Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (35)
ДАБІ (4) Перевірки (19)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

#31793056

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 31793056
Адреса вулиця Дмитра Кедрiна, будинок 28, м. Днiпро, Днiпропетровська обл., 49008
(КОАТУУ 1210137800)
Дата державної реєстрації 28.02.2002
Середня кількість працівників 646
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м.Днiпропетровську
МФО: 305675
Номер рахунку: 26007000114352
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
МФО: 380805
Номер рахунку: 26007446751
Контакти
+38 (056) 231-03-84
prat_cec@cek.dp.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Марчук Наталія Олександрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.05.2004 - не обмежується
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури, Днiпропетровський iнститут технiчної творчостi та патентознавства, iнженер-будiвельник (1996р.); Днiпропетровський iнститут технiчної творчостi та патентознавства, економiст (1995р.)
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Державна податкова iнспекцiя у Ленiнському районi м. Днiпропетровська - начальник вiддiлу; (05.05.2004 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") - головний бухгалтер.
Примітки Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи становить 27 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: головний бухгалтер (05.05.2004 - теперiшнiй час). Змiн у звiтному роцi не було.
Івахно Віталій Валерійович Член Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Запорiзький iндустрiальний iнститут, iнженер електронної технiки (1993 р.), Запорiзький державний унiверситет, економiст (1999 р.)
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", директор департаменту економiки та фiнансiв; ТОВ "ЕНЕРДЖI КОНСАЛТIНГ", директор департаменту економiки та фiнансiв ; ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з фiнансово-економiчних питань.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 23 року. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: з вересня 2009 року по 31.01.2011 - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", директор з економiки департаменту з управлiння проектами в енергетичної галузi; 01.02.2011 - 30.06.2011 - ТОВ "Енгергетичний Стандарт (Україна)", директор департаменту економiки та фiнансiв дивiзiону енергетики; 01.07.2011 - 31.12.2012 - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", директор департаменту економiки та фiнансiв; 01.01.2013 - 30.11.2015 - ТОВ "ЕНЕРДЖI КОНСАЛТIНГ", директор департаменту економiки та фiнансiв; 01.12.2015 по теперешнiй час - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з фiнансово-економiчних питань. Є власником 1 шт. простих iменних акцiй ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", що складає 0,000150% статутного капiталу Товариства та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;
Бойко Ігор Іванович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. В.Я. Чубаря, iнженер машин (1989р.)
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з енергетичних питань.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Марков М.О. обiймав наступнi посади: з 2004 - 20.11.2015 - представництво "Energy Standard Group S.A.", радник; з 23.11.2015 по теперiшнiй час - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з енергетичних питань.Є власником 1 шт. простих iменних акцiй ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", що складає 0,000150% статутного капiталу Товариства.
Корса Микола Вікторович Генеральний директор-Голова Правлiння
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.11.2016 - 1 рiк
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, iнженер-електромеханiк (2002р.)
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи (08.12.2005 - 04.12.2009) Директор з енергозбуту; (04.12.2009 - теперiшний час) Генеральний директор-Голова Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК")
Примітки Корсу М.В. було обрано Генеральним директором - Головою Правлiння згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") вiд 03.12.2009 строком на 2 роки; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 11.11.2011 переобрано з 04.12.2011 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 23.11.2012 переобрано з 04.12.2012 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 12.11.2013 переобрано з 04.12.2013 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 02.12.2014 переобрано з 04.12.2014 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 02.12.2015 переобрано з 04.12.2015 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 23.11.2016 переобрано з 04.12.2016 строком на 1 рiк. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 27 рокiв 2 мiс. 20 днiв.
Запорожець Дмитро Борисович Член Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2010 - не обмежується
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Днiпропетровський нацiональний унiверситет, юрист (2001р.)
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (26.04.2010 - 01.03.2013) Заступник Генерального директора з правових питань; (01.03.2013 - теперiшнiй час) Директор з правової роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Примітки Запорожець Д.Б. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2010. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 18 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв поадова особа оiймала наступнi посади: заступник Генерального директора з правових питань (26.04.2010 - 01.03.2013); Директор з правової роботи (01.03.2013 - теперiшнiй час). Змiн у звiтному роцi не було.
Філіппов Ігор Олегович Ревiзор
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, магiстр економiки (1997р.)
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", фiнансовий директор; ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", фiнансовий директор.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства та положення "Про Ревiзора товариства". Проведення планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзора. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Посадова особа непогашених (незнятих) судимостей за посадовi та iншi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.12.2008р. по 23.08.2011р. – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент», Фiнансовий директор; з 26.08.2011р. по теперiшнiй час – ТОВ «Енергетичний стандарт (Україна)», Директор департаменту-Фiнансовий директор.
Прочан Михайло Анатолійович Член Правлiння
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2010 - не обмежується
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Запорiзький державний технiчний унiверситет, iнженер-електрик (2000р.)
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (01.04.2010 - 01.03.2013) Директор з енергозбуту; (01.03.2013 - 01.10.2015) Комерцiйний директор; (01.10.2015 - теперiшнiй час) Директор комерцiйний ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Примітки Прочана М.А. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2010. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 17 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: (01.04.2010 - 01.03.2013) Директор з енергозбуту; (01.03.2013 - 01.10.2015) Комерцiйний директор; (01.10.2015 - теперiшнiй час) Директор комерцiйний.
Марков Максим Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2016 - три роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин МЗС РФ, юрист- мiжнародник зi знанням iноземної мови (1992 р.).
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", Генеральний директор; ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)", Генеральний директор.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 25 року. Протягом останнiх п’яти рокiв Марков М.О. обiймав наступнi посади: з 16.01.2006 - 23.08.2011 - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", Генеральний директор; з 26.08.2011 р. - по теперiшнiй час ТОВ "Енергетичний Стандарт "Україна)", Генеральний директор. Є власником 1 шт. простих iменних акцiй ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", що складає 0,000150% статутного капiталу Товариства
Іващук Федір Семенович Член Правлiння
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2010 - не обмежений
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища, Днiпропетровський ордену Трудового Червоного Прапору гiрничий iнститут iм. Артема, iженер-електрик (1988р.)
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Старший державний iнспектор (03.04.2006 - 04.01.2010) Вiдокремлений пiдроздiл "Держенергонагляд у Днiпропетровському регiонi" м. Запорiжжя; начальник технiчної служби (04.01.2010 - 29.03.2010) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"); технiчний директор (29.03.2010 - 01.10.2015); директор технiчний (01.10.2015 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Примітки Iващука Ф.С. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2010. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 39 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: старший державний iнспектор (03.04.2006 - 04.01.2010); начальник технiчної служби (04.01.2010 - 29.03.2010);технiчний директор (29.03.2010 - 01.10.2015); директор технiчний (01.10.2015 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Ліцензії

Дата  
0388.15.12 08.07.2015 Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Держслужба гiрничого нагляду та промбезпеки України теруправлiння Держгiрпромнагляду у Днiпроп. обл.
Дата видачі 08.07.2015
Дата закінчення 07.07.2020
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.
2013029169 04.08.2016 Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв IV i V категорiї складностi (за перелiком видiв робiт згiдно з додатком)
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 04.08.2016
Дата закінчення 13.07.2021
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.
Серiя АД №036314 11.05.2012 Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ)
Дата видачі 11.05.2012
Дата закінчення 25.12.2031
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.
Серiя АЕ №575923 16.03.2015 Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 16.03.2015
Дата закінчення 12.03.2020
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "К.ЕНЕРГО" #00131305
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МАР'ЇНСЬКИЙ Р-Н, М. КУРАХОВЕ, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИКІВ, БУД. 34
Опис ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" володiє пакетом акцiй, що становить - 0,0110% статутного капiталу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО". ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не входить до складу посадових осiб ПАТ "КИЇВЕНЕРГО". Як акцiонер, ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" приймає участь в загальних зборах ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
31793056
Адреса
Опис ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" володiє пакетом акцiй, що становить - 1,525% статутного капiталу ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНIКА". Згiдно з рiшенням ДКЦПФР вiд 03.09.2009 №1034 зупинено внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв випущених ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНIКА". Згiдно з постановою НКЦПФР вiд 15.07.2015 №1076-ЦД-1-Е за не забезпечення емiтентом iснування власних акцiй у бездокументарнiй формi на ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНIКА" накладена санкцiя у виглядi попередження. ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не входить до складу посадових осiб ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНIКА".
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ОПЕРАТОРІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ" #40290423
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, БУД. 4/6
Опис ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" є одним iз засновникiв Громадської спiлки "Асоцiацiя операторiв розподiльчих електричних мереж", та, вiдповiдно, є її членом, та може здiйснювати управлiнськi функцiї, беручи участь у Загальних зборах Спiлки. Громадська спiлка "Асоцiацiя операторiв розподiльчих електричних мереж" не є акцiонерним товариством. Статутний капiтал Спiлки не подiлений на частки.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" / #36678549 486 256 шт 73.23%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, буд. 12-Д
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" / #36678549 486 256 шт 73.23%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, буд. 12-Д
КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ради / #03364228 96 299 шт 14.50%
Адреса Україна, м. Павлоград, вул. Шевченка, буд. 63
КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ради / #03364228 96 299 шт 14.50%
Адреса Україна, м. Павлоград, вул. Шевченка, буд. 63