Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (35)
ДАБІ (4) Перевірки (21)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

#31793056

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"
ЄДРПОУ 31793056
Адреса 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
Дата державної реєстрації 28.02.2002
Середня кількість працівників 510
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
МФО: 322313
Номер рахунку: 26007000030100
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26007446751
Контакти
+38 (056) 231-03-93
prat_cec@cek.dp.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Терещук Олександр Олександрович, Представник Акціонера Прат 'Пеем 'Цек' - Тов 'Енергетичні Проекти Член Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.05.2018 - два роки
Освіта вища, Вiнницький державний педагогiчний унiверситет, вчитель iсторiї та права (1994 р.); Академiя Служби безпеки України, спецiалiст права (1998 р.).
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Провiдний юрисконсульт ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР",, Компанiя ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, НЕ 247034
Примітки Листом вiд 04.05.2018 акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом - Товариство) - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" (iдентифiкацiйний код 36678549, є власником 1814264 шт. простих iменних акцiй Товариства), отриманого Товариством 08.05.2018 вхiдний №1480/010.01-07, вiдповiдно до прав, що наданi вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 №514-VI повiдомив про наступну замiну члена Наглядової ради Товариства: - Терещук Олександр Олександрович (не є власником акцiй ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") строком на два роки, призначено новим членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - представником акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" та новий член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" Терещук Олександр Олександрович набуває повноважень з моменту отримання ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" цього повiдомлення, а саме з 08.05.2018. Терещук Олександр Олександрович (згоди на розкриття паспортних данних не надано) протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з 17.05.2007 року по 31.08.2011 року - ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", головний юрисконсульт; з 01.09.2011 року по 17.07.2015 року - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)", головний юрисконсульт з питань у галузi електроенергетики; з 18.07.2015 року по 31.07.2018 - Компанiя ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, Голова представництва, м. Кiпр; з 01.08.2018 по теперiшнiй час - ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", Провiдний юрисконсульт. З 27.04.2018 по теперiшнiй час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Терещук О.О. є афiлiйованою особою Товариства.Акцiонери Товариства, власники 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, що є його афiлiйованими особами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", що є власником 1 814 264 (один мiльйон вiсiмсот чотирнадцять тисяч двiстi шiстдесят чотири) шт. простих iменних акцiй Товариства. Посадових осiб Товариства, що є його афiлiйованими особами, не має. Є представником акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", що є власником 1 814 264 (один мiльйон вiсiмсот чотирнадцять тисяч двiстi шiстдесят чотири) шт. простих iменних акцiй Товариства. Розмiр винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2019 року не отримував. Посадова особа не є незалежним директором.
Марчук Наталія Олександрівна Член Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.03.2019 - один рiк
Освіта вища, Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури, Днiпропетровський iнститут технiчної творчостi та патентознавства, iнженер-будiвельник (1996р.); Днiпропетровський iнститут технiчної творчостi та патентознавства, економiст (1995р.)
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Державна податкова iнспекцiя у Ленiнському районi м. Днiпропетровська - начальник вiддiлу; (05.05.2004 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") - головний бухгалтер. Протягом останнiх трьох рокiв (з 01.04.2017) обiймала посаду члена Правлiння, головного бухгалтера Товариства., ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056
Примітки Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 29.03.2019 (протокол вiд 29.03.2019) було переобрано члена Правлiння Товариства, головного бухгалтера Марчук Наталiю Олександрiвну з 01.04.2019 строком на один рiк.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2018 року не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 30 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: головний бухгалтер (05.05.2004 - теперiшнiй час). Протягом останнiх трьох рокiв (з 01.04.2017) обiймала посаду члена Правлiння, головного бухгалтера Товариства.
Тарасенко Олександр Вікторович Член Правлiння
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.03.2019 - один рiк
Освіта вища, У 1989 роцi закiнчив Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. В.Я. Чубаря та здобув квалiфiкацiю iнженерна-механiка. У 2002 роцi закiнчив Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет та здобув квалiфiкацiю фiнансиста.
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - директор фiнансовий (01.10.2015-теперiшнiй час). Протягом останнiх трьох рокiв (з 01.04.2017) обiймав посаду члена Правлiння, директора фiнансового Товариства., ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056
Примітки Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 29.03.2019 (протокол вiд 29.03.2019) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора фiнансового Тарасенко Олександра Вiкторовича з 01.04.2019 строком на один рiк. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Правлiння "ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2019 року не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 31 рiк. Тарасенко О.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав у Товариствi наступнi посади: заступник Генерального директора (06.3.2012-31.05.2013); фiнансовий директор (01.06.2013-30.09.2015); директор фiнансовий (01.10.2015-теперiшнiй час). Протягом останнiх трьох рокiв (з 01.04.2017) обiймав посаду члена Правлiння, директора фiнансового Товариства.
Корса Микола Вікторович Генеральний директор-Голова Правлiння
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.12.2019 - один рiк
Освіта вища, Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, iнженер-електромеханiк (2002р.)
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи (08.12.2005 - 04.12.2009) Директор з енергозбуту; (04.12.2009 - теперiшний час) Генеральний директор-Голова Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"), ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056
Примітки Корсу М.В. було обрано Генеральним директором - Головою Правлiння згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") вiд 03.12.2009 строком на 2 роки; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 11.11.2011 переобрано з 04.12.2011 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 23.11.2012 переобрано з 04.12.2012 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 12.11.2013 переобрано з 04.12.2013 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 02.12.2014 переобрано з 04.12.2014 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 02.12.2015 переобрано з 04.12.2015 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 23.11.2016 переобрано з 04.12.2016 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 28.11.2017 переобрано з 04.12.2017 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 21.11.2018 переобрано з 04.12.2018 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 28.11.2019 переобрано з 04.12.2019 строком на 1 рiк Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2019 року не отримував. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 30 рокiв 2 мiс. 20 днiв. Посади на iнших пiдпрємствах: не веде дiяльнiсть в iнших юридичних особах та не займає посад.
Уманська Олена Петрівна, Представник Акціонера Прат 'Пеем 'Цек' - Тов 'Енергетичні Проекти Голова Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - два роки
Освіта вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут", iнженер-оптик конструктор (1986 р.); Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана, магiстр права (2011 р.).
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Генеральний директор ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент"., ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", 33499232
Примітки Листом вiд 23.04.2018 акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом - Товариство) - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" (iдентифiкацiйний код 36678549, є власником 1814264 шт. простих iменних акцiй Товариства), отриманого Товариством 27.04.2018 вхiдний №1401/010.01-07, вiдповiдно до прав, що наданi вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 №514-VI повiдомив про наступну замiну членiв Наглядової ради Товариства, якi були обранi на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 31.03.2017: - Уманська Олена Петрiвна (не є власником акцiй ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") призначена новим членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - представником акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" та новий член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" Уманська Олена Петрiвна набуває повноважень з моменту отримання ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" цього повiдомлення, а саме з 27.04.2018. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 30.04.2018 (протокол вiд 30.04.2018) строком на два роки, на посаду Голови Наглядової ради Товариства обрано Уманську Олену Петрiвну (представник акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" ). Уманська Олена Петрiвна (згоди на розкриття паспортних данних не надано) протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з 05.04.2006 року по 21.04.2011 року - ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", посада: начальник корпоративного вiддiлу; з 22.04.2011 року по 31.10.2016 року - ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", посада: директор; з 01.11.2016 по теперiшнiй час - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРПОУ 33499232), посада: Генеральний директор., 01901, м.Київ, ВУЛ. ГОСПIТАЛЬНА, будинок 12-Д. З 27.04.2018 - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - член Наглядової ради. З 01.05.2018 - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - Голова Наглядової ради. Розмiр винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2018 року не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Уманська О.П. є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонери Товариства, власники 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, що є її афiлiйованими особами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", що є власником 1 814 264 (один мiльйон вiсiмсот чотирнадцять тисяч двiстi шiстдесят чотири) шт. простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа не є незалежним директором. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.7. Статуту Товариства та п. 7.2. Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Запорожець Дмитро Борисович Член Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.02.2019 - один рiк
Освіта вища, Днiпропетровський нацiональний унiверситет, юрист (2001р.)
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (26.04.2010 - 01.03.2013) Заступник Генерального директора з правових питань; (01.03.2013 - теперiшнiй час) Директор з правової роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"., ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056
Примітки Запорожець Д.Б. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2010. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 28.02.2017 (протокол вiд 28.02.2017) було переобрано членом Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2017 строком на один рiк. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 28.02.2018 (протокол вiд 28.02.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2018 строком на один рiк. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.02.2019 (протокол вiд 26.02.2019) було переобрано членом Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2019 строком на один рiк. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2018 року не отримував. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв поадова особа обiймала наступнi посади: заступник Генерального директора з правових питань (26.04.2010 - 01.03.2013); Директор з правової роботи (01.03.2013 - теперiшнiй час). Посади на iнших пiдпрємствах: не веде дiяльнiсть в iнших юридичних особах та не займає посад.
Філіппов Ігор Олегович Ревiзор
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2019 - три роки
Освіта вища, Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, магiстр економiки (1997р.)
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", фiнансовий директор; ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", Директор департаменту-Фiнансовий директор; ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", ревiзор., ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", 36018342
Примітки Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (далi за текстом - Товариство) вiд 10.04.2019 протокол №28, строком на три роки обрано Ревiзором Товариства Фiлiппова Iгоря Олеговича. Кандидатура внесена акцiонером Товариства - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ". Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства та положення "Про Ревiзора товариства". Проведення планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзора. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 22 роки. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013. Посадова особа непогашених (незнятих) судимостей за посадовi та iншi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.12.2008р. по 23.08.2011р. - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", Фiнансовий директор; з 26.08.2011р. по теперiшнiй час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)"(код ЄДРПОУ 36018342), Директор департаменту-Фiнансовий директор, мiсцезнаходження: 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16; з 31.03.2017 по теперiшний час - ревiзор ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Розмiр винагороди визначається договором з Ревiзором, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2019 року не отримував.
Бойко Ігор Іванович, Представник Акціонера Прат 'Пеем 'Цек' - Тов 'Енергетичні Проекти Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - три роки
Освіта вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. В.Я. Чубаря, iнженер машин (1989р.)
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)" - радник Генерального директора з енергетичних питань; Голова Наглядової ради ПрАТ"ПЕЕМ "ЦЕК"; член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"., ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", 36018342
Примітки Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (дaлi за текстом - Товариство) вiд 31.03.2017р. протокол No24, строком на три роки, обрано: - членом Наглядової ради Товариства Бойко Iгоря Iвановича (представник акцiонера - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" ). Кандидатура внесена акцiонером ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ". Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10.04.2017 строком на три роки Бойко I.I.(представник акцiонера - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" ), обрано Головою Наглядової ради Товариства. Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом - Товариство) вiд 30.04.2018 (протокол вiд 30.04.2018) було припинено повноваження Бойко Iгоря Iвановича (представника акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" ) у якостi Голови Наглядової ради Товариства 30.04.2018. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Розмiр винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2018 року не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2004 - 20.11.2015 - представництво "Energy Standard Group S.A.", радник; з 23.11.2015 по теперiшнiй час - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)" (код ЄДРПОУ 36018342), радник Генерального директора з енергетичних питань, мiсцезнаходження: 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16; з 04.04.2016 - 31.03.2017 - Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; з 10.04.2017 - 30.04.2017 - Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (представник акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ"); з 30.04.2017 по теперiшнiй час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,000050% статутного капiталу Товариства.
Іващук Федір Семенович Член Правлiння
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.02.2019 - один рiк
Освіта вища, Днiпропетровський ордену Трудового Червоного Прапору гiрничий iнститут iм. Артема, iженер-електрик (1988р.)
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Старший державний iнспектор (03.04.2006 - 04.01.2010) Вiдокремлений пiдроздiл "Держенергонагляд у Днiпропетровському регiонi" м. Запорiжжя; начальник технiчної служби (04.01.2010 - 29.03.2010) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"); технiчний директор (29.03.2010 - 01.10.2015); директор технiчний (01.10.2015 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"., ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056
Примітки Iващука Ф.С. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2010. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 28.02.2017 (протокол вiд 28.02.2017) було переобрано членом Правлiння Товариства, директора технiчного Iващука Федiра Семеновича з 01.03.2017 строком на один рiк. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 28.02.2018 (протокол вiд 28.02.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора технiчного Iващука Федора Семеновича з 01.03.2018 строком на один рiк. Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 26.02.2019 переобрано членом Правлiння, директора технiчного Iващука Ф.С. з 01.03.2019 строком на 1 рiк. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2019 року не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 42 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: старший державний iнспектор (03.04.2006 - 04.01.2010); начальник технiчної служби (04.01.2010 - 29.03.2010);технiчний директор (29.03.2010 - 01.10.2015); директор технiчний (01.10.2015 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посади на iнших пiдприємствах: не веде дiяльнiсть в iнших юридичних особах та не займає посад.

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ"IНВЕСТИЦIЙНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ" / #31820325 0.00%
Адреса м.Київ, ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, Б.2/1З, КІМ.6,
Код 31820325