Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (480) Банкрутство (2) Пов'язані особи ДАБІ (75) Перевірки (24) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

#14360570

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 14360570
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А 01 № 054809
Дата державної реєстрації 19.03.1992
Середня кількість працівників 27 507
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Управлiння Нацiонального банку України у Днiпропетровськiй областi
МФО: 305299
Номер рахунку: 32009100400
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Commerzbank AG, Frankfurt am Main (SWIFT: COBADEFF)
МФО: -
Номер рахунку: 400 8867004 01
Контакти
+38 (056) 716-11-31

Посадові особи

Ім'я Посада
Крижановський Станіслав Вікентійович Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Служба Безпеки»
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Криворiзький ордена Трудового Червоного Прапора гiрничорудний iнститут, спецiальнiсть - "Промислове та громадянське будiвництво". Українська державна юридична академiя
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник напрямку "Служба Безпеки"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на поширення щодо паспортних даних та iнформацiї щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) обраний на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник напрямку "Служби Безпеки ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Загальний стаж керiвної роботи - 27 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Вітязь Олександр Павлович Заступник Голови Правлiння — Керiвник Центру електронного бiзнесу
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, "Прикладна математика", 1992 р.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу "Центр електронного бiзнесу"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримав протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобраний на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальника Департаменту пластикових карт, Керiвника бiзнесу "Центр електронного бiзнесу".
Загальний стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Лопатіна Марія Дмитрівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2011 - п'ять рокiв згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський iнститут iнженерiв транспорту, спецiальнiсть - iнженер-економiст,
1983р.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Голова Ревiзiйної комiсiї.
Примітки Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв, Наглядової Ради або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. При цьому видатки, пов’язанi з позаплановою ревiзiєю, компенсуються акцiонерами, що вимагають проведення позапланової ревiзiї.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна загальним зборам.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам або Наглядовiй Радi.
Повний перелiк функцiй, прав i обов'язкiв Ревiзiйної комiсiї визначається Положенням «Про Ревiзiйну комiсiю».
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: Начальник планового вiддiлу, головний податковий iнспектор, головний бухгалтер, Голова Ревiзiйної комiсiї.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних.
Винагороду за виконання обов"язкiв голови ревiзiйної комiсiї посадова особа не отримувала(в тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 р. (протокол №27 вiд 08.08.2011 р.) вiдбулись змiни в складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Басан Олена Іванівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2011 - п'ять рокiв згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1987р.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв, Наглядової Ради або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. При цьому видатки, пов’язанi з позаплановою ревiзiєю, компенсуються акцiонерами, що вимагають проведення позапланової ревiзiї.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна загальним зборам.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам або Наглядовiй Радi.
Повний перелiк функцiй, прав i обов'язкiв Ревiзiйної комiсiї визначається Положенням «Про Ревiзiйну комiсiю».
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: iнженер, державний податковий iнспектор, бухгалтер, головний бухгалтер.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних.
Винагороду за виконання своїх обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi посадова особа не отримувала.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 р. (протокол №27 вiд 08.08.2011 р.) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Загальний стаж керiвної роботи - 18 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Шмальченко Людмила Олександрівна Заступник Голови Правлiння — Директор Казначейства
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1990 р.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу - Директор казначейства
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобрана на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - Начальник вiддiлу операцiй на вiдкритому ринку, Начальник Управлiння операцiй на вiдкритому ринку, Керiвник Управлiння по роботi з державними борговими зобов'язаннями, Начальник Департаменту ресурсiв Казначейства, Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу-Директор казначейства.
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Боголюбов Геннадій Борисович Голова Наглядової ради
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2011 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, промислово та громадянське
будiвництво, iнженер.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ВАТ " Укрнафта", член наглядової ради
Примітки Голова Наглядової Ради Банку обирається загальними зборами з числа членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, пiдписує трудовий договiр з Головою Правлiння Банку та з головним бухгалтером, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову Раду.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про Наглядову Раду Банку.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння:
8.1) обирає, призначає та звiльняє Голову Правлiння Банку;
8.2.) обирає, призначає та звiльнює членiв Правлiння;
8.3.) визначає кiлькiсний склад Правлiння Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного Статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту;
16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до Статуту;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законом або статутом Банку;
24) контролює виконання рiшень Зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
25) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затверджує їх статути та положення;
26) заслуховує результати перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку фiнансово-господарської дiяльностi Банку, пропонує рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, визначає обсяг iнформацiї за результатами перевiрок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї;
27) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв фiлiй та представництв Банку;
28) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
29) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi "28" цього пункту;
30) приймає рiшення про приєднання до Банку iнших господарських товариств;
31) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
32) затверджує звiти Правлiння Банку;
33) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
34) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
35) подає Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
36) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
37) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
38) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
39) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку, фiлiй та представництв;
40) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
41) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
42) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
43) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад,якi займав протягом всiєї свої дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 08.08.2011 року (Протокол № 27 08.08.2011) переобраний на посаду Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» - Член Наглядової ради, Закрите акцiонерне товариство Московський комерцiйний банк «Москомприватбанк» - Член Ради директорiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Гур'єва Тетяна Михайлівна Заступник Голови Правлiння — Керiвник Бiзнесу обслуговування клiєнтiв
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iсторик, викладач iсторiї та
суспiльствоведення, 1985 рiк; Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та
пiдприємництва, спецiальнiсть - Банкiвська справа, 1999 рiк.
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Департаменту VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобрана на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - лаборант, документовед, Експера кредитного вiддiлу, Економiст кредитного вiддiлу, Начальник служби Кредитно - факторингового управлiння, Начальник вiддiлу персональних банкiвських послуг, Начальник вiддiлу банкiвського обслуговування, Начальник VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв, Начальник Департаменту VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв.
Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Гороховський Олег Володимирович Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Кредитнi карти та зарплатнi проекти»
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1996 р.
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - куратора вiддiлу кореспондентських вiдношень Валютного управлiння, Начальника сектору Управлiння кореспондентських вiдношень, Заступника начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку - Заступника Керiвника Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Керiвника бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Мартинов Олексій Георгійович Член Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2011 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-електромеханiк, 1989р.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ТОВ "СОЛМ"- директор
Примітки Повноваження та обов'язки:
Рада органiзовує свою роботу на пiдставi Положення "Про Наглядову Раду", прийнятого Зборами акцiонерiв.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про Наглядову Раду Банку.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння:
8.1) обирає, призначає та звiльняє Голову Правлiння Банку;
8.2.) обирає, призначає та звiльнює членiв Правлiння;
8.3.) визначає кiлькiсний склад Правлiння Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного Статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту;
16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до Статуту;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законом або статутом Банку;
24) контролює виконання рiшень Зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
25) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затверджує їх статути та положення;
26) заслуховує результати перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку фiнансово-господарської дiяльностi Банку, пропонує рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, визначає обсяг iнформацiї за результатами перевiрок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи
забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї;
27) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв фiлiй та представництв Банку;
28) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню
рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
29) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi "28" цього пункту;
30) приймає рiшення про приєднання до Банку iнших господарських товариств;
31) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
32) затверджує звiти Правлiння Банку;
33) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
34) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
35) подає Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
36) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
37) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
38) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
39) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку, фiлiй та представництв;
40) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
41) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
42) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
43) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних, а також iнформацiю щодо посад,якi обiймає на iнших пiдприємствах. Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi), за виконання своїх обов'язкiв протягом звiтного року посадова особа не отримувала.
Загальний стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Терьохін Ігор Леонідович Член Правлiння - Директор департаменту фiнансового монiторингу
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, спецiальнiсть - обробка металiв тиском, рiк
закiнчення - 1983. Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та
пiдприємництва, спецiальнiсть - Банкiвська справа, 1999 р.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобраний на новий строкдо складу Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник сектору кореспондентських рахункiв "NOSTRO", Начальник вiддiлу по контролю за експортно-iмпортними операцiями, Начальник вiддiлу валютного контролю та формування звiтностi -Заступник головного бухгалтеру Мiжбанкiвського бiзнесу, Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу.
Загальний стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Єршова Ніна Сергіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1949 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2011 - п'ять рокiв згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Караваєвський сiльськогосподарський iнститут, бухгалтерський облiк, спецiальнiсть - економiст, 1972р.
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ЗАТ "Компанiя "Приват Iнтертрейдiнг", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв, Наглядової Ради або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. При цьому видатки, пов’язанi з позаплановою ревiзiєю, компенсуються акцiонерами, що вимагають проведення позапланової ревiзiї.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна загальним зборам.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам або Наглядовiй Радi.
Повний перелiк функцiй, прав i обов'язкiв Ревiзiйної комiсiї визначається Положенням «Про Ревiзiйну комiсiю».
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: державний податковий iнспектор, головний бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних.
Винагороду за виконання своїх обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi посадова особа не отримувала.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 р. (протокол №27 вiд 08.08.2011 р.) обрано до склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Пікуш Юрій Петрович Генеральний Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.12.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-металург, 1985 р.;
iнженер-економiст, 1992 р.; Днiпропетровський нацiональний унiверситет, спецiальнiсть —
фiнанси, 2007 р.
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший Заступник Голови Правлiння
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства:
а) в межах суми, що еквiвалентна 500 000 (п’ятистам тисячам) доларiв США, вчиняє правочини (укладає договори, угоди, пiдписує контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену Статутом.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень;
б) видає довiреностi в межах повноважень, наданих йому Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Ради або Зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
Видає довiреностi в межах повноважень Правлiння i Голови Правлiння.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобраний на новий строк на посаду Генерального Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник вiддiлу розвитку та iнвестицiй, Заступник Голови Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж керiвної роботи - 25 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Дубілет Олександр Валерійович Голова Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1984 р,
Днiпропетровська нацiональна металургiйна академiя, спецiальнiсть - Пiдприємництво,
менеджмент та маркетинг, 2000 р.
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В.О. Голови Правлiння
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi у Статутi Товариства.
а) дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях i пiдприємствах;
б) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку;
в) затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються оперативно-господарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї загальних зборiв, Наглядової Ради та Правлiння, затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов’язковi для виконання працiвниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;
г) вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
д) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовим узгодженням Нацiонального банку України;
е) вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим законодавством та Статутом;
є) видає довiреностi;
ж) здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
з) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту.
Голова Правлiння зобов’язаний щорiчно проводити зустрiчi з комiтетами Наглядової Ради для обговорення питань, що належать до компетенцiї таких комiтетiв.
Iншi права, обов’язки i вiдповiдальнiсть Голови Правлiння визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобраний на новий строк на посаду Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi: Заступник Голови Правлiння, перший заступник Голови Правлiння банку, В.О. Голови Правлiння.
Загальний стаж керiвної роботи - 23 роки.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Кандауров Юрій Васильович Заступник Голови Правлiння банку
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, спецiальнiсть - гiрничий iнженер, 1989 р. Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 1998 р.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу "Обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
В 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - Економiст кредитного вiддiлу, Начальник вiддiлу координацiї та контролю кредитних вкладень, Заступник начальника Управлiння з питань кредитування, Заступник начальника Кредитно - iнвестицiйного управлiння, Начальник Департаменту кредитної адмiнiстрацiї, В.О. Начальник Кредитно - iнвестицiйного управлiння, Начальник Управлiння ризиками, Управляючий Криворiзьким фiлiалом, Керiвник iндивiдуального бiзнесу, Керiвник бiзнесу "Обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв".
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Коротіна Любов Іванівна Член правлiння - Головний бухгалтер
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Одеський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1992 р.
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Головного бухгалтера
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобрана на новий строк до складу Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала посадова особа - старший бухгалтер, економiст, старший економiст, завiдуючий сектором, начальник вiддiлу, заступник головного бухгалтера банку.
Загальний стаж керiвної роботи - 24 роки.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Новіков Тимур Юрійович Перший Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Державна гiрнича академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1995 р.Київська
вища банкiвськая школа мiжнародного iнституту ринкових вiдносин та пiдприємництва,
спецiальнiсть - Фiнанси i кредит, 1998 р.
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Голови Правлiння
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - бухгалтер, Експерт вiддiлу документарних операцiй, Начальник вiддiлу документарних операцiй, Начальник вiддiлу фiнансування мiжнародної торгiвлi, Заступник Начальника Управлiння фiнансування мiжнародної торгiвлi та документарних операцiй, Начальник Управлiння фiнансування мiжнародної торгiвлi та документарних операцiй, Директор Департаменту мiжнародних корпоративних операцiй, Заступник Голови Правлiння банку.
Загальний стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Чмона Любов Іванівна Заступник Голови Правлiння — Керiвник Бизнесу бюджетування промислових i комерцiйних пiдприємств
Рік народження 1958 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Київський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1980 р.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP - клiєнтiв
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобрана на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - економiст, ст. економiст, главний економiст, секретар РК ЛКСМУ, Головний спецiалiст по економiчному аналiзу, Начальник вiддiлу фiнансового менеджменту, Начальник Управлiння бiзнес - консалтингу та реструктуризацiї пiдприємств, Начальник Департаменту антикризової пiдтримки пiдприємств та проектного фiнансування корпоративних клiєнтiв, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних пiдприємств, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв.
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Єрикалова Ірина Олексіївна Секретар Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.12.2008 - безстроково
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Криворiзький педагогiчний iнститут, спецiальнiсть - педагогiка, 1989 рiк.
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Провiдний експерт Напряму УТСМ
Примітки Повноваження та обов'язки Секретаря правлiння визначено Статутом.
Секретар Правлiння:
а)дiє без довiреностi вiд iменi Банку з питань, делегованих Головою Правлiння Банку;
б)видає довiреностi вiд iменi Банку згiдно делегованих рiшенням Голови Правлiння Банку повноважень, при додержаннi вимог Статуту.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Посади, що ранiше обiймала посадова особа - Провiдний експерт Напряму УТСМ.
Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж керiвної роботи - 5 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Яценко Володимир Анатолійович Перший Заступник Голови Правлiння — Керiвник корпоративного VIP-бiзнесу
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - Iнформацiйнi управляючi
системи та технологiї, 1992 р.
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Голови Правлiння банку
Примітки Повноваження та обов'язкипосадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник сектору погашення кредитної заборгованостi, Начальник вiддiлу бiржової заборгованостi, Заступник Начальника Валютного управлiння по валютним операцiям, Начальник Валютного управлiння, В.О. Керiвника Напрямку "Мiжбанкiвськiй бiзнес", Заступник Голови Правлiння банку.
Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Дубілет Дмитро Олександрович Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Iнформацiйнi технологiї»
Рік народження 1985 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.10.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка,спецiальнiсть -Маркетинг, 2006р., MBA в Лондонськiй Бiзнес Школi, спецiальнiсть - Менеджмент органiзацiй, 2011р.
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Загальний маркетинг та реклама»
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку: на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав — Керiвник Департаменту мiжнародних розрахункiв за валютними операцiями ГО, Керiвник Напряму "Загальний маркетинг i реклама".
Загальний стаж керiвної роботи - 8 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Коломойський Ігор Валерійович Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2011 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Днiпропетровсьий металургiйний iнститут, iнженер-металург, 1984р.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ТОВ "Сентоза ЛТД", директор
Примітки Повноваження та обов'язки: Рада органiзовує свою роботу на пiдставi Положення "Про Наглядову Раду", прийнятого Зборами акцiонерiв.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про Наглядову Раду Банку.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння:
8.1) обирає, призначає та звiльняє Голову Правлiння Банку;
8.2.) обирає, призначає та звiльнює членiв Правлiння;
8.3.) визначає кiлькiсний склад Правлiння Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного Статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту;
16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому п. 10.2 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про
придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до Статуту;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законом або статутом Банку;
24) контролює виконання рiшень Зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
25) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затверджує їх статути та положення;
26) заслуховує результати перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку фiнансово-господарської дiяльностi Банку, пропонує рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, визначає обсяг iнформацiї за результатами перевiрок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи
забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї;
27) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв фiлiй та представництв Банку;
28) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню
рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
29) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi "28" цього пункту;
30) приймає рiшення про приєднання до Банку iнших господарських товариств;
31) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
32) затверджує звiти Правлiння Банку;
33) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
34) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
35) подає Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
36) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
37) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
38) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
39) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку, фiлiй та представництв;
40) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
41) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
42) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
43) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi), за виконання своїх обов'язкiв протягом звiтного року посадова особа не отримувала.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 08.08.2011 року (Протокол № 27 08.08.2011) переобраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» - Член Наглядової ради, Закрите акцiонерне товариство Московський комерцiйний банк «Москомприватбанк» - Член Ради директорiв.
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Заворотний Володимир Григорович Заступник Голови Правлiння банку — Директор Київського ГРУ
Рік народження 1958 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, Українська сiльськогосподарча академiя, спец. - електрифiкацiя сiльського господарства, 1980р; Українська сiльськогосподарча академiя, спец. — менеджмент органiзацiй, 1990р., Українська академiя банкiвської справи, спец. — банкiвська справа, 2003р
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Директор Київського Головного регiонального управлiння
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - перший секретар К-Святошинського РКЛКСМУ, голова ЦКК ЛКСМУ, голова контрольної комiсiї, Директор Київського Головного регiонального управлiння ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 29 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Ліцензії

Дата  
22 05.10.2011 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 05.10.2011
Опис На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй (з додатком) № 22 05.10.2011 року Банк здiйснює наступнi операцiї: - неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; - операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами; - ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi
та здiйснення операцiй з ними; - вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй з ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; - залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; - торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв]; - торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; - залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України; - залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках; - торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України; - торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках; - валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281; - валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281.
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй не має термiну дiї та не потребує продовження.
АЕ № 185058 17.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Строк дiї лiцензiї з 17.10.2012 необмежений
АЕ № 185059 17.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Строк дiї лiцензiї з 17.10.2012 необмежений
АЕ № 263147 12.06.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.06.2013
Опис Строк дiї лiцензiї з 12.06.2013 необмежений
АЕ № 263148 12.06.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.06.2013
Опис Строк дiї лiцензiї з 12.06.2013 необмежений
АЕ № 263149 12.06.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.06.2013
Опис Строк дiї лiцензiї з 12.06.2013 необмежений

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"Норман Аудит" #23710342
Адреса 03680, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 98
Аудиторська Палата України
з 26.01.2001
Контакти 044-4861502 , 044-4861502
Примітки Обрано за рiшенням Наглядової ради в 2010 роцi.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР IНВЕСТИЦIЙНОГО КОНСАЛТИНГУ" #35739406
Адреса 49050, Україна, м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, буд. 137
Діятельність консалтинговi (консультацiйнi) послуги
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 716-33-79 (49), (056) 716-34-36
Примітки Надання послуг з органiзацiї скликання та проведення чергових/позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», дочiрнiх банкiв, оформлення результатiв зборiв.
Надання послуг з проведення комплексу заходiв щодо формування пакету документiв на погодження Статуту ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в Нацiональний банк України.
Проведення комплексу заходiв з питання збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та реєстрацiї випуску акцiй Банку в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Товариство не провадить дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Грiнченка, будинок 3
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 377-70-16, (044) 377-70-16
Примітки Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2092 вiд 1 жовтня 2013 року. Лiцензування не здiйснювалось.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ-СТАНДАРТ" #32510396
Адреса 49094, Україна, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 38
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 263263
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти (0562) 38-52-27, (0562) 38-52-27
Примітки Лiцензiя дiє з 12.10.2013 безстроково.
Мiняйло Вiктор Олександрович #30620184
Адреса 49094, Україна, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти +38 0562 368701, 462271, -
Примітки Дiяльнiсть у сферi права. Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг.
Товариство не провадить дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.
Факсовий зв'язок вiдсутнiй.
ТОВ "ЭЛ ТI Груп" #36572550
Адреса 49094, Україна, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, оф. 214
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти +38 0562 7896318, -
Примітки Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг.
Товариство не провадить дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.
Факсовий зв'язок вiдсутнiй.
Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери", АО #37231661
Адреса 25006, Україна, вул. Дзержинського, 94
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380522247977, -
Примітки Правова допомога, адвокатура, консалтинг.
Товариство не провадить дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню.
Факсовий зв'язок вiдсутнiй.
ЮРИДИЧНА ФIРМА ”А-ЛЕКС” #30620184
Адреса 49094, Україна, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, оф. 506
Діятельність Правова допомога, адвокатура, консалтинг
Ліцензія
№ -
-
Контакти (0562) 368701, (0562) 462271, -
Примітки Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг.
Товариство не провадить дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.
Факсовий зв'язок вiдсутнiй.

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" / #13421602 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42Б
Код 13421602
ТОВ "ВIСТ ЛТД" / #20299113 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32
Код 20299113
ТОВ "СОЛМ ЛТД" / #13419574 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42
Код 13419574
УКРАЇНСЬКО-КIПРСЬКЕ
АТЗТ З II "ПРИВАТ-IНТЕРТРЕЙДIНГ" / #20006660
0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 42Б
Код 20006660

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ФІЗИЧНА ОСОБА 22 104 196 шт 34.19%
Паспорт -, -, -
ФІЗИЧНА ОСОБА 21 885 989 шт 33.86%
Паспорт -, -, -
ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD) / 193150 16 154 900 шт 24.99%
Адреса Кiпр, Лiмассол (Limassol), OMIROU, 3 AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3095 (ОМIРУ, 3 АГIО