Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (35)
ДАБІ (4) Перевірки (21)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

#31793056

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 31793056
Адреса вулиця Дмитра Кедрiна, буд. 28, м. Днiпро, Днiпропетровська обл., 49008
(КОАТУУ 1210137800)
Дата державної реєстрації 28.02.2002
Середня кількість працівників 587
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
МФО: 322313
Номер рахунку: 26007000030100
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26007446751
Контакти
+38 (056) 231-03-93
prat_cec@cek.dp.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Марчук Наталія Олександрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.05.2004 - не обмежується
Освіта вища, Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури, Днiпропетровський
iнститут технiчної творчостi та патентознавства, iнженер-будiвельник (1996р.);
Днiпропетровський iнститут технiчної творчостi та патентознавства, економiст (1995р.)
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Державна податкова iнспекцiя у Ленiнському районi м. Днiпропетровська - начальник вiддiлу;
(05.05.2004 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ
"ПЕЕМ "ЦЕК") - головний бухгалтер; 30.03.2017 - теперiшний час - член правлiння.
Примітки Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi
у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням
НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-
яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи становить 28 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв
посадова особа обiймала наступнi посади: головний бухгалтер (05.05.2004 - теперiшнiй час); член правлiння
з 01.04.2017 по теперiшний час.
Івахно Віталій Валерійович Член Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 31.03.2017 - три роки
Освіта вища, Запорiзький iндустрiальний iнститут, iнженер електронної технiки (1993 р.), Запорiзький
державний унiверситет, економiст (1999 р.)
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", директор
департаменту економiки та фiнансiв; ТОВ "ЕНЕРДЖI КОНСАЛТIНГ", директор департаменту
економiки та фiнансiв; ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора
з фiнансово-економiчних питань; ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - член Наглядової ради.
Примітки Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (дaлi за текстом – Товариство) вiд 31.03.2017р. протокол No24, строком на три роки, обрано: - членом Наглядової ради Товариства Iвахно Вiталiй Валерiйович (представник акцiонера - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" ). Кандидатура внесена акцiонером ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ". Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з вересня 2009 року по 31.01.2011 - ТОВ "КУА "Сварог
Ессет Менеджмент", директор з економiки департаменту з управлiння проектами в енергетичної галузi; 01.02.2011 - 30.06.2011 - ТОВ "Енгергетичний Стандарт (Україна)", директор департаменту економiки та фiнансiв дивiзiону енергетики; 01.07.2011 - 31.12.2012 - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", директор департаменту
економiки та фiнансiв; 01.01.2013 - 30.11.2015 - ТОВ "ЕНЕРДЖI КОНСАЛТIНГ", директор департаменту економiки та фiнансiв; 01.12.2015 по теперешнiй час - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з фiнансово-економiчних питань; з 31.03.2017 по теперiшний час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (представник акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" ). Загальний стаж роботи - 24 роки. Є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,000050% статутного капiталу Товариства.
Марчук Наталія Олександрівна Член Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2017 - один рiк
Освіта вища, Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури, Днiпропетровський
iнститут технiчної творчостi та патентознавства, iнженер-будiвельник (1996р.);
Днiпропетровський iнститут технiчної творчостi та патентознавства, економiст (1995р.)
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Державна податкова iнспекцiя у Ленiнському районi м. Днiпропетровська - начальник вiддiлу;
(05.05.2004 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ
"ПЕЕМ "ЦЕК") - головний бухгалтер.
Примітки Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 30.03.2017 (протокол вiд 30.03.2017)
було обрано членом Правлiння Товариства, головного бухгалтера Марчук Наталiю
Олександрiвну з 01.04.2017 строком на один рiк. Посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту
товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про
Правлiння товариства". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи становить 28 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв
посадова особа обiймала наступнi посади: головний бухгалтер (05.05.2004 - теперiшнiй час).
Тарасенко Олександр Вікторович Член Правлiння
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2017 - один рiк
Освіта У 1989 роцi закiнчив Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. В.Я. Чубаря та здобув квалiфiкацiю iнженерна-механiка.

У 2002 роцi закiнчив Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет та здобув квалiфiкацiю фiнансиста.
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - директор фiнансовий (01.10.2015-теперiшнiй час)
Примітки Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 30.03.2017 (протокол вiд 30.03.2017)
було обрано членом Правлiння Товариства, директора фiнансового Тарасенко Олександра Вiкторовича
з 01.04.2017 строком на один рiк. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням "Про
Правлiння "ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний
стаж роботи становить 29 рокiв. Тарасенко О.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав у Товариствi наступнi посади: заступник Генерального директора (06.3.2012-31.05.2013); фiнансовий директор (01.06.2013-30.09.2015); директор фiнансовий (01.10.2015-теперiшнiй час).
Бойко Ігор Іванович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - три роки
Освіта вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. В.Я. Чубаря, iнженер машин (1989р.)
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)" - радник
Генерального директора з енергетичних питань; ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - Голова Наглядової ради.
Примітки Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (дaлi за текстом – Товариство) вiд 31.03.2017р. протокол No24, строком на три роки, обрано: - членом Наглядової ради Товариства Бойко Iгоря Iвановича (представник акцiонера - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" ). Кандидатура внесена акцiонером ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ". Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10.04.2017 строком на три роки Бойко I.I.(представник акцiонера - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" ), обрано Головою Наглядової ради Товариства. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2004 - 20.11.2015 - представництво "Energy Standard Group S.A.", радник; з 23.11.2015 по теперiшнiй час - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з енергетичних питань; з 04.04.2016 - 31.03.2017 - Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; з 10.04.2017 по теперiшний час - Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (представник акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" ). Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,000050% статутного капiталу Товариства.
Корса Микола Вікторович Генеральний директор-Голова Правлiння
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.11.2017 - один рiк
Освіта вища, Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, iнженер-електромеханiк (2002р.)
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи (08.12.2005 - 04.12.2009) Директор з енергозбуту; (04.12.2009 - теперiшний час) Генеральний
директор-Голова Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ
"ПЕЕМ "ЦЕК")
Примітки Корсу М.В. було обрано Генеральним директором - Головою Правлiння згiдно рiшення
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ
"ПЕЕМ "ЦЕК") вiд 03.12.2009 строком на 2 роки; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 11.11.2011 переобрано з 04.12.2011 строком на 1 рiк; згiдно протоколу
засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 23.11.2012 переобрано з 04.12.2012 строком
на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 12.11.2013
переобрано з 04.12.2013 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ
"ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 02.12.2014 переобрано з 04.12.2014 строком на 1 рiк; згiдно протоколу
засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 02.12.2015 переобрано з 04.12.2015 строком
на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 23.11.2016
переобрано з 04.12.2016 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 28.11.2017
переобрано з 04.12.2017 строком на 1 рiк. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження
визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується,
згiдно з рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної (незнятої) судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 28 рокiв 2 мiс. 20 днiв.
Запорожець Дмитро Борисович Член Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.02.2017 - один рiк
Освіта вища, Днiпропетровський нацiональний унiверситет, юрист (2001р.)
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (26.04.2010 - 01.03.2013) Заступник Генерального директора з правових
питань; (01.03.2013 - теперiшнiй час) Директор з правової роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Примітки Запорожець Д.Б. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування
- ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2010. Рiшенням Наглядової
ради Товариства вiд 28.02.2017 (протокол вiд 28.02.2017) було переобрано членом Правлiння
Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2017
строком на один рiк. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на
пiiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог
Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про
Правлiння товариства". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013.
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має. Загальний стаж роботи становить 19 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв поадова особа оiймала
наступнi посади: заступник Генерального директора з правових питань (26.04.2010 - 01.03.2013);
Директор з правової роботи (01.03.2013 - теперiшнiй час).
Філіппов Ігор Олегович Ревiзор
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.03.2017 - три роки
Освіта вища, Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, магiстр економiки (1997р.)
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", фiнансовий директор; ТОВ
"Енергетичний стандарт (Україна)", Директор департаменту-Фiнансовий директор; ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", ревiзор.
Примітки Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом – Товариство) вiд 31.03.2017р. протокол No24, строком на три роки, обрано Ревiзором Товариства Фiлiппова Iгоря Олеговича. Кандидатура внесена акцiонером Товариства - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ". Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства та положення "Про Ревiзора товариства". Проведення планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзора. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013. Посадова особа непогашених (незнятих) судимостей за посадовi та iншi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.12.2008р. по 23.08.2011р. – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент», Фiнансовий директор; з 26.08.2011р. по теперiшнiй час – ТОВ «Енергетичний стандарт (Україна)», Директор департаменту-Фiнансовий директор; з 31.03.2017 по теперiшний час - ревiзор ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Марков Максим Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 31.03.2017 - три роки
Освіта вища, Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин МЗС РФ, юрист- мiжнародник зi
знанням iноземної мови (1992 р.).
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", Генеральний директор; ТОВ "Енергетичний Стандарт
(Україна)", Генеральний директор; ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - член Наглядової ради.
Примітки Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (дaлi за текстом – Товариство) вiд 31.03.2017р. протокол No24, строком на три роки, обрано: - членом Наглядової ради Товариства Маркова Максима Олександровича (представник акцiонера - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" ). Кандидатура внесена акцiонером ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ". Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 16.01.2006 - 23.08.2011 - ТОВ "КУА "Сварог Ессет
Менеджмент", Генеральний директор; з 26.08.2011 р. - по теперiшнiй час ТОВ "Енергетичний
Стандарт "Україна)", Генеральний директор; з 31.03.2017 по теперiшний час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (представник акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" ). Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,000050% статутного капiталу Товариства.
Іващук Федір Семенович Член Правлiння
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.02.2017 - один рiк
Освіта вища, Днiпропетровський ордену Трудового Червоного Прапору гiрничий iнститут iм. Артема,
iженер-електрик (1988р.)
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Старший державний iнспектор (03.04.2006 - 04.01.2010) Вiдокремлений пiдроздiл
"Держенергонагляд у Днiпропетровському регiонi" м. Запорiжжя; начальник технiчної служби
(04.01.2010 - 29.03.2010) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ
"ПЕЕМ "ЦЕК"); технiчний директор (29.03.2010 - 01.10.2015); директор технiчний (01.10.2015 -
теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Примітки Iващука Ф.С. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування -
ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2010. Згiдно протоколу
засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 28.02.2017 переобрано членом Правлiння,
директора технiчного Iващука Ф.С. з 01.03.2017 строком на 1 рiк. Змiни у персональному
складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та
п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту
товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про
Правлiння товариства". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи становить 40 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала
наступнi посади: старший державний iнспектор (03.04.2006 - 04.01.2010); начальник технiчної
служби (04.01.2010 - 29.03.2010);технiчний директор (29.03.2010 - 01.10.2015); директор
технiчний (01.10.2015 - теперiшнiй час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Ліцензії

Дата  
0388.15.12 08.07.2015 Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Держслужба
гiрничого нагляду та
промбезпеки
України
теруправлiння
Держгiрпромнагляд
у Днiпроп. обл.
Дата видачі 08.07.2015
Дата закінчення 07.07.2020
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.
2013029169 13.07.2016 Господарська дiяльнiсть з будiвництва об’єктiв IV i V складностi
Орган ліцензування Державна архiтектурно- будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 13.07.2016
Дата закінчення 13.07.2021
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.
Серiя АД
No036314
11.05.2012 Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними)
електричними мережами
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя,
що здiйснює
державне
регулювання у сферi
енергетики (НКРЕ)
Дата видачі 11.05.2012
Дата закінчення 25.12.2031
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.
Серiя АЕ
No575923
16.03.2015 Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя,
що здiйснює
державне
регулювання у
сферах енергетики
та комунальних
послуг
Дата видачі 16.03.2015
Дата закінчення 12.03.2020
Опис По закiнченню дiї планується продовжити.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "К.ЕНЕРГО" #00131305
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МАР'ЇНСЬКИЙ Р-Н, М. КУРАХОВЕ, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИКІВ, БУД. 34
Опис ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" володiє пакетом акцiй, що становить - 0,0110% статутного капiталу ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО". ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не входить до складу посадових осiб ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО". Як акцiонер, ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" приймає участь в загальних зборах ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО".
31793056
Адреса
Опис ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" володiє пакетом акцiй, що становить - 1,525% статутного капiталу ВАТ
"НАФТОГАЗТЕХНIКА". Згiдно з рiшенням ДКЦПФР вiд 03.09.2009 No1034 зупинено внесення
змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв випущених ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНIКА".
Згiдно з постановою НКЦПФР вiд 15.07.2015 No1076-ЦД-1-Е за не забезпечення емiтентом
iснування власних акцiй у бездокументарнiй формi на ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНIКА" накладена
санкцiя у виглядi попередження. ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не входить до складу посадових осiб ВАТ
"НАФТОГАЗТЕХНIКА".
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ОПЕРАТОРІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ" #40290423
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, БУД. 4/6
Опис ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" є одним iз засновникiв Громадської спiлки "Асоцiацiя операторiв
розподiльчих електричних мереж", та, вiдповiдно, є її членом, та може здiйснювати управлiнськi
функцiї, беручи участь у Загальних зборах Спiлки. Громадська спiлка "Асоцiацiя операторiв
розподiльчих електричних мереж" не є акцiонерним товариством. Статутний капiтал Спiлки не
подiлений на частки.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНI
СТЮ
"ЕНЕРГЕТИЧНI
ПРОЕКТИ"
/ 36678549
1 814 264 шт 91.08%
Адреса Україна, м. Киїiв, Госпiтальна, 12-Д