Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (480) Банкрутство (2) Пов'язані особи ДАБІ (75) Перевірки (24) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

#14360570

Основна інформація

Назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 14360570
Адреса місто Київ, 01001, вулиця Грушевського, будинок 1Д
Дата державної реєстрації 19.03.1992
Середня кількість працівників 22 551
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Національний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: UA173000010000032003102901026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті JP Morgan Chase Bank, USA, New York
МФО: CHASUS
Номер рахунку: 0011000080
Контакти
+38 (056) 716-34-50

Посадові особи

Ім'я Посада
Лебединець Ігор Анатолійович Член Правлiння (з питань комплаєнсу, протидiї вiдмиванню грошових засобiв та юридичних питань)
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 три роки
Освіта Вища. Київський державний технiчний унiверситет будiвництва i архiтектури, Спецiальнiсть — Мiське будiвництво та господарство, 1998 р. Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, Спецiальнiсть — банкiвська справа, 1999р.
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Незалежний член Наглядової ради, ПАТ "ВТБ Банк", 14359319
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Посадова особа не володiєакцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Cамозайнята особа. Дорадчi та консультацiйнi послуги у сферi фiнансiв, кредитування, ризику, збору, довiреностей. Начальник вiддiлу фiнансової реструктуризацiї та вiдновлення (Б-1) ЗАТ "AccessBank", Баку, Азербайджан (належить IFC, ЄБРР, BSTDB, KFW, AccessHolding, LFS). Незалежний член Наглядової ради ПАТ "ВТБ Банк", м. Київ (член групи ВТБ, Росiя) . Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб: протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не вiдбувалось.
Стівен А.Сіліг (Sтеvеn А.Sееlіg) Член Наглядової ради
Рік народження 1944 р. н. (77 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - До наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 48 років
Попередне місце роботи Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв, Нацiональне агентство з управлiння активами (National Asset Management Agency, Ireland), д/н
Примітки На пiдставi особистої заяви від 13.06.2019 р. про відмову від вступу на посаду та зайняття посади Стiвен А. Сiлiг (Steven A. Seelig) у зв’язку з небажанням декларування майна, яке підлягає оприлюдненню згідно Закону України «Про запобігання корупції», відмовився від вступу на посаду та зайняття посади Члена Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на яку його призначено Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 331-р від 22.05.2019 р. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв Нацiонального агентства з управлiння активами (National Asset Management Agency, Ireland), посаду власник, головний виконовчий директор ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA). Посадова особа емiтента також обiймає посаду власник, головний виконовчий директор ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA). Посадова особа не володiє акцiями емiтента, не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Панченко Віктор Сергійович Т.в.о. Корпоративного секретаря
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.11.2019 - д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи юрисконсульт відділу із забезпечення діяльності Наглядової Ради, АТ КБ «ПриватБанк», 14360570
Примітки На пiдставi Протоколу №24/19 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк", проведеного 21 листопада 2019 року, прийнято рiшення щодо призначення Панченка Віктора Сергійовича тимчасово виконуючим обов'язки корпоративного секретаря АТ КБ “ПриватБанк” з 21.11.2019 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник управління правової підтримки роздрібного бізнесу та СМБ юридичного департаменту АТ «Укрсоцбанк», керівник проектів відділу правового забезпечення поточної банківської діяльності юридичного управління ПАТ «Альфа-банк», старший юрист ТОВ «Стафф Сервіс Київ», старший юрист Адвокатського об’єднання «Юридична фірма «ЕКВО», юрист ТОВ «Астера-Консалт», юрисконсульт відділу із забезпечення діяльності Наглядової Ради АТ КБ «ПриватБанк». Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Шьонайх-Каролат Себастіан Член Наглядової ради
Рік народження 1957 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.07.2019 - строком на три роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, IFA Group, Німеччина, д/н
Примітки 9) Опис Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 призначено Шьонайх-Каролат Себастіан незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» з 30.07.2019 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: IFA Group, Німеччина – Голова Наглядової ради (03/2019 – тепер). Heta Companies, Італія, Болгарія, Чорногорія – Голова Наглядової ради, Італія, Болгарія, Чорногорія, Член Наглядової ради, Словенія, Хорватія, Сербія (06/2015 – 08/2017); Heta Asset Resolution, Австрія - Головний виконавчий директор (04/2015-08/2017); Bank Polska, Польща - Головний виконавчий директор (08/2012-04/2015). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 559-р Шьонайх-Каролат Себастіан призначено незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» з 30.07.2019 року. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посадова особа є незалежним директором.
Мецгер Юлія Юріївна Член Наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.07.2019 - строком на три роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи заступник начальника відділу правового забезпечення банківської діяльності Юридичного управління, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», 00032112
Примітки Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. №331-р» внесено часткові зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. №331-р та призначено Мецгер Юлію Юріївну членом наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» – як представника держави від Президента України з 05.07.2019 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник начальника відділу правового забезпечення банківської діяльності Юридичного управління ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»; начальник відділу корпоративного права ТОВ «Юридична компанія «ЛЕГАЛЬТО»; керівник напряму правового обслуговуваня міжбанківського та інвестиційного бізнес-напрямів Юридичного управління ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посадова особа є представником акцiонера (держави Україна).
Акчакоча Енгін (Аксакоса Еngіn) Член Наглядової ради
Рік народження 1951 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2018 - До наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради, Анадолу Інадастрі Холдінг Інк (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина, д/н
Примітки На пiдставi особистої заяви від 13.06.2019 р. про відмову від вступу на посаду та зайняття посади Акчакоча Енгiн (Engin Akcakoca) у зв’язку з небажанням декларування майна, яке підлягає оприлюдненню згідно Закону України «Про запобігання корупції», відмовився від вступу на посаду та зайняття посади Члена Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на яку його призначено Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 331-р від 22.05.2019 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не перебувала на посадi оскільки відмовилася від посади до дати набуття повноважень. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової Ради Анадолу Інадастрі Холдінг Інк (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради Язісілар Холдінг Інк(Yaz?c?lar Holding A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради Даруфасака Сесаіті(Darussafaka Society), Туреччина; Член Наглядової Ради Бозлу Холдинг Інк / МНТ Медичні Послуги (Bozlu Holding Inc/MNT Health Service), Туреччина; Партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting), Туречина; Консультант АЕП Анадолу Етап Пенкон Гида ве Тарим Юрюнлері Санаї ве ТіджаретА.С.(AEP Anadolu Etap Penkon G?da ve Tar?m Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради АГ Сінай Ятирим ве Йонетім А.С.(AG S?nai Yat?r?m ve Yonetim A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради Каміл Язісі Йонетім ве Данишма А.С.(Kamil Yaz?c? Yonetim ve Dan?sma A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради Анадолу Едюкейшн енд Сошиал Асистанс Фаундейшн (Anadolu Egitim ve Sosyal Yard?m Vakf?) , Туреччина; Консультант Анадолу Ефес Бірасілік ве Малт Сан А.С.(Anadolu Efes Birac?l?k ve Malt San. A.S.), Туреччина; Консультант Гамбургер Ресторан Ішлетмелері А.С.(Hamburger Restoran Isletmeleri A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради; Анадолу Екопак Юретім ве Пазарлама А.С.(Anadolu Ecopack Uretim ve Pazarlama A.S.), Туреччина; Консультант Картал Гайріменкюль Ятиримлари А.С.(AND Kartal Gayrimenkul Yat?r?mlar? A.S.), Туреччина; Консультант AND Anadolu Gayrimenkul Yat?r?mlar? A.S.; Член Наглядової Ради Анкара Гайріменкюль Ятиримлари А.С.(AND Ankara Gayrimenkul Yat?r?mlar? A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради Анадолу Ісузу Отомотів Санаї ве Тіджарет А.С.(Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.),Туреччина; Член Наглядової Ради Челік Мотор Тіджарет А.С.(Celik Motor Ticaret A.S), Туреччина; Член Наглядової Ради Ефес Пазарлама ве Даитим Тіджарет А.С. (Efes Pazarlama ve Dag?t?m Ticaret A.S.), Туреччина; Консультант Міжнародні Фінансові Установи (International Financial Institutions), Туреччина. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Шевальов Артем Валентинович Заступник голови Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - до наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Наглядової ради, АТ "Укрексiмбанк", 00032112
Примітки Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 №331-р зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 №520-р, Шевальова Артема Валентиновича призначено членом наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» як представника держави від Кабінету Міністрів України з 14 червня 2019 року. На пiдставi Протоколу № 19/19 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 31 липня 2019 року Шевальов Артем Валентинович обраний на посаду заступника голови Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Голова Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК", Заступник Голови Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК" Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Виконавчого директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї. Посадова особа емiтента також обiймає наступнi посади: Заступник Голови Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Заступник Виконавчого директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк". Посадова особа не володiє акцiями емiтента, не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посадова особа є представником акцiонера (держави Україна).
Петр Крумханзл Голова Правління
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.02.2018 - 3 (три) роки, але не довше строку дiї дозволу на застосування працi iноземців
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи член правлiння з операцiйних питань, член правлiння з питань iнформацiйних технологiй, ТОВ «Гоум Кредiт Консьюмер Файненс Ко.», Тяньцзiнь, Китай, д/н
Примітки Права та обов’язки, умови оплати працi Голови Правлiння визначаються законодавством, Статутом, Положенням про Правлiння, а також цивiльно-правовим договором або трудовим контрактом, що укладається з Головою Правлiння. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець у сферi консалтингових послуг з економiчних питань, зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв Чехiї; керуючий директор/член правлiння з операцiйних питань для Словенiї в Акцiонерному товариствi «Гiпо Альпе-Адрiа-Банк Iнтернешинал», Клагенфурт, Австрiя (з листопада 2014 року пiд новою назвою Акцiонерне товариство «Гета Ессет Резолушн»); член правлiння з операцiйних питань, член правлiння з питань iнформацiйних технологiй в ТОВ «Гоум Кредiт Консьюмер Файненс Ко.», Тяньцзiнь, Китай. Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб: протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не вiдбувалось.
Громова Тетяна Олегівна Корпоративний секретар
Рік народження 1985 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2018 - 1(один) рік
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Заступник начальника вiддiлу роботи з iнформацiйними запитами юридичного департаменту, НАК «Нафтогаз України», 20077720
Примітки На пiдставi Протоколу №24/19 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк", проведеного 21 листопада 2019 року, прийнято рiшення щодо припиненя повноважень корпоративного секретаря АТ КБ “ПриватБанк” Громової Тетяни Олегівни з 21.11.2019 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора юридичного департаменту ТОВ «Континiум», Заступник начальника вiддiлу роботи з iнформацiйними запитами юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Особа перебувала на посадi з 19 квітня 2018 року. Замiсть особи, повноваження якої припинено, тимчасово виконуючим обов'язки корпоративного секретаря призначено Панченка Віктора Сергійовича.
Гриценюк Андрій Володимирович Член Правлiння (з питань iнформацiйних технологiй)
Рік народження 1978 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.04.2019 - строком на 3 роки
Освіта Вища, Київський Національний університет ім. Т.Шевченка
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Заступник директора департаменту - начальник управлiння обслуговування користувачiв Департаменту iнформацiйних технологiй, Нацiональний банк України, 00032106
Примітки 8) Опис Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). На пiдставi Протоколу № 5/19 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного 18 лютого 2019 року, пана Гриценюка Андрiя Володимировича призначено на посаду члена Правлiння (з питань iнформацiйних технологiй) АТ КБ “ПРИВАТБАНК” з 01.04.2019 року, з укладенням з ним трудового договору (контракту) на строк 3 роки. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора департаменту - начальник управлiння системного забезпечення Департаменту iнформацiйних технологiй Нацiонального банку України; заступник директора департаменту - начальник управлiння обслуговування користувачiв Департаменту iнформацiйних технологiй Нацiонального банку України. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Сульжик Роман Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.07.2019 - строком на три роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи Співзасновник, Distributed Lab, Київ, Україна, д/н
Примітки 9) Опис Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 призначено Сульжик Романа незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» з 30.07.2019 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Distributed Lab, Київ, Україна – Співзасновник (2015-тепер). PS Capital Cyprus, Кіпр – Генеральний директор (2016-2017); Національний депозитарій України, Київ, Україна – Голова Ради директорів (2015-2016); Московська біржа, Росія – Керівник департаменту ринку деривативів (2011-2015) Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посадова особа є незалежним директором.
Андреа Монета (Аndrеа Моnета) Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - До наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Член ради, голова комітету з винагород та призначень, заступник голови комітету з ризиків, КБС (колишній Raiffasen) (KBS), Словенія, д/н
Примітки Особистою заявою від 13.06.2019 р. про відмову від вступу на посаду та зайняття посади Монета Андреа (Andrea Moneta) відмовився від вступу на посаду та зайняття посади Члена Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на яку його призначено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 331-р від 22.05.2019 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками NKBM; Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками KBS (колишнiй Raiffasen); Голова Правлiння AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA SPA; Голова Правлiння THE FLOOW; Член Правлiння/ Голова Комiтету iз стратегiї ONIC HOLDING. Посадова особа не володiє акцiями банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавств.
Качмарек Марюс Член Правління (з операційних питань)
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - строком на три роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи Головний операційний директор / член правління, Eurobank S.A., Польща, д/н
Примітки 9) Опис На пiдставi Протоколу № 15/19 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного шляхом заочного голосування 21 травня 2019 року пана Маріуша Качмарека призначено на посаду Члена Правління (з операційних питань) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 липня 2019 року, але не раніше отримання ним дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, уклавши з ним трудовий договір (контракт) строком на 3 роки. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Виконавчий директор, EY (Ernst & Young), Польща; Голова Правління Compfort Meridian Polska S.A., Польща; Головний операційний директор / член правління, Eurobank S.A., Польща. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Шабан Олексій Володимирович Член Правлiння (з питань роздрiбного бiзнесу)
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Державна металургiйна академiя України. Спецiальнiсть- Менеджмент органiзацiй, 1995 р.
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Керiвник Напрямку "Роздрiбного бiзнесу" Головного офiсу, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник Бiзнесу iндiвiдуальних VIP- клiєнтiв Головного офiсу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник Бiзнесу обслуговування iндiвiдуальних клiєнтiв Головного офiсу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник Напрямку "Роздрiбного бiзнесу" Головного офiсу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" . Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб: протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не вiдбувалось.
Пахачук Галина Данилівна Заступник Голови Правлiння (з питань управлiння проблемними активами та казначейськими позицiями)
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Київський державний економiчний унiверситет. Спецiальнiсть «Фiнанси i кредит», спецiалiст, 1994.
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Перший заступник Голови Правлiння, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). На пiдставi Протоколу засiдання № 19/19 Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК" вiд 31.07.2019 прийнято рiшення щодо призначення Пахачук Галини Данилiвни з 17.07.2019 на посаду заступника Голови Правлiння банку (з питань управління проблемними активами). На посаду особу призначено Наказом «Про переміщення всередені банку» № Э.DN-ПП-2019-7021876 від 16.07.2019 на підставі рішення Наглядової ради банку (Протокол №12/19 від 24.04.2019) щодо зміни назви посад в Адміністриції ГО банку у зв’язку зі змінами в організаційній структурі. Особа продовжує виконувати повноваження заступника Голови Правління на підставі відповідного контракту з 01.09.2018, укладеного строком на три роки. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презентацiй Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової та мiжнародної фiнансової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, заступник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Виконуючий обов'язки Голови Правлiння-Перший заступник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Гурманчук Андрій Анатолійович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Нацiональний унiверситет державної податкової служби України, 2007, спецiальнiсть "Фiнанси", квалiфiкацiя - магстр з фiнансiв.
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України., Мiнiстерство фiнансiв України, 00013480
Примітки Члени Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них Статутом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ КБ «ПРИВАТБАНК». На пiдставi Наказу № 179 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 26.04.2019 припинено повноваження члена Ревізійної комісії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Гурманчука Андрiя Анатолiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) з 27.04.2019. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, головний спецiалiст вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, Голова ревiзiйної комiсiї АТ «УКРГАЗБАНК» Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Особа перебувала на посадi з 28.04.2017 .
Сергеєв Олег Миколайович Член Правлiння (з питань корпоративного бiзнесу)
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Тернопiльська академiя народного господарства, спецiальнiсть “Фiнанси i кредит”, 1997. Львiвський орден Ленiна полiтех. iнституту iм. Ленiнського комсомолу, спецiальнiсть “Автоматизованi системи управлiння”, 1982.
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, Перший заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", 00039019
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, Статутом банку, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: керуючий Захiдного комерцiйного макрорегiону (м. Львiв ) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу Захiдного комерцiйного макрорегiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу у Захiдному комерцiйному макрорегiонi (м. Львiв) центру корпоративного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, директор департаменту корпоративного бiзнесу в м. Львiв департаменту середнiх корпоративних клiєнтiв центру корпоративного бiзнесу та iнвестицiйного банкiнгу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдним комерцiйним макрорегiоном (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, Перший заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб: протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не вiдбувалось.
Чернишова Лариса Петрівна Член Правлiння (з питань управлiння ризиками)
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Київський державний економiчний унiверситет. Спецiальнiсть - Економiка пiдприємства, 1995 р. Вища. Мiжнародний iнститут менеджменту (МIМ-Київ). Спецiальнiсть - Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi, 2003р.
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Керiвник напрямку «Ризик-менеджмент», АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ПАТ «Корпоративний та Iнвестицiйний Банк «Кредi Агрiколь», Керiвник напрямку «Ризик-менеджмент» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб: протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не вiдбувалось.
Томаш Ольга Член Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.07.2019 - строком на три роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи Незалежний консультант, д/н, д/н
Примітки 9) Опис Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 призначено Томаш Ольгу незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» з 30.07.2019 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Незалежний консультант (11/2018-тепер). FINKA Impact Finance, Таджикистан – Невиконавчий директор Ради директорів 5 дочірніх підприємств, Член комітету з аудиту та ризиків (2016-2018); FINKA Microfinance Holding, США - Менеджер з регіональних банківських послуг, Євразія (02/2015-04/2017), Менеджер з регіонального внутрішнього контролю, Євразія (03/2013-01/2015) Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посадова особа є незалежним директором.
Шевчук Сергій Іванович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Рiвненський державний технiчний унiверситет, 2001 р., спецiальнiсть "Облiк i аудит", квалiфiкацiя "Економiст"
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу Департаменту контролю у галузi промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Держаудитслужби, Держаудитслужба, д/н
Примітки Члени Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них Статутом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Голова та члени Ревiзiйної комiсiї надiляються правами, обов’язками та несуть вiдповiдальнiсть, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ КБ «ПРИВАТБАНК». На пiдставi Наказу № 179 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 26.04.2019 припинено повноваження члена Ревізійної комісії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Шевчука Сергiя Iвановича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) з 27.04.2019. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший контролер-ревiзор ТОВ "Роял Хоспiтелетi Груп"; заступник начальника вiддiлу ТОВ "Консалтингова компанiя "Форпост"; головний спецiалiст Департаменту розвитку ринкiв фiнансових послуг та фiнансового монiторингу, Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних iсторiй Нацкомфiнпослуг; головний державний фiнансовий iнспектор, начальник вiддiлу Департаменту iнспектування у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг, Департаменту контролю у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг Держфiнiнспекцiї; заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу Департаменту контролю у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг, Департаменту контролю у галузях промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Держаудитслужби. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Особа перебувала на посадi з 28.04.2017 .
Гелетій Юрій Ігорович Член Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.03.2019 - на строк до призначення вищим органом управлiння АТ КБ «ПРИВАТБАНК» нового складу Наглядової ради
Освіта Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001 рік, факультет міжнародних відносин; Львівський національний університет ім. І. Франка, 2002 рік, юридичний факультет; Інститут регіональних досліджень НАН України, 2012 рік, к.е.н.
Попередне місце роботи Заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції, Міністерство фінансів України, 00013480
Примітки На пiдставi Наказу № 98 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» вiд 04.03.2019 Гелетiя Юрiя Iгоровича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Член Наглядової ради Банку з 04.03.2019. Особу обрано на строк до призначення вищим органом управлiння АТ КБ «ПРИВАТБАНК» нового складу Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вiдповiдно до Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення функцiонування банкiвського сектору», але не бiльше трьох рокiв. Посадова особа є представником акцiонера - Держави Україна. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 331-р, (набрало чинності з 14 червня 2019 року) призначено новий склад наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк". Гелетiя Юрiя Iгоровича не було обрано до нового складу наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк". Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу методологiї оцiнки ризикiв та органiзацiї систем ризик-менеджменту в банках управлiння методологiї регулювання дiяльностi банкiв Департаменту методологiї Нацiонального Банку України; Директор Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України; Заступник Мiнiстра фiнансiв України; Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї
Олексієнко Сергій Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - до наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Уповноважений з перспективних проектів, НАК "Нафтогаз України", 20077720
Примітки Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 №331-р зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 №520-р, Олексiєнка Сергiя Олександровича призначено членом наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» як представника держави від Комітету Верховної Ради України з 14 червня 2019 року. Особу обрано на строк до призначення вищим органом управлiння АТ КБ «ПРИВАТБАНК» нового складу Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вiдповiдно до Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення функцiонування банкiвського сектору», але не бiльше трьох рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник проектiв та програм у сферi нематерiального виробництва ТОВ "Континнiум"; Директор департаменту управлiння iнвестицiями та стратегiчного розвитку ТОВ "Континнiум"; Радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Головний радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Уповноважений з перспективних проектiв НАК "Нафтогаз України". Посадова особа є представником акцiонера - Держави Україна. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Ярмоленко Валентина Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - 5 (п’ять) рокiв
Освіта Вища. Ворошиловгр. машинобуд. iнститут, спец-сть “Обладнання та технологiя зварювального виробництва”, спецiалiст, 1984. Київська Вища Банкiвська Школа Мiжнарод. Центру ринкових вiдносин та пiдприємництва, спец-ть “Банкiвська справа”, спецiалiст, 2009.
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи член Правлiння - Головний бухгалтер, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому договорi. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер — начальник департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, головний бухгалтер — директор департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, член Правлiння - Головний бухгалтер Банку. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб: протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не вiдбувалось.
Дрелінг Олександр Геннадійович Член Правлiння (з питань iнформацiйних технологiй)
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища.Київське вище iнженерне радiотехн. училище ППО, спец-ть “Радiотехнiчнi засоби”, 1985; кандидат технiчних наук, 1992. Київський вiйськовий iнститут управлiння та зв’язку, спецiальнiсть “Озброєння i вiйськова технiка”, 1997.
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правління, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки На пiдставi Протоколу №5/19 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного 18 лютого 2019 року, прийнято рiшення щодо припинення повноваження члена Правлiння (з питань iнформацiйних технологiй) АТ КБ “ПРИВАТБАНК” пана Дрелiнга Олександра Геннадiйовича з 28.02.2019 р. вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор з iнформацiйних технологiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”, директор департаменту пiдтримки IТ систем ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”, заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Замiсть особи, повноваження якої припинено, призначено (обрано) Гриценюка Андрiя Володимировича.
Харітіч Сергій Володимирович Члена Правлiння (з питань електронного бiзнесу)
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет. Спецiальнiсть “Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї”, спецiалiст, 2005.
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи член Правлiння, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник Департаменту «Лабораторiя розробки програмного забезпечення» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", заступник керiвника Центру електронного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", член Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб: протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не вiдбувалось.
Свистун Андрій Олександрович Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Нацiональна гiрнича академiя України, 2000 р. спецiальнiсть "Менеджмент органiзацiй", менеджер-економiст; Днiпропетровський нацiональний унiверситет, 2006 р. спецiальнiсть "Правознавствсто", юрист
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, Міністерство фінансів України, 00013480
Примітки Голова та члени Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них Статутом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Голова та члени Ревiзiйної комiсiї надiляються правами, обов’язками та несуть вiдповiдальнiсть, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ КБ «ПРИВАТБАНК». На пiдставi Наказу № 179 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 26.04.2019 припинено повноваження Голови Ревізійної комісії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Свистуна Андрiя з 27.04.2019. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, начальник вiддiлу з питань управлiння корпоративними правами держави в банках та аналiтичної роботи Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, начальник вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Особа перебувала на посадi з 28.04.2017 .
Шерон Іскі Голова Наглядової ради
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.07.2019 - на строк до переобрання
Освіта Вища
Попередне місце роботи консультант, Alvarez & Marsal, д/н
Примітки Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 №331-р зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 №520-р, Шерон Іскі призначено незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" з 14 червня 2019 року. На пiдставi Протоколу № 19/19 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 31 липня 2019 року, Шерон Іскі обрана на посаду голови Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:Управління технічної допомоги США, Міністерство фінансів США, США - Міжнародний радник (01/2015). Alvarez & Marsal, США - старший директор (2013 - 2014). Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посадова особа є незалежним директором.
Еран Кляйн Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.06.2019 - строком на три роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи Керівник відділу кредитних продажів на ринках, що розвиваються, Комерцбанк, Німеччина, д/н
Примітки 9) Опис Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 №331-р зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 №520-р, Ерана Кляйна призначено незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" з 14 червня 2019 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Discus Advisory Limited, Сполучене Королівство - директор (2015 - по теперішній час) Achtzehnte Capital GmbH, Лейпциг, Німеччина - засновник та співвласник (2015 - по теперішній час) Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посадова особа є незалежним директором.
Шейх Надір Член Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.06.2019 - строком на три роки
Освіта Вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи член Наглядової ради, Citi Bank Ukraine, д/н
Примітки Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 №331-р зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 №520-р, Шейха Надіра призначено незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" з 14 червня 2019 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Citi Bank Ukraine - член Наглядової ради (2015 - теперішній час) Citi Egypt - генеральний директор в Єгипті, Йорданії, Лівані та Іраку (2016 - 2019) Chamber Американська торгова палата, Єгипет - член правління (2017) Citi Egypt - керуючий директор в Єгипті (2013 - 2016) Bank Сітібанк, Україна - член наглядової ради (2015 р.) Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посадова особа є незалежним директором.
Маліж Франсіс (Frаnсіs Маlіgе) Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - До наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя), Керуючий Директор у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна), ЄБРР, д/н
Примітки Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 331-р, (набрало чинності з 14 червня 2019 року) призначено новий склад наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк". Малiжа Франсiса (Francis Malige) не було обрано до нового складу наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк". Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя), Керуючий Директор у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна). Посадова особа емiтента також обiймає посаду Керуючого Директора відділу фінансових установ ЄБРР (Велика Британія). Посадова особа не володiє акцiями емiтента, не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Самаріна Ганна Юріївна Заступник Голови Правління (з питань фінансів)
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища, Донецький державний університет , спецiальнiсть - Економіка і соціологія праці, 1996р.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Заступник Голови Правління, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник Голови Правлiння - начальник департаменту фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк"; консультант, департамент фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк", заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб: протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не вiдбувалось.

Власники акцій

Власник Частка
Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України / #00000000 100.00%
Адреса м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
Код 00000000