Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (387)
Зовнішня інформація (18)
Дозвільні документи
Ліцензії (2239)
ДАБІ (2268) Перевірки (40)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"

#21673832

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Київстар"
ЄДРПОУ 21673832
Адреса 03113, м. Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 53
Дата державної реєстрації 03.09.1997
Середня кількість працівників 2 992
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Альфа-банк"
МФО: 300346
Номер рахунку: UA403003460000026008010065101
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Альфа-банк"
МФО: 300346
Номер рахунку: UA403003460000026008010065101
Контакти
+38 (044) 209-00-70
info@kyivstar.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Малік Йогеш Санджів Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.11.2018 - Обрано на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Головний операцiйний директор, Uninor (Iндiя), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi члена Наглядової ради з 16.11.2018 р. Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з березня 2014 року i по теперiшнiй час п. Малiк обiймає посаду головного директора групи з технологiй, VEON Ltd,, адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, Нiдерланди. П. Малiк також є членом виконавчих та наглядових органiв низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями групи VEON Ltd., а саме: директор Banglalink Digital Communications Ltd (Бангладеш); Директор Next Generation Mobile Networks e.V.(Нiмеччина); Директор Правлiння VEON Amsterdam B.V. (Нiдерланди); Голова Правлiння VEON Central Procurement B.V. (Нiдерланди); член ради директорiв Limnotex Developments Limited (Кiпр); член ради директорiв Optimum Telecom Algerie Spa (Алжир); член ради директорiв Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications" (Росiя); член Наглядової ради "Kar-Tel" Limited Liability Partnership (Республiка Казахстан). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з листопада 2010 року по березень 2013 року працював на посадi головного операцiйного директора, Uninor, Iндiя; з березня 2013 року по листопад 2013 року обiймав посаду головного виконавчого директора, Uninor, Iндiя; з березня 2014 року i по теперiшнiй час п. Малiк обiймає посаду головного директора групи з технологiй, VEON Ltd, Нiдерланди. Посада у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: член наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: член Наглядової ради (14.06.2018 р. - 16.11.2018 р.). Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Кiркгьоз є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Черкашин Ігор Володимирович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.09.2018 - Обрано до 31.12.2021 року
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу мiжнародної фiнансової звiтностi, ПрАТ "Київстар", 21673832
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Рiшення про обрання п. Черкашина Iгоря Володимировича на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Київстар" 03.09.2018 року на пiдставi Статуту ПрАТ "Київстар". Згiдно з зазначеним вище рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київстар" повноваження п. Черкашина Iгоря Володимировича в якостi члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" є дiйсними з 03.09.2018 року до 31 грудня 2021 року. Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" пов'язанi з вимогами ч.1 ст. 73 та ч.4 ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства", згiдно з якими обирається Ревiзiйна комiсiя, члени Ревiзiйної комiсiї в акцiонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, причому при обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" вiдбулися за iнiцiативою акцiонерiв емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку особа обiймала за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: Старший менеджер з бiзнес-контролю та аналiзу, Регiон - Євразiя, в VEON Holdings B.V., Нiдерланди. Посадова особа не працює та не займає посад в iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з травня 2011 року i до теперiшнього часу п. Черкашин обiймає посаду Старшого менеджера з бiзнес-контролю та аналiзу, Регiон - Євразiя, в VEON Holdings B.V., Нiдерланди. Попереднiх посад у емiтента, окрiм теперiшньої посади, посадова особа не займала. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Йонсен Кьелль Мортен Голова Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.11.2018 - Обрано на 3 роки, починаючи з з 16.11.2018 р.
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Виконавчий Вiце-Президент, Голова компанiї Теленор у Європi, Telenor ASA (Норвегiя), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi голови наглядової ради емiтента з 26.11.2018 р., на посадi члена наглядової ради емiтента з 16.11.2018 р. Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з серпня 2016 року i по теперiшнiй час є Головним операцiйним директором, VEON Ltd. (Нiдерланди), адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нiдерланди. Пан Йонсен входить до складу керiвних органiв низки компанiй, якi належать до групи VEON Ltd., зокрема, є Головою Наглядової ради "Kar-Tel" Limited Liability Partnership (Казахстан); Головою Правлiння VEON Holdings B.V. (Нiдерланди); головою ради директорiв Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications" (Росiя); Президентом (Головою Ради директорiв) Menacrest AG (Швейцарiя); Президентом (Головою Ради директорiв) VIP Kazakhstan Holding AG (Швейцарiя); Президентом (Головою Ради директорiв) VIP Kyrgyzstan Holding AG (Швейцарiя); Заступник Голови Ради директорiв Pakistan Mobile Communication Limited (Пакистан). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з липня 2007 року по червень 2015 року обiймав посаду Член Ради директорiв, VimpelCom Ltd. (Бермудськi острови); з травня 2012 року по жовтень 2015 року обiймав посаду Виконавчого Вiце-Президента, Голови компанiї Теленор у Європi, Telenor ASA (Норвегiя); з серпня 2016 року i по теперiшнiй час є Головним операцiйним директором, VEON Ltd. (Нiдерланди). Посада у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: Голова Наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: члена наглядової ради емiтента з 16.11.2018 р. по тепершнiй час. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Йонсен є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Кіркгьоз Мурат Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.11.2018 - Обрано на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Головний фiнансовий директор, Turk Telekomunikasyon A.S. (Туреччина), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi члена Наглядової ради з 16.11.2018 р. Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з грудня 2016 року i по теперiшнiй час є Головним фiнансовим директором регiону Євразiя, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, Нiдерланди. П. Кiркгьоз також є членом виконавчих та наглядових органiв низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями групи VEON Ltd., а саме: Голова Правлiння "VEON Armenia" Closed Joint-Stock Company (Вiрменiя); Голова Ради директорiв Global Telecom Holding S.A.E. (Єгипет), Директор наступних компанiй: Freevale Enterprises Inc. (Нiдерланди), Investico Alliance Ltd. (Нiдерланди), Menacrest AG (Швейцарiя), VIP Kazakhstan Holding AG (Швейцарiя), VIP Kyrgyzstan Holding AG (Швейцарiя) та Watertrail Industries Limited (Британськi Вiргiнськi острови); Керiвник фiлiї у Нiдерландах VEON Luxembourg Finance Holdings S.a.r.l. (Люксембург), Керiвник фiлiї у Нiдерландах VEON Luxembourg Finance S.A. (Люксембург). Також п. Мурат Кiркгьоз є Директором Правлiння низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями групи VEON Ltd., а саме: Silkway Holding B.V. (Нiдерланди), VEON Armenia Holdings B.V. (Нiдерланди), VEON Georgia Holdings B.V. (Нiдерланди), VEON Holdings B.V. (Нiдерланди), VEON Micro Holdings B.V. (Нiдерланди), VEON Wholesale Services B.V. (Нiдерланди). Також п. Мурат Кiркгьоз є членом ради директорiв Limnotex Developments Limited (Кiпр); членом ради директорiв Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications" (Росiя); Членом Наглядової ради "Kar-Tel" Limited Liability Partnership (Казахстан); членом Наглядової ради Limited Liability Company VEON Georgia (Грузiя); членом Наглядової ради TNS-Plus Limited Liability Partnership (Казахстан) та членом Наглядової ради Unitel Limited Liability Company (Кiпр). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з жовтня 2012 року по грудень 2016 року обiймав посаду Головного фiнансового директора, Turk Telekomunikasyon A.S. (Туреччина); п. Мурат Кiркгьоз з грудня 2016 року по липень 2019 року обiймав посаду Головного фiнансового директора регiону Євразiя, "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd.") (Бермудськi острови); з липня 2019 року по теперiшнiй час обiймає посаду Заступника фiнансового директора Групи, "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd.") (Бермудськi острови). Посада у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: член наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: член Наглядової ради (14.06.2018 р. - 16.11.2018 р.). Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Кiркгьоз є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Сіммондс Жаклін Тереза Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.11.2018 - Обрано на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Директор групи з управлiння персоналом, EasyJet plc (Великобританiя), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi члена Наглядової ради з 16.11.2018 р. Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з сiчня 2018 року по теперiшнiй час обiймає посаду Головного керiвника з управлiння персоналом групи, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, Нiдерланди. П. Сiммондс також є членом виконавчих та наглядових органiв низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями групи VEON Ltd., а саме: Директор Pakistan Mobile Communication Limited (Пакистан); Директор Правлiння VEON Amsterdam B.V. (Нiдерланди); представник Oratel International Inc. Limited у компанiї Optimum Telecom Algerie S.p.A. (Алжир). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з жовтня 2010 року по травень 2015 року обiймала посаду Директора групи з управлiння персоналом, TUI Travel plc (Великобританiя); з грудня 2015 року по грудень 2017 року обiймала посаду Директора групи з управлiння персоналом, EasyJet plc (Великобританiя); з травня 2014 року по теперiшнiй час обiймає посаду Незалежного невиконавчого директора, Ferguson plc (Великобританiя); з сiчня 2018 року по теперiшнiй час обiймає посаду Головного керiвника з управлiння персоналом групи, VEON Ltd. (Нiдерланди). Посада у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: член наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: член Наглядової ради (14.06.2018 р. - 16.11.2018 р.). Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Кiркгьоз є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Комаров Олександр Валерійович Президент
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.07.2018 - Обрано до 31.12.2021 року
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Головний виконавчий директор, ТОВ "Кар-Тел" (Казахстан), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента та трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов'язкiв особи належить органiзацiя та здiйснення, вiдповiдно до визначених принципiв управлiння та ведення бiзнесу, керiвництва i контролю за поточною дiяльнiстю емiтента, а також за довгостроковим стратегiчним розвитком емiтента та його становищем на ринку, забезпечення виконання завдань, якi Наглядова рада час вiд часу ставить перед емiтентом у стратегiчних планах, бюджетах та довгострокових бiзнес-планах. Посадова особа перебуває на посадi з 21.07.2018 року i до теперiшнього часу. 18.12.2018 року Наглядовою радою емiтента на пiдставi ст. 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента прийнято рiшення про припинення 31.12.2018 року повноважень пана Олександра Валерiйовича Комарова у якостi Президента (Голови Правлiння) ПрАТ "Київстар". Обгрунтування змiн: необхiднiсть дострокового припинення повноважень Президента (Голови Правлiння) емiтента згiдно iз Статутом емiтента. 18.12.2018 року Наглядовою радою емiтента на пiдставi ст. 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента прийнято рiшення про призначення з 01.01.2019 року до 31.12.2021 року пана Олександра Валерiйовича Комарова на посаду Президента (Голови Правлiння) ПрАТ "Київстар". Обгрунтування змiн: необхiднiсть призначення Президента (Голови Правлiння) емiтента згiдно iз Статутом емiтента.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi виплачувалась у грошовiй формi вiдповiдно до умов Трудового контракту, укладеного мiж емiтентом та посадовою особою. Пан Комаров О.В. не обiймає посад в iнших компанiях. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 21.07.2018 року по 31.12.2018 року - Президент (Голова Правлiння) ПрАТ "Київстар"; з сiчня 2016 року по сiчень 2019 року - Головний виконавчий директор ТОВ "Кар-Тел" (м. Астана, Казахстан); з вересня 2013 року по грудень 2015 року - Головний комерцiйний директор ТОВ "Кар-Тел" (м. Астана, Казахстан). Посада особи у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: Президент ПрАТ "Київстар". Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Ксеніч Олена Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 19.01.2015 - Призначено безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТОВ "Сингента", 30265338
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов'язкiв особи належить оновлення та ефективне впровадження полiтик, практик, процедур та систем фiнансового облiку, консолiдацiї та фiнансового планування органiзацiя та контроль бухгалтерського облiку, включаючи оплату рахункiв, матерiально-виробничi запаси, основнi кошти та зарплатнi вiдомостi, забезпечення ефективного керування грошовими потоками й оптимiзацiї структури балансу, забезпечення управлiння ланцюгом постачань, включаючи виконання плану та оптимiзацiю закупiвель, оптимiзацiю транспортної, складської та митної логiстики. Рiшення про призначення п. Ксенiч Олени Михайлiвни на посаду головного бухгалтера прийнято т. в. о. президента емiтента 19.01.2015 р. Призначення посадової особи Ксенiч Олени Михайлiвни на посаду головного бухгалтера виконано на пiдставi наказу про прийняття на роботу. Змiни в персональному складi посадових осiб емiтента пов'язанi iз заповненням посади головного бухгалтера, яка була вакантною. Строк, на який призначено початково особу: до 18.01.2016 р. за умовами строкового трудового договору, який був продовжений в порядку, передбаченому чинним законодавством України на необмежений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi виплачувалась у грошовiй формi вiдповiдно до умов Трудового договору, укладеного мiж емiтентом та посадовою особою. Посада особи у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад в iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 07.07.2014 р. по 12.01.2015 р. п. Ксенiч обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "Сингента", Україна; з 06.05.2009 р. по 28.02.2014 р. обiймала керiвнi посади, включаючи посади директора з розвитку та корпоративних справ, керiвника фiнансового департаменту та головного бухгалтера, ТОВ "ОБI Україна Франчайзинговий центр", Україна. Попереднiх посад в емiтентi, окрiм теперiшньої, посадова особа не займала. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Войташек Мацей Богдан Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 03.09.2018 - Обрано до 31.12.2021 року
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Старший менеджер зi звiтностi за мiжнародними фiнансовими стандартами, VEON Ltd (Нiдерланди), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Рiшення про обрання п. Войташека Мацея Богдана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Київстар" 03.09.2018 року на пiдставi Статуту ПрАТ "Київстар". Згiдно з зазначеним вище рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київстар" повноваження п. Войташека Мацея Богдана в якостi члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" є дiйсними з 03.09.2018 року до 31 грудня 2021 року. Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" пов'язанi з вимогами ч.1 ст. 73 та ч.4 ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства", згiдно з якими обирається Ревiзiйна комiсiя, члени Ревiзiйної комiсiї в акцiонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, причому при обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" вiдбулися за iнiцiативою акцiонерiв емiтента. 18 вересня 2018 р. згiдно з рiшенням ревiзiйної комiсiї вiн був обраний Головою Ревiзiйної комiсiї на строк до 31.12.2021 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку особа обiймала за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: директор iз зовнiшньої звiтностi, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нiдерланди. Посадова особа не працює та не займає посад в iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар": з 06.11.2015 року по 31.12.2017 року, на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар": з 08.12.2015 року по 31.12.2017 року; з 1 жовтня 2015 року i до теперiшнього часу п. Войташек обiймає посаду Директора з зовнiшньої звiтностi, VEON Ltd, Нiдерланди; з 1 листопада 2012 року по 30 вересня 2015 року обiймав посаду Старшого менеджера зi звiтностi за мiжнародними фiнансовими стандартами, VEON Ltd, Нiдерланди; з 1 квiтня 2010 року по 31 жовтня 2012 року обiймав посаду менеджера з облiку та оцiнки консультацiйних послуг, PWC Amsterdam, Нiдерланди. Посада особи у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: Голова Ревiзiйної комiсiї. Попередня посада у емiтента: член Ревiзiйної комiсiї з 06.11.2015 року по 31.12.2017 року, Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар": з 08.12.2015 року по 31.12.2017 року. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.