Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (35)
ДАБІ (4) Перевірки (19)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

#31793056

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"
ЄДРПОУ 31793056
Адреса 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
Дата державної реєстрації 28.02.2002
Середня кількість працівників 567
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
МФО: 322313
Номер рахунку: UA623223130000026007000030100
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києвi
МФО: 380805
Номер рахунку: UA193808050000000026001438011
Контакти
+38 (056) 231-03-93
prat_cec@cek.dp.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

В 2020 роцi в органiзацiйнiй структурi Товариства вiдбулися наступнi змiни: 1. на виконання рiшення Наглядової Ради вiд 20.07.2020, яким були внесенi змiни до органiзацiйної структури Товариства, на базi тендерного вiддiлу, була створена служба закупiвель; 2. на виконання рiшення Наглядової Ради вiд 27.11.2020, яким внесенi змiни до органiзацiйної структури Товариства дiльниця ПС"Наклоноствольна", дiльниця ПС "Iнгулецька" та дiльниця ПС "Рахманово", якi були пiдпорядкованi начальникам РЕМiв по територiальному розташуванню цих пiдстанцiй, увiйшли до складу Служби пiдстанцiй 35 кВ i вище; Групи механiзацiї та транспорту РЕМiв увiйшли до складу Служби транспорту i логiстики, що пiдпорядкована директору з забезпечення дiяльностi.

Працівники

Трудовi показники Товариства за 12 мiсяцiв 2020 року: - середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 542 особи; - середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 21 осiб; - чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 6 осiб; - фонд оплати працi усiх працiвникiв - 135 342,0 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 37% у зв'язку iз збiльшенням мiнiмальної заробiтної плати та збiльшенням оплати працi робiтникам i фахiвцям. На всiх структурних одиницях компанiї складено та затверджено керiвниками плани навчання та розвитку персоналу на поточний рiк, згiдно яких: 1) проводяться заходи, спрямованi на комплектацiю робочих мiсць кадрами, що вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам до професiй; 2) поступово реалiзується рiчна програма пiдготовки персоналу пiдприємства (перепiдготовка персоналу, пiдвищення квалiфiкацiї робочих); 3) проводяться тренiнги для керiвникiв рiзного рiвня управлiння, спрямованих на пiдвищення їх управлiнських вмiнь.

Участь у об'єднаннях

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не належить до об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" протягом звiтного року не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.

Облікова політика

Облiкова полiтика на пiдприємствi затверджена Наказом вiд 01.04.2011 №115/1. Вiдповiдно до обраної облiкової полiтики: Метод нарахування амортизацiї Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв. Амортизацiя нараховується з ого моменту, коли цей актив стає доступним для використання, тобто коли його мiсце розташування i стан забезпечують можливiсть його використання. При розрахунку вартостi, яка амортизуєтьс залишкова вартiсть основних засобiв з визначеним строком корисної експлуатацiї дорiвнює нулю. Амортизацiя основних засобiв - це стстематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом термiну його корисної експлуатацiї. Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв, бiблiотечних фондiв нараховувати у першому мiсяцi використання у розмiрi 100% їх вартостi. Амортизацiю нематерiальних активiв та iнших необоротних матерiальних активiв, нараховувати iз застосуванням прямолiнейного метода. Строк корисного використання визначається комiсiєю в момент введення в експлуатацiю. Вiдповiдно п. 7 П(С)БО 9 "Запаси" одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. При вiдвантаженнi на виробництво та iншому вибуттi оцiнку запасiв здiйснювати по собiвартостi перших за часом придбання запасiв (ФIФО). При продажу запасiв їх балансова вартiсть визначається як ввитрати у тому переiодi, в якому ввизнається вiдповiдна дохiд вiд реалiзацiї. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" представленi. Фiнансовi iнвестицiї в момент їх надходження вiдображаються в облiку по собiвартостi. Фiнансовi iнвестицiї призначенi для продажу, вiдображаються в облiку по собiвартостi, при цьому оцiнка по собiвартостi проводиться в випадку якщо справедливу вартiсть таких iнвестицiй достовiрно визначених не можливо.

Продукція

Пiдставою для здiйснення пiдприємницької дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанiя" у 2020 роцi була лiцензiя НКРЕКП на право впровадження господарської дiяльностi з розподiлу електроенергiї на територiї м. Днiпро та Днiпропетровської областi, видача якої затверджена Постановою НКРЕКП вiд 27.11.2018 № 1533. 2020 рiк - це другий рiк роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" в умовах новоутвореного ринку електричної енергiї. На сьогоднi, органiзована та налагоджена робота у всiх сегментах нової моделi ринку електричної енергiї, а саме: ринку двостороннiх договорiв, ринку "на добу вперед", внутрiшньодобовому ринку, балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг. Успiшна дiяльнiсть Товариства характеризується виконанням ключових показникiв, якими є: " Забезпечення обсягiв розподiлу електричної енергiї за класами напруги на рiвнi не нижчому, нiж передбачено дiючими тарифами на розподiл електроенергiї; " Недопущення понаднормативних витрат електричної енергiї в мережах Товариства; " Збiльшення доходiв вiд здiйснення iнших, крiм лiцензованих видiв дiяльностi; " Вiдсутнiсть дебiторської заборгованостi за наданi послуги з розподiлу електричної енергiї; " 100% виконання iнвестицiйної та ремонтної програм; " Дотримання нормативної чисельностi персоналу та конкурентоспроможного рiвня середньої заробiтної плати; " Забезпечення прибутковостi господарської дiяльностi. За звiтнiй перiод мережами Товариства розподiлено 729 995 МВт.год. електричної енергiї, що на 1,4% бiльше, нiж в 2019 роцi. Доход, отриманий вiд лiцензованого виду дiяльностi складає 376 333 тис.грн. без ПДВ, що на 23,8% перевищує показники 2019 року. При здiйсненнi дiяльностi з розподiлу електричної енергiї вагомого значення набуває показник фактичних витрат електричної енергiї в мережах Товариства. За пiдсумками звiтного року, фактичнi витрати не перевищили гранично допустимого рiвня i склали 73 934 МВт.год. Для постачання електричної енергiї споживачам Днiпровського регiону, мережами Товариства користуються близько 115 постачальникiв електричної енергiї, найбiльшим з яких є ТОВ "Днiпровськi енергетичнi послуги". За пiдсумками звiтного перiоду вiдсоток розрахункiв за наданi послуги з розподiлу електричної енергiї становив 93%, а зокрема з ТОВ "Днiпровськi енергетичнi послуги" 99%. Враховуючи переплати 2019 року, сумарний вiдсоток оплати за наданi послуги за 2019-2020 роки з усiма постачальниками електроенергiї становив 102%. На кiнець 2020 року кiлькiсть споживачiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" становила 105,2 тис. побутових та 3,3 тисячi юридичних осiб. Для зручностi споживачiв запроваджено особистi кабiнети. З повним функцiоналом працюють Колцентр та IКЦ. В минулому роцi Товариство розширило коло дiяльностi в напрямку отримання додаткового доходу. Так, силами штатного персоналу, використовуючи iснуючi виробничi потужностi, проводилась робота з надання платних послуг юридичним та фiзичним особам. Доход вiд надання платних послуг в 2020 роцi склав 8,6 млн.грн., що на 43% бiльше нiж у 2019 роцi. У звiтному перiодi керiвництвом Товариства забезпечено виконання покладених на нього зобов'язань, а саме: " Забезпечено 100% збiр грошових коштiв за наданi послуги з розподiлу електроенергiї; " Iнвестицiйну та ремонтну програми 2020 року профiнансовано та виконано у фiзичних обсягах на 100%; " Розроблено та затверджено в НКРЕКП план перспективного розвитку Товариства на перiод 2021-2025 роки; " Повнiстю виконанi складовi операцiйних витрат згiдно структури затверджених тарифiв на розподiл електроенергiї; " В термiни, встановленi колективним договором, без затримки здiйснювалась виплата заробiтної плати; " 100% виконано податковi зобов'язання. При реалiзацiї складових iнвестицiйного плану 2020 року виконано: " Технiчне переоснащення пiдстанцiї ПС 35/6 кВ "Пiвнiчна-35" м. Жовтi Води Днiпропетровської областi; " Технiчне переоснащення 25 одиниць ТП-10(6)/0,4 кВ з замiною трансформаторiв; " Реконструйовано 7,106 км. КЛ 6-10 кВ; " Розроблено 8 проектiв по реконструкцiї електричних мереж; " Розширено систему АСКОЕ у побутових споживачiв. Встановлено 3 674 одиниць приладiв облiку; " Впроваджено комплекс АСДTK на ЦРП-1 м. Днiпро; " На 33 одиницi оновлено парк засобiв комп'ютеризацiї; " Придбано 17 одиниць IP телефонiв; " Впроваджено прикладне програмне забезпечення: SAP/ERP, програмний комплекс "Приєднання"; програмний комплекс аналiзу режимiв електричних мереж (ДАКАР ЕЛЕКС); " Придбано автогiдропiдiймач. За пiдсумками дiяльностi Товариства у 2020 роцi отримано чистий прибуток у сумi 24,2 млн.грн. Однiєю з важливих складових успiху ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанiя" є якiсний склад персоналу, рiвень його квалiфiкацiї та iнiцiативи. Формування єдиної команди є одним з прiоритетних завдань Товариства. На кiнець 2020 року в Товариствi працювало 560 штатних працiвникiв. Середнiй вiк працiвникiв Товариства - 44 роки. Пильну увагу керiвництво ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" придiляє питанням охорони працi. Протягом 2020 року 29 працiвникiв компанiї пройшли навчання роботам з пiдвищеної небезпеки в спецiалiзованих навчальних закладах, 350 працiвникiв пройшли навчання з питань охорони працi, технiчної експлуатацiї, пожежної безпеки на пiдприємствi. Вiдповiдно до вимог "Порядку проведення медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй" (наказ МОЗ України вiд 21.05.2007 № 246) проведено перiодичний медичний огляд працiвникiв компанiї. Великим досягненням 2020 року є забезпечення з 01.01.2021 переходу на стимулююче тарифоутворення. Нарештi, обсяг iнвестицiй, передбачений тарифами на розподiл електроенергiї, буде достатнiм для виконання повного комплексу робiт з реконструкцiї та модернiзацiї електричних мереж для досягнення встановлених параметрiв якостi електричної енергiї, дотримання стандартiв надання послуг з розподiлу електричної енергiї та зниження фактичних втрат електроенергiї в мережах Товариства. З огляду на зазначене можна констатувати, що робота в умовах реформування енергетичної галузi є успiшною та прибутковою. Керiвництвом виконано всi стратегiчнi завдання та забезпечено ведення господарської дiяльностi за принципами економiчної доцiльностi.

Активи

Емiтентом за останнi п'ять рокiв було придбано основних засобiв на загальну суму 225 094 тис. грн. вiдчужено основних засобiв на суму 8 651 тис. грн., в т.ч. за роками: 2016 р.: придбано 43 656 тис. грн., вiдчужено 4 454 тис. грн..; 2017 р.: придбано 33 174 тис. грн., вiдчужено 117 тис. грн.; 2018 р.: придбано 44 820 тис. грн., вiдчужено 3 267 тис. грн.; 2019 р.: придбано 46 986 тис. грн., вiдчужено 326 тис.грн.; 2020 р.: надiйшло 56 428 тис.грн, вiдчужено 467 тис.грн. Пiдприємство не планує значнi iнвестицiї або придбання пов'язанi з господарською дiяльнiстю.

Основні засоби

Усi основнi засоби, якi належать Товариству, знаходяться на територiї Днiпропетровської областi (м. Днiпро, м. Павлоград, м. Кривий Рiг, м. Жовтi Води, м. Вiльногiрськ, м. Новомосковськ, смт. Днiпровське, м. Апостолове, смт. Славгород, смт Черкаське, смт Гвардiйське, смт. Губиниха-1, м. Камянське, м. Марганець, м. Зеленодольськ, м. Нiкополь, м. П'ятихатки та в селах Криворiзького, Апостолiвського, Днiпровського, Петрикiвського, Новомосковського, Iнгулецького та Широкiвського, П'ятихатського, Софiївського районiв) та Кiровоградської областi (с. Петрiвське, с. Ганнiвка, с. Iскровка Петрiвського району), а саме на мiсцях розташування структурних одиниць ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Станом на 31.12.2020 ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" експлуатує: - Пiдстанцiї напругою 154-35 кВ - 30 шт. загальною потужнiстю 691,4 МВА; - Трансформаторнi пiдстанцiї напругою 10-6/0,4 кВ - 689 шт. загальною потужнiстю 374,97 МВА; - Повiтрянi лiнiї 154-0,4 кВ загальною протяжнiстю 955 км; - Кабельнi лiнiї 10-6-0,4 кВ загальною протяжнiстю 785,1 км. На виконання плану поточних та капiтальних ремонтiв в 2020 роцi було освоєно 16 062,82 тис.грн. без ПДВ. Iнформацiя щодо ремонтних заходiв по групам основних засобiв наведена в Таблицi 1. Таблиця 1 № з/п Групи основних засобiв Вартiсть, тис. грн (без ПДВ) 1 ПС-110 (154, 220) кВ 722,97 2 ПС-35 (27,5, 20) кВ 3 736,36 3 ПЛ-35 (27,5, 20) кВ 551,07 4 ТП, РП-10 (6) кВ 804,79 5 ПЛ 10 (6) кВ 134,47 6 КЛ 10 (6) кВ 487,54 7 ПЛ-0,38 кВ 3 391,89 8 КЛ-0,38 кВ 178,04 9 Будiвлi та споруди 2 298,64 10 Машини, механiзми та спецтехнiка 2 841,21 11 Комп'ютерна та офiсна технiка 230,48 12 Прилади облiку електричної енергiї 116,87 13 Iнше 568,49 14 Усього 16 062,82 На виконання iнвестицiйної програми у 2020 роцi освоєно 34 148,90 тис.грн. без ПДВ. Iнформацiя щодо iнвестицiйних заходiв наведена в Таблицi 2. Таблицi 2 № з/п Найменування заходiв iнвестицiйної програми Вартiсть, тис.грн без ПДВ 1 "Технiчне переоснащення пiдстанцiї ПС 35/6 кВ "Пiвнiчна-35" м. Жовтi Води Днiпропетровської областi 4 389,02 2 Технiчне переоснащення ТП - 6/0,4 кВ з замiною тр-ра типу ТМ-630/6/0,4 на тр-р типу ТМГ-630/6/0,4 4 914,76 3 Технiчне переоснащення ТП-10/0,4 кВ з замiною тр-ра типу ТМ-400/10/0,4 на тр-р типу ТМГ-400/10/0,4 2 939,31 4 Технiчне переоснащення ТП-6/0,4 кВ з замiною тр-ра типу ТМ-400/6/0,4 на тр-р типу ТМГ-400/6/0,4 6 810,99 5 "Реконструкцiя КЛ-10 кВ ПС-50 ком. № 3 -- ТП-859 ком. №2 в м. Кривий Рiг" 1 011,16 6 Реконструкцiя "ПКЛ-6 кВ вiд КРУН-6 кВ ком.№4 до ЗТП-1, ЗТП-2 з переключенням до ПС-35/6 кВ "Чешка" ЗРП-6 кВ ком. №12 (смт. Радушне. Кривий Рiг) 726,57 7 Реконструкцiя кабельної лiнiї КЛ-10 кВ ПС "Гвардiйська" ком. № 102 до ЗТП-187 ком. №19 смт. Гвардiйське Новомосковського р-ну Днiпропетровської обл. 7 632,43 8 Проектнi роботи 1 207,30 9 Улаштування однофазних вводiв (без вартостi лiчильникiв) в будинки з застосуванням СIП та встановленням ФШО. 56,88 10 Улаштування трифазних вводiв (без вартостi лiчильникiв) в будинки з застосуванням СIП та встановленням ФШО. 38,36 11 Створення АСКОЕ побутових споживачiв 5 188,52 12 Закупiвля обладнання пiд АСКОЕ 705,63 13 Впровадження комплексy АСДTK (ЦРП-1) 688,40 14 Закупiвля комп'ютерної технiки 212,16 15 Закупiвля нового мережевого обладнання 330,65 16 Iншi засоби комп'ютеризацiї 288,50 17 Розробка та впровадження Програмного комплексу "Приєднання" 150,00 18 Впровадження SAP/ERP 1 000,00 19 Впровадження програмного комплексу аналiзу режимiв електричних мереж (ДАКАР ЕЛЕКС) або аналог 150,00 20 Впровадження та розвиток систем зв'язку 89,36 21 Автогiдропiдiймач Модель Comet 19 на базi Iveco Daily або аналог 1 884,03 22 Прилад для вимiрювання показникiв якостi електричної енергiї типу SATEC EDL175XR (трифазний), або аналог 161,30 23 Реєстратор якостi електричної енергiї РЕ-01 (однофазний), або аналог. 177,31 24 Пристрiй прогрузки автоматичних вимикачiв УПА-1 або аналог 66,10 25 Усього по програмi: 40 818,75 Запланованi витрати на капiтальнi та поточнi ремонти на 2021 рiк становлять - 16 173,91 тис.грн. без ПДВ, в т.ч.: № з/п Групи основних засобiв Вартiсть, тис. грн (без ПДВ) 1 ПС-110 (154, 220) кВ 161,67 2 ПС-35 (27,5, 20) кВ 3 130,05 3 ТП, РП-10 (6) кВ 1 062,88 4 ПЛ 10 (6) кВ 137,31 5 КЛ 10 (6) кВ 250,08 6 ПЛ-0,38 кВ 4 563,01 7 КЛ-0,38 кВ 50,92 8 Будiвлi та споруди 2 814,98 9 Машини, механiзми та спецтехнiка 2 023,44 10 Комп'ютерна та офiсна технiка 366,16 11 Прилади облiку електричної енергiї 794,00 12 Iнше 819,41 13 УСЬОГО 16 173,91 Основнi напрямки робiт з забезпечення надiйностi та безаварiйної роботи електричних мереж, для пiдвищення якостi електричної енергiї, передбаченi iнвестицiйною програмою на 2021рiк: № з/п Найменування заходiв iнвестицiйної програми Вартiсть, тис.грн 1 "Реконструкцiя кабельної лiнiї 0,4 кВ ТП-59 РБ-4 до буд. №2 по вул. Нова, м. Павлоград, Днiпропетровської обл." 162,40 2 "Реконструкцiя кабельної лiнiї 0,4кВ вiд ТП-71 РБ-4 до буд. №73 по вул. Шевченко м. Павлоград, Днiпропетровської областi". 227,05 3 "Винесення КТП-5 2Т в центр навантаження та реконструкцiя повiтряної лiнiї 0,4 кВ вiд РБ-1 та РБ-4 КПТ-5 2Т с. Надiя Криворiзького району" 4 473,39 4 Реконструкцiя ПЛ-0,4 кВ з замiною проводу на СIП, в т.ч. 5 066,50 5 Технiчне переоснащення ПС "№14" 35/6 кВ (замiна силового трансформатору 3Т, 4Т) 5 520,45 6 Реконструкцiя пiдстанцiї з замiною МВ-150 на елегазовi вимикачi 150 кВ на ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ" (2 черга) 6 761,49 7 "Технiчне переоснащення трансформаторної пiдстанцiї 35/6 кВ "Стрiчка" (облiк на 35 кВ, реконструкцiя ВРП-35, Реконструкцi ЗРП-6 кВ-ремонт будiвлi, телемеханiка.) 8 544,68 8 Технiчне переоснащення ТП - 10/0,4 кВ з замiною тр-ра типу ТМ-630/10/0,4 на тр-р типу ТМГ-630/10/0,4 1 326,65 9 Технiчне переоснащення ТП-10/0,4 кВ з замiною тр-ра типу ТМ-400/10/0,4 на тр-р типу ТМГ-400/10/0,4 1 268,72 10 Технiчне переоснащення ТП-6/0,4 кВ з замiною тр-ра типу ТМ-400/6/0,4 на тр-р типу ТМГ-400/6/0,4 8 372,64 11 Проєктнi роботи 1 432,19 12 Улаштування однофазних вводiв (без вартостi лiчильникiв) в будинки з застосуванням СIП та встановленням ФШО. 104,00 13 Улаштування трифазних вводiв (без вартостi лiчильникiв) в будинки з застосуванням СIП та встановленням ФШО. 8,85 14 Створення АСКОЕ побутових споживачiв 7 993,02 15 Закупiвля обладнання пiд АСКОЕ 1 923,09 16 Модернiзацiя лабораторiї для перевiрки комерцiйного облiку 920,00 17 Впровадження комплексy АСДTK (ЦРП-2) 1 295,35 18 Облаштування диспетчерських центрiв вiдеостендами 3 998,28 19 Розробку i впровадження системи управлiння аварiйними i плановими вiдключеннями (OMS) 998,00 20 "Технiчне переоснащення трансформаторної пiдстанцiї 35/6 кВ "Молзавод" (друга черга - телемеханiка.) 1 026,98 21 Закупiвля нових робочих станцiй: 280,20 22 Iншi засоби комп'ютеризацiї 113,55 23 Розробка та впровадження модулю "Електронна черга" ПК "Колл-центер "ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" 150,00 24 IP телефон 95,20 25 Автогiдропiдiймач Модель Comet 19 на базi Iveco Daily або аналог 6 142,08 26 Бурильно - кранова установка БКУ-2МК-Т на базi трактора ХТА - 200 або аналог 1 833,00 27 Трасошукач С.А.Т.4 +& Genny4, або аналог 126,42 28 Кущорiз Husgvarna 555FX, або аналог 25,42 29 Бензогенератор HHY 7050F(5,5 КВТ), або аналог 16,40 30 Пристрiй для навантаження АВ типу УПА, або аналог 120,00 31 Усього по програмi: 70 326,00

Проблеми

- Знос електропередавального обладнання становить близько 60%, що може поставити пiд загрозу надiйне електропостачання споживачам, що приєднанi до мереж Товариства; - Обмеження затвердженою структурою тарифiв 2020 року коштiв на поточнi, капiтальнi ремонти та iнвестицiйнi вкладення; - Недосконала система автоматизованого зчитування показникiв приладiв облiку на межi балансової належностi та часткова вiдсутнiсть автоматизованої системи комерцiйного облiку електроенергiї у побутових споживачiв, що пiдвищує вiрогiднiсть понаднормативних витрат електроенергiї в мережах ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; - Наявнiсть в мережах Товариства неплатоспроможних споживачiв: бюджетнi установи, мiський електротранспорт, водоканал, тощо; - Трудова мiграцiя, що призводить до браку квалiфiкованого персоналу; - Товариство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих обмежень.

Фінансова політика

Фiнансування господарської дiяльностi Товариства вiдбувається за рахунок отриманого доходу вiд надання послуг з розподiлу електроенергiї, залучення банкiвських i фiнансових кредитiв та отриманих вiдсоткiв вiд фiнансових iнвестицiй. Покращення лiквiдностi Товариства можливо шляхом технiчного переоснащення електропередавального обладнання, оптимiзацiї технiко-економiчних показникiв пiдприємства, рацiонального використання матерiально-грошових ресурсiв, ефективної роботи на енергоринку з метою досягнення впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

З метою надання послуг з розподiлу електричної енергiї споживачам Днiпровського регiону, Товариство має укладенi угоди з 115 постачальниками електричної енергiї. В 2020 роцi по укладеним договорам отримано дохiд з основного виду дiяльностi у сумi - 376 333 тис.грн. без ПДВ. З 01.01.2021 до розрахунку тарифiв на розподiл електричної енергiї застосовано модель стимулюючого регулювання, що дозволить в 2021 роцi отримати дохiд вiд послуг з розподiлу електроенергiї на суму 476 496 тис.грн., а чистий прибуток за результатами дiяльностi у 2021 роцi очiкується в сумi 68 816 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента. ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанiя" - сучасний оператор системи розподiлу електроенергiї. Стратегiя Товариства спрямована на технiчне переоснащення основних засобiв для пiдвищення загального рiвня якостi електропостачання, дотримання показникiв надiйностi (безперервностi) розподiлу електричної енергiї та забезпечення ефективної роботи в сформованих умовах функцiонування ринку електроенергiї. ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" втiлює свою стратегiю через виконання iнвестицiйної та ремонтної програм, забезпечення сталих технiко - економiчних показникiв та дотримання фiнансового плану. Головним завданням ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", як оператора системи розподiлу є надання якiсної послуги з розподiлу електричної енергiї вiд НЕК "Укренерго" до споживачiв, якi приєднанi до мереж Товариства. ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК є вiдповiдальним за безпечну, надiйну та ефективну експлуатацiю, технiчне обслуговування та розвиток електричних мереж з напругою до 150 кВ. Разом з основним напрямком роботи Товариство планує в 2021 роцi: " вдосконалити розроблену концепцiю побудови Smart системи облiку електричної енергiї для пiдвищення енергоефективностi та зменшення витрат електричної енергiї в мережах Товариства; " затвердити в НКРЕКП змiни до плану розвитку системи розподiлу на наступнi п'ять рокiв з урахуванням плану розвитку системи передачi на наступнi десять рокiв вiдповiдно до нормативно-правових актiв НКРЕКП; збiльшити масштаби робiт по реконструкцiї та технiчному переозброєнню основних фондiв Товариства з метою подолання тенденцiї старiння електроустаткування; " при виконаннi робiт з реконструкцiї та модернiзацiї обладнання забезпечити здiйснення заходiв з енергоефективностi, враховуючи екологiчнi стандарти; " створити умови для застосування нових технiчних рiшень i технологiй у системах обслуговування, керування, захисту, передачi iнформацiї, зв'язку й систем облiку електроенергiї; " вдосконалити систему розвитку персоналу Товариства шляхом застосування програми мотивацiї; " полiпшити командну роботу, нацiлену на результат. В 2021 роцi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" планує iнвестувати значнi кошти в пiдвищення безпеки, ефективностi й екологiчностi пiдприємства, охорону працi, оздоровлення та професiйний розвиток працiвникiв, реалiзацiю проектiв соцiального партнерства. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: - Високий рiвень державного втручання; - Полiтичнi аспекти, якi впливають на роботу компанiй енергетичної галузi; - Наявнiсть добових, сезонних та рiчних коливань обсягiв розподiлу електроенергiї; - Податковий тягар; - Недосконалiсть кредитної полiтики та банкiвської системи; - Вiдсутнiсть науково-технiчних програм та концентрацiї зусиль на розробку напрямiв розвитку енергетичного комплексу; - Тривалий строк окупностi капiталовкладень; - Застарiла матерiально-технiчна база.

R&D

Дослiдження та розробки протягом звiтного перiоду не проводилися. Витрат на дослiдженння та розробку немає.

Інше

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента розмiщенна на власному веб-сайтi https://cek.dp.ua/

Посадові особи

Ім'я Посада
Марчук Наталія Олександрівна Член Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.04.2020 - один рiк
Освіта вища, Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури, Днiпропетровський iнститут технiчної творчостi та патентознавства, iнженер-будiвельник (1996р.); Днiпропетровський iнститут технiчної творчостi та патентознавства, економiст (1995р.)
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Державна податкова iнспекцiя у Ленiнському районi м. Днiпропетровська - начальник вiддiлу; (05.05.2004 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") - головний бухгалтер. Протягом останнiх чотирьох рокiв (з 01.04.2017) обiймала посаду члена Правлiння, головного бухгалтера Товариства., ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056
Примітки Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 30.03.2020 (протокол вiд 30.03.2020) було переобрано Марчук Наталiю Олександрiвну (головного бухгалтера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") членом Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01.04.2020. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримувала. Марчук Н.О. акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: головний бухгалтер (05.05.2004 - теперiшнiй час). Протягом останнiх чотирьох рокiв (з 01.04.2017) обiймала посаду члена Правлiння, головного бухгалтера Товариства.
Уманська Олена Петрівна, Представник Акціонера Прат 'Пеем 'Цек' - Пзнвіф 'Сьомий' Товариства З Обмеж Голова Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2020 - три роки
Освіта вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут", iнженер-оптик конструктор (1986 р.); Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана, магiстр права (2011 р.).
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент"., ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", 33499232
Примітки Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 21.04.2020 (протокол №29), Уманська Олена Петрiвна (не є власником акцiй ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") обрана на три роки членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - представником акцiонера ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРIСI 233821) та набуває повноважень з моменту обрання Загальними зборами, а саме з 21.04.2020. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 05.05.2020 (протокол вiд 05.05.2020) строком на три роки, на посаду Голови Наглядової ради Товариства обрано Уманську Олену Петрiвну (представник акцiонера ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент"). Уманська Олена Петрiвна (згоди на розкриття паспортних данних не надано) протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з 05.04.2006 року по 21.04.2011 року - ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", посада: начальник корпоративного вiддiлу; з 22.04.2011 року по 31.10.2016 року - ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", посада: директор; з 01.11.2016 по теперiшнiй час - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРПОУ 33499232), посада: Генеральний директор., 01901, м.Київ, ВУЛ. ГОСПIТАЛЬНА, будинок 12-Д. З 27.04.2018 (з 21.04.2020 переобрана) - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - член Наглядової ради. З 05.05.2020 - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - Голова Наглядової ради. Розмiр винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Уманська О.П. є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонери Товариства, власники 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, що є її афiлiйованими особами - ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", що є власником 1 075 657 (один мiльйон сiмдесят п'ять тисяч шiстсот п'ятдесят сiм) шт. простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа не є незалежним директором. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.7. Статуту Товариства та п. 7.2. Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Тарасенко Олександр Вікторович Член Правлiння
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.04.2020 - один рiк
Освіта вища, У 1989 роцi закiнчив Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. В.Я. Чубаря та здобув квалiфiкацiю iнженерна-механiка. У 2002 роцi закiнчив Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет та здобув квалiфiкацiю фiнансиста.
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - директор фiнансовий (01.10.2015-теперiшнiй час). Протягом останнiх чотирьох рокiв (з 01.04.2017) обiймав посаду члена Правлiння, директора фiнансового Товариства., ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056
Примітки Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 30.03.2020 (протокол вiд 30.03.2020) було переобрано Тарасенко Олександра Вiкторовича (директора фiнансового) членом Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01.04.2020 строком на один рiк. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Правлiння "ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримував. Тарасенко О.В. акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 32 роки. Тарасенко О.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав у Товариствi наступнi посади: заступник Генерального директора (06.3.2012-31.05.2013); фiнансовий директор (01.06.2013-30.09.2015); директор фiнансовий (01.10.2015-теперiшнiй час). Протягом останнiх чотирьох рокiв (з 01.04.2017) обiймав посаду члена Правлiння, директора фiнансового Товариства.
Корса Микола Вікторович Генеральний директор-Голова Правлiння
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.12.2020 - один рiк
Освіта вища, Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, iнженер-електромеханiк (2002р.)
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи (08.12.2005 - 04.12.2009) Директор з енергозбуту; (04.12.2009 - теперiшний час) Генеральний директор-Голова Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"), ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056
Примітки Корсу М.В. було обрано Генеральним директором - Головою Правлiння згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") вiд 03.12.2009 строком на 2 роки; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 11.11.2011 переобрано з 04.12.2011 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 23.11.2012 переобрано з 04.12.2012 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 12.11.2013 переобрано з 04.12.2013 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 02.12.2014 переобрано з 04.12.2014 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 02.12.2015 переобрано з 04.12.2015 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 23.11.2016 переобрано з 04.12.2016 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 28.11.2017 переобрано з 04.12.2017 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 21.11.2018 переобрано з 04.12.2018 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 28.11.2019 переобрано з 04.12.2019 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 23.11.2020 переобрано з 04.12.2020 строком на 1 рiк. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2019 року не отримував. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 31 рiк 2 мiс. 20 днiв. Посади на iнших пiдпрємствах: не веде дiяльнiсть в iнших юридичних особах та не займає посад.
Запорожець Дмитро Борисович Член Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.03.2020 - один рiк
Освіта вища, Днiпропетровський нацiональний унiверситет, юрист (2001р.)
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (26.04.2010 - 01.03.2013) Заступник Генерального директора з правових питань; (01.03.2013 - теперiшнiй час) Директор з правової роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"., ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056
Примітки Запорожець Д.Б. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2010. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 28.02.2017 (протокол вiд 28.02.2017) було переобрано членом Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2017 строком на один рiк. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 28.02.2018 (протокол вiд 28.02.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2018 строком на один рiк. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.02.2019 (протокол вiд 26.02.2019) було переобрано членом Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2019 строком на один рiк. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 28.02.2020 (протокол вiд 28.02.2020) було переобрано членом Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2020 строком на один рiк. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримував. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв поадова особа обiймала наступнi посади: заступник Генерального директора з правових питань (26.04.2010 - 01.03.2013); Директор з правової роботи (01.03.2013 - теперiшнiй час). Посади на iнших пiдпрємствах: не веде дiяльнiсть в iнших юридичних особах та не займає посад.
Бойко Ігор Іванович, Представник Акціонера Прат 'Пеем 'Цек' - Пзнвіф 'Сьомий' Товариства З Обмеженою Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2020 - три роки
Освіта вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. В.Я. Чубаря, iнженер машин (1989р.)
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)" - радник Генерального директора з енергетичних питань; Голова Наглядової ради ПрАТ"ПЕЕМ "ЦЕК"; член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"., ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", 36018342
Примітки Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (дaлi за текстом - Товариство) вiд 21.04.2020р. протокол No29, строком на три роки, обрано: - членом Наглядової ради Товариства Бойко Iгоря Iвановича (представник акцiонера - ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент"). Кандидатура внесена акцiонером ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент". Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Розмiр винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2004 - 20.11.2015 - представництво "Energy Standard Group S.A.", радник; з 23.11.2015 по теперiшнiй час - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)" (код ЄДРПОУ 36018342), радник Генерального директора з енергетичних питань, мiсцезнаходження: 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16; з 04.04.2016 - 31.03.2017 - Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; з 10.04.2017 - 30.04.2017 - Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (представник акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ"); з 30.04.2017 (з 21.04.2020 переобран) по теперiшнiй час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Загальний стаж роботи - 31 рокiв. Є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,000050% статутного капiталу Товариства.
Філіппов Ігор Олегович Ревiзор
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2019 - три роки
Освіта вища, Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, магiстр економiки (1997р.)
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", фiнансовий директор; ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", Директор департаменту-Фiнансовий директор; ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", ревiзор., ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", 36018342
Примітки Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (далi за текстом - Товариство) вiд 10.04.2019 протокол №28, строком на три роки обрано Ревiзором Товариства Фiлiппова Iгоря Олеговича. Кандидатура внесена акцiонером Товариства - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ". Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства та положення "Про Ревiзора товариства". Проведення планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзора. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 23 роки. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013. Посадова особа непогашених (незнятих) судимостей за посадовi та iншi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.12.2008р. по 23.08.2011р. - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", Фiнансовий директор; з 26.08.2011р. по теперiшнiй час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)"(код ЄДРПОУ 36018342), Директор департаменту-Фiнансовий директор, мiсцезнаходження: 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16; з 31.03.2017 по теперiшний час - ревiзор ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Розмiр винагороди визначається договором з Ревiзором, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримував. Фiлiппов I.О. акцiями Товариства не володiє.
Коломійчук Ганна Петрівна Член Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.03.2020 - один рiк
Освіта Вища освiта, ДВНЗ "Нацiональний гiрничий унiверситет", економiка пiдприємства, дослiдник (2014 р.)
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "енергопостачальна компанiя "Днiпрообленерго"; провiдний iнженер вiддiлу балансiв електроенергiї та нормування ТВЕ виконавчої дирекцiї (19.04.2011 - 02.09.2012) ПАТ "Днiпрообленерго" начальник вiддiлу балансiв електроенергiї та нормування технологiчних витрат електроенергiї (03.09.2012 - 30.04.2018) начальник вiддiлу з балансiв (01.05.2018 - 31.01.2019) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" директор комерцiйний (05.02.2019 - по теперiшнiй час)., ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056
Примітки Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2020 (протокол вiд 28.02.2020) було обрано Коломiйчук Ганну Петрiвну (директора комерцiйного ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") членом Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01 березня 2020 року строком на один рiк. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; Коломiйчук Г.П. протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на наступних посадах: ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО" начальник вiддiлу балансiв електроенергiї та нормування технологiчних витрат електроенергiї виконавчої дирекцiї з 03.09.2012 по 30.04.2018, з 01.05.2018 по 31.01.2019 переведено на посаду начальника вiддiлу з балансiв, в ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" працює з 05.02.2019 по теперiшнiй час на посадi директора комерцiйного. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримувала. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 23 роки. Коломiйчук Г.П. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Терещук Олександр Олександрович, Представник Акціонера Прат 'Пеем 'Цек' - Пзнвіф 'Сьомий' Товариства Член Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2020 - три роки
Освіта вища, Вiнницький державний педагогiчний унiверситет, вчитель iсторiї та права (1994 р.); Академiя Служби безпеки України, спецiалiст права (1998 р.).
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Провiдний юрисконсульт ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", 21656006
Примітки Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 21.04.2020 (протокол №29), Терещук Олександр Олександрович (не є власником акцiй ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") обрано на три роки членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - представником акцiонера ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРIСI 233821) та набуває повноважень з моменту обрання Загальними зборами, а саме з 21.04.2020. Терещук Олександр Олександрович (згоди на розкриття паспортних данних не надано) протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з 17.05.2007 року по 31.08.2011 року - ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", головний юрисконсульт; з 01.09.2011 року по 17.07.2015 року - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)", головний юрисконсульт з питань у галузi електроенергетики; з 18.07.2015 року по 31.07.2018 - Компанiя ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, Голова представництва, м. Кiпр; з 01.08.2018 по теперiшнiй час - ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР" (Код ЄДРПОУ - 21656006, адреса мiсцезнаходження: 01010, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6) - Провiдний юрисконсульт. З 27.04.2018 (з 21.04.2020 переобран) по теперiшнiй час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Терещук О.О. є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонери Товариства, власники 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, що є її афiлiйованими особами - ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", що є власником 1 075 657 (один мiльйон сiмдесят п'ять тисяч шiстсот п'ятдесят сiм) шт. простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа не є незалежним директором. Посадових осiб Товариства, що є його афiлiйованими особами, не має. Є представником акцiонера - ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", що є власником 1 075 657 (один мiльйон сiмдесят п'ять тисяч шiстсот п'ятдесят сiм) шт. простих iменних акцiй Товариства. Розмiр винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримував. Посадова особа не є незалежним директором.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Розподiл електричної енергiї 729995 МВт.год. 376.33 млн грн 729995 МВт.год. 376.33 млн грн
Перетiкання реактивної енергiї 142653,8 МВАр.год. 7.36 млн грн 142653,8 МВАр.год. 7.36 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Матерiальнi витрати 49.00%
Витрати на оплату працi 32.00%
Амортизацiя 11.00%
Вiдрахування на оплату працi 7.00%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, м.Київ, вул.Тропiнiна , 7-Г
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ свiдоцтво № 1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 13.07.2015
Контакти (044) 363-04-00, (044) 363-04-00
Примітки Надання послуг щодо обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства, прийом на зберiгання глобального сертифiкату, вiдкриття та ведення рахунку Товариства у цiнних паперах, надання довiдок, виписок, перелiкiв акцiонерiв та iнше.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність Надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку
Ліцензія
№ DR/00001/APA
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 498 38 15; (044) 498 38 16, (044) 498 38 15; (044) 498 38 16
Примітки Товариство приєдналося до Договору публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку - емiтента у загальнодоступнiй базi данних НКЦБФР на сайтi https://www.stockmarket.gov.ua та /або подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР. Товариство приєдналося до Договору публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку - емiтента у загальнодоступнiй базi данних НКЦПФР на сайтi https://www.stockmarket.gov.ua та /або подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР. Реєстрацiйний номер (номер запису в Реєстрi осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку): DR/00001/APA, Вид дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку: дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку Дата включення до Реєстру уповноважених осiб: 18.02.2019 Реєстрацiйний номер (номер запису в Реєстрi осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку): DR/00002/ARM Вид дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку: дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР Дата включення до Реєстру уповноважених осiб: 18.02.2019
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" #21326993
Адреса 04070, м.Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Діятельність Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)
Ліцензія
№ № 0244
Аудиторська Палата України
з 29.06.2017
Контакти (044)-465-72-89, (044)-465-72-89
Примітки Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ОПЕРАТОРІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ" #40290423
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, БУД. 4/6
Опис ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" є одним iз засновникiв Громадської спiлки "Асоцiацiя операторiв розподiльчих електричних мереж", та, вiдповiдно, є її членом, та може здiйснювати управлiнськi функцiї, беручи участь у Загальних зборах Спiлки. Громадська спiлка "Асоцiацiя операторiв розподiльчих електричних мереж" не є акцiонерним товариством. Статутний капiтал Спiлки не подiлений на частки.

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ"IНВЕСТИЦIЙНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ" / #31820325 0.00%
Адреса м.Київ, ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, Б.2/1З, КІМ.6,
Код 31820325

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент" / 33499232-233821 1 075 657 шт 54.00%
Адреса м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Д
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" / #36678549 738 608 шт 37.08%
Адреса м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Д