Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
Перевірки (3)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

#22868414

Основна інформація

Назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ЄДРПОУ 22868414
Адреса м. Київ, 03117, проспект Перемоги, 67
Дата державної реєстрації 25.12.1992
Середня кількість працівників 174
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Національний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: UA403000010000032001112001026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AT
МФО: 0
Номер рахунку: AT393100007055071625
Контакти
+38 (044) 364-35-59
office@buc.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67. Загальні збори акцiонерiв є вищим органом управління Банку. Наглядова рада Банку є колегіальним органом, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, та в межах визначених Статутом Банку та законодавством України здійснює управління Банком, а також контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів. Правління є виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку. Організаційну структуру Банку затверджує Наглядова рада. Організаційна структура Банку є прозорою, не передбачає надмірної складності, сприяє обачному управлінню Банком та ефективному управлінню ризиками Банку. Вона передбачає чіткий, узгоджений розподіл обов’язків і повноважень, що включає обов’язки і повноваження Наглядової ради та Правління Банку, підрозділів бізнесу, контролю та інших підрозділів. Протягом року до організаційної структури вносились зміни із врахуванням змін кадрового складу та з метою чіткого, узгодженого розподілу обов’язків і повноважень Наглядової ради Банку, Правління Банку, підрозділів контрою, а також забезпечення наявності системи стримування і противаг. З 01.09.2020 р. Наглядовою радою затверджена нова організаційна структура Банку. Зміни відбулись у зв’язку із змінами до Стратегії Банку, необхідності розвитку бізнесу, оптимізацією, а також необхідністю приведення системи в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансового тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до нових вимог законодавства та НБУ з питань фінансового моніторингу операцій клієнтів банків, відбулась перебудова організаційної структури: зміни у підпорядкуванні деяких підрозділів Наглядовій раді Банку, Голові Правління та його заступникам, створення нових, ліквідація неефективних структурних підрозділів. Зокрема, створено: Службу фінансового моніторингу; Управління організації корпоративного бізнесу; Управління організації роздрібного бізнесу; Управління операційної підтримки. Станом на 31.12.2020 р. організаційна структура Банку відповідала його розміру, особливостям діяльності. У 2020 році в Банку працювали наступні комітети: Наглядової ради: Комітет з питань аудиту; Комітет з питань винагород та призначень. Правління: Комітет з управління активами та пасивами; Кредитний комітет; Малий Кредитний комітет; Тендерно-інвестиційний комітет; Малий Тендерний комітет; Тарифно-продуктовий комітет; Комітет з питань фінансового моніторингу; Комітет з банківських інформаційних технологій. Регіональна мережа Банку складається з 13 відділень у 8 регіонах України.

Працівники

Станом на 31.12.2020 р.: - середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 174 осіб - середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1 особа - чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)- 5 особи - фонд оплати праці - 38 844,12 тис.грн Зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: зменшився на 9 261,35 тис.грн Ефективна робота з персоналом є запорукою успішної діяльності Банку. Планування й організація навчання в Банку здійснюється відповідно до Положення про навчання та розвиток персоналу шляхом включення підрозділу до плану навчання на рік; заявок на навчання працівника Банку. В Банку проводиться навчання (зовнішнє та внутрішнє навчання) працівників відповідно до напрямку діяльності, складаються тести, звіти щодо проведених навчань та тестувань. З метою підвищення професійного рівня, вивчення та освоєння навичок, використання в роботі норм законодавства України, ринкових стандартів, нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, внутрішніх нормативних документів Банку, керівники та працівники Банку проходять навчання, відвідують тематичні семінари, підвищують кваліфікацію з актуальних проблем діяльності Банку та з актуальних питань окремих напрямків діяльності Банку.

Участь у об'єднаннях

1. Саморегулівна організація на ринку цінних паперів –Асоціація «Українські Фондові Торговці» (АУФТ), місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30, є відкритим добровільним договірним об’єднанням професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють торгівлю цінними паперами та депозитарну діяльність. Діяльність Асоціації ґрунтується на принципах: добровільності вступу та свободи виходу з Асоціації, рівноправності Членів Асоціації, самоврядування, інформаційної відкритості. Участь в АУФТ надає певні права членам та вимагає виконання кола обов’язків, перелік прав та обов’язків визначені у Правилах АУФТ. Спільною метою професійних учасників фондового ринку АУФТ вважає створення нормативних, технологічних та організаційних умов для залучення на ринок широкого кола інвесторів, для розвитку ритейлової складової ринку цінних паперів. Апарат АУФТ приймає участь у створенні та підготовці проектів законодавчих та нормативних актів, а також проводить методологічну роботу та надає консультаційну підтримку членам Асоціації. Відповідно до основних напрямків діяльності, АУФТ на системному рівні проводить роботу в напрямку удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, удосконалення саморегулювання, проведення інформаційних та публічних заходів. АУФТ надає консультаційну підтримку своїм членам, а також компаніям, які збираються отримати ліцензію на здійснення торгівлі цінними паперами. АУФТ перша серед СРО на фондовому ринку запровадила попередню перевірку адміністративних даних своїх учасників. АУФТ надає спеціалізоване програмне забезпечення, яке забезпечує формування адміністративних даних торговця цінними паперами та інших облікових аналітичних реєстрів відповідно до вимог чинного законодавства. АУФТ співпрацює з центром сертифікації ключів «Комунікаційний фондовий центр», який видає сертифікати ключів електронного цифрового підпису для здійснення електронного документообігу (далі - ЕДО), та займає активну позицію щодо створення єдиного інформаційного простору ЕДО в Україні. АУФТ перша СРО, що започаткувала практику проведення Інтернет-конференцій з питань діяльності професійних учасників фондового ринку із залученням фахівців регулятора. АУФТ приймає постійну участь у роботі комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до основних напрямків діяльності, АУФТ на системному рівні проводить роботу в напрямку удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності, удосконалення саморегулювання, проведення інформаційних та публічних заходів. АУФТ надає консультаційну підтримку своїм членам, а також компаніям, які збираються отримати ліцензію на здійснення торгівлі цінними паперами та/або на здійснення депозитарної діяльності. АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» є учасником саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів Асоціації "Українські фондові торговці" з 23 червня 2009 року, свідоцтво № 645, термін участi – безстроковий. 2. Банк зареєстрований учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за реєстраційним № 042 від 02.09.1999р. та має Свідоцтво учасника Фонду № 039 від 19.10.2012 р. Місцезнаходження Фонду: Україна, 01032 м. Київ, б-p Т. Шевченка, 33-Б. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заснований з метою захисту прав та законних інтересів вкладників банків і виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Нарахування та сплата регулярного збору до Фонду здійснюється Банком в повній мірі відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, термін участi – безстроковий.

Спільна діяльність

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» протягом звiтнього перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку трєтiх осiб не отримував.

Облікова політика

Облікова політика Банку - сукупність методів оцінки статей балансу, принципів, процедур, правил, на яких ґрунтується ведення бухгалтерського обліку, та які застосовуються для складання фінансової звітності у відповідності до основних принципів МСФЗ, законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України. В своїй обліковій політиці Банк керується принципами повного висвітлення, достовірності, превалювання сутностi над формою, безперервностi, обачностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, послiдовностi, iсторичної (первiсної) вартостi. Порядок ведення облiку операцiй, якi здiйснює Банк, регламентується окремими внутрiшнiми документами. Фінансові інструменти, якими оперує Банк, включають фінансові активи, фінансові зобов`язання та інструменти власного капіталу. Вони класифікуються (поділяються) на 3 групи на основі моделі управління активами та характеристик грошових потоків: - за амортизованою собівартістю (AC); - за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI); - за справедливою вартістю через прибутки/збитки (FVPL). Поділ на групи відбувається на основі моделі управління активами та характеристик грошових потоків. Банк визначає модель управління активами відповідно визначення бізнес-моделей управління фінансовими активами, модель бізнесу суб'єкта господарювання не залежить від намірів управлінського персоналу щодо окремих інструментів. Первісне визнання фінансових активів Банку, що містять кредитний ризик, здійснюється за справедливою вартістю. Для розрахунку справедливої вартості кредиту процентна ставка за кредитним договором порівнюється з діючими продуктами та іншими факторами. Кредити, що надані на пільгових умовах, неринкових, корегуються за справедливою вартістю. Механізм розрахунку полягає в тому, що усі майбутні грошові потоки дисконтуються з використанням первісної ефективної процентної ставки на дату укладання кредитного договору. Справедлива вартість кредиту не розраховується у тих випадках, коли строк фінансового активу менше одного року і процентна ставка співпадає з ринковою. Наступна оцінка фінансових активів (на кожну наступну звітну дату після первісного визнання за справедливою вартістю) здійснюється за моделлю оцінки, яка визначається за процедурою визначення бізнес-моделей управління фінансовими активами. Фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві такі умови: а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої - утримування активів задля збирання контрактних грошових потоків; б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму. Вищезазначені вимоги застосовуються до всього фінансового активу, навіть якщо він містить вбудований похідний інструмент. Оцінка за амортизованою вартістю передбачає визнання процентного доходу за методом ефективної процентної ставки та зниження балансової вартості активів чи групи активів по мірі необхідності, якщо вони вважаються знеціненими. Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI), якщо виконуються обидві такі умови: а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої - утримування активів задля збирання контрактних грошових потоків або продаж фінансового активу; б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму. Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибутки/збитки (FVPL), якщо: а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої інша, ніж утримування активів задля збирання контрактних грошових потоків; б) фінансовий актив не оцінюється за амортизованою собівартістю; в) фінансовий актив не оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI); Перевірка виконання критерії бізнес-моделі здійснюється на основі цілей бізнес-моделі. У Банку затверджені декілька бізнес-моделей. Хоча метою бізнес-моделі може бути утримання фінансових активів для отримання договірних грошових потоків, Банку не обов’язково утримувати всі ці інструменти до погашення. Таким чином, бізнес-модель Банку може полягати в утриманні фінансових активів для отримання грошових потоків, навіть, якщо мають місце окремі випадки продажу фінансових активів. В разі зміни Банком бізнес-моделі з управління фінансовими активами (тільки в цьому випадку), то здійснюється перекласифікація усіх активів, що підпадають під вплив цих змін, з «дати перекласифікації», яка визначається як «перший день першого звітного періоду після змін бізнес-моделі, що призводить до перекласифікації фінансових активів». Відповідно, раніше визнані доходи та витрати, а також проценти, не перераховуються. Зміни, що не вважаються змінами бізнес-моделі: • зміна намірів щодо по відношенню конкретних фінансових активів (навіть у випадках, коли мають місце суттєві зміни ринкових умов); • тимчасове зникнення конкретного ринку для фінансових активів; • переведення фінансових активів між підрозділами Банку з різними бізнес-моделями. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки, проходять перевірку на предмет знецінення, доходи та витрати за такими інструментами визначаються у складі прибутку чи збитку, якщо визнання інструменту припиняється чи він знецінюється, а також по мірі його амортизації. Фінансові активи та зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю плюс, у випадку якщо фінансовий актив чи фінансове зобов’язання визнаються не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, понесені витрати на проведення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску даного фінансового активу або фінансового зобов’язання. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при первісному визнанні визнається лише у тому випадку, якщо є різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом та на тих же умовах, що спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних використовують лише дані з відкритих ринків. Операції з придбання та реалізації фінансових активів та зобов’язань визнавались з використанням обліку за датою розрахунку. Придбання та продаж фінансових активів, поставка яких здійснюється в строки що встановлені законодавством або звичаями ділового обороту для даного ринку відображались на дату здійснення операції. Усі інші операції з купівлі-продажу визнаються тоді, коли Банк стає стороною договору стосовно цього фінансового інструменту. Надані (отримані) кредити, розміщені(залучені) депозити первісно оцінюються і відображаються в балансі за справедливою вартістю, включаючи комісійні та інші витрати, що безпосередньо пов`язані з цими операціями. Витрати на операцію, що безпосередньо пов`язані з визнанням фінансового інструменту включаються у суму дисконту(премії) за цим фінансовим інструментом. Банк амортизує дисконт(премію) протягом строку дії фінансового інструменту. Сума дисконту(премії) має бути повністю амортизована на дату погашення (повернення) кредиту (депозиту). На дату балансу кредити, депозити оцінюються за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка під час здійснення амортизації дисконту (премії) та нарахування процентів. Амортизація дисконту (премії) здійснюється не рідше одного разу на місяць з відображенням за відповідними рахунками процентних доходів (витрат). Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки/збитки первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на операції з їх придбання визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії в Банку відсутні. Дебіторська заборгованість, яка є поточною заборгованістю за товари, роботи та послуги, оцінюється за амортизованою вартістю. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті здійснюється у подвійній оцінці, а саме в номінальній сумі іноземної валюти, та гривневому еквіваленті за офіційним курсом. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют на дату визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат. Банк припиняє визнавати первісний фінансовий актив і визнає новий фінансовий актив, якщо переглянуті або модифіковані грошові потоки, передбачені договором, призводять до припинення визнання первісного фінансового активу. Банк визнає на дату модифікації новий фінансовий актив за справедливою вартістю, ураховуючи витрати на операцію, пов’язані зі створенням нового фінансового активу (за винятком нового активу, який обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки), та визначає суму очікуваних кредитних збитків протягом 12 місяців. Банк визнає кумулятивні зміни в очікуваних кредитних збитках протягом усього строку дії фінансового активу, якщо в результаті модифікації виникає новий фінансовий актив, який є знеціненим під час первісного визнання. Банк на кожну звітну дату визнає результати змін очікуваних кредитних збитків протягом усього строку дії фінансового активу, знеціненого під час первісного визнання, (уключаючи позитивні зміни) у складі прибутків/збитків як витрати/доходи на формування/розформування оціночних резервів. Дохід від розформування оціночних резервів визнається навіть у разі перевищення величини раніше сформованого резерву за таким фінансовим активом. Банк визнає на дату припинення визнання первісного фінансового активу доходи або витрати від припинення визнання, що дорівнюють різниці між балансовою вартістю первісного фінансового активу та справедливою вартістю нового фінансового активу. Банк припиняє визнання в балансі фінансового зобов’язання або його частини, якщо таке зобов’язання погашено, анульовано або строк його виконання закінчився. Банк відображає в бухгалтерському обліку суттєві зміни умов (модифікацію) за фінансовим зобов’язанням або його частиною як погашення первісного фінансового зобов’язання (його частини) та визнання нового фінансового зобов’язання. Банк відображає будь-які витрати або винагороди як доходи або витрати від припинення визнання, якщо обмін борговими фінансовими зобов’язаннями або зміна умов за фінансовим зобов’язанням відображається в бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов’язання та визнання нового фінансового зобов’язання. Банк відображає в бухгалтерському обліку різницю між балансовою вартістю погашеного або переданого іншій стороні фінансового зобов’язання (або частини фінансового зобов’язання) та сумою сплаченої компенсації, що включає передані негрошові активи та прийняті на себе зобов’язання, як доходи або витрати від припинення визнання. Банк коригує балансову вартість фінансового зобов’язання на будь-які витрати та винагороди за ним і здійснює їх амортизацію за ефективною ставкою відсотка з урахуванням змінених грошових потоків, якщо обмін борговими фінансовими зобов’язаннями або зміна умов за ними (модифікація) не відображається в бухгалтерському обліку як погашення. Банк використовує МСФЗ 9 як основу для визначення суми очікуваних кредитних збитків, що повинні бути визнані. Стандарт встановлює вимоги, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії фінансового інструменту визнаються у випадку значного зростання кредитного ризику. Також, МСФЗ 9 дозволяє коригувати свій підхід до визначення очікуваних кредитних збитків за різних обставин. Вочевидь, що ряд припущень та зв’язків, що лежать в основі визначення очікуваних кредитних збитків, не підходять / можуть не підходити для умов середовища, що склалося на початку 2020 року – наявність жорстких обмежень у зв’язку з COVID19. Даний факт визначений у документі «Облік очікуваних кредитних збитків із застосуванням МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з огляду на поточну невизначеність, що виникає внаслідок пандемії «сovid-19». Наразі, Банк оцінює кредитні збитки на основі найкращої доступної інформації про минулі події, поточні умови та прогнози економічних умов. Оцінюючи умови прогнозування, враховує як наслідки «сovid-19», так і заходи державної підтримки, які вживаються. Таким чином, вимоги МСФЗ 9 не застосовуються «механічно», а приймаються до уваги необхідність реструктуризації боргу клієнта, яка спричинена фінансовими труднощами боржника внаслідок упровадження карантину та обмежень через поширення хвороби. Детальна iнформацiя про принципи облікової політики Банку зазначена в примітках до фінансової звітності Банку (Примітка 4. Принципи облікової політики), що розмiщена на сайтi Банку: https://www.ukrcapital.com.ua.

Продукція

Банк здійснює свою діяльність на ринку банківських та фінансових послуг в різних регіонах України. Банк є універсальною фінансовою установою зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, враховуючи банківські ризики та принципи побудови стабільного бізнесу; надає клієнтам повний спектр банківських послуг. Банк у взаєминах з клієнтами орієнтований на партнерські, довгострокові, взаємовигідні відносини. Станом на звітну дату регіональна мережа Банку складається з 13 відділень у 8 регіонах України. Клієнтська база включає 2 200 юридичних та 6 100 фізичних осіб. Банк у своєї діяльності визначає такі основні напрямки діяльності Банку на найближчі роки: 1. Впровадження життєздатної бізнес-моделі розвитку Банку, яка забезпечує безпеку та фінансову стійкість Банку. 2. Поступовий перехід від корпоративної бізнес – моделі з роздрібним фінансуванням до універсальної. 3. Підвищення ефективності організації корпоративного управління Банку. 4. Збільшення капіталу Банку за рахунок прибуткової діяльності, зниження навантаження на капітал кредитного ризику шляхом покращення якості кредитного портфелю та інших активів реалізація майна , що обліковується на балансі Банку, та за потреби, за рахунок коштів акціонерів. 5. Органічне зростання бізнесу, збільшення кількості працюючих клієнтів, у тому числі за рахунок активізації розвитку роздрібного напрямку. 6. Контрольована експансія в умовах помірного зростання економіки. 7. Підвищення якості та диверсифікація кредитного портфелю, зменшення його концентрації та частки непрацюючих кредитів. 8. Зважена кредитна політика. 9. Поєднання традиційної і цифрової операційної моделей. 10. Впровадження діджиталізації банківських продуктів та бізнес-процесів, реалізація концепції ініціювання та запровадження «CRM системи» та «Системи мобільного банкінгу. Виходячи з обраної стратегії, місія Банка сформульована наступним чином: • Бути надійним, ліквідним та прибутковим, своєчасно виконувати свої зобов'язання. • Надавати кожному клієнту комплекс якісних банківських послуг та орієнтуватися на встановлення партнерських, довгострокових, взаємовигідних відносин. • Постійно вдосконалювати банківські продукти і бізнес-процеси, підвищувати рівень ефективності та обслуговування. • Створювати цінність для клієнтів, працівників, акціонерів та суспільства. • Дотримуватись принципів чесності, прозорості та довіри у взаємовідносинах з клієнтами, партнерами, регуляторами та суспільством. Види діяльності, які здійснює Банк На підставі банківської ліцензії від 01.11.2011р. № 26 Банк має право надавати банківські послуги визначені частиною третьою статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, а саме: 1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; 2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах; 3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. Як кредитні розглядаються операції зазначені у пункті 3, а також: - здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені; - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); - лізинг. Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо: 1) випуску власних цінних паперів; 2) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; 3) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 4) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг. Валютні операції: - неторговельні операції з валютними цінностями; - операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків; - операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами; - ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; - ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; - відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; - торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів); - торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; - валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Банк має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: •серія АЕ № 185093 від 12.10.2012р. - Брокерська діяльність, строк дії ліцензії - з 14.10.2012 необмежений; •серія АЕ № 185094 від 12.10.2012р. -Дилерська діяльність, строк дії ліцензії - з 14.10.2012 необмежений. Членство у міжбанківських організаціях, біржах, асоціаціях, фондах та міжнародних організаціях: • Асоціація «Українські фондові торговці»; • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; • Міжнародна платіжна система Visa International; Банк є активним оператором міжбанківського валютного ринку, дійсним членом міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T. Банк підключений до системи REUTERS, за допомогою якої може надавати клієнтам послуги міжнародних ринків у режимі реального часу. Банк зареєстрований учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за реєстраційним №042 від 02.09.1999р. Та має Свідоцтво учасника Фонду №039 від 19.10.2012 р. Нарахування та сплата регулярного збору до Фонду здійснюється Банком в повній мірі відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. Національним рейтинговим агентством «Експерт-Рейтинг» 19 серпня 2016 встановлено та підвищено 25 травня 2017 року та 3 серпня 2018 року та підтверджується щоквартально довгостроковий кредитний рейтинг Банку за національною рейтинговою шкалою на рівні uaА+ інвестиційної категорії (прогноз стабільний). Банк є учасником міжнародної платіжної системи VISA, має прямі коррахунки в одному з європейських банків. Банк затверджено в якості уповноваженого банку для реалізації Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (відповідно рішення Фонду розвитку підприємництва 29.09.2020). Відповідно до договорів укладених Банком з Пенсійним фондом України (12.11.2020), Міністерством соціальної політики України (18.11.2020) та Державним центром зайнятості (27.11.2020) Банк отримав право здійснювати виплати пенсій, грошової допомоги, виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки клієнтів. Характеристика банківської діяльності Через розповсюдження в 2020 році коронавірусної хвороби COVID-19 економічна ситуація в Україні та в світі загалом залишалася нестабільною. Сповільнення економіки та міри, що приймалися керівництвом країни з метою боротьби з епідемією COVID-19 (введення адаптивного карантину, періодичні локдауни) спричинили зниження економічної та ділової активності бізнес середовища. В 2020 році (особливо в першої половині року) в Банку спостерігалося скорочення попиту на банківські послуги, і як наслідок – знижена спроможність генерувати Банком операційного доходу в очікуваному обсязі. Усвідомлюючи ситуацію, що склалася у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, Правління Банку стежило за станом розвитку ситуації i вживало, за необхідності, заходи для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслідків для діяльності Банку. Проводило зважену, обережну політику, щодо прийняття будь-яких управлінських рішень, особливо в питаннях забезпечення ліквідності та управління доходами-витратами. Було встановлено гнучкий графік роботи для відділень. Протягом року Правління Банку на постійній основі здійснювало контроль за основними показниками діяльності, у тому числі регулятивного капіталу. Банк вживав заходи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків, подолання панічних настроїв, проводив активні комунікації з клієнтами та роз’яснення поточної ситуації. Приймав всі міри для забезпечення безперебійної роботи Банку. Незважаючи на карантинні заходи Банк приділяв особливу увагу якісному обслуговуванню клієнтів, прискоренню міжнародних розрахунків та інших платежів. На протязі всього 2020 року Банк надавав послуги всім видам клієнтів, концентруючись на співпраці в сегментах корпоративного бізнесу та приватних особах. Протягом року керівництво Банку діяло в напрямку підвищення рівня менеджменту та корпоративного управління Банком. Проводило постійну оптимізацію існуючих та впровадження нових бізнес–процесів Банку, а саме: контроль виконання бюджетних показників, удосконалення системи внутрішнього контролю, системи комплаєнс, розглядало питання щодо удосконалення системи ризик-менеджменту, підтримання оптимального співвідношення ліквідності і прибутковості банківської діяльності. Крім того, активно впроваджувалися рішення з питань щодо розвиту інформаційних технологій. Окремо приділялась увага питанням оптимізації витрат внутрішньобанківської діяльності, розглядались питання кадрового складу та підвищення кваліфікації персоналу, приділялось багато уваги питанням забезпечення стабільної діяльності Банку в умовах кризової ситуації в економіці України та загальної світової кризи. Ключовими напрямками діяльності Банку у 2020 році були: - збереження ресурсної клієнтської бази; - фінансові інвестиції банку в інструменти фондового ринку (ОВДП та депозитні сертифікати НБУ); - кредитування крупного та середнього бізнесу; - реструктуризація кредитного портфеля позичальників; - розробка послуг, що направлені на дистанційне обслуговування, підвищення якості та швидкості обслуговування клієнтів, надійне обслуговування клієнтів всіх форм власності; - розробка, впровадження/оновлення банківських послуг у сфері електронних технологій, перш за все дистанційне обслуговування клієнтів. Діяльність Банку здійснювалася за наступними основними напрямками: - кредитування, залучення депозитів та обслуговування бізнес-клієнтів – надання кредитів за контрактами клієнтів та на інші цільові програми, залучення депозитів від юридичних осіб, організація обслуговування клієнтів, документообіг, що пов’язаний з усіма видами транзакцій і операцій, обробка електронних платіжних документів в системі "Клієнт-банк". - кредитування, залучення депозитів та обслуговування фізичних осіб – обслуговування клієнтів фізичних осіб, залучення депозитів від фізичних осіб. - діяльність казначейства: операції на міжбанківському кредитному та валютному ринку, операції з цінними паперами, взаємовідносини з банками, страховими компаніями, фінансовими посередниками ринків капіталу. - розвиток карткового бізнесу, в т.ч. розробка і технологічна підтримка всіх продуктів, що базуються на пластикових картках, взаємовідносини з платіжними системами, процесинговими центрами, підтримка зарплатних проектів. - каса і грошовий обіг – приймання, перерахування, обробка, зберігання і видача готівки у національній та іноземній валютах, перевезення валютних цінностей та інкасація коштів, обмін та конвертація іноземної валюти. - документарні операції – надання послуг по обслуговуванню клієнтів за документарними акредитивами та гарантійними операціями в національній та іноземній валютах. Документарні операції цікаві клієнтам, які приймають активну участь у тендерах, працюють на зовнішніх ринках або розширюють мережу контрагентів. Показники діяльності Банку В 2020 році Банк надавав послуги всім видам клієнтів: банкам, небанківським фінансовим установам, клієнтам корпоративного бізнесу, а також клієнтам малого, середнього та роздрібного бізнесу, Банк здійснював діяльність з концентрацією на сегменті малого та середнього бізнесу, удосконаленні та розширенні продуктового портфелю Банку з одночасним якісним обслуговуванням клієнтів. Банком приділялася увага вдосконаленню внутрішніх процесів, пошуку нових нестандартних рішень для введення нових банківських продуктів та стандартизації існуючих процесів. Розширення спектру запропонованих депозитних програм та своєчасне і якісне обслуговування клієнтів сприяло залученню депозитів від фізичних та юридичних осіб. Станом на 31.12.2020 року активи Банку склали 1 229 601 тис.грн., зобов’язання – 982 163 тис.грн., власний капітал Банку – 247 438 тис.грн. В 2020 році Банк своєчасно та в повному обсязі виконував всі зобов'язання перед клієнтами. За 2020 фінансовий рік АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” отримав доходів на суму 190 225 тис.грн., понесені витрати – 190 024 тис. грн., фінансовий результат склав 201 тис. грн. Процентні доходи Банку за звітний рік склали 82 987 тис.грн., або 43,63 % від загальної суми до-ходів, при цьому процентні витрати за 2020 рік склали 48 512 тис.грн., або 25,53 % від загальних витрат Банку. Чистий процентний дохід Банку за 2020 рік склав 34 475 тис.грн., чистий комісійний дохід відповідно – 32 831 тис.грн.

Активи

Протягом останнiх п'яти рокiв основних придбань та вiдчужень активів не було.

Основні засоби

До основних засобів в звітному 2020 році відносились матеріальні активи, які Банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, очікуваний строк корисного використання яких становить більше одного року та вартість яких перевищує 20 000 гривень. Придбані основні засоби оцінюються та відображаються Банком в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, що включає витрати, які безпосередньо пов`язані з цією операцією. Після первісного визнання об`єкта основних засобів його подальший облік здійснюється за первісною або переоціненою вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності, якщо такі є. Подальші витрати на основні засоби капіталізуються тільки тоді, коли існує ймовірність одержання Банком пов’язаних з ними майбутніх економічних вигод, і величину витрат можна достовірно оцінити Витрати, що здійснюються для підтримання об`єкта основних засобів у придатному для використання стані включаються до складу витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом (згідно норм амортизаційних відрахувань, розроблених Банком самостійно). Термін корисного використання та норма амортизації може переглядатися у разі зміни очікуваного економічного ефекту від використання активу та наприкінці кожного фінансового року. Протягом 2020 року термін корисного використання та норми амортизації Банком не переглядалися. Група основних засобів – «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» може переоцінюватися у разі суттєвої різниці між балансовою та справедливою вартістю. На звітну дату здійснювалася оцінка основних засобів незалежними оцінювачами. За результатами оцінки в 2020 році в балансі відображена переоцінка будівлі, що належить Банку по праву власності за адресою: пр.Перемоги, 67. Прибуток або збиток від вибуття визначаються шляхом порівняння суми надходжень від продажу і балансової вартості та включаються до складу прибутків або збитків. Необоротні матеріальні активи первісною вартістю до 20 000 грн. та термін корисного використання яких більше одного року, визнаються малоцінними необоротними матеріальними активами. Такі активи повністю амортизуються під час первісного визнання. Банк не має на обліку основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження. Станом на 31.12.2020 року Банк не має необоротних активів, які вилучені з експлуатації на продаж, або які тимчасово не використовуються в результаті консервації або реконструкції. У разі, якщо є свідчення можливої втрати економічної вигоди у відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів» може визнаватися зменшення корисності необоротних активів. Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів переглядається на кінець звітного року з метою визначення можливого перевищення балансової вартості над вартістю відшкодування. Якщо балансова вартість активів перевищує очікувану вартість відшкодування, вона знижується до вартості відшкодування.

Проблеми

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» здiйснює свою дiяльнiсть в Українi, де коронокриза погіршила фінансовий стан банків, проте менш відчутно, ніж очікувалося навесні 2020 року. У 2020 році банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив 58,4 млрд грн. Кількість збиткових банків не зросла. У 2020 році з 73 діючих банків 65 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки 8 банків на загальну суму 6,4 млрд грн. Банки проходять коронакризу впевнено та з суттєвим запасом міцності. Попри загальний спад ділової активності та зниження вартості фондування, банківський сектор України залишається високоприбутковим. За результатами 2020 року операційна дохідність банків була високою, а відображені кредитні збитки не надмірними. Формування резервів під очікувані збитки стало основною причиною погіршення фінансового результату в 2020 році. Низка банків визнали погіршення якості активів через фінансові труднощі позичальників. У зв’язку з цим відповідні витрати на резерви за кредитами у 2020 році зросли на 91% до 20,8 млрд грн проти 10,9 млрд грн у 2019 році. Загальне зниження бізнес-активності під час карантину та падіння попиту на кредити й банківські послуги негативно позначилися на процентних та комісійних доходах банків, особливо у ІІ кварталі. Проте після короткострокового падіння за результатами І півріччя на 1,5%, у II півріччі чистий комісійний дохід відновився і загалом за рік зріс на 5,8% здебільшого завдяки зростанню безготівкових операцій. Чистий процентний дохід був стійкішим за комісійний та зростав впродовж всього року з уповільненням у ІІ кварталі та суттєвим прискоренням у ІV кварталі. За 2020 рік у річному вимірі чистий процентний дохід зріс на 7% проти 8% у 2019 році. За 2020 рік частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках знизилася з 48,4% (на 1 січня 2020 року) до 41% (на 1 січня 2021 року). Якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп. Масштабну роботу з очищення портфелів від непрацюючих кредитів проробили державні банки. Загалом за 2020 рік вони списали 30,6 млрд в нацвалюті та 3,1 млрд у доларовому еквіваленті в інвалюті зарезервованої заборгованості. З урахуванням цих заходів, державні банки у минулому році скоротили частку непрацюючих кредитів з 63,5% до 57,4%, банки з українським капіталом за рік знизили частку NPL з 18,6% до 14,6%. Заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування у 2020 році скоротилася з 44 млрд грн до 41,7 млрд грн станом на 31.12.2020 р. За підсумками 2020 року реальний ВВП, за оцінками, скоротився на 4.4%. Це значно менше, ніж очікувалося на початку коронакризи (6%). Економіка України швидко відновлювалася в другому півріччі. Після проходження жорсткої фази карантину падіння реального ВВП сповільнилося до 3.5% р/р у ІІІ кварталі і, за оцінками Національного банку України, продовжувало сповільнюватися в IV кварталі. Посилення карантинних заходів у листопаді мало обмежений вплив на ділову активність. Швидке відновлення економіки зумовлене передусім зростанням споживання. Збільшення заробітних плат та соціальних видатків бюджету підтримувало споживчий попит на високому рівні. Також почало скорочуватися безробіття. Вагомий внесок у відновлення економіки мало державне споживання з огляду на нарощування поточних витрат бюджету на інфраструктуру, насамперед дорожні ремонти, а також охорону здоров’я. Натомість через невизначеність в умовах пандемії інвестиційна активність бізнесу залишалася млявою. Стійкий зовнішній попит на продовольство зумовив значно менше скорочення експорту порівняно з імпортом. Ближче до кінця року ця динаміка послабилася з огляду на гірший урожай, тоді як падіння імпорту сповільнилося під впливом посилення внутрішнього попиту. Утім, за підсумками року зберігся додатний внесок чистого експорту. Протягом 2020 року облікова ставка НБУ була знижена регулятором з 13,5% до 6,0%, що відображалося на вартості ресурсів в цілому по банківської системі. У ІV кварталі 2020 року НБУ зберігав стимулюючу монетарну політику. Ключова ставка залишалася на рівні 6%, нижче свого нейтрального рівня. В умовах низької інфляції це сприяло швидшому відновленню економіки від наслідків коронакризи. Середньозважені гривневі ставки за кредитами та депозитами банків продовжували знижуватися. Банк здійснював проведення активних операції, у тому числі кредитування клієнтів, на підставі прийнятих на КУАП ставок з розміщення. Керівництво Банку здійснює всі необхідні заходи для забезпечення достатньої капіталізації, надійності та прозорості діяльності Банку.

Фінансова політика

Головна мета процесу управління банківським капіталом полягає в залученні та підтримці достатнього обсягу капіталу з метою отримання впевненості, що Банк буде функціонувати на безперервній основі для розширення своєї діяльності та створення захисту від ризиків. Важливою стратегічною метою Банку є забезпечення достатнього рівня капіталу для виконання наступних цілей: - забезпечення достатнього рівня регулятивного капіталу з метою виконання Банком своїх зобов’язань перед акціонерами та вкладниками; - забезпечення платоспроможності Банку; - забезпечення фінансової стійкості Банку; - забезпечення покриття ризиків діяльності; - забезпечення процесу збільшення обсягів діяльності Банку з врахуванням ризиків від здійснюваних операцій; - виконання вимог Національного банку України щодо нормативів регулятивного капіталу та адекватності капіталу. Банк підтримуватиме розмір регулятивного капіталу на рівні, адекватному зростанню активних операцій Банку та рівню ризиків діяльності, відповідно до вимог чинного законодавства України та для забезпечення дії чинних пунктів ліцензії на здійснення банківських операцій. Основними джерелами підвищення рівня капіталу Банку виступатимуть прибуток від діяльності Банку, зниження навантаження на капітал впливу кредитного ризику шляхом покращення якості кредитного портфелю та інших активів, а також реалізація майна , що обліковується на балансі Банку та має вплив на розмір регулятивного капіталу; а також, при необхідності, за рахунок коштів акціонерів. Для досягнення цієї мети Банк також планує підвищити ефективність діяльності шляхом перегляду та оптимізації бізнес-процесів, зменшення ризикованості операцій та зменшення обсягу проблемної заборгованості (непрацюючих та непрофільних активів). Усвідомлюючи ситуацію, що склалася у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 з березня 2020 року, Правління Банку на постійній основі здійснювало контроль за основними показниками діяльності, у тому числі регулятивного капіталу. Однак, поки що для всіх було неможливим точно оцінити потенційний вплив економічних проблем, зумовлених пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі на стан банківської системи. Банк вживав заходи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків, подолання панічних настроїв, проводив активні комунікації з клієнтами та роз’яснення поточної ситуації. Приймав всі міри для забезпечення безперебійної роботи Банку. На сьогодні, Банк має достатній запас ліквідності, в строк та у повному обсязі виконує зобов’язання перед клієнтами, та рівень капіталу знаходиться у межах встановленого нормативу.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Безумовних укладених договорів, за якими у Банку можуть виникнути зобов’язання на кінець звітного періоду відсутні.

Стратегія подальшої діяльності

У 2020 році Банк працював у відповідності до Стратегії розвитку на 2019-2022 рр. та відповідної до Бізнес – моделі. Головною метою вищезазначених документів було визначення місії Банку, пріоритетів розвитку для зміцнення його ринкової позиції та підвищення ролі на фінансовому ринку України. Вони також визначили цільові сегменти, наявні та перспективні банківські продукти та операції, ринки, регіони, напрямки, у яких Банк планує досягти переваги над конкурентами, а також потреби щодо фінансових, операційно-технологічних і кадрових ресурсів. У році що минув керівництвом була визначена стратегія органічного зростання з фокусом на вибрані сегменти, уважну кредитну політику та обережний розвиток регіональної мережі. Ключовими стратегічними цілями Банку у 2020 році Банк визначив: • збереження прибуткової діяльності; • збільшення регулятивного та статутного капіталу; • збільшення обсягу активів; • зростання кредитного портфелю та клієнтських коштів; • підвищення якості та диверсифікація кредитного портфелю, зменшення його концентрації та частки непрацюючих кредитів; • вдосконалення управлінням ризиками, притаманними банківській діяльності • забезпечення діяльності у найбільших регіонах України. На початку 2021 року Банк оновив діючу Стратегію та на майбутні періоди визначив у якості додаткових цілей • поступовий перехід від корпоративної бізнес – моделі з роздрібним фінансуванням до універсальної. • органічне зростання бізнесу, збільшення кількості працюючих клієнтів, у тому числі за рахунок активізації розвитку роздрібного напрямку. Сьогодні керівництво Банку усвідомлює, що в умовах нової економіки, під час жорсткої конкуренції, швидкого старіння технологій, професій, ідей, проникнення інтернету в усі частини економіки, діджиталізація вийшла на новий рівень важливості для Банку. Для підтримки конкурентоспроможності, вкрай необхідно використовувати можливості діджиталізації за всіма можливими напрямками та формами: клієнтський досвід, партнерство та колаборація, робота з даними, впровадження інновацій, HR-стратегія та культура, управління цінністю тощо. Враховуючи це, однією з пріоритетних цілей на майбутні періоди Банк визначив впровадження діджиталізації банківських продуктів та бізнес-процесів, а саме реалізацію концепції ініціювання та запровадження CRM системи з дистанційним каналом продажу з реалізацією API сервісів та концепції системи мобільного банкінгу з дотриманням вимог законодавства щодо процедур дистанційної ідентифікації та верифікації клієнта. Банк пропонує комплексне обслуговування по всіх напрямках ведення бізнесу. Це дозволяє поглибити співпрацю клієнта з Банком та в подальшому знизити ризики втрати клієнта. Кожен продукт та сервіс, який розробляється Банком для клієнтів, починається з аналізу потреб клієнтів, собівартості продукту, кон’юнктури ринку, клієнтського досвіду, дизайн-мислення, сучасних технологій та досвіду провідних компаній світу. У 2020 році розвиток бізнесу відбувався з метою досягнення наступних бізнес – цілей: • забезпечення планованого рівня прибутковості та капіталізації Банку; • забезпечення ефективної діяльності мережі Банку, для досягнення стратегічно важливих фінансових цілей; • забезпечення росту комісійних доходів за рахунок обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, надання гарантій та ін.; • посилення позицій Банку в цільових клієнтських сегментах та перспективних напрямках економіки; • підвищення якості та диверсифікація кредитного портфелю, зменшення його концентрації та частки непрацюючих кредитів; • підвищення ефективності діяльності Банку за рахунок збільшення високоприбуткових активів при умові забезпечення ліквідності й достатності капіталу Банку, дотримання процедур ризик-менеджменту та оптимізації адміністративних витрат; • зростання та диверсифікація клієнтської бази. Враховуючи пріоритетний напрямок діджиталізації, надалі Банк планує поступово переводити клієнтів - суб’єктів господарювання на інтерактивні канали взаємодії з банком. Всі продукти та бізнес-процеси розроблятимуться з урахуванням мінімізації затрат часу на обслуговування клієнтів та мінімізації затрат часу клієнту на відвідування банку. Для цього співробітники проводитимуть постійне навчання клієнтів користуванню корпоративними картками, системами Клієнт-Банк тощо. Вказані продукти і системи будуть постійно оновлюватися і модернізуватися. У співпраці з клієнтами – приватними особами пріоритетними завданнями є розробка мобільного додатку, що дає вільний доступ у режимі 24/7 до користування фінансовими послугами, впровадження програми лояльності клієнта, запровадження нових способів оплати - Google Pay, Apple Pay, запровадження автоматизованої системи оцінки та моніторингу кредитоспроможності клієнтів фізичних осіб, розвиток партнерських програм. Протягом 2020 року відбувався процес здешевлення вартості кредитних ресурсів та відсоткових ставок залучення коштів на депозити. В умовах цього, Банк дотримуватися стратегії виваженого зниження діючих ставок по депозитах у відповідності до ринкових умов з метою зберігання діючої клієнтської бази та залучення нових депозитів. З квітня 2020 Банк почав користуватися кредитами рефінансування НБУ, обсяг залучених коштів за даним видом фінансування на кінець 2020 року склав 241 млн. грн. Керівництво вважає, що дана тенденція здешевлення вартості ресурсів збережеться у 2021 році, та планує здешевити сумарну вартість депозитного портфеля ще 1,5% - 2% . Банк буде робити акцент на залучення грошових коштів за рахунок депозитних продуктів та залишків на поточних рахунках клієнтів як фізичних, так і юридичних осіб. У 2021 році Банк також планує продовжувати користування кредитами рефінансування НБУ та зберегти долю цих ресурсів в пасивах Банку на рівні 25%-30%. Кредитування Кредитування залишається одним із основних інструментів отримання Банком процентних та комісійних доходів, а також каналом залучення нових клієнтів з ринку. Банк і надалі планує поступово знижувати розмір кредитного ризику по активному кредитному портфелю за рахунок його диверсифікації та відбору найкращих позичальників. У напрямку кредитування Банк проводить політику виваженої оцінки можливих ризиків при прийнятті рішень про кредитування. Основними продуктами у 2020 році були: • для юридичних осіб: - овердрафти для юридичних осіб та приватних підприємців - кредити на поповнення обігових коштів • для фізичних осіб: - споживчі кредити - овердрафти на платіжні картки для фізичних осіб Овердрафти дозволяють Банку залучати до співпраці клієнтів зі стабільними оборотами. При цьому умови продукту та порядок розрахунку ліміту овердрафту заохочують клієнта переводити основні обороти в Банк. Також Банк розробляє і впроваджує галузеві рішення для фінансування клієнтів з окремих секторів економіки, таких як сільське господарство, переробка сільськогосподарської продукції, виробництво продуктів харчування, інформаційні технології, надання послуг тощо. У найближчому році Банк планує зосередитися на наступних видах кредитування: • овердрафт класичний для юридичних осіб з ставкою від 18% річних • «КЕШ» - кредитування приватного сектору у сегменті середній клас та масові клієнти • кредитування по державній програмі «5-7-9» інвестування, рефінансування, іпотечне кредитування згідно умов державної програми та процедур визначених Банком, • кредити сільгоспвиробникам за мінімальною ставкою 18 % річних • овердрафт «Welcome Importer» для імпортерів суб’єктів господарювання з ставкою від 18 % річних • кредит на придбанні об"єктів, які перебувають у категорії необоротних активів на балансі з очікуваною процентною ставкою 12 % • переробна промисловість – за рахунок впровадження та надання продукту «Кредитна лінія для ЗЕД» із середньою сумою кредиту 8 млн.грн., з очікуваною ефективною ставкою 17% річних • оптова та роздрібна торгівля, ремонт авто (крім торгівлі с/г продукцією) – за рахунок надання продукту «Овердрафт» із середньою сумою кредиту 2 млн.грн, з очікуваною ефективною ставкою 18% річних • добувна промисловість та переробна промисловість (харчова, текстильна, інше) – кредитна лінія із середньою сумою кредиту 8 млн.грн, з очікуваною ефективною ставкою 19% річних • кредитування приватного сектору. Інші цілі У 2020 році Наглядовою радою Банку затверджена Стратегія розвитку Банку на 2021-2023 роки, якою встановлені наступні фінансові цілі: • збільшення обсягу активів до 1,8 млрд. грн. станом на кінець 2023 року; • збільшення обсягу кредитного портфелю клієнтів до 740 млн. грн. станом на кінець 2023 року; • збільшення об’єму коштів клієнтів до 925 млрд. грн. станом на кінець 2023 року; • загальна сума прибутку (до оподаткування) за результатами 2023 року має скласти близько 25 млн. грн.; • збільшення процентного прибутку до 113 млн. грн. за результатами 2023 року; • збільшення комісійного прибутку до 47 млн. грн. за результатами 2023 року; • забезпечення позитивного торгівельного доходу на рівні 10 млн. грн. на рік протягом 2022-2023 р.; • стабільний рівень процентної маржі та динамічний ріст прибутковості активів та статутного капіталу; • поступове збільшення процентної позиції Банку, у тому числі за рахунок роботи з проблемними активами та реалізації заставного майна; • зменшення долі простроченої заборгованості у кредитному портфелі; • удосконалення системи управлінні активами та пасивами, доходами та витратами; - дотримання економічних нормативів та лімітів валютної позиції у межах, встановлених Національним банком України; • збереження/зменшення рівня витрат на підтримку діяльності Банку за рахунок всебічної діджіталізації процесів Іншими важливими стратегічними цілями розвитку Банку на 2021-2023 роки є також: • підвищення рівня корпоративного управління та менеджменту: - продовження оптимізації бізнес–процесів Банку; - вдосконалення організаційної структури Банку; - стандартизації банківських продуктів, які надаються клієнтам Банку; - удосконаленні системи ризик-менеджменту, - підтриманні оптимального співвідношення ліквідності і прибутковості банківської діяльності, - забезпеченні керівництва Банку оперативною інформацією для прийняття рішень; - підвищення кваліфікації персоналу, вдосконалення системи мотивації та стимулювання кадрів. • зміцнення ролі в економіці та суспільстві: - підтримка високої ділової репутації та стійкості; - забезпечення стабільної діяльності Банку як фінансового посередника, підтримка позитивного іміджу та укріплення довіри до Банку зі сторони вкладників та кредиторів; - вдосконалення усіх складових розвитку для забезпечення росту ринкової вартості Банку як стабільного універсального фінансового інституту, здатного посилити свої позиції на ринку фінансових послуг. • виконання соціальних цілей: -забезпечення юридичних та фізичних осіб висококваліфікованими банківськими послугами та інноваційними продуктами; - розвиток соціальних програм (у тому числі програм благодійності).

R&D

Суттєві зміни в цілях та досягненнях за звітний період, висвітлення діяльності у сфері досліджень і розроблень За звітний період відбулися певні зміни як в цілях, так і в досягненнях: Оптимізовано в сфері обслуговування • здійснено перехід до помірного зростання та підвищення ефективності діяльності Банку; • внесено зміни до Організаційної структури Банку з метою розширення каналів надання послуг для клієнтів та покращення якості їх обслуговування. Вдосконалено продуктову лінійку: • розпочате впровадження нового продукту Кеш - кредитування • затверджено план перегляду діючих банківських продуктів; • переглядались тарифи по тарифним пакетам обслуговування клієнтів відповідно до вимог законодавства та з метою конкурентоспроможності послуг Банку; • затверджено 26 банківських продуктів, з метою забезпечення конкурентоспроможності послуг, продуктів Банку при проведенні операцій з клієнтами та контрагентами, створення та запровадження нових продуктів, послуг, основних процесів/бізнес-процесів; • вносились зміни до існуючих продуктів та послуг; • для забезпечення конкурентоспроможності послуг Банку при проведенні операцій з клієнтами та контрагентами здійснювався аналіз проведених маркетингових досліджень щодо конкурентоздатності тарифів, попиту на банківські послуги та продукти. Заходи проведені Банком протягом 2020 року: • підвищено ефективність роботи з непрацюючими активами шляхом впровадження комплексної системи раннього реагування та роботи з потенційно – проблемними активами; • впроваджені вимоги Постанови НБУ № 64 та 97 щодо Системи управління ризиками та ситеми раннього реагування згідно графіків впровадження; • розпочато впровадження змін до постанови № 64 у відповідності до нової редакції з 01.01.2021, у тому числі у частині процедури верифікації залогового майна; Змінено ІТ інфраструктуру: • Розгорнуто сучасну та інтегровану, захищену та функціональну платформу на базі високорівневих API сервісів, на базі якої здійснюється розробка та впровадження програмного забезпечення для автоматизації, синхронізації та управління бізнес процесами, що забезпечують діяльність Банку. • Впроваджено систему «UnityBaseBusinessProcessManagement (UnityBase.BPM)» та реалізовано наступні бізнес- процеси для фізичних осіб: «Заведення контрагента», «Відкриття рахунку», «Карти». • Розширено функціонал використання системи електронного документообігу та системи автоматизації бізнес-процесів. Систему електронного документообігу «Megapolis.DocNet» інтегровано з ППР НБУ. • Розроблено та погоджено концепцію ініціювання та запровадження «CRM системи з дистанційним каналом продажу з реалізацією API сервісів»; • Розроблено та погоджено концепцію ініціювання розробки та запровадження «Системи мобільного банкінгу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з дотриманням вимог законодавства щодо процедур дистанційної ідентифікації та верифікації клієнта; • Впроваджено на базі обладнання CISCO та FORTINET мережеве ядро та канали передачі даних Банку, що забезпечують надійний та відмовостійкий режим роботи інформаційно-телекомунікаційної мережі Банку для виконання агрегації та маршрутизації внутрішнього трафіку, для виконання процесу контролю, фільтрації мережевого трафіку, а також для побудови захищених каналів зв’язку (IPSEC VPN). • Продовжувались роботи щодо розвитку стратегії резервного копіювання та відновлення даних на ресурсах хмарних провайдерів в межах відповідності законодавству та вимогам регулятора з метою забезпечення безперервної діяльності інформаційних систем, що забезпечують роботу бізнес процесів Банку. • Здійснено тестування роботи інформаційних систем Банку на ресурсах хмарного провайдеру. • Впроваджено механізм багатофакторної автентифікації.

Інше

Мета провадження діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» полягає у задоволенні потреб клієнтів за допомогою сучасних банківських та фінансових інструментів з дотриманням оптимального балансу інтересів клієнтів, працівників, акціонерів та суспільства. Виходячи з обраної стратегії, місія Банку сформульована наступним чином: - бути надійним, ліквідним та прибутковим, своєчасно виконувати свої зобов'язання; - надавати кожному клієнту комплекс якісних банківських послуг та орієнтуватися на встановлення партнерських, довгострокових, взаємовигідних відносин; - постійно вдосконалювати банківські продукти і бізнес-процеси, підвищувати рівень ефективності та обслуговування; - створювати цінність для клієнтів, працівників, акціонерів та суспільства; - дотримуватись принципів чесності, прозорості та довіри у взаємовідносинах з клієнтами, партнерами, регуляторами та суспільством. Результати господарювання Банку за останні три роки: За 2018 фінансовий рік Банк отримав доходів на суму 147 333 тис.грн., понесені витрати - 136 601 тис. грн., фінансовий результат склав 11 332 тис. грн. За 2019 фінансовий рік Банк отримав доходів на суму 200 569 тис.грн., понесені витрати - 199 531 тис. грн., фінансовий результат склав 1 038 тис. грн. За 2020 фінансовий рік Банк отримав доходів на суму 190 225 тис.грн., понесені витрати - 190 024 тис. грн., фінансовий результат склав 201 тис. грн. У 2020 році Банк перейшов до нової стратегії розвитку якою передбачено посилення позицій Банку в цільових клієнтських сегментах та перспективних напрямках економіки, підвищення якості та диверсифікація кредитного портфелю та ефективності діяльності за рахунок збільшення високоприбуткових активів при умові забезпечення ліквідності й достатності капіталу, зміцнення структури корпоративного управління, вдосконалення усіх складових розвитку для забезпечення росту ринкової вартості Банку як стабільного універсального фінансового інституту, здатного посилити свої позиції на ринку фінансових послуг. Одним із найважливіших напрямків Банк виділяє поєднання традиційної і цифрової операційних моделей, впровадження діджиталізації банківських продуктів та бізнес-процесів, реалізацію концепцій ініціювання та запровадження «CRM системи» та «Системи мобільного банкінгу». Все це підвищує роль Банку в банківській системі України та сприяє виконанню більш якісних функцій фінансового посередництва у відносинах з реальним сектором економіки та населенням.

Посадові особи

Ім'я Посада
Бокій Олег Анатолійович Член Наглядової ради (незалежний член)
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.05.2016 - на строк не більший ніж три роки
Освіта вища, Київська Вища Банківська Школа Міжнародного інституту ринкових відносин і підприємництва, спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст, менеджер банківської справи
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Директор, ПРЕДСТАВНИЦТВО «ОЗАЛТИН ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШІРКЕТІ, 26633317
Примітки 26 травня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняті наступні рішення: відповідно до вимог статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити 27 травня 2016 року повноваження усього складу Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" та обрати Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 27 травня 2016 року на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів банку у складі: Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член. З 2016 року Бокій Олег Анатолійович неодноразово обирався членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. У звітному 2020 році 20 серпня 2020 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1, прийняті рішення припинити з 21.08.2020 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі члена Наглядової ради - Бокія Олега Анатолійовича та обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 21.08.2020 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член. Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член, акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2006 р. по 2016р. - радник Голови Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з 2016 р. по червень 2017 р. - Директор департаменту головного офісу в м. Києві по обслуговуванню офісів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з 21.06.2017 р. по 31.08.2018 р. Директор ТОВ «УПП з ІІ «УПС», з 15.12.2017 р. по 13.02.2019 р. Директор Консорціуму «УПС»; з 17.07.2019 р. Директор українського представництва турецької компанії «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ОЗАЛТИН ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШІРКЕТІ», місцезнаходження: Україна, місто Київ, вул. Харківське шосе, буд. 152, офіс 618, ідентифікаційний код юридичної особи 26633317. Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Бокій О.А. здійснює виконання своїх обов’язків безоплатно на підставі укладеного цивільно-правового договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. Посадова особа Банк не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Сименюк Сергій Юрійович Заступник Голови Правління, член Правління
Рік народження 1986 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.11.2019 - до моменту переобрання або припинення повноважень
Освіта Вища, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність «Фінанси», магістр з фінансів, економіст-фінансист
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Начальник Управління корпоративного бізнесу Комерційного департаменту, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 31 жовтня 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 110, прийняті наступні рішення: - з метою реалізації стратегії Банку щодо збереження та нарощення клієнтської бази, управління процесом залучення та обслуговування клієнтів Банку, виконання перспективних та поточних бізнес- планів у частині активних та пасивних операцій Банку перевести начальника Управління корпоративного бізнесу Сименюка Сергія Юрійовича на посаду заступника Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 01 листопада 2019 р. на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2014 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: начальник відділу аналізу кредитних ризиків Управління ризиків, начальник Управління кредитної адміністрації, начальник Управління по роботі з підприємствами енергетичного сектору Департаменту корпоративного бізнесу, начальник Управління кредитної експертизи Комерційного департаменту, Директор Комерційного департаменту, начальник Управління корпоративного бізнесу Комерційного департаменту. Заступник Голови Правління, член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Заєць Володимир Григорович Начальник Служби фінансового моніторингу, Член Правління
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.01.2020 - до моменту переобрання або припинення повноважень
Освіта вища, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, «Банківська справ», спеціаліст з банківської справи ; Харківський військовий університет,"Програмне забезпечення обчислювальної техникі та автомат сис інженер-математик
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління, АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 38870739
Примітки 17.01.2020 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 5, прийняте рішення призначити Зайця Володимира Григоровича на посаду начальника Управління фінансового моніторингу та ввести до складу Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 20.01.2020 року на строк до моменту переобрання або припинення повноважень. 21 серпня 2020 року Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 49, прийнято рішення призначити з 01 вересня 2020 року Зайця В.Г. начальником Служби фінансового моніторингу, членом Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», шляхом переведення його з посади начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Призначити з 01 вересня 2020 року Зайця В.Г., начальника Служби фінансового моніторингу, члена Правління, відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем від 05.03.2020 р. № 119 (лист Національного банку України від 06.03.2020 № 25-0014/12151). Частка, якою володіє Заєць В.Г. в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 09.01.2014 р. – 16.10.2014 р.- начальник відділу фінансового моніторингу, член Правління ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ»; з 10.10.2016 р.- 07.04.2017 р. заступник начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ «АПЕКС-БАНК»; з 10.04.2017 р. -24.10.2017 р. начальник Служби фінансового моніторингу ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ»; з 26.10.2017р.-10.04.2018 р. головний фахівець відділу контролю та управління ризиками фінансового моніторингу Управління комплаєнс і фінансового моніторингу;12.04.2018 р.- 16.01.2020 р. начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління АТ «БАНК ПОРТАЛ»; з 20.01.2020 р. - начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку. Начальник Служби фінансового моніторингу, член Правління є відповідальним працівником Банку за проведення фінансового моніторингу, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Доценко Борис Борисович Голова Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - до закінчення терміну дії повноважень Наглядової ради банку або переобрання
Освіта Вища, Київський національний університет внутрішніх справ, юрист, Міжнародна Кадрова Академія, менеджмент організацій, економіка та управління бізнесом
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 25 квітня 2014 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал", протокол № 1, було прийняте рішення обрати Наглядову раду Банку на строк 3 роки у складі: Голова Наглядової ради – Доценко Борис Борисович. З 2014 року Доценко Борис Борисович неодноразово обирався Головою Наглядової ради Банку в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. У звітному 2020 році: 20 серпня 2020 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1, прийняті рішення припинити з 21.08.2020 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі Голови Наглядової ради Доценка Бориса Борисовича та обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 21.08.2020 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Доценко Борис Борисович. 21 серпня 2020 року Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 49, прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича на строк до закінчення терміну дії повноважень Наглядової ради Банку або переобрання. Доценко Б.Б. є акціонером Банку, частка, якою володіє в статутному капіталі Банку 0,000001%, останні п’ять років обіймав посади: з 2014 року по теперішній час - Голова Наглядової ради АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Голова Наглядової ради отримує заробітню плату згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Шиденко Майя Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - до моменту складення повноважень або звільнення
Освіта вища, Київський національний економічний університет, облік і аудит, економіст
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Виконуючий обов’язки головного бухгалтера, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 20.12.2016 р. за наказом № 260-к Голови Правління Банку прийнято рішення Шиденко М.М., виконуючого обов’язки головного бухгалтера Банку, призначити головним бухгалтером ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 20.12.2016 р. Шиденко М.М. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 01.09.2014- 21.08.2016 - начальник відділу статистичної звітності управління бухгалтерського обліку та статистичної звітності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 22.08.2016-19.12.2016 - виконуючий обов’язки головного бухгалтера ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Головний бухгалтер функціонально забезпечує контроль і є відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку; за відображення у бухгалтерському обліку всіх операцій, які здійснюються Банком; за дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку Банку; за складання та подання у встановлені строки звітності Банку; за проведення перевірок стану бухгалтерського обліку в структурних та відокремлених підрозділах Банку; за застосування правил та положень Облікової політики Банку; за проведення внутрішнього бухгалтерського первинного та подальшого контролю. Головний бухгалтер здійснює безпосереднє керівництво Управлінням бухгалтерського обліку та Відділом звітності, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Балла Ігор Васильович Начальник Управління інформаційних технологій, Член Правління
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.11.2019 - до моменту переобрання або припинення повноважень
Освіта вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», інженер-математик
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Начальник Управління інформаційних технологій, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 31 жовтня 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 110, прийняті наступні рішення: - з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційних технологій Банку, систем автоматизації Банку, комплексів інформаційно-обчислювальних засобів та комп’ютерних технологій та впровадження нових, сучасних інформаційних банківських технологій, забезпечення безперебійного функціонування і розвитку технічних засобів обробки банківської інформації Банку обрати Баллу Ігоря Васильовича, начальника Управління інформаційних технологій, членом Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та ввести до складу Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 01 листопада 2019 р. на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2014- 2015 рр. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» начальник Управління інформаційних технологій; червень 2016 р. – січень 2017 рр. ТОВ «НАРОДНА МЕДИЦИНА ДАНИЛИ ЗУБИЦЬКОГО» заступник директора; з квітня 2017 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» заступник начальника Управління інформаційних технологій, з серпня 2017 р. начальник Управління інформаційних технологій. Член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку. Начальник Управління інформаційних технологій, член Правління отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Каховська Ганна Володимирівна Корпоративний секретар
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2019 - до моменту припинення повноважень
Освіта вища, Київський інститут бізнесу та технологій, спеціальність "Фінанси", кваліфікація - економіст
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Начальник Відділу торгівлі цінними паперами та вексельного обігу Управління операцій фондового ринку, акціонерного капіталу та ліцензування, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 19.12.2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 123, прийняте рішення з метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління Банку, його учасників та інших зацікавлених осіб призначити з 20.12.2019 року Корпоративним секретарем Служби корпоративного секретаря Банку Каховську Ганну Володимирівну, шляхом переведення з посади начальника Відділу торгівлі цінними паперами та вексельного обігу Управління операцій фондового ринку, акціонерного капіталу та ліцензування ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на строк до моменту припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа: з 23.06.2008 р. по 19.12.2019 р. - начальник Відділу торгівлі цінними паперами та вексельного обігу Управління операцій фондового ринку, акціонерного капіталу та ліцензування ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», досвід роботи корпоративним секретарем 1 рік, у 2020 році підвищила свою кваліфікацію з управління корпоративними правами та отримала Кваліфікаційний сертифікат Фонду державного майна «Секретар корпоративний». Корпоративний секретар є посадовою особою та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів Банку. Функціональні обов'язки Корпоративного секретаря визначені у Положення про Службу Корпоративного секретаря АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" та посадової інструкції. Цими документами визначені: завдання, обов’язки, повноваження, права та відповідальність, взаємовідносини за посадою Корпоративного секретаря. Основними завданнями Служби Корпоративного секретаря є: забезпечення ефективної взаємодії органів управління та контролю Банку, взаємодії Банку з акціонерами, іншими заінтересованими особами та потенційними інвесторами, а також правове, організаційно-технічне супроводження роботи органів управління та контролю Банку; формування дієвої моделі корпоративного управління та забезпечення розвитку найкращої практики корпоративного управління в Банку; забезпечення роботи органів управління Банку у відповідності до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Банку; забезпечення дотримання Банком, його органами управління та посадовими особами вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Банку, а також інших документів, що гарантують забезпечення законних прав та інтересів акціонерів; інше відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Банку. Корпоративний секретар отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Чечіль Євген Миколайович Голова Правління
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.01.2020 - до моменту переобрання або припинення повноважень
Освіта Вища, Черкаський інженерно-технологічний інститут, спеціальність "Фінанси і кредит", економіст
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правління, ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", 22868414
Примітки 17.01.2020 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 5, прийняте рішення призначити з 20.01.2020 року Чечіля Євгена Миколайовича Головою Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», шляхом переведення його з посади заступника Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у зв’язку із погодженням його як кандидата на посаду Голови Правління Банку Національним банком України 26.12.2019 р., електронне повідомлення № 27-0006/68211. Чечіль Є.М. призначається на посаду Голови Правління на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, частка, якою володіє в статутному капіталі Банку - 0%, акціями Банку не володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: серпень 2013 р. - жовтень 2015р. - директор Київського центрального відділення ПАТ «УКРІНБАНК», з 22.10.2015 р.-20.01.2020 р. Заступник Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Голова Правління керує роботою Правління Банку, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Банку та Положенням про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та несе персональну відповідальність за діяльність Банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку, отримує заробітну плату згідно штатного розпису. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Шомін Михайло Юрійович Член Наглядової ради (незалежний член)
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 07.08.2019 - на строк не більший ніж три роки
Освіта вища юридична, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – магістр права
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи незалежний член Наглядової ради, АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", 22868414
Примітки 06 серпня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 3, прийняті рішення припинити з 07.08.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Шомін Михайло Юрійович, незалежний член. У звітному 2020 році зв'язку з переобранням складу Наглядової ради Шомін Михайло Юрійович був обраний членом Наглядової ради: 20 серпня 2020 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1, прийняті рішення припинити з 21.08.2020 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі члена Наглядової ради - Шоміна Михайла Юрійовича та обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 21.08.2020 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Шомін Михайло Юрійович, незалежний член. Член Наглядової ради - Шомін Михайло Юрійович, незалежний член, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 08.06.2012 р. по 26.04.2016 р. – начальник управління комплаєнсу ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», з 27.04.2016 р. по 23.11.2017 р. - директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», з 24.11.2017р. По 20.08.2019 р. - директор Департаменту комплаєнсу АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», з серпня 2019 року - незалежний член Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради відповідно до законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради - Шомін М.Ю. отримує заробітню плату згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа Банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Мельник Михайло Михайлович Заступник Голови Правління, член Правління
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.11.2019 - до моменту переобрання або припинення повноважень
Освіта Вища, Університет економіки та права «КРОК», правознавство, юрист
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи начальник Юридичного управління, член Правління, ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 31 жовтня 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 110 прийняті наступні рішення: - з метою підвищення рівня правого супроводу управління Банком, неухильного додержання Банком і його службовими особами вимог законів України та забезпечення правильного застосування законодавства у Банку, ввести посаду заступника Голови Правління та перевести Мельника Михайла Михайловича, начальника Юридичного управління, члена Правління, на посаду заступника Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ з 01 листопада 2019 р. на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 15.05.2019 р. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» начальник Юридичного управління, член Правління; з 19.02.2019 р. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ начальник Юридичного управління; 26.09.2016 р. – 10.08.2018 р. ПАТ «ДІВІ БАНК» начальник відділу супроводження корпоративно-правових питань Юридичного управління, начальник Юридичного управління; 22.12.2015 р. – 23.09.2016 р. ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» радник Голови Правління, директор Юридичного департаменту; 10.08.2015 р. – 21.12.2015 р. ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» начальник Управління юридичного супроводження діяльності банку в регіонах Департаменту правового аналізу та забезпечення, начальник Управління правового забезпечення операцій Юридичного департаменту; 05.02.2013 р. – 07.08.2015 р. ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» начальник Управління правового забезпечення поточних банківських операцій та інвестиційної діяльності Юридичного департаменту. Заступник Голови Правління, член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах
Дубас Андрій Михайлович Член Наглядової ради (незалежний член)
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.08.2020 - на строк не більший ніж три роки
Освіта вища, Київський університет ринкових відносин (м.Київ), спеціальність «Банківська справа», кваліфікація - магістр банківської справи
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Головний ревізор Управління ревізій та контролю, АТ «Ощадбанк», 00032129
Примітки 20 серпня 2020 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1, прийняті рішення припинити з 21.08.2020 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 21.08.2020 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради – Дубас Андрій Михайлович, незалежний член. Член Наглядової ради - Дубас Андрій Михайлович, незалежний член, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з липня 2012 р. по серпень 2014 р. – Старший аудитор Служби внутрішнього аудиту АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»; з липня 2016 р. - по серпень 2020 р. - Головний ревізор Управління ревізій та контролю АТ «Ощадбанк», з 01 вересня 2020 р. - незалежний член Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради – Дубас А.М. отримує заробітню плату згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа Банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
Масюк Яніна Петрівна Член Наглядової ради (предстваник Акцiонера)
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - на строк не більший ніж три роки
Освіта Вища, Полтавський університет споживчої кооперації, факультет «Фінанси», економіст; Національний Технічний Університет Нафти і Газу, за фахом інженер- механік газонафтопроводів та газонафтосхович
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Начальник відділу реалізації природного газу, ТОВ «НВП КОМПАНІЯ «УКРГАЗІНВЕСТ», 30547953
Примітки 25 квітня 2014 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал", протокол № 1, було прийняте рішення обрати Наглядову раду Банку на строк 3 роки у складі: Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна. З 2014 року Масюк Яніна Петрівна неоднократно обиралася членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. У звітному 2020 році: 20 серпня 2020 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1, прийняті рішення припинити з 21.08.2020 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі члена Наглядової ради - Масюк Яніни Петрівни та обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 21.08.2020 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна. Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, є представником акціонера Банку Бєлашова Сергія Володимировича, який володіє 48,9196% статутного капіталу Банку, посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 01.06.2009 р. по теперішній час Начальник відділу реалізації природного газу ТОВ «НВП КОМПАНІЯ «УКРГАЗІНВЕСТ», місцезнаходження: Україна, м. Полтава, вул. Артема, 5, кв. 33., ідентифікаційний код юридичної особи 30547953. Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Масюк Я.П. здійснює виконання своїх обов’язків безоплатно на підставі укладеного цивільно-правового договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Ліцензії

Дата  
26 01.11.2011 Банківська ліцензія на право надання банкiвських послуг
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 01.11.2011
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
серiя АЕ 185093 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.
серiя АЕ 185094 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЕРША" #31681672
Адреса 03680, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Фізкультури, 30
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серiя АЕ № 198812
Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
з 19.06.2013
Контакти (044) 521-74-00, (044) 201-54-05
Примітки ПрАТ "Страхова компанія "ПЕРША" згідно лiцензiй серiї АЕ № 198812 (страхування майна), серії АЕ № 198809 (страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ) виданих 19.06.2013 р., строк дії ліцензій з 13.11.2007 р. безстроковий, чинних Правил добровільного страхування майна, Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ здійснює добровільне страхування майна Банку.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04107, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ 000270
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 13.07.2015
Контакти (044) 363-04-00, (044) 363-04-00
Примітки Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. 12.10.2013 р. набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» згідно з яким ПАТ «НДУ» набув статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 № 2092), Свідоцтво бланк 000270 видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 13.07.2015 р. про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів. ПАТ "НДУ" надає Банку послуги з обслуговування випусків цінних паперів на підставі Договору про обслуговування випусків цінних паперах № ОВ-761 від 24.10.2013 р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФІНАСТА" #34762675
Адреса 04050, УКРАЇНА, м.Київ, вул. Глибочицька, 28
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 263230
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 28.08.2013
Контакти (044) 361-38-08, (044) 484-49-67
Примітки Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. - необмежений. Банк отримує послуги від депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунків в цінних паперах власників № Д-183 від 22.02.2018 р.
Акціонерне товариство "БТА БАНК" #14359845
Адреса 04111, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 35
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 263241
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 28.08.2013
Контакти (044) 495-65-61, (044) 495-65-65
Примітки Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 01-ДУ/13 від 11.10.2013 р., який припинив свою дію відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № ДУ-003041 від 26.02.2020 р.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" #33718227
Адреса 49000, УКРАЇНА, м.Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ рішення № 146
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 25.03.2018
Контакти (056) 373-95-94, (056) 372-97-93
Примітки 15.03.2018 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення видати з 25.03.2018 р. ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку- діяльніості з організації торгівлі на фондовому ринку. Договір про надання дозволу на комерційне використання торгового терміналу та абонентське обслуговування торгового терміналу № СЛ-13/02/06-01 від 06.02.2013 р.
Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» #35917889
Адреса 04107, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Діятельність Розрахунково-клірингова діяльність
Ліцензія
№ Серія АЕ № 263463
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
Примітки Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності серія АЕ 263463, яка видана НКЦПФР 03.10.2013 р., строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. є необмежений. Договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку № 0950/01 від 14.10.2013 р., Договір про клірингове обслуговування № 0950/01/S від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-банкінгу № 0950/01/W від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу № 0950/01/Д від 14.10.2013 р.
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СХІД-ЗАХІД" #33411729
Адреса 61058, УКРАЇНА, м. Харків, вул. Іванівська, буд. 1, кім. 314
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серія АЕ № 330836
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 16.06.2007
Контакти (057) 707-84-21, (057) 707-84-04
Примітки ТДВ СК "СХІД-ЗАХІД" працює на ринку страхування України з 28.02.2005 р. (свідоцтво про реєстрацію СТ № 399), має лiцензiї серiї АВ № 330830 - страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, серiї АВ № 330833 - страхування фінансових ризиків, серiї АВ № 330834 - страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) вантажів та багажу (вантажобагажу), серiї АВ № 330836 - страхування наземного транспорту (крім залізничного) та інші ліцензії, строк дії ліцензій з 15.06.2007 безстроковий, надає Банку послуги зі страхування.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» #34819244
Адреса 04073, УКРАЇНА, м. Київ, пер. Куреневский, 15, офис 38
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія
№ 5
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 09.06.2010
Контакти (044) 227-60-74, (044) 227-60-74
Примітки З червня 2010 року ТОВ "Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» визнано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку уповноваженим агентством (Свідоцтво № 5 від 09.06.2010 р. про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств). 19.08.2016 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про визначення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою на рівні uaA- і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2. Видане Свідоцтво № РА/2016-20 від 19.08.2016 р., свідоцтво дісне до 19.08.2017 р. Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Банк характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. 25.05.2017 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про підвищення кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою до рівня uaА і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2 про що видане Свідоцтво № РА/2017-22 від 25.05.2017 р., свідоцтво дійсне до 19.08.2018 р. Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Позичальник з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю в порівнянні з іншими українськими позичальниками. 03.08.2018 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про підвищення кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою до рівня uaА+ і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2 про що видане Свідоцтво № РА/2018-17 від 03.08.2018 р., свідоцтво дійсне до 19.08.2019 р. Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Позичальник з рейтингом uaА+ характеризується високою кредитоспроможністю в порівнянні з іншими українськими позичальниками. Протягом звітного періоду рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» проводив перегляд кредитного рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: 14.04.2020 р., 26.06.20209 р., 21.08.2020 р., 13.11.2020 р. рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою на рівні uaА+, рейтинг депозитів ua2, прогноз - стабільний. Позичальник з рейтингом uaА+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Свідоцтво № РА/2020-15 дійсне до 19.08.2021 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» #30785437
Адреса 03115, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 2315
Аудиторська палата України
з 30.03.2001
Контакти (044) 498-56-52, (044) 498-56-52
Примітки ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» має наступні свідоцтва: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 2315 від 30.03.2001 р., дійсне до 28.01.2021 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000356, строк дії з 12.03.2013 р. до 28.01.2021 р. Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків № 0000002, видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків від 17.09.2012 р. № 39, строк дії до 17.09.2022 р. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» протягом звітного року здійснила аудит річної фінансової звітності Банку за 2020 рік згідно договору № 976 про надання послуг з проведення аудиторської перевірки від 23.10.2020 р. та додаткової угоди № 1 від 29.10.2020 р.
УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА "МОСТ" #37827284
Адреса 04080, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Терьохіна, буд. 8, каб. 15
Діятельність Оціночна діяльність
Ліцензія
№ 500/17
Фонд державного майна України
з 30.05.2017
Контакти ( 096)771-36-52, (096)771-36-52
Примітки УТБ "МОСТ" має сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 500/17 виданий Фондом державного майна України 30.05.2017, надає послуги з оцінки майна.
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" #21676262
Адреса 03150, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Діятельність Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Ліцензія
№ DR/00001/APA
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 18.02.2019
Контакти (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» внесена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (реєстраційний номер: № DR/00001/APA, № DR/00002/ARM, дата включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку: 18.02.2019 р.). 20.02.2016 р. Банк приєднався до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку. ДУ "АРІФРУ" надає Банку інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку- Банку та подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ" #41969091
Адреса 03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул. КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА, буд. 3, офіс 29
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 0445291111, 0445291111
Примітки АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ" зареєстрованє в ЄДР 28.02.2018 р. за № 1 070 102 0000 073877 надає Банку юридичні послуги та консультаційні послуги тощо Даних щодо ліцензії або іншого документа немає.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 35 АКЦІОНЕРІВ 58.45%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» / #35247177 21.39%
Адреса УКРАЇНА, місто Київ, Кловський узвіз, буд. 7, 4 поверх, офіс 12
Код 35247177
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКІЛ» / #31040860 20.00%
Адреса УКРАЇНА, село Соколова Балка, вул. Перемоги, б. 27 В
Код 31040860
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта ЛТД" / #22856977 0.16%
Адреса м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 2З-А
Код 22856977
Мале приватне пiдприємство "Юрицув Балган" / 13588992 0.00%
Адреса УКРАЇНА, с. Павлово, буд. 6З
Код 13588992
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергоконсалтiнг ЛТД" / 21468434 0.00%
Адреса м. Київ, вул. Андріївська, 19
Код 21468434
Публічне акцiонерне товариство "Мукачiвприлад" / #00226282 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Миру, 151
Код 00226282
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський фанерно-меблевий комбiнат" / #00274003 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Заводська, 12
Код 00274003
Публічне акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика"Мрiя" / #00307253 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Матросова, 13
Код 00307253
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський механiчний завод" / #14308374 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гагаріна, 3З
Код 14308374
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський дослiдно-експериментальний завод нестандартного обладнан / #03112627 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гранітна, 5
Код 03112627

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
БЄЛАШОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 90 592 295 шт 48.92%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» / #35247177 39 604 727 шт 21.39%
Адреса УКРАЇНА, м.Київ, Кловський узвіз, буд. 7, 4 поверх, офіс 12
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКІЛ» / #31040860 37 037 000 шт 20.00%
Адреса УКРАЇНА, село Соколова Балка, вул. Перемоги, б. 27 В