiд тривалостi впливу пандемiї на свiт та українську економiку. В даний час спалах COVID-19 має незначний вплив на дiяльнiсть Компанiї, бiльша частина наслiдкiв пов'язана зi зменшенням доходу вiд роумiнгу вiд вихiдного роумiнгового трафiку до Європи, США та Росiї та зменшенням продажiв у роздрiбних магазинах. Макроекономiчна ситуацiя протягом перших мiсяцiв 2020 року сприяла стабiлiзацiї фiнансової системи України. У 2020 роцi темп iнфляцiї споживчих цiн в Українi становив 5% (у порiвняннi з 4,1% у 2019 роцi). Проте внутрiшнi та зовнiшнi фактори, вплив яких на економiку України розпочався у другому пiврiччi 2019 року та значно посилився у 2020 роцi, призвели до девальвацiї гривнi. Станом на 31 грудня 2020 року офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 28,47 гривнi за 1 долар США порiвняно з 23,69 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2019 року. Триває перiод погашення державних боргiв, якi Україна залучала в кризовi перiоди для пiдтримки валютної лiквiдностi. Валютнi виплати за державним боргом залишаються концентрованими. Сукупно у 2020-2022 роках валютнi виплати Уряду та Нацiонального банку України (НБУ) разом iз вiдсотками перевищать 24 мiльярда доларiв США. Бiльшу частину цiєї суми потрiбно буде рефiнансувати на зовнiшнiх ринках. У наступних перiодах основний макроекономiчний ризик представлений значними виплатами державного боргу. У зв'язку з цим критично важливими залишаються реалiзацiя нової програми Мiжнародного валютного фонду та умови спiвпрацi з iншими мiжнародними фiнансовими органiзацiями. Станом на кiнець 2019 року НБУ встановив облiкову ставку у розмiрi 13,5%. Протягом 2020 року було прийнято рiшення щодо подальшого пом'якшення монетарної полiтики, i облiкову ставку НБУ було зменшено до 6%. Стрiмкий розвиток подiй, спричинених поширенням коронавiрусу, призвiв до формування розривiв лiквiдностi окремих банкiв i зростання попиту на мiжбанкiвськi кредитнi ресурси. З метою збереження фiнансової стабiльностi НБУ переглянув принципи функцiонування кредитно-грошової полiтики, запровадив довгострокове рефiнансування банкiв, пiдкрiпив банки готiвковою iноземною валютою, вiдстрочив формування банками резервiв капiталу та запропонував банкам запровадити особливий пiльговий перiод обслуговування кредитiв у перiод дiї карантину для населення та бiзнесу (кредитнi канiкули). Значна кiлькiсть компанiй в Українi вимушена припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу, включаючи карантин, соцiальну дистанцiю, призупинення дiяльностi об'єктiв соцiальної iнфраструктури тощо, впливають на економiчну дiяльнiсть пiдприємств, у тому числi i Компанiї. Уряд, який був сформований пiсля парламентських виборiв у липнi 2019 року, був вiдправлений у вiдставку 4 березня 2020 року, i був призначений новий Уряд. У контекстi полiтичних змiн ступiнь непевностi, у тому числi щодо майбутнього напрямку реформ в Українi, залишається вкрай високим. Окрiм цього, негативна динамiка свiтових ринкiв, пов'язана з пандемiєю коронавiрусу, може мати подальший негативний вплив на економiку України. Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її поточнi наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Компанiї.

Фінансова політика

Компанiя здiйснює аналiз активiв строкiв погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Потреби Компанiї в коротко- та довгостроковiй лiквiдностi здебiльшого забезпечуються за рахунок грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Серед факторiв, якi в подальшому можуть вплинути на лiквiднiсть - змiна валютного курсу, темпiв iнфляцiї, подальшi iнвестицiї задля покращення якостi мережi 4G, 3G та забезпечення технологiчного лiдерства компанiї. Фiнансовi зобов'язання Компанiї у розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань станом на 31 грудня 2020 включають банкiвськi кредити, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, нарахованi дивiденди але не сплаченi та iншi фiнансовi зобов'язання з строком погашення до 3 мiсяцiв у сумi 5,653,765 тисячi гривень, що становить суму контрактних недисконтованих платежiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Станом на 31 грудня 2020 року зобов'язання за договорами - доходи майбутнiх перiодiв складаються з таких компонентiв: Зобов'язання за договорами - дилери та абоненти (i) 641 038 Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення та разова плата за пiдписку на послуги (мобiльний зв'язок) (ii) 252 829 Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення (фiксований зв'язок) (iii) 17 814 Всього 911 681 Зобов'язання за договорами - поточнi 727 845 Зобов'язання за договорами - довгостроковi 183 836 (i) Зобов'язання за договорами - дилери - є доходами майбутнiх перiодiв вiд карток поповнення рахунку, якi були реалiзованi дилерам, але ще не були активованi клiєнтами. Стаття "Зобов'язання за договорами - дилери" визнається у звiтi про фiнансовий стан, поки картки поповнення не будуть активованi клiєнтами або до закiнчення термiну дiї цих карток. Зобов'язання за договорами - клiєнти - в основному є доходами майбутнiх перiодiв вiд невикористаного часу за картками поповнення рахунку, якi вже були активованi клiєнтами. Стаття "Зобов'язання за договорами - клiєнти" визнається у складi доходiв у звiтi про сукупний дохiд на пiдставi фактичного використання абонентами ефiрного часу. (ii) Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення та разової плати за передплату послуг (мобiльний зв'язок) - в основному включають в себе плату за первiсну реєстрацiю абонента в мережi та одноразову плату за пiдписку на будь-якi додатковi послуги. Доходи майбутнiх перiодiв вiд плати за пiдключення та разової плати за пiдписку на послуги визнаються у звiтi про сукупний дохiд протягом перiодiв, у яких цi доходи стають заробленими за загальним договором про надання послуг, укладеним з клiєнтом; (iii) Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення (фiксований зв'язок) - складаються з плати за пiдключення до мережi фiксованого зв'язку. Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення визнаються у звiтi про сукупний дохiд протягом перiодiв, у яких цi доходи стають заробленими за загальним договором про надання послуг, укладеним з клiєнтом.

Стратегія подальшої діяльності

1. ПрАТ "Київстар", як самий впливовий гравець на українському ринку телекомунiкацiйних послуг, продовжує iнвестувати в розгортання мережi четвертого поколiння (4G), для забезпечення технологiчного лiдерства, шляхом збiльшення покриття та пропускної здатностi мережi. 2. Оскiльки високошвидкiсний iнтернет став невiд'ємною частиною розвитку суспiльства, ПрАТ "Київстар" продовжить в майбутньому розгортання мережi фiксованого iнтернету для покращення якостi послуг домашнього iнтернету та надання конвергентних послуг своїм абонентам. 3. Крiм класичних телекомунiкацiйних послуг, ПрАТ "Київстар" вбачає перспективи в розвитку нових, зокрема сервiсiв великих даних, хмарних сервiсiв, фiнансових послуг та продуктiв iнтернету речей, якi в подальшому можуть грати значну роль в розвитку компанiї та дiджиталiзацiї українського суспiльства. 4. Окремий акцент ПрАТ "Київстар" робить на побудовi та розвитку дiджитальної екосистеми продуктiв та сервiсiв для своїх абонентiв, серед найбiльших дiджитальних продуктiв ПрАТ "Київстар" видiляє сервiси My Kyivstar та Kyivstar TV.

R&D

Операцiйнi витрати 2020 рiк Плата за лiцензiї та дослiдження 258 048 грн.

Інше

Немає iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента

Посадові особи

Ім'я Посада
Черкашин Ігор Володимирович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.09.2018 - До 31.12.2021 року
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу мiжнародної фiнансової звiтностi, Приватне акцiонерне товариство "Київстар", 21673832
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 24 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з травня 2011 року по серпень 2020 року обiймав посаду Старшого менеджера з бiзнес-контролю та аналiзу, Регiон - Євразiя, VEON Holdings B.V., Нiдерланди; - з вересня 2018 року по теперiшнiй час п. Черкашин I.В. обiймає посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар". Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Шимків Дмитро Анатолійович Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2020 - Обрано на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Директор пiдприємства, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Майкрософт Україна" (Україна), 32383277
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з червня 2009 року по липень 2014 року обiймав посаду Директора пiдприємства товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Майкрософт Україна" (Україна); - з травня 2014 року по теперiшнiй час обiймає посаду Члена Наглядової ради Нацiонального унiверситету "Львiвська полiтехнiка" (Україна); - з липня 2014 року по серпень 2018 року обiймав посаду Заступника Глави Адмiнiстрацiї Президента України (Україна); - з травня 2016 року по теперiшнiй час обiймає посаду Члена Наглядової ради Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка (Україна); - з вересня 2018 року по теперiшнiй час обiймає посаду Голови ради директорiв Darnitsa Group (Кiпр); - з липня 2019 року по теперiшнiй час обiймає посаду Члена Наглядової ради Фонду розвитку iнновацiй (Україна); - з 31 грудня 2020 року по теперiшнiй час обiймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Київстар". Пан Шимкiв Дмитро Анатолiйович як член Наглядової ради ПрАТ "Київстар" є представником акцiонера ПрАТ "Київстар" - "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd."), акцiонерного товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Пасько Даніїл Володимирович Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2020 - Обрано на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової Ради, Громадська Органiзацiя "Легкий Бiзнес" (Україна), 39453497
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з березня 2014 року по серпень 2017 року обiймав посаду Координатора, Члена Ради Директорiв Української Асоцiацiї "Професiйний Уряд" (Україна); - з серпня 2014 року по сiчень 2019 року обiймав посаду Голови Наглядової Ради Громадської Органiзацiї "Легкий Бiзнес" (Україна); - з вересня 2014 року по квiтень 2016 року обiймав посаду Радника Прем'єр Мiнiстра України Кабiнету Мiнiстрiв України (Україна); - з грудня 2014 року по лютий 2016 року обiймав посаду Члена Нацiональної Ради Реформ Органiзацiї спiвробiтництва з Адмiнiстрацiєю Президента України (Україна); - з червня 2015 року по червень 2017 року обiймав посаду Голови Наглядової Ради, Консультанта з вибудови корпоративного управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нова Пошта" (Україна); - з серпня 2018 року по теперiшнiй час обiймає посаду Управляючого партнера Diligent Capital GP (Люксембург); - з вересня 2018 року по теперiшнiй час обiймає посаду Голови комiтету зi стратегiї та призначень i винагород Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiратех Корпорацiя" (Україна); - з сiчня 2019 року по теперiшнiй час обiймає посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Олсiдз Груп Україна" (Україна); - з 31 грудня 2020 року по теперiшнiй час обiймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Київстар". Пан Пасько Данiїл Володимирович як член Наглядової ради ПрАТ "Київстар" є представником акцiонера ПрАТ "Київстар" - "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd."), акцiонерного товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Окандан Серкан Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1970 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2020 - Обрано на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Невиконавчий член Правлiння та Голови Аудиторського комiтету, PTCL (Пакистан), д/н
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з сiчня 2012 року по квiтень 2020 року обiймав посаду Головного фiнансового директора Групи, Etisalat (Абу-Дабi, Об'єднанi Арабськi Емiрати); - з липня 2012 року по червень 2017 року обiймав посади Невиконавчого члена Правлiння та Голови Аудиторського комiтету, Ufone (Пакистан); - з вересня 2012 року по квiтень 2020 року обiймав посади Невиконавчого члена Правлiння та Голови Аудиторського комiтету, PTCL (Пакистан); - з вересня 2014 року по квiтень 2020 року обiймав посади Невиконавчого члена Правлiння та члена Аудиторського комiтету, Maroc Telecom (Королiвство Марокко); - з жовтня 2014 року по липень 2015 року обiймав посаду Заступника Головного Виконавчого Директора, Mobily (Королiвство Саудiвська Аравiя); - з грудня 2015 року по теперiшнiй час обiймає посади Невиконавчого члена Правлiння та члена Аудиторського комiтету, Mobily (Королiвство Саудiвська Аравiя); - з травня 2020 року по теперiшнiй час обiймає посаду Головного Фiнансового Директора Групи, ВЕОН Лтд. (Бермудськi острови); - з липня 2020 року по теперiшнiй час обiймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Київстар". Також п. Окандан Серкан обiймає низку iнших посад у компанiях Групи ВЕОН: п. Окандан Серкан є Невиконавчим членом ради директорiв, Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications" (Росiя); Невиконавчим членом ради директорiв, Unitel Limited Liability Company (Узбекистан); Невиконавчим членом ради директорiв, Pakistan Mobile Communications Limited (Пакистан); Невиконавчим членом ради директорiв, Banglalink Digital Communications Ltd (Бангладеш). Пан Окандан Серкан як член Наглядової ради ПрАТ "Київстар" є представником акцiонера ПрАТ "Київстар" - "ВЕОН Холдiнгз Б.В." ("VEON Holdings B.V."), приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Комаров Олександр Валерійович Президент
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.07.2018 - Обрано до 31.12.2021 року
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Головний виконавчий директор, ТОВ "Кар-Тел" (Казахстан), д/н
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi виплачувалась у грошовiй формi вiдповiдно до умов Трудового контракту, укладеного мiж емiтентом та посадовою особою, протягом звiтного перiоду винагорода у натуральнiй формi посадовiй особi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 23 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з вересня 2013 року по грудень 2015 року обiймав посаду Головного комерцiйного директора ТОВ "Кар-Тел" (м. Астана, Казахстан); - з сiчня 2016 року по сiчень 2019 року обiймав посаду Головного виконавчого директора ТОВ "Кар-Тел" (м. Астана, Казахстан); - з 21.07.2018 року по теперiшнiй час обiймає посаду Президента ПрАТ "Київстар". Пан Комаров О.В. не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Терзіоглу Мухтерем Каан Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2020 - Обрано на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи спiв-Головний Операцiйний Директор Групи, ВЕОН Лтд. Бермудськi острови), д/н
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 31 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з квiтня 2012 року по квiтень 2015 року обiймав посаду Члена ради директорiв, Teknosa (Туреччина); - з квiтня 2012 року по квiтень 2015 року обiймав посаду Члена ради директорiв, Aksigorta (Туреччина); - з квiтня 2012 року по квiтень 2015 року обiймав посаду Члена ради директорiв, Akbank (Туреччина); - з лютого 2013 року по квiтень 2015 року обiймав посаду Члена ради директорiв, Президента комiтетiв з корпоративного управлiння та управлiння ризиками, члена аудиторського комiтету, Carrefour (Туреччина); - з грудня 2013 року по квiтень 2015 року обiймав посаду Члена Наглядової ради, Abdi Ibrahim Pharmaceuticals (Туреччина); - з квiтня 2015 року по квiтень 2019 року обiймав посаду Головного виконавчого директора, Turkcell (Туреччина); - з жовтня 2015 року по березень 2019 року обiймав посаду Члена Правлiння, GSMA (Великобританiя); - з червня 2019 року по листопад 2019 року обiймав посаду Члена Правлiння, "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd.") (Бермудськi острови); - з березня 2019 року по теперiшнiй час обiймає посаду Радника, Члена Дорадчої ради, FastForward.ai. (США); - з червня 2019 року по теперiшнiй час обiймає посаду Члена Правлiння, Digicel Group (Бермудськi острови); - з жовтня 2019 року по лютий 2020 року обiймав посаду спiв-Головного Операцiйного Директора Групи, "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd.") (Бермудськi острови); - з грудня 2019 року по жовтень 2020 року обiймав посаду члена Правлiння "VEON Armenia" Закритого акцiонерного товариства (Вiрменiя); - з березня 2020 року по теперiшнiй час обiймає посаду спiв-Головного Виконавчого Директора Групи, "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd.") (Бермудськi острови); - з квiтня 2020 року по теперiшнiй час обiймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Київстар"; - з 09 жовтня 2020 року по 20 жовтня 2020 року обiймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Київстар". Також п. Терзiоглу Мухтерем Каан обiймає низку iнших посад у компанiях Групи ВЕОН: п. Терзiоглу Мухтерем Каан є Головою Наглядової ради KaR-Tel Limited Liability Partnership (Казахстан), Головою Ради директорiв Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications" (Росiя), Головою ради директорiв Unitel Limited Liability Company (Узбекистан), Головою Наглядової ради Limited Liability Company "VEON Georgia" (Грузiя), Директором Banglalink Digital Communications Ltd (Бангладеш), Директором Pakistan Mobile Communications Limited (Пакистан), Директором Правлiння VEON Amsterdam B.V. (Нiдерланди), Директором Правлiння VEON Holdings B.V. (Нiдерланди), Членом Ради директорiв Optimum Telecom Algerie S.p.A. (Алжир), Членом Ради директорiв Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications" (Росiя), Президентом (Головою ради директорiв) та Генеральним директором Menacrest AG (Кiпр), Президентом (Головою ради директорiв) та Генеральним директором VIP Kazakhstan Holding AG (Швейцарiя), Президентом (Головою ради директорiв) та Генеральним директором VIP Kyrgyzstan Holding AG (Швейцарiя). Пан Терзiоглу Мухтерем Каан як член Наглядової ради ПрАТ "Київстар" є представником акцiонера ПрАТ "Київстар" - "ВЕОН Холдiнгз Б.В." ("VEON Holdings B.V."), приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Ксеніч Олена Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 19.01.2015 - Призначена безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сингента", 30265338
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi виплачувалась у грошовiй формi вiдповiдно до умов Трудового договору, укладеного мiж емiтентом та посадовою особою, протягом звiтного перiоду винагорода у натуральнiй формi посадовiй особi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з 07.07.2014 р. по 12.01.2015 р. п. Ксенiч обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "Сингента", Україна; - з 19.01.2015 р. по теперiшнiй час обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Київстар". Панi Ксенiч О.М. не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Херреро Ногуера Сержі Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2020 - Обрано на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи спiв-Головний Операцiйний Директор Групи, ВЕОН Лтд. Бермудськi острови), д/н
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з листопада 2014 року по червень 2016 року обiймав посаду Керiвника з розвитку та партнерства - Латинська Америка, Facebook (США); - з червня 2016 року по серпень 2019 року обiймав посаду Глобального директора - платежi та комерцiя, Facebook (США); - з вересня 2019 року по лютий 2020 року обiймав посаду спiв-Головного Операцiйного Директора Групи, "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd.") (Бермудськi острови); - з грудня 2019 року по жовтень 2020 року обiймав посаду члена Правлiння "VEON Armenia" Закритого акцiонерного товариства (Вiрменiя); - з березня 2020 року по теперiшнiй час обiймає посаду спiв-Головного Виконавчого Директора Групи, "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd.") (Бермудськi острови); - з квiтня 2020 року по теперiшнiй час обiймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Київстар"; - з травня 2020 року по жовтень 2020 року обiймав посаду Голови Ради директорiв "VEON Armenia" Закритого акцiонерного товариства (Вiрменiя); - з червня 2020 року по липень 2020 року, з вересня 2020 року по 09 жовтня 2020 року, а також з 20 жовтня 2020 року по грудень 2020 року обiймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Київстар". Також п. Херреро Ногуера Сержi обiймає низку iнших посад у компанiях Групи ВЕОН: п. Херреро Ногуера Сержi є Головою Ради Директорiв Banglalink Digital Communications Ltd (Бангладеш), Директором Shopup Pte. Ltd. (Сiнгапур), Директором VEON Digital Limited (Великобританiя), Директором Правлiння VEON Amsterdam B.V. (Нiдерланди), Директором Правлiння VEON Digital Amsterdam B.V. (Нiдерланди), Директором VEON Content Holdings B.V. (Нiдерланди), Директором Правлiння VEON Fintech Holdings B.V. (Нiдерланди), Директором Правлiння VEON Holdings B.V. (Нiдерланди), Директором Правлiння VEON Ventures B.V. (Нiдерланди), Членом Ради директорiв Omnium Telecom Algerie S.p.A. (Алжир), Членом Ради директорiв Optimum Telecom Algerie S.p.A. (Алжир), Членом Ради директорiв Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications" (Росiя), членом Наглядової ради KaR-Tel Limited Liability Partnership (Казахстан), Членом Наглядової Ради Limited Liability Company "VEON Georgia" (Грузiя), Членом Наглядової Ради Unitel Limited Liability Company (Узбекистан), Вiце-Президентом Pakistan Mobile Communications Limited (Пакистан). Пан Херреро Ногуера Сержi як член Наглядової ради ПрАТ "Київстар" є представником акцiонера ПрАТ "Київстар" - "ВЕОН Холдiнгз Б.В." ("VEON Holdings B.V."), приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Коболєв Андрій Володимирович Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2020 - Обрано на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Голова правлiння, Акцiонерне товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (Україна), 20077720
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з березня 2014 року по теперiшнiй час обiймає посаду Голови правлiння Акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (Україна); - з 31 грудня 2020 року по теперiшнiй час обiймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Київстар". Пан Коболєв Андрiй Володимирович як член Наглядової ради ПрАТ "Київстар" є представником акцiонера ПрАТ "Київстар" - "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd."), акцiонерного товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Войташек Мацей Богдан Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 03.09.2018 - Обрано до 31.12.2021 року
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Старший менеджер зi звiтностi за мiжнародними фiнансовими стандартами, ВЕОН Лтд. (VEON Ltd) (Нiдерланди), д/н
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з жовтня 2015 року по теперiшнiй час обiймає посаду Директора з зовнiшньої звiтностi та корпоративного облiку, "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd.") (Бермудськi острови); - з листопада 2015 року по грудень 2017 року та з 3 вересня 2018 року по теперiшнiй час обiймає посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар"; - з грудня 2015 року по грудень 2017 року та з 18 вересня 2018 року по теперiшнiй час обiймає посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар". Пан Войташек М.Б. не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Казбегі Александр Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2020 - Обрано на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Генеральний Директор, "Ренесанс Кепiтал" ("Renaissance Capital") (Великобританiя), д/н
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з квiтня 2002 року по лютий 2019 року обiймав посаду Генерального Директора, "Ренесанс Кепiтал" ("Renaissance Capital") (Великобританiя); - з лютого 2019 року по теперiшнiй час обiймає посаду Головного Директора Групи зi стратегiї, "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd.") (Бермудськi острови); - з серпня 2019 року по сiчень 2020 року обiймав посаду Директора Правлiння VEON Holdings B.V. (Нiдерланди); - з сiчня 2020 року по липень 2020 року обiймав посаду члена Наглядової ради KaR-Tel Limited Liability Partnership (Казахстан); - з квiтня 2020 року по теперiшнiй час обiймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Київстар". Також п. Казбегi Александр обiймає низку iнших посад у компанiях Групи ВЕОН: п. Казбегi Александр є Директором International Wireless Communications Pakistan Limited (Люксембург), Директором Moga Holding Ltd. (Мальта), Директором Oratel International Inc. Limited (Мальта), Директором Pakistan Mobile Communications Limited (Пакистан), Директором Telecom Management Group Limited (Люксембург), Директором Telecom Ventures Limited (Люксембург), Директором VEON Digital Limited (Великобританiя), Директором Правлiння VEON Algeria Holdings B.V. (Нiдерланди), Директором Правлiння VEON Bangladesh Holdings B.V. (Нiдерланди), Директором Правлiння VEON Digital Amsterdam B.V. (Нiдерланди), Директором VEON Fintech Holdings B.V. (Нiдерланди), Директором Правлiння VEON Microfinance Holdings B.V. (Нiдерланди), Директором Правлiння VEON Pakistan Holdings B.V. (Нiдерланди), Директором Правлiння VEON Ventures B.V. (Нiдерланди), Членом Ради директорiв Optimum Telecom Algerie S.p.A. (Алжир), Членом Ради директорiв Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications" (Росiя), Членом Наглядової Ради TNS-Plus Limited Liability Partnership (Казахстан), Членом Наглядової ради Unitel Limited Liability Company (Узбекистан). Пан Казбегi Александр як член Наглядової ради ПрАТ "Київстар" є представником акцiонера ПрАТ "Київстар" - "ВЕОН Холдiнгз Б.В." ("VEON Holdings B.V."), приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" #35649564
Адреса 01030, Україна, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21
Діятельність Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
Ліцензія
№ серiя AЕ № 263018
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
з 11.04.2013
Контакти 044 3777040, 044 377 70 45
Примітки Брокерськi послуги
Акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" #23494714
Адреса 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Василькiвська, 100
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ№263381
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
з 24.09.2013
Контакти 044 4994429, 044 4904680
Примітки Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" #23494714
Адреса 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Василькiвська, 100
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)
Ліцензія
№ АЕ № 185090
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
з 12.10.2012
Контакти 044 4991008, 044 4991008
Примітки Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)
Приватне акцiонерне товариство "СК "Альфа Страхування" #30968986
Адреса 01011, Україна, м.Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 22
Діятельність Добровiльне медичне страхування
Ліцензія
№ АЕ 522516
Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
з 14.08.2014
Контакти 044 4997766, 044 4997766
Примітки Медичне страхування працiвникiв компанiї
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiка Життя" #34478248
Адреса 04112, Україна, м.Київ, вул.Олени Телiги, буд.6 лiт."В", корпус 4
Діятельність Страхування життя
Ліцензія
№ АЕ №522546
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
з 05.08.2014
Контакти 044 2256000, 044 2256000
Примітки Страхування життя та страхування вiд нещасного випадку працiвникiв компанiї
Адвокатське об'єднання "Саєнко Харенко" #38705584
Адреса 01001, Україна, м.Київ, пров. Музейний, 10
Діятельність Юридичнi, консультацiйнi послуги
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 044 4996000, 0444996250
Примітки Юридичнi, консультацiйнi послуги
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дi Ел Ей Пайпер Україна" #33597986
Адреса 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Василькiвська, буд. 77
Діятельність Юридичнi, консультацiйнi послуги
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 0444909575, 0444909577
Примітки Юридичнi, консультацiйнi послуги
Адвокатське об'єднання "Юридична фiрма "Астерс" #37270543
Адреса 01030, Україна, м.Київ, вул. Володимирська, буд. 38
Діятельність Юридичнi, консультацiйнi послуги
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 0442306000, 0442306001
Примітки Юридичнi, консультацiйнi послуги
Bryan Cave Leighton Paisner LLP
Адреса EC4R, Великобританiя, м.Лондон, Governor's House, 5 Laurence Pountney Hill
Діятельність Юридичнi, консультацiйнi послуги
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти +4402034001000, +4402034001111
Примітки Юридичнi, консультацiйнi послуги
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дубинський i Ошарова" #31201474
Адреса 01032, Україна, м.Київ, вул. Жилянська, буд. 110
Діятельність Юридичнi, консультацiйнi послуги
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 0444905454, 0444905454
Примітки Юридичнi, консультацiйнi послуги
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" #21603903
Адреса 01032, Україна, м.Київ, вул. Жилянська, буд. 75
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 044 3540404, 044 3540790
Примітки Аудиторськi послуги

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРАВТО" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ." #31744962
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУД. 2
Опис Пiдприємство створене 20.12.2001 року з метою надання транспортних, кур"єрських послуг, послуг з транспортування комерцiйних вантажiв, пасажирiв та надання в оренду транспорту для перевезення комерцiйних вантажiв, пасажирiв, здiйснення iншої господарської дiяльностi, передбаченої його статутом, 100% статутного фонду сформовано за рахунок вкладу засновника в грошовiй формi (56563900,40 грн.) та майновiй формi (8614997,47 грн.). Засновник, яким є емтiтент, є вищим органом управлiння Дочiрнього пiдприємства "Старавто" закритого акцiонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем.". Повноважеення засновника визначенi в Статутi Дочiрнього пiдприємства "Старавто" закритого акцiонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем.".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРМАНІ" #39958803
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, БУД. 53
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старманi" створене 19.08.2015 року з метою надання наступних фiнансових послуг як виключної дiяльностi: переказ коштiв, факторинг, фiнансовий лiзинг, надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту, залучення фiнансових активiв iз зобов"язанням щодо наступного їх повернення, надання гарантiй та поручительств, як передбачено його статутом. 100% статутного капiталу сформовано за рахунок вкладу засновника, яким є емiтент, у грошовiй формi (111000000 грн.). Вищим органом управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старманi" є Загальнi збори Учасникiв. Повноваження емiтента як єдиного учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старманi" при прийняттi рiшень Загальними зборами Учасникiв визначенi у статутi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старманi".

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ВЕОН Холдiнгз Б.В. (VEON Holdings B.V.) / 34345993 13 094 562 шт 99.99%
Адреса Нідерланди, м.Амстердам, Клод Дебюссілаан, 88