Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (500) Банкрутство (2) ДАБІ (80) Перевірки (60)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

#14360570

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 14360570
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А 01 № 054809
Дата державної реєстрації 19.03.1992
Середня кількість працівників 22 670
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти — акцiонернi товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32003102901026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті JP Morgan Chase Bank, USA, New York
МФО: CHASUS
Номер рахунку: 0011000080
Контакти
+38 (056) 735-32-82
karina.gajdash@privatbank.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Дубровін Олександр Віталійович Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв
Паспортні дані -
Освіта Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет. Спецiальнiсть «Облiк та аудит», спецiалiст, 2002.
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО БАНКА «УКРГАЗБАНК».
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до законую
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Дубровiна Олександра Вiталiйовича призначено на посаду Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Фiнансовий директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК», радник Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК», заступник директора Генерального департаменту банкiвського нагляду НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, Заступник Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
Загальний стаж роботи - 17 рокiв.
На пiдставi Протоколу засiдання № 18 Наглядової ради ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, що проводилось для прийняття рiшень шляхом заочного голосування вiд 13.06.2017 прийнято рiшення щодо припинення з 15.06.2017 повноваження Члена Правлiння – Першого заступника Голови Правлiння Банку Дубровiна Олександра Вiталiйовича.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особа перебувала на посадi з 20.12.2016.
Сергеєв Олег Миколайович Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв
Паспортні дані -
Освіта Вища. Тернопiльська академiя народного господарства, спецiальнiсть “Фiнанси i кредит”, 1997. Львiвський орден Ленiна полiтех. iнституту iм. Ленiнського комсомолу, спецiальнiсть “Автоматизованi системи управлiння”, 1982.
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Сергеєва Олега Миколайовича призначено на посаду Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
керуючий Захiдного комерцiйного макрорегiону (м. Львiв ) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу Захiдного комерцiйного макрорегiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу у Захiдному комерцiйному макрорегiонi (м. Львiв) центру корпоративного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, директор департаменту корпоративного бiзнесу в м. Львiв департаменту середнiх корпоративних клiєнтiв центру корпоративного бiзнесу та iнвестицiйного банкiнгу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдним комерцiйним макрорегiоном (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 34 роки.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Петр Крумханзл Голова Правлiння Банку
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.02.2018 - Особу призначено строком на 3 (три) роки, але не довше строку дiї дозволу на застосування працi iноз
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Приватний пiдприємець у сферi консалтингових послуг з економiчних питань, зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв Чехiї; керуючий директор/член правлiння з операцiйних питань для Словенiї в Акцiонерному товариствi «Гiпо Альпе-Адрiа-Банк Iнтернешинал», Клагенфурт, Австрiя (з листопада 2014 року пiд новою назвою Акцiонерне товариство «Гета Ессет Резолушн»); член правлiння з операцiйних питань, член правлiння з питань iнформацiйних технологiй в ТОВ «Гоум Кредiт Консьюмер Файненс Ко.», Тяньцзiнь, Китай
Примітки Згiдно Статтиу до компетенцiї Голови Правлiння належить:
1) представляти Банку у взаємовiдносинах з третiми особами;
2) вчиняти вiд iменi Банку правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї, пiдписувати документи з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та цим Статутом;
3) здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної законодавством, цим Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради та Положенням про Правлiння;
4) видавати вiд iменi Банку довiреностi;
5) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
6) розподiляти обов’язки мiж працiвниками Банку;
7) наймати та звiльняти працiвникiв Банку, в тому числi керiвникiв фiлiй, вiддiлень, представництв та головних бухгалтерiв фiлiй (за наявностi), вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Банку;
8) в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Банку, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;
9) встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Банку згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Банку та штатнi розклади фiлiй, вiддiлень, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Банку;
10) пiдписувати вiд iменi Банку цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Банку на умовах, визначених рiшенням Загальних зборiв;
11) пiдписувати колективний договiр;
12) подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для обрання їх до складу Правлiння;
13) iнiцiювати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
14) брати участь в Загальних зборах;
15) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку;
16) розпоряджатися майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства, Статуту Банку та iнших внутрiшнiх документiв Банку;
17) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Банку в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
18) виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
19) виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Банку в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Банку
Права та обов’язки, умови оплати працi Голови Правлiння визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Правлiння, а також цивiльно-правовим договором або трудовим контрактом, що укладається з Головою Правлiння.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Протоколу засiдання № 1 Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що проводилось шляхом заочного голосування 10 сiчня 2018 року, призначено, з дня отримання письмової згоди на це Нацiонального банку України, на посаду Голови Правлiння Банку Петра Крумханзла.
На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Петр Крумханзл з 12 лютого 2018 року приступив до виконання обов'язкiв на посадi Голови Правлiння Банку.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особу призначено строком на 3 (три) роки, але не довше строку дiї дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець у сферi консалтингових послуг з економiчних питань, зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв Чехiї; керуючий директор/член правлiння з операцiйних питань для Словенiї в Акцiонерному товариствi «Гiпо Альпе-Адрiа-Банк Iнтернешинал», Клагенфурт, Австрiя (з листопада 2014 року пiд новою назвою Акцiонерне товариство «Гета Ессет Резолушн»); член правлiння з операцiйних питань, член правлiння з питань iнформацiйних технологiй в ТОВ «Гоум Кредiт Консьюмер Файненс Ко.», Тяньцзiнь, Китай.
Загальний стаж роботи 22 роки.
Олексієнко Сергій Олександрович Член Наглядової ради Банку
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - До наступних рiчних загальних зборiв
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Головний радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; уповноважений з перспективних проектiв НАК "Нафтогаз України".
Примітки Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд 20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Сергiєм Олексiєнко за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» пана Сергiя Олексiєнко.На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 пана Сергiя Олексiєнко обрано на посаду Член Наглядової ради Банку. Цим наказом зазначено, що члени Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Керiвник проектiв та програм у сферi нематерiального виробництва ТОВ "Континнiум"; Директор департаменту управлiння iнвестицiями та стратегiчного розвитку ТОВ "Континнiум"; Радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Головний радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Уповноважений з перспективних проектiв НАК "Нафтогаз України".
Посадова особа емiтента також обiймає посаду уповноваженого з перспективних проектiв НАК "Нафтогаз України", Україна.
Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Лопатіна Марія Дмитрівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1956 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.08.2016 - 5 (п'ять) рокiв згiдно Статуту
Паспортні дані -
Освіта Вища, Днiпропетровський iнститут iнженерiв транспорту, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1983р.
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Банку з числа членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних згiдно Статуту.
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: Начальник планового вiддiлу, головний податковий iнспектор, головний бухгалтер, Голова Ревiзiйної комiсiї.
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 26.08.2016, прийнято рiшення про обрання (переобрання) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрання (переобрання) Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
Лопатiну Марiю Дмитрiвну обрано (переобрано) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Лопатiної Марiї Дмитрiвни (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних).
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особа перебувала на посадi з 26.08.2016.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.

Басан Олена Іванівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.08.2016 - 5 (п'ять) рокiв згiдно Статуту
Паспортні дані -
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1987р.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 26.08.2016, прийнято рiшення про обрання (переобрання) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрання (переобрання) Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
Басан Олену Iванiвну (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано (переобрано) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Басан Олени Iванiвни (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних).
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особа перебувала на посадi з 26.08.2016.
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: iнженер, державний податковий iнспектор, бухгалтер, головний бухгалтер.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Стаж роботи - 22 роки.
Шлапак Олександр Віталійович Голова Правлiння Банку
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв
Паспортні дані -
Освіта Український держ. унiвер-т фiнансiв та мiжнародної торгiвлi, спецiальнiсть «Мiжнародна економiка», магiстр, 2009. Львiвський орден Ленiнського полiтех.iнституту iм.Ленiнського комсомолу, спецiальнiсть “Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї, 1982.
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Мiнiстр фiнансiв України
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначено Статутом Товариства:
1 представляти Банку у взаємовiдносинах з третiми особами;
2) вчиняти вiд iменi Банку правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї, пiдписувати документи з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та цим Статутом;
3 )здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної законодавством, цим Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради та Положенням про Правлiння;
4 )видавати вiд iменi Банку довiреностi;
5) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
6) розподiляти обов’язки мiж працiвниками Банку;
7) наймати та звiльняти працiвникiв Банку, в тому числi керiвникiв фiлiй, вiддiлень, представництв та головних бухгалтерiв фiлiй (за наявностi), вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Банку;
8) в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Банку, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;
9) встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Банку згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Банку та штатнi розклади фiлiй, вiддiлень, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Банку;
10) пiдписувати вiд iменi Банку цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Банку на умовах, визначених рiшенням Загальних зборiв;
11) пiдписувати колективний договiр;
12) подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для обрання їх до складу Правлiння;
13) iнiцiювати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
14) брати участь в Загальних зборах;
15) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку;
16) розпоряджатися майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства, Статуту Банку та iнших внутрiшнiх документiв Банку;
17) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Банку в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
18) виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
19) виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Iншi права, обов’язки i вiдповiдальнiсть Голови Правлiння визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Шлапака Олександра Вiталiйовича призначено на посаду Голови Правлiння Банку.

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Вiце-президент з корпоративних стандартiв та управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «IМГ iнтернешнл холдiнг компанi», Мiнiстр фiнансiв України.
Загальний стаж роботи - 34 роки.

На пiдставi Протоколу засiдання № 25 Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», проведеного 20 липня 2017 року, було прийнято рiшення про припинення з 24 липня 2017р. повноваження Голови Правлiння ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Шлапака Олександра Вiталiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних). Пiдставою такого рiшення є отримання 23.06.2017р. Головою Наглядової ради заяви вiд Голови Правлiння Банку Шлапака О.В.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа перебувала на посадi з 20.12.2016.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Самаріна Ганна Юріївна Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.01.2018 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта Вища, Донецкий государственный университет , спецiальнiсть - Економiчна теорiя, 1996р.
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння - начальник департаменту фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк"; консультант, департамент фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Протоколу засiдання № 38 Наглядової ради ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, що проводилось для прийняття рiшень шляхом заочного голосування вiд 27.11.2017 прийнято рiшення щодо призначення Самарiної Ганни Юрiївни на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 сiчня 2018 року строком на 3 роки, з обсягом повноважень, прав i обов'язкiв, якi наданi Членам Правлiння банку Статутом банку, рiшеннями Наглядової Ради Банку, внутрiшнiми актами банку та законодавством України.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник Голови Правлiння - начальник департаменту фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк"; консультант, департамент фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк"
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Загальний стаж роботи - 21 рiк
Бережний Олексій Миколайович Член Правлiння Банку
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв.
Паспортні дані -
Освіта Вища. Київський орден Ленiна державного унiверситету iм. Т.Г. Шевченка, спецiальнiсть «Прикладна математика», 1981. SCHOOL OF FOREIGN SERVICE WASHINGTON D.C. THIS GERTIFICATE OF MERIT, 1996.
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння — директор департаменту фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Бережного Олексiя Миколайовича призначено на посаду Член Правлiння Банку.
На пiдставi Протоколу засiдання № 8 Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» вiд 23.03.2018 прийнято рiшення щодо припинення повноваження члена Правлiння Банку Бережного Олексiя Миколайовича вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України з 23.03.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.
Особа перебувала на посадi з 22.12.2016.

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор Департаменту фiнансового монiторингу НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, заступник директора Центру наукових дослiджень НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, виконуючий обов’язки начальника департаменту нагляду за нормативно-правовою вiдповiдальнiстю та фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, директор департаменту комплаєнсу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керiвник Служби фiнансового монiторингу НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, головний радник Голови Правлiння Групи радникiв Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Державний експортно-iмпортний банк України”, директор департаменту фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”, заступник Голови Правлiння — директор департаменту фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”.

Загальний стаж роботи - 34 роки.

Дрелінг Олександр Геннадійович Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв.
Паспортні дані -
Освіта Вища.Київське вище iнженерне радiотехн. училище ППО, спец-ть “Радiотехнiчнi засоби”, 1985; кандидат технiчних наук, 1992. Київський вiйськовий iнститут управлiння та зв’язку, спецiальнiсть “Озброєння i вiйськова технiка”, 1997.
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Директор департаменту пiдтримки IТ систем ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Дрелiнга Олександра Геннадiйовича призначено на посаду Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор з iнформацiйних технологiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”, директор департаменту пiдтримки IТ систем ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 37 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Ярмоленко Валентина Василівна Член Правлiння – Головний бухгалтер Банку
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв
Паспортні дані -
Освіта Вища. Ворошиловгр. машинобуд. iнститут, спец-сть “Обладнання та технологiя зварювального виробництва”, спецiалiст, 1984. Київська Вища Банкiвська Школа Мiжнарод. Центру ринкових вiдносин та пiдприємництва, спец-ть “Банкiвська справа”, спецiалiст, 1999.
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер — директор департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Ярмоленко Валентину Василiвну призначено на посаду Член Правлiння – Головний бухгалтер Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Головний бухгалтер — начальник департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, головний бухгалтер — директор департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 32 рiк.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Маркарова Оксана Сергіївна Член Наглядової ради Банку
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - До наступних рiчних загальних зборiв
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи 03.2015-04.2016 – заступник Мiнiстра фiнансiв Украiїни – керiвник апарату. З 04.2016 – перший заступник Мiнiстра фiнансiв Украiни.
Примітки Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд 20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" панi Маркаровою О.С. за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Маркарової Оксани Сергiївни.На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 Маркарову Оксану Сергiївну обрано на посаду Член Наглядової ради Банку. Цим наказам зазначено, що члени Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», якi є особами, уповноваженими на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Голова Правлiння (Президент) ПАТ Iнвестицiйна компанiя «IТТ-Iнвест»; Заступник Мiнiстра фiнансiв України - керiвник апарату Мiнiстерства фiнансiв України; Член Наглядової ради АТ «Ощадбанк»; Член Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк"; Член Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК"; Перший заступник Мiнiстра (Мiнiстерство фiнансiв України).
Посадова особа емiтента також обiймає посаду Першого заступника Мiнiстра (Мiнiстерство фiнансiв України).
Загальний стаж роботи - 21 рiк.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.


Андреа Монета (Аndrеа Моnета) Член Наглядової ради Банку
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - До наступних рiчних загальних зборiв
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Член Правлiння/ Голова Комiтету iз стратегiї ONIC HOLDING; Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками NKBM; Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками KBS (колишнiй Raiffasen); Голова Правлiння AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA SPA; Голова Правлiння THE FLOOW.
Примітки Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Члени Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд 20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Андреа Монета (Andrea Moneta) за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» пана Андреа Монета (Andrea Moneta).На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 пана Андреа Монета (Andrea Moneta) обрано на посаду Член Наглядової ради Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками NKBM; Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками KBS (колишнiй Raiffasen); Голова Правлiння AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA SPA; Голова Правлiння THE FLOOW; Член Правлiння/ Голова Комiтету iз стратегiї ONIC HOLDING.
Посадова особа емiтента також обiймає наступнi посади: Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками NKBM; Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками KBS (колишнiй Raiffasen); Голова Правлiння AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA SPA; Голова Правлiння THE FLOOW.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв.
Єршова Ніна Сергіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1949 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.08.2016 - 5 (п'ять) рокiв згiдно Статуту
Паспортні дані -
Освіта Вища, Караваєвський сiльськогосподарський iнститут, бухгалтерський облiк, спецiальнiсть - економiст, 1972р.
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Компанiя "Приват Iнтертрейдiнг", головний бухгалтер. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 26.08.2016, прийнято рiшення про обрання (переобрання) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрання (переобрання) Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
Єршову Нiну Сергiївну (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано (переобрано) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Єршової Нiни Сергiївни.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особа перебувала на посадi з 26.08.2016.
Перелiк посад, якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: державний податковий iнспектор, головний бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Стаж роботи - 25 рокiв.
Шевчук Сергій Іванович Член Ревiзiйної коiсiї
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта Вища. Рiвненський державний технiчний унiверситет, 2001 р., спецiальнiсть "Облiк i аудит", квалiфiкацiя "Економiст"
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу Департаменту контролю у галузi промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Держаудитслужби
Примітки Члени Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї надiляються правами, обов’язками та несуть вiдповiдальнiсть, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Згiдно Статуту Ревiзiйна комiсiя:
1) проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року;
2) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Банку за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
3) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.

На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 Шевчука Сергiя Iвановича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Строк дiї повноважень посадової особи становить 3 (три) роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший контролер-ревiзор ТОВ "Роял Хоспiтелетi Груп"; заступник начальника вiддiлу ТОВ "Консалтингова компанiя "Форпост"; головний спецiалiст Департаменту розвитку ринкiв фiнансових послуг та фiнансового монiторингу, Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних iсторiй Нацкомфiнпослуг; головний державний фiнансовий iнспектор, начальник вiддiлу Департаменту iнспектування у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг, Департаменту контролю у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг Держфiнiнспекцiї; заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу Департаменту контролю у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг, Департаменту контролю у галузях промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Держаудитслужби.
Стаж роботи 16 рокiв.
Гурманчук Андрій Анатолійович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта Вища. Нацiональний унiверситет державної податкової служби України, 2007, спецiальнiсть "Фiнанси", квалiфiкацiя - магстр з фiнансiв.
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, головний спецiалiст вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.
Примітки Члени Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Члени Ревiзiйної комiсiї надiляються правами, обов’язками та несуть вiдповiдальнiсть, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Згiдно Статуту Ревiзiйна комiсiя:
1) проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року;
2) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Банку за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
3) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.

На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 Гурманчука Андрiя Анатолiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Строк дiї повноважень посадової особи становить 3 (три) роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, головний спецiалiст вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.
Стаж роботи 12 рокiв
Харитич Сергій Володимирович Член Правлiння Банку
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв
Паспортні дані -
Освіта Вища. Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет. Спецiальнiсть “Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї”, спецiалiст, 2005.
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Заступник керiвника Центру електронного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК".
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Харитича Сергiя Володимировича призначено на посаду Член Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Керiвник Департаменту «Лабораторiя розробки програмного забезпечення» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", заступник керiвника Центру електронного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК".
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 14 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Свистун Андрій Олександрович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта Вища. Нацiональна гiрнича академiя України, 2000 р. спецiальнiсть "Менеджмент органiзацiй", менеджер-економiст; Днiпропетровський нацiональний унiверситет, 2006 р. спецiальнiсть "Правознавствсто", юрист
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, начальник вiддiлу з питань управлiння корпоративними правами держави в банках та аналiтичної роботи Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, начальник вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.
Примітки Голова та члени Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї надiляються правами, обов’язками та несуть вiдповiдальнiсть, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Згiдно Статуту Ревiзiйна комiсiя:
1) проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року;
2) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Банку за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
3) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.

На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 Свистуна Андрiя Олександровича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Строк дiї повноважень посадової особи становить 3 (три) роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, начальник вiддiлу з питань управлiння корпоративними правами держави в банках та аналiтичної роботи Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, начальник вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.
Стаж роботи 18 рокiв.
Стівен А.Сіліг (Sтеvеn А.Sееlіg) Член Наглядової ради Банку
Рік народження 1944 р. н. (78 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - До наступних рiчних загальних зборiв.
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв Нацiонального агентства з управлiння активами (National Asset Management Agency, Ireland), консультант ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA).
Примітки Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд 20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Стiвеном А.Сiлiгом (Steven A.Seelig)за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» пана Стiвена А.Сiлiга (Steven A.Seelig) .На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 пана Стiвена А.Сiлiга (Steven A.Seelig) обрано на посаду Член Наглядової ради Банку. Цим наказом зазначено, що члени Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв Нацiонального агентства з управлiння активами (National Asset Management Agency, Ireland), Консультант ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA).
Посадова особа емiтента також обiймає посаду консультанту ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA).
Загальний стаж роботи - 47 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Шевальов Артем Валентинович Член Наглядової ради Банку
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - До наступних рiчних загальних зборiв
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК", Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Заступник Виконавчого директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк".
Примітки Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд 20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Артемом Шевальовим за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» пана Артема Шевальова.На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 пана Артема Шевальова обрано на посаду Член Наглядової ради Банку. Цим наказом зазначено, що члени Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Радник Голови Правлiння групи Радникiв Голови Правлiння АТ "Укрексiмбанк", Голова Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Голова Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК", Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Виконавчого директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї.
Посадова особа емiтента також обiймає наступнi посади: Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Заступник Виконавчого директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк".
Загальний стаж роботи - 26 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Маліж Франсіс (Frаnсіs Маlіgе) Член Наглядової ради Банку
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - До наступних рiчних загальних зборiв
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя), Керуючий Директор у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна)
Примітки Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд 20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Франсiсом Малiжем (Francis Malige) за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi, з вiдшкодуванням витрат.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» пана Франсiса Малiжа (Francis Malige). На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 пана Франсiса Малiжа (Francis Malige) обрано на посаду Член Наглядової ради Банку. Цим наказом зазначено, що члени Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя), Керуючий Директор у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна).
Посадова особа емiтента також обiймає посаду Керуючого Директора у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна).
Загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Пахачук Галина Данилівна Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв
Паспортні дані -
Освіта Вища. Київський державний економiчний унiверситет. Спецiальнiсть «Фiнанси i кредит», спецiалiст, 1994.
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Директор Департаменту боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України.
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Пахачук Галину Данилiвну призначено на посаду Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку.
На пiдставi Протоколу засiдання № 25 Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», проведеного 20 липня 2017 року, призначено з 25 липня 2017р. виконуючою обов’язки Голови Правлiння Банку Пахачук Галину Данилiвну.
Особу обрано до обрання Наглядовою радою Голови Правлiння Банку.
На пiдставi Протоколу засiдання № 38 Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що проводилось для прийняття рiшень шляхом заочного голосування вiд 27.11.2017 прийнято рiшення щодо переведення Пахачук Галини Данилiвни з 01.12.2017 на посаду Першого заступника Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" строком до 17.01.2022 року та доручено на посадi Першого заступника Голови Правлiння продовжувати виконання обов'язкiв Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Правлiння банку, з обсягом повноважень, прав i обов'язкiв, якi наданi Головi Правлiння банку Статутом банку, рiшеннями Наглядової Ради Банку ( в тому числi зазначенi протоколами засiдання вiд 20.07.2017 № 25 та вiд 20.07.2017 №26), внутрiшнiми актами банку та законодавством України
На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» припинено повноваження Пахачук Галини Данилiвни як Виконуючого обвязки Голови Правлiння Банку.
Посадова особа перебуває на посадi Першого заступника Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01.12.2017 строком до 17.01.2022 року на пiдставi Протоколу засiдання № 38 Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що проводилось для прийняття рiшень шляхом заочного голосування вiд 27.11.2017.

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презентацiй Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової та мiжнародної фiнансової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 31 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Акчакоча Енгін (Аксакоса Еngіn) Голова Наглядової ради Банку
Рік народження 1951 р. н. (71 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - До наступних рiчних загальних зборiв
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Член ради директорiв Даруфасака Сесаiтi (Darussafaka Society), Туреччина; Партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради директорiв Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Язiсiлар Холдiнг АС (Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Iндастрi Холдiнг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Фаундейшн (Anadolu Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?) (Фiлантровська органiзацiя/НГО в галузi освiти та здоровя), Туреччина; Член ради директорiв Камiл Язiсi Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина.

Примітки Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Вiдповiдно до Статуту Голова Наглядової ради:
1) органiзовує роботу Наглядової ради.
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.
3) органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради.
4) здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову раду.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
На пiдставi Протоколу засiдання № 1 Наглядової ради ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, проведеного 17 сiчня 2017 року, Акчакоча Енгiн (Akcakoca Engin ) обраний на посаду Голови Наглядової ради.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» пана Акчакоча Енгiн (Akcakoca Engin) .На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 пана Акчакоча Енгiн (Akcakoca Engin) обрано на посаду члена Наглядової ради Банку. Цим наказом зазначено, що члени Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами).
З 23.06.2017 особу обрано на посаду Голови Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової Ради вiд 23.06.2018 № 19).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Член ради директорiв Анадолу Ефес Бiрасiлiк ве Малт Сан А.С. (Anadolu Efes Brewery and Malt Industry A.S.), Туреччина; партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради директорiв Даруфасака Сесаiтi (Darussafaka Society), Туреччина; Член ради директорiв Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Язiсiлар Холдiнг АС (Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Iндастрi Холдiнг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Фаундейшн (Anadolu Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?) (Фiлантровська органiзацiя/НГО в галузi освiти та здоровя), Туреччина; Член ради директорiв Камiл Язiсi Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина.
Посадова особа емiтента також обiймає наступнi посади: Партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради директорiв Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Язiсiлар Холдiнг АС (Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Iндастрi Холдiнг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Фаундейшн (Anadolu Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?) (Фiлантровська органiзацiя/НГО в галузi освiти та здоровя), Туреччина; Член ради директорiв Камiл Язiсi Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина.
Загальний стаж роботи - 44 роки.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Ліцензії

Дата  
22 05.10.2011 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 05.10.2011
Опис Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй не має термiну дiї та не потребує його продовження.
АЕ № 185058 17.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
АЕ № 185059 17.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
АЕ № 263147 12.06.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.06.2013
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
АЕ № 263148 12.06.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.06.2013
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
АЕ № 263149 12.06.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.06.2013
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Киїi, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ 263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 04.10.2013
Контакти (044) 585-42-42 (044) , (044) 481-00-99
Примітки ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» надає послуги з проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цiнних паперiв проти оплати».
Нацiональний банк України #00032106
Адреса 01601, Україна, м. Київ, вул. Iнститутська, 9
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального банку Украi?ни
Ліцензія
№ Дiє без лiцензiї на
-
Контакти (044) 253-01-80, (044) 253-77-50
Примітки Нацiональний банк України є учасником депозитарної системи вiдповiдно до статтей 13, 17 Закону України «Про депозитарну систему України», рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30 липня 2013 року No 1331 «Про особливостi провадження дiяльностi Нацiонального банку України як учасника депозитарної системи», зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20 серпня 2013 року за No 1431/23963 .
Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність органiзацiйне, технiчне та ресурсне забезпечення реалiзацiї повноважень НКЦПФР в сферi розкриття iнформацiї на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 498-38-15 , -
Примітки Послуга з iнформацiйно-технiчної пiдтримки.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул Київ Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ Правила ЦД ЦП No2092
-
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги, пов'язанi iз провадженням депозитарноi? дiяльностi, проводить операцiї у системi депозитарного облiку, здiйснює контроль за депозитарними установами та регулює вiдносини, що виникають в процесi провадження депозитарної дiяльностi мiж ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, Нацiональним банком України, депозитарiями- кореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами та iншими особами вiдповiдно до законодавства України, надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» #30115243
Адреса 03062, Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 65
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №500441
Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг
Контакти +38(044) 536-00-20, , +38(044) 536-00-21
Примітки Здiйснення страхування наземного транспорту (крiм залiзничного);
Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя «Унiверсальна» #20113829
Адреса 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесi Українки, 9
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АГ №569727
Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг
з 23.03.2011
Контакти +380 (44) 281 61 50/55, -
Примітки Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “УНIКА” #20033533
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 70-А
Діятельність страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 293990
Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг
з 07.08.2014
Контакти (044) 225-6000, -
Примітки Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Приватне акцiонерне товариство «Страхова Компанiя «ПРОВIДНА» #14360570
Адреса 03049, Україна, м. Київ, пров.Повiтрофлотський пр., 25
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ -
-
Контакти 0 800 30 10 30, -
Примітки Лiцензiї:АВ № 520914 вiд 16.02.2010р., АВ № 520913 вiд 16.02.2010р., Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України № 402 вiд 29.03.2002р., АВ №594446 вiд 20.01.2012р виданi Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг
Здiйснення страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами;
страхування майна;
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
Обов’язкове страхування цивiльно- правової вiдповiдаль
ностi власникiв наземних транспортних засобiв
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Страхова компанiя «АХА Страхування Життя» #35692536
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул.Iллiнська, буд.8
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 284381
Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг
з 11.02.2014
Контакти (044) 390-72-86, 496-72-86
Примітки страхування вiд нещасних випадкiв;
страхування здоров`я на випадок хвороби.
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КРЕДО»
#13622789
Адреса 69068, Україна, мiсто Запорiжжя, вул. Моторобудiвникiв, 34
Діятельність Страхова дiяльнiсть (65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного
забезпечення)
Ліцензія
№ АГ № 569307
Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг
Контакти (061) 289-90-63, (061) 289-90-66
Примітки Страхова дiяльнiсть (65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного
забезпечення)
Лiцензiї:АГ № 569307 вiд 17.01.2011, АВ № 299918 вiд 19.03.2007, АВ № 398485 вiд 16.07.2008
Обов’язкове страхування цивiльно- правової вiдповiдаль
ностi власникiв наземних транспортних засобiв;
обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння,
зберiгання чи використання цiєї зброї;
обов’язкове особисте страхування
членiв добровiльних пожежних дружин (команд).

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» #33248430
Адреса 49100, Україна, м. Днiпро, Узвiз Кодацький, будинок 2
Діятельність 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
Ліцензія
№ АВ584788
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 02.08.2011
Контакти +38 (056) 7199046 , -
Примітки Iнформацiя щодо наявних лiцензiц, номер дата, орган видачi, строк дiї:
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв АВ584788 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв АВ584786 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування здоров'я на випадок хвороби АВ584800 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) АВ584783 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ584784 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Необмежена
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» #33248430
Адреса 49100, Україна, м. Днiпро, Узвiз Кодацький, будинок 2
Діятельність 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
Ліцензія
№ АВ584788
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 02.08.2011
Контакти +38 (056) 7199046 , -
Примітки Iнформацiя щодо наявних лiцензiц, номер дата, орган видачi, строк дiї:
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв АВ584788 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв АВ584786 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування здоров'я на випадок хвороби АВ584800 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) АВ584783 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ584784 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Необмежена
Antis Triantafyllides & Sons LLC
Адреса -, Cyprus, 1065 Nicosia, Capital Center, 9th floor, 2-4 Arch. Makarios III
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти 357 22 670 670, -
Примітки Юридичнi послуги
Chrysses Demetriades & Co LLC
Адреса -, Cyprus, Limassol, 13 Georgiou Karaiskakis Street, 3032
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти 357 25 588055, -
Примітки Юридичнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АСТЕРС КОНСАЛТ»
Адреса 03150, Україна, м. Київ, вул. А. Барбюса, буд. 40
Діятельність Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти 044 2306000
, -
Примітки Юридичнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЮРИДИЧНА ФIРМА « ЕВРIС" #41521136
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 52
Діятельність Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380930180433, -
Примітки Юридичнi послуги
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP
Адреса -, UNITED KINGDOM, London WC1V 6LJ, 90 High Holborn
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти 44 20 7653 2000, -
Примітки Реєстрацiйний код ОС337278
Консультацiйнi послуги
Kroll Assoiates U.K. Limited
Адреса -, UNITED KINGDOM, London EC4A 4AB, Nexus Place, 25 Farringdon Street
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти 44 20 7029 5000, -
Примітки Company No. 02020412
Консультацiйнi послуги
АДВОКАТСЬКЕ ОБ“ЄДНАННЯ « ЮРИДИЧНА ФIРМА «ЕКВО» #40832624
Адреса 04053, Україна, м. Київ, пров. Бехтеревський, 4 А, н/п №19
Діятельність Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти 044 4909100, -
Примітки Юридичнi послуги
Hogan Lovells International LLP
Адреса -, UNITED KINGDOM, London EC21A 2FG, Atlantic House, Holborn
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти 44 20 7296 2001, -
Примітки Реєстрацiйний номер ОС323639.
Юридичнi послуги
AlixPartners Services UK LLP
Адреса -, UNITED KINGDOM, London EC4A 3BF, 6 New Street Square
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти 44 20 7098 7400, -
Примітки Реєстрацiйний код ОС397453
Консультацiйнi послуги
White & Case LLP
Адреса -, Great Britain , London EC2N 1DW, 5 Old Broad Street
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти 44 20 7532 1000, -
Примітки Reistration No. GB 244 1469 69
Консультацiйнi послуги
Moody's Investors Service Limited, Russian Branch
Адреса -, Russia 125 047, Moscow, 1st Tverskaya-Yamskaya Street, 21 Four Winds Plaz
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти +44 20 7772 5454, -
Примітки Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента
ТОВ «Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» #37413337
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, буд. 4-А, Лiтера А
Діятельність Рейтингове агентство
Ліцензія
№ 8
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.04.2012
Контакти (044) 383-59-64, (044) 383-27-50
Примітки Надання рейтингових послуг, визначення кредитного рейтингу банку
Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Limited
Адреса 12500, Росiйська Федерацiя , м. Москва, вул. Воздвиженка, 4/7, будiвля 2
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти +7 495 783 4000, +7 495 783 4001
Примітки Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.
Fitch Ratings CIS Ltd
Адреса E14 5, Great Britain , London, 30 North Colonnade
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти +44 20 3530 1000, +44 20 3530 1000
Примітки Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська Фiрма “ПКФ Аудит-Фiнанси” #34619277
Адреса 01054, Україна, м. Кмїв, вулиця О. Гончара, будинок 41/лiт. "а"/, 3 Поверх
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 3886
Аудиторська палата України
з 26.10.2006
Контакти +380445012531, +380445012531
Примітки Огляд квартальної фiнансової звiтностi Банку
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Хрещатик, 19а
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 21.01.2005
Контакти +380444903000, +380444903030
Примітки Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку

Власники акцій

Власник Частка
Держава в особi Мiнiстерства фiнансiв України / #00013480 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2
Код 00013480

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Держава Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв України / #00013480 735 927 657 шт 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, Грушевського, буд.12/2