Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (387)
Зовнішня інформація (18)
Дозвільні документи
Ліцензії (2239)
ДАБІ (2268) Перевірки (40)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"

#21673832

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Київстар"
ЄДРПОУ 21673832
Адреса 03113, м. Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 58
Номер свідоцтва про реєстрацію серiя А01 № 378652
Дата державної реєстрації 03.09.1997
Середня кількість працівників 2 674
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Альфа-банк"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26008010065101
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Альфа-банк"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26008010065101
Контакти
+38 (044) 209-00-70
info@kyivstar.net

Опис діяльності

Організаційна структура

З метою посилення операцiйної ефективностi ПрАТ "Київстар" у 2018 роцi проведенi змiни в органiзацiйнiй структурi департаменту правового забезпечення, технiчної та фiнансовiй дирекцiях, бiзнес-пiдроздiлу корпоративного ринку та iнших пiдроздiлах Компанiї. В результатi реорганiзацiї в технiчнiй дирекцiї функцiї планування та управлiння якiстю мережi були об'єднанi в один бiзнес-пiдроздiл. Змiна та розширення технiчних секторiв в регiонах забезпечили надiйнiсть та ефективнiсть функцiонування телекомунiкацiйної мережi. Для пiдвищення якостi обслуговування користувачiв функцiю технiчної пiдтримки фiксованого зв'язку передано у пiдпорядкування директору з роздрiбного продажу. Пiсля реорганiзацiї департаменту безпеки функцiї корпоративної та iнформацiйної безпеки розподiленi мiж департаментом регуляторного забезпечення та новим напрямком кiбербезпеки. В органiзацiйнiй структурi маркетингу, фiнансової дирекцiї та бiзнес-пiдроздiлу корпоративного ринку створенi новi департаменти та проведена реорганiзацiя. Пiсля лiквiдацiї Хабiв функцiї iз залучення талантiв та фiнансового планування перемiщенi до дирекцiї по персоналу та фiнансової дирекцiї вiдповiдно. Функцiю управлiння нерухомiстю перемiстили з фiнансової дирекцiї до дирекцiї по персоналу та на її основi був створений адмiнiстративний департамент.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) за 2018 рiк - 2674 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 39 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 33 особи. Фонд оплати працi за 2017 рiк становив 919 179 900 грн., фонд оплати працi за 2018 рiк становив 1 153 594 300 грн. Фонд оплати працi за 2018 рiк у порiвняннi з фондом оплати працi за 2017 рiк збiльшився на 234414400 грн. ПрАТ "Київстар" надає можливiсть працiвникам навчатися на сучасних онлайн-платформах та приймати участь у рiзноманiтних навчальних програмах, конференцiях, семiнарах. У ПрАТ "Київстар" iснує практика внутрiшнього навчання та поширення кращих практик серед колег. У ПрАТ "Київстар" запровадженi програми розвитку та залучення молодих фахiвцiв.

Участь у об'єднаннях

ПрАТ "Київстар" не входить до об'єднань пiдприємств (асоцiацiї, корпорацiї, концерни, консорцiуми, iншi об'єднання пiдприємств).

Спільна діяльність

ПрАТ "Київстар" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.

Облікова політика

Основнi положення облiкової полiтики Функцiональна валюта i валюта представлення Функцiональною валютою i валютою представлення Компанiї є українська гривня - валюта первинного економiчного середовища, в якому працює Компанiя. Перерахунок iноземної валюти Монетарнi активи та зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту Компанiї за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на кiнець вiдповiдного звiтного перiоду. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту Компанiї за офiцiйними обмiнними курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк як прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти. Перерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються за первiсною вартiстю. Станом на 31 грудня 2018 року i 31 грудня 2017 року основнi курси обмiну, що застосовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: 31 грудня 2018 р., гривень 31 грудня 2017 р., гривень 1 долар США 27,688 28,067 1 євро 31,714 33,495 Курсовi рiзницi, що виникають при здiйсненнi розрахункiв за монетарними статтями або при перерахунку монетарних статей за курсами, що вiдрiзняються вiд курсiв, за якими вони перераховувалися при первiсному визнаннi протягом звiтного перiоду або у попереднiх звiтних перiодах, пiдлягають визнанню у складi прибуткiв чи збиткiв того перiоду, в якому такi рiзницi виникли, крiм тих курсових рiзниць, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу. Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей (крiм грошових коштiв та їх еквiвалентiв) в iноземнiй валютi на кiнець звiтного перiоду, вiдносяться до нереалiзованих курсових рiзниць. В момент погашення цих монетарних статей (сплати чи отримання грошових коштiв), всi ранiше акумульованi нереалiзованi курсовi рiзницi, якi виникли з моменту первинного визнання монетарної статтi до моменту погашення, визнаються реалiзованими курсовими рiзницями. Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi, завжди вiдносяться до реалiзованих курсових рiзниць. Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей, якi вiдносяться до iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, включаються до неоперацiйних курсових рiзниць. До таких статей вiдносяться заборгованостi за кредитними договорами, депозити з контрактним термiном погашення бiльше трьох мiсяцiв, кредиторська (дебiторська) заборгованiсть за основнi засоби та нематерiальнi активи, кредити наданi працiвникам, тощо. Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей, за виключенням тих, якi вiдносяться до iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, включаються до операцiйних курсових рiзниць. Визнання та оцiнка виручки Виручка - це дохiд, що виникає у ходi звичайної дiяльностi Компанiї. Виручка визнається в сумi цiни угоди. Цiна угоди - це сума винагороди, право на яку Компанiя очiкує отримати в обмiн на передачу контроля над обiцяними товарами чи послугами покупцю, без урахування сум, одержаних вiд iменi третiх сторiн. Виручка визнається за вирахуванням знижок, повернень та податкiв на додану вартiсть. Виручка, головним чином, включає доходи вiд надання (продажу): ? послуг: доходи вiд плати за ефiрний час, плати за з'єднання, регулярних платежiв, плати за пiдключення до мережi та разової плати за пiдписку на послуги, доходи вiд надання послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB), плати за фiксованi лiнiї, доходи вiд роумiнгу i доступу до мережi, а також додаткових послуг; ? обладнання клiєнтам: телефонних апаратiв, модемiв тощо. Послуги Компанiя надає послуги за договорами з фiксованою та змiнною винагородою. Виручка вiд надання послуг визнається у тому звiтному перiодi, в якому послуги були наданi. За договорами з фiксованою винагородою виручка визнається на основi обсягу послуг, фактично наданих до кiнця звiтного перiоду, пропорцiйно загальному обсягу послуг, що надаються, оскiльки покупець одночасно отримує i споживає вигоди. Якщо договори включають декiлька зобов'язань до виконання, цiна угоди розподiляється на кожне окреме зобов'язання до виконання на основi цiн окремих продажiв. У випадку договорiв iз фiксованою винагородою, покупець сплачує фiксовану суму вiдповiдно до графiку платежiв. Якщо вартiсть послуг, наданих Компанiєю, перевищує суму платежу, визнається актив за договором iз клiєнтом. Якщо сума платежiв перевищує вартiсть наданих послуг, визнається зобов'язання за договором iз клiєнтом. Виручка вiдноситься на майбутнi перiоди як договiрне зобов'язання до моменту надання вiдповiдних послуг абонентам, продажу передоплаченої картки або закiнчення строку дiї стартового пакету. Компанiя припиняє визнання договiрного зобов'язання та визнає виручку в момент, коли вона передає послуги i, вiдповiдно, врегульовує своє зобов'язання до виконання. Якщо договiр передбачає погодинну оплату, виручка визнається в сумi, на яку Компанiя має право виставити рахунок. Рахунки виставляються клiєнтам щомiсяця, i винагорода пiдлягає сплатi пiсля виставлення рахунку. Якщо договiр включає змiнну винагороду, виручка визнається, тiльки якщо iснує висока ймовiрнiсть того, що в майбутнiх перiодах не буде значного зменшення такої винагороди. Продаж ефiрного часу Компанiя одержує доходи вiд продажу ефiрного часу шляхом забезпечення контрактних абонентiв та користувачiв передплачених послуг доступом до власної стiльникової мережi та забезпечення проходження дзвiнкiв у власнiй мережi та мережах роумiнгових партнерiв. Плата за з'єднання Виручка вiд iнтерконекту - це доходи, отриманi вiд надання послуг iз завершення дзвiнкiв з мереж iнших операторiв в мережi Компанiї. Доходи вiд продажу ефiрного часу та iнтерконекту визнають в перiодi фактичного надання вiдповiдних послуг. Регулярнi платежi Регулярнi платежi включають плату за пiдключення до нових тарифних планiв i регулярну плату за передплату таких додаткових послуг, як голосова пошта, виставлення детального рахунку тощо. Регулярнi платежi також включають плату за перерахування грошових коштiв мiж абонентськими рахунками, використання послуги "екстрагрошi", а також списання невикористаних передоплат з абонентських рахункiв вiдключених абонентiв тощо. Плата за пiдключення i разова плата за передплату послуг Плату за пiдключення сплачують абоненти стiльникового мобiльного зв'язку передплачених послуг за первiсну реєстрацiю у мережi. Доходи вiд плати за пiдключення вiдносять та визнають протягом того перiоду, в якому ця плата за пiдключення є заробленою за загальним договором про надання послуг, укладеним iз абонентом, згiдно з очiкуваним перiодом вiдносин з клiєнтами, який складає 56 мiсяцiв для абонентiв передплачених послуг (у 2017 роцi - 59 мiсяцiв). Очiкуваний перiод вiдносин iз клiєнтами ?рунтується на попереднiй iсторiї вiдтоку клiєнтiв та планах щодо розвитку Компанiї. Разова плата за передплату на послуги переважно включає одноразову плату за пiдключення рiзних додаткових послуг, а також плату за змiну тарифного плану i за переведення пiдписки з одного мiсця в iнше. Доходи вiд одноразової плати за послуги вiдносяться на майбутнi перiоди та визнаються протягом строку дiї пiдписки, а у випадках вiдсутностi строку дiї - згiдно з очiкуваним перiодом вiдносин iз клiєнтами, який становить приблизно 105 мiсяцiв для контрактних абонентiв стiльникового рухомого зв'язку, 56 мiсяцiв для абонентiв стiльникового рухомого зв'язку передплачених послуг та 86 мiсяцiв для абонентiв фiксованого зв'язку (у 2017 роцi - 108 мiсяцiв, 59 мiсяць та 40 мiсяцiв, вiдповiдно). Послуги широкосмугового Iнтернету (FTTB) Виручка вiд надання послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB) включає фiксованi щомiсячнi платежi за доступ до мережi Iнтернет, наданий абонентам Компанiї. Цей вид виручки визнають у тому перiодi, в якому вiдповiдну послугу було надано абонентам. Плата за фiксованi лiнiї Виручка вiд плати за фiксованi лiнiї включає щомiсячнi платежi за доступ абонентiв Компанiї до фiксованої телефонної мережi та маршрутизацiю дзвiнкiв абонентiв, здiйснених через дану мережу. Цей вид виручки визнають у тому перiодi, в якому вiдповiдну послугу було надано абонентам. Роумiнг та доступ до мережi Виручка вiд роумiнгу та доступу до мережi включає: (I) доходи вiд послуг, що надають абонентам Компанiї в мережах її партнерiв з роумiнгу, (II) доходи вiд доступу до послуг, що надаються Компанiєю у власнiй мережi абонентам роумiнгових партнерiв, та (III) плата за доступ до мережi Компанiї з боку iноземних операторiв без термiнацiї дзвiнкiв. Виручка вiд роумiнгу визнається у тому перiодi, в якому вiдповiдна послуга була надана. Додатковi послуги Виручка вiд плати за послуги передачi даних включає в себе доходи вiд вихiдних SMS та MMS, а також доходи передачi даних та пакетiв даних, що передають комутованим каналом та через систему передачi даних iз пакетною комутацiєю (WAP, GPRS, EDGE тощо) та продаж контенту абонентам. Виручку вiд додаткових послуг визнають у перiодi, в якому вiдповiднi послуги було надано. Продаж клiєнтського обладнання Продажi визнаються на момент переходу контроля над товаром, тобто коли товари поставленi покупцю, покупець має повну свободу дiй щодо товарiв i коли вiдсутнє невиконане зобов'язання, яке може вплинути на приймання покупцем товарiв. Поставка вважається виконаною, коли ризики застарiння та втрати перейшли до покупця, i покупець прийняв товари вiдповiдно до договору, строк дiй положень про приймання закiнчився або у Компанiї наявнi об'єктивнi докази того, що всi критерiї приймання були виконанi. Якщо Компанiя надає будь-якi додатковi послуги покупцю пiсля переходу до нього контроля над товарами, виручка вiд таких послуг вважається окремим зобов'язанням до виконання i визнається протягом перiоду надання таких послуг. Знижки роумiнговим партнерам Знижки найчастiше надаються у формi грошових платежiв, розрахованих виходячи з умов договору з роумiнг-партнерiв та платiжних даних по роумiнг трафiку за перiод. Знижки визнаються в той перiод, коли знижка була зароблена як зменшення доходiв вiдповiдного перiоду. Програми лояльностi Бонуснi одиницi, отриманi клiєнтами у рамках програми лояльностi, облiковують як окремий компонент операцiї з продажу, в рамках якої їх надають. Частину справедливої вартостi отриманої винагороди розподiляють на бонуснi одиницi та вiдносять на майбутнi перiоди, виходячи з очiкуваної кiлькостi бонусних одиниць, якi будуть фактично отриманi клiєнтом. У подальшому вiднесену на майбутнi перiоди суму визнають як дохiд у перiодах погашення бонусних одиниць. Подання Якщо в межах операцiї Компанiя виступає принципалом, доходи визнаються на розгорнутiй основi. У такому випадку доходи включають в себе повну вартiсть операцiї, рахунок щодо якої виставлений клiєнту, за вирахуванням знижок, з вiднесенням будь-яких пов'язаних витрат на операцiйнi витрати. Якщо Компанiя виступає в ролi агента, доходи визнають на згорнутiй основi. Цi доходи є заробленою маржою. Оцiнка того, чи є Компанiя принципалом або агентом, ?рунтується на оцiнцi сутностi операцiї, вiдповiдальностi за надання товарiв i послуг та цiноутворення, а також властивих фiнансових ризикiв та вигiд. Процентнi доходи Процентнi доходи по всiх боргових iнструментах облiковуються за методом нарахування iз використанням методу ефективної процентної ставки. Розрахунок за таким методом включає в процентнi доходи всi комiсiйнi та виплати, отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, та всi iншi премiї або дисконти. Комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комiсiйнi, отриманi або сплаченi Компанiєю у зв'язку зi створенням або придбанням фiнансового активу чи випуском фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiйнi за оцiнку кредитоспроможностi, оцiнку або облiк гарантiй чи забезпечення, за врегулювання умов надання iнструмента i за обробку документiв за угодою. Щодо створених або придбаних кредитно-знецiнених фiнансових активiв, ефективна процентна ставка являє собою ставку, яка дисконтує очiкуванi грошовi потоки (включаючи первинно очiкуванi кредитнi збитки) до справедливої вартостi при первiсному визнаннi (зазвичай, вiдповiдає цiнi придбання). У результатi, ефективний процент є скоригованим з урахуванням кредитного ризику. Процентний дохiд розраховується iз застосуванням ефективної процентної ставки до валової балансової вартостi фiнансових активiв, крiм: (i) фiнансових активiв, якi стали кредитно-знецiненими (Етап 3) i для яких процентний дохiд розраховується iз застосуванням ефективної процентної ставки до їх амортизованої вартостi (за вирахуванням резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки); i (ii) створених або придбаних кредитно-знецiнених фiнансових активiв, для яких первiсна ефективна процентна ставка, скоригована на кредитний ризик, застосовується до амортизованої вартостi. Процентнi доходи на поточних банкiвських рахунках, на депозитах до запитання або строкових депозитах строком до трьох мiсяцiв, що класифiкуються як частина грошових коштiв та їх еквiвалентiв, визнаються в частинi операцiйного грошового потоку. Процентнi доходи за строковими депозитами, крiм тих, що класифiкуються як грошовi кошти та їх еквiваленти, визнаються в частинi iнвестицiйного грошового потоку. Визнання та оцiнка витрат Витрати визнаються Компанiєю тодi, коли зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, вiдбулося i його можна достовiрно оцiнити. Витрати Компанiї подiленi на такi групи за функцiями: собiвартiсть матерiалiв та послуг, адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi витрати операцiйної дiяльностi, фiнансовi витрати, iншi витрати. Компанiя застосовує класифiкацiю витрат за елементами вiдповiдно до їхньої економiчної сутностi (такi як знос/амортизацiя, витрати на оплату працi, роумiнг, дилерська винагорода, витрати на ремонт, рекламу тощо). Собiвартiсть послуг, матерiалiв складається з собiвартостi послуг, матерiалiв якi були реалiзованi протягом звiтного перiоду, та нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат. До собiвартостi включаються: прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати, загальновиробничi витрати. До собiвартостi належать наступнi витрати (список не є вичерпним): витрати вiд iнтерконекту та транзиту трафiку, витрати за послуги мiжнародного роумiнгу, витрати на мiжоператорську оренду каналiв, витрати на контент, витрати на придбання абонентської продукцiї, витрати на оренду та електроенергiю пiд об'єкти телекомунiкацiйної мережi, витрати на технiчну пiдтримку мережi, витрати на персонал технiчної функцiї та iншi прямi витрати. Адмiнiстративнi витрати - це загальногосподарськi витрати, спрямованi на управлiння та обслуговування Компанiї. До адмiнiстративних витрат належать наступнi витрати (перелiк не є вичерпним): витрати на управлiнськi послуги, витрати на професiйнi послуги, витрати на банкiвськi послуги, забезпечення та iншi витрати, пов'язанi з обслуговуванням Компанiї. Витрати на збут - витрати, пов'язанi з реалiзацiєю (збутом), товарiв i послуг Компанiї. До витрат на збут належать наступнi витрати (список не є вичерпним): дилерська винагорода (крiм витрат на отримання або виконання договору, якi пiдлягають капiталiзацiї), витрати на рекламу, маркетинг, дослiдження ринкiв збуту, витрати на заробiтну плату та iншi винагороди працiвникам пiдроздiлiв, що забезпечують збут, та iншi. Iншi операцiйнi витрати - витрати Компанiї, якi не включаються до собiвартостi реалiзацiї, адмiнiстративних витрат, витрат на збут, фiнансових витрат та витрат з податку на прибуток, але вiдносяться до операцiйної дiяльностi Компанiї. До iнших операцiйних витрат вiдносяться (список не є вичерпним): резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки, iншi резерви та забезпечення, витрати на штрафи, курсовi рiзницi вiд операцiйної дiяльностi, членськi внески до професiйних об'єднань. Фiнансовi витрати виникають в результатi операцiй з отримання фiнансування, в тому числi фiнансової оренди, та в результатi облiку фiнансових активiв чи зобов'язань за дисконтованою (амортизованою) вартiстю. Iншi витрати - витрати Компанiї, що не є результатом операцiйної дiяльностi. До цих витрат, зокрема, вiдносяться витрати, що пов'язанi з незвичайними подiями, не характерними для дiяльностi Компанiї: курсовi рiзницi вiд неоперацiйної дiяльностi, благодiйнi внески, собiвартiсть реалiзованих основних засобiв, нематерiальних активiв, знецiнення необоротних активiв, витрати на утилiзацiю непридатних основних засобiв та iншi неоперацiйнi витрати. Активи за договорами з клiєнтами Капiталiзованi витрати на пiдключення Первiснi прямi витрати, понесенi у зв'язку з пiдключенням абонента до мережi, вiдносять на майбутнi перiоди, як i плату за пiдключення, яку вiдносять на рахунок абонента. Такi витрати в основному складаються з собiвартостi стартових пакетiв, карток поповнення рахункiв тощо. Капiталiзованi комiсiйнi винагороди дилерам Комiсiйнi винагороди дилерам за залучення абонентiв капiталiзуються як необоротнi активи i амортизуються протягом середнього перiоду вiдносин з абонентами, розрахованого з урахуванням рiвня вiдтоку абонентiв. Вiдповiдна амортизацiя вiдображається у складi витрат на збут у тiй же статтi, в якiй витрати були ранiше облiкованi в момент їх виникнення. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує: (a) суму винагороди, яку Компанiя вправi очiкувати отримати в обмiн на товари та послуги, до яких вiдноситься актив; мiнус (б) залишковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з наданням цих товарiв та послуг. Витрати на рекламу, маркетинг i комiсiйнi винагороди Витрати на рекламу, маркетинг та комiсiйнi винагороди вiдносять до витрат по мiрi їх понесення, якщо тiльки вони не складають частину витрат майбутнiх перiодiв, пов'язаних з пiдключенням, як описано вище. Витрати на рекламу та заходи зi стимулювання попиту визнають у складi витрат на той момент, коли Компанiя або має право на доступ до товарiв, або одержує послугу. Основнi засоби Основнi засоби вiдображають за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Собiвартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть професiйних послуг, а у випадку квалiфiкацiйних активiв - витрати на позики, якi пiдлягають капiталiзацiї. Знос розраховують з метою зменшення первiсної вартостi активiв, крiм землi, до їхньої оцiночної лiквiдацiйної вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу розпочинається з моменту, коли активи готовi до їхнього цiльового використання. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв капiталiзуються у разi суттєвого покращення стану активу, що може проявлятися у розширеннi функцiй та продовженнi строку корисного використання активу. Витрати на поточний ремонт та обслуговування вiдображають по мiрi їх понесення та визнаються витратами протягом перiоду. У випадку капiталiзацiї нових запасних частин замiненi запаснi частини виводять з експлуатацiї та їхню залишкову балансову вартiсть визнають збитком вiд вибуття. Якщо сума очiкуваних витрат на виведення з експлуатацiї активу пiсля завершення його використання є суттєвою для фiнансової звiтностi, теперiшня вартiсть очiкуваних витрат на демонтаж активу пiсля завершення його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного активу, за умови дотримання критерiїв для визнання резерву. Подальше збiльшення зобов'язань з демонтажу в результатi змiни припущень (наприклад, ставка дисконтування, перiод до демонтажу, вартiсть демонтажу тощо) визнають як надходження основних засобiв. Подальше зменшення зобов'язань з демонтажу в результатi змiни припущень визнають як вибуття основних засобiв. Знос нараховують за прямолiнiйним методом протягом наступних очiкуваних строкiв корисного використання активiв: Категорiя активу Строк корисного використання (роки) Локальнi, регiональнi та магiстральнi мережi 20 Мобiльна мережа i комутатори 5-20 Радiоустаткування 8-15 Будiвлi 10-30 Корпоративнi адмiнiстративнi активи 5-7 Транспортнi засоби 3-5 Локальнi, регiональнi та магiстральнi мережi, мобiльна мережа i комутатори, радiоустаткування включенi до групи основних засобiв "Машини та обладнання", будiвлi та корпоративнi адмiнiстративнi активи - до групи "Будинки, споруди та передавальнi пристрої", розкритi в Примiтцi 8. Метод амортизацiї, розрахунковi строки корисного використання та залишкова вартiсть оцiнюються не менше одного разу на рiк та коригуються перспективно у всiх належних випадках. Залишкова вартiсть, за оцiнками, дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв, оскiльки Компанiя планує їх використовувати протягом усього строку їх корисного використання. Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про сукупний дохiд за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об'єкту. Знос удосконалень орендованого майна нараховується протягом усього очiкуваного строку його корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший. Земля Земля, на яку Компанiя має вiдповiдне юридичне право, включена до звiту про фiнансовий стан Компанiї за її iсторичною собiвартiстю, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос на землю не нараховують. Незавершене будiвництво Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент необоротних активiв, вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. При завершеннi будiвництва вартiсть об'єкта, за вирахуванням накопиченого збитку вiд зменшення корисностi, переноситься до вiдповiдної групи основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується. Невстановлене обладнання Невстановлене обладнання є устаткуванням, придбаним Компанiєю, але не введеним в експлуатацiю, що вiдображається за первiсною вартiстю за вирахуванням будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос на невстановлене обладнання не нараховують. Оренда Оренду класифiкують як фiнансову у тому випадку, коли за умовами оренди всi значнi ризики та вигоди вiд власностi передають орендаревi. Усi iншi типи оренди класифiкують як операцiйну оренду. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. Водночас iснують наступнi умови, що дозволяють Компанiї класифiкувати оренду як фiнансову: якщо строк оренди перевищує 75% вiд очiкуваного строку корисного використання або якщо теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв перевищує 90% вiд справедливої вартостi орендованого активу. Компанiя може укласти угоду, яка не має юридичної форми оренди, але передає право на використання активу в обмiн на платiж або кiлька платежiв. Визначення того, чи є угода орендою або мiстить ознаки оренди, базується на сутностi угоди та вимагає оцiнки того, чи: (а) залежить її виконання вiд використання конкретного активу та (б) переходить право користування активом. Компанiя як орендар Основнi засоби, придбанi у результатi фiнансової оренди, капiталiзують та вiдображають за меншою з двох величин: справедливою вартiстю або теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, визначеною на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу та збитку вiд зменшення корисностi. Знос орендованих активiв нараховують протягом усього строку їхнього корисного використання. Однак у випадку, якщо вiдсутня об?рунтована впевненiсть у тому, що до Компанiї перейде право власностi на актив наприкiнцi строку оренди, актив амортизують протягом коротшого з таких перiодiв: строку корисного використання активу та строку оренди. Платежi за операцiйну оренду вiдображають у складi прибуткiв та збиткiв рiвномiрно протягом усього строку вiдповiдної оренди. Вигоди та премiї, отриманi вiд укладання угод операцiйної оренди, також амортизують рiвномiрно протягом усього строку оренди. Сума орендних платежiв, здiйснених на початку операцiйної оренди, або витрати на придбання орендованої власностi амортизують протягом усього строку оренди вiдповiдно до наданих вигiд i вiдображають у прибутку та збитках. Витрати на позики Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або створенням активу, який обов'язково вимагає тривалого перiоду для його пiдготовки до планового використання або продажу, капiталiзують у складi первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики вiдносять на витрати у тому звiтному перiодi, у якому вони були понесенi, у складi фiнансових витрат. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв'язку iз залученням позикових коштiв. Нематерiальнi активи Окремо придбанi нематерiальнi активи спочатку визнають за первiсною вартiстю. Пiсля початкового визнання нематерiальнi активи вiдображають за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, створенi власними силами Компанiї, за винятком капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзують, i вiдповiднi витрати вiдображають у прибутку та збитках за перiод, у якому вони виникли. Амортизацiю нараховують за прямолiнiйним методом протягом наступних очiкуваних строкiв корисного використання активiв: Категорiя активу Строк корисного використання (роки) Лiцензiї 5-15 Мережеве i бiлiнгове програмне забезпечення 5-10 Нематерiальнi активи з кiнцевим строком корисного використання амортизують протягом усього строку їхнього корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизацiї нематерiальних активiв переглядають принаймнi раз на рiк та коригують на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Iндивiдуальнi строки корисного використання можуть бути застосованi до нематерiальних активiв вiдповiдно до контрактних або лiцензiйних умов. Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюють як рiзницю мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i визнають у звiтi про сукупний дохiд у складi iнших доходiв чи iнших витрат. Iнвестицiї у дочiрнi пiдприємства Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву пiд знецiнення (якщо необхiдно). Первiсна вартiсть активу складається з цiни придбання та/або iнших прямих витрат. Цiна придбання та/або iншi прямi витрати являє собою суму сплачених коштiв (за вирахуванням податку на додану вартiсть, що пiдлягає вiдшкодуванню, та iнших непрямих податкiв) та справедливу вартiсть iншої винагороди, сплаченої для придбання активу. Запаси Запаси вiдображають за найменшою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї для об'єктiв, якi будуть реалiзованi як окремi товари. Запаси, якi будуть реалiзованi в рамках транзакцiї з кiлькома компонентами, в результатi якої Компанiя очiкує отримати чистий дохiд, оцiнюють за собiвартiстю, навiть, якщо цiна продажу запасiв нижча, нiж їхня собiвартiсть. Собiвартiсть використаних запасiв визначають за допомогою методу середньозваженої собiвартостi. Зменшення корисностi нефiнансових активiв На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи iснують ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi мiнус витрати на вибуття активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, та його вартостi при використаннi. Суму очiкуваного вiдшкодування визначають для кожного активу, за винятком випадкiв, коли актив не генерує надходження грошових коштiв, що здебiльшого не залежать вiд надходжень грошових коштiв вiд iнших активiв та груп активiв. Якщо балансова вартiсть активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування, вважають, що кориснiсть активу зменшилася до суми його очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi теперiшньої вартостi майбутнiх чистих грошових надходжень вiд активу, майбутнi грошовi потоки дисконтують за ставкою до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей у часi та специфiчнi для активу ризики. При визначеннi справедливої вартостi активу мiнус витрати на вибуття беруть до уваги останнi операцiї на ринку, за умови їхньої наявностi. У разi, якщо iдентифiкувати такi операцiї неможливо, використовують вiдповiдну модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджують оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнають у прибутку та збитку. Одиниця, яка генерує грошовi кошти, - найменша група активiв, яку можна iдентифiкувати i яка генерує надходження грошових коштiв, що здебiльшого не залежать вiд надходжень грошових коштiв вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки дiяльностi Компанiї, керiвництво визначило, що Компанiя має одну одиницю, яка генерує грошовi кошти, якою є мережа Компанiї в цiлому. На кожну звiтну дату проводять оцiнку наявностi ознак того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. За наявностi таких ознак проводять оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування активу. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнують тiльки у тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнках, якi використовували для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з моменту останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансову вартiсть активу збiльшують до суми очiкуваного вiдшкодування активу. Таке збiльшення вартостi не може перевищувати балансової вартостi, яку було б визначено за вирахуванням амортизацiї, якби у попереднiх роках не визнавався збиток вiд зменшення корисностi активу. Це сторнування визнають у складi прибутку та збиткiв. Пiсля сторнування знос пiдлягає коригуванню у майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi, на систематичнiй основi протягом строку його корисного використання. Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це такий ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та кiлькостi фiнансових iнструментiв, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, що утримується Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування. Методи оцiнки, такi як модель дисконтування грошових потокiв, а також моделi, основанi на даних аналогiчних операцiй, що здiйснюються на ринкових умовах, або на результатах аналiзу фiнансових даних об'єкта iнвестицiй, використовуються для визначення справедливої вартостi окремих фiнансових iнструментiв, для яких ринкова iнформацiя про цiну угод вiдсутня. Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином: (i) до Рiвня 1 вiдносяться оцiнки за цiнами котирувань (нескоригованих) на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань, (ii) до Рiвня 2 - отриманi за допомогою методiв оцiнки, в яких усi використанi iстотнi вхiднi данi, якi або прямо (наприклад, цiна), або опосередковано (наприклад, розрахованi на основi цiни) є спостережуваними для активу або зобов'язання (тобто, наприклад, розрахованi на основi цiни), i (iii) оцiнки Рiвня 3 - це оцiнки, що не основанi виключно на спостережуваних ринкових даних (тобто для оцiнки потрiбен значний обсяг вхiдних даних, якi не спостерiгаються на ринку). Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - це витрати, що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов'язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на зберiгання. Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей консолiдованого звiту про фiнансовий стан. Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до валової балансової вартостi фiнансового iнструменту. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Для активiв, якi є придбаними чи створеними кредитно-знецiненими фiнансовими активами при первiсному визнаннi, ефективна процентна ставка коригується на кредитний ризик, тобто розраховується на основi очiкуваних грошових потокiв при первiсному визнаннi, а не на основi договiрних грошових потокiв. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, скоригованою на витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв. Пiсля первiсного визнання щодо фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, та iнвестицiй у борговi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, визнається резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що призводить до визнання бухгалтерського збитку одразу пiсля первiсного визнання активу. Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної" купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя зобов'язується здiйснити поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарювання стає стороною договору про придбання фiнансового iнструменту. Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - категорiї оцiнки Компанiя класифiкує фiнансовi активи у такi категорiї оцiнки: за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд i за амортизованою вартiстю. Класифiкацiя та подальша оцiнка боргових фiнансових активiв залежить вiд (i) бiзнес-моделi Компанiї для управлiння вiдповiдним портфелем активiв та (ii) характеристик грошових потокiв за активом. Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їхнi еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та iншi фiнансовi активи, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9. Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - бiзнес-модель Бiзнес-модель вiдображає спосiб, у який Компанiя управляє активами з метою отримання грошових потокiв: чи є метою Компанiї (i) виключно отримання передбачених договором грошових потокiв вiд активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв"), або (ii) отримання передбачених договором грошових потокiв i грошових потокiв, якi виникають у результатi продажу активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв i продажу"), або якщо не застосовується нi пункт (i), нi пункт (ii), фiнансовi активи вiдносяться у категорiю "iнших" бiзнес-моделей та оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток. Бiзнес-модель Компанiї, що застосовується до фiнансових активiв, - це утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв. Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - характеристики грошових потокiв Якщо бiзнес-модель передбачає утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв або для отримання передбачених договором грошових потокiв i продажу, Компанiя оцiнює, чи являють собою грошовi потоки виключно виплати основної суми боргу та процентiв ("тест на виплати основної суми боргу та процентiв" або "SPPI-тест"). У ходi такої оцiнки Компанiя аналiзує, чи вiдповiдають передбаченi договором грошовi потоки умовам базового кредитного договору, тобто проценти включають тiльки вiдшкодування щодо кредитного ризику, вартостi грошей у часi, iнших ризикiв базового кредитного договору та маржу прибутку. SPPI-тест виконується при первiсному визнаннi активу, а подальша переоцiнка не проводиться. Фiнансовi активи - рекласифiкацiя Фiнансовi iнструменти рекласифiкуються тiльки у випадку, якщо змiнюється бiзнес-модель для управлiння цим портфелем у цiлому. Рекласифiкацiя проводиться перспективно з початку першого звiтного перiоду пiсля змiни бiзнес-моделi. Знецiнення фiнансових активiв - оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки На основi прогнозiв Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з борговими iнструментами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю та за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, та з ризиками, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями щодо надання кредитiв та договорами фiнансової гарантiї, для договiрних активiв. Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки i визнає чистi збитки вiд знецiнення фiнансових активiв i договiрних активiв на кожну звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає: (i) об'єктивну i зважену з урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки дiапазону можливих результатiв, (ii) вартiсть грошей у часi та (iii) всю об?рунтовану i пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та прогнозованi майбутнi економiчнi умови, доступну на звiтну дату без надмiрних витрат i зусиль. Борговi iнструменти, якi оцiнюють за амортизованою вартiстю, вiдображають у звiтi про фiнансовий стан за вирахуванням оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Щодо зобов'язань iз надання кредитiв та фiнансових гарантiй визнається окремий резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки у складi зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан. Змiни в амортизованiй вартостi боргових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, за вирахуванням оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, вiдображають у складi прибутку чи збитку. Iншi змiни у балансовiй вартостi вiдображають у складi iншого сукупного доходу в статтi "Прибутки мiнус збитки вiд боргових iнструментiв, якi оцiнюють за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд". Компанiя застосовує "триетапну" модель облiку знецiнення на основi змiн кредитної якостi з моменту первiсного визнання. Фiнансовий iнструмент, який не є знецiненим при первiсному визнаннi, класифiкується як такий, що вiдноситься до Етапу 1. Для фiнансових активiв Етапу 1 очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються за сумою, яка дорiвнює частинi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, що виникають внаслiдок дефолтiв, якi можуть вiдбутися протягом наступних 12 мiсяцiв чи до дати погашення вiдповiдно до договору, якщо вона настає до закiнчення 12 мiсяцiв ("12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки"). Якщо Компанiя iдентифiкує значне пiдвищення кредитного ризику з моменту первiсного визнання, актив переводиться в Етап 2, а очiкуванi кредитнi збитки за цим активом оцiнюються на основi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, тобто до дати погашення вiдповiдно до договору, але з урахуванням очiкуваної передоплати, якщо вона передбачена ("очiкуванi кредитнi збитки за весь строк"). Якщо Компанiя визначає, що фiнансовий актив є знецiненим, актив переводиться в Етап 3, i очiкуванi по ньому кредитнi збитки оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк. Для придбаних чи створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв очiкуванi кредитнi збитки завжди оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк. Фiнансовi активи - списання Фiнансовi активи списують повнiстю або частково, коли Компанiя вичерпала всi практичнi можливостi щодо їх стягнення i дiйшла висновку про необ?рунтованiсть очiкувань вiдносно вiдшкодування таких активiв. Списання - це подiя припинення визнання. Компанiя може списати фiнансовi активи, щодо яких ще вживаються заходи з примусового стягнення, коли Компанiя намагається стягнути суми заборгованостi за договором, хоча у неї немає об?рунтованих очiкувань щодо їх стягнення. Фiнансовi активи - припинення визнання Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть, або (б) Компанiя передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому (i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або (ii) Компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж. Фiнансовi активи - модифiкацiя Якщо модифiкованi умови суттєво вiдрiзняються, так що права на грошовi потоки вiд первiсного активу спливають, Компанiя припиняє визнання первiсного фiнансового активу i визнає новий актив за справедливою вартiстю. Датою перегляду умов вважається дата первiсного визнання для цiлей розрахунку подальшого знецiнення, у тому числi для визначення факту значного пiдвищення кредитного ризику. Будь-яка рiзниця мiж балансовою вартiстю первiсного активу, визнання якого припинене, та справедливою вартiстю нового, суттєво модифiкованого активу вiдображається у складi прибутку чи збитку, якщо рiзниця, по сутi, не вiдноситься до операцiї з капiталом iз власниками. Якщо iстотна вiдмiннiсть модифiкованого активу вiд первiсного активу вiдсутня, його модифiкацiя не призводить до припинення визнання. Компанiя здiйснює перерахунок валової балансової вартостi шляхом дисконтування модифiкованих грошових потокiв за договором за первiсною ефективною процентною ставкою (чи за ефективною процентною ставкою, скоригованою з урахуванням кредитного ризику для придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв) i визнає прибуток чи збиток вiд модифiкацiї у складi прибутку чи збитку. Фiнансовi зобов'язання - категорiї оцiнки Фiнансовi зобов'язання класифiкують як у подальшому оцiнюванi за амортизованою вартiстю, крiм: (i) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюють за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток: ця класифiкацiя застосовується до похiдних фiнансових iнструментiв, фiнансових зобов'язань, утримуваним для торгiвлi (наприклад, короткi позицiї по цiнних паперах), умовної винагороди, визнаної покупцем при об'єднаннi бiзнесу, та iнших фiнансових зобов'язань, визначених як такi при первiсному визнаннi; та (ii) договорiв фiнансової гарантiї та зобов'язань iз надання кредитiв. Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi фiнансовi зобов'язання, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9. Фiнансовi зобов'язання - припинення визнання Визнання фiнансових зобов'язань припиняється у разi їх погашення (тобто коли зобов'язання, вказане у договорiв, виконується чи припиняється або закiнчується строк його виконання). Взаємозалiк фiнансових iнструментiв Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. При цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та (б) повинне мати юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi звичайного ведення бiзнесу, (ii) у випадку дефолту та (iii) у випадку неплатоспроможностi або банкрутства. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть Торгову та iншу дебiторську заборгованiсть спочатку визнають за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковують за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгову кредиторську заборгованiсть нараховують, якщо контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i визнають спочатку за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковують за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Аванси клiєнтiв Первiснi та подальшi платежi за кредитними залишками абонентiв передплачених послуг визнаються як фiнансове зобов'язання (аванси клiєнтiв) у разi, якщо передоплачений кредитний залишок пiдлягає вiдшкодуванню абоненту, або якщо кредитний залишок можна використати в якостi валюти для придбання позицiй вiд iнших постачальникiв (крiм послуг мобiльного зв'язку Компанiї). Якщо передоплаченi кредитнi залишки не пiдлягають вiдшкодуванню i можуть використовуватись виключно для придбання послуг мобiльного зв'язку Компанiї, такi залишки визнаються у балансi як виручка майбутнiх перiодiв. Виплати працiвникам Компанiя здiйснює певнi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду за ставками, що дiють протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображають як витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. Крiм зазначених вище вiдрахувань, працiвники Компанiї мають право на виплати по закiнченнi трудової дiяльностi. Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi здiйснюють одноразово при виходi на пенсiю. Сума таких виплат залежить вiд стажу роботи працiвника у Компанiї та середньої заробiтної плати. Окремi фонди пiд такi виплати не формують. Оцiночну вартiсть надання винагород за програмами визначають щорiчно з використанням актуарного методу прогнозованої умовної одиницi для розрахунку чистої теперiшньої вартостi зобов'язань з виплат працiвникам на звiтну дату. Залишок зобов'язань iз виплат працiвникам дорiвнює дисконтованим платежам, що пiдлягають сплатi у майбутнiх перiодах з урахуванням кадрової ротацiї, i вiдноситься до перiоду до звiтної дати. Демографiчна iнформацiя та припущення про кадрову ротацiю ?рунтуються на даних минулих перiодiв. Результати вiд переоцiнки пенсiйного плану, якi включають в себе актуарнi прибутки (збитки), одразу вiдображають у звiтi про фiнансовий стан з вiдображенням за дебетом або кредитом у нерозподiленому прибутку через iнший сукупний дохiд у перiодi їхнього виникнення. Результати вiд переоцiнки пенсiйного плану не пiдлягають вiднесенню до прибутку або збитку в наступних перiодах. Вартiсть послуг минулих перiодiв визнають у складi прибутку чи збитку на бiльш ранню з наступних дат: ? дата внесення поправок у план чи дата секвестра плану; та ? дата, на яку Компанiя визнає вiдповiднi витрати на реструктуризацiю. Чисту величину вiдсоткiв вiдносно чистого зобов'язання (активу) пенсiйного плану з встановленими виплатами визначають шляхом множення чистого зобов'язання (активу) пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою на ставку дисконтування. Вартiсть послуг, що включає вартiсть послуг поточного перiоду, вартiсть послуг минулих перiодiв, прибутки (збитки) вiд секвестра плану та нестандартнi взаєморозрахунки, визнають у складi прибутку або збитку. Будь-якi актуарнi прибутки або збитки, пов'язанi з ювiлейними виплатами, визнають як прибуток або збиток за перiод, у якому вони виникли. Вартiсть послуг минулих перiодiв визнають негайно. Податки Поточний податок на прибуток Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюють за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовують для розрахунку цiєї суми, - це ставки та законодавство, якi були чинними на звiтну дату. Вiдстрочений податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток розраховують за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнають за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: ? вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов'язання в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; ? оподатковуванi тимчасовi рiзницi, пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, якщо розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому. Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнають за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що Компанiя матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли: ? вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, яка пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, що виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; ? стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнають тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi у найближчому майбутньому та буде отриманий достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде використати тимчасовi рiзницi. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядають на кожну звiтну дату та визнають в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначають за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набрало або фактично набрало чинностi на звiтну дату. Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнають вiдповiдно до операцiй, на яких вони ?рунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Взаємозалiк вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань здiйснюється тодi, коли iснує юридично закрiплене право взаємозалiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового органу. Податок на додану вартiсть ? Доходи, витрати та активи визнають за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм випадкiв, коли: податок на додану вартiсть, що виник при придбаннi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть визнається як частина витрат на придбання активу або частина видаткової статтi; i ? дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на додану вартiсть. Чиста сума ПДВ до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам представлена в примiтках до фiнансової звiтностi. В межах своєї господарської дiяльностi Компанiя одночасно здiйснює операцiї, оподатковуванi ПДВ, та такi, що не пiдлягають оподаткуванню ПДВ. Компанiя може купувати товари та послуги, призначенi для одночасного використання в оподатковуваних та неоподатковуваних операцiях. У такому випадку Компанiя здiйснює пропорцiйне вiднесення сум податку до податкового кредиту, стосовно операцiй з придбання товарiв/послуг/необоротних активiв, що призначенi для одночасного використання в операцiях, оподатковуваних ПДВ, та таких, що не пiдлягають оподаткуванню ПДВ. Короткострокова/довгострокова класифiкацiя Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкують як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкують, виходячи з їх очiкуваного строку використання. Вiдстроченi податковi активи класифiкуються як довгостроковi. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв (92 днi). Грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображаються за амортизованою вартiстю, оскiльки (i) вони утримуються для отримання передбачених договором грошових потокiв i цi грошовi потоки являють собою виключно виплати основної суми боргу та процентiв та (ii) вони не вiднесенi у категорiю оцiнки за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток. Умови, встановленi виключно законодавством (наприклад, положення про конвертацiю боргу у власний капiтал у деяких країнах), не впливають на результати SPPI-тесту, крiм випадкiв, коли вони включенi в умови договору i застосовувалися б, навiть якщо у подальшому законодавством змiнилося б. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їхнi еквiваленти складаються з грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за винятком непогашених банкiвських овердрафтiв. Забезпечення та резерви Забезпечення та резерви визнають, коли в результатi минулих подiй Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi очiкується вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна достовiрно визначити. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнають як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображають у прибутку та збитках за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, резерви дисконтують за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доцiльно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовують дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнають як фiнансовi витрати. Умовнi активи i зобов'язання Умовнi активи не визнають, а розкривають у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображають у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому суму таких зобов'язань можна достовiрно визначити. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Вилучений капiтал (викупленi власнi акцiї) Викупленi власнi акцiї визнаються за цiною придбання та вираховуються з капiталу. Прибутки та збитки, пов'язанi з придбанням, продажом, випуском або анулюванням iнструментiв власного капiталу Компанiї, не визнаються у прибутках та збитках перiоду. Рiзниця мiж балансовою вартiстю та сумою винагороди, у разi повторного випуску, визнається у складi емiсiйного доходу. Права голосу, пов'язанi з викупленими власними акцiями, анулюються для Компанiї, а також такi акцiї не приймають участi у розподiлi дивiдендiв. Подiї пiсля звiтної дати Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображають у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображають у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. Операцiї з материнською компанiєю та компанiями пiд спiльним контролем Операцiї з материнською компанiєю та компанiями пiд спiльним контролем визнають у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю. Рiзницю мiж справедливою вартiстю та сумою операцiї визнають як внесок до власного капiталу чи розподiл прибутку серед акцiонерiв Компанiї.

Продукція

Дохiд вiд реалiзацiї 2018 рiк Регулярнi платежi 9 980 447 Доход вiд iнтерконекту 3 254 641 Додатковi послуги 1 961 681 Продаж ефiрного часу 1 630 726 Послуги широкосмугового Iнтернету (FTTB) 741 453 Роумiнг (абоненти) 596 862 Плата за фiксованi лiнiї 411 444 Роумiнг та доступ до мережi 207 441 Плата за пiдключення i разова плата за передплату послуг 89 296 Продаж клiєнтського обладнання 10 585 Iншi доходи 184 815 Разом 19 069 391 ПрАТ "Київстар" є найбiльшим оператором телекомунiкацiй України, який надає послуги зв'язку та передачi даних на основi широкого спектра мобiльних i фiксованих технологiй, у тому числi 4G протягом 20-ти рокiв. Абонентами ПрАТ "Київстар" є понад 26 млн. клiєнтiв мобiльного зв'язку i 913 тис. клiєнтiв фiксованого широкосмугового iнтернету. ПрАТ "Київстар" є лiдером ринку мобiльних послуг, доля ринку в абонентськiй базi зросла та склала 49,4% в 2018 роцi, доля ринку в доходах також зросла та склала 49,0% у 2018 роцi, займає лiдерськi позицiї як на ринку B2C, так i корпоративному B2B ринку. ПрАТ "Київстар" також входить в топ-3 свiтовi телекомунiкацiйнi компанiї iз найнижчим рiвнем рiчного вiдтоку абонентiв на передплатних ринках (20,4% рiчний показник вiдтоку абонентiв на 2018 рiк). ПрАТ "Київстар" входить до Групи компанiй VEON, однiєї з найбiльших у свiтi iнтегрованих телекомунiкацiйних компанiй, з головним офiсом у Нiдерландах. Компанiї Групи VEON працюють на ринках країн СНД, Європи, Азiї, Африки, а акцiї материнскьої компанiї - VEON Ltd. знаходяться у вiльному обiгу на бiржi NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). ПрАТ "Київстар досяг значних успiхiв завдяки iнвестицiям в розвиток мобiльної мережi, яка охоплює всi великi та малi мiста України, а також понад 28 тис. сiльських населених пунктiв, усi основнi нацiональнi й регiональнi траси, бiльшiсть морських та рiчкових узбережь. ПрАТ "Київстар" надає роумiнговi послуги в 195 країнах на п'яти континентах. ПрАТ "Київстар" забезпечив майже 35 мiльярдiв гривень iнвестицiй у розвиток телеком-iнфраструктури України. Як нацiональний телеком-оператор, ПрАТ "Київстар" активно сприяє модернiзацiї телеком галузi Українi та впроваджує iнновацiйнi послуги: 4G та LTE, FMC, IoT рiшення, ICT Clouds, Mobile ID, Big data продукти, MFS та дiджитал цифровi послуги. Розвиток цифрових технологiй та послуг на базi передачi даних - стратегiчний напрямок розвитку ПрАТ "Київстар". Перспективними напрямками розвитку галузi телекомунiкацiйних послуг є впровадження нових стандартiв та забезпечення високої якостi передачi мобiльного iнтернету (дата-трафiк за 2018 рiк зрiс на 300%), впровадження IoT та cloud рiшень, розвиток цифрових послуг. Значний вплив на доходи ринку телекомунiкацiйних послуг також чинять регуляторнi зниження ставок на нацiональний iнтерконнект та загальна тенденцiя зниження голосового мiжнародного трафiку через ОТТ засоби, що компенсується ростом користування послугами роумiнгу, розвитком попиту на мобiльний iнтернет та IoT. У мережi ПрАТ "Київстар" встановлено новiтнє обладнання, що пiдтримує стандарти зв'язку 2G, 3G, 4G та LTE. Наразi в мережi Київстар - бiльше 24,7 тис. базових станцiй. Вони забезпечують зв'язок 3G для 81% населення i 4G зв'язок для 58%. Завдяки найбiльшiй кiлькостi радiочастот, якi використовує ПрАТ "Київстар", емiтент забезпечує найвищий рiвень якостi передачi даних. Постачальниками обладнання для радiомережi ПрАТ "Київстар" є Huawei та ZTE - лiдери у галузi iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй. ПрАТ "Київстар" є лiдером за володiнням спектром радiо-частот, що використовується для забезпечення найкращого покриття та найкращої якостi передачi даних: у дiапазонi 900 - 12.5 MHz, 1800 - 35 MHz, 2100 - 15 MHz, 2600 - 15 MHz. Протягом 2018 року Київстар збудував найбiльшу мережу LTE в Українi, що доступна у 4587 населених пунктах країни де проживає 58% населення України. Обсяг дата-трафiку у мережi ПрАТ "Київстар" зрiс на 200% у 2018 роцi. Обслуговування такого стрiмкого зростання дата-трафiку вимагає значних капiтальних iнвестицiй на розширення покриття та ємкостi мережi. За час розвитку в Українi 3G i 4G зв'язку, з 2015 по 2018 роки, ПрАТ "Київстар" iнвестував 22,5 млрд. грн, в тому числi сплатив 7 млрд. грн. за лiцензiї на новi технологiї зв'язку, 3,5 млрд. грн. - за використання частот i 12 млрд. грн. - на будiвництво мереж зв'язку. При цьому у 2019 роцi ПрАТ "Київстар" планує збiльшити iнвестицiї в розвиток 4G, щоб якомога бiльше жителiв України отримали доступ до нових технологiй зв'язку. Для дистрибуцiї ПрАТ "Київстар" використовує партнерську, дилерську мережу мульти- та моно-бренду iз 456 монобрендовими магазинами та одним власним магазином, канал активних продажiв, прямий канал продажiв для корпоративного ринку, колл-центр та дiджитал канали. Основнi економiчнi показники компанiї: " Загальний дохiд компанiї Київстар у 2018 роцi склав 18,719 млрд. грн (+13.2% рiк до року) " Основну виручку компанiї принесли послуги мобiльного зв'язку - 17,421 млрд грн (зростання на 13,6 % рiк до року). У тому числi послуги мобiльного iнтернету 7,177 млрд. грн. (зростання 75 %) " Дохiд вiд фiксованого зв'язку - 1,206 млрд грн. (зростання на 6,5 %). " Доходи вiд послуги "Домашнiй Iнтернет" зросли на 9,3 %. " EBITDA - 10,529 млрд. грн. (+14.2% рiк до року), EBITDA маржа склала в 56,2 % - один iз найкращих показникiв у свiтi серед телеком компанiй. Київстар лiдирує по EBITDA margin в порiвняннi з конкурентами " Обсяг капiтальних iнвестицiй компанiї за рiк склав 3.1 млрд грн ( +18% рiк до року), спрямованi на розвиток мережi (покриття i розширення ємностi), ще додатково 4.2 млрд грн капiтальних iнвестицiй вкладено в оплату лiцензiй. " Середнiй рахунок абонента мобiльного зв'язку - 54,2 грн (+14% рiк до року) " Середнiй рахунок абонента фiксованого зв'язку - 71,2 грн (+3,4% рiк до року). " Кiлькiсть абонентiв мобiльного зв'язку - 26,4 млн. (-1,3 % рiк до року), що вiдображає скороченням мульти-сiм на ринку через пiдняття цiн. Всi гравцi демонструють падiння абонентської бази (найбiльший вплив на lifecell з другими картами), вiдключенням абонентiв Vodafone в АТО, ПрАТ "Київстар" демонструє найменше падiння. " Кiлькiсть абонентiв фiксованого зв'язку - 913 тис. (зростання на 11%) - ПрАТ "Київстар" - оператор, який найшвидшими темпами зростає за абонентською базою на ринку фiксованого зв'язку завдяки активнiй експансiї та унiкальнiй конкурентнiй конвергентнiй пропозицiї FMC, станом на перший квартал 2019 Київстар залучив 500 тисяч абонентiв FMC. " Сума податкiв i зборiв, сплачених до бюджету України за 2018 рiк, склала понад 6,5 млрд грн. " Також ПрАТ "Київстар" сплатив у 2018 роцi за отриманi лiцензiї платежi у сумi 4034128678 грн. Основнi ризики у галузi: Полiтичнi та вiйськовi ризики: " Зниження ставок iнтерконнекту призведе до зменшення телеком ринку в доходах " Ризики в зв'язку з впровадженням MNP " Ризик запровадження воєнного стану Економiчнi виклики: o Девальвацiя o Скорочення населення i трудова мiграцiя o Ризик Уповiльнення темпiв зростання ВВП країни o Потенцiйно висока iнфляцiя Посилення конкуренцiї на ринку особливо у рiк запровадження MNP (травень 2019): " Фокус на залучення високодохiдних абонентiв i агресiя в B2B, конкуренцiя дiджитал стратегiй iз фокусом на молоду аудиторiю, MVNO в фiксованому бiзнесi (lifecell), регiональна цiнова агресiя Vodafone, фокус на власний ритейл Vodafone, конкуренцiя у розвитку покриття Ринок телекомунiкацiйних послуг постiйно зростає та розвивається. ПрАТ "Київстар" як самий впливовий гравець цього ринку, продовжує iнвестувати в мобiльний iнтернет четвертого поколiння 4G, забезпечуючи технологiчне лiдерство ПрАТ "Київстар". Постiйне покращення якостi мережi 4G та 3G покликане забезпечити збереження лiдерства в оцiнцi лояльностi абонентiв (NPS). Високошвидкiсний iнтернет стає невiд'ємною частиною розвитку суспiльства. ПрАТ "Київстар" продовжує впливати на зростання ринку фiксованого зв'язку та покращення якостi послуг домашнього iнтернета. Крiм класичних послуг, ПрАТ "Київстар" вбачає перспективи в розвитку iнновацiйних технологiй, зокрема дiджиталiзацiї та наданнi фiнансових послуг. Окрему увагу ПрАТ "Київстар" придiляє вивченню IoT платформ та продуктiв iнтернету речей, як потенцiйну сферу нових послуг ПрАТ "Київстар". ПрАТ "Київстар" не має постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання.

Активи

Рiк Придбання активiв, тис.грн. Вiдчуження активiв, тис.грн. 2014 2 034 033 127 640 2015 6 389 366 58 072 2016 2 668 822 2 250 2017 3 034 939 32 984 2018 7 517 084 118 996

Основні засоби

До основних засобiв емiтента належать рухомi та нерухомi основнi фонди, у тому числi будiвлi та споруди, машини та обладнання, прилади, меблi, транспортнi засоби, устаткування, обчислювальна технiка тощо. Структурнi пiдроздiли ПрАТ "Київстар" розмiщенi у власних та орендованих примiщеннях. Робочi мiсця забезпеченi меблями, засобами зв'язку та оргтехнiкою, комп'ютерним обладнанням. В Компанiї дiє корпоративна мережа передачi даних, впроваджена корпоративна електронна пошта. Способи утримання активiв ПрАТ "Київстар": активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. При цьому витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв здiйснюються для вiдновлення або пiдтримання очiкуваних вiд них майбутнiх економiчних вигод та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язанi з полiпшенням стану (модернiзацiєю) основних засобiв, що приводять до збiльшення очiкуваних майбутнiх економiчних вигод, включаються до балансової вартостi основних засобiв. Основнi засоби емiтента знаходяться в усiх областях України. Всi засоби використовуються, обмеження на використання iснують на тимчасово окупованiй територiї України та в окремих районах Донецької та Луганської областей. Дiяльнiсть ПрАТ "Київстар" спрямована на скорочення обсягiв утворення вiдходiв, впровадження безвiдходних технологiй, зведення до мiнiмуму утворення вiдходiв, що не пiдлягають переробцi. Так, в офiсах Київстар активно впроваджується полiтика "Зеленого офiсу", яка передбачає використання документообiгу на паперових носiях тiльки там, де це передбачено вимогами чинного законодавства. Решта документообiгу ведеться в електроннiй формi. В офiсах запроваджено окремий збiр та подальшу передачу на вторинну переробку використаного паперу та картонної упаковки. Дизельнi електростанцiї, якi використовуються ПрАТ "Київстар" у якостi аварiйного джерела живлення для безперебiйного надання послуг зв'язку, обладнанi сучасними системами очищення вiдпрацьованих газiв для мiнiмiзацiї шкiдливого впливу на навколишнє природне середовище. Київстар проводить цiлеспрямовану поетапну замiну люмiнесцентних ламп в офiсах на сучаснi свiтлодiоднi, скорочуючи таким чином споживання електроенергiї та обсяги утворення вiдпрацьованих ламп. Газовi котельнi, якi використовуються в деяких офiсах ПрАТ "Київстар" для опалення та гарячого водопостачання, побудованi з використанням сучасного та енергоефективного обладнання для максимальної економiї природнiх ресурсiв. Ресурсоцiннi вiдходи, такi як оргтехнiка, яка вичерпала свiй ресурс, вiдходи, що мiстять кольоровi та чорнi метали, картонно-паперовi вiдходи, тощо передаються спецiалiзованим органiзацiям для вторинної переробки. В офiсах ПрАТ "Київстар" також органiзованi збiр та подальша передача спецiалiзованим органiзацiям небезпечних та ресурсоцiнних вiдходiв вiд спiвробiтникiв, таких як вiдпрацьованi батарейки та кришечки вiд пластикових пляшок. Небезпечнi вiдходи, зокрема акумуляторнi батареї, вiдпрацьованi люмiнесцентнi лампи, вiдпрацьоване мастило, якi в невеликих кiлькостях утворюються на об'єктах ПрАТ "Київстар" у процесi роботи, також передаються на вторинну переробку та утилiзацiю спецiалiзованим органiзацiям, якi мають вiдповiдну матерiально-технiчну базу та лiцензiї. Плани капiтального будiвництва розробляються вiдповiдно до обраної стратегiї розвитку компанiї на перспективу, з метою ефективного виконання завдань по введенню в дiю виробничих потужностей i основних фондiв, визначення термiнiв їх реалiзацiї та обсягiв капiтальних вкладень. В процесi господарської дiяльностi основнi засоби, у зв'язку з тривалим використанням, зазнають фiзичного спрацювання та технiко - економiчного старiння. Усунення або мiнiмiзацiя наслiдкiв цього процесу вiдбувається шляхом їх полiпшення за рахунок проведення технiчного огляду i обслуговування, поточного i капiтального ремонту, модернiзацiї, реконструкцiї, технiчного переоснащення, а також придбання (спорудження) нових аналогiчних об'єктiв. З метою створення додаткових або нових виробничих потужностей проводиться розширення основних засобiв, шляхом проведення будiвництва (реконструкцiї), капiтального ремонту об'єктiв пiдприємства та встановлення iнженерного обладнання. Суми видаткiв на реалiзацiю планiв капiтального будiвництва вiдображаються в планах капiтальних вкладень пiдприємства, що мiстить данi про джерела грошових коштiв, їх розмiр на рiк та щоквартально.

Проблеми

На дiяльнiсть ПрАТ "Київстар" можуть впливати наступнi фактори: 1. Змiна положень основного спецiального законодавства, зокрема: - Закон України "Про телекомунiкацiї" - Закон України "Про радiочастотний ресурс України" - Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.04.2004 року №295 "Про затвердження Правил надання та отримання телекомунiкацiйних послуг" а також змiни до iнших нормативно-правових актiв, якi впливають на дiяльнiсть ПрАТ "Київстар". 2. Запровадження надзвичайного/воєнного стану 3. Запровадження додаткового та/або внесення змiн до чинного регулювання (включаючи регулювання тарифiв на телекомунiкацiйнi послуги на оптових чи роздрiбних ринках) 4. Погiршення економiчного стану України

Фінансова політика

ПрАТ "Київстар" здiйснює аналiз активiв строкiв погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Потреби Компанiї в коротко- та довгостроковiй лiквiдностi здебiльшого забезпечуються за рахунок грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Серед факторiв, якi в подальшому можуть вплинути на лiквiднiсть - змiна валютного курсу, темпiв iнфляцiї, подальшi iнвестицiї задля покращення якостi мережi 4G, 3G та забезпечення технологiчного лiдерства компанiї. Фiнансовi зобов'язання Компанiї у розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань станом на 31 грудня 2018 включають лише торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi фiнансовi зобов'язання з строком погашення до 3 мiсяцiв у сумi 2 007 532 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року: 2 258 360 тисяч гривень), що становить суму контрактних недисконтованих платежiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Зобов'язання за договорами з клiєнтами Станом на 31 грудня iншi зобов'язання за договорами з клiєнтами включали наступне: 2018 рiк Зобов'язання за договорами - дилери та абоненти (i) 465 592 Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення та разова плата за пiдписку на послуги (мобiльний зв'язок) (ii) 254 431 Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення (фiксований зв'язок) (iv) 10 977 Зобов'язання за договорами - програми лояльностi клiєнтiв (iii) 283 Разом 731 283 Зобов'язання за договорами - поточнi 550 362 Зобов'язання за договорами - довгостроковi 180 921 (i) Зобов'язання за договорами - дилери - є доходами майбутнiх перiодiв вiд невикористаного часу на картках поповнення рахунку, якi були реалiзованi дилерам, але ще не були активованi абонентами. Стаття "Зобов'язання за договорами - дилери" визнається у звiтi про фiнансовий стан, поки картки поповнення не будуть активованi абонентами або до закiнчення термiну дiї цих карток. Зобов'язання за договорами - абоненти - в основному є доходами майбутнiх перiодiв вiд невикористаного часу за картками поповнення рахунку, якi вже були активованi абонентами. Стаття "Зобов'язання за договорами - абоненти" визнається у складi доходiв у звiтi про сукупний дохiд на пiдставi фактичного використання абонентами ефiрного часу. (ii) Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення та разової плати за передплату послуг (мобiльний зв'язок) - в основному включають в себе плату за первiсну реєстрацiю абонента в мережi та одноразову плату за пiдписку на будь-якi додатковi послуги. Доходи майбутнiх перiодiв вiд плати за пiдключення та разової плати за пiдписку на послуги визнаються у звiтi про сукупний дохiд протягом перiодiв, у яких цi доходи стають заробленими за загальним договором про надання послуг, укладеним з абонентом; (iii) Зобов'язання за договорами - програми лояльностi клiєнтiв - це рiзнi програми лояльностi, розробленi Компанiєю, завдяки яким зареєстрованi в програмi абоненти мобiльного зв'язку та послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB) мають право на одержання бонусних одиниць, якi надалi можуть використовуватися у якостi знижки на здiйснення дзвiнкiв, додаткових послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB). (iv) Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення (фiксований зв'язок) - складаються з плати за пiдключення до мережi фiксованого зв'язку. Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення визнаються у звiтi про сукупний дохiд протягом перiодiв, у яких цi доходи стають заробленими за загальним договором про надання послуг, укладеним з абонентом. ПрАТ "Київстар" не веде облiк очiкуваних прибуткiв вiд виконання укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду.

Стратегія подальшої діяльності

ПрАТ "Київстар досяг значних успiхiв завдяки iнвестицiям в розвиток мобiльної мережi, яка охоплює всi великi та малi мiста України, а також понад 28 тис. сiльських населених пунктiв, усi основнi нацiональнi й регiональнi траси, бiльшiсть морських та рiчкових узбережь. ПрАТ "Київстар" надає роумiнговi послуги в 195 країнах на п'яти континентах. ПрАТ "Київстар" забезпечив майже 35 мiльярдiв гривень iнвестицiй у розвиток телеком-iнфраструктури України. Як нацiональний телеком-оператор, ПрАТ "Київстар" активно сприяє модернiзацiї телеком галузi Українi та впроваджує iнновацiйнi послуги: 4G та LTE, FMC, IoT рiшення, ICT Clouds, Mobile ID, Big data продукти, MFS та дiджитал цифровi послуги. Розвиток цифрових технологiй та послуг на базi передачi даних - стратегiчний напрямок розвитку ПрАТ "Київстар". Перспективними напрямками розвитку галузi телекомунiкацiйних послуг є впровадження нових стандартiв та забезпечення високої якостi передачi мобiльного iнтернету (дата-трафiк за 2018 рiк зрiс на 300%), впровадження IoT та cloud рiшень, розвиток цифрових послуг.

R&D

За 2018 рiк дослiджень та розробок ПрАТ "Київстар" не проводило.

Інше

ПрАТ "Київстар" не має iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi ПрАТ "Київстар" не має iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi.

Посадові особи

Ім'я Посада
Малік Йогеш Санджів Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.11.2018 - На 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта вища освiта в сферi iнженерiї та управлiння
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Головний операцiйний директор, Uninor (Iндiя), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi члена Наглядової ради з 16.11.2018 р. Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з березня 2014 року i по теперiшнiй час п. Малiк обiймає посаду головного директора групи з технологiй, VEON Ltd,, адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, Нiдерланди. П. Малiк також є членом виконавчих та наглядових органiв низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями групи VEON Ltd., а саме: директор Banglalink Digital Communications Ltd (Бангладеш); Директор Правлiння VEON Amsterdam B.V. (Нiдерланди); Голова Правлiння VEON Central Procurement B.V. (Нiдерланди); член ради директорiв Limnotex Developments Limited (Кiпр); член ради директорiв Optimum Telecom Algerie Spa (Алжир); член ради директорiв Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications" (Росiя); член Наглядової ради "Kar-Tel" Limited Liability Partnership (Республiка Казахстан). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з листопада 2010 року по березень 2013 року працював на посадi головного операцiйного директора, Uninor, Iндiя; з березня 2013 року по листопад 2013 року обiймав посаду головного виконавчого директора, Uninor, Iндiя; з березня 2014 року i по теперiшнiй час п. Малiк обiймає посаду головного директора групи з технологiй, VEON Ltd, Нiдерланди. Посада у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: член наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: член Наглядової ради (14.06.2018 р. - 16.11.2018 р.). Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Кiркгьоз є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Комаров Олександр Валерійович Президент (Голова Правлiння)
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.07.2018 - До 31.12.2021 року
Паспортні дані д/н
Освіта вища освiта в сферi економiки, iнжинiрингу та маркетингу
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Головний виконавчий директор, ТОВ "Кар-Тел" (Казахстан), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента та трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов'язкiв особи належить органiзацiя та здiйснення, вiдповiдно до визначених принципiв управлiння та ведення бiзнесу, керiвництва i контролю за поточною дiяльнiстю емiтента, а також за довгостроковим стратегiчним розвитком емiтента та його становищем на ринку, забезпечення виконання завдань, якi Наглядова рада час вiд часу ставить перед емiтентом у стратегiчних планах, бюджетах та довгострокових бiзнес-планах. Посадова особа перебуває на посадi з 21.07.2018 року i до теперiшнього часу. 18.12.2018 року Наглядовою радою емiтента на пiдставi ст. 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента прийнято рiшення про припинення 31.12.2018 року повноважень пана Олександра Валерiйовича Комарова у якостi Президента (Голови Правлiння) ПрАТ "Київстар". Обгрунтування змiн: необхiднiсть дострокового припинення повноважень Президента (Голови Правлiння) емiтента згiдно iз Статутом емiтента. 18.12.2018 року Наглядовою радою емiтента на пiдставi ст. 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента прийнято рiшення про призначення з 01.01.2019 року до 31.12.2021 року пана Олександра Валерiйовича Комарова на посаду Президента (Голови Правлiння) ПрАТ "Київстар". Обгрунтування змiн: необхiднiсть призначення Президента (Голови Правлiння) емiтента згiдно iз Статутом емiтента.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi виплачувалась у грошовiй формi вiдповiдно до умов Трудового контракту, укладеного мiж емiтентом та посадовою особою. Пан Комаров О.В. також є членом виконавчих та наглядових органiв низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями групи VEON Ltd., а саме: Голова Наглядової ради KAZEUROMOBILE Limited Liability Partnership (Казахстан); Головний виконавчий директор "Kar-Tel" Limited Liability Partnership (Казахстан); директор Clafdor Investments Limited (Кiпр); директор Comnidor Holdings Limited (Кiпр); член Наглядової ради TNS-Plus Limited Liability Partnership (Казахстан). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 21.07.2018 року по 31.12.2018 року - Президент (Голова Правлiння) ПрАТ "Київстар"; з сiчня 2016 року i по теперiшнiй час - Головний виконавчий директор ТОВ "Кар-Тел" (м. Астана, Казахстан); з вересня 2013 року по грудень 2015 року - Головний комерцiйний директор ТОВ "Кар-Тел" (м. Астана, Казахстан). Посада особи у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: Президент (Голова Правлiння) ПрАТ "Київстар". Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Черкашин Ігор Володимирович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.09.2018 - До 31.12.2021 року
Паспортні дані д/н
Освіта вища освiта у галузi бухгалтерського облiку та фiнансiв
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу мiжнародної фiнансової звiтностi, ПрАТ "Київстар", 21673832
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Рiшення про обрання п. Черкашина Iгоря Володимировича на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Київстар" 03.09.2018 року на пiдставi Статуту ПрАТ "Київстар". Згiдно з зазначеним вище рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київстар" повноваження п. Черкашина Iгоря Володимировича в якостi члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" є дiйсними з 03.09.2018 року до 31 грудня 2021 року. Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" пов'язанi з вимогами ч.1 ст. 73 та ч.4 ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства", згiдно з якими обирається Ревiзiйна комiсiя, члени Ревiзiйної комiсiї в акцiонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, причому при обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" вiдбулися за iнiцiативою акцiонерiв емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку особа обiймала за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: Старший менеджер з бiзнес-контролю та аналiзу, Регiон - Євразiя, в VEON Holdings B.V., Нiдерланди. Посадова особа не працює та не займає посад в iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з травня 2011 року i до теперiшнього часу п. Черкашин обiймає посаду Старшого менеджера з бiзнес-контролю та аналiзу, Регiон - Євразiя, в VEON Holdings B.V., Нiдерланди. Попереднiх посад у емiтента, окрiм теперiшньої посади, посадова особа не займала. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Йонсен Кьелль Мортен Голова Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.11.2018 - На 3 роки, починаючи з з 16.11.2018 р.
Паспортні дані д/н
Освіта вища освiта у галузi стратегiчного та мiжнародного менеджменту, управлiння бiзнесом
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Виконавчий Вiце-Президент, Голова компанiї Теленор у Європi, Telenor ASA (Норвегiя), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi голови наглядової ради емiтента з 26.11.2018 р., на посадi члена наглядової ради емiтента з 16.11.2018 р. Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з серпня 2016 року i по теперiшнiй час є Головним операцiйним директором, VEON Ltd. (Нiдерланди), адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нiдерланди. Пан Йонсен входить до складу керiвних органiв низки компанiй, якi належать до групи VEON Ltd., зокрема, є Головою Наглядової ради "Kar-Tel" Limited Liability Partnership (Казахстан); Головою Наглядової ради Unitel Limited Liability Company (Кiпр); Головою Правлiння VEON Holdings B.V. (Нiдерланди); член ради директорiв Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications" (Росiя); Президентом (Головою Ради директорiв) Menacrest AG (Швейцарiя); Президентом (Головою Ради директорiв) VIP Kazakhstan Holding AG (Швейцарiя); Президентом (Головою Ради директорiв) VIP Kyrgyzstan Holding AG (Швейцарiя); Заступник Голови Ради директорiв Pakistan Mobile Communication Limited (Пакистан). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з липня 2007 року по червень 2015 року обiймав посаду Член Ради директорiв, VimpelCom Ltd. (Бермудськi острови); з травня 2012 року по жовтень 2015 року обiймав посаду Виконавчого Вiце-Президента, Голови компанiї Теленор у Європi, Telenor ASA (Норвегiя); з серпня 2016 року i по теперiшнiй час є Головним операцiйним директором, VEON Ltd. (Нiдерланди). Посада у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: Голова Наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: члена наглядової ради емiтента з 16.11.2018 р. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Йонсен є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Кіркгьоз Мурат Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.11.2018 - На 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта вища освiта у галузi iнжинiрингу
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Головний фiнансовий директор, Turk Telekomunikasyon A.S. (Туреччина), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi члена Наглядової ради з 16.11.2018 р. Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з грудня 2016 року i по теперiшнiй час є Головним фiнансовим директором регiону Євразiя, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, Нiдерланди. П. Кiркгьоз також є членом виконавчих та наглядових органiв низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями групи VEON Ltd., а саме: Голова Правлiння "VEON Armenia" Closed Joint-Stock Company (Вiрменiя); Директор наступних компанiй: Freevale Enterprises Inc. (Нiдерланди), Investico Alliance Ltd. (Нiдерланди), Menacrest AG (Швейцарiя), VIP Kazakhstan Holding AG (Швейцарiя), VIP Kyrgyzstan Holding AG (Швейцарiя) та Watertrail Industries Limited (Британськi Вiргiнськi острови). Також п. Мурат Кiркгьоз є Директором Правлiння низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями групи VEON Ltd., а саме: Silkway Holding B.V. (Нiдерланди), VEON Armenia Holdings B.V. (Нiдерланди), VEON Georgia Holdings B.V. (Нiдерланди), VEON Micro Holdings B.V. (Нiдерланди). Також п. Мурат Кiркгьоз є членом ради директорiв Limnotex Developments Limited (Кiпр); Членом Наглядової ради "Kar-Tel" Limited Liability Partnership (Казахстан); членом Наглядової ради Limited Liability Company VEON Georgia (Грузiя); членом Наглядової ради TNS-Plus Limited Liability Partnership (Казахстан) та членом Наглядової ради Unitel Limited Liability Company (Кiпр). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з жовтня 2012 року по грудень 2016 року обiймав посаду Головного фiнансового директора, Turk Telekomunikasyon A.S. (Туреччина); п. Мурат Кiркгьоз з грудня 2016 року i по теперiшнiй час є Головним фiнансовим директором регiону Євразiя, VEON Ltd. (Нiдерланди). Посада у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: член наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: член Наглядової ради (14.06.2018 р. - 16.11.2018 р.). Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Кiркгьоз є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Сіммондс Жаклін Тереза Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.11.2018 - На 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта вища освiта в сферi управлiння персоналом
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Директор групи з управлiння персоналом, EasyJet plc (Великобританiя), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi члена Наглядової ради з 16.11.2018 р. Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з сiчня 2018 року по теперiшнiй час обiймає посаду Головного керiвника з управлiння персоналом групи, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, Нiдерланди. П. Сiммондс також є членом виконавчих та наглядових органiв низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями групи VEON Ltd., а саме: Член Правлiння Pakistan Mobile Communication Limited (Пакистан); Директор Правлiння VEON Amsterdam B.V. (Нiдерланди); представник Oratel International Inc. у компанiї Optimum Telecom Algerie S.p.A. (Алжир). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з жовтня 2010 року по травень 2015 року обiймала посаду Директора групи з управлiння персоналом, TUI Travel plc (Великобританiя); з грудня 2015 року по грудень 2017 року обiймала посаду Директора групи з управлiння персоналом, EasyJet plc (Великобританiя); з травня 2014 року по теперiшнiй час обiймає посаду Незалежного невиконавчого директора, Ferguson plc (Великобританiя); з сiчня 2018 року по теперiшнiй час обiймає посаду Головного керiвника з управлiння персоналом групи, VEON Ltd. (Нiдерланди). Посада у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: член наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: член Наглядової ради (14.06.2018 р. - 16.11.2018 р.). Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Кiркгьоз є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Вестлі Тронд Едегорд Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 16.11.2018 - На 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта вища освiта у галузi аудиту
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Головний Фiнансовий Директор, A.P. Moller-Maersk (Данiя), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi члена Наглядової ради з 16.11.2018 р. Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Лтд., акцiонерного товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з жовтня 2017 р. п. Вестлi є Головним Фiнансовим Директором Групи ВЕОН, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, Нiдерланди. П. Вестлi також є членом виконавчих та наглядових органiв низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями групи VEON Ltd., а саме: Директор VEON Digital Limited (Великобританiя); Голова Правлiння VEON Amsterdam B.V. (Нiдерланди); Голова Правлiння VEON Central Procurement B.V. (Нiдерланди); Голова Правлiння VEON Holdings B.V. (Нiдерланди); Член ради директорiв Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications" (Росiя); керiвник нiдерландської фiлiї VEON Luxembourg Finance Holdings S.a.r.l. (Нiдерланди); керiвник нiдерландської фiлiї VEON Luxembourg Finance S.Al. (Нiдерланди). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з сiчня 2010 року по грудень 2016 року обiймав посаду Головного Фiнансового Директора, A.P. Mоller-Mаеrsk (Данiя); з липня 2014 року по серпень 2016 року обiймав посаду Члена Наглядової Ради ВЕОН, в т.ч. Голова Комiтету по аудиту, VEON Ltd. (Нiдерланди); з жовтня 2017 р. i по теперiшнiй час п. Тронд Едегорд Вестлi є Головним Фiнансовим Директором Групи ВЕОН, VEON Ltd. (Нiдерланди). Посада у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: член наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: член Наглядової ради (14.06.2018 р. - 16.11.2018 р.), Голова Наглядової ради (25.06.2018 р. - 16.11.2018 р.). Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Вестлi є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Лтд., акцiонерного товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Неакшу Валентін Член Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.02.2016 - Безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта вища освiта в сферi електронiки та комунiкацiй
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Технiчний директор, Djezzy (Алжир), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi трудовим договором (контрактом), зокрема до посадових обов'язкiв належить розробка цiлей та завдань дiяльностi Технiчної дирекцiї емiтента, планування, будiвництво та управлiння мережею емiтента, забезпечення ефективностi дiяльностi Технiчної дирекцiї емiтента та управлiння персоналом Технiчної дирекцiї емiтента. Посадова особа перебуває на посадi члена правлiння з 08.02.2016 року. Змiни у персональному складi Правлiння ПрАТ "Київстар" пов'язанi з затвердженням нового персонального складу Правлiння Товариства в кiлькостi трьох членiв Правлiння ПрАТ "Київстар": Президент ПрАТ "Київстар" (Голова Правлiння), Фiнансовий директор ПрАТ "Київстар" та Директор технiчний ПрАТ "Київстар", та, вiдповiдно, входженням до складу Правлiння ПрАТ "Київстар" одного нового члена, який обiймає посаду Директора технiчного ПрАТ "Київстар". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi як члену Правлiння не виплачувалась. Посада особи у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: член Правлiння, Директор технiчний. П. Неакшу є членом Наглядової ради TNS-Plus Limited Liability Partnership (Казахстан). Попереднiх посад у емiтента, окрiм теперiшньої посади, посадова особа не займала. Посади, якi займала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з жовтня 2013 року по лютий 2015 року п. Неакшу працював Технiчним директором в "Djezzy", Алжир; з сiчня 2013 року по червень 2013 року - менеджер з бiзнес-ризикiв, "Wind Telecomunicazioni Spa", Iталiя; з серпня 2012 року по сiчень 2013 року - менеджер рiвня сервiсу, "Wind Telecomunicazioni Spa", Iталiя; з серпня 2010 року по серпень 2012 року - Директор з управлiння якiстю, "Wind Telecomunicazioni Spa", Iталiя; з лютого 2015 року i станом на кiнець звiтного перiоду - Директор технiчний у емiтента. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Ксеніч Олена Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 19.01.2015 - Безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта вища освiта у галузi фiнансiв та вища технiчна освiта у галузi геодезiї, картографiї та землевпорядкування
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТОВ "Сингента" (Україна), 30265338
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов'язкiв особи належить оновлення та ефективне впровадження полiтик, практик, процедур та систем фiнансового облiку, консолiдацiї та фiнансового планування органiзацiя та контроль бухгалтерського облiку, включаючи оплату рахункiв, матерiально-виробничi запаси, основнi кошти та зарплатнi вiдомостi, забезпечення ефективного керування грошовими потоками й оптимiзацiї структури балансу, забезпечення управлiння ланцюгом постачань, включаючи виконання плану та оптимiзацiю закупiвель, оптимiзацiю транспортної, складської та митної логiстики. Рiшення про призначення п. Ксенiч Олени Михайлiвни на посаду головного бухгалтера прийнято т. в. о. президента емiтента 19.01.2015 р. Призначення посадової особи Ксенiч Олени Михайлiвни на посаду головного бухгалтера виконано на пiдставi наказу про прийняття на роботу. Змiни в персональному складi посадових осiб емiтента пов'язанi iз заповненням посади головного бухгалтера, яка була вакантною. Строк, на який призначено початково особу: до 18.01.2016 р. за умовами строкового трудового договору, який був продовжений в порядку, передбаченому чинним законодавством України на необмежений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi виплачувалась у грошовiй формi вiдповiдно до умов Трудового договору, укладеного мiж емiтентом та посадовою особою. Посада особи у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад в iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 07.07.2014 р. по 12.01.2015 р. п. Ксенiч обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "Сингента", Україна; з 06.05.2009 р. по 28.02.2014 р. обiймала керiвнi посади, включаючи посади директора з розвитку та корпоративних справ, керiвника фiнансового департаменту та головного бухгалтера, ТОВ "ОБI Україна Франчайзинговий центр", Україна. Попереднiх посад в емiтентi, окрiм теперiшньої, посадова особа не займала. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Войташек Мацей Богдан Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 03.09.2018 - До 31.12.2021 року
Паспортні дані д/н
Освіта вища економiчна освiта та вища освiта у галузi бухгалтерського облiку
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Старший менеджер зi звiтностi за мiжнародними фiнансовими стандартами, VEON Ltd (Нiдерланди), д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Рiшення про обрання п. Войташека Мацея Богдана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Київстар" 03.09.2018 року на пiдставi Статуту ПрАТ "Київстар". Згiдно з зазначеним вище рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київстар" повноваження п. Войташека Мацея Богдана в якостi члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" є дiйсними з 03.09.2018 року до 31 грудня 2021 року. Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" пов'язанi з вимогами ч.1 ст. 73 та ч.4 ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства", згiдно з якими обирається Ревiзiйна комiсiя, члени Ревiзiйної комiсiї в акцiонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, причому при обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" вiдбулися за iнiцiативою акцiонерiв емiтента. 18 вересня 2018 р. згiдно з рiшенням ревiзiйної комiсiї вiн був обраний Головою Ревiзiйної комiсiї на строк до 31.12.2021 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку особа обiймала за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: директор iз зовнiшньої звiтностi, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нiдерланди. Посадова особа не працює та не займає посад в iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар": з 06.11.2015 року по 31.12.2017 року, на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар": з 08.12.2015 року по 31.12.2017 року; з 1 жовтня 2015 року i до теперiшнього часу п. Войташек обiймає посаду Директора з зовнiшньої звiтностi, VEON Ltd, Нiдерланди; з 1 листопада 2012 року по 30 вересня 2015 року обiймав посаду Старшого менеджера зi звiтностi за мiжнародними фiнансовими стандартами, VEON Ltd, Нiдерланди; з 1 квiтня 2010 року по 31 жовтня 2012 року обiймав посаду менеджера з облiку та оцiнки консультацiйних послуг, PWC Amsterdam, Нiдерланди. Посада особи у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: Голова Ревiзiйної комiсiї. Попередня посада у емiтента: член Ревiзiйної комiсiї з 06.11.2015 року по 31.12.2017 року, Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар": з 08.12.2015 року по 31.12.2017 року. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" #30968986
Адреса 01011, м.Київ, вул. Рибальська , 22
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АЕ 522523
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 14.08.2014
Контакти 044 499 99 99, 044 499 99 99
Примітки Страхування майна
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" (ПрАТ "СК "ВУСО") #31650052
Адреса 03150, м.Київ, вулиця Казимира Малевича, будинок 31
Діятельність дiяльнiсть у сферi страхування, перестрахування i фiнансової дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням
Ліцензія
№ АЕ 2933931
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 10.07.2014
Контакти 0800503773, 0800503773
Примітки Страхування майна
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА" #20033533
Адреса 01032, м.Київ, вул. Саксаганського 70 А
Діятельність Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування
Ліцензія
№ АЕ 2933932
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 07.08.2014
Контакти 0442256000, 0442256000
Примітки Страхування майна
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Альянс Україна" #32253696
Адреса 03113, м.Київ, вулиця Дегтярiвська, 21-Г
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ АВ № 377203, № 37720
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 29.10.2007
Контакти 044 499-77-00, 044 499-77-00
Примітки Страхування майна
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ" #32109907
Адреса 01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОМIНТЕРНУ, БУДИНОК 14
Діятельність Страхування життя
Ліцензія
№ 522516
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi фiнансових послуг
з 13.03.2014
Контакти 044 498 40 45, 044 494 13 45
Примітки Страхування життя
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIКА ЖИТТЯ" #34478248
Адреса 01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 70-А
Діятельність Страхування життя
Ліцензія
№ Серiя А01 № 646571
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi фiнансових послуг
з 14.07.2006
Контакти 044 2256006, 044 2256006
Примітки Страхування життя
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" #35649564
Адреса 01030, м.Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21
Діятельність Брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263018
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.04.2013
Контакти 044 370-70-40, 044 370-70-45
Примітки Надання брокерських послуг
АТ "АЛЬФА-БАНК" #23494714
Адреса 03150, м.Київ, вул.. Велика Василькiвська, 100
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 263381
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 24.06.2013
Контакти 044 499-44-29, 044 391-01-34
Примітки Депозитарнi послуги
АТ "АЛЬФА-БАНК" #23494714
Адреса 03150, м.Київ, вул.. Велика Василькiвська, 100
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ185090
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.10.2012
Контакти 044 499-44-29, 044 391-01-34
Примітки Брокерськi послуги.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дубинський i Ошарова" #31201474
Адреса 01032, м.Київ, вул. Жилянська 110
Діятельність Дiяльнiсть патентних повiрених
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 044 4905454, 0444905460
Примітки Послуги патентних повiрених
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дi Ел Ей Пайпер Україна" #33597986
Адреса 03150, м.Київ, вул. Велика Василькiвська, 77А
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 044 490 95 70, 044 490 95 77
Примітки Юридичнi послуги
Адвокатське об'єднання "САЄНКО ХАРЕНКО" #38705584
Адреса 01001, м.Київ, пров. Музейний, 10
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 044 499 6000, 044 499 6250
Примітки Юридичнi послуги

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРАВТО" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ." #31744962
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУД. 2
Опис Пiдприємство створене 20.12.2001 року з метою надання транспортних, кур"єрських послуг, послуг з транспортування комерцiйних вантажiв, пасажаирiв та надання в оренду транспорту для перевезення комерцiйних вантажiв, пасажирiв, здiйснення iншої господарської дiяльностi, передбаченої його статутом, 100% статутного фонду сформовано за рахунок вкладу засновника в грошовiй формi (56563900,40 грн.) та майновiй формi (8614997,47 грн.). Засновник, яким є емтiтент, є вищим органом управлiння Дочiрнього пiдприємства "Старавто" закритого акцiонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем.". Повноважеення засновника визначенi в Статутi Дочiрнього пiдприємства "Старавто" закритого акцiонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем.".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРМАНІ" #39958803
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, БУД. 53
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старманi" створене 19.08.2015 року з метою надання наступних фiнансових послуг як виключної дiяльностi: переказ коштiв, факторинг, фiнансовий лiзинг, надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту, залучення фiнансових активiв iз зобов"язанням щодо наступного їх повернення, надання гарантiй та поручительств, як передбачено його статутом. 100% статутного капiталу сформовано за рахунок вкладу засновника, яким є емiтент, у грошовiй формi (95000000 грн.). Вищим органом управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старманi" є Загальнi збори Учасникiв. Повноваження емiтента як єдиного учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старманi" при прийняттi рiшень Загальними зборами Учасникiв визначенi у статутi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старманi".

Власники акцій

Власник Частка
ВЕОН Холдiнгз Б.В. (VEON Holdings B.V.) / д/н 73.80%
Адреса Нідерланди, м.Амстердам, Клод Дебюссілаан, 88
Код д/н
ВЕОН Лтд. (VEON Ltd.) / д/н 0.00%
Адреса Бермудські Острови, м. Гамільтон, Вікторіа Плейс 31, Вікторіа Стріт
Код д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ВЕОН Холдiнгз Б.В. (VEON Holdings B.V.) / 34345993 13 094 562 шт 73.80%
Адреса Нідерланди, м.Амстердам, Клод Дебюссілаан, 88
Приватне акцiонерне товариство "Київстар" / #21673832 4 647 127 шт 26.19%
Адреса м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.53