Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (35)
ДАБІ (4) Перевірки (21)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

#31793056

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 31793056
Адреса вулиця Дмитра Кедрина, буд. 28, Мiсто Днiпропетровськ, Днiпропетровська область
(КОАТУУ 1210137800)
Номер свідоцтва про реєстрацію виписка АБ 722097
Дата державної реєстрації 04.07.2003
Середня кількість працівників 602
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Райффайзен Банк Аваль АТ ДОД
МФО: 305653
Номер рахунку: 26008352550100
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Райффайзен Банк Аваль АТ ДОД
МФО: 305653
Номер рахунку: 26008352550100
Контакти
+38 (056) 231-03-95
zao_cek@optima.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Марчук Наталія Олександрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.05.2004 - не обмежується
Освіта вища, Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури,
Днiпропетровський iнститут технiчної творчостi та патентознавства
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - головний бухгалтер
Примітки Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Корса Микола Вікторович Генеральний директор-Голова Правлiння
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.12.2009 - 1 рiк
Освіта вища, Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - Директор з енергозбуту, Генеральний директор-Голова Правлiння
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради вiд 12.11.2013, Корсу М.В., ранiше обраного на посаду Генерального директора-Голову Правлiння, згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 03.12.2009 строком на 2 роки, черговий раз переобрано на посаду Генерального директора-Голову Правлiння на один рiк з 04.12.2013. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Петрикова Олена Анатоліївна Ревiзор
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2012 - 3 роки
Освіта вища,
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи ТОВ ВКФ «Агроторгсервiс», головний бухгалтер; ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», фiнансовий аналiтик; ТОВ «Енергетичний Стандарт (Україна), провiдний спецiалiст департаменту економiки та фiнансiв дивiзiону енергетики; Київське представництво ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ», провiдний економiст департаменту економiки та фiнансiв; ТОВ «ЕНЕРДЖI КОНСАЛТIНГ» (м.Київ, вул. Госпiтальна, 12-Д), начальник вiддiлу фiнансiв.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства та положення "Про Ревiзора товариства". Проведення планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзора. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 23 роки. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Посадова особа непогашених судимостей за iншi та посадовi злочини не має.
Запорожець Дмитро Борисович Член Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.05.2010 - не обмежується
Освіта вища, Днiпропетровський нацiональний унiверситет
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - начальник юридичного вiддiлу, заступник Генерального директора з правових питань, директор з правової роботи
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Компанія «Авартіво Трейдінг Лімітед» (Аvаrтіvо Тrаdіng Lімітеd) Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані НЕ 251610
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Як юридична особа, Компанiя «АВАРТIВО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (AVARTIVO TRADING LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Компанія «Енерджі Стандард Пауер Лімітед» (Еnеrgy Sтаndаrd Роwеr Lімітеd) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані НЕ 240712
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Як юридична особа, Компанiя «ЕНЕРДЖI СТАНДАРД ПАУЕР ЛIМIТЕД» (ENERGY STANDARD POWER LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Прочан Михайло Анатолійович Член Правлiння
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2010 - не обмежується
Освіта вища, Запорiзький державний технiчний унiверситет
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" - заступник генерального директора з енергозбутової роботи, ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - директор з енергозбуту, комерцiйний директор


Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Іващук Федір Семенович Член Правлiння
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2010 - не обмежений
Освіта вища, Днiпропетровський ордену Трудового Червоного Прапору гiрничий iнститут iм. Артема
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Вiдокремлений пiдроздiл "Держенергонагляд у Днiпропетровському регiонi" м. Запорiжжя - старший державний iнспектор, ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - начальник технiчної служби, технiчний директор
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Малинін Максим Юрійович Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2013 - 3 роки
Освіта вища, Московський державний iнститут сталi та сплавiв
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Представництво акцiонерного товариства "Група "Енергетичний стандарт" (Швейцарiя) в м. Москва - керiвник вiддiлу внутрiшнього контролю; Представництво компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi стандарт фанд менеджмент лiмiтед" (р. Кiпр) в м. Москва - начальник служби внутрiшнбого контролю корпоративного вiддiлу; начальник служби внутрiшнього облiку.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Компанiя «АВАРТIВО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (AVARTIVO TRADING LIMITED) / НЕ 251610 489 665 шт 73.74%
Адреса Cyprus, Limassol , Nafpliou, 15 2nd floor
КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ради / #03364228 96 299 шт 14.50%
Адреса Україна, мiсто Павлоград, Шевченка, буд. 63