Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (35)
ДАБІ (4) Перевірки (21)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

#31793056

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 31793056
Адреса вулиця Дмитра Кедрiна, будинок 28, м. Днiпропетровськ, Днiпропетровська обл., 49008
(КОАТУУ 1210137800)
Дата державної реєстрації 28.02.2002
Середня кількість працівників 608
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
МФО: 380805
Номер рахунку: 26000438409
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
МФО: 380805
Номер рахунку: 26007446751
Контакти
+38 (056) 231-03-84
zao_cek@optima.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Марчук Наталія Олександрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.05.2004 - не обмежується
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури, Днiпропетровський iнститут технiчної творчостi та патентознавства
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Державна податкова iнспекцiя у Ленiнському районi м. Днiпропетровська - начальник вiддiлу; (05.05.2004 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") - головний бухгалтер.
Примітки Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи становить 26 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: головний бухгалтер (05.05.2004 - теперiшнiй час). Змiн у звiтному роцi не було.
Корса Микола Вікторович Генеральний директор-Голова Правлiння
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.12.2015 - 1 рiк
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи (08.12.2005 - 04.12.2009) Директор з енергозбуту; (04.12.2009 - теперiшний час) Генеральний директор-Голова Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК")
Примітки Корсу М.В. було обрано Генеральним директором - Головою Правлiння згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") вiд 03.12.2009 строком на 2 роки; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 11.11.2011 переобрано з 04.12.2011 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 23.11.2012 переобрано з 04.12.2012 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 12.11.2013 переобрано з 04.12.2013 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 02.12.2014 переобрано з 04.12.2014 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 02.12.2015 переобрано з 04.12.2015 строком на 1 рiк. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 26 рокiв 2 мiс. 20 днiв.
Петрикова Олена Анатоліївна Ревiзор
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2012 - 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iменi В.Я. Чубаря; Європейський Унiверситет Фiнансiв, iнформацiйних систем, менеджменту i безнесу
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ТОВ «ЕНЕРДЖI КОНСАЛТIНГ», директор департаменту економiки та фiнансiв.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства та положення "Про Ревiзора товариства". Проведення планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзора. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Посадова особа непогашених судимостей за iншi та посадовi злочини не має. Посади, якi Петрикова О.А. обiймала за останi 5 рокiв: з 01.10.2007 року по 31.01.2011 року, фiнансовий аналiтик; з 01.02.2011 року по 30.06.2011 року, провiдний спецiалiст департаменту економiки та фiнансiв дивiзiону енергетики; з 01.07.2011 року по 31.12.2012, провiдний економiст департаменту економiки та фiнансiв; з 01.01.2013 по 30.11.2015 начальник вiддiлу фiнансiв; з 01.12.2015 по теперiшнiй час директор департаменту економiки та фiнансiв.
Запорожець Дмитро Борисович Член Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2010 - не обмежується
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Днiпропетровський нацiональний унiверситет
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (26.04.2010 - 01.03.2013) Заступник Генерального директора з правових питань; (01.03.2013 - теперiшнiй час) Директор з правової роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Примітки Запорожець Д.Б. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2010. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 17 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади:заступник Генерального директора з правових питань (26.04.2010 - 01.03.2013); Директор з правової роботи (01.03.2013 - теперiшнiй час). Змiн у звiтному роцi не було.
Компанія «Авартіво Трейдінг Лімітед» (Аvаrтіvо Тrаdіng Lімітеd) Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані -, НЕ 251610 , -
Освіта -
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 23.04.2012 по 26.04.2013; з 26.04.2013 по 24.04.2015 та з 24.04.2015 по 04.04.2016.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Як юридична особа, Компанiя «АВАРТIВО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (AVARTIVO TRADING LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв посади, якi Компанiя обiймала, не вiдомi, крiм посади Голови Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 23.04.2012 по 26.04.2013 ; з 26.04.2013 по 24.04.2015 та з 24.04.2015 по 04.04.2016.
Компанія «Енерджі Стандард Пауер Лімітед» (Еnеrgy Sтаndаrd Роwеr Lімітеd) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані -, НЕ 240712, -
Освіта -
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 23.04.2012 по 26.04.2013; з 26.04.2013 по 24.04.2015 та з 24.04.2015 по 04.04.2016.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Як юридична особа, Компанiя «ЕНЕРДЖI СТАНДАРД ПАУЕР ЛIМIТЕД» (ENERGY STANDARD POWER LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв посади, якi Компанiя обiймала, не вiдомi, крiм посади члена Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 23.04.2012 по 26.04.2013 ; з 26.04.2013 по 24.04.2015 та з 24.04.2015 по 04.04.2016.
Прочан Михайло Анатолійович Член Правлiння
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2010 - не обмежується
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Запорiзький державний технiчний унiверситет
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (01.04.2010 - 01.03.2013) Директор з енергозбуту; (01.03.2013 - 01.10.2015) Комерцiйний директор; (01.10.2015 - теперiшнiй час) Директор комерцiйний ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Примітки Прочана М.А. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2010. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 16 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: (01.04.2010 - 01.03.2013) Директор з енергозбуту; (01.03.2013 - 01.10.2015) Комерцiйний директор; (01.10.2015 - теперiшнiй час) Директор комерцiйний.
Марков Максим Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин МЗС РФ
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Представництво компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi стандард фанд менеджмент лiмiтед" (Республiка Кiпр) в м. Москва, начальник корпоративного вiддiлу.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 23 року. Протягом останнiх п’яти рокiв Марков М.О. обiймав наступнi посади: з 28.02.2003 - 28.02.2010 представництво акцiонерного товариства "Група "Енергетичний стандарт" (Швейцарiя) в м. Москва, керiвник юридичного вiддiлу; з 01.03.2010 р. - по теперiшнiй час, Представництво компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi стандард фанд менеджмент лiмiтед" (Республiка Кiпр) в м. Москва, начальник корпоративного вiддiлу.
Іващук Федір Семенович Член Правлiння
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2010 - не обмежений
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Днiпропетровський ордену Трудового Червоного Прапору гiрничий iнститут iм. Артема
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Старший державний iнспектор (03.04.2006 - 04.01.2010) Вiдокремлений пiдроздiл "Держенергонагляд у Днiпропетровському регiонi" м. Запорiжжя; начальник технiчної служби (04.01.2010 - 29.03.2010) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"); технiчний директор (29.03.2010 - 01.10.2015); директор технiчний (01.10.2015 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Примітки Iващука Ф.С. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2010. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 38 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: старший державний iнспектор (03.04.2006 - 04.01.2010); начальник технiчної служби (04.01.2010 - 29.03.2010);технiчний директор (29.03.2010 - 01.10.2015); директор технiчний (01.10.2015 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Ліцензії

Дата  
0388.15.12 08.07.2015 Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Держслужба гiрничого нагляду та промбезпеки України теруправлiння Держгiрпромнагляду у Днiпроп. обл.
Дата видачі 08.07.2015
Дата закінчення 07.07.2020
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.
Серiя АВ № 589613 27.07.2011 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком)
Орган ліцензування ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ
Дата видачі 27.07.2011
Дата закінчення 27.07.2016
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.
Серiя АД №036314 11.05.2012 Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ)
Дата видачі 11.05.2012
Дата закінчення 25.12.2031
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.
Серiя АЕ №575923 13.03.2015 Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 13.03.2015
Дата закінчення 12.03.2020
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "К.ЕНЕРГО" #00131305
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МАР'ЇНСЬКИЙ Р-Н, М. КУРАХОВЕ, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИКІВ, БУД. 34
Опис ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" володiє пакетом акцiй, що становить - 0,0110% статутного капiталу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО". ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не входить до складу посадових осiб ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
31793056
Адреса
Опис ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" володiє пакетом акцiй, що становить - 1,525% статутного капiталу ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНIКА". Згiдно з рiшенням ДКЦПФР вiд 03.09.2009 №1034 зупинено внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв випущених ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНIКА". Згiдно з постановою НКЦПФР вiд 15.07.2015 №1076-ЦД-1-Е за не забезпечення емiтентом iснування власних акцiй у бездокументарнiй формi на ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНIКА" накладена санкцiя у виглядi попередження. ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не входить до складу посадових осiб ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНIКА".

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Компанiя «АВАРТIВО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (AVARTIVO TRADING LIMITED) / НЕ 251610 489 665 шт 73.74%
Адреса Кiпр, Лiмассол, Нафплiу, 15 2-й поверх
КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ради / #03364228 96 299 шт 14.50%
Адреса Україна, мiсто Павлоград , Шевченка, буд. 63