Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (480) Банкрутство (2) Пов'язані особи ДАБІ (75) Перевірки (24) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

#14360570

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 14360570
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 054809
Дата державної реєстрації 19.03.1992
Середня кількість працівників 23 919
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти — акцiонернi товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управлiння НБУ по м. Києву i Київськiй областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 3200917060401
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті JP Morgan Chase Bank, USA, New York
МФО: CHASUS
Номер рахунку: 0011000080
Контакти
+38 (056) 735-32-82

Посадові особи

Ім'я Посада
Дубілет Дмитро Олександрович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1985 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка,спецiальнiсть -Маркетинг, 2006р., MBA в Лондонськiй Бiзнес Школi, спецiальнiсть - Менеджмент органiзацiй, 2011р.
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Загальний маркетинг та реклама»
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства: Заступники Голови Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник Департаменту мiжнародних розрахункiв за валютними операцiями ГО, Керiвник Напряму "Загальний маркетинг i реклама".
Загальний стаж керiвної роботи - 9 рокiв, загальний стаж роботи - 9 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Гороховський Олег Володимирович Перший Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1996 р.
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену Статутом.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - куратора вiддiлу кореспондентських вiдношень Валютного управлiння, Начальника сектору Управлiння кореспондентських вiдношень, Заступника начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку - Заступника Керiвника Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Керiвника бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 18 рокiв, загальний стаж роботи - 23 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Кандауров Юрій Васильович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, спецiальнiсть - гiрничий iнженер, 1989 р. Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 1998 р.
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу "Обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства: Заступники Голови Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав -Заступник начальника Кредитно - iнвестицiйного управлiння, Начальник Департаменту кредитної адмiнiстрацiї, В.О. Начальник Кредитно - iнвестицiйного управлiння, Начальник Управлiння ризиками, Управляючий Криворiзьким фiлiалом, Керiвник iндивiдуального бiзнесу, Керiвник бiзнесу "Обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв".
Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк, загальний стаж роботи - 28 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Лопатіна Марія Дмитрівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2011 - п'ять рокiв згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський iнститут iнженерiв транспорту, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1983р.
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Голова Ревiзiйної комiсiї
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Банку з числа членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних згiдно Статуту.
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю:
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними - Наглядову Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: Начальник планового вiддiлу, головний податковий iнспектор, головний бухгалтер, Голова Ревiзiйної комiсiї.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 р. (протокол №27 вiд 08.08.2011 р.) переобрано склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини вiдсутнi.
Басан Олена Іванівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2011 - п'ять рокiв згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1987р.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю:
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними - Наглядову Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 р. (протокол №27 вiд 08.08.2011 р.) переобрано склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: iнженер, державний податковий iнспектор, бухгалтер, головний бухгалтер.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини вiдсутнi.
Крижановський Станіслав Вікентійович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Криворiзький ордена Трудового Червоного Прапора гiрничорудний iнститут, спецiальнiсть - "Промислове та цивiльне будiвництво". Українська державна юридична академiя
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник напрямку "Служба Безпеки"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства: Заступники Голови Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - - Керiвник напрямку "Служби Безпеки ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Загальний стаж керiвної роботи - 28 рокiв, загальний стаж роботи - 31 рiк.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Чмона Любов Іванівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1958 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Київський iнститут народного господарства, спецiальнiсть
- економiст, 1980 р.
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства: Заступники Голови Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобрана на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - Начальник вiддiлу фiнансового менеджменту, Начальник Управлiння бiзнес - консалтингу та реструктуризацiї пiдприємств, Начальник Департаменту антикризової пiдтримки пiдприємств та проектного фiнансування корпоративних клiєнтiв, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних пiдприємств, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв.
Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк, загальний стаж роботи - 34 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Боголюбов Геннадій Борисович Голова Наглядової ради
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - Три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський iнженерно
-
будiвельний iнститут, промислове та цивiльне будiвництво, iнженер.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ВАТ " Укрнафта", член наглядової ради
Примітки Голова Наглядової Ради Банку обирається загальними зборами з числа членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, пiдписує трудовий договiр з Головою Правлiння Банку та з головним бухгалтером, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову Раду.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про Наглядову Раду Банку.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного Статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй вiдповiдно до Статуту;
23) контроль виконання рiшень загальних зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх положень;
25) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в Статутi;
27) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
28) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затверджує звiти Правлiння Банку;
30) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подає загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
36) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку;
37) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
38) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
39) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
40) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до Статуту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) приймає рiшення щодо покриття збиткiв;
43) щорiчно затверджує кредитну полiтику Банку;
44) щорiчно затверджує полiтику Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 25.04.2014 року (Протокол № 33 25.04.2014) переобраний на посаду Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Головою Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Боголюбовим Г.Б. за цивiльно-правовим договором на оплатнiй основi за рахунок Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА», Член Наглядової ради; Закрите акцiонерне товариство Московський комерцiйний банк «Москомприватбанк», Член Ради директорiв.
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» - Член Наглядової ради.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Терьохін Ігор Леонідович Начальник департаменту фiнансового монiторингу
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, спецiальнiсть
-обробка металiв тиском, 1983.
Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та
пiдприємництва, спецiальнiсть-Банкiвська справа, 1999 р.
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк до складу Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник сектору кореспондентських рахункiв "NOSTRO", Начальник вiддiлу по контролю за експортно-iмпортними операцiями, Начальник вiддiлу валютного контролю та формування звiтностi -Заступник головного бухгалтеру Мiжбанкiвського бiзнесу, Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу.
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв, загальний стаж роботи - 31 рiк.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Негинський Роман Маркович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Запорiзький iнститут державного та мунiципального управлiння (Менеджмент организаций), Нацiональний унiверситет "Києво - Могилянська академiя" (Економiка i пiдприємництво)
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу iндивiдуальне кредитування
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства: Заступники Голови Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник бiзнесу iндивiдуальне кредитування.
Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв, загальний стаж роботи - 18 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Мартинов Олексій Георгійович Член Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - Три роки згiдно статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-електромеханiк, 1989р.
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ТОВ "СОЛМ"- директор
Примітки Рада органiзовує свою роботу на пiдставi Положення "Про Наглядову Раду", прийнятого Зборами акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного Статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй вiдповiдно до Статуту;
23) контроль виконання рiшень загальних зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх положень;
25) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в Статутi;
27) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
28) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затверджує звiти Правлiння Банку;
30) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подає загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
36) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку;
37) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
38) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
39) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
40) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до Статуту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) приймає рiшення щодо покриття збиткiв;
43) щорiчно затверджує кредитну полiтику Банку;
44) щорiчно затверджує полiтику Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних. Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 25.04.2014 року (Протокол № 33 25.04.2014) переобраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Мартиновим О.Г. за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Попереднi посади, що обiймала посадова особа - Член Наглядової ради ТОВ "СОЛМ"- директор.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Яценко Володимир Анатолійович Перший Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть
-Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї, 1992 р.
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Голови Правлiння банку
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену Статутом.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник сектору погашення кредитної заборгованостi, Начальник вiддiлу бiржової заборгованостi, Заступник Начальника Валютного управлiння по валютним операцiям, Начальник Валютного управлiння, В.О. Керiвника Напрямку "Мiжбанкiвськiй бiзнес", Заступник Голови Правлiння банку.
Загальний стаж керiвної роботи - 22 роки, загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Єршова Ніна Сергіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1949 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2011 - п'ять рокiв згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Караваєвський сiльськогосподарський iнститут, бухгалтерський облiк, спецiальнiсть - економiст, 1972р.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "Компанiя "Приват Iнтертрейдiнг", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю:
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними - Наглядову Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 р. (протокол №27 вiд 08.08.2011 р.) переобрано склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк посад, якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: державний податковий iнспектор, головний бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини вiдсутнi.
Пікуш Юрій Петрович Генеральний Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-металург, 1985 р.; iнженер-економiст, 1992 р.; Днiпропетровський нацiональний унiверситет, спецiальнiсть — фiнанси, 2007 р.
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший Заступник Голови Правлiння
Примітки Повноваження Генерального Заступника Голови Правлiння, Секретаря Правлiння, керiвникiв фiлiй, вiддiлень, представництв Банку, а також керiвникiв бiзнесу споживчого кредитування фiлiй Банку.

Генеральний Заступник Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 500 000 (п’ятистам тисячам) доларiв США, вчиняє правочини (укладає договори, угоди, пiдписує контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень;
б) видає довiреностi в межах повноважень, наданих йому Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк на посаду Генерального Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник вiддiлу розвитку та iнвестицiй, Заступник Голови Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж керiвної роботи - 27 рокiв, загальний стаж роботи - 30 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Вітязь Олександр Павлович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, "Прикладна математика", 1992 р.
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу "Центр електронного бiзнесу"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства: на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальника Департаменту пластикових карт, Керiвника бiзнесу "Центр електронного бiзнесу".
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв, загальний стаж роботи - 26 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Дубілет Олександр Валерійович Голова Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1984 р, Днiпропетровська нацiональна металургiйна академiя, спецiальнiсть - Пiдприємництво, менеджмент та маркетинг, 2000 р.
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В.О. Голови Правлiння
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначено Статутом Товариства:
а) дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях i пiдприємствах;
б) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку;
в) затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються оперативно-господарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї загальних зборiв, Наглядової Ради та Правлiння, затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов’язковi для виконання працiвниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;
г) вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
д) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовим узгодженням Нацiонального банку України;
е) вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим законодавством та Статутом банку;
є) видає довiреностi;
ж) здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
з) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту.
Голова Правлiння зобов’язаний щорiчно проводити зустрiчi з комiтетами Наглядової Ради для обговорення питань, що належать до компетенцiї таких комiтетiв.
Iншi права, обов’язки i вiдповiдальнiсть Голови Правлiння визначаються в трудовому договорi.

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк на посаду Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi: Заступник Голови Правлiння, перший заступник Голови Правлiння банку, В.О. Голови Правлiння.
Загальний стаж керiвної роботи - 24 роки, загальний стаж роботи - 34 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Новіков Тимур Юрійович Перший Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Державна гiрнича академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1995 р.Київська вища банкiвськая школа мiжнародного iнституту ринкових вiдносин та пiдприємництва, спецiальнiсть - Фiнанси i кредит, 1998 р.
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Голови Правлiння
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену Статутом.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - бухгалтер, Експерт вiддiлу документарних операцiй, Начальник вiддiлу документарних операцiй, Начальник вiддiлу фiнансування мiжнародної торгiвлi, Заступник Начальника Управлiння фiнансування мiжнародної торгiвлi та документарних операцiй, Начальник Управлiння фiнансування мiжнародної торгiвлi та документарних операцiй, Директор Департаменту мiжнародних корпоративних операцiй, Заступник Голови Правлiння банку.
Загальний стаж керiвної роботи - 18 рокiв, загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Єрикалова Ірина Олексіївна Секретар Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.12.2008 - безстроково
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Криворiзький педагогiчний iнститут, спецiальнiсть
-педагогiка, 1989 рiк.
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Провiдний експерт Напряму УТСМ
Примітки Повноваження та обов'язки Секретаря правлiння визначено Статутом.
Секретар Правлiння:
а)дiє без довiреностi вiд iменi Банку з питань, делегованих Головою Правлiння Банку;
б)видає довiреностi вiд iменi Банку згiдно делегованих рiшенням Голови Правлiння Банку повноважень, при додержаннi вимог Статуту.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Посади, що ранiше обiймала посадова особа - Провiдний експерт Напряму УТСМ.
Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж керiвної роботи - 6 рокiв, загальний стаж роботи - 32 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Коротіна Любов Іванівна Головний бухгалтер
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Одеський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1992 р.
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Головного бухгалтера
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому договорi. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобрана на новий строк до складу Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - старший бухгалтер, економiст, старший економiст, завiдуючий сектором, начальник вiддiлу, заступник головного бухгалтера банку.
Загальний стаж керiвної роботи - 26 рокiв, загальний стаж роботи - 31 рiк.
Вiдомостi про iншi посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Коломойський Ігор Валерійович Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - Три роки згiдно статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровсьий металургiйний iнститут, iнженер-металург, 1984р.
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ТОВ "Сентоза ЛТД", директор
Примітки До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного Статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй вiдповiдно до Статуту;
23) контроль виконання рiшень загальних зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх положень;
25) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в Статутi;
27) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
28) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затверджує звiти Правлiння Банку;
30) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подає загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
36) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку;
37) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
38) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
39) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
40) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до Статуту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) приймає рiшення щодо покриття збиткiв;
43) щорiчно затверджує кредитну полiтику Банку;
44) щорiчно затверджує полiтику Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 25.04.2014 року (Голова Наглядової Ради Банку обирається загальними зборами з числа членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, пiдписує трудовий договiр з Головою Правлiння Банку та з головним бухгалтером, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову Раду.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про Наглядову Раду Банку.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння:
8.1) обирає, призначає та звiльняє Голову Правлiння Банку;
8.2.) обирає, призначає та звiльнює членiв Правлiння;
8.3.) визначає кiлькiсний склад Правлiння Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного Статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту;
16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до Статуту;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законом або статутом Банку;
24) контролює виконання рiшень Зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
25) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затверджує їх статути та положення;
26) заслуховує результати перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку фiнансово-господарської дiяльностi Банку, пропонує рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, визначає обсяг iнформацiї за результатами перевiрок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї;
27) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв фiлiй та представництв Банку;
28) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
29) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi "28" цього пункту;
30) приймає рiшення про приєднання до Банку iнших господарських товариств;
31) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
32) затверджує звiти Правлiння Банку;
33) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
34) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
35) подає Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
36) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
37) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
38) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
39) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку, фiлiй та представництв;
40) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
41) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
42) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
43) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних. Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 25.04.2014 року (Протокол № 33 25.04.2014) переобраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Коломойським I.В. за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА», Член Наглядової ради; Закрите акцiонерне товариство Московський комерцiйний банк «Москомприватбанк», Член Ради директорiв.
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» - Член Наглядової ради.
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» - Член Наглядової ради.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Гур'єва Тетяна Михайлівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iсторик, викладач iсторiї та суспiльствоведення, 1985 рiк; Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та пiдприємництва, спецiальнiсть - Банкiвська справа, 1999 рiк.
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Департаменту VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства: Заступники Голови Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобрана на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - куратора вiддiлу кореспондентських вiдношень Валютного управлiння, Начальника сектору Управлiння кореспондентських вiдношень, Заступника начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку - Заступника Керiвника Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Керiвника бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 23 роки, загальний стаж роботи - 36 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Шмальченко Людмила Олександрівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть
-iнженер -економiст, 1990 р.
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу-Директор казначейства
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства: Заступники Голови Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник вiддiлу операцiй на вiдкритому ринку, Начальник Управлiння операцiй на вiдкритому ринку, Керiвник Управлiння по роботi з державними борговими зобов'язаннями, Начальник Департаменту ресурсiв Казначейства, Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу-Директор казначейства.
Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк, загальний стаж роботи - 24 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Заворотний Володимир Григорович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1958 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.01.2014 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Українська сiльськогосподарча академiя, спец. - електрифiкацiя сiльського господарства, 1980р; Українська сiльськогосподарча академiя, спец. — менеджмент органiзацiй, 1990р., Українська академiя банкiвської справи, спец. - банкiвська справа, 2003р
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Директор Київського Головного регiонального управлiння
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства: Заступники Голови Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2014 роцi переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 23.01.2014).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - перший секретар К-Святошинського РКЛКСМУ, голова ЦКК ЛКСМУ, голова контрольної комiсiї, Директор Київського Головного регiонального управлiння ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 29 рокiв, загальний стаж роботи - 30 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Ліцензії

Дата  
22 05.10.2011 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний
банк України
Дата видачі 05.10.2011
Опис На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй (з додатком) No 22 05.10.2011
року Банк здiйснює наступнi операцiї:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-
нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi
та здiйснення операцiй з ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй з ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв];
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не
зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання
банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй,
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 No
281;
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi
статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про
порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних
операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 No
281.
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй не має термiну дiї та не потребує продовження.
АЕ №
185058
17.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
-
дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Строк дiї лiцензiї з 17.10.2012 необмежений
АЕ №
185059
17.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
-
дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Строк дiї лiцензiї з 17.10.2012 необмежений
АЕ №
263147
12.06.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

депозитарна
дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна
комiсiя з
цiнних
паперiв
та
фондового
ринку
Дата видачі 12.06.2013
Опис Строк дiї лiцензiї з 12.06.2013 необмежений
АЕ №
263148
12.06.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Дата видачі 12.06.2013
Опис Строк дiї лiцензiї з 12.06.2013 необмежений
АЕ №
263149
12.06.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

депозитарна
дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв
Орган ліцензування Нацiональна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Дата видачі 12.06.2013
Опис Строк дiї лiцензiї з 12.06.2013 необмежений

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Власова Свiтлана Анатолiївна
Адреса д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Діятельність -
Ліцензія
№ 762
Мiнiстерство Юстицiї України
з 09.04.2013
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про право здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) №762. Дата видачi 09.04.2013 . Видано Мiнiстерством Юстицiї України.
Надання послуг арбiтражного керуючого у судовiй справi про банкрутство.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮНI ТЕКС" #39155499
Адреса 01014, Україна, Киїi, вул. Звiринецька, буд.63
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Дата на номер запису в Єдиному державному реєстрi юр.осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв про проведення державної реєстрацiї: 31.03.2014, 1 070 102 0000 053388.
Аналiз ринку юридичних послуг про порядок укладання кредитних договорiв в електронному виглядi з накладанням електронного цифрового пiдпису.
Аналiз ринку по юридичним компанiям, що надають послуги з супроводу судових експертиз та експертних дослiджень у науково-дослiдних експертно-кримiналiстичних центрах при УМВС та науково-дослiдних iнститутах судових експертиз..
Аналiз ринку по юридичним компанiям, що надають послуги з супроводу проведення уповноваженими органами та / або пiдприємствами, органiзацiями, установами аудиту (перевiрки) акредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв на предмет встановлення вiдповiдностi їх дiяльностi чинним нормам законодавства.
Мягкий Андрiй Вiкторович
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул.Гоголя, буд.78, кв.8
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ В02 №522422
орган державної реєстрацiї
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiяВ02 №522422 вiд 17.02.2004р.
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Рибаченко Микола Петрович
Адреса 38500, селище мiського типу Диканька, ВУЛИЦЯ ФУРМАНОВА, будинок 8
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти 80532521188; 80509080609, данi вiдсутнi
Примітки Надання iнформацiйно - консультацiйних послуг з питань, щодо участi ПАТ КБ "ПриватБанк" в якостi кредитора у справi про банкрутство.
Романяк Микола Ярославович
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул. Пашутiнська, 63, 3-й поверх
Діятельність юридична дiяльнiсть(крiм нотарiальної)
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки [email protected]
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" в ВССУ у справi про стягнення кредитної заборгованостi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кiбенко, Онiка i партнери» #37575568
Адреса 61003, Україна, Харкiв, ВУЛИЦЯ IВАНОВА, будинок 7/9, офiс 9-06
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380663466291, данi вiдсутнi
Примітки Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи:Дата запису: 31.03.2011
Номер запису: 1 480 102 0000 049811
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрiскон» #37682383
Адреса 62485, Україна, село Мала Рогань, пров.Комiнтерна, буд. 20, каб. 6
Діятельність дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380577177979, данi вiдсутнi
Примітки Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи:Дата запису: 23.05.2011
Номер запису: 1 471 102 0000 025495
Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрiскон» #37682383
Адреса , Україна, ,
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центр унiверсальних юридичних рiшень «ФЕМIДА» #37185249
Адреса 36029, Україна, Полтава, вул.Шведська, 2
Діятельність адвокатська дiяльнiсть, нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ 791955
орган державної реєстрацiї
з 26.06.2010
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи: №791955 Дата проведення державної реєстрацiї 26.06.2010.
Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.

ЮРИДИЧНА ФIРМА ”А-ЛЕКС” #30620184
Адреса 49094, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271, немає
Примітки Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" у справi про банкрутство i по справi про стягнення заборгованостi.
Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери" #37231661
Адреса 25006, Україна, Кiровоград , вул. Дзержинського, 94
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380522247977, немає
Примітки Надання юридичних послуг в судовому спорi за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" про скасування рiшення.
e-mail: [email protected]
Савченко Олександр Григорович
Адреса 03150, Україна, Київ, вул. Предславинська, 31/11, кв.56
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 20670170000012012
орган державної реєстрацiї
з 08.07.2002
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю №20670170000012012 вiд 08.07.2002р. Є платником єдиного податку 5 групи зi ставкою 7%
Вид дiяльностi: дiяльнiсть у сферi права
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" у ВГСУ у справi про визнання кредиторських вимог Банку.
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" в ВССУ у справi про стягнення кредитної заборгованостi.
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Standard and Poor’s Credit Marnket Services Europe Limited
Адреса 12500, Росiя, Москва, вул. Воздвиженка, 4/7, будiвля 2
Діятельність
Ліцензія
Контакти +7 495 783 4000, +7 495 783 4001
Примітки Вид послуг, якi надає особа - Визначення кредитних рейтингiв.
Fitch Ratings CIS Ltd.
Адреса E14 5, Great Britain, London, 30 North Colonnade, Canary Wharf
Діятельність
Ліцензія
Контакти +44 20 3530 1000,
Примітки Вид послуг, що надаються - Визначення кредитних рейтингiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" #21603903
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 0152
Аудиторська палата України
Контакти +38 044 354 0404, +38 044 354 0790
Примітки Свiдоцтво про внесення до Рєестру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0152.
Послуги, що надаються: Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" #23710342
Адреса 03680, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 98
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти +38 044 585 5905, +38 044 585 5905
Примітки Огляд квартальної фiнансової звiтностi Банку
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Кредо" #13622789
Адреса 69068, Україна, м. Запорiжжя, Проспект Моторобудiвникiв, буд. 34
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ 198539
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Держфiнпослуг)
з 11.02.2013
Контакти 8-(061)-289-90-66 289-90-67, -
Примітки Страхування ОСГПО, небезпечних грузiв, обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв чи користувачiв зброї.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» #33248430
Адреса 49094, Україна, м.Днiпроперовськ, вул.Набережна Перемоги, буд.32
Діятельність здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв
Ліцензія
№ АВ №584788
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Держфiнпослуг)
з 02.08.2011
Контакти 0800500801, (056) 7165632, -
Примітки Види дiяльностi за КВЕД:
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний);
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди;
66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв;
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
Лiцензiї:
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв серiї АВ №584788, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) серiї АВ №584785, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АВ №584784, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серiї АВ №584799, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) серiї АВ №584783, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв серiї АВ №584786, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування здоров`я на випадок хвороби серiї АВ №584800, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiї АВ №584787, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 24 жовтня 2006 року - безстрокова.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР
IНВЕСТИЦIЙНОГО КОНСАЛТИНГУ" #35739406
Адреса 49050, Україна , м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна,
буд. 137
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 716
-
33
-
79 (49), (056) 716
-
34
-
36
Примітки Надання послуг з органiзацiї скликання та проведення чергових/позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", дочiрнiх банкiв, оформлення результатiв зборiв.
Надання послуг з проведення комплексу заходiв щодо формування пакету документiв на погодження Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в НБУ.
Проведення комплексу заходiв з питання збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та реєстрацiї випуску акцiй Банку в НКЦПФР.
Товариство не провадить дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг ЕЦП), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається КМУ)
Ліцензія
№ АЕ № 271447
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
з 05.03.2015
Контакти (044) 591-04-19, (044) 482-52-07
Примітки Лiцензiя АЕ № 271467 03.03.2015 року за видом дiяльностi - надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiю (згiдно з перелiком, що визначається КМУ) в частинi: оцiнювання захищеностi iнформацiї.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ
-
СТАНДАРТ" #32510396
Адреса 49094, Україна , м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 38
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
-
депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ No 263263
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти (0562) 38
-
52
-
27, (0562) 38
-
52
-
27
Примітки Лiцензiя дiє з 12.10.2013 безстроково
Власова Свiтлана Анатолiївна
Адреса д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Діятельність -
Ліцензія
№ 762
Мiнiстерство Юстицiї України
з 09.04.2013
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про право здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) №762. Дата видачi 09.04.2013 . Видано Мiнiстерством Юстицiї України.
Надання послуг арбiтражного керуючого у судовiй справi про банкрутство.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮНI ТЕКС" #39155499
Адреса 01014, Україна, Киїi, вул. Звiринецька, буд.63
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Дата на номер запису в Єдиному державному реєстрi юр.осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв про проведення державної реєстрацiї: 31.03.2014, 1 070 102 0000 053388.
Аналiз ринку юридичних послуг про порядок укладання кредитних договорiв в електронному виглядi з накладанням електронного цифрового пiдпису.
Аналiз ринку по юридичним компанiям, що надають послуги з супроводу судових експертиз та експертних дослiджень у науково-дослiдних експертно-кримiналiстичних центрах при УМВС та науково-дослiдних iнститутах судових експертиз..
Аналiз ринку по юридичним компанiям, що надають послуги з супроводу проведення уповноваженими органами та / або пiдприємствами, органiзацiями, установами аудиту (перевiрки) акредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв на предмет встановлення вiдповiдностi їх дiяльностi чинним нормам законодавства.
Мягкий Андрiй Вiкторович
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул.Гоголя, буд.78, кв.8
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ В02 №522422
орган державної реєстрацiї
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiяВ02 №522422 вiд 17.02.2004р.
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Рибаченко Микола Петрович
Адреса 38500, селище мiського типу Диканька, ВУЛИЦЯ ФУРМАНОВА, будинок 8
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти 80532521188; 80509080609, данi вiдсутнi
Примітки Надання iнформацiйно - консультацiйних послуг з питань, щодо участi ПАТ КБ "ПриватБанк" в якостi кредитора у справi про банкрутство.
Романяк Микола Ярославович
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул. Пашутiнська, 63, 3-й поверх
Діятельність юридична дiяльнiсть(крiм нотарiальної)
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки [email protected]
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" в ВССУ у справi про стягнення кредитної заборгованостi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кiбенко, Онiка i партнери» #37575568
Адреса 61003, Україна, Харкiв, ВУЛИЦЯ IВАНОВА, будинок 7/9, офiс 9-06
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380663466291, данi вiдсутнi
Примітки Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи:Дата запису: 31.03.2011
Номер запису: 1 480 102 0000 049811
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрiскон» #37682383
Адреса 62485, Україна, село Мала Рогань, пров.Комiнтерна, буд. 20, каб. 6
Діятельність дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380577177979, данi вiдсутнi
Примітки Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи:Дата запису: 23.05.2011
Номер запису: 1 471 102 0000 025495
Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрiскон» #37682383
Адреса , Україна, ,
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центр унiверсальних юридичних рiшень «ФЕМIДА» #37185249
Адреса 36029, Україна, Полтава, вул.Шведська, 2
Діятельність адвокатська дiяльнiсть, нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ 791955
орган державної реєстрацiї
з 26.06.2010
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи: №791955 Дата проведення державної реєстрацiї 26.06.2010.
Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.

ЮРИДИЧНА ФIРМА ”А-ЛЕКС” #30620184
Адреса 49094, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271, немає
Примітки Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" у справi про банкрутство i по справi про стягнення заборгованостi.
Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери" #37231661
Адреса 25006, Україна, Кiровоград , вул. Дзержинського, 94
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380522247977, немає
Примітки Надання юридичних послуг в судовому спорi за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" про скасування рiшення.
e-mail: [email protected]
Савченко Олександр Григорович
Адреса 03150, Україна, Київ, вул. Предславинська, 31/11, кв.56
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 20670170000012012
орган державної реєстрацiї
з 08.07.2002
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю №20670170000012012 вiд 08.07.2002р. Є платником єдиного податку 5 групи зi ставкою 7%
Вид дiяльностi: дiяльнiсть у сферi права
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" у ВГСУ у справi про визнання кредиторських вимог Банку.
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" в ВССУ у справi про стягнення кредитної заборгованостi.
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Standard and Poor’s Credit Marnket Services Europe Limited
Адреса 12500, Росiя, Москва, вул. Воздвиженка, 4/7, будiвля 2
Діятельність
Ліцензія
Контакти +7 495 783 4000, +7 495 783 4001
Примітки Вид послуг, якi надає особа - Визначення кредитних рейтингiв.
Fitch Ratings CIS Ltd.
Адреса E14 5, Great Britain, London, 30 North Colonnade, Canary Wharf
Діятельність
Ліцензія
Контакти +44 20 3530 1000,
Примітки Вид послуг, що надаються - Визначення кредитних рейтингiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" #21603903
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 0152
Аудиторська палата України
Контакти +38 044 354 0404, +38 044 354 0790
Примітки Свiдоцтво про внесення до Рєестру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0152.
Послуги, що надаються: Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" #23710342
Адреса 03680, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 98
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти +38 044 585 5905, +38 044 585 5905
Примітки Огляд квартальної фiнансової звiтностi Банку
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Кредо" #13622789
Адреса 69068, Україна, м. Запорiжжя, Проспект Моторобудiвникiв, буд. 34
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ 198539
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Держфiнпослуг)
з 11.02.2013
Контакти 8-(061)-289-90-66 289-90-67, -
Примітки Страхування ОСГПО, небезпечних грузiв, обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв чи користувачiв зброї.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» #33248430
Адреса 49094, Україна, м.Днiпроперовськ, вул.Набережна Перемоги, буд.32
Діятельність здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв
Ліцензія
№ АВ №584788
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Держфiнпослуг)
з 02.08.2011
Контакти 0800500801, (056) 7165632, -
Примітки Види дiяльностi за КВЕД:
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний);
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди;
66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв;
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
Лiцензiї:
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв серiї АВ №584788, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) серiї АВ №584785, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АВ №584784, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серiї АВ №584799, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) серiї АВ №584783, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв серiї АВ №584786, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування здоров`я на випадок хвороби серiї АВ №584800, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiї АВ №584787, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 24 жовтня 2006 року - безстрокова.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР
IНВЕСТИЦIЙНОГО КОНСАЛТИНГУ" #35739406
Адреса 49050, Україна , м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна,
буд. 137
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 716
-
33
-
79 (49), (056) 716
-
34
-
36
Примітки Надання послуг з органiзацiї скликання та проведення чергових/позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", дочiрнiх банкiв, оформлення результатiв зборiв.
Надання послуг з проведення комплексу заходiв щодо формування пакету документiв на погодження Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в НБУ.
Проведення комплексу заходiв з питання збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та реєстрацiї випуску акцiй Банку в НКЦПФР.
Товариство не провадить дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг ЕЦП), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається КМУ)
Ліцензія
№ АЕ № 271447
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
з 05.03.2015
Контакти (044) 591-04-19, (044) 482-52-07
Примітки Лiцензiя АЕ № 271467 03.03.2015 року за видом дiяльностi - надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiю (згiдно з перелiком, що визначається КМУ) в частинi: оцiнювання захищеностi iнформацiї.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ
-
СТАНДАРТ" #32510396
Адреса 49094, Україна , м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 38
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
-
депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ No 263263
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти (0562) 38
-
52
-
27, (0562) 38
-
52
-
27
Примітки Лiцензiя дiє з 12.10.2013 безстроково
Власова Свiтлана Анатолiївна
Адреса д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Діятельність -
Ліцензія
№ 762
Мiнiстерство Юстицiї України
з 09.04.2013
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про право здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) №762. Дата видачi 09.04.2013 . Видано Мiнiстерством Юстицiї України.
Надання послуг арбiтражного керуючого у судовiй справi про банкрутство.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮНI ТЕКС" #39155499
Адреса 01014, Україна, Киїi, вул. Звiринецька, буд.63
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Дата на номер запису в Єдиному державному реєстрi юр.осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв про проведення державної реєстрацiї: 31.03.2014, 1 070 102 0000 053388.
Аналiз ринку юридичних послуг про порядок укладання кредитних договорiв в електронному виглядi з накладанням електронного цифрового пiдпису.
Аналiз ринку по юридичним компанiям, що надають послуги з супроводу судових експертиз та експертних дослiджень у науково-дослiдних експертно-кримiналiстичних центрах при УМВС та науково-дослiдних iнститутах судових експертиз..
Аналiз ринку по юридичним компанiям, що надають послуги з супроводу проведення уповноваженими органами та / або пiдприємствами, органiзацiями, установами аудиту (перевiрки) акредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв на предмет встановлення вiдповiдностi їх дiяльностi чинним нормам законодавства.
Мягкий Андрiй Вiкторович
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул.Гоголя, буд.78, кв.8
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ В02 №522422
орган державної реєстрацiї
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiяВ02 №522422 вiд 17.02.2004р.
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Рибаченко Микола Петрович
Адреса 38500, селище мiського типу Диканька, ВУЛИЦЯ ФУРМАНОВА, будинок 8
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти 80532521188; 80509080609, данi вiдсутнi
Примітки Надання iнформацiйно - консультацiйних послуг з питань, щодо участi ПАТ КБ "ПриватБанк" в якостi кредитора у справi про банкрутство.
Романяк Микола Ярославович
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул. Пашутiнська, 63, 3-й поверх
Діятельність юридична дiяльнiсть(крiм нотарiальної)
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки [email protected]
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" в ВССУ у справi про стягнення кредитної заборгованостi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кiбенко, Онiка i партнери» #37575568
Адреса 61003, Україна, Харкiв, ВУЛИЦЯ IВАНОВА, будинок 7/9, офiс 9-06
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380663466291, данi вiдсутнi
Примітки Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи:Дата запису: 31.03.2011
Номер запису: 1 480 102 0000 049811
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрiскон» #37682383
Адреса 62485, Україна, село Мала Рогань, пров.Комiнтерна, буд. 20, каб. 6
Діятельність дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380577177979, данi вiдсутнi
Примітки Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи:Дата запису: 23.05.2011
Номер запису: 1 471 102 0000 025495
Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрiскон» #37682383
Адреса , Україна, ,
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центр унiверсальних юридичних рiшень «ФЕМIДА» #37185249
Адреса 36029, Україна, Полтава, вул.Шведська, 2
Діятельність адвокатська дiяльнiсть, нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ 791955
орган державної реєстрацiї
з 26.06.2010
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи: №791955 Дата проведення державної реєстрацiї 26.06.2010.
Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.

ЮРИДИЧНА ФIРМА ”А-ЛЕКС” #30620184
Адреса 49094, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271, немає
Примітки Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" у справi про банкрутство i по справi про стягнення заборгованостi.
Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери" #37231661
Адреса 25006, Україна, Кiровоград , вул. Дзержинського, 94
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380522247977, немає
Примітки Надання юридичних послуг в судовому спорi за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" про скасування рiшення.
e-mail: [email protected]
Савченко Олександр Григорович
Адреса 03150, Україна, Київ, вул. Предславинська, 31/11, кв.56
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 20670170000012012
орган державної реєстрацiї
з 08.07.2002
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю №20670170000012012 вiд 08.07.2002р. Є платником єдиного податку 5 групи зi ставкою 7%
Вид дiяльностi: дiяльнiсть у сферi права
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" у ВГСУ у справi про визнання кредиторських вимог Банку.
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" в ВССУ у справi про стягнення кредитної заборгованостi.
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Standard and Poor’s Credit Marnket Services Europe Limited
Адреса 12500, Росiя, Москва, вул. Воздвиженка, 4/7, будiвля 2
Діятельність
Ліцензія
Контакти +7 495 783 4000, +7 495 783 4001
Примітки Вид послуг, якi надає особа - Визначення кредитних рейтингiв.
Fitch Ratings CIS Ltd.
Адреса E14 5, Great Britain, London, 30 North Colonnade, Canary Wharf
Діятельність
Ліцензія
Контакти +44 20 3530 1000,
Примітки Вид послуг, що надаються - Визначення кредитних рейтингiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" #21603903
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 0152
Аудиторська палата України
Контакти +38 044 354 0404, +38 044 354 0790
Примітки Свiдоцтво про внесення до Рєестру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0152.
Послуги, що надаються: Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" #23710342
Адреса 03680, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 98
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти +38 044 585 5905, +38 044 585 5905
Примітки Огляд квартальної фiнансової звiтностi Банку
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Кредо" #13622789
Адреса 69068, Україна, м. Запорiжжя, Проспект Моторобудiвникiв, буд. 34
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ 198539
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Держфiнпослуг)
з 11.02.2013
Контакти 8-(061)-289-90-66 289-90-67, -
Примітки Страхування ОСГПО, небезпечних грузiв, обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв чи користувачiв зброї.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» #33248430
Адреса 49094, Україна, м.Днiпроперовськ, вул.Набережна Перемоги, буд.32
Діятельність здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв
Ліцензія
№ АВ №584788
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Держфiнпослуг)
з 02.08.2011
Контакти 0800500801, (056) 7165632, -
Примітки Види дiяльностi за КВЕД:
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний);
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди;
66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв;
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
Лiцензiї:
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв серiї АВ №584788, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) серiї АВ №584785, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АВ №584784, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серiї АВ №584799, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) серiї АВ №584783, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв серiї АВ №584786, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування здоров`я на випадок хвороби серiї АВ №584800, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiї АВ №584787, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 24 жовтня 2006 року - безстрокова.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР
IНВЕСТИЦIЙНОГО КОНСАЛТИНГУ" #35739406
Адреса 49050, Україна , м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна,
буд. 137
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 716
-
33
-
79 (49), (056) 716
-
34
-
36
Примітки Надання послуг з органiзацiї скликання та проведення чергових/позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", дочiрнiх банкiв, оформлення результатiв зборiв.
Надання послуг з проведення комплексу заходiв щодо формування пакету документiв на погодження Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в НБУ.
Проведення комплексу заходiв з питання збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та реєстрацiї випуску акцiй Банку в НКЦПФР.
Товариство не провадить дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг ЕЦП), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається КМУ)
Ліцензія
№ АЕ № 271447
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
з 05.03.2015
Контакти (044) 591-04-19, (044) 482-52-07
Примітки Лiцензiя АЕ № 271467 03.03.2015 року за видом дiяльностi - надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiю (згiдно з перелiком, що визначається КМУ) в частинi: оцiнювання захищеностi iнформацiї.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ
-
СТАНДАРТ" #32510396
Адреса 49094, Україна , м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 38
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
-
депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ No 263263
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти (0562) 38
-
52
-
27, (0562) 38
-
52
-
27
Примітки Лiцензiя дiє з 12.10.2013 безстроково
Власова Свiтлана Анатолiївна
Адреса д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Діятельність -
Ліцензія
№ 762
Мiнiстерство Юстицiї України
з 09.04.2013
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про право здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) №762. Дата видачi 09.04.2013 . Видано Мiнiстерством Юстицiї України.
Надання послуг арбiтражного керуючого у судовiй справi про банкрутство.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮНI ТЕКС" #39155499
Адреса 01014, Україна, Киїi, вул. Звiринецька, буд.63
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Дата на номер запису в Єдиному державному реєстрi юр.осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв про проведення державної реєстрацiї: 31.03.2014, 1 070 102 0000 053388.
Аналiз ринку юридичних послуг про порядок укладання кредитних договорiв в електронному виглядi з накладанням електронного цифрового пiдпису.
Аналiз ринку по юридичним компанiям, що надають послуги з супроводу судових експертиз та експертних дослiджень у науково-дослiдних експертно-кримiналiстичних центрах при УМВС та науково-дослiдних iнститутах судових експертиз..
Аналiз ринку по юридичним компанiям, що надають послуги з супроводу проведення уповноваженими органами та / або пiдприємствами, органiзацiями, установами аудиту (перевiрки) акредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв на предмет встановлення вiдповiдностi їх дiяльностi чинним нормам законодавства.
Мягкий Андрiй Вiкторович
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул.Гоголя, буд.78, кв.8
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ В02 №522422
орган державної реєстрацiї
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiяВ02 №522422 вiд 17.02.2004р.
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Рибаченко Микола Петрович
Адреса 38500, селище мiського типу Диканька, ВУЛИЦЯ ФУРМАНОВА, будинок 8
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти 80532521188; 80509080609, данi вiдсутнi
Примітки Надання iнформацiйно - консультацiйних послуг з питань, щодо участi ПАТ КБ "ПриватБанк" в якостi кредитора у справi про банкрутство.
Романяк Микола Ярославович
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул. Пашутiнська, 63, 3-й поверх
Діятельність юридична дiяльнiсть(крiм нотарiальної)
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки [email protected]
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" в ВССУ у справi про стягнення кредитної заборгованостi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кiбенко, Онiка i партнери» #37575568
Адреса 61003, Україна, Харкiв, ВУЛИЦЯ IВАНОВА, будинок 7/9, офiс 9-06
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380663466291, данi вiдсутнi
Примітки Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи:Дата запису: 31.03.2011
Номер запису: 1 480 102 0000 049811
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрiскон» #37682383
Адреса 62485, Україна, село Мала Рогань, пров.Комiнтерна, буд. 20, каб. 6
Діятельність дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380577177979, данi вiдсутнi
Примітки Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи:Дата запису: 23.05.2011
Номер запису: 1 471 102 0000 025495
Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрiскон» #37682383
Адреса , Україна, ,
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центр унiверсальних юридичних рiшень «ФЕМIДА» #37185249
Адреса 36029, Україна, Полтава, вул.Шведська, 2
Діятельність адвокатська дiяльнiсть, нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ 791955
орган державної реєстрацiї
з 26.06.2010
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи: №791955 Дата проведення державної реєстрацiї 26.06.2010.
Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.

ЮРИДИЧНА ФIРМА ”А-ЛЕКС” #30620184
Адреса 49094, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271, немає
Примітки Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" у справi про банкрутство i по справi про стягнення заборгованостi.
Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери" #37231661
Адреса 25006, Україна, Кiровоград , вул. Дзержинського, 94
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380522247977, немає
Примітки Надання юридичних послуг в судовому спорi за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" про скасування рiшення.
e-mail: [email protected]
Савченко Олександр Григорович
Адреса 03150, Україна, Київ, вул. Предславинська, 31/11, кв.56
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 20670170000012012
орган державної реєстрацiї
з 08.07.2002
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю №20670170000012012 вiд 08.07.2002р. Є платником єдиного податку 5 групи зi ставкою 7%
Вид дiяльностi: дiяльнiсть у сферi права
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" у ВГСУ у справi про визнання кредиторських вимог Банку.
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" в ВССУ у справi про стягнення кредитної заборгованостi.
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Standard and Poor’s Credit Marnket Services Europe Limited
Адреса 12500, Росiя, Москва, вул. Воздвиженка, 4/7, будiвля 2
Діятельність
Ліцензія
Контакти +7 495 783 4000, +7 495 783 4001
Примітки Вид послуг, якi надає особа - Визначення кредитних рейтингiв.
Fitch Ratings CIS Ltd.
Адреса E14 5, Great Britain, London, 30 North Colonnade, Canary Wharf
Діятельність
Ліцензія
Контакти +44 20 3530 1000,
Примітки Вид послуг, що надаються - Визначення кредитних рейтингiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" #21603903
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 0152
Аудиторська палата України
Контакти +38 044 354 0404, +38 044 354 0790
Примітки Свiдоцтво про внесення до Рєестру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0152.
Послуги, що надаються: Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" #23710342
Адреса 03680, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 98
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти +38 044 585 5905, +38 044 585 5905
Примітки Огляд квартальної фiнансової звiтностi Банку
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Кредо" #13622789
Адреса 69068, Україна, м. Запорiжжя, Проспект Моторобудiвникiв, буд. 34
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ 198539
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Держфiнпослуг)
з 11.02.2013
Контакти 8-(061)-289-90-66 289-90-67, -
Примітки Страхування ОСГПО, небезпечних грузiв, обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв чи користувачiв зброї.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» #33248430
Адреса 49094, Україна, м.Днiпроперовськ, вул.Набережна Перемоги, буд.32
Діятельність здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв
Ліцензія
№ АВ №584788
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Держфiнпослуг)
з 02.08.2011
Контакти 0800500801, (056) 7165632, -
Примітки Види дiяльностi за КВЕД:
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний);
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди;
66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв;
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
Лiцензiї:
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв серiї АВ №584788, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) серiї АВ №584785, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АВ №584784, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серiї АВ №584799, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) серiї АВ №584783, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв серiї АВ №584786, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування здоров`я на випадок хвороби серiї АВ №584800, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiї АВ №584787, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 24 жовтня 2006 року - безстрокова.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР
IНВЕСТИЦIЙНОГО КОНСАЛТИНГУ" #35739406
Адреса 49050, Україна , м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна,
буд. 137
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 716
-
33
-
79 (49), (056) 716
-
34
-
36
Примітки Надання послуг з органiзацiї скликання та проведення чергових/позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", дочiрнiх банкiв, оформлення результатiв зборiв.
Надання послуг з проведення комплексу заходiв щодо формування пакету документiв на погодження Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в НБУ.
Проведення комплексу заходiв з питання збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та реєстрацiї випуску акцiй Банку в НКЦПФР.
Товариство не провадить дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг ЕЦП), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається КМУ)
Ліцензія
№ АЕ № 271447
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
з 05.03.2015
Контакти (044) 591-04-19, (044) 482-52-07
Примітки Лiцензiя АЕ № 271467 03.03.2015 року за видом дiяльностi - надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiю (згiдно з перелiком, що визначається КМУ) в частинi: оцiнювання захищеностi iнформацiї.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ
-
СТАНДАРТ" #32510396
Адреса 49094, Україна , м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 38
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
-
депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ No 263263
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти (0562) 38
-
52
-
27, (0562) 38
-
52
-
27
Примітки Лiцензiя дiє з 12.10.2013 безстроково
Власова Свiтлана Анатолiївна
Адреса д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Діятельність -
Ліцензія
№ 762
Мiнiстерство Юстицiї України
з 09.04.2013
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про право здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) №762. Дата видачi 09.04.2013 . Видано Мiнiстерством Юстицiї України.
Надання послуг арбiтражного керуючого у судовiй справi про банкрутство.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮНI ТЕКС" #39155499
Адреса 01014, Україна, Киїi, вул. Звiринецька, буд.63
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Дата на номер запису в Єдиному державному реєстрi юр.осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв про проведення державної реєстрацiї: 31.03.2014, 1 070 102 0000 053388.
Аналiз ринку юридичних послуг про порядок укладання кредитних договорiв в електронному виглядi з накладанням електронного цифрового пiдпису.
Аналiз ринку по юридичним компанiям, що надають послуги з супроводу судових експертиз та експертних дослiджень у науково-дослiдних експертно-кримiналiстичних центрах при УМВС та науково-дослiдних iнститутах судових експертиз..
Аналiз ринку по юридичним компанiям, що надають послуги з супроводу проведення уповноваженими органами та / або пiдприємствами, органiзацiями, установами аудиту (перевiрки) акредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв на предмет встановлення вiдповiдностi їх дiяльностi чинним нормам законодавства.
Мягкий Андрiй Вiкторович
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул.Гоголя, буд.78, кв.8
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ В02 №522422
орган державної реєстрацiї
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiяВ02 №522422 вiд 17.02.2004р.
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Рибаченко Микола Петрович
Адреса 38500, селище мiського типу Диканька, ВУЛИЦЯ ФУРМАНОВА, будинок 8
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти 80532521188; 80509080609, данi вiдсутнi
Примітки Надання iнформацiйно - консультацiйних послуг з питань, щодо участi ПАТ КБ "ПриватБанк" в якостi кредитора у справi про банкрутство.
Романяк Микола Ярославович
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул. Пашутiнська, 63, 3-й поверх
Діятельність юридична дiяльнiсть(крiм нотарiальної)
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки [email protected]
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" в ВССУ у справi про стягнення кредитної заборгованостi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кiбенко, Онiка i партнери» #37575568
Адреса 61003, Україна, Харкiв, ВУЛИЦЯ IВАНОВА, будинок 7/9, офiс 9-06
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380663466291, данi вiдсутнi
Примітки Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи:Дата запису: 31.03.2011
Номер запису: 1 480 102 0000 049811
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрiскон» #37682383
Адреса 62485, Україна, село Мала Рогань, пров.Комiнтерна, буд. 20, каб. 6
Діятельність дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380577177979, данi вiдсутнi
Примітки Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи:Дата запису: 23.05.2011
Номер запису: 1 471 102 0000 025495
Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрiскон» #37682383
Адреса , Україна, ,
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центр унiверсальних юридичних рiшень «ФЕМIДА» #37185249
Адреса 36029, Україна, Полтава, вул.Шведська, 2
Діятельність адвокатська дiяльнiсть, нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ 791955
орган державної реєстрацiї
з 26.06.2010
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи: №791955 Дата проведення державної реєстрацiї 26.06.2010.
Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.

ЮРИДИЧНА ФIРМА ”А-ЛЕКС” #30620184
Адреса 49094, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271, немає
Примітки Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" у справi про банкрутство i по справi про стягнення заборгованостi.
Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери" #37231661
Адреса 25006, Україна, Кiровоград , вул. Дзержинського, 94
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380522247977, немає
Примітки Надання юридичних послуг в судовому спорi за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" про скасування рiшення.
e-mail: [email protected]
Савченко Олександр Григорович
Адреса 03150, Україна, Київ, вул. Предславинська, 31/11, кв.56
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 20670170000012012
орган державної реєстрацiї
з 08.07.2002
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю №20670170000012012 вiд 08.07.2002р. Є платником єдиного податку 5 групи зi ставкою 7%
Вид дiяльностi: дiяльнiсть у сферi права
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" у ВГСУ у справi про визнання кредиторських вимог Банку.
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" в ВССУ у справi про стягнення кредитної заборгованостi.
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Standard and Poor’s Credit Marnket Services Europe Limited
Адреса 12500, Росiя, Москва, вул. Воздвиженка, 4/7, будiвля 2
Діятельність
Ліцензія
Контакти +7 495 783 4000, +7 495 783 4001
Примітки Вид послуг, якi надає особа - Визначення кредитних рейтингiв.
Fitch Ratings CIS Ltd.
Адреса E14 5, Great Britain, London, 30 North Colonnade, Canary Wharf
Діятельність
Ліцензія
Контакти +44 20 3530 1000,
Примітки Вид послуг, що надаються - Визначення кредитних рейтингiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" #21603903
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 0152
Аудиторська палата України
Контакти +38 044 354 0404, +38 044 354 0790
Примітки Свiдоцтво про внесення до Рєестру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0152.
Послуги, що надаються: Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" #23710342
Адреса 03680, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 98
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти +38 044 585 5905, +38 044 585 5905
Примітки Огляд квартальної фiнансової звiтностi Банку
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Кредо" #13622789
Адреса 69068, Україна, м. Запорiжжя, Проспект Моторобудiвникiв, буд. 34
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ 198539
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Держфiнпослуг)
з 11.02.2013
Контакти 8-(061)-289-90-66 289-90-67, -
Примітки Страхування ОСГПО, небезпечних грузiв, обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв чи користувачiв зброї.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» #33248430
Адреса 49094, Україна, м.Днiпроперовськ, вул.Набережна Перемоги, буд.32
Діятельність здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв
Ліцензія
№ АВ №584788
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Держфiнпослуг)
з 02.08.2011
Контакти 0800500801, (056) 7165632, -
Примітки Види дiяльностi за КВЕД:
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний);
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди;
66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв;
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
Лiцензiї:
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв серiї АВ №584788, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) серiї АВ №584785, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АВ №584784, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серiї АВ №584799, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) серiї АВ №584783, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв серiї АВ №584786, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування здоров`я на випадок хвороби серiї АВ №584800, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiї АВ №584787, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 24 жовтня 2006 року - безстрокова.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР
IНВЕСТИЦIЙНОГО КОНСАЛТИНГУ" #35739406
Адреса 49050, Україна , м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна,
буд. 137
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 716
-
33
-
79 (49), (056) 716
-
34
-
36
Примітки Надання послуг з органiзацiї скликання та проведення чергових/позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", дочiрнiх банкiв, оформлення результатiв зборiв.
Надання послуг з проведення комплексу заходiв щодо формування пакету документiв на погодження Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в НБУ.
Проведення комплексу заходiв з питання збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та реєстрацiї випуску акцiй Банку в НКЦПФР.
Товариство не провадить дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг ЕЦП), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається КМУ)
Ліцензія
№ АЕ № 271447
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
з 05.03.2015
Контакти (044) 591-04-19, (044) 482-52-07
Примітки Лiцензiя АЕ № 271467 03.03.2015 року за видом дiяльностi - надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiю (згiдно з перелiком, що визначається КМУ) в частинi: оцiнювання захищеностi iнформацiї.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ
-
СТАНДАРТ" #32510396
Адреса 49094, Україна , м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 38
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
-
депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ No 263263
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти (0562) 38
-
52
-
27, (0562) 38
-
52
-
27
Примітки Лiцензiя дiє з 12.10.2013 безстроково
Власова Свiтлана Анатолiївна
Адреса д/в, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Діятельність -
Ліцензія
№ 762
Мiнiстерство Юстицiї України
з 09.04.2013
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про право здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) №762. Дата видачi 09.04.2013 . Видано Мiнiстерством Юстицiї України.
Надання послуг арбiтражного керуючого у судовiй справi про банкрутство.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮНI ТЕКС" #39155499
Адреса 01014, Україна, Киїi, вул. Звiринецька, буд.63
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Дата на номер запису в Єдиному державному реєстрi юр.осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв про проведення державної реєстрацiї: 31.03.2014, 1 070 102 0000 053388.
Аналiз ринку юридичних послуг про порядок укладання кредитних договорiв в електронному виглядi з накладанням електронного цифрового пiдпису.
Аналiз ринку по юридичним компанiям, що надають послуги з супроводу судових експертиз та експертних дослiджень у науково-дослiдних експертно-кримiналiстичних центрах при УМВС та науково-дослiдних iнститутах судових експертиз..
Аналiз ринку по юридичним компанiям, що надають послуги з супроводу проведення уповноваженими органами та / або пiдприємствами, органiзацiями, установами аудиту (перевiрки) акредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв на предмет встановлення вiдповiдностi їх дiяльностi чинним нормам законодавства.
Мягкий Андрiй Вiкторович
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул.Гоголя, буд.78, кв.8
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ В02 №522422
орган державної реєстрацiї
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiяВ02 №522422 вiд 17.02.2004р.
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Рибаченко Микола Петрович
Адреса 38500, селище мiського типу Диканька, ВУЛИЦЯ ФУРМАНОВА, будинок 8
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти 80532521188; 80509080609, данi вiдсутнi
Примітки Надання iнформацiйно - консультацiйних послуг з питань, щодо участi ПАТ КБ "ПриватБанк" в якостi кредитора у справi про банкрутство.
Романяк Микола Ярославович
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул. Пашутiнська, 63, 3-й поверх
Діятельність юридична дiяльнiсть(крiм нотарiальної)
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки [email protected]
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" в ВССУ у справi про стягнення кредитної заборгованостi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кiбенко, Онiка i партнери» #37575568
Адреса 61003, Україна, Харкiв, ВУЛИЦЯ IВАНОВА, будинок 7/9, офiс 9-06
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380663466291, данi вiдсутнi
Примітки Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи:Дата запису: 31.03.2011
Номер запису: 1 480 102 0000 049811
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрiскон» #37682383
Адреса 62485, Україна, село Мала Рогань, пров.Комiнтерна, буд. 20, каб. 6
Діятельність дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380577177979, данi вiдсутнi
Примітки Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи:Дата запису: 23.05.2011
Номер запису: 1 471 102 0000 025495
Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрiскон» #37682383
Адреса , Україна, ,
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центр унiверсальних юридичних рiшень «ФЕМIДА» #37185249
Адреса 36029, Україна, Полтава, вул.Шведська, 2
Діятельність адвокатська дiяльнiсть, нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ 791955
орган державної реєстрацiї
з 26.06.2010
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи: №791955 Дата проведення державної реєстрацiї 26.06.2010.
Органiзацiя процесу пiдготовки та подачi позовних заяв, органiзацiя процесу участi в судовому розглядi справ, аналiз кредитних договорiв, допомога у пiдготовцi процссуальних клопотань; збiр та подача додаткових матерiалiв, поточне консультування з питань супроводження проблемних кредитiв.

ЮРИДИЧНА ФIРМА ”А-ЛЕКС” #30620184
Адреса 49094, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271, немає
Примітки Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" у справi про банкрутство i по справi про стягнення заборгованостi.
Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери" #37231661
Адреса 25006, Україна, Кiровоград , вул. Дзержинського, 94
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380522247977, немає
Примітки Надання юридичних послуг в судовому спорi за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" про скасування рiшення.
e-mail: [email protected]
Савченко Олександр Григорович
Адреса 03150, Україна, Київ, вул. Предславинська, 31/11, кв.56
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 20670170000012012
орган державної реєстрацiї
з 08.07.2002
Контакти данi вiдсутнi, данi вiдсутнi
Примітки Свiдоцтво про державну реєстрацiю №20670170000012012 вiд 08.07.2002р. Є платником єдиного податку 5 групи зi ставкою 7%
Вид дiяльностi: дiяльнiсть у сферi права
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" у ВГСУ у справi про визнання кредиторських вимог Банку.
Представлення iнтересiв ПАТ КБ "ПриватБанк" в ВССУ у справi про стягнення кредитної заборгованостi.
Пiдготовка апеляцiйних скарг для оскарження рiшень судiв.
Standard and Poor’s Credit Marnket Services Europe Limited
Адреса 12500, Росiя, Москва, вул. Воздвиженка, 4/7, будiвля 2
Діятельність
Ліцензія
Контакти +7 495 783 4000, +7 495 783 4001
Примітки Вид послуг, якi надає особа - Визначення кредитних рейтингiв.
Fitch Ratings CIS Ltd.
Адреса E14 5, Great Britain, London, 30 North Colonnade, Canary Wharf
Діятельність
Ліцензія
Контакти +44 20 3530 1000,
Примітки Вид послуг, що надаються - Визначення кредитних рейтингiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" #21603903
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 0152
Аудиторська палата України
Контакти +38 044 354 0404, +38 044 354 0790
Примітки Свiдоцтво про внесення до Рєестру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0152.
Послуги, що надаються: Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" #23710342
Адреса 03680, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 98
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти +38 044 585 5905, +38 044 585 5905
Примітки Огляд квартальної фiнансової звiтностi Банку
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Кредо" #13622789
Адреса 69068, Україна, м. Запорiжжя, Проспект Моторобудiвникiв, буд. 34
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ 198539
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Держфiнпослуг)
з 11.02.2013
Контакти 8-(061)-289-90-66 289-90-67, -
Примітки Страхування ОСГПО, небезпечних грузiв, обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв чи користувачiв зброї.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» #33248430
Адреса 49094, Україна, м.Днiпроперовськ, вул.Набережна Перемоги, буд.32
Діятельність здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв
Ліцензія
№ АВ №584788
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Держфiнпослуг)
з 02.08.2011
Контакти 0800500801, (056) 7165632, -
Примітки Види дiяльностi за КВЕД:
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний);
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди;
66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв;
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
Лiцензiї:
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв серiї АВ №584788, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) серiї АВ №584785, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АВ №584784, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серiї АВ №584799, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) серiї АВ №584783, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв серiї АВ №584786, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування здоров`я на випадок хвороби серiї АВ №584800, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiї АВ №584787, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 24 жовтня 2006 року - безстрокова.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР
IНВЕСТИЦIЙНОГО КОНСАЛТИНГУ" #35739406
Адреса 49050, Україна , м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна,
буд. 137
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 716
-
33
-
79 (49), (056) 716
-
34
-
36
Примітки Надання послуг з органiзацiї скликання та проведення чергових/позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", дочiрнiх банкiв, оформлення результатiв зборiв.
Надання послуг з проведення комплексу заходiв щодо формування пакету документiв на погодження Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в НБУ.
Проведення комплексу заходiв з питання збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та реєстрацiї випуску акцiй Банку в НКЦПФР.
Товариство не провадить дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг ЕЦП), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається КМУ)
Ліцензія
№ АЕ № 271447
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
з 05.03.2015
Контакти (044) 591-04-19, (044) 482-52-07
Примітки Лiцензiя АЕ № 271467 03.03.2015 року за видом дiяльностi - надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiю (згiдно з перелiком, що визначається КМУ) в частинi: оцiнювання захищеностi iнформацiї.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ
-
СТАНДАРТ" #32510396
Адреса 49094, Україна , м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 38
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
-
депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ No 263263
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти (0562) 38
-
52
-
27, (0562) 38
-
52
-
27
Примітки Лiцензiя дiє з 12.10.2013 безстроково

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" / #13421602 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ, Набережна
Перемоги, 42Б
Код 13421602
ТОВ "ВIСТ ЛТД" / #20299113 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ , Набережна
Перемоги, 32
Код 20299113
ТОВ "СОЛМ ЛТД" / #13419574 0.00%
Адреса Україна , Днiпропетровськ , Набережна
Перемоги, 42
Код 13419574
ТОВ "ВIСТ ЛТД" / #20299113 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ , Набережна
Перемоги, 32
Код 20299113
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" / #13421602 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ, Набережна
Перемоги, 42Б
Код 13421602
УКРАЇНСЬКО
-
КIПРСЬКЕ
АТЗТ З II "ПРИВАТ
-
IНТЕРТРЕЙДIНГ" / #20006660
0.00%
Адреса Україна , Днiпропетровськ, Набережна
Перемоги, 42Б
Код 20006660
ТОВ "СОЛМ ЛТД" / #13419574 0.00%
Адреса Україна , Днiпропетровськ , Набережна
Перемоги, 42
Код 13419574
ТОВ "ВIСТ ЛТД" / #20299113 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ , Набережна
Перемоги, 32
Код 20299113
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" / #13421602 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ, Набережна
Перемоги, 42Б
Код 13421602
УКРАЇНСЬКО
-
КIПРСЬКЕ
АТЗТ З II "ПРИВАТ
-
IНТЕРТРЕЙДIНГ" / #20006660
0.00%
Адреса Україна , Днiпропетровськ, Набережна
Перемоги, 42Б
Код 20006660
ТОВ "СОЛМ ЛТД" / #13419574 0.00%
Адреса Україна , Днiпропетровськ , Набережна
Перемоги, 42
Код 13419574
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" / #13421602 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ, Набережна
Перемоги, 42Б
Код 13421602
ТОВ "ВIСТ ЛТД" / #20299113 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ , Набережна
Перемоги, 32
Код 20299113
УКРАЇНСЬКО
-
КIПРСЬКЕ
АТЗТ З II "ПРИВАТ
-
IНТЕРТРЕЙДIНГ" / #20006660
0.00%
Адреса Україна , Днiпропетровськ, Набережна
Перемоги, 42Б
Код 20006660
ТОВ "СОЛМ ЛТД" / #13419574 0.00%
Адреса Україна , Днiпропетровськ , Набережна
Перемоги, 42
Код 13419574
ТОВ "ВIСТ ЛТД" / #20299113 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ , Набережна
Перемоги, 32
Код 20299113
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" / #13421602 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ, Набережна
Перемоги, 42Б
Код 13421602
УКРАЇНСЬКО
-
КIПРСЬКЕ
АТЗТ З II "ПРИВАТ
-
IНТЕРТРЕЙДIНГ" / #20006660
0.00%
Адреса Україна , Днiпропетровськ, Набережна
Перемоги, 42Б
Код 20006660
ТОВ "СОЛМ ЛТД" / #13419574 0.00%
Адреса Україна , Днiпропетровськ , Набережна
Перемоги, 42
Код 13419574
ТОВ "ВIСТ ЛТД" / #20299113 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ , Набережна
Перемоги, 32
Код 20299113
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" / #13421602 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ, Набережна
Перемоги, 42Б
Код 13421602
УКРАЇНСЬКО
-
КIПРСЬКЕ
АТЗТ З II "ПРИВАТ
-
IНТЕРТРЕЙДIНГ" / #20006660
0.00%
Адреса Україна , Днiпропетровськ, Набережна
Перемоги, 42Б
Код 20006660
ТОВ "СОЛМ ЛТД" / #13419574 0.00%
Адреса Україна , Днiпропетровськ , Набережна
Перемоги, 42
Код 13419574
УКРАЇНСЬКО
-
КIПРСЬКЕ
АТЗТ З II "ПРИВАТ
-
IНТЕРТРЕЙДIНГ" / #20006660
0.00%
Адреса Україна , Днiпропетровськ, Набережна
Перемоги, 42Б
Код 20006660

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
КОЛОМОЙСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 23 904 685 шт 36.98%
Паспорт -, -, -
БОГОЛЮБОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 23 904 685 шт 36.98%
Паспорт -, -, -
БОГОЛЮБОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 23 904 685 шт 36.98%
Паспорт -, -, -
КОЛОМОЙСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 23 904 685 шт 36.98%
Паспорт -, -, -
БОГОЛЮБОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 23 904 685 шт 36.98%
Паспорт -, -, -
КОЛОМОЙСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 23 904 685 шт 36.98%
Паспорт -, -, -
БОГОЛЮБОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 23 904 685 шт 36.98%
Паспорт -, -, -
КОЛОМОЙСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 23 904 685 шт 36.98%
Паспорт -, -, -
БОГОЛЮБОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 23 904 685 шт 36.98%
Паспорт -, -, -
КОЛОМОЙСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 23 904 685 шт 36.98%
Паспорт -, -, -
БОГОЛЮБОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 23 904 685 шт 36.98%
Паспорт -, -, -
КОЛОМОЙСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 23 904 685 шт 36.98%
Паспорт -, -, -
ТРIАНТАЛ
IНВЕСТМЕНТС
ЛТД (TRIANTAL
INVESTMENTS
LTD) / 193150
10 494 106 шт 16.23%
Адреса Кiпр , Лiмассол
(Limassol), OMIROU, 3
AGIOS NIKOLAOS, P.C.
3095
ТРIАНТАЛ
IНВЕСТМЕНТС
ЛТД (TRIANTAL
INVESTMENTS
LTD) / 193150
10 494 106 шт 16.23%
Адреса Кiпр , Лiмассол
(Limassol), OMIROU, 3
AGIOS NIKOLAOS, P.C.
3095
ТРIАНТАЛ
IНВЕСТМЕНТС
ЛТД (TRIANTAL
INVESTMENTS
LTD) / 193150
10 494 106 шт 16.23%
Адреса Кiпр , Лiмассол
(Limassol), OMIROU, 3
AGIOS NIKOLAOS, P.C.
3095
ТРIАНТАЛ
IНВЕСТМЕНТС
ЛТД (TRIANTAL
INVESTMENTS
LTD) / 193150
10 494 106 шт 16.23%
Адреса Кiпр , Лiмассол
(Limassol), OMIROU, 3
AGIOS NIKOLAOS, P.C.
3095
ТРIАНТАЛ
IНВЕСТМЕНТС
ЛТД (TRIANTAL
INVESTMENTS
LTD) / 193150
10 494 106 шт 16.23%
Адреса Кiпр , Лiмассол
(Limassol), OMIROU, 3
AGIOS NIKOLAOS, P.C.
3095
ТРIАНТАЛ
IНВЕСТМЕНТС
ЛТД (TRIANTAL
INVESTMENTS
LTD) / 193150
10 494 106 шт 16.23%
Адреса Кiпр , Лiмассол
(Limassol), OMIROU, 3
AGIOS NIKOLAOS, P.C.
3095