Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (500) Банкрутство (2) ДАБІ (80) Перевірки (60)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

#14360570

Основна інформація

Назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 14360570
Адреса місто Київ, 01001, вулиця Грушевського, будинок 1Д
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А 01 № 054809
Дата державної реєстрації 19.03.1992
Середня кількість працівників 22 551
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Національний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32003102901026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті JP Morgan Chase Bank, USA, New York
МФО: CHASUS
Номер рахунку: 0011000080
Контакти
+38 (056) 716-34-50
Karina.Gajdash@privatbank.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Органiзацiйна структура управлiння АТ КБ «ПРИВАТБАНК» включає всi необхiднi форми контролю для побудови ефективного i злагодженого механiзму над рiзними напрямками дiяльностi банку. Розподiл повноважень, компетенцiй та пiдпорядкованостi органiв управлiння, а також принципи їх взаємодiї, закрiпленi в Статутi банку та положеннях про структурнi пiдроздiли. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є мiжрегiональним унiверсальним та системним банком iз розгалуженою мережею фiлiй та вiддiлень по всiй територiї Українi, має гнучку органiзацiйну структуру управлiння. ОСУ Банка є однiєї з найбiльш прогресивних як серед банкiв України, так i банкiв Схiдної Європи. По сутi вона є комбiнованою, тому що мiстить ознаки широко розповсюджених у свiтовiй практицi видiв ОСУ. Iнфраструктура ПриватБанку налiчує 33 фiлiї та майже 2 200 вiддiлень по всiй Українi, що забезпечує найкращий доступ громадян до банкiвського обслуговування практично в будь-якiй точцi країни. Банк постiйно вдосконалює систему управлiння банком та персоналом, пiдвищує оперативнiсть управлiння, усуває бар’єри мiж пiдроздiлами i пiднiмає рiвень кооперацiї взаємодiї. У 2018 роцi були вжитi наступнi заходи щодо вдосконалення системи управлiння банку та персоналом: 1. Затверджена нова органiзацiйна структура управлiння банку, згiдно з якою було створено ряд нових пiдроздiлiв, по ряду пiдроздiлiв проведена реорганiзацiя, змiнена пiдпорядкованiсть тощо. Основна причина - приведення ОСУ банку у вiдповiднiсть до затвердженої Стратегiї розвитку банку, впровадження єдиних стандартiв побудови та подальшого вдосконалення. 2.Подальша централiзацiя функцiй на рiвнi head-office (Головного офiсу). 3.Подальше максимальне спрощення процесiв та уникнення дублювання функцiй, пiдвищення рiвня автоматизацiї. 4.Подальше пiдвищення ефективностi взаємодiї мiж мiдл-офiс i фронт-офiс (вiддiленнями).

Працівники

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" є одним з найбiльших роботодавцiв на українському ринку працi. На кiнець 2018 року в Банку працювало майже 22 600 чоловiк (без декретниць), з них: Штатнi працiвники – 21 608 осiб Працiвники за договорами пiдряду (ЦПХ) –943 особи АТ КБ "ПРИВАТБАНК" – соцiально вiдповiдальний банк (приймає на роботу iнвалiдiв – 4% iз загальної кiлькостi спiвробiтникiв). Середньооблiкова чисельнiсть штатного персоналу ПриватБанку за 2018 рiк нараховує понад 19 000 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв (якi працюють за договорами ЦПХ) складає близбко 800 осiб. За 2018 р. фонд оплати працi АТ КБ "ПРИВАТБАНК" пiдвищився на 21% в порiвняннi з попереднiм роком. Це сталося за рахунок пiдвищення доходiв спiвробiтникiв банку. Пiдвищення доходiв було обумовлено iнфляцiєю, а також зростанням заробiтних плат в банкiвськiй галузi України, закриття вакансiй бiльш дорожчими спiвробiтниками.Також, збiльшення фонду оплати працi пояснюється зростанням кiлькостi штатних розробникiв програмного забезпечення в 2018 роцi. Спiвробiтники банку отримують зарплату в середньому на 10% бiльшу, нiж їх колеги в iнших банках. Також, ПриватБанк надає своїм спiвробiтникам повний соцiальний пакет, щорiчну оплачувану вiдпустку на 24 календарних днi, систему пiльгового кредитування. АТ КБ "ПРИВАТБАНК" на постiйнiй основi забезпечує безперервне пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв. З цiєю метою Банк одним з перших в Українi створив Корпоративний Унiверситет (2003р.). Дiяльнiсть ПриватУнiверситету дає можливiсть залучати квалiфiкованих фахiвцiв у банк, забезпечувати безперервне пiдвищення професiйного рiвня працiвникiв, утримувати ключових працiвникiв.

Участь у об'єднаннях

На пiдставi статтi 13 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" з метою захисту та представлення iнтересiв своїх членiв, розвитку мiжрегiональних та мiжнародних зв'язкiв, забезпечення наукового та iнформацiйного обмiну i професiйних iнтересiв, розробки рекомендацiй щодо банкiвської дiяльностi банки мають право створювати неприбутковi спiлки чи асоцiацiї. Банкiвськi спiлки та асоцiацiї не мають права займатися банкiвською чи пiдприємницькою дiяльнiстю i не можуть бути створенi з метою отримання прибутку. Асоцiацiя (спiлка) банкiв є договiрним об'єднанням банкiв i не має права втручатися у дiяльнiсть банкiв - членiв асоцiацiї (спiлки). АТ КБ “ПРИВАТБАНК” є членом банкiвської асоцiацiї “Незалежна асоцiацiя банкiв України” (НАБУ). Код ЄДРПОУ асоцiацiї — 37924657. Адреса асоцiацiї: вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська), буд. 72 (Лiтера А), прим.96, м.Київ, Україна, 03150. Асоцiацiя “Незалежна асоцiацiя банкiв України” створена на невизначений строк як недержавне непiдприємницьке неприбуткове договiрне об’єднання самостiйних юридичних осiб (пiдприємств) — банкiв. Членами Асоцiацiї можуть бути банки, якi пiдтримують цiлi Асоцiацiї, визнають її установчi документи та зобов’язуються дотримуватись її положень. Асоцiацiя є вiльною для вступу (виходу) нових членiв. Члени НАБУ об’єднуються на пiдставi таких цiнностей: професiоналiзм, вiдповiдальнiсть, рiвнiсть, прозорiсть, ефективнiсть. Мiсiя асоцiацiї - всебiчно сприяти побудовi стабiльної фiнансової системи України, вирiшенню завдань та проблем банкiвської системи для збiльшення прибутковостi бiзнесу та розвитку нацiональної економiки. Емiтент є членом Професiйної асоцiацiї учасникiв ринку капiталу та деривативiв (ПАРД) – професiйного об’єднання на фондовому ринку України. Асоцiацiя, заснована 1996 року, представляє iнтереси всiх вiтчизняних депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 2013 роцi ПАРД вкотре пiдтвердила статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть, а на початку 2015 року отримала додатково статус СРО з торгiвлi цiнними паперами. Протягом всього перiоду роботи Асоцiацiї, її представники взяли участь у розробцi низки профiльних нормативно-правових актiв: вiд законiв до актiв рекомендацiйного характеру з питань депозитарної дiяльностi, торгiвлi цiнними паперами, iноземного iнвестування, фiнансового монiторингу, корпоративного управлiння, розкриття iнформацiї, захисту персональних даних та протидiї фiнансуванню тероризму. ПАРД регулярно проводить науково-освiтнi та науково-практичнi заходи з рiзних аспектiв професiйної дiяльностi учасникiв фондового ринку. Представники Асоцiацiї входять до консультативно-дорадчих органiв при органах державної влади. ПАРД регулярно бере участь у роботi Консультацiйно-експертної Ради та Стратегiчної групи при НКЦПФР. Фахiвцi Асоцiацiї є постiйними учасниками Комiтетiв та робочих груп при НКЦПФР, Державного комiтету фiнансового монiторингу, Державного комiтету з питань регуляторної полiтики i пiдприємництва, Антимонопольного комiтету України. Емiтент є членом Асоцiацiї "Українськi Фондовi Торговцi" -саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку.АУФТ перше об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, яке отримало статус СРО з депозитарної дiяльностi та дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.Апарат АУФТ приймає участь у створеннi та пiдготовцi проектiв законодавчих та нормативних актiв, а також проводить методологiчну роботу та надає консультацiйну пiдтримку членам Асоцiацiї. Вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi, АУФТ на системному рiвнi проводить роботу в напрямку удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань здiйснення професiйної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та депозитарної дiяльностi, удосконалення саморегулювання, проведення iнформацiйних та публiчних заходiв. АУФТ надає консультацiйну пiдтримку своїм членам, надає спецiалiзоване програмне забезпечення, яке забезпечує формування адмiнiстративних даних торговця цiнними паперами та iнших облiкових аналiтичних реєстрiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Спільна діяльність

Емiтентом не проводиться спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Облікова політика

Правила облiку iнвестицiйної нерухомостi регламентуються окремим стандартом МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Iнвестицiйна нерухомiсть - нерухомiсть (земля чи будiвля, частина будiвлi, або їх поєднання), утримувана власником або орендарем, згiдно з угодою про фiнансову оренду, з метою отримання орендних платежiв, або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: - використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або - продажу в звичайному ходi дiяльностi. Таким чином, iнвестицiйна нерухомiсть визначається як нерухоме майно, яке було придбано або побудовано з метою збiльшення iнвестованого капiталу, або за рахунок орендної плати та/або майбутнього перепродажу майна (МСБО 40.5). Запаси - це нерухомiсть (земля чи будiвля або частина будiвлi. або їх поєднання) якi: - утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу; - перебувають у процесi виробництва для такого продажу (МСБО 2.6 та МСБО 2.8). Банк класифiкує нерухоме майно як: - Операцiйну нерухомiсть, та - Iнвестицiйну нерухомiсть - Запаси. У деяких випадках майно має подвiйне призначення, i може частково утримуватись як iнвестицiї, i частково використовуватись для ведення бiзнесу. В основному, частини майна подвiйного призначення класифiкуються i облiковуються окремо як iнвестицiйна нерухомiсть (МСБО 40) та як об'єкт основних засобiв (МСБО 16), якщо цi частини можуть бути проданi або зданi в оренду окремо. В iнших випадках, коли частини майна не можуть бути проданi або зданi в оренду окремо, вся власнiсть класифiкується i облiковується як iнвестицiйна нерухомiсть (МСБО 40), залежно вiд частки активiв, призначених для власного використання або для iнвестицiй. Далi наведено правила, що застосовуються банком для класифiкацiї майна подвiйного призначення, такого як iнвестицiйної нерухомостi (МСБО 40), або об'єктiв основних засобiв (МСБО 16). Майно подвiйного призначення повнiстю класифiкується як iнвестицiйна нерухомiсть, якщо 50% або бiльше здається в оренду або зберiгається вiльним в очiкуваннi передачi в оренду третiм особам. Натомiсть, якщо бiльше 50% власностi використовується для власних цiлей бiзнесу, майно класифiкується як призначене для використання власником. Необхiдно звернути увагу, що в цьому контекстi термiн «майно» вiдноситься до найменшої одиницi облiку, яка зареєстрована у державному реєстрi нерухомостi. Таким чином, будiвля може бути подiлена на кiлька об'єктiв нерухомостi, якщо вони зареєстрованi окремо. Нижче наведенi приклади iнвестицiйної нерухомостi: - земля, утримувана для довгострокового збiльшення капiталу, а не для короткострокового продажу пiд час звичайної дiяльностi; -земля, утримувана для майбутнього, але ще не визначеного використання (якщо банк ще не визначив, чи буде вiн використовувати землю як нерухомiсть, зайняту власником, чи для короткострокового продажу пiд час звичайної дiяльностi, тодi земля вважається утриманою для збiльшення капiталу); - будiвля, яка є власнiстю банку (або утримується банком згiдно з угодою про фiнансову оренду) та надана в оренду згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про операцiйну оренду; - будiвля, яка не зайнята, але утримується для надання в оренду згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про операцiйну оренду. - нерухомiсть, яка будується або полiпшується для майбутнього використання в якостi iнвестицiйної нерухомостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi витрати включають, наприклад: - гонорари за надання професiйних юридичних послуг; - податки, пов'язанi з передачею права власностi; - витрати, необхiднi для збiльшення або замiни частин нерухомостi. Банк обрав подальшу оцiнку iнвестицiйної нерухомостi за моделлю справедливої вартостi. Така оцiнка забезпечує достовiрне i доречне представлення у фiнансовiй звiтностi iнформацiї стосовно операцiй з iнвестицiйною нерухомiстю, якi впливають на фiнансовий стан, фiнансовий результат або на грошовi потоки. Згiдно з МСБО 40.36, справедливою вартiстю iнвестицiйної нерухомостi є цiна, за якою цю нерухомiсть можна обмiняти в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими i незалежними сторонами. Банк визначає справедливу вартiсть без будь-яких вирахувань витрат на операцiю, якi вiн може понести у зв'язку з продажем або iншим вибуттям.Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду. Оцiнена справедлива вартiсть є чинною на конкретний час на певну дату. Оскiльки ринковi умови можуть змiнюватися, сума, вiдображена у звiтi як справедлива вартiсть, може виявитися неправильною чи невiдповiдною на iнший час. Визначення справедливої вартостi також передбачає одночасний обмiн та завершення контракту про продаж без будь-якої змiни в цiнi, яка могла б статися в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, якщо такий обмiн та завершення не вiдбуваються одночасно. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi вiдображає, серед iншого, дохiд вiд оренди згiдно з поточними угодами про оренду, а також доцiльнi та обґрунтованi з точки зору ринку припущення, що їх можуть робити обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони стосовно доходу вiд оренди за майбутнiми угодами про оренду з урахуванням поточних умов. Справедлива вартiсть вiдображає (на подiбнiй основi) також будь-яке вибуття грошових коштiв (зокрема орендну плату та iнше вибуття коштiв), яке можна очiкувати стосовно цiєї нерухомостi. Банк застосовує методики оцiнювання, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. Найкращим свiдченням справедливої вартостi є поточнi цiни, що iснують на активному ринку на подiбну нерухомiсть у тiй самiй мiсцевостi i в подiбному станi за подiбних умов угод про оренду або iнших контрактiв. Якщо немає поточних цiн на активному ринку, розглядається iнформацiя, що надходить з рiзних джерел, в тому числi прогнозування дисконтованого грошового потоку, яке базується на достовiрних попереднiх оцiнках майбутнiх грошових потокiв та пiдтримується умовами будь-якої iснуючої угоди про оренду та iнших контрактiв. Ця iнформацiя також може базуватися на зовнiшнiх свiдченнях, таких як поточнi ринковi оренднi платежi за подiбну нерухомiсть, яка перебуває в тiй самiй мiсцевостi i в тому самому станi, iз застосуванням ставок дисконту, що вiдображають поточнi ринковi оцiнки невизначеностi щодо розмiру i часу грошових потокiв. Зазвичай, для того щоб оцiнити справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, банк застосовує порiвняльний пiдхiд, використовуючи цiни та iншу доречну iнформацiю, що генерується операцiями ринку з iдентичними або зiставними (тобто подiбними) активами або групою активiв. В основному, банк визначає справедливу вартiсть за допомогою експерт-ної оцiнки, що її, як правило, здiйснюють професiйнi оцiнювачi. У виключних випадках, за вiдсутностi iнформацiї про операцiї ринку, дозволяється використання дохiдного пiдходу . Банк здiйснює переведення до iнвестицiйної нерухомостi (або з iнвестицiйної нерухомостi) коли вiдбувається змiна у використаннi, що засвiдчується: - початком зайняття власником - у разi переведення з iнвестицiйної нерухомостi до нерухомостi, зайнятої власником; - закiнченням зайняття власником - у разi переведення з нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi; - початком полiпшення з метою продажу - у разi переведення з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв; якщо банк вирiшує позбутися iнвестицiйної нерухомостi без полiпшення, то вiн продовжує розглядати нерухомiсть як iнвестицiйну нерухомiсть до моменту, коли припиняється її визнання (виключається з балансу), i не вважає її запасами; - початком операцiйної оренди iншою стороною - у разi переведення iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi. У випадку переведення з iнвестицiйної нерухомостi, облiкованої за справедливою вартiстю, до нерухомостi, зайнятої власником, або до запасiв, собiвартiсть нерухомостi для подальшого облiку згiдно з МСБО 16 або МСБО 2 має бути її справедливою вартiстю на дату змiни у використаннi. Якщо нерухомiсть, зайнята власником, стає iнвестицiйною нерухомiстю, що вiдображатиметься за справедливою вартiстю, банк застосовує МСБО 16 до дати змiни у використаннi. Банк розглядає будь-яку рiзницю на цю дату мiж балансовою вартiстю нерухомостi згiдно з МСБО 16 та її справедливою вартiстю так само, як i при переоцiнцi згiдно з МСБО 16. Згiдно з МСФЗ, основним стандартом який визначає облiк основних засобiв, є МСБО 16 «Основнi засоби». Об’єкт основних засобiв вважається придатним для використання та ведення бiзнесу, якщо вiн сам по собi не генерує грошовi потоки, але вiдiграє важливу роль в генерацiї грошових потокiв банку (Групи) разом з iншими активами або зобов'язаннями, що використовуються для ведення бiзнесу банку (Групи). В цьому контекстi, ця категорiя включає в себе активи, призначенi для використання у виробництвi, постачаннi товарiв чи послуг або для адмiнiстративних цiлей, якi передбачається використовувати бiльше одного року. Наприклад, будинок являє собою об'єкт основних засобiв, коли вiн використовується як офiс для групи спiвробiтникiв. Основнi засоби також включають в себе активи, призначенi для здачi в оренду, та об'єкти незавершеного будiвництва, призначенi в майбутньому для здачi в оренду за договором фiнансової оренди. В останньому випадку це стосується тiльки тих угод фiнансової оренди, якi передбачають збереження ризикiв орендодавця до моменту прийняття активiв орендарем i початку платежiв за договорами фiнансової оренди. Основнi засоби – це матерiальнi об’єкти, якi: a) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; та б) будуть використовуватись, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Вiдповiдно, об'єкти основних засобiв характеризуються як немонетарнi, довгостроковi (тобто необоротнi) активи, що мають фiзичну субстанцiю, якi призначенi для використання, для ведення бiзнесу або в адмiнiстративних цiлях. Зокрема, такими активами є нерухомiсть, виробниче обладнання та меблi (МСБО 16.6 та КО 56). Згiдно (МСБО 16.7 та КО 83) собiвартiсть об’єкта основних засобiв слiд визнавати активом, якщо i тiльки якщо: - iснує ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом, надiйдуть до банку; та - собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити. Таким чином, елемент, який: - вiдповiдає критерiям визначенню вiдповiдно до МСБО 16.6, i - задовольняє критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 16.7 в поєднаннi з КО.83 визнається в балансi як основнi засоби. За умови вiдповiдностi критерiям визнання, окремi елементи основних засобiв, як правило, мають облiковуватись окремо (iндивiдуальна оцiнка). Разом з тим, МСБО 16 дозволяє об’єднувати iндивiдуально несуттєвi об’єкти для їх спiльного облiку як єдине цiле (групова оцiнка). Згiдно з МСБО 16.15 об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання як активу, слiд оцiнювати за його собiвартiстю. Собiвартiсть – це сума сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, або справедлива вартiсть iншої форми компенсацiї, наданої для отримання активу на час його придбання або створення (МСБО 16.6). Собiвартiсть об’єкта основних засобiв складається з наступних складових собiвартостi: -Цiна придбання Собiвартiсть об’єкта основних засобiв складається з цiни придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання (додатковi витрати) пiсля вирахування дисконтiв, торговельних знижок тощо (МСБО 16.16 (а)). -Прямi витрати Собiвартiсть об’єкта включає витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення в стан, необхiдний для його експлуатацiї у спосiб, ви-значений управлiнським персоналом (МСБО 16.16 (б)). Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв: - слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi; - якщо справедливу вартiсть активу можна достовiрно оцiнити, його слiд облiковувати за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд змен-шення корисностi. Переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду (МСБО 16.31.). Справедлива вартiсть землi та будiвель, як правило, визначається на основi ринкових свiдчень за допомогою експертної оцiнки, що здiйснюється професiйними оцiнювачами. разi вiдсутностi ринкового свiдчення справедливої вартостi через вузькоспецiалiзований характер об'єкта основних засобiв, а також через вiдсутнiсть аналогiв продажiв (за винятком випадкiв, коли вiн є компонентом бiзнесу, що триває), банк може попередньо оцiнити справедливу вартiсть, застосовуючи дохiдний метод або за амортизованою вiдновлюваною собiвартiстю. Банк переоцiнює об’єкти основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть суттєво (бiльш, нiж на 10%) вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату складання фiнансової звiтностi. Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) облiковується за переоцiненою сумою, яка на дату переоцiнки є його справедливою вартiстю, мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Амортизацiя – це систематичний розподiл суми активу, що амортизується протягом строку його корисного використання. Кожну частину об’єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об’єкта, слiд амортизувати. Банк розподiляє суму, первiсно визнану щодо об’єкта основних засобiв, на його суттєвi частини та кожну частину амортизує окремо. Якщо банк амортизує окремо певнi частини об’єкта основних засобiв, вiн також окремо амортизує решту об’єкта. Решта складається з таких частин об’єкта, що окремо є несуттєвими. Банк може обрати окремо амортизувати частини об’єкта, собiвартiсть яких не є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об’єкта. Сума, що амортизується, – це собiвартiсть активу або iнша сума, що замiнює собiвартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений в стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, у спосiб визначений управлiнським персоналом. У цей момент припиняється капiталiзацiя витрат, пов'язаних з активом. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: - на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або - на дату, з якої припиняють визнання активу. Сума, що амортизується, повинна бути розподiлена на систематичнiй основi протягом строку корисного використання об’єкту. Строк корисного використання - це: - перiод, протягом якого очiкується, що актив буде придатний для використання банком, або - кiлькiсть одиниць виробленої продукцiї чи подiбних одиниць, що їх банк очiкує отримати вiд активу. Вiдповiдно, термiн корисного використання – це перiод, протягом якого банк планує використовувати актив, а не термiн економiчного життя активу. Банк застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв Основнi засоби (Матерiальнi активи) Термiн корисного використання Нерухомiсть Земля Необмежений Будiвлi Максимум 50 рокiв Офiснi меблi та обладнання Максимум 25 рокiв Електронне обладнання Максимум 15 рокiв Iнше Максимум 10 рокiв Запаснi частини та допомiжне обладнання, як правило, вiдображаються як запаси та визнаються у прибутках та збитках в процесi їхнього споживання. Проте, основнi запаснi частини та резервне обладнання розглядаються як основнi засоби, якщо Банк очiкує, що використовуватиме їх протягом бiльше одного перiоду. Так само, якщо запаснi частини та допомiжне обладнання можуть використовуватися тiльки у зв’язку з об’єктом основних засобiв, їх облiковують як основнi засоби.

Продукція

Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Приватним особам 1) Депозити 2) Кредити: • Оплата частинами • Картка «Унiверсальна» • Авто в розстрочку • Кредит на купiвлю житла • Швидкий кредит 3)Платiжнi картки: • Картка «Унiверсальна» • Картка «Унiверсальна Gold» • Валютна картка «Унiверсальна Gold» • Елiтнi картки класу Platinum i вище • Картка для виплат • Iнтернет-картка • Картка з iндивiдуальним дизайном • Картка Юнiора • Картка з фото • Наперед оплачена картка 4) Платежi та перекази 5) Вiддалений банкiнг • Iнтернет-банк «Приват24» • Платежi за безкоштовним телефоном 3700 • Мобiльнi додатки • Регулярнi платежi • SMS-банкiнг • Чат-боти в ПриватБанку • Банкомати • Термiнали самообслуговування Бiзнесу 1) Рахунок, платежi та картки • Виручка. Iнкасацiя • Цiлодобове обслуговування • Приват24 для бiзнесу • Рахунок у банку • Сторiнка для бухгалтера • Картка «Ключ до рахунку» • Корпоративнi картки • Реєстровi поповнення • Паливнi картки • Безготiвковi платежi • Iнструменти e-commerce • Мобiльний мiнi-термiнал • Нотарiальнi платежi • «Оплата частинами» i «Миттєва розстрочка» • Платежi за телефоном • Платiжнi вимоги • Прийом платежiв • Регулярнi платежi • Еквайринг 2) Зарплатний проект • Зарплатний проект • Масовi виплати • Страхування колективу • Сервiс «Облiк робочого часу» • Послуги безпеки 3) Депозити • Тижневий плюс • Строковий депозит • Поточний депозит 5) Кредити • АгроКУБ • Агросезон • Гарантований платiж • Кредитна лiнiя • Кредитний лiмiт • Кредит пiд заставу депозиту • Кредити зi знижкою • КУБ • Лiзинг комерцiйного транспорту • Лiзинг обладнання • Лiзинг сiльськогосподарської технiки • Овердрафт • «Теплi» кредити для ОСББ та ЖБК • Участь у програмi «Теплi» кредити для виробникiв i продавцiв енергозберiгаючих матерiалiв • Програми компенсацiї для агробiзнесу 6) Гарантiї • Акредитиви в гривнi • Гарантiї по Українi • Вексельнi операцiї 7) ЗЕД • Валютний рахунок • Валютно-обмiннi операцiї • Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть • Консультацiї iз ЗЕД • Митний супровiд Мiжнароднi документарнi операцiї • Мiжнароднi акредитиви • Мiжнароднi гарантiї • Мiжнародне iнкасо • Фiнансування мiжнародної торгiвлi 8) Iнше Електронний облiк та звiтнiсть • Бухгалтерiя Онлайн • Paperless • Iнтеграцiя Приват24 и ПЗ бухгалтерiї • Електронний документообiг • Електроннi звiти Галузевi рiшення • Агробiзнесу • Бюджетним органiзацiям • Мед. установам • ОСББ i ЖБК • Страховим компанiям • Торговим пiдприємствам • HoReCa • IT-компанiям • Iнтернет-бiзнесу • Послуги для судноплавних компанiй Iншi сервiси • Оренда примiщень у вiддiленнях ПриватБанку • Бонус Плюс • Вiдеоконференцiї • Нацiональна мережа поштоматiв ПриватБанку • Полiс ОСЦПВ для юридичних осiб • Презентацiя банкiвських послуг у Вашому офiсi • NPS-опитування • Проведення тендерiв у ПриватБанку • Статус контрагента • Страхування авiаквиткiв для партнерiв • Термiнал самообслуговування • Послуги контакт-центру вiд ПриватБанку • Дисконтний клуб • Мобiльнi додатки • Карта вiддiлень i банкоматiв • Про банк

Активи

Основнi вiдчуження активiв за 2014 - 2018 роки: 1. ЗАО МКБ “Москомприватбанк”, Росiя, квiтень 2014 - всi акцiї, балансовою вартiстю 957,77 млн. грн. 2. АО “ПРИВАТБАНК”, Грузiя, сiчень 2015 - всi акцiї, балансовою вартiстю 246,34 млн. грн. 3. Компанiя VIVEROLO HOLDINGS LTD, сiчень 2015 - всi акцiї, балансовою вартiстю 1 148,96 млн. грн. 4. ВАТ “Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв”, лютий 2013 - частина акцiй, балансовою вартiстю 6,63 млн. грн. 5. ТОВ "ПРИВАТ КОМУНIКЕЙШНЗ", - квiтень 2016 – вся частка, балансовою вартiстю 52,5 тис. грн. 6. ТОВ “ЛЮКС-ОФИС” - травень 2016 – вся частка, балансовою вартiстю 29,20 тис. грн. 7. ТОВ “ПЕРША УКРАЇНСЬКА СКОРИНГОВА КОМПАНIЯ” - травень 2016 – вся частка, балансовою вартiстю 28,91 тис. грн. 8. ТОВ "ТАIСА" - липень 2016 – вся частка, балансовою вартiстю 1,67 млн. грн. 9. ТОВ "IРХ" - жовтень 2016 – вся частка, балансовою вартiстю 90,00 тис. грн. 10. ТОВ "МIРЦ" - грудень 2016 – вся частка, балансовою вартiстю 155,86 тис. грн. Вiдчуження активiв за 2017 рiк - не ввiдбувалось Вiдчуження облiгацiй внутрiшньої державної позики (ОВДП) за 2018 рiк - на суму 871 991 099 гривень. Основнi придбання активiв за 2014 - 2018 роки: 1. ЗАО МКБ “Москомприватбанк”, Росiя; частка станом на 25.02.2014 - 79,18%. 2. AS “PrivatBank”, Латвiя, частка станом на 31.12.2016 - 46,54436787%. 3. АО “ПРИВАТБАНК”, Грузiя; частка станом на 31.12.2014 - 57,3198 %. 4. Компанiя VIVEROLO HOLDINGS LTD, частка станом на 31.12.2014 - 99,90%. У 2017 - 2018 роках АТ КБ "ПРИВАТБАНК" як первинний дiлер активно придбавав у портфель банку облiгацiї внутрiшнього державного займу. Так, протягом 2018 року банком бiло придбано ОВДП на загальну суму 36 435 889 328,87 гривень.

Основні засоби

Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля чи будiвля, частина будiвлi, або їх поєднання, утримувана власником або орендарем, згiдно з угодою про фiнансову оренду, з метою отримання орендних платежiв, або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей. Один i той самий об'єкт нерухомостi може бути роздiлений на конструктивно вiдокремленi частини, що використовуються в рiзних цiлях: одна частина - для отримання доходу вiд орендної плати або збiльшення капiталу, iнша - для використання в процесi дiяльностi банку або для адмiнiстративних цiлей. У бухгалтерському облiку такi частини об'єктiв нерухомостi вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi частинами. Якщо цi частини не можуть бути проданi окремо, то такий об'єкт визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови, що лише незначна частина об'єкта утримується для використання в процесi дiяльностi банку або для адмiнiстративних цiлей. Критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi: Майно подвiйного призначення повнiстю класифiкується як iнвестицiйна нерухомiсть, якщо 50% або бiльше здається в оренду або зберiгається вiльним в очiкуваннi передачi в оренду третiм особам. Натомiсть, якщо бiльше 50% власностi використовується для власних цiлей бiзнесу, майно класифiкується як призначене для використання власником. До iнвестицiйної нерухомостi належать: - земля, утримувана для довгострокового збiльшення капiталу, а не для короткостро-кового продажу пiд час звичайної дiяльностi; - земля, утримувана для майбутнього, але ще не визначеного використання (якщо банк ще не визначив, чи буде вiн використовувати землю як нерухомiсть, зайняту власником, чи для короткострокового продажу пiд час звичайної дiяльностi, тодi земля вважається утриманою для збiльшення капiталу); - будiвля, яка є власнiстю банку (або утримується банком згiдно з угодою про фiнан-сову оренду) та надана в оренду згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про операцiйну оренду; - будiвля, яка не зайнята, але утримується для надання в оренду згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про операцiйну оренду. - нерухомiсть, яка будується або полiпшується для майбутнього використання в якостi iнвестицiйної нерухомостi. Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi формується з: • вартостi на її придбання; • ремонтно-будiвельнi роботи, якi привели iнвестицiйну нерухомiсть у належний вигляд; • юридичнi послуги, комiсiйнi винагороди, якi пов'язанi з її придбанням; Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi банк оцiнює та вiдображає її в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, безпосередньо пов'язанi з її придбанням. Банк визначає первiсну вартiсть об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi, якi мiстяться на умови оперативного лiзингу та класифiкуються, як iнвестицiйна нерухомiсть згiдно умов фiнансового лiзингу. Вона визначається за найменшою з 2-х величин: за справедливою вартiстю або дисконтною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв. Пiсля початкового визначення об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк визначає за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення корисного використання. У разi здiйснення Банком оцiнки об'єкта нерухомостi за методом справедливої вартостi iнженерне обладнання (лiфти, кондицiонери тощо), що є невiд'ємною частиною будiвлi, не визнається в облiку окремо як основний засiб, а включається у справедливiй вартостi єдиного об'єкта iнвестицiйної нерухомостi. Переведення об'єктiв нерухомостi в категорiю iнвестицiйна нерухомiсть i навпаки проводиться тiльки в разi його функцiонального використання та пiдтверджується такими дiями: • початком використання як операцiйна нерухомiсть, • пiдготовка операцiйної нерухомостi для використання як iнвестицiйної нерухомостi; • передача її в оперативну оренду; • переведення її з рахунка 4430 або в операцiйну нерухомiсть, або в iнвестицiйну нерухомiсть; • пiдготовка до реалiзацiї з перекладом з iнвестицiйної нерухомостi на склад запасiв; • пiсля завершення будiвництва з переведенням нерухомостi зi складу незавершеного будiвництва до iнвестицiйної нерухомостi. Переведення об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi до категорiї операцiйної нерухомостi проводиться за методом переоцiненої вартостi по його балансової вартостi. Лiзингоодержувач за договором оперативного лiзингу може класифiкувати i враховувати нерухомiсть як iнвестицiйну нерухомiсть за умови, що вона вiдповiдає визначенню iнвестицiйної нерухомостi i оцiнюється за методом справедливої вартостi. Амортизацiя основних засобыв розраховується вiд залишкової вартостi ОЗ виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з мiсяця наступного за мiсяцем змiни строку корисного використання. Метод амортизацiї вiдображає процес очiкуваного споживання банком. Якщо очiкуваний термiн служби певних компонентiв основних засобiв вiдрiзняється вiд загального строку корисного використання цих необоротних активiв, такi компоненти видiляються в окремi об'єкти облiку та амортизуються окремо вiдповiдно до їх iндивiдуальними термiнами використання. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням вартостi замiненого компоненту. Прибуток та збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про фiнансовi результати. Основнi засоби, що перебувають у банку на правах власностi i володiння - це сукупнiсть матерiально-предметних цiнностей як засобiв працi, якi експлуатуються у виробничiй i невиробничiй сферах протягом тривалого (понад рiк) термiну з метою отримання економiчних вигод шляхом реалiзацiї послуг, створеної внаслiдок їх прямої i непрямої експлуатацiї. Згiдно з МСФЗ, основним стандартом який визначає облiк основних засобiв, є МСБО 16 «Основнi засоби». Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що: 1) пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання; 2) його вартiсть може бути достовiрно визначена. Об’єкт основних засобiв вважається придатним для використання та ведення бiзнесу, якщо вiн сам по собi не генерує грошовi потоки, але вiдiграє важливу роль в генерацiї грошових потокiв банку (Групи) разом з iншими активами або зобов'язаннями, що використовуються для ведення бiзнесу банку (Групи). Основнi засоби – це матерiальнi об’єкти, якi: a) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi пос-луг, для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; та б) будуть використовуватись, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Згiдно (МСБО 16.7 та КО 83) собiвартiсть об’єкта основних засобiв слiд визнавати активом, якщо i тiльки якщо: - iснує ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом, надiйдуть до банку; та - собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити. Таким чином, елемент, який: - вiдповiдає критерiям визначенню вiдповiдно до МСБО 16.6 (див. роздiл 2.1. «Визначення основних засобiв»), i - задовольняє критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 16.7 в поєднаннi з КО.83 визнається в балансi як основнi засоби. У звiтньому 2018 р. нарахування амортизацiї по основним засобам здiйснювалося за такими нормами:амортизацiя розраховується вiд залишкової вартостi ОЗ виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з мiсяця наступного за мiсяцем змiни строку корисного використання. Метод амортизацiї вiдображає процес очiкуваного споживання банком. Якщо очiкуваний термiн служби певних компонентiв основних засобiв вiдрiзняється вiд загального строку корисного використання цих необоротних активiв, такi компоненти видiляються в окремi об'єкти облiку та амортизуються окремо вiдповiдно до їх iндивiдуальними термiнами використання. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням вартостi замiненого компоненту. Прибуток та збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про фiнансовi результати.

Проблеми

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента • Велика частка держави в банкiвському секторi – 56% активiв припадає на державнi банки • Низькi темпи приросту корпоративного кредитування (переважно в гривнi) • Велика частка кредитiв NPL у системi – 58% • Збереження iнфляцiйного тиску на вартiсть ресурсiв • Юридичнi ризики, пов’язанi з процедурою bail-in • Загроза кiбератак

Фінансова політика

Основними джерелами фiнансування дiяльностi емiтента є власний капiтал, кошти залученi вiд фiзичних i юридичних осiб, а також кошти, залученi на внутрiшньому та зовнiшньому ринках капiталiв. У разi необхiдностi для регулювання лiквiдностi емiтент залучає додатковi кошти на внутрiшньому та зовнiшньому ринках в залежностi вiд ситуацiї на ринках та вартостi ресурсiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Станом на 31.12.2018 року капiтальнi зобов'язання банку склали укладених, але не виконаних договорiв (угод) на загальну суму 32 462 544,00 грн. У зв'язку з тим, що укладенi договори передбачають придбання товарiв або послуг, очiкуванi прибутки вiд виконання зазначених договорiв вiдсутнi.

Стратегія подальшої діяльності

2018 став роком трансформаційних процесів в Банку, зокрема Міністерством фінансів України була затверджена Стратегія розвитку Банку до 2022 року, щодо впровадження якої Правлінням розроблено план дій та стратегічних проектів. Наглядова рада затвердила нову організаційну структуру у відповідності до найкращих практик корпоративного управління, було оновлено склад Правління. Завданням Банку на наступний рік є досягнення показникiв прибутковості згiдно з цілями бізнес-стратегії Банку зі збереженням лідируючих позицій на українському банківському ринку. Основні пріоритети банку на найближчу перспективу: • Подальше нарощування якісного кредитного портфелю, в якому, як і раніше, буде переважати роздрібний сегмент; • Підтримка оптимального та достатнього рівня ресурсної бази при подальшій політиці зниження вартості (до 5,7%, -50 п.п.); • Трансформація внутрішніх бізнес-процесів, які дозволять підвищити ефективність бізнесу та якість обслуговування клієнтів; • Подальша оптимізація та приведення до належного стану регіональної мережі відділень та банківскої інфраструктури; • Розробка та впровадження якісних та інноваційних продуктів, сервісів; • За підсумками 2019 року ПриватБанк планує отримати 9,1 млрд. грн. прибутку.

R&D

Всi експерименти в банку регламентуються наступними правилами: •Рiвнiсть умов - зовнiшня i внутрiшня середу експериментальних i контрольних об'єктiв повинна бути однаковою i вiдрiзнятися тiльки за iнновацiйними параметрами, а результати — порiвняннi. •Цiлеспрямованiсть - результати експерименту повиннi сприяти успiшнiй реалiзацiї Стратегiї Банку •Комплекснiсть - у процесi експерименту повиннi бути охопленi всi види дiяльнiсть, пов'язанi з впровадженням iнновацiї, i розглянутi всi позитивнi i негативнi його наслiдки; •Конкретнiсть - гiпотеза й контрольнi параметри експерименту повиннi мати точну якiсну i кiлькiсну визначенiсть, а етапи - чiтко прописанi, тобто вiдповiдати на питання: що, як, хто i коли повинен робити; •Забезпеченiсть - всi етапи експерименту, повиннi бути укомплектованi необхiдними ресурсами (трудовими, фiнансовими, iнформацiйними та матерiально — технiчними); •Економiчна безпека експерименту - ймовiрнiсть виникнення збиткiв або разових втрат повинна зводитися до мiнiмуму. •Чистота експерименту - виключення впливу випадкових, що не експериментальних факторiв на отриманi в ходi експерименту результати. Експеримент - це перевiрка ефективностi впроваджуваних iнновацiй (продукту, послуги, технологiї), заснована на спостереженнi за змiною результатiв дiяльностi пiдроздiлiв банку. Гiпотеза експерименту - передбачувана реакцiя експериментальних об'єктiв на iнновацiю. Експериментальний об'єкт - це пiдроздiли банку, в яких вiдбувається впровадження iнновацiй (продукту, послуги, технологiї). Контрольний об'єкт - це пiдроздiл банку, порiвняний з експериментальним за низкою ознак (показниками дiяльностi, чисельностi персоналу, органiзацiйну структуру, реалiзованих бiзнес-процесiв та iнше), але в якому не впроваджуються iнновацiї, намiченi в експериментальному об'єктi. Контрольнi параметри - це однаковi, як для експериментального, так i для контрольного об'єктiв показники, якi повиннi змiнитися пiд впливом iнновацiї. Контрольнi параметри, є iндикаторами наявностi причинно-наслiдкового зв'язку i вiдображаються в гiпотезi. Прикладами, контрольних параметрiв може бути: обсяг продажiв, витрати, час на виконання операцiї, кiлькiсть клiєнтiв i т.п. Учасники експерименту - це персонал експериментальних i контрольних об'єктiв, а також члени робочої групи, очолюваної Модератором експерименту i створеної для управлiння ним. Учасники експерименту мають рiзнi ролi: 1. Модератор експерименту - виконує керуючi функцiї з реалiзацiї експерименту паралельно з основними посадовими обов'язками: а) планування експерименту; б) управлiння експериментом; в) координацiя дiяльностi членiв команди експерименту; г) мотивацiя i розвиток команди експерименту. 2. Член робочої групи - спiвробiтник банку, вiдповiдальний за якiсну i своєчасну реалiзацiю завдань, що виконуються в рамках експерименту а) органiзацiя виконання робiт по закрiпленiй завданню експерименту; б) контроль пiдготовки звiтностi про виконання закрiплених завдань по експерименту. Видiляються наступнi етапи реалiзацiї експерименту: - Iнiцiювання; - Планування; - Вiдкриття; - Виконання i монiторинг; - Пiдведення пiдсумкiв. При пiдтвердженнi гiпотези експерименту готується наказ про запуск iнновацiї.

Інше

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є лiдером банкiвського ринку країни. За даними дослiдження GFK Ukraine у IV кварталi 2018 року з нами спiвпрацюють 53,4% українцiв – фiзичних осiб старше 16 рокiв. Вважають основним банком 45,9% користувачiв банкiвських послуг – фiзичних осiб, що бiльше, нiж у наступних за нами двадцяти банках разом взятих. • Серед корпоративних клiєнтiв у 2018 роцi цей показник для АТ КБ «ПРИВАТБАНК» становить: • юридичнi особи: 57,4% спiвпрацюють, а 37,8% вважають своїм основним банком; • суб’єкти пiдприємницької дiяльностi – фiзичнi особи (СПД ФО): 72,9% спiвпрацюють, 66,1% вважають своїм основним банком. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є одним з найбiльш iнновацiйних банкiв свiту. Наприклад, понад десять рокiв назад банк став одним iз перших у свiтi, що почав використовувати одноразовi SMS-паролi. До останнiх iнновацiй, якi отримали визнання по всьому свiтi, належать такi продукти, як платiжний мiнi-термiнал, вхiд в Iнтернет-банкiнг через QR-код, онлайн-iнкасацiя, а також десятки рiзноманiтних мобiльних додаткiв.

Посадові особи

Ім'я Посада
Лебединець Ігор Анатолійович Член Правлiння (з питань комплаєнсу, протидiї вiдмиванню грошових засобiв та юридичних питань)
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 три роки
Освіта Вища. Київський державний технiчний унiверситет будiвництва i архiтектури, Спецiальнiсть — Мiське будiвництво та господарство, 1998 р. Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, Спецiальнiсть — банкiвська справа, 1999р.
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Незалежний член Наглядової ради, ПАТ "ВТБ Банк", д/н
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного 28 серпня 2018 року, Лебединця Iгоря Анатолiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду члена Правлiння (з питань комплаєнсу, протидiї вiдмиванню грошових засобiв та юридичних питань) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року, проте не ранiше моменту погодження Нацiональним банком України його кандидатури, строком на 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Cамозайнята особа. Дорадчi та консультацiйнi послуги у сферi фiнансiв, кредитування, ризику, збору, довiреностей. Начальник вiддiлу фiнансової реструктуризацiї та вiдновлення (Б-1) ЗАТ "AccessBank", Баку, Азербайджан (належить IFC, ЄБРР, BSTDB, KFW, AccessHolding, LFS). Незалежний член Наглядової ради ПАТ "ВТБ Банк", м. Київ (член групи ВТБ, Росiя) . Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. За сумiсництвом не працює. Загальний стаж роботи - 16 рокiв.
Стівен А.Сіліг (Sтеvеn А.Sееlіg) Член Наглядової ради
Рік народження 1944 р. н. (78 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - До наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 48 років
Попередне місце роботи Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв, Нацiональне агентство з управлiння активами (National Asset Management Agency, Ireland), д/н
Примітки На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження Члена Наглядової ради Стiвена А. Сiлiга (Steven A. Seelig) (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) та обрано на посаду Член Наглядової ради Банку з 27.04.2018. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Члени Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами). Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв Нацiонального агентства з управлiння активами (National Asset Management Agency, Ireland), посаду власник, головний виконовчий директор ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA). Посадова особа емiтента також обiймає посаду власник, головний виконовчий директор ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA). Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є незалежним директором. Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є незалежним директором.
Петр Крумханзл Голова Правління
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.02.2018 - 3 (три) роки, але не довше строку дiї дозволу на застосування працi iноземців
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи член правлiння з операцiйних питань, член правлiння з питань iнформацiйних технологiй, ТОВ «Гоум Кредiт Консьюмер Файненс Ко.», Тяньцзiнь, Китай, д/н
Примітки Права та обов’язки, умови оплати працi Голови Правлiння визначаються законодавством, Статутом, Положенням про Правлiння, а також цивiльно-правовим договором або трудовим контрактом, що укладається з Головою Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до законодавства. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). На пiдставi Протоколу засiдання № 1 Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що проводилось шляхом заочного голосування 10 сiчня 2018 року, призначено, з дня отримання письмової згоди на це Нацiонального банку України, на посаду Голови Правлiння Банку Петра Крумханзла. На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Петр Крумханзл з 12 лютого 2018 року приступив до виконання обов'язкiв на посадi Голови Правлiння Банку. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Особу призначено строком на 3 (три) роки, але не довше строку дiї дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець у сферi консалтингових послуг з економiчних питань, зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв Чехiї; керуючий директор/член правлiння з операцiйних питань для Словенiї в Акцiонерному товариствi «Гiпо Альпе-Адрiа-Банк Iнтернешинал», Клагенфурт, Австрiя (з листопада 2014 року пiд новою назвою Акцiонерне товариство «Гета Ессет Резолушн»); член правлiння з операцiйних питань, член правлiння з питань iнформацiйних технологiй в ТОВ «Гоум Кредiт Консьюмер Файненс Ко.», Тяньцзiнь, Китай. Загальний стаж роботи 23 роки.
Громова Тетяна Олегівна Корпоративний секретар
Рік народження 1985 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2018 - 1(один) рік
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Заступник начальника вiддiлу роботи з iнформацiйними запитами юридичного департаменту, НАК «Нафтогаз України», д/н
Примітки На пiдставi Протоколу засiдання № 13 Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вiд 18.04.2018, що проводилось шляхом заочного голосування, Громову Тетяну Олегiвну (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано з 19.04.2018 на посаду Корпоративного секретаря АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Особу обрано строком на один рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора юридичного департаменту ТОВ «Континiум», Заступник начальника вiддiлу роботи з iнформацiйними запитами юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Положеннi про Корпоративного секретаря, затвердженого рiшенням Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (Протокол № 43 вiд 27 листопада 2018 року)
Андреа Монета (Аndrеа Моnета) Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - До наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Член ради, голова комітету з винагород та призначень, заступник голови комітету з ризиків, КБС (колишній Raiffasen) (KBS), Словенія, д/н
Примітки На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження Члена Наглядової ради Андреа Монета (Andrea Moneta) (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) та обрано на посаду Член Наглядової ради Банку з 27.04.2018. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Члени Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами). Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради НКБМ (NKBM), Словенія; Член ради, голова комітету з винагород та призначень, заступник голови комітету з ризиків КБС (колишній Raiffasen) (KBS), Словенія; Голова ради AMISSIMA HOLDINGS; Голова ради і Виконавчого комітету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA SPA; Член ради Голова Комітету із стратегії ОНІК ХОЛДІНГ ДжВФУ (ONIC HOLDING, Jvfy), Оман; Голова ради ЗЕ ФЛООУ (THE FLOOW), Великобританія. Посадова особа емiтента також обiймає наступнi посади: Голова ради АМІССІМА ХОЛДІНГС (AMISSIMA HOLDINGS), Італія; Голова ради і Виконавчого комітету АМІССІМА АССІКУРАЦІОНІ СПА (AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA), Італія; Голова ради і Виконавчого комітету АМІССІМА ВІТА СПА (AMISSIMA VITA SPA), Італія; Голова ради ЗЕ ФЛООУ (THE FLOOW), Великобританія; Член Наглядової ради НКБМ (NKBM), Словенія. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Посадова особа не володiє акцiями банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є незалежним директором.
Акчакоча Енгін (Аксакоса Еngіn) Голова Наглядової ради
Рік народження 1951 р. н. (71 рік)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2018 - До наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради, Анадолу Інадастрі Холдінг Інк (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина, д/н
Примітки На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження Голови Наглядової Ради Акчакочі Енгiна (Engin Akcakoca) (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) та обрано на посаду Член Наглядової ради Банку з 27.04.2018. На пiдставi Протоколу № 19 засiдання Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного 16 травня 2018 року, Енгiн Акчакоча (Engin Akcakoca) обраний на посаду Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Члени Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами). Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової Ради Анадолу Інадастрі Холдінг Інк (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради Язісілар Холдінг Інк(Yaz?c?lar Holding A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради Даруфасака Сесаіті(Darussafaka Society), Туреччина; Член Наглядової Ради Бозлу Холдинг Інк / МНТ Медичні Послуги (Bozlu Holding Inc/MNT Health Service), Туреччина; Партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting), Туречина; Консультант АЕП Анадолу Етап Пенкон Гида ве Тарим Юрюнлері Санаї ве ТіджаретА.С.(AEP Anadolu Etap Penkon G?da ve Tar?m Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради АГ Сінай Ятирим ве Йонетім А.С.(AG S?nai Yat?r?m ve Yonetim A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради Каміл Язісі Йонетім ве Данишма А.С.(Kamil Yaz?c? Yonetim ve Dan?sma A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради Анадолу Едюкейшн енд Сошиал Асистанс Фаундейшн (Anadolu Egitim ve Sosyal Yard?m Vakf?) , Туреччина; Консультант Анадолу Ефес Бірасілік ве Малт Сан А.С.(Anadolu Efes Birac?l?k ve Malt San. A.S.), Туреччина; Консультант Гамбургер Ресторан Ішлетмелері А.С.(Hamburger Restoran Isletmeleri A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради; Анадолу Екопак Юретім ве Пазарлама А.С.(Anadolu Ecopack Uretim ve Pazarlama A.S.), Туреччина; Консультант Картал Гайріменкюль Ятиримлари А.С.(AND Kartal Gayrimenkul Yat?r?mlar? A.S.), Туреччина; Консультант AND Anadolu Gayrimenkul Yat?r?mlar? A.S.; Член Наглядової Ради Анкара Гайріменкюль Ятиримлари А.С.(AND Ankara Gayrimenkul Yat?r?mlar? A.S.), Туреччина; Член Наглядової Ради Анадолу Ісузу Отомотів Санаї ве Тіджарет А.С.(Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.),Туреччина; Член Наглядової Ради Челік Мотор Тіджарет А.С.(Celik Motor Ticaret A.S), Туреччина; Член Наглядової Ради Ефес Пазарлама ве Даитим Тіджарет А.С. (Efes Pazarlama ve Dag?t?m Ticaret A.S.), Туреччина; Консультант Міжнародні Фінансові Установи (International Financial Institutions), Туреччина. Загальний стаж роботи - 45 роки. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є незалежним директором.
Шевальов Артем Валентинович Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - До наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Наглядової ради, АТ "Укрексiмбанк", 00032112
Примітки На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження Члена Наглядової ради Шевальова Артема Валентиновича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) та обрано на посаду Член Наглядової ради Банку представник акціонера (державиУкраїна) з 27.04.2018. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Члени Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», виконують покладенi на них Статутом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами). Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Голова Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК", Заступник Голови Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК" Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Виконавчого директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї. Посадова особа емiтента також обiймає наступнi посади: Заступник Голови Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Заступник Виконавчого директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк". Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є представником акцiонера (держави Україна).
Шабан Олексій Володимирович Член Правлiння (з питань роздрiбного бiзнесу)
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Державна металургiйна академiя України. Спецiальнiсть- Менеджмент органiзацiй, 1995 р.
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Керiвник Напрямку "Роздрiбного бiзнесу" Головного офiсу, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного 28 серпня 2018 року, Шабана Олексiя Володимировича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду члена Правлiння (з питань роздрiбного бiзнесу) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник Бiзнесу iндiвiдуальних VIP- клiєнтiв Головного офiсу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник Бiзнесу обслуговування iндiвiдуальних клiєнтiв Головного офiсу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник Напрямку "Роздрiбного бiзнесу" Головного офiсу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" . Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. За сумiсництвом не працює. Загальний стаж роботи - 24 роки.
Пахачук Галина Данилівна Заступник Голови Правлiння (з питань управлiння проблемними активами та казначейськими позицiями)
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Київський державний економiчний унiверситет. Спецiальнiсть «Фiнанси i кредит», спецiалiст, 1994.
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Перший заступник Голови Правлiння, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного 28 серпня 2018 року, Пахачук Галина Данилiвна (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) переведена з посади Першого заступника Голови Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння (з питань управлiння проблемними активами та казначейськими позицiями) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презентацiй Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової та мiжнародної фiнансової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, заступник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Виконуючий обов'язки Голови Правлiння-Перший заступник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК". За сумiсництвом не працює. Загальний стаж роботи - 33 рокiв. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Гурманчук Андрій Анатолійович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Нацiональний унiверситет державної податкової служби України, 2007, спецiальнiсть "Фiнанси", квалiфiкацiя - магстр з фiнансiв.
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України., Мiнiстерство фiнансiв України, 00013480
Примітки Члени Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них Статутом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ КБ «ПРИВАТБАНК». На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 Гурманчука Андрiя Анатолiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Посадова особа не володвє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Строк дiї повноважень посадової особи становить 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, головний спецiалiст вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, Голова ревiзiйної комiсiї АТ «УКРГАЗБАНК» Стаж роботи 13 рокiв
Маркарова Оксана Сергіївна Член Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - До наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Перший заступник Мiнiстра фiнансiв Украiни, Миністерство фінансів України, 00013480
Примітки На пiдставi особистої Заяви вiд 12 грудня 2018 року член Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Маркарова Оксана Сергiївна за власним бажанням та вiдповiдно до частини другої статтi 7 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" припинила свою дiяльнiсть та вийшла зi складу Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у зв'язку з призначенням на посаду Мiнiстра фiнансiв України. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Особа перебувала на посадi з 27.04.2018. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння (Президент) ПАТ Iнвестицiйна компанiя «IТТ-Iнвест»; Заступник Мiнiстра фiнансiв України - керiвник апарату Мiнiстерства фiнансiв України; Член Наглядової ради АТ «Ощадбанк»; Член Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк"; Член Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК"; Перший заступник Мiнiстра (Мiнiстерство фiнансiв України). Загальний стаж роботи - 22 роки.
Бережний Олексій Миколайович Член Правлiння
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - 5 (п’ять) рокiв
Освіта Вища. Київський орден Ленiна державного унiверситету iм. Т.Г. Шевченка, спецiальнiсть «Прикладна математика», 1981. SCHOOL OF FOREIGN SERVICE WASHINGTON D.C. THIS GERTIFICATE OF MERIT, 1996.
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння — директор департаменту фiнансового монiторингу, ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК", д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому договорi. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Бережного Олексiя Миколайовича призначено на посаду Член Правлiння Банку. На пiдставi Протоколу засiдання № 8 Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» вiд 23.03.2018 прийнято рiшення щодо припинення повноваження члена Правлiння Банку Бережного Олексiя Миколайовича вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України з 23.03.2018. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Особа перебувала на посадi з 22.12.2016. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор Департаменту фiнансового монiторингу НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, заступник директора Центру наукових дослiджень НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, виконуючий обов’язки начальника департаменту нагляду за нормативно-правовою вiдповiдальнiстю та фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, директор департаменту комплаєнсу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керiвник Служби фiнансового монiторингу НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, головний радник Голови Правлiння Групи радникiв Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Державний експортно-iмпортний банк України”, директор департаменту фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”, заступник Голови Правлiння — директор департаменту фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”. Загальний стаж роботи - 35 роки.
Сергеєв Олег Миколайович Член Правлiння (з питань корпоративного бiзнесу)
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Тернопiльська академiя народного господарства, спецiальнiсть “Фiнанси i кредит”, 1997. Львiвський орден Ленiна полiтех. iнституту iм. Ленiнського комсомолу, спецiальнiсть “Автоматизованi системи управлiння”, 1982.
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, Перший заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", 00039019
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного 28 серпня 2018 року, Сергеєв Олег Миколайович переведений з посади Першого заступника Голови Правлiння Банку на посаду члена Правлiння (з питань корпоративного бiзнесу) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудовогодоговору (контракту). Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: керуючий Захiдного комерцiйного макрорегiону (м. Львiв ) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу Захiдного комерцiйного макрорегiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу у Захiдному комерцiйному макрорегiонi (м. Львiв) центру корпоративного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, директор департаменту корпоративного бiзнесу в м. Львiв департаменту середнiх корпоративних клiєнтiв центру корпоративного бiзнесу та iнвестицiйного банкiнгу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдним комерцiйним макрорегiоном (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, Перший заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК" За сумiсництвом не працює. Загальний стаж роботи - 36 роки. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Чернишова Лариса Петрівна Член Правлiння (з питань управлiння ризиками)
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Київський державний економiчний унiверситет. Спецiальнiсть - Економiка пiдприємства, 1995 р. Вища. Мiжнародний iнститут менеджменту (МIМ-Київ). Спецiальнiсть - Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi, 2003р.
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Керiвник напрямку «Ризик-менеджмент», АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного 28 серпня 2018 року, Чернишову Ларису Петрiвну (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду члена Правлiння (з питань управлiння ризиками) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ПАТ «Корпоративний та Iнвестицiйний Банк «Кредi Агрiколь», Керiвник напрямку «Ризик-менеджмент» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. За сумiсництвом не працює. Загальний стаж роботи - 23 роки.
Шевчук Сергій Іванович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Рiвненський державний технiчний унiверситет, 2001 р., спецiальнiсть "Облiк i аудит", квалiфiкацiя "Економiст"
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу Департаменту контролю у галузi промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Держаудитслужби, Держаудитслужба, д/н
Примітки Члени Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них Статутом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Голова та члени Ревiзiйної комiсiї надiляються правами, обов’язками та несуть вiдповiдальнiсть, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ КБ «ПРИВАТБАНК». На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 Шевчука Сергiя Iвановича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Строк дiї повноважень посадової особи становить 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший контролер-ревiзор ТОВ "Роял Хоспiтелетi Груп"; заступник начальника вiддiлу ТОВ "Консалтингова компанiя "Форпост"; головний спецiалiст Департаменту розвитку ринкiв фiнансових послуг та фiнансового монiторингу, Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних iсторiй Нацкомфiнпослуг; головний державний фiнансовий iнспектор, начальник вiддiлу Департаменту iнспектування у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг, Департаменту контролю у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг Держфiнiнспекцiї; заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу Департаменту контролю у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг, Департаменту контролю у галузях промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Держаудитслужби. Стаж роботи 17 рокiв.
Харитич Сергій Володимирович Члена Правлiння (з питань електронного бiзнесу)
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет. Спецiальнiсть “Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї”, спецiалiст, 2005.
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи член Правлiння, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного 28 серпня 2018 року, Харiтiч Сергiй Володимирович (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) переведений з посади члена Правлiння Банку на посаду члена Правлiння (з питань електронного бiзнесу) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник Департаменту «Лабораторiя розробки програмного забезпечення» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", заступник керiвника Центру електронного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", член Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК". За сумiсництвом не працює. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Олексієнко Сергій Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - До наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Уповноважений з перспективних проектів, НАК "Нафтогаз України", д/н
Примітки На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження Члена Наглядової ради Олексiєнка Сергiя Олександровича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) та призначено на посаду Член Наглядової ради Банку представник акціонера (державиУкраїна) з 27.04.2018. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Члени Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них Статутом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами). Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член правління ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", Україна; Керiвник проектiв та програм у сферi нематерiального виробництва ТОВ "Континнiум"; Директор департаменту управлiння iнвестицiями та стратегiчного розвитку ТОВ "Континнiум"; Радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Головний радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Уповноважений з перспективних проектiв НАК "Нафтогаз України". Посадова особа емiтента також обiймає посаду уповноваженого з перспективних проектiв НАК "Нафтогаз України", Україна. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є представником акцiонера (держава Україна).
Ярмоленко Валентина Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - 5 (п’ять) рокiв
Освіта Вища. Ворошиловгр. машинобуд. iнститут, спец-сть “Обладнання та технологiя зварювального виробництва”, спецiалiст, 1984. Київська Вища Банкiвська Школа Мiжнарод. Центру ринкових вiдносин та пiдприємництва, спец-ть “Банкiвська справа”, спецiалiст, 2009.
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи член Правлiння - Головний бухгалтер, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому договорi. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного 28 серпня 2018 року, припинено повноваження Ярмоленко Валентини Василiвни (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) у якостi члена Правлiння Банку згiдно частини 3 статтi 99 Цивiльного Кодексу України, без припинення з нею трудового договру (контракту) та з залишенням її на посадi Головного бухгалтера АТ КБ "ПРИВАТБАНК" вiдповiдно до Наказу Голови Правлiння №Є.DN-КП-2016-7347975 вiд 22.12.2016 Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер — начальник департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, головний бухгалтер — директор департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, член Правлiння - Головний бухгалтер Банку. За сумiсництвом не працює. Загальний стаж роботи - 33 рiк. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Дрелінг Олександр Геннадійович Член Правлiння (з питань iнформацiйних технологiй)
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища.Київське вище iнженерне радiотехн. училище ППО, спец-ть “Радiотехнiчнi засоби”, 1985; кандидат технiчних наук, 1992. Київський вiйськовий iнститут управлiння та зв’язку, спецiальнiсть “Озброєння i вiйськова технiка”, 1997.
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правління, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного 28 серпня 2018 року, Дрелiнг Олександр Ганнадiйович переведений з посади Заступника Голови Правлiння Банку на посаду члена Правлiння (з питань iнформацiйних технологiй) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор з iнформацiйних технологiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”, директор департаменту пiдтримки IТ систем ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”, заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК". За сумiсництвом не працює. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Свистун Андрій Олександрович Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 (три) роки
Освіта Вища. Нацiональна гiрнича академiя України, 2000 р. спецiальнiсть "Менеджмент органiзацiй", менеджер-економiст; Днiпропетровський нацiональний унiверситет, 2006 р. спецiальнiсть "Правознавствсто", юрист
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, Міністерство фінансів України, 00013480
Примітки Голова та члени Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них Статутом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Голова та члени Ревiзiйної комiсiї надiляються правами, обов’язками та несуть вiдповiдальнiсть, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Згiдно Статуту Ревiзiйна комiсiя: На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 Свистуна Андрiя Олександровича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Строк дiї повноважень посадової особи становить 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, начальник вiддiлу з питань управлiння корпоративними правами держави в банках та аналiтичної роботи Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, начальник вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України. Стаж роботи 19 рокiв.
Маліж Франсіс (Frаnсіs Маlіgе) Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - До наступних рiчних загальних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя), Керуючий Директор у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна), ЄБРР, д/н
Примітки На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження Члена Наглядової ради Франсiса Малiжа (Francis Malige) (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) та обрано на посаду Член Наглядової ради Банку з 27.04.2018. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Члени Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами). Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя), Керуючий Директор у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна). Посадова особа емiтента також обiймає посаду Керуючого Директора відділу фінансових установ ЄБРР (Велика Британія). Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є незалежним директором.
Самаріна Ганна Юріївна Заступник Голови Правління (з питань фінансів)
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2018 - 3 (три) роки
Освіта Вища, Донецкий государственный университет , спецiальнiсть - Економiчна теорiя, 1996р.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Заступник Голови Правління, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 14360570
Примітки Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється вiдповiдно до закону. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). У зв'язку зi змiною органiзацiйної структури Банку на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проведеного 28 серпня 2018 року, Самарiна Ганна Юрiївна (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) переведена з посади Заступника Голови Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння (з питань фiнансiв) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року на строк 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник Голови Правлiння - начальник департаменту фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк"; консультант, департамент фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк", заступник Голови Правлiння АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Загальний стаж роботи - 22 роки

Ліцензії

Дата  
22 05.10.2011 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 05.10.2011
Опис Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй не має термiну дiї та не потребує його продовження.
АЕ 185058 17.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
АЕ 185059 17.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
АЕ 263147 12.06.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.06.2013
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
АЕ 263148 12.06.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.06.2013
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
АЕ 263149 12.06.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.06.2013
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» #33306921
Адреса 01001, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.19а
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 516
Аудиторська палата України
з 21.01.2005
Контакти +380444903000, +380444903030
Примітки Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська Фiрма “ПКФ Аудит-Фiнанси” #34619277
Адреса 01054, УКРАЇНА, м. Київ, вулиця О. Гончара, будинок 41/лiт. "а"/, 3 Поверх
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 3886
Аудиторська палата України
з 26.10.2006
Контакти +380445012531, +380445012531
Примітки Вид послуг, які надає особа: .Огляд квартальної фiнансової звiтностi Банку
Fitch Ratings Ltd
Адреса E14 5, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Лондон, North Colonnade, 30
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти +44 20 3530 1000, +44 20 3530 1000
Примітки Вид послуг, які надає особа: Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.
Moody's Investors Service Limited, Russian Branch
Адреса д/н, Russia, Moscow 125047, Tverskaya-Yamskaya Street, 21 Four Winds Plaz
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти +7-495-228-6056, +7-495-228-6056
Примітки Вид послуг, які надає особа: Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента
White & Case LLP
Адреса д/н, Great Britain, London EC2N 1DW, 5 Old Broad Street
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 44 20 7532 1000, 44 20 7532 1000
Примітки Вид послуг, які надає особа: Reistration No. GB 244 1469 69 Консультацiйнi послуги
AlixPartners Services UK LLP
Адреса д/н, UNITED KINGDOM, London EC4A 3BF, 6 New Street Square
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 44 20 7098 7400, 44 20 7098 7400
Примітки Вид послуг, які надає особа: Реєстрацiйний код ОС397453 Консультацiйнi послуги
Hogan Lovells International LLP
Адреса д/н, UNITED KINGDOM, London, EC21A 2FG Atlantic House, Holborn
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 44 20 7296 2001, 44 20 7296 2001
Примітки Вид послуг, які надає особа: Реєстрацiйний номер ОС323639. Юридичнi послуги
АДВОКАТСЬКЕ ОБ“ЄДНАННЯ « ЮРИДИЧНА ФIРМА «ЕКВО» #40832624
Адреса 04053, УКРАЇНА, м. Київ, пров. Бехтеревський, 4 А, н/п №19
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 044 4909100, 044 4909100
Примітки Вид послуг, які надає особа: юридичні послуги
Kroll Assoiates U.K. Limited
Адреса д/н, UNITED KINGDOM, London, EC4A 4AB Nexus Place, 25 Farringdon Street
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 44 20 7029 5000, 44 20 7029 5000
Примітки Вид послуг, які надає особа: Company No. 02020412 Консультацiйнi послуги
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP
Адреса д/н, UNITED KINGDOM, London, WC1V 6LJ 90 High Holborn
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 44 20 7653 2000, 44 20 7653 2000
Примітки Вид послуг, які надає особа: Реєстрацiйний код ОС337278 Консультацiйнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЮРИДИЧНА ФIРМА « ЕВРIС" #41521136
Адреса 01030, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 52
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти +380930180433, +380930180433
Примітки Вид послуг, які надає особа: юридичні послуги.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АСТЕРС КОНСАЛТ» #38546868
Адреса 03150, УКРАЇНА, м. Київ, вул. А. Барбюса, буд. 40
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 044 2306000, 044 2306000
Примітки Вид послуг, які надає Юридичнi послуги
Chrysses Demetriades & Co LLC
Адреса д/н, Cyprus, Limassol, 13 Georgiou Karaiskakis Street, 3032
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 357 25 588055, 357 25 588055
Примітки Вид послуг, які надає особа: Юридичні послуги
Antis Triantafyllides & Sons LLC
Адреса д/н, Cyprus, 1065 Nicosia Capital Center, 9th floor, 2-4 Arch. Makarios III
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 357 22 670 670, 357 22 670 670
Примітки Вид послуг, які надає особа: Юридичні послуги
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Страхова компанiя «АХА Страхування Життя» #35692536
Адреса 04070, УКРАЇНА, м. Київ, вул.Iллiнська, буд.8
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АЕ № 284381
Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг
з 11.02.2014
Контакти (044) 390-72-86, (044) 496-72-86
Примітки Вид послуг, які надає особа: страхування вiд нещасних випадкiв; страхування здоров`я на випадок хвороби.
Приватне акцiонерне товариство «Страхова Компанiя «ПРОВIДНА» #14360570
Адреса 03049, УКРАЇНА, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 25
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ № 520914
Дежфiнпослуг
з 16.02.2010
Контакти 0 800 30 10 30, 0 800 30 10 30
Примітки Вид послуг, які надає особа: Страхова дiяльнiсть Лiцензiї:АВ № 520914 вiд 16.02.2010р., АВ № 520913 вiд 16.02.2010р., Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України № 402 вiд 29.03.2002р., АВ №594446 вiд 20.01.2012р виданi Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг Здiйснення страхування вiдповiдальностi перед третiми особами; страхування майна; страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “УНIКА” #20033533
Адреса 01032, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 70-А
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АЕ № 293990
Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг
з 07.08.2014
Контакти (044) 225-6000, (044) 225-6000
Примітки Вид послуг, які надає особа: страхова дiяльнiсть Лiцензiя АЕ № 293962 вiд 07.08.2014, Нацкомфiнпослуг. Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного), Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я).
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» #30115243
Адреса 03062, УКРАЇНА, м. Київ, пр. Перемоги, 65
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ №500441
Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг
з 02.12.2009
Контакти +38(044) 536-00-20, +38(044) 536-00-21
Примітки Вид послуг, які надає особа: Страхова дiяльнiсть Лiцензiя АГ №569183 вiд 06.01.2011, Держфiнпослуг. Здiйснення страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» #30370711
Адреса 04071, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ Правила ЦД ЦП No2092
д/н
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Вид послуг, які надає особа: Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги, пов'язанi iз провадженням депозитарноi дiяльностi, проводить операцiї у системi депозитарного облiку, здiйснює контроль за депозитарними установами та регулює вiдносини, що виникають в процесi провадження депозитарної дiяльностi мiж ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, Нацiональним банком України, депозитарiями- кореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами та iншими особами вiдповiдно до законодавства України, надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї
Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03680, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044) 498-38-15, (044) 498-38-15
Примітки Вид послуг, які надає особа: Послуга з iнформацiйно-технiчної пiдтримки,
Нацiональний банк України #00032106
Адреса 01601, УКРАЇНА, м. Київ, алея Героїв Небесної Сотнi, 9
Діятельність Депозитарна діяльність Національного банку України
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044) 253-01-80, (044) 253-77-50
Примітки Вид послуг, які надає особа: Нацiональний банк України є учасником депозитарної системи вiдповiдно до статтей 13, 17 Закону України «Про депозитарну систему України», рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30 липня 2013 року No 1331 «Про особливостi провадження дiяльностi Нацiонального банку України як учасника депозитарної системи», зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20 серпня 2013 року за No 1431/23963 .
Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» #35917889
Адреса 04107, УКРАЇНА, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Розрахунково-клірингова діяльність
Ліцензія
№ АЕ 263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 04.10.2013
Контакти (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
Примітки Вид послуг, які надає особа: ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» надає послуги з проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цiнних паперiв проти оплати».
Hughes Hubbard&Reed LLP
Адреса д/н, USA, Washington, D.C. 20006-2401 1775 I Street, N.W.
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 202-721-4600, д/н
Примітки Вид послуг, які надає особа: tax ID 13-560-5391 Юридичнi послуги
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «КРАЇНА» #20842474
Адреса 04176, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Електрикiв, 29А
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ №528587
Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг
з 07.04.2010
Контакти (044) 590-48-00, 044) 590-48-01
Примітки Вид послуг, які надає особа: Страхова дiяльнiсть Лiцензiї АВ №528587 вiд 07.04.2010р., АВ №528583 вiд 07.04.2010р.; АВ №528580 вiд 07.04.2010р;. АВ № 528590 вiд 07.04.2010р., Держфiнпослуг. Здiйснення страхування вiдповiдальностi перед третiми особами; страхування майна; страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)”
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «АХА Страхування" #20474912
Адреса д/н, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Iллiнська, буд. 8
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ № 483279
Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг
з 17.09.2009
Контакти 0 800 60 69 76, 0 800 60 69 76
Примітки Вид послуг, які надає особа: Страхова дiяльнiсть Здiйснення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
ТОВ «Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» #37413337
Адреса 00407, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, буд. 4-А, Лiтера А
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія
№ 8
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.04.2012
Контакти (044) 383-59-64, (044) 383-27-50
Примітки Вид послуг, які надає особа: Надання рейтингових послуг, визначення кредитного рейтингу банку

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
Мiждержавний науково-iнновацiйний електротехнiчний концерн «БIЛРОСЕЛЕТЕКС» 14360570
Адреса м. Мiнськ, вул. Варвашенi, буд. 11
Опис Iнвестицiї здiйснено у 1997 роцi. Вiдсоток участi складає 22,5%. Юридична особа знаходиться в стадiї лiквiдацiї.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТУДІЯ ФАКТ-ІНФО" #20196910
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, БУД. 53, К. 113
Опис Iнвестицiї здiйснено у 2006 роцi. Вiдсоток участi складає 20%. Основний вид дiяльностi пiдприємства - Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку. Вiдповiдно до чинного законодавства статуту Емiтент має наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi Товариством, приймати рiшення про змiни статутного капiталу, брати участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених Статутом, одержувати iнформацiю стосовно дiяльностi товариства, стану його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ІНВЕСТОР" #20234786
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. УДАРНИКІВ, БУД. 30
Опис Iнвестицiї здiйснено у 1993 роцiу розмiрi 15% статутного капiталу. Основний вид дiяльностi - Неспецiалiзована оптова торгiвля. Вiдповiдно до чинного законодавства статуту Емiтент має наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi Товариством, приймати рiшення про змiни статутного капiталу, брати участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених Статутом, одержувати iнформацiю стосовно дiяльностi товариства, стану його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.
АСОЦІАЦІЯ "ДНІПРОВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ СОЮЗ" #21926476
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ПРОСП. ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, БУД. 60
Опис Iнвестицiї здiйснено у 1997 роцi. Розмир внеску - 350 грн.
ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ПРАВООХОРОННИМ ОРГАНАМ #23182794
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД. 120"А"
Опис Участь у фондi з 1995 року.Вiдсоток участi складає 10%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИМ2000" #23646710
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. ПАНІКАХИ, БУД. 2, КОРП. 12
Опис Iнвестицiї здiйснено у 2008 роцi у розмiрi 433 356,00 грн, що складає 9,8%. Основний вид дiяльностi пiдприємства - Оптова торгiвля комп'ютерами, периферiйним устаткованням i програмним забезпеченням. Емiтент має наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi Товариством, брати участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених Статутом, одержувати iнформацiю стосовно дiяльностi товариства, стану його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВ МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ ІНТЕРНЕШНЛ" #24665922
Адреса ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, БУД. 5
Опис Iнвестицiї у створення пiдприємства здiйснено у 1997 роцi у розмiрi 18 700,00 грн, що складає 11,44% статутного капiталу. Основний вид дiяльностi - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Вiдповiдно до чинного законодавства статуту Емiтент має наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi Товариством, приймати рiшення про змiни статутного капiталу, брати участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених Статутом, одержувати iнформацiю стосовно дiяльностi товариства, стану його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "А - ЛЕКС" #30620184
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУД. 32
Опис Iнвестицiї здiйснено у 2000 роцi у розмiрi 1 900 грн, що складає 60% статутного капiталу. Основний вид дiяльностi - Дiяльнiсть у сферi права. Емiтент має наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi Товариством, брати участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених Статутом, одержувати iнформацiю стосовно дiяльностi товариства, стану його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХТРАНС" #31559095
Адреса ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯКІРА, БУД. 2, КВ. 2
Опис Iнвестицiї здiйснено у 2004 роцi у розмiрi 260 200,00 грн, що складає 19,04% статутного капiталу. Пiдприємство знаходиться у станi припинення.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТАКТ" #31655768
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ПРОСП. ПУШКІНА, БУД. 3, КВ. 3
Опис Iнвестицiї здiйснено у 2005 роцi . 9% статутного капiталу.Основний вид дiяльностi - неспецiалiзована оптова торгiвля Емiтент має наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi Товариством, брати участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених Статутом, одержувати iнформацiю стосовно дiяльностi товариства, стану його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДМАШСЕРВІС" #31958811
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ТОВАРНА, БУД. 18
Опис Iнвестицiї здiйснено у 2007 роцi у розмiрi 1 386,00 грн, що складає 9,9% статутного капiталу. Основний вид дiяльностi - Неспецiалiзована оптова торгiвля. Емiтент має наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi Товариством, брати участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених Статутом, одержувати iнформацiю стосовно дiяльностi товариства, стану його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОБОС" #32470815
Адреса М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУД. 84А
Опис Iнвестицiї здiйснено у 2004 роцi . Розмiр iнвестицiї складає 99,85% статутного капiталу ПрАТ "КОБОС". Основний вид дiяльностi - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Емітенту надається сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ" #33546706
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, БУД. 1-Д
Опис Вкладення здiйснено у 2005 роцi у розмiрi 14 600,00 грн та у 2008 роцi у розмiрi 4 970 800,00 грн, що разом складає долю в статутному капiталi - 99,70%. Основний вид дiяльностi пiдприємства - Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй. Емiтент має наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi Товариством, брати участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених Статутом, одержувати iнформацiю стосовно дiяльностi товариства, стану його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕЙТГАРАНТ" #35863797
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУД. 32
Опис Iнвестицiї здiйснено у 2008 роцi.Складає 99,99% статутного капiталу. Основний вид дiяльностi - Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами. Емiтент має наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi Товариством, брати участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених Статутом, одержувати iнформацiю стосовно дiяльностi товариства, стану його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" #36053130
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ПР. ЯВОРНИЦЬКОГО ДМИТРА, БУД. 12
Опис Iнвестицiї у створення пiдприємства здiйснено у 2008 роцi у розмiрi 52 494,75 грн, що складає долю участi 6,16% статутного капiталу. Основний вид дiяльностi - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту. Емiтент має наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi Товариством, брати участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених Статутом, одержувати iнформацiю стосовно дiяльностi товариства, стану його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛ ТІ ГРУП" #36572550
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУД. 32, К. 212
Опис Iнвестицiї здiйснено у 2009 роцi., що складає 70,00% статутного капiталу. З 11.10.2017 - в станi припинення. Емiтент має наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi Товариством, брати участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених Статутом, одержувати iнформацiю стосовно дiяльностi товариства, стану його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.
AS «PrivatBank» Латвийская Республика 14360570
Адреса г. Рига, ул Муйтас 1, LV-1134
Опис Iнвестицiї здiйснено у 2010 роцi. Участь у СК складає 46,54%.

Власники акцій

Власник Частка
Держава Україна в особі Міністерства фінансів України / #00013480 100.00%
Адреса м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
Код 00013480

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Держава Україна в особі Міністерства фінансів України / #00013480 735 927 657 шт 100.00%
Адреса УКРАЇНА, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2