Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (35)
ДАБІ (4) Перевірки (19)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

#31793056

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 31793056
Номер свідоцтва про реєстрацію виписка ААБ 482439
Дата державної реєстрації 17.05.2011
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Райффайзен Банк Аваль АТ ДОД
МФО: 305653
Номер рахунку: 26008352550100
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті -
МФО: -
Номер рахунку: -
Контакти
+38 (056) 231-03-95
zao_cek@optima.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Марчук Наталія Олександрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Державна податкова iнспекцiя у Ленiнському районi м. Днiпропетровська - начальник вiддiлу
Примітки Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї про одержанi винагороди вiд емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Сарапулова Олена Євгенівна Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Освіта Згоди на розкриття цих даних не надано.
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Згоди на розкриття цих даних не надано.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї про одержанi винагороди вiд емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Члена Наглядової ради - Сарапулову Олену Євгенiвну, обрано та затверджено протоколом Загальних зборiв акцiонерiв №18 вiд 23.04.2012.
Корса Микола Вікторович Генеральний директор-Голова Правлiння
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - Директор з енергозбуту; Технiчний директор; Заступник Генерального директора з енергозбуту; Заступник директора з енергозбуту; Заступник головного iнженера з обслуговування та ремонту РМ.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї про одержанi винагороди вiд емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Петрикова Олена Анатоліївна Ревiзор
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Освіта вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Згоди на розкриття цих даних не надано.
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства та положення "Про Ревiзора товариства". Проведення планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзора. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї про одержанi винагороди вiд емiтента, непогашених судимостей за iншi та посадовi злочини не має. Ревiзора Товариства - Петрикову Олену Анатолiївну, обрано та затверджено протоколом Загальних зборiв акцiонерiв №18 вiд 23.04.2012.
«Авартіво Трейдінг Лімітед» (Аvаrтіvо Тrаdіng Lімітеd) Голова Наглядової ради
Паспортні дані НЕ 251610
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Голову Наглядової ради - «АВАРТIВО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (AVARTIVO TRADING LIMITED), обрано та затверджено протоколом Загальних зборiв акцiонерiв №18 вiд 23.04.2012.
Запорожець Дмитро Борисович Член Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - начальник юридичного вiддiлу
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, положенням "Про Правлiння товариства" та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї про одержанi винагороди вiд емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
«Енерджі Стандард Пауер Лімітед» (Еnеrgy Sтаndаrd Роwеr Lімітеd) Член Наглядової ради
Паспортні дані НЕ 240712
Примітки Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Члена Наглядової ради - «ЕНЕРДЖI СТАНДАРД ПАУЕР ЛIМIТЕД» (ENERGY STANDARD POWER LIMITED), обрано та затверджено протоколом Загальних зборiв акцiонерiв №18 вiд 23.04.2012.
Прочан Михайло Анатолійович Член Правлiння
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - заступник генерального директора з енергозбутової роботи
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, положенням "Про Правлiння товариства" та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї про одержанi винагороди вiд емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Іващук Федір Семенович Член Правлiння
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - начальник технiчної служби
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, положенням "Про Правлiння товариства" та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї про одержанi винагороди вiд емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Ліцензії

Дата  
3501.11.30-40.12.0 01.11.2011 Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду
Дата видачі 01.11.2011
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.
904.11.12-40.12.0 07.10.2011 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду по Днiпропетровської областi
Дата видачі 07.10.2011
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.
Серiя АВ № 589613 27.07.2011 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком)
Орган ліцензування ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ
Дата видачі 27.07.2011
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.
Серiя АД №036314 11.05.2012 Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ)
Дата видачі 11.05.2012
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
«АВАРТIВО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (AVARTIVO TRADING LIMITED) / НЕ 251610 486 259 шт 73.23%
Адреса Cyprus, Limassol, Nafpliou, 15 2nd floor, P.C. 3025,
КП "УЖКГ" / #03364228 96 299 шт 14.50%
Адреса м. Павлоград, вул. Шевченка, 63
КП "УЖКГ" / #03364228 96 299 шт 14.50%
Адреса м. Павлоград, вул. Шевченка, 63