Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (500) Банкрутство (2) ДАБІ (80) Перевірки (60)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

#14360570

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 14360570
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 054809
Дата державної реєстрації 19.03.1992
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Управлiння Нацiонального банку України у Днiпропетровськiй областi
МФО: 305299
Номер рахунку: 32009100400
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Commerzbank AG, Frankfurt am Main SWIFT: COBADEFF
МФО:
Номер рахунку: 400 8867004 01
Контакти
+38 (080) 050-00-03
hotline@privatbank.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Крижановський Станіслав Вікентійович Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Служба Безпеки»
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Криворiзький ордена Трудового Червоного Прапора гiрничорудний iнститут, спецiальнiсть - "Промислове та громадянське будiвництво".
Українська державна юридична академiя.
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Керiвника напрямку "Служба Безпеки " ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення щодо паспортних даних та iнформацiї щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) обраний на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - Керiвник напрямку "Служби Безпеки ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Вітязь Олександр Павлович Заступник Голови Правлiння — Керiвник Центру електронного бiзнесу
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, "Прикладна математика", 1992
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Керiвника бiзнесу "Центр електронного бiзнесу" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримав протягом звiтного року.
У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) обраний на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - Начальника Департаменту пластикових карт, Керiвника бiзнесу "Центр електронного бiзнесу".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Яценко Володимир Анатолійович Перший Заступник Голови Правлiння — Керiвник корпоративного VIP-бизнесу
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї, 1992
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Заступника Голови Правлiння банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства., Першi Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2011 року.
У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) переобраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - Комерцiйний агент, Начальник сектору погашення кредитної заборгованостi, Начальник вiддiлу бiржової заборгованостi, Заступник Начальника Валютного управлiння по валютним операцiям, Начальник Валютного управлiння, В.О. Керiвника Напрямку "Мiжбанкiвськiй бiзнес", Заступник Голови Правлiння банку.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Крижановський Станіслав Вікентійович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Криворiзький ордена Трудового Червоного Прапора гiрничорудний iнститут, спецiальнiсть - "Промислове та громадянське будiвництво".
Українська державна юридична академiя.
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Керiвник напрямку "Безпека" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та трудового договору. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в тому числi в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи.

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки згiдно Статуту.

Перелiк попереднiх посад що обiймав - Керiвник напрямку "Безпека" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою особою не надавалось.

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Волков Микита Анатолійович Перший Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Iнформацiйнi технологiї»
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургiйний iнститут iм. Л.I.Брєжнева, спец-ть - економiка та органiзацiя металургiйної промисловостi, 1984 р.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Начальника напрямку технiчної пiдтримки, Заступника Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства., Першi Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2011 року.
У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) переобраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - аспiрант, молодший науковий працiвник,Завiдуючий сектором обчислювальної технiки, начальник вiддiлу автоматизацiї банкiвської дiяльностi та економiчного аналiзу, В.О. Головного економiста, Начальник проекту регiональної клiрингової палати, Начальник Управлiння прискорених розрахункiв та технiчного забезпечення засобiв автоматизацiї та зв'язку, В.О. Заступника Голови Правлiння, В.О. Начальника напрямку технiчної пiдтримки, Заступник Голови Правлiння.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Лопатіна Марія Дмитрівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1956 р. н. (66 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Днiпропетровський iнститут iнженерiв транспорту, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1983р.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства та Положеннi "Про Ревiзiйну комiсiю", згiдно якого Ревiзiйна комiсiя:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю".

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в тому числi в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи.
Згiдно Протоколу № 27 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 08 серпня 2011 року посадову особу переобрано на новий термiн - 5 рокiв згiдно Статуту.

Перелiк попереднiх посад що обiймала - начальник планового вiддiлу, головний податковий iнспектор, головний бухгалтер, Голова Ревiзiйної комiсiї .
Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою особою не надавалось.

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Басан Олена Іванівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1987р.
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства та "Положеннi про ревiзiйну комiсiю", згiдно якого Ревiзiйна комiсiя:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю".

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в тому числi в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи.

Згiдно Протоколу № 27 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 08 серпня 2011 року посадову особу переобрано на новий термiн - 5 рокiв згiдно Статуту.

Перелiк попереднiх посад що обiймала - iнженер, державний податковий iнспектор, бухгалтер, головний бухгалтер.
Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою особою не надавалось.

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Кандауров Юрій Васильович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, спецiальнiсть - гiрничий iнженер, 1989 р.
Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 1998 р.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Керiвник Iндивiдуального бiзнесу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та трудового договору. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в тому числi в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи.

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки згiдно Статуту.

Перелiк попереднiх посад що обiймав - завiдуючий вiддiлом комсомольської органiзацiї РК ЛКСМ України, секретар комiтету комсомолу Днiпропетровського гiрничого iнституту, iнженер,
економiст кредитного вiддiлу, начальник вiддiлу координацiї та контролю кредитних вкладень, заступник начальника Управлiння з питань кредитування, заступник начальника Кредитно-iнвестицiйного управлiння, начальник Департаменту кредитної адмiнiстрацiї, в.о. начальника Кредитно-iнвестицiйного управлiння, Керуючий Криворiзьким фiлiалом, Керiвник Iндивiдуального бiзнесу.
Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою особою не надавалось.

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Шмальченко Людмила Олександрівна Заступник Голови Правлiння — Директор Казначейства
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1990 р.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Керiвника Мiжбанкiвського бiзнесу-Директора казначейства ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) переобрана на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - викладач iнституту, асистент кафедри, провiдний експерт,Начальник вiддiлу аналiзу та планування, Начальник вiддiлу операцiй на вiдкритому ринку, Начальник Управлiння операцiй на вiдкритому ринку, Керiвник Управлiння по роботi з державними борговими зобов'язаннями, Начальник Департаменту ресурсiв Казначейства, Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу-Директор казначейства
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Чмона Любов Іванівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Київський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1980 р.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Начальник Департаменту промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та трудового договору. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в тому числi в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи.

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки згiдно Статуту.

Перелiк попереднiх посад що обiймала -економiст, ст.економiст, другий секретар Iндустрiального РК ЛКСМУ, головний економiст, головний бухгалтер, головний спецiалiст з економiчного аналiзу, начальник вiддiлу фiнансового менеджменту, начальник Управлiння бiзнес-консалтингу та реструктуризацiї пiдприємств, Начальник Департаменту антикризової пiдтримки пiдприємств та проектного фiнансування корпоративних клiєнтiв, Начальник Департаменту промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв.
Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою особою не надавалось.

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Боголюбов Геннадій Борисович Голова Наглядової ради
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, промислово та громадянське будiвництво, iнженер.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ВАТ " Укрнафта"- член наглядової ради
Примітки Голова Наглядової Ради Банку обирається загальними зборами з числа членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, пiдписує трудовий договiр з Головою Правлiння Банку та з головним бухгалтером, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову Раду.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про Наглядову Раду Банку.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння:
8.1) обирає, призначає та звiльняє Голову Правлiння Банку;
8.2.) обирає, призначає та звiльнює членiв Правлiння;
8.3.) визначає кiлькiсний склад Правлiння Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визн3аченого п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до абз. 1 п. 9.2.10 та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.2.9 цього Статуту;
16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому п. 10.2 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до п. 10.1 та п. 10.2 цього Статуту;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законом або статутом Банку;
24) контролює виконання рiшень Зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
25) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затверджує їх статути та положення;
26) заслуховує результати перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку фiнансово-господарської дiяльностi Банку, пропонує рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, визначає обсяг iнформацiї за результатами перевiрок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї;
27) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв фiлiй та представництв Банку;
28) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
29) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi "28" цього пункту;
30) приймає рiшення про приєднання до Банку iнших господарських товариств;
31) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
32) затверджує звiти Правлiння Банку;
33) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
34) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
35) подає Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
36) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
37) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
38) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
39) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку, фiлiй та представництв;
40) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
41) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
42) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
43) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад,якi займав протягом всiєї свої дiяльностi, а також iнформацiї щодо посад,якi обiймає на iнших пiдприємствах .
Винагороду (в тому числi в натуральнiй), за виконання своїх обов'язкiв протягом 2011 року посадова особа не отримувала.
Протягом 2011 року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Вітязь Олександр Павлович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, "Прикладна математика", 1992
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Керiвник "Центру електронного бiзнесу" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та трудового договору. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в тому числi в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи.

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки згiдно Статуту.

Перелiк попереднiх посад що обiймав - кредитий iнспектор, начальник Департаменту пластикових карток, заступник керуючого - начальник департаменту банкiвських карток, начальник департаменту банкiвських карток, економiст, начальник управлiння платiжних карток, начальник Департаменту пластикових карток, Керiвник "Центру електронного бiзнесу".
Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою особою не надавалось.

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Гур'єва Тетяна Михайлівна Заступник Голови Правлiння — Керiвник Бiзнесу обслуговування клiєнтiв
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iсторик, викладач iсторiї та суспiльство ведення, 1985 рiк,
Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та пiдприємництва, спецiальнiсть - Банкiвська справа, 1999 рiк.
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Начальнику Департаменту VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - лаборант, документовед, Експера кредитного вiддiлу, Економiст кредитного вiддiлу, Начальник служби Кредитно - факторингового управлiння, Начальник вiддiлу персональних банкiвських послуг, Начальник вiддiлу банкiвського обслуговування, Начальник VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв, Начальник Департаменту VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Кандауров Юрій Васильович Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Роздрiбний бiзнес»
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, спецiальнiсть - гiрничий iнженер, 1989 р.
Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 1998 р.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Керiвника бiзнесу "Обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
В 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - Економiст кредитного вiддiлу, Начальник вiддiлу координацiї та контролю кредитних вкладень, Заступник начальника Управлiння з питань кредитування, Заступник начальника Кредитно - iнвестицiйного управлiння, Начальник Департаменту кредитної адмiнiстрацiї, В.О. Начальник Кредитно - iнвестицiйного управлiння, Начальник Управлiння ризиками, Управляючий Криворiзьким фiлiалом, Керiвник iндивiдуального бiзнесу, Керiвник бiзнесу "Обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв".
Iнша iнформацiя щодо попереднiх посад вiдсутня.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Гур'єва Тетяна Михайлівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iсторик, викладач iсторiї та суспiльство ведення, 1985 рiк,
Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та пiдприємництва, спецiальнiсть - Банкiвська справа, 1999 рiк.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Начальнику Департаменту VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та трудового договору. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в тому числi в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи.

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки згiдно Статуту.

Перелiк попереднiх посад що обiймала - машинiст-стенографiст, лаборант, документовед, начальник вiддiлу кадрiв, експерт кредитного вiддiлу, економiст кредитного вiддiлу, начальник служби "Персональний банкiр", начальник вiддiлу персонального обслуговування, начальник вiддiлу VIP - обслуговування, Начальник Департаменту VIP-обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв.
Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою особою не надавалось.

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Терьохін Ігор Леонідович Начальник департаменту фiнансового монiторингу
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, спец-ть - обробка металiв тиском, рiк закiнчення - 1983. Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та пiдприємництва, спец-ть - Банкiвська справа, 1999 р.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Начальнику Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2011 року.
У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - лаборант,iнструктор, молодший науковий спiвробiтник,Бухгалтер Клiрингового управлiння, Бухгалтер Валютного управлiння, Начальник сектору кореспондентських рахункiв "NOSTRO", Начальник вiддiлу по контролю за експортно - iмпортними операцiями, Начальник вiддiлу валютного контролю та формування звiтностi - Заступник головного бухгалтеру Мiжбанкiвського бiзнесу, Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Заступник Голови Правлiння.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Гороховський Олег Володимирович Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Кредитнi карти та зарплатнi проекти»
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1996 р.
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Керiвника бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй), яку отримала протягом 2011 року.
У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - куратора вiддiлу кореспондентських вiдношень Валютного управлiння, Начальнику сектору Управлiння кореспондентських вiдношень, Заступника начальнику управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальнику управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку - Заступника Керiвника Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Керiвника бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПриватБанку.
Iнша iнформацiя щодо попереднiх посад вiдсутня.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Мартинов Олексій Георгійович Член Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-електромеханiк, 1989р.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначено Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову Раду", прийнятого Зборами акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту;
16) прийняття рiшень про створення банкiвських корпорацiй, банкiвських холдингових груп, фiнансових холдингових груп та участь у них, про заснування iнших юридичних осiб, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй вiдповiдно до Статуту;
23) контроль виконання рiшень загальних зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх положень;
25) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi "25" цього пункту;
27) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
28) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затверджує звiти Правлiння Банку;
30) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подає загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
36) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку;
37) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
38) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
39) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
40) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту "25" цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) приймає рiшення щодо покриття збиткiв;
43) щорiчно затверджує кредитну полiтику Банку;
44) щорiчно затверджує полiтику Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов'язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п'ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду.
Повноваження, передбаченi пунктами 1 - 23 та пунктами 25 - 46 належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради i не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, крiм загальних зборiв Банку.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про Наглядову Раду Банку.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв за винятком тих, якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
За рiшенням Наглядової Ради повноваження, що не належать до її виключної компетенцiї, можуть бути делегованi Правлiнню Банку.

Протягом 2011 року виплата посадовiй особi винагороди (в тому числi в натуральнiй формi) емiтентом не здiйснювалась.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо даних паспорта фiзичної особи.
Згiдно Протоколу № 27 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 08 серпня 2011 року посадову особу переобрано на посаду на термiн, визначений Статутом Товариства - 3 роки з дати затвердження її повноважень загальними зборами акцiонерiв 08.08.2011.

Попереднi посади, що обiймались посадовою особою - Директор ТОВ "СОЛМ ЛТД", Член Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою особою не надавалось.

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Єршова Ніна Сергіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1949 р. н. (73 роки)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Караваєвський сiльськогосподарський iнститут, бухгалтерський облiк, спецiальнiсть - економiст, 1972р.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства та "Положеннi про ревiзiйну комiсiю", згiдно якого Ревiзiйна комiсiя:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю".

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в тому числi в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи.

Згiдно Протоколу № 27 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 08 серпня 2011 року посадову особу переобрано на новий термiн - 5 рокiв згiдно Статуту.

Перелiк попереднiх посад що обiймала - державний податковий iнспектор, головний бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї.
Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою особою не надавалось.

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Пікуш Юрій Петрович Генеральний Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-металург (1985 р.), iнженер-економiст (1992 р.), Днiпропетровський нацiональний унiверситет, спецiальнiсть — фiнанси (2007)
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Першого Заступника Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства в межах суми, що еквiвалентна 500 000 (п'ятистам тисячам) доларiв США, вчиняє правочини (укладає договори, угоди, пiдписує контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену Статутом.
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Ради або Зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень;
б) видає довiреностi в межах повноважень Правлiння i Голови Правлiння.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2011 року.
У 2010 роцi за рiшенням Наглядової ради вiд 05.02.2010 р обраний на посаду Генерального заступника Голови Правлiння Банку на новий строк.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - електромонтер, помiчник майстра, майстер, старший iнженер, начальник вiддiлу, зав вiддiлом, Заступник генерального Директора, Керiвник вiддiлу розвитку та iнвестицiй, Заступник Голови Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Дубілет Олександр Валерійович Голова Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1984 р, Днiпропетровська нацiональна металургiйна академiя, спецiальнiсть - Пiдприємництво, менеджмент та маркетинг, 2000 р.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи В.О. Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження Голови Правлiння визначенi у Статутi Товариства.
а) дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях i пiдприємствах;
б) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку;
в) затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються оперативно-господарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової Ради та Правлiння, затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов'язковi для виконання працiвниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;
г) вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
д) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовим узгодженням Нацiонального банку України;
е) вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим законодавством та цим Статутом;
є) видає довiреностi;
ж) здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
з) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть Голови Правлiння визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2011 року.
У 2010 року за рiшенням Наглядової ради обраний на посаду Голови правлiння на новий строк.
Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi:розмiтник,звукорежесер, майстер, iнженер, iнженер-економiст,комерцiйний директор, Заступника Голови Правлiння, перший заступник Голови Правлiння банку,В.О. Голови Правлiння.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Коротіна Любов Іванівна Член правлiння - Головний бухгалтер
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Одеський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1992 р.
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Заступник Головного бухгалтера ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiттного року.
У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) переобрана на новий строк на посаду Член Правлiння-Головний бухгалтер.
Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа-старший бухгалтер,економiст,старший економiст, завiдуючий сектором, начальник вiддiлу, заступник головного бухгалтера банку.
Протягом звiтного року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Новіков Тимур Юрійович Перший Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Державна гiрнича академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1995 р.Київська вища банкiвськая школа мiжнародного iнституту ринкових вiдносин та пiдприємництва, спецiальнiсть - Фiнанси i кредит, 1998 р.
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Заступника Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства., Першi Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2011 року.
У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) переобраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - бухгалтер, Експерт вiддiлу документарних операцiй, Начальник вiддiлу документарних операцiй, Начальник вiддiлу фiнансування мiжнародної торгiвлi, Заступник Начальника Управлiння фiнансування мiжнародної торгiвлi та документарних операцiй, Начальник Управлiння фiнансування мiжнародної торгiвлi та документарних операцiй, Директор Департаменту мiжнародних корпоративних операцiй, Заступник Голови Правлiння банку. Iнша iнформацiя щодо попереднiх посад вiдсутня.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Чмона Любов Іванівна Заступник Голови Правлiння — Керiвник Бизнесу бюджетування промислових i комерцiйних пiдприємств
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Київський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1980 р.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Начальника Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP - клiєнтiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) переобрана на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймав -економiст,ст. економiст,главний економiст, секретар РК ЛКСМУ, Головний спецiалiст по економiчному аналiзу, Начальник вiддiлу фiнансового менеджменту, Начальник Управлiння бiзнес - консалтингу та реструктуризацiї пiдприємств, Начальник Департаменту антикризової пiдтримки пiдприємств та проектного фiнансування корпоративних клiєнтiв, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних пiдприємств, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP - клiєнтiв
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Коротіна Любов Іванівна Головний бухгалтер
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Одеський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1992 р.
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи В.о. Головного бухгалтера ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та трудового договору. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в тому числi в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи.

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано до складу Правлiння на новий строк - 3 роки згiдно Статуту.

Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа - старший бухгалтер, економiст, старший економiст, завiдуючий сектором, начальник вiддiлу, заступник головного бухгалтера, в.о. Головного бухгалтера.
Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою особою не надавалось.

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Заворотний Володимир Григорович Заступник Голови Правлiння — Директор Київського ГРУ
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Українська сiльськогосподарча академiя, спец. - електрифiкацiя с/г, 1980р; Українська сiльськогосподарча академiя, спец. — менеджмент органiзацiй, 1990р., Українська академiя банкiвської справи, спец. — банкiвська справа, 2003
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Директора Київського Головного регiонального управлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй), яку отримала протягом 2011 року.
У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - перший секретар К-Святошинського РКЛКСМУ, голова ЦКК ЛКСМУ ,голова контрольної комiсiї,Директора Київського Головного регiонального управлiння ПриватБанку, Перший заступник Голови Правлiння.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Дубілет Дмитро Олександрович Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Загальний маркетинг та реклама»
Рік народження 1985 р. н. (37 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка,спецiальнiсть -Маркетинг, 2006р., MBA в Лондонськiй Бiзнес Школi, спецiальнiсть - Менеджмент органiзацiй, 2011р.
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Керiвник Департаменту мiжнародних розрахункiв за валютними операцiями ГО
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй), яку отримала протягом 2011 року.
Перелiк попереднiх посад що обiймав — Керiвник Департаменту мiжнародних розрахункiв за валютними операцiями ГО.
Iнша iнформацiя щодо попереднiх посад вiдсутня.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Коломойський Ігор Валерійович Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Днiпропетровсьий металургiйний iнститут, iнженер-металург, 1984р.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначено Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову Раду", прийнятого Зборами акцiонерiв.
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту;
16) прийняття рiшень про створення банкiвських корпорацiй, банкiвських холдингових груп, фiнансових холдингових груп та участь у них, про заснування iнших юридичних осiб, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй вiдповiдно до Статуту;
23) контроль виконання рiшень загальних зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх положень;
25) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi "25" цього пункту;
27) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
28) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затверджує звiти Правлiння Банку;
30) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подає загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
36) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку;
37) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
38) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
39) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
40) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту "25" цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) приймає рiшення щодо покриття збиткiв;
43) щорiчно затверджує кредитну полiтику Банку;
44) щорiчно затверджує полiтику Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов'язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п'ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду.
Повноваження, передбаченi пунктами 1 - 23 та пунктами 25 - 46 належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради i не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, крiм загальних зборiв Банку.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про Наглядову Раду Банку.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв за винятком тих, якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
За рiшенням Наглядової Ради повноваження, що не належать до її виключної компетенцiї, можуть бути делегованi Правлiнню Банку.

Протягом 2011 року виплата посадовiй особi винагороди (в тому числi в натуральнiй формi) емiтентом не здiйснювалась. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо даних паспорта фiзичної особи.
Згiдно Протоколу № 27 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 08 серпня 2011 року посадову особу переобрано на посаду на термiн, визначений Статутом Товариства - 3 роки з дати затвердження їх повноважень загальними зборами акцiонерiв 08.08.2011.

Попереднi посади, що обiймались посадовою особою - Директор ТОВ "Сентоза ЛТД", Член Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою особою не надавалось.

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Шмальченко Людмила Олександрівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Паспортні дані д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1990 р.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу - Директор казначейства ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Примітки Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого Заступники Голови Правлiння Банку:
а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та трудового договору. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в тому числi в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи.

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки згiдно Статуту.

Перелiк попереднiх посад що обiймала - викладач кафедри органiзацiї та планування виробництва, асистент кафедри, провiдний експерт, Начальник вiддiлу торгiвельних операцiй, Начальник вiддiлу аналiзу та планування, Начальник вiддiлу операцiй на вiдкритому ринку, Начальник Управлiння операцiй на вiдкритому ринку, начальник Управлiння по роботi з державними борговими зобов'язаннями, начальник Департаменту ресурсiв Казначейства, в.о. керiвника Мiжбанкiвського бiзнесу-Директора казначейства, керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу - Директор казначейства.
Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою особою не надавалось.

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.

Ліцензії

Дата  
1-Б 29.08.2012 Iндивiдуальна лiцензiя на розмiщення валютних цiнностей на рахунках за межами України
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 29.08.2012
Опис В подальшому Товариство планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.
22 05.10.2011 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 05.10.2011
Опис На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй (з додатком) № 22 05.10.2011 року Банк здiйснює наступнi операцiї:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй з ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй з ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв];
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281;
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281.
В подальшому Товариство планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.
3 10.09.2012  Iндивiдуальна лiцензiя на здiйснення iнвестицiї за кордон
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 10.09.2012
Опис В подальшому Товариство планує продовжувати термiн дiї лiцензiї
АЕ 185016 17.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Орган ліцензування Нацiональна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Згiдно вимог закону "Про депозитарну систему України" у 2013 роцi планується отримання лiцензiй на такi види депозитарної дiяльностi:

- депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи;

- дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування;

- дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв.
АЕ №185058 17.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Товариство планує продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.
АЕ №185059 17.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Товариство планує продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" #23710342
Адреса 03680, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 26.01.2001р. за №98
Аудиторська Палата України
з 19.04.2013
Контакти 044-4861502
, 044-4867502
Примітки -
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ-СТАНДАРТ" #32510396
Адреса 49094, Україна, м.Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 38
Діятельність депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 189704
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти (0562) 38-52-27, (0562) 38-52-27
Примітки --
Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» #35917889
Адреса 04107, Україна, м.Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 7-Г
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти (044) 5854240, (044) 5854240
Примітки --
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕЛ ТI Груп" #36572550
Адреса 49094, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 214
Діятельність Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти 0562 7896318, 0562 7896318
Примітки -
ЮРИДИЧНА ФIРМА ”А-ЛЕКС” #30620184
Адреса 49094, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271
Примітки -
Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери", АО #37231661
Адреса 25006, Україна, м. Кiровоград, вул. Дзержинського, 94
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти +380522247977, +380522247977
Примітки -
Мiняйло Вiктор Олександрович #30620184
Адреса 49094, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права. Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271
Примітки -
Патентно-юридична агенцiя «Дубинський i Ошарова» #31201474
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 37/97
Діятельність Правова допомога
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти (044) 490-5454, (044) 490-5460
Примітки -
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" #23710342
Адреса 03680, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 26.01.2001р. за №98
Аудиторська Палата України
з 19.04.2013
Контакти 044-4861502
, 044-4867502
Примітки -
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ-СТАНДАРТ" #32510396
Адреса 49094, Україна, м.Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 38
Діятельність депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 189704
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти (0562) 38-52-27, (0562) 38-52-27
Примітки --
Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» #35917889
Адреса 04107, Україна, м.Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 7-Г
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти (044) 5854240, (044) 5854240
Примітки --
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕЛ ТI Груп" #36572550
Адреса 49094, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 214
Діятельність Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти 0562 7896318, 0562 7896318
Примітки -
ЮРИДИЧНА ФIРМА ”А-ЛЕКС” #30620184
Адреса 49094, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271
Примітки -
Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери", АО #37231661
Адреса 25006, Україна, м. Кiровоград, вул. Дзержинського, 94
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти +380522247977, +380522247977
Примітки -
Мiняйло Вiктор Олександрович #30620184
Адреса 49094, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права. Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271
Примітки -
Патентно-юридична агенцiя «Дубинський i Ошарова» #31201474
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 37/97
Діятельність Правова допомога
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти (044) 490-5454, (044) 490-5460
Примітки -
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" #23710342
Адреса 03680, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 26.01.2001р. за №98
Аудиторська Палата України
з 19.04.2013
Контакти 044-4861502
, 044-4867502
Примітки -
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ-СТАНДАРТ" #32510396
Адреса 49094, Україна, м.Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 38
Діятельність депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 189704
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти (0562) 38-52-27, (0562) 38-52-27
Примітки --
Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» #35917889
Адреса 04107, Україна, м.Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 7-Г
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти (044) 5854240, (044) 5854240
Примітки --
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕЛ ТI Груп" #36572550
Адреса 49094, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 214
Діятельність Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти 0562 7896318, 0562 7896318
Примітки -
ЮРИДИЧНА ФIРМА ”А-ЛЕКС” #30620184
Адреса 49094, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271
Примітки -
Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери", АО #37231661
Адреса 25006, Україна, м. Кiровоград, вул. Дзержинського, 94
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти +380522247977, +380522247977
Примітки -
Мiняйло Вiктор Олександрович #30620184
Адреса 49094, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права. Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271
Примітки -
Патентно-юридична агенцiя «Дубинський i Ошарова» #31201474
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 37/97
Діятельність Правова допомога
Ліцензія
№ лiцензiя вiдсутня
лiцензiя вiдсутня
з 01.01.2013
Контакти (044) 490-5454, (044) 490-5460
Примітки -
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" #23710342
Адреса 03680, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 26.01.2001р. за №98
Аудиторська Палата України
з 19.04.2013
Контакти 044-4861502
, 044-4867502
Примітки -

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" / #13421602 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42Б
Код 13421602
УКРАЇНСЬКО-КIПРСЬКЕ АТЗТ З II "ПРИВАТ-IНТЕРТРЕЙДIНГ" / #20006660 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42Б
Код 20006660
ТОВ "СОЛМ ЛТД" / #13419574 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42
Код 13419574
ТОВ "ВIСТ ЛТД" / #20299113 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32
Код 20299113
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" / #13421602 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42Б
Код 13421602
УКРАЇНСЬКО-КIПРСЬКЕ АТЗТ З II "ПРИВАТ-IНТЕРТРЕЙДIНГ" / #20006660 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42Б
Код 20006660
ТОВ "СОЛМ ЛТД" / #13419574 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42
Код 13419574
ТОВ "ВIСТ ЛТД" / #20299113 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32
Код 20299113
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" / #13421602 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42Б
Код 13421602
ТОВ "СОЛМ ЛТД" / #13419574 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42
Код 13419574
ТОВ "ВIСТ ЛТД" / #20299113 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32
Код 20299113
ТОВ "ВIСТ ЛТД" / #20299113 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32
Код 20299113
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" / #13421602 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42Б
Код 13421602
УКРАЇНСЬКО-КIПРСЬКЕ АТЗТ З II "ПРИВАТ-IНТЕРТРЕЙДIНГ" / #20006660 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42Б
Код 20006660
ТОВ "СОЛМ ЛТД" / #13419574 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42
Код 13419574
ТОВ "ВIСТ ЛТД" / #20299113 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32
Код 20299113
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" / #13421602 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42Б
Код 13421602
УКРАЇНСЬКО-КIПРСЬКЕ АТЗТ З II "ПРИВАТ-IНТЕРТРЕЙДIНГ" / #20006660 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42Б
Код 20006660
ТОВ "СОЛМ ЛТД" / #13419574 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42
Код 13419574
УКРАЇНСЬКО-КIПРСЬКЕ АТЗТ З II "ПРИВАТ-IНТЕРТРЕЙДIНГ" / #20006660 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42Б
Код 20006660

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ФІЗИЧНА ОСОБА 21 849 620 шт 33.80%
Паспорт д/н, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
ФІЗИЧНА ОСОБА 21 849 621 шт 33.80%
Паспорт д/н, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
ФІЗИЧНА ОСОБА 21 849 620 шт 33.80%
Паспорт д/н, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
ФІЗИЧНА ОСОБА 21 849 621 шт 33.80%
Паспорт д/н, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
ФІЗИЧНА ОСОБА 21 849 620 шт 33.80%
Паспорт д/н, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
ФІЗИЧНА ОСОБА 21 849 621 шт 33.80%
Паспорт д/н, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
ФІЗИЧНА ОСОБА 21 849 620 шт 33.80%
Паспорт д/н, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
ФІЗИЧНА ОСОБА 21 849 621 шт 33.80%
Паспорт д/н, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД / 193150 16 154 900 шт 24.99%
Адреса Кiпр, Limassol OMIROU, 3 AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3095
ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД / 193150 16 154 900 шт 24.99%
Адреса Кiпр, Limassol OMIROU, 3 AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3095
ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД / 193150 16 154 900 шт 24.99%
Адреса Кiпр, Limassol OMIROU, 3 AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3095
ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД / 193150 16 154 900 шт 24.99%
Адреса Кiпр, Limassol OMIROU, 3 AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3095