Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
Перевірки (3)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

#22868414

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ЄДРПОУ 22868414
Адреса м. Київ, 03062, проспект Перемоги, 67
Номер свідоцтва про реєстрацію 1072120 0000 002086
Дата державної реєстрації 25.12.1992
Середня кількість працівників 201
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Національний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32001112001026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AT
МФО: 0
Номер рахунку: 70-55.071.625
Контакти
+38 (044) 205-37-26
office@buc.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67. Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Органом, який представляє iнтереси акцiонерiв мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв є Наглядова рада, яка контролює дiяльнiсть виконавчого органу Банку. Виконавчим органом банку є Правлiння, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiстю його роботи. Організаційну структуру Банку затверджує Наглядова рада. Організаційна структура Банку є прозорою, не передбачає надмірної складності, сприяє обачному управлінню Банком та ефективному управлінню ризиками Банку. Вона передбачає чіткий, узгоджений розподіл обов’язків і повноважень, що включає обов’язки і повноваження Наглядової ради та Правління Банку, підрозділів бізнесу, контролю та інших підрозділів. Протягом 2018 року організаційна структура Банку змінювалася. Станом на 31.12.2018 р. організаційна структура відповідала розміру, особливостям діяльності та включала наступні структурні підрозділи: у підпорядкуванні Наглядової ради: - служба внутрішнього аудиту у підпорядкуванні виконавчих органів: - служба комплаєнсу - управління фінансового моніторингу - департамент ризиків - операційний департамент - комерційний департамент - відокремлені відділення - департамент економіки та фінансів - управління бухгалтерського обліку - управління інформаційних технологій - управління справами - управління готівкового обігу і інкасації - управління казначейських операцій - управління операцій фондового ринку, акціонерного капіталу та ліцензування - управління інформаційної безпеки - управління банківською безпекою - юридичне управління; відділ по роботі з проблемною заборгованістю - управління по роботі з персоналом - відділ охорони праці. У 2018 році в Банку працювали наступні комітети Правління: - Комітет з управління активами та пасивами - Кредитний комітет - Тендерний комітет - Тарифний комітет - Комітет з питань фінансового моніторингу - Комітет з банківських інформаційних технологій. Регіональна мережа Банку складається з 17 відділень у 10 регіонах України.

Працівники

Станом на 31.12.2018 - середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 201 особа - середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0 осіб - чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)- 5 осіб - фонд оплати праці - 38171,31 тис.грн Фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився на 13888,41 тис.грн Для забезпечення та підвищення рівня кваліфікації працівники Банку проходять навчання на семінарах Національного центру підготовки банківських працівників України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку тощо. По успішному закінченню навчання працівники отримують свідоцтва, сертифікати. Запорукою успішної діяльності Банк вважає ефективну роботу з персоналом, насамперед задоволення потреб Банку у кваліфікованих працівниках, здатних забезпечити роботу за умов жорсткої конкуренції у банківському секторі. Для цього створений механізм мотивації працівників, підвищенню їх професійної кваліфікації і ділових якостей. Найголовнішим у кадровій стратегії Банку залишається формування високопрофесійного колективу, який може працювати на перспективу, застосовувати новітні управлінські технології та сучасні методи утримання і зміцнення позицій на вітчизняному фінансовому ринку.

Участь у об'єднаннях

1. Саморегулівна організація на ринку цінних паперів –Асоціація «Українські Фондові Торговці» (АУФТ), місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30, є відкритим добровільним договірним об’єднанням професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють торгівлю цінними паперами та депозитарну діяльність. Діяльність Асоціації ґрунтується на принципах: добровільності вступу та свободи виходу з Асоціації, рівноправності Членів Асоціації, самоврядування, інформаційної відкритості. Участь в АУФТ надає певні права членам та вимагає виконання кола обов’язків, перелік прав та обов’язків визначені у Правилах АУФТ. Спільною метою професійних учасників фондового ринку АУФТ вважає створення нормативних, технологічних та організаційних умов для залучення на ринок широкого кола інвесторів, для розвитку ритейлової складової ринку цінних паперів. АУФТ веде активну участь у розробках, внесенні змін та наданні пропозицій до нормативних актів НКЦПФР, що стосуються реформування вітчизняної фондової системи. З метою наскрізної автоматизації діяльності професійних учасників фондового ринку, вдосконалення обліку під час здійснення професійної діяльності учасників фондового ринку, впровадження електронного документообігу, налагодження ефективної системи інформаційного обміну між членами АУФТ, здійснюється запровадження нових інформаційних технологій. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» є учасником саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів Асоціації "Українські фондові торговці" з 23 червня 2009 року, свідоцтво № 645. 2. Банк зареєстрований учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за реєстраційним № 042 від 02.09.1999р. та має Свідоцтво учасника Фонду № 039 від 19.10.2012 р. Місцезнаходження Фонду: Україна, 01032 м. Київ, б-p Т. Шевченка, 33-Б. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заснований з метою захисту прав та законних інтересів вкладників банків і виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Нарахування та сплата регулярного збору до Фонду здійснюється Банком в повній мірі відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

Спільна діяльність

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Банк не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом звiтнього перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку трєтiх осiб Банк не отримував.

Облікова політика

Облікова політика Банку розроблена відповідно до основних принципів МСФЗ, чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України. Облікова політика Банку - сукупність методів оцінки статей балансу, принципів, процедур, правил та практики, на яких ґрунтується ведення бухгалтерського обліку, та які застосовуються Банком для складання фінансової звітності. Основними принципами бухгалтерського обліку є: • повне висвітлення - усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; • превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою; • обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов’язання та/або витрати - не занижуватимуться; • безперервність - оцінка активів банку здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї діяльності, то це відображається у фінансових звітах; • нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Доходи - це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його збільшення, пов’язаного з внесками учасників. Витрати - це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або виникнення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу. Власний капітал - це залишкова частина в активах банку після вирахування всіх зобов’язань; • послідовність - постійне (із року в рік) застосування Банком обраної облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах; • відкритість – фінансові звіти повинні бути деталізовані, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати банківські операції з необхідними поясненнями в записках про правила оцінки активів та пасивів, операції повинні відповідати змісту статей фінансових звітів, фінансова звітність має бути чітко викладена та зрозуміла для користувачів; • суттєвість та достовірність – у фінансових звітах відображається вся інформація, яка може бути використана керівництвом Банку, інвесторами чи іншими користувачами для прийняття рішень, інформація повинна бути достовірною, тобто вільною від суттєвих помилок та відображати дійсний стан справ, інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на рішення користувачів звітності Основи оцінки складання фінансової звітності. Банк визнає фінансові активи та зобов”язання у своєму Звіті про фінансовий стан тоді, коли він є стороною контрактних зобов’язань стосовно даного інструменту. Фінансові активи та зобов’язання відображаються за справедливою вартістю, первісною вартістю або амортизованою собівартістю в залежності від їх класифікації. Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажу активу, або сплачена за передачу зобов’язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку між учасниками ринку, на дату оцінки. Оцінка справедливої вартості передбачає, що операція з продажу активу або передачі зобов`язання відбувається: або на основному ринку для данного активу або зобов`язання, або, в умовах відсутності основного ринку, на найбільш сприятливому ринку для даного активу або зобов`язання. Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, щодо яких немає інформації про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються як аналіз дис¬кон¬ту¬ван¬ня грошових потоків та аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування, інші методи, які описані за окремими фінансовими інструментами. Первісна вартість – це сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість інших ресурсів, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати на проведення операції. Оцінка за первісною вартістю застосовується до інвестицій в інструменти капіталу, які не мають ринкових котирувань і справедлива вартість яких не може бути достовірно визначена. Витрати на проведення операції – витрати на придбання, випуск або вибуття фінансового активу чи зобов’язання і які не були б сплачені, якби операція не відбулася. Витрати на проведення операції не включають премій або дисконтів за борговими інструментами, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання. Амортизована собівартість – це сума, за якою фінансовий актив чи зобов’язання оцінюється під час первісного визнання, зменшена на суму погашення основного боргу, збільшена (або зменшена) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, зменшена на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності. Метод ефективної ставки відсотка – метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов’язання та розподілу доходів чи витрат від відсотків на відповідний період. Ефективна ставка відсотка – це ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх збитків від кредитів) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструменту або у відповідних випадках протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання. Комісійні, які є невід`ємною частиною ефективної процентної ставки, включають в себе комісійні, отримані або сплачені у зв`язку із формуванням або придбанням фінансового активу чи випуском фінансового зобов`язання. Комісійні за зобов`язаннями із надання кредиту за ринковими процентними ставками, отримані Банком, є невід`ємною частиною ефективної процентної ставки, якщо існує імовірність того, що Банком буде укладено конкретний кредитний договір та не планується реалізація такого кредиту у короткостроковий термін. Фінансові інструменти. Фінансові інструменти, якими оперує Банк, включають фінансові активи, фінансові зобов`язання та інструменти власного капіталу. Вони класифікуються (поділяються) на 3 групи на основі моделі управління активами та характеристик грошових потоків: - за амортизованою собівартістю (AC); - за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI); - за справедливою вартістю через прибутки/збитки (FVPL). Поділ на групи відбувається на основі моделі управління активами та характеристик грошових потоків. Банк визначає модель управління активами відповідно визначення бізнес-моделей управління фінансовими активами, модель бізнесу суб'єкта господарювання не залежить від намірів управлінського персоналу щодо окремих інструментів. Первісне визнання фінансових активів Банку, що містять кредитний ризик, здійснюється за справедливою вартістю. Для розрахунку справедливої вартості кредиту процентна ставка за кредитним договором порівнюється з діючими продуктами та іншими факторами. Кредити, що надані на пільгових умовах, неринкових, корегуються за справедливою вартістю. Механізм розрахунку полягає в тому, що усі майбутні грошові потоки дисконтуються з використанням первісної ефективної процентної ставки на дату укладання кредитного договору. Справедлива вартість кредиту не розраховується у тих випадках, коли строк фінансового активу менше одного року і процентна ставка співпадає з ринковою. Наступна оцінка фінансових активів (на кожну наступну звітну дату після первісного визнання за справедливою вартістю) здійснюється за моделлю оцінки, яка визначається за процедурою визначення бізнес-моделей управління фінансовими активами. Фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві такі умови: а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої - утримування активів задля збирання контрактних грошових потоків; б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму. Вищезазначені вимоги застосовуються до всього фінансового активу, навіть якщо він містить вбудований похідний інструмент. Договірні грошові потоки являють собою виключно виплату основної заборгованості та процентів за непогашеною основною заборгованістю до того часу, поки проценти, що виплачуються протягом строку дії інструменту, відображають винагороду за тимчасову вартість грошових коштів та кредитний ризик, що пов'язаний з цим інструментом. Той факт, що процентна ставка може змінюватися протягом строку дії кредитного договору, не призводить до невідповідності інструмента необхідним критеріям. Оцінка за амортизованою вартістю передбачає визнання процентного доходу за методом ефективної процентної ставки та зниження балансової вартості активів чи групи активів по мірі необхідності, якщо вони вважаються знеціненими. Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI), якщо виконуються обидві такі умови: а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої - утримування активів задля збирання контрактних грошових потоків або продаж фінансового активу; б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибутки/збитки (FVPL), якщо: а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої інша, ніж утримування активів задля збирання контрактних грошових потоків; б) фінансовий актив не оцінюється за амортизованою собівартістю; в) фінансовий актив не оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI); Перевірка виконання критерії бізнес-моделі здійснюється на основі цілей бізнес-моделі. У Банку затверджені декілька бізнес-моделей. Хоча метою бізнес-моделі може бути утримання фінансових активів для отримання договірних грошових потоків, Банку не обов’язково утримувати всі ці інструменти до погашення. Таким чином, бізнес-модель Банку може полягати в утриманні фінансових активів для отримання грошових потоків, навіть, якщо мають місце окремі випадки продажу фінансових активів. В разі зміни Банком бізнес-моделі з управління фінансовими активами (тільки в цьому випадку), то здійснюється перекласифікація усіх активів, що підпадають під вплив цих змін, з «дати перекласифікації», яка визначається як «перший день першого звітного періоду після змін бізнес-моделі, що призводить до перекласифікації фінансових активів». Відповідно, раніше визнані доходи та витрати, а також проценти, не перераховуються. Зміни, що не вважаються змінами бізнес-моделі: • зміна намірів щодо по відношенню конкретних фінансових активів (навіть у випадках, коли мають місце суттєві зміни ринкових умов); • тимчасове зникнення конкретного ринку для фінансових активів; • переведення фінансових активів між підрозділами Банку з різними бізнес-моделями. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки, проходять перевірку на предмет знецінення, доходи та витрати за такими інструментами визначаються у складі прибутку чи збитку, якщо визнання інструменту припиняється чи він знецінюється, а також по мірі його амортизації. Незважаючи на вищезазначені параграфи, Банк може при первісному визнанні нескасовно призначити фінансовий актив як такий, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають "неузгодженістю обліку"), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов'язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. Фінансові активи та зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю плюс, у випадку якщо фінансовий актив чи фінансове зобов’язання визнаються не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, понесені витрати на проведення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску даного фінансового активу або фінансового зобов’язання. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при первісному визнанні визнається лише у тому випадку, якщо є різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом та на тих же умовах, що спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних використовують лише дані з відкритих ринків. Операції з придбання та реалізації фінансових активів та зобов’язань визнавались з використанням обліку за датою розрахунку. Придбання та продаж фінансових активів, поставка яких здійснюється в строки що встановлені законодавством або звичаями ділового обороту для даного ринку відображались на дату здійснення операції. Усі інші операції з купівлі-продажу визнаються тоді, коли Банк стає стороною договору стосовно цього фінансового інструменту. Тест на грошові потоки (SPPI) передбачає ґрунтовний аналіз умов договорів / випуску. Під час аналізу на грошові потоки вивчаються такі аспекти: - валюта, - строки дії фінансового інструменту, - плаваюча/фіксована процентна ставка, - право дострокового погашення, - можливість пролонгації, - наявність вбудованих похідних фінансових інструментів, - наявність додаткових умов, які можуть призвести до зміни грошових потоків. Фінансовий інструмент відповідає вимогам тесту на грошові потоки (SPPI) у разі, якщо: - зміна процентної ставки за таким інструментом залежить від зміни ринкових умов та відображає зміну рівня кредитного ризику за таким договором; - зміна процентної ставки від встановлених в договорі ковенант або зміни договору відображає зміну кредитного ризику за таким договором; - в фінансовому інструменті немає залежності розміру процентної ставки/комісій/очікуваного грошового потоку від розміру прибутку, який отримує позичальник; - в фінансовому інструменті немає залежності розміру процентної ставки/комісій/очікуваного грошового потоку від розміру/наявності певного виду активу, який утримує позичальник; - додатковий грошовий потік виникає як плата за порушення позичальником ковенант, які встановлені договором, і порушення яких призводить до підвищення рівня кредитного ризику. Банк здійснює оцінку моделі управління фінансовими активами за групами однорідних фінансових інструментів. У разі появи нестандартних або разових фінансових інструментів, Банк проводить визначення моделі управління за такими фінансовими інструментами окремо, але за загальною процедурою. Оцінка на предмет зменшення корисності відображає прогнозну оцінку очікуваних кредитних збитків на весь строк дії фінансового активу. Індикаторами зменшення корисності є фактори суттєвого збільшення кредитного ризику та фактори дефолту. Оцінюючи наявність ознак того, що корисність активу може зменшитися, Банк приймає до уваги показники зовнішніх та/або внутрішніх джерел інформації. Із зовнішніх джерел може бути отримана інформація, зокрема, щодо погіршення економічної та політичної ситуації в країні в порівнянні з періодом визнання активу, щодо змін/очікуваних змін зі значним негативним впливом на боржника у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, в якому діє боржник, чи на ринку, для якого призначений актив, щодо національних чи регіональних економічних умов, які пов’язані з невиконанням зобов’язань за активами групи боржників. Із внутрішніх джерел може бути отримана інформація щодо значних фінансових труднощів боржника, порушення боржником умов договору, щодо надання концесії кредиторами позичальника, з економічних причин, пов'язаних з фінансовими труднощами позичальника, яку інакше не розглядали б, щодо вірогідності банкрутства, економічних збитків, припинення діяльності чи фінансової реструктуризації боржника, зміни власників або керівництва, що може привести до певних проблем, блокування рахунків тощо.

Продукція

Банк здійснює свою діяльність на ринку банківських та фінансових послуг в різних регіонах України. Банк є універсальною фінансовою установою зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, враховуючи банківські ризики та принципи побудови стабільного бізнесу; надає клієнтам повний спектр банківських послуг. Банк у взаєминах з клієнтами орієнтований на партнерські, довгострокові, взаємовигідні відносини. Станом на звітну дату Банк має 17 відділень, 4 - в Києві , інші - в різних областях України, а саме в Київській області та містах Харків, Дніпро, Полтава, Львів, Кривий Ріг, Івано-Франківськ, Вінниця, Одеса, Краматорськ, Суми. Враховуючи історію розвитку, оцінку сучасного стану та перспективних тенденцій (SWOT аналіз) Банк вважає виправданою вибір стратегії органічного зростання з фокусом на вибрані сегменти, уважну кредитну політику та обережний розвиток регіональної мережі. Ключові характеристики обраної стратегії включають наступне: 1. Органічне зростання за рахунок власних ресурсів – коштів акціонерів та прибутку 2. Контрольована експансія в умовах помірного зростання економіки 3. Збільшення кількості клієнтів та як результат – зростання бізнесу 4. Нішевий банк, який обслуговує наступні цільові сегменти: - МСБ та пов'язані з ними роздрібні клієнти (власники, керівники, працівники) - фізичні особи, віднесені за рівнем доходу до середнього класу 5. Регіональний та мережевий: 10 регіонів, 13 міст присутності та 17 відділень 6. Оптимальна структура активів та пасивів: кредитів: 90% - корпоративні клієнти, 10% - роздрібні депозитів: 40% - корпоративні клієнти, 60% - роздрібні 7. Частка комісійного прибутку на рівні не менше 20% від процентного 8. Підвищення якості та диверсифікація кредитного портфелю, зменшення його концентрації та частки непрацюючих кредитів 9. Зважена кредитна політика, яка полягає у кредитуванні першокласних позичальників 10. Поєднання традиційної і цифрової операційної моделей Згідно нормативних документів НБУ, місія банку - це декларація, яка формулює роль банку на фінансовому ринку, містить визначення існуючих та перспективних банківських продуктів і операцій, ринків, регіонів, а також тих сфер діяльності, в яких банк досягає переваг над конкурентами і в яких розраховує досягти стійких конкурентних переваг. Виходячи з обраної стратегії, місія банку сформульована наступним чином: 1. Бути надійним, ліквідним та прибутковим, своєчасно виконувати свої зобов'язання. 2. Надавати кожному клієнту комплекс якісних банківських послуг та орієнтуватися на встановлення партнерських, довгострокових, взаємовигідних відносин. 3. Постійно вдосконалювати банківські продукти і бізнес-процеси, підвищувати рівень ефективності та обслуговування. 4. Створювати цінність для клієнтів, працівників, акціонерів та суспільства. 5. Дотримуватись принципів чесності, прозорості та довіри у взаємовідносинах з клієнтами, партнерами, регуляторами та суспільством. Відповідно до класифікації видів бізнес-моделей банків, представленої у концепції комплексного ризик-орієнтованого нагляду за банками і впровадження системи Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) , вибрана стратегія означає перехід у 2018-2021 рр. від обмеженого кредитного посередництва до корпоративної бізнес-моделі з роздрібним фінансуванням. Банк здійснює банківські операції на грошовому та валютному ринку відповідно з отриманою банківською ліцензією від 01.11.2011р. № 26. На підставі банківської ліцензії Банк має право надавати банківські послуги визначені частиною третьою статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, а саме: 1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; 2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах; 3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. Як кредитні розглядаються операції зазначені у пункті 3, а також: - здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені; - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); - лізинг. Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо: 2018 р. © SMA 1) випуску власних цінних паперів; 2) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; 3) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 4) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг. На підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 01.11.2011р. № 26 банк здійснює наступні валютні операції: - неторговельні операції з валютними цінностями; - операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків; - операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами; - ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; - ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; - відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; - торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів); - торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; - валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг та не зазначені в Положенні про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011р. № 281. ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: •серія АЕ № 185093 від 12.10.2012р. На здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), строк дії ліцензії - з 14.10.2012 необмежений; •серія АЕ № 185094 від 12.10.2012р. На здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність), строк дії ліцензії - з 14.10.2012 необмежений. Банк є активним оператором міжбанківського валютного ринку, має прямі коррахунки в одному з європейських банків та підключений до системи SWIFT. Банк підключений до системи REUTERS, за допомогою якої може надавати послуги міжнародних ринків клієнтам у режимі реального часу. Регіональна мережа Банку складається з 17 відділень у 10 регіонах України. Клієнтська база включає 1,7 тис. юридичних та 5 тис. фізичних осіб. Банк є учасником міжнародної платіжної системи VISA. Характеристика банківської діяльності ПАТ “БАНК ”УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” є універсальним банком. У звітному році діяльність Банку була направлена на розширення партнерських відносин з підприємствами різних форм власності, на удосконалення існуючих банківських продуктів та впровадження нових. Ключовими напрямками розвитку Банку у 2018 році були: - збереження ресурсної клієнтської бази; - фінансові інвестиції банку в інструменти фондового ринку; - кредитування малого та середнього бізнесу; - розробка нових пакетів послуг, підвищення якості та швидкості обслуговування клієнтів, надійне обслуговування клієнтів всіх форм власності; - розробка та впровадження нових банківських послуг у сфері електронних технологій, перш за все платіжних карток, РОS – терміналів, банкоматів. Діяльність Банку ґрунтується на принципах прозорості, дотриманні норм та практики проведення банківських операцій по таких основних напрямках: • кредитування, залучення депозитів та обслуговування бізнес-клієнтів – надання кредитів за контрактами клієнтів та на інші цільові програми, залучення депозитів від юридичних осіб, організація обслуговування клієнтів, документообіг, що пов’язаний з усіма видами транзакцій і операцій, обробка електронних платіжних документів в системі "Клієнт-банк". • кредитування, залучення депозитів та обслуговування фізичних осіб – надання кредитних продуктів фізичним особам, обслуговування клієнтів фізичних осіб, залучення депозитів від фізичних осіб. • діяльність казначейства: операції на міжбанківському кредитному та валютному ринку, операції з цінними паперами, взаємовідносини з банками, страховими компаніями, фінансовими посередниками ринків капіталу. • розвиток карткового бізнесу, в т.ч. розробка і технологічна підтримка всіх продуктів, що базуються на пластикових картках, взаємовідносини з платіжними системами, процесинговими центрами, підтримка зарплатних проектів. • каса і грошовий обіг – приймання, перерахування, обробка, зберігання і видача готівки у національній та іноземній валютах, перевезення валютних цінностей та інкасація коштів, обмін та конвертація іноземної валюти. • документарні операції – надання послуг по обслуговуванню клієнтів за документарними акредитивами та гарантійними операціями в національній та іноземній валютах. Документарні операції цікаві клієнтам, які приймають активну участь у тендерах, працюють на зовнішніх ринках або розширюють мережу контрагентів., З метою більш ретельного вивчення та повного задоволення потреб, як діючих, так і потенційних клієнтів, а також для зменшення ризику, Банком застосовується метод сегментації ринку банківських послуг. У 2018 році Банком було розроблено та запроваджено Положення про сегментацію клієнтів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Згідно з ним були виділені цільові сегменти Клієнтів, що дало змогу посилити адресність банківських продуктів при розробці нових та вдосконаленню чинних форм і методів обслуговування клієнтів. У 2018 році Банком для корпоративних Клієнтів були розроблені та запроваджені нові та суттєво актуалізовані наступні продукти та послуги: По пасивних операціях: • продукт депозит Строковий, актуалізований в частині доповнення умов щодо можливості пролонгації терміну дії вкладу, та сплаті процентів щомісячно або в кінці строку. • запроваджена послуга щодо відкриття Ескроу-рахунку; • розроблений продукт Купівля, продаж валюти клієнтами на умовах форвард; • додатково Банк здійснював проведення святкової, новорічної акції, щодо обслуговування поточних рахунків юридичних осіб (в рамках тарифних пакетів «Contract», «Bisiness», «Good Work». По активних операціях: • Продукт Кредитування суб’єктів господарювання Бізнес кредит; • Продукт Мікрокредитування; • Продукт Кредитування сільгоспвиробників АГРО – ДОБРИВА; • Бізнес кредит для переселенців. По документарним операціям: • Продукт Електронна тендерна гарантія; • Продукт Гарантія виконання зобов’язань за договором, укладеним з переможцем торгів. По інших операціях та послугах: • Оновлено продукт Індивідуальні сейфи. Банком для Клієнтів роздрібного бізнесу в 2018 році були розроблені та запроваджені наступні нові продукти та послуги: По пасивним операціям: • проведення святкової, новорічної акції, направленої на фізичних осіб в межах Продукту депозит Щедрі відсотки, впровадження лояльності при переоформленні вкладів. По активним операціям: • Кредит на купівлю автомобіля По інших операціях та послугах: • Оновлено продукт Індивідуальні сейфи У 2018 році Банк, діючи на підставі ст. 634, 641, 644 Цивільного Кодексу України, звернувся з Публічною пропозицією на укладання Договорів про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та суб’єктів господарювання та взяв на себе зобов’язання перед клієнтами, які приймуть (акцептують) умови Публічної пропозиції Банку, надавати банківські послуги в порядку та на умовах, передбачених цими Договорами за тарифами, які були встановлені Банком та оприлюднені на Інтернет - сторінці Банку. Показники діяльності Банку В 2018 році Банк надавав послуги всім видам клієнтів: банкам, небанківським фінансовим установам, клієнтам корпоративного бізнесу, а також клієнтам малого, середнього та роздрібного бізнесу, Банк здійснював діяльність з концентрацією на сегменті малого та середнього бізнесу, удосконаленні та розширенні продуктового портфелю Банку з одночасним якісним обслуговуванням клієнтів. Банком приділялася увага вдосконаленню внутрішніх процесів, пошуку нових нестандартних рішень для введення нових банківських продуктів та стандартизації існуючих процесів. Розширення спектру запропонованих депозитних програм та своєчасне і якісне обслуговування клієнтів сприяло залученню депозитів від фізичних та юридичних осіб. Станом на 31.12.2018 року активи Банку склали 836 478 тис.грн., зобов’язання – 586 201 тис.грн., власний капітал Банку – 250 277 тис.грн. В 2018 році Банк своєчасно та в повному обсязі виконував всі зобов'язання перед клієнтами. За 2018 фінансовий рік ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” отримав доходів на су¬му 147 333 тис.грн., понесені витрати – 136 601 тис. грн., фінансовий результат склав 11 332 тис. грн. Процентні доходи Банку за звітний рік склали 96 052 тис.грн., або 65,20 % від загальної суми до¬ходів, при цьому процентні вит¬рати за 2018 рік склали 47 894 тис.грн., або 35,07 % від загальних витрат Банку. Чистий процентний дохід Банку за 2018 рік склав 48 158 тис.грн., чистий комісійний дохід відповідно – 28 104 тис.грн. Протягом року Банк здійснював адекватні заходи на виконання економічних нормативів, що встановлені НБУ з метою регулювання діяльності банків в Україні, та в повній мірі виконував всі взяті на себе зобов’язання перед клієнтами Банку та на ринку МБК, та підтримував свою репутацію надійного партнеру. Протягом звітного року Банк не мав заборгованості по платежах до бюджету. Протягом звітного періоду Банк не мав обмежень щодо володіння активами, своєчасно та в повному обсязі виконував всі взяті на себе зобов’язання. Банк проводить помірковану фінансову політику та уникає ризикованих операцій, які можуть призвести до значних фінансових збитків. Управління фінансовими ризиками Банку здійснюється у відповідності до Концепції управління ризиками в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – Концепція управління ризиками), погодженої Правлінням банку (протокол № 35 від 16 березня 2016 року) та затвердженої рішенням Наглядової ради банку (протокол № 35 від 16 березня 2016 року). Концепція управління ризиками стосується Банку в цілому та всіх його структурних підрозділів, відділень зокрема. Згідно Концепції, Банк виділяє такі категорії фінансових ризиків – кредитні та ринкові (ліквідності, валютний, процентний та ціновий). Виконавчими органами Правління Банку, які визначають політику управління фінансовими ризиками банку (ринковими та кредитними), є Комітет з питань управління активами та пасивами Банку (далі –КУАП) та Кредитний комітет Банку. Діяльність профільних комітетів Банку (КУАП, Кредитного комітету) здійснюється на постійній основі. З організаційної точки зору управління ризиками відбувається на всіх рівнях Банку (на рівні головного офісу та на рівні відділень). З функціональної точки зору процес ризик - менеджменту відбувається на рівні підрозділів, де генеруються ризики, на рівні структурних одиниць, що виконують функції нагляду і контролю за ризиками, а також на рівні керівництва Банку. З точки зору структурної організації, Банк приймає комбіновану модель управління ризиками, тобто управління відбуватиметься на трьох рівнях: • -загальнобанківський (представлений вищим менеджментом Банку, профільними комітетами, управлінням ризиків); • -середній (представлений керівництвом структурних підрозділів головного офісу Банку, що проводять банківські операції, керівництвом відділень); • операційний (представлений підрозділами, що безпосередньо проводять банківські операції, та підрозділів, що супроводжують ці операції). Управління ризиками Банку забезпечується шляхом впровадження політик, методик, регламентів та процедур, встановленням лімітів і обмежень з ризиків. З метою забезпечення ефективної діяльності в частині управління фінансовими ризиками в Банку створено Управління ризиків. Діяльність Управління ризиків спрямована на виявлення, аналіз, оцінку, моніторинг та контроль ризиків Банку та підтримку прийняття рішень Комітету з питань управління активами та пасивами Банку, в частині управління ринковими ризиками, та Кредитного комітету Банку, в частині управління кредитними ризиками.

Активи

Протягом останнiх п'яти рокiв основних придбань та вiдчужень активів не було.

Основні засоби

Первісна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. становить 71083 тис. грн. Будiвлi та споруди знаходяться за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 67. Орендованих основних засобів у банку не має. До основних засобів в звітному 2018 році відносились матеріальні активи, які Банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, очікуваний строк корисного використання яких становить більше одного року та вартість яких перевищує 6 000 гривень. Придбані основні засоби оцінюються та відображаються Банком в бухгалтерському обліку за пер¬віс-ною вартістю, що включає витрати, які безпосередньо пов`язані з цією операцією. Після первісного виз¬нан¬ня об`єкта основних засобів його подальший облік здійснюється за первісною або переоціненою вартістю з вирахуванням на¬ко¬пиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності, якщо такі є. Подальші витрати на основні засоби капіталізуються тільки тоді, коли існує ймовірність одержання Банком пов’язаних з ними майбутніх економічних вигод, і величину витрат можна достовірно оцінити Витрати, що здійснюються для підтримання об`єкта основних засобів у придатному для використання стані включаються до складу витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом (згідно норм амор¬тизаційних відрахувань, розроблених Банком самостійно). Термін корисного використання та норма амортизації може переглядатися у разі зміни очікуваного економічного ефекту від використання активу та наприкінці кожного фінансового року. Протягом 2018 року термін корисного використання та норми амортизації Банком не переглядалися. Група основних засобів – «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» може переоцінюватися у разі суттєвої різниці між балансовою та справедливою вартістю. На звітну дату здійснювалася оцінка основних засобів незалежними оцінювачами. За результатами оцінки переоцінка не здійснювалася Прибуток або збиток від вибуття визначаються шляхом порівняння суми надходжень від продажу і балансової вартості та включаються до складу прибутків або збитків. Необоротні матеріальні активи первісною вартістю до 6 000 грн. та термін корисного використання яких більше одного року, визнаються малоцінними необоротними матеріальними активами. Такі активи повністю амортизуються під час первісного визнання. Банк не має на обліку основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження. Станом на 31.12.2018 року Банк не має необоротних активів, які вилучені з експлуатації на продаж, або які тимчасово не використовуються в результаті консервації або реконструкції. У разі, якщо є свідчення можливої втрати економічної вигоди у відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів» може визнаватися зменшення корисності необоротних активів. Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів переглядається на кінець звітного року з метою визначення можливого перевищення балансової вартості над вартістю відшкодування. Якщо балансова вартість активів перевищує очікувану вартість відшкодування, вона знижується до вартості відшкодування. У звітному році зменшення корисності не визнавалось. Екологічні питання, що можуть позначитися на використання основних засобів Банку, відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у Банку не має.

Проблеми

В 2018 році економіка України, порівнюючи з попередніми роками, розвивалася за відсутності значних потрясінь. На думку керівництва, основі фактори, які вплинули на економічний розвиток країни, та прямо чи опосередковано мали вплив на діяльність банку, описані нижче. Макроекономіка та фінанси. Серед досягнень у цій сфері можна відзначити те, що вперше з моменту кризи банківський сектор став і залишається прибутковим. Також зросли податкові надходження. З іншого боку, це зростання було більше викликано інфляційними процесами в країні і збільшенням заробітних плат. Це вплинуло на розширення податкової бази та, відповідно, податкових надходжень. Наприкінці 2018 року був прийнятий збалансований бюджет. З іншої сторони, відчувалися повільні темпи економічного зростання і недостатня динаміка внутрішнього виробництва, помітно посилився інфляційний тиск. Відповідно, протягом року була підвищена облікова ставкаpз 16% до 18% річних і що, відповідно, стримує економічний розвиток. Подальша стабільність економіки навряд чи буде здатна «керуватися» тільки обліковою ставкою і валютною інтервенцією. Трирічне бюджетне планування для мінімізації шоків так і не було запущено. До того ж, в економіці спостерігалися: - недостатній обсяг інвестицій, проблеми зі своєчасним освоєнням грошей фінансових організацій та інших фондів на інфраструктурні проекти; - частка непрацюючих кредитів в українській економіці зменшується, але залишається рекордно високою: 52,8% (станом на 31 грудня 2018 року); - спостерігалися проблеми з відшкодуванням підприємствам ЖКГ пільг та субсидій. Міжнародні економічні відносини. Протягом року спостерігалося зниження інтересів інвесторів до України, неринкового підвищення цін та турбулентності на зовнішніх ринках. При цьому, гривня була відносно стабільна, динаміка поповнення золотовалютних резервів мала позитивний характер. У той же час, зберігалися асиметрії у зовнішній торгівлі і недостатнє лобіювання національних інтересів. Зокрема, це призвело до того, що Україна використовувала квоти по основних групах торгівлі товарами з ЄС вже у перші місяці 2018 року. Згідно останніх даних Держстату, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України за рік становило $ 5,8 млрд. Для порівняння, за попередній рік від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило $ 2,5 млрд. Окрім цього, також слід зазначити наступні факти: - еміграція залишається однією з основних проблем України останнього часу; - вихід на зовнішній ринок запозичень у 2018 році не мав гострої необхідності, стратегія по зовнішньому і внутрішньому боргу залишається декларативною; - протягом року Україна знаходилася у залежності від рішень МВФ щодо виділення чергових траншів. «Неринкові шоки». Серед «неринкових шоків» у 2018 році особливо виділялися наступні: - Ситуація в акваторії Азовського моря та проблеми з проходженням кораблів до українських портів. Незважаючи на те, що загальний товарообіг азовських портів зараз ледь сягає 4 млн. тон, затримки у морській доставці вантажів у цьому регіоні створили загрози функціонуванню місцевої інфраструктури та погіршили транзитний статус України. - Запровадження воєнного стану стало прецедентом для України і для української економіки. Хоча він не вплинув суттєво на стан економіки 2018 року, проте дав негативні сигнали інвесторам щодо розвитку ситуації в країні. Енергетика. З позитивного варто відзначити стимулювання збільшення частки «зеленої» енергетики. З іншого боку на даний момент частка відновлюваної енергії в Україні становить лише 1,8% (у вартості - 8,3%). Крім цього, Стокгольмський арбітражний суд зобов'язав Газпром виплатити «Нафтогазу України» $ 4,63 млрд. за недопоставку газу по транзитному договору (чи $ 2,56 млрд. з урахуванням боргу української сторони за поставлений газ). Залишаються проблеми, пов'язані з формульним утворенням тарифів, питаннями субсидій та розрахунків між основними постачальниками в Україні (через що у ряді міст були проблеми з отриманням гарячої води та опалення), загальним постійним підвищенням тарифів для домогосподарств і промислових виробників, перевантаженням електростанцій тощо. До того ж, недостатні обсяги газу у сховищах на початку березня 2018 року призвели до його дефіциту в країні (через що було навіть оголошено надзвичайну ситуацію), і який покрили додатковим дорожчим імпортним газом. Покращення прозорості. Підвищилася прозорість банківської системи як такої завдяки новим вимогам до організації системи управління ризиками, оприлюдненню даних про складові і про достатність капіталу банків, був створений кредитний реєстр. Щодо інших сфер економіки, то був запущений онлайн-ресурс для відстеження цін, запроваджені нові розділи на e-data щодо відкритості даних місцевих бюджетів, спостерігалася деяка ступінь детінізації і поліпшення сервісного обслуговування платників податків, були запущені мала приватизація на ProZorro. Продажі та пілотний проект по впровадженню електронного чека (e-Receipt). Таким чином, з однієї сторони, 2018 рік характеризувався відносною стабільністю економічної ситуації в країні, з іншої – відсутністю значних здобутків. Вважаємо, Україна залишається вразливою до можливих зовнішніх шоків наступних років. Серед основних прогнозів на 2019 рік слід виділити: - зростання ВВП 2019 року уповільниться через нижчі темпи зростання світової економіки та спрямування значних обсягів коштів на виплати за боргами; - інфляція у 2019 року може знизиться до 6,8%, насамперед унаслідок жорсткої монетарної політики; - дві передвиборчі кампанії поспіль можуть призвести до підвищення соціальних стандартів за браком достатнього економічного зростання. Керівництво Банку здійснює всі необхідні заходи для забезпечення надійності та прозорості діяльності банківської установи. Підтримка та розвиток доброї репутації Банку матиме вирішальне значення для збереження довіри клієнтів.

Фінансова політика

Головна мета процесу управління банківським капіталом полягає в залученні та підтримці достатнього обсягу капіталу з метою отримання впевненості, що Банк буде функціонувати на безперервній основі для розширення своєї діяльності та створення захисту від ризиків. Менеджмент Банку при управлінні капіталом дотримується виконання вимог, що встановлені до регулятивного капіталу Національним банком України та в процесі аналізу використовує методи визначення достатності капіталу, які встановлені внутрішнім Положенням Банку "Про визначення достатності капіталу з урахуванням банківських ризиків". Станом на кінець дня 31.12.2018р. регулятивний капітал Банку становив 222 393 тис.грн, що на звітну дату є достатнім для виконання всіх ліцензійних вимог. Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу на звітну дату складав 36,47% при нормативному значенні не менше 10%. Протягом звітного періоду Банк жодного разу не порушував встановлені нормативи адекватності регулятивного капіталу. Важливою стратегічною метою Банку є забезпечення необхідного рівня достатності капіталу з метою захисту інтересів вкладників та акціонерів Банку через повне покриття ризиків діяльності: кредитних, ринкових та операційних. Банк підтримуватиме розмір регулятивного капіталу на рівні, адекватному зростанню активних операцій Банку та рівню ризиків діяльності, відповідно до вимог чинного законодавства України та для забезпечення дії чинних пунктів ліцензії на здійснення банківських операцій. Основними джерелами підвищення рівня капіталу Банку стануть додаткова емісія акцій та прибуток від діяльності Банку. Шляхом додаткових емісій акцій Банк планує збільшити статутний капітал до 300 млн. грн. у 2020 р. та до 400 млн. грн. у 2022 р., а наприкінці 2023 р. регулятивний капітал Банку перевищить 500 млн. грн. Для досягнення цієї мети Банк також планує підвищити ефективність діяльності шляхом оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, зменшення ризикованості операцій та покращення якості кредитного портфеля. Зважаючи на нестабільну ситуацію на банківському ринку України щодо залучення коштів клієнтів основну ставку Банк буде робити на короткострокові депозитні продукти та залишки на поточних рахунках клієнтів. Суттєвий приріст середньострокових та довгострокових депозитів не планується з об’єктивних причин та ситуації, яка склалася на ринку. При цьому Банк буде регулярно проводити моніторинг ринку банківських вкладів для оперативного реагування на його зміни.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Безумовних укладених договорів, за якими у Банку можуть виникнути зобов’язання на кінець звітного періоду відсутні.

Стратегія подальшої діяльності

У 2018 році Банком було розроблено стратегію діяльності на 2018-2021 рр. та бізнес-план на 2018-2023 рр. Їх головною метою було визначення місії Банку, пріоритетів розвитку для зміцнення його ринкової позиції та підвищення ролі на фінансовому ринку України. Вони також визначили цільові сегменти, наявні та перспективні банківські продукти та операції, ринки, регіони, напрямки, у яких Банк планує досягти переваги над конкурентами, а також потреби щодо фінансових, операційно-технологічних і кадрових ресурсів. Ключовими стратегічними цілями Банку є: • збільшення обсягу активів; • зростання кредитного портфелю та клієнтських коштів; • підвищення якості та диверсифікація кредитного портфелю, зменшення його концентрації та частки непрацюючих кредитів; • збільшення регулятивного та статутного капіталу; • збереження прибуткової діяльності; • забезпечення діяльності у найбільших регіонах України • вдосконалення управлінням ризиками, притаманними банківській діяльності. Розвиток бізнесу Основними стратегічними бізнесовими цілями діяльності Банку є: • зростання та диверсифікація клієнтської бази; • посилення позицій Банку в цільових клієнтських сегментах та перспективних напрямках економіки; • співвідношення пасивних операцій корпоративних та роздрібних клієнтів 40:60; • співвідношення активних операцій корпоративних та роздрібних клієнтів 90:10; • забезпечення росту комісійних доходів за рахунок обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, надання гарантій та інших послуг; • впровадження нових та оптимізації діючих каналів обслуговування клієнтів. Робота з суб’єктами господарювання Банк у 2018-2021 рр. планує активно залучати нових клієнтів-юридичних осіб для досягнення встановлених стратегічних цілей періоду: • Зростання кількості активних клієнтів юридичних осіб та приватних підприємців у два рази. • Збільшення залучення коштів юридичних осіб в банку до 448 млн грн. • Збільшення кредитного портфелю до 1 млрд. грн. Клієнтам – юридичним особам Банк буде пропонувати комплексне обслуговування по всіх напрямках ведення клієнтського бізнесу. Це дозволить поглибити співпрацю клієнта з Банком та в подальшому знизить ризики втрати клієнта. Банк буде робити акцент на розвиток нових банківських послуг в сегментах малого та середнього бізнесу в найбільш динамічних галузях, таких як торгівля, сільське господарство, харчова промисловість, послуги. З метою підвищення лояльності до Банку та оперативного вирішення всіх питань клієнта, пов’язаних з отриманням банківських послуг Банк планує запровадити практику персонального закріплення менеджера за клієнтом. Це дозволить реалізувати принцип єдиної точки входу будь-якого звернення клієнта, а також покращить якість та швидкість надання банківських послуг. Одним з пріоритетних завдань для Банку на 2018-2021 роки буде залучення клієнтів та підвищення рівня комісійних та процентних доходів від даного сегменту клієнтів, збільшення залишків на рахунках даної групи клієнтів. Головним інструментом для вирішення цих завдань буде перехресний продаж клієнту додаткових банківських продуктів, які дозволять клієнту оптимізувати свою бізнес-діяльність. Суттєвим джерелом надходження комісійного доходу від юридичних осіб на період 2018-2021 років буде напрямок по роботі з документарними операціями. Банк буде в подальшому проводити активні продажи таких видів гарантій, як тендерні (в тому числі електронні), гарантії виконання умов договору, гарантії для турагентств та туроператорів. Також Банк буде поступово переводити корпоративних клієнтів на інтерактивні канали взаємодії. Всі продукти та бізнес-процеси будуть розроблятися з урахуванням мінімізації затрат часу на обслуговування клієнтів та мінімізації затрат часу клієнту на відвідування банку. Для цього співробітники будуть проводити постійне навчання клієнтів користуванню корпоративними картками, системами Клієнт-Банк тощо. Вказані продукти і системи будуть постійно оновлюватися і модернізуватися. Робота з фізичними особами В частині співпраці з фізичними особами банк у 2018-2021 роках планує наступні стратегічні цілі: • Зростання кількості активних клієнтів - фізичних осіб на 67%. • Збільшення залучення коштів фізичних осіб – до 724 млн. грн. • Збільшення кредитного портфелю фізичних осіб – до 131 млн. грн. Розширення клієнтської бази фізичних осіб планується за рахунок: • залучення на обслуговування нових потенційних клієнтів у цільових сегментах через відділення банку; • використання існуючого потенціалу Банку – клієнтів юридичних осіб та комплексного обслуговування їх працівників; • забезпечення доступу до банківських продуктів через online-сервіси системи інтернет-клієнт-банк; • стандартизації банківських продуктів та розширення їх лінійки, в тому числі платіжних сервісів, розробки нових конкурентних продуктів; • автоматизації бізнес-процесів самообслуговування клієнтів (перекази з карти на карту, платежі, депозити, кредити тощо). Кредитування Кредитування буде одним із основних інструментів отримання Банком процентних та комісійних доходів, а також каналом залучення нових клієнтів. Банк планує поступово знижувати розмір кредитного ризику по активному кредитному портфелю за рахунок його диверсифікації та відбору найкращих позичальників. В напрямку кредитування Банк буде проводити політику виваженої оцінки можливих ризиків при прийнятті рішень про кредитування. Основними продуктами будуть: • для юридичних осіб: - овердрафти для юридичних осіб та приватних підприємців; - короткострокові кредити на поповнення обігових коштів; - кредити на купівлю автомобіля, техніки, енергоефективного обладнання; • для фізичних осіб: Овердрафти дозволять Банку залучати до співпраці клієнтів зі стабільними оборотами. При цьому умови продукту та порядок розрахунку ліміту овердрафту будуть заохочувати клієнта переводити основні обороти в Банк. Для мікробізнесу та приватних підприємців планується окрема програма кредитування на розвиток бізнесу зі спрощеною процедурою прийняття рішення та мінімальним пакетом документів. Також Банк планує розробляти і впроваджувати галузеві рішення для фінансування клієнтів з окремих секторів економіки, таких як сільське господарство, переробка сільськогосподарської продукції, виробництво продуктів харчування, інформаційні технології, надання послуг тощо. Інші цілі Інші пріоритети діяльності керівництва включають: • підвищення рівня менеджменту: - постійна оптимізація та автоматизація бізнес–процесів Банку; - стандартизації банківських продуктів, які надаються клієнтам Банку; - здійсненні заходів щодо оптимізації організаційної структури Банку; - удосконаленні системи ризик-менеджменту, підтриманні оптимального співвідношення ліквідності і прибутковості банківської діяльності, забезпеченні керівництва Банку оперативною інформацією для прийняття рішень; - розвиток інформаційних технологій; - вдосконалення системи контролю виконання бюджетних показників; - оптимізація витрат внутрішньобанківської діяльності; - підвищення кваліфікації персоналу, впровадження системи мотивації та стимулювання кадрів. • зміцнення ролі в економіці та суспільстві: - підтримка високої ділової репутації та стійкості; - забезпечення стабільної діяльності Банку як фінансового посередника, підтримка позитивного іміджу та укріплення довіри до Банку зі сторони вкладників та кредиторів; - вдосконалення усіх складових розвитку для забезпечення росту ринкової вартості Банку як стабільного універсального фінансового інституту, здатного посилити свої позиції на ринку фінансових послуг. • виконання соціальних цілей: - забезпечення юридичних та фізичних осіб висококваліфікованими банківськими послугами та інноваційними продуктами; - розвиток соціальних програм (у тому числі програм благодійності).

R&D

Суттєві зміни в цілях та досягненнях за звітний період, висвітлення діяльності у сфері досліджень і розроблень За звітний період відбулися певні зміни як в цілях так і в досягненнях: Розпочато процедури із збільшення регулятивного капіталу Банку: • залучено 0,6 млн. дол. США на умовах субординованого боргу; • залучено 5,4 млн. грн. в капітал Банку від акціонерів банку. Розширено мережу обслуговування: • здійснено перехід до помірного зростання та підвищення ефективності діяльності Банку; • чисельність відділень збільшено до 17 шляхом відкриття 5-х відділень в мм. Краматорськ, Івано-Франківськ, Суми, Кривий Ріг та Одеса; • відкрито 3 кредитних центри на базі відділень у мм. Київ, Дніпро та Львів. Удосконалено продуктову лінійку: • запровадження нових продуктів для МСБ (Бізнескредит, Мікрокредит) • запровадження для фізичних осіб продукту АВТО В КРЕДИТ • запроваджено депозиту «ОВЕРНАЙТ» для суб’єктів господарювання • запроваджено обслуговування ескроу рахунків • запроваджено технології pay wave для карт GOLD • запроваджено технології 3D SECURE для всіх карт Банку • запроваджено публічні оферти для фізичних осіб та суб’єктів господарювання, стандартизовано послуги, тарифи в єдиний договір. Зміцнено ІТ інфраструктуру: • розроблено та впроваджено АРМ «Клієнт» для дистанційного відкриття рахунку суб’єктам господарювання за межами Банку • розроблено та впроваджено систему збору, обробки та контролю інцидентів • доопрацьовано внутрішній портал банку за напрямками роботи з персоналом, адаптації персоналу, навчання, нормативних документів, корисних посилань, звітності, інформування, додаткових сервісів, систематизовано внутрішні нормативні та розпорядчі документи, положення, рішення • перебудовано ІТ мережу та пройдено відповідне тестування з інформаційної безпеки у відповідності до вимог регулятора.

Інше

Мета провадження діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» полягає у задоволенні потреб клієнтів за допомогою сучасних банківських та фінансових інструментів з дотриманням оптимального балансу інтересів клієнтів, працівників, акціонерів та суспільства. Виходячи зі стратегії на період 2018-2021 років, місія Банку полягає у наступному: - Бути надійним, ліквідним та прибутковим, своєчасно виконувати свої зобов'язання. - Надавати кожному клієнту комплекс якісних банківських послуг та орієнтуватися на встановлення партнерських, довгострокових, взаємовигідних відносин. - Постійно вдосконалювати банківські продукти і бізнес-процеси, підвищувати рівень ефективності та обслуговування. - Створювати цінність для клієнтів, працівників, акціонерів та суспільства. - Дотримуватись принципів чесності, прозорості та довіри у взаємовідносинах з клієнтами, партнерами, регуляторами та суспільством. Результати господарювання Банку за останні три роки: За 2016 фінансовий рік Банк отримав доходів на суму 118808 тис.грн., понесені витрати – 116460 тис.грн., балансовий прибуток склав 2348 тис грн. Річними загальними Зборами акціонерів Банку, які відбулися 24 квітня 2017 року було прийнято рішення про виплату акціонерам банку дивідендів за 2016 рік у сумі 2227740,50 (два мільйони двісті двадцять сім тисяч сімсот сорок) гривень 50 копійок в грошовій формі з врахуванням вимог законодавства щодо пропорційності розподілу чистого прибутку пропорційно частці кожного акціонера з розрахунку (2227740,50/111778250) = 0,01993 грн. на одну просту акцію. За 2017 фінансовий рік ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” отримав доходів на суму 121 582 тис.грн., понесені витрати – 111 237 тис. грн., балансовий прибуток склав 10 345 тис. грн. За 2018 фінансовий рік ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” отримав доходів на су¬му 147 333 тис.грн., понесені витрати – 136 601 тис. грн., фінансовий результат склав 11 332 тис. грн. За звітній період були проведені опитування клієнтів щодо задоволеності сервісом: серед VIP клієнтів та серед юридичних осіб - клієнтів Банку. Результати опитування виявили високий рівень довіри клієнтів до Банку. Сильними сторонами Банку були визначені "Кваліфікація персоналу та культура обслуговування", "Знання потреб клієнта", "Індивідуальний підхід до клієнта". Загальна оцінка рівня обслуговування, на думку 91% опитаних, формулюється як "Відмінно, пораджу Банк іншим". При реалізації стратегії розвитку Банку як "клієнт-орієнтованої" установи будуть взяті до уваги рейтингові показники, визначені самими клієнтами, як важливі параметри щодо вибору Банку, а саме: кваліфікація та компетенція персоналу, швидкість обслуговування, тарифна політика Банку. 2018 рік став для Банку роком переходу до нової бізнес-моделі, зміцнення структури корпоративного управління, розширення мережі відділень. Все це підвищує роль Банку в банківській системі України та сприяє виконанню більш якісних функцій фінансового посередництва у відносинах з реальним сектором економіки та населенням.

Посадові особи

Ім'я Посада
Пилипчук Лілія Володимирівна Член Правління
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.10.2015 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу Банку
Освіта Вища, Київський інститут народного господарства, бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, економіст
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера – начальник управління обліку клієнтських операцій, ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 22 жовтня 2015 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (протокол № 52) було прийнято рішення призначити Пилипчук Лілію Володимирівну (не надано згоду на розкриття паспортних даних) на посаду заступника Голови Правління, члена Правління. У період з 21.09.2018 р. по 22.11.2018 р. включно Пилипчук Л.В. виконувала обов’язки Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: 20.09.2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» було прийнято рішення (протокол № 90) призначити з 21.09.2018 р. виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» заступника Голови Правління Банку Пилипчук Л.В. на строк - до дати вступу на посаду Голови Правління Банку Корякіна Івана Михайловича. 23.11.2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» було прийнято рішення (протокол № 119) припинити 23.11.2018 р. виконання обов’язків Голови Правління заступником Голови Правління Пилипчук Л.В. в зв’язку з набуттям повноважень Голови Правління Банку Корякіна Івана Михайловича. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: 2012- 2014 рр. ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»: заступник начальника управління супроводження та контролю банківських операцій (травень-вересень 2012 р.), начальник управління супроводження та контролю банківських операцій (жовтень 2012 р.- лютий 2013 р.), заступник Голови Правління, член Правління (березень 2013 р. - квітень 2014 р.). З 2014 р. – по теперішній час ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: начальник управління обліку клієнтських операцій (травень - жовтень 2014 р.), заступник головного бухгалтера – начальник управління обліку клієнтських операцій. Заступник Голови Правління, член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Берест Костянтин Євгенович Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.10.2018 - повноваження припинені 17.01.2019 р.
Освіта вища, Національна академія внутрішніх справ України, спеціальність правознавство, кваліфікація – юрист
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Директор, ТОВ «МРІЯ-А», 19254677
Примітки 25 жовтня 2018 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняте рішення припинити з 26.10.2018 року повноваження всіх членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 26.10.2018 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Берест Костянтин Євгенович (не надано згоду на розкриття паспортних даних), незалежний член. Член Наглядової ради - Берест Костянтин Євгенович, незалежний член, акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2004-2015 рр. - заступник директора ТОВ «АЛЬФА-ЛЕВЕЛ», з 2016 року по теперішній час Директор ТОВ «МРІЯ-А», місцезнаходження: Україна, м. Київ, бульвар Праці, буд. 6/14, ідентифікаційний код юридичної особи 19254677. Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Берест К.Є. здійснює виконання своїх обов’язків безоплатно на підставі укладеного цивільно-правового договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. 17 cічня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, прийняте рішення припинити 17.01.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі: член Наглядової ради – Берест Костянтин Євгенович, незалежний член, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді – 3 місяці. Посадова особа Банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Романюк Оксана Андріївна Член Правління
Рік народження 1986 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.02.2018 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу Банку
Освіта вища, Університет банківської справи Національного банку України, банківська справа, магістр з банківської справи
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу та контролю, ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (перейменований на ПАТ «ФК «АВЕРС №1»), 34819265
Примітки 19 лютого 2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (протокол № 14) прийнято рішення призначити з 20.02.2018 р. Романюк Оксану Андріївну (не надано згоду на розкриття паспортних даних) на посаду начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку. Романюк О.А. призначена на посаду начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку на строк до моменту переобрання або припинення повноважень. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: з 18.07.2011 р. по 01.09.2014 р. Начальник відділу фінансового моніторингу АТ «ЄВРОГАЗБАНК»; з 02.09.2014 р. по 24.06.2015 р. Начальник відділу фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу ПАТ «АКБ «КИЇВ»; з 27.07.2015 р. по 30.11.2016 р. головний спеціаліст Управління фінансового моніторингу ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; з 01.12.2016 р. по 15.02.2017 р. Радник Голови Правління з питань фінансового моніторингу ПАТ «БАНК «ТРАСТ»; з 23.03.2017 р. по 19.02.2018 р. Директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу та контролю ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (перейменований на ПАТ «ФК «АВЕРС №1»). Член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку. Начальник управління фінансового моніторингу, член Правління є відповідальним працівником Банку за проведення фінансового моніторингу, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Корякін Іван Михайлович Голова Правління
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.11.2018 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу Банку
Освіта Вища, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, кандидат економічних наук
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Заступник фінансового директора, ТОВ фірма «АСТАРТА-КИЇВ», 19371986
Примітки 31 серпня 2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – Банк) прийнято рішення (протокол № 78) призначити з 03.09.2018 р. на посаду Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Корякіна Івана Михайловича (не надано згоду на розкриття паспортних даних), зі вступом на посаду з наступного робочого дня з дня погодження Національним Банком України його кандидатури на посаду Голови Правління Банку, на строк: до моменту переобрання або припинення повноважень. Корякіна Івана Михайловича призначено у зв’язку з необхiднiстю обрання керiвника Банку. 23 листопада 2018 р. Наглядовою радою Банку прийнято рішення (протокол № 119) з 23.11.2018 року ввести до складу Правління Банку Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Корякіна Івана Михайловича в зв’язку з набуттям повноважень (погодження Національного банку України від 22 листопада 2018 року, № 27-0006/62530). Корякін І.М. протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2014–2017 рр. – заступник фінансового директора ТОВ фірма «АСТАРТА-КИЇВ». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Голова Правління керує роботою Правління Банку, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Банку та Положенням про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та несе персональну відповідальність за діяльність Банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Яхонтова Вікторія Олегівна Член Правління
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.11.2018 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу Банку
Освіта вища, Київський університет ринкових відносин, Облік і аудит, магістр з обліку і аудиту
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правління, АТ "БМ БАНК", 33881201
Примітки 08 листопада 2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, (протокол № 111) прийнято рішення призначити з 09.11.2018 р. Яхонтову Вікторію Олегівну (не надано згоду на розкриття паспортних даних) на посаду заступника Голови Правління, члена Правління Банку, на строк до моменту припинення повноважень. Інші посади, які обіймала Яхонтова В.О. протягом останніх п’яти років:15.12.2011 р. - 29.10.2018 р. АТ "БМ БАНК", заступник Голови Правління. Заступник Голови Правління, член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Доценко Борис Борисович Голова Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - до закінчення терміну дії повноважень Наглядової ради банку або переобрання
Освіта Вища, Київський національний університет внутрішніх справ, юрист, Міжнародна Кадрова Академія, менеджмент організацій, економіка та управління бізнесом
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 25 квітня 2014 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал", протокол № 1, було прийняте рішення обрати Наглядову раду Банку на строк 3 роки у складі: Голова Наглядової ради – Доценко Борис Борисович (не надано згоду на розкриття паспортних даних). З 2014 року Доценко Борис Борисович неоднократно обирався Головою Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. У звітному періоді в зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Доценко Борис Борисович обирався Головою Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ": 24 квітня 2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, прийняте рішення припинити 25.04.2018 року повноваження усього складу Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", у тому числі Голови Наглядової ради Доценка Бориса Борисовича та обрати Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25.04.2018 року на строк не більший ніж до наступних річних Загальних зборів акціонерів банку до складу якої входить Голова Наглядової ради - Доценко Борис Борисович. 25 жовтня 2018 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняте рішення припинити з 26.10.2018 року повноваження всіх членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі Голови Наглядової ради Доценка Бориса Борисовича та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 26.10.2018 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Доценко Борис Борисович. 26 жовтня 2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» прийнято рішення, протокол № 105, обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича на строк до закінчення терміну дії повноважень Наглядової ради банку або переобрання. 17 cічня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, прийняте рішення припинити 17.01.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі Голови Наглядової ради Доценка Бориса Борисовича та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 18.01.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Доценко Борис Борисович. 18 січня 2019 року Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 7, прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича на строк до закінчення терміну дії повноважень Наглядової ради банку або переобрання. Доценко Б.Б. є акціонером Банку, частка, якою володіє в статутному капіталі Банку 0,000001%. Останні п’ять років обіймав посади: з 2014 року по теперішній час Голова Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Голова Наглядової ради отримує заробітню плату згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа банку не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Шиденко Майя Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - до моменту складення повноважень або звільнення
Освіта вища, Київський національний економічний університет, облік і аудит, економіст
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Виконуючий обов’язки головного бухгалтера, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 20.12.2016 р. за наказом № 260-к Голови Правління Банку прийнято рішення Шиденко М.М. (не надано згоду на розкриття паспортних даних), виконуючого обов’язки головного бухгалтера Банку, призначити головним бухгалтером ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 20.12.2016 р. Шиденко М.М. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 25.02.2009-10.10.2013 - начальник управління зведеної звітності та методології управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»; 11.10.2013-08.08.2014 - начальник відділу звітності управління обліку банківський операцій та звітності ПАТ «КСГ БАНК»; 01.09.2014- 21.08.2016 - начальник відділу статистичної звітності управління бухгалтерського обліку та статистичної звітності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 22.08.2016-19.12.2016 - виконуючий обов’язки головного бухгалтера ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Головний бухгалтер функціонально забезпечує контроль і є відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку; за відображення у бухгалтерському обліку всіх операцій, які здійснюються Банком; за дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку Банку; за складання та подання у встановлені строки звітності Банку; за проведення перевірок стану бухгалтерського обліку в структурних та відокремлених підрозділах Банку; за застосування правил та положень Облікової політики Банку; за проведення внутрішнього бухгалтерського первинного та подальшого контролю. Головний бухгалтер здійснює безпосереднє керівництво Управлінням бухгалтерського обліку та Відділом звітності, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Сорокіна Марія Олександрівна Корпоративний секретар
Рік народження 1986 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2017 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу Банку
Освіта вища економічна, Міжрегіональна Академія управління персоналом, менеджер зовнішньоекономічної діяльності, Український інститут корпоративного управління, підвищення кваліфікації з управління корпоративними правами за програмою "Корпоративний секретар"
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи головний спеціаліст Відділу діловодства Управління справами, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 30.08.2017 р. за наказом № 156-к Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» прийнято рішення Сорокіну Марію Олександрівну (не надано згоду на розкриття паспортних даних) головного спеціаліста Відділу діловодства Управління справами ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» перевести на посаду корпоративного секретаря ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 01.09.2017 р., посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: листопад 2013 р. - липень 2014 р. – секретар керівника управління діловодства ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»; з 27.07.2015 р. головний спеціаліст Відділу діловодства Управління справами ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; з 01.09.2017 переведена на посаду корпоративного секретаря ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Корпоративний секретар є посадовою особою відповідно до законодавства та Положення про Корпоративного секретаря ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Функціональні обов'язки Корпоративного секретаря визначені у посадовій інструкції Корпоративного секретаря ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», яка затверджена 15.08.2014 року та визначає завдання, обов’язки, повноваження, права та відповідальність, взаємовідносини за посадою Корпоративного секретаря, і є документом, на підставі якого він здійснює свою діяльність. Основними завданнями Корпоративного секретаря є: формування дієвої моделі корпоративного управління та забезпечення розвитку найкращої практики корпоративного управління в Банку; забезпечення роботи органів управління Банку у відповідності до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Банку; забезпечення дотримання Банком, його органами управління та посадовими особами вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Банку, а також інших документів, що гарантують забезпечення законних прав та інтересів акціонерів; забезпечення ефективної взаємодії органів управління та контролю Банку, взаємодії Банку з акціонерами, іншими заінтересованими особами та потенційними інвесторами, а також правове, організаційно-технічне супроводження роботи органів управління та контролю Банку; надання допомоги Наглядовій раді Банку, її комітетам та Правлінню Банку у виконанні ними своїх обов’язків через здійснення функцій секретаря, надання допомоги та консультацій; розроблення, унесення змін та внесення на розгляд і затвердження Наглядової ради Банку річного плану засідань Наглядової ради та Правління Банку, спільних засідань цих органів, і надання таких пропозицій Наглядовій раді та Правлінню Банку; забезпечення співпраці з головами Наглядової ради та Правління Банку; забезпечення організації взаємодії з акціонерами Банку, зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав; забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради та Правління Банку; забезпечення підготовки засідання Наглядової ради та Правління Банку, надсилання членам Наглядової ради та Правління Банку завчасно порядку денного засідання та матеріалів для всебічної оцінки наданої інформації перед проведенням засідання, розроблення порядку денного засідання; формування та підготовка, спільно з іншими підрозділами, документів щодо діяльності Банку, Наглядової ради та Правління Банку за вимогами нормативно-правових актів Національного банку України; ведення реєстру протоколів засідань Наглядової ради та Правління Банку, із зазначенням відповідальних органів, підрозділів та строків виконання і здійснення архівації матеріалів засідань і електронного листування, забезпечення зберігання документів Банку; оперативний контроль за виконанням рішень Наглядової ради та Правління Банку; забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Банк Наглядовій раді, Правлінню та акціонерам тощо. Посадова особа отримує заробітню плату згідно штатного розпису Банку. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Бокій Олег Анатолійович Член Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.05.2016 - на строк не більший ніж три роки
Освіта вища, Київська Вища Банківська Школа Міжнародного інституту ринкових відносин і підприємництва, спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст, менеджер банківської справи
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Директор, Консорціум «УПС», 41813293
Примітки 26 травня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняті наступні рішення: відповідно до вимог статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити 27 травня 2016 року повноваження усього складу Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" та обрати Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 27 травня 2016 року на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів банку у складі: Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович (не надано згоду на розкриття паспортних даних), незалежний член. З 2016 року Бокій Олег Анатолійович неоднократно обирався членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. У звітному періоді в зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Бокій Олег Анатолійович обирався членом Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ": 24 квітня 2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, прийняте рішення припинити 25.04.2018 року повноваження усього складу Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" та обрати Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25.04.2018 року на строк не більший ніж до наступних річних Загальних зборів акціонерів банку до складу якої входить член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член. 25 жовтня 2018 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняте рішення припинити з 26.10.2018 року повноваження всіх членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 26.10.2018 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член. 17 cічня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, прийняте рішення припинити 17.01.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 18.01.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член. Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член, акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2006 р. по 2016 р. - радник Голови Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з 2016 р. по червень 2017 р. - Директор департаменту головного офісу в м. Києві по обслуговуванню офісів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з 21.06.2017 р. по 31.08.2018 р. Директор ТОВ «УПП з ІІ «УПС», з 15.12.2017 р. по 13.02.2019 р. Директор Консорціуму «УПС», місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. В'ячеслава Липинського, буд. 18, офіс 407, ідентифікаційний код юридичної особи 41813293. Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Бокій О.А. здійснює виконання своїх обов’язків безоплатно на підставі укладеного цивільно-правового договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. Посадова особа Банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Чечіль Євген Миколайович Член Правління
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.10.2015 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу Банку
Освіта Вища, Черкаський інженерно-технологічний інститут, спеціальність "Фінанси і кредит", економіст
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи В.о. Голови Правління, ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", 22868414
Примітки 22. жовтня 2015 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (протокол № 52) було прийнято рішення призначити Чечіля Євгена Миколайовича (не надано згоду на розкриття паспортних даних) на посаду заступника Голови Правління, члена Правління. з 22.10.2015 р., 30 березня 2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (протокол № 32) було прийняте рішення призначити Виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» заступника Голови Правління Чечіля Євгена Миколайовича з 31.03.2018р., на строк до попереднього погодження кандидата Чечіля Є.М. на посаду Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та припинення повноважень у відповідності до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306. 20 вересня 2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» прийнято рішення (протокол № 90) припинити 20.09.2018 року виконання обов’язків Голови Правління заступником Голови Правління Чечілем Євгеном Миколайовичем. Чечіль Є.М. перебував на посаді виконуючого обов’язки Голови Правління Банку з 31.03.2018 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2010-2013 рр. – перший заступник директора з загальної підтримки та розвитку Печерської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; серпень 2013 р. - жовтень 2015р. - директор Київського центрального відділення ПАТ «УКРІНБАНК», з 22.10.2015 р. Заступник Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Заступник Голови Правління, член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Євдокимов Валерій Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1941 р. н. (80 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.07.2015 - на строк не більший ніж три роки
Освіта вища, Харківський юридичний інститут, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»
Стаж роботи 60 років
Попередне місце роботи Президент, Громадська спілка «Світовий Конгрес українських юристів», 20070008
Примітки 03 липня 2015 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал", протокол № 2, для приведення складу Наглядової ради банку до вимог чинного законодавства України були прийняті рішення припинити повноваження усього складу Наглядової ради Банку та обрати Наглядову раду Банку на строк 3 роки у складі: член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович (не надано згоду на розкриття паспортних даних), незалежний член. З 2015 року Євдокимов Валерій Олександрович неоднократно обирався членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. У звітному періоді в зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Євдокимов Валерій Олександрович обирався членом Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ": 24 квітня 2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, прийняте рішення припинити 25.04.2018 року повноваження усього складу Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" та обрати Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25.04.2018 року на строк не більший ніж до наступних річних Загальних зборів акціонерів банку до складу якої входить член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, незалежний член. 25 жовтня 2018 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняте рішення припинити з 26.10.2018 року повноваження всіх членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 26.10.2018 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, незалежний член. 17 cічня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, прийняте рішення припинити 17.01.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 18.01.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, незалежний член. Член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, незалежний член, акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 1995-2016 рр. - Голова Всеукраїнської добровільної громадської організації «Союз юристів України», з 2016 р. по теперішній час Президент Громадської спілки «Світовий Конгрес українських юристів», місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд.15, ідентифікаційний код юридичної особи 20070008. Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Євдокимов В.О. здійснює виконання своїх обов’язків безоплатно на підставі укладеного цивільно-правового договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. Посадова особа Банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Прядко Олег Анатолійович Член Наглядової ради
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2018 - на строк не більший ніж три роки
Освіта вища юридична, Українська юридична академія (Харківський юридичний інститут), кваліфікація: юрист, спеціальність: правознавство
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Начальник юридичного управління, ПАТ «ЮНЕКС БАНК», 20023569
Примітки 24 квітня 2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, прийняте рішення припинити 25.04.2018 року повноваження усього складу Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" та обрати Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25.04.2018 року на строк не більший ніж до наступних річних Загальних зборів акціонерів банку до складу якої входить: член Наглядової ради - Прядко Олег Анатолійович (не надано згоду на розкриття паспортних даних), незалежний член. У звітному періоді в зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Прядко Олег Анатолійович обирався членом Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ": 25 жовтня 2018 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняте рішення припинити з 26.10.2018 року повноваження всіх членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 26.10.2018 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Прядко Олег Анатолійович, незалежний член. 17 cічня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, прийняте рішення припинити 17.01.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 18.01.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Прядко Олег Анатолійович, незалежний член. Член Наглядової ради - Прядко Олег Анатолійович, незалежний член, акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-2017 рр. - Начальник юридичного управління ПАТ «ЮНЕКС БАНК», з квітня 2018 р. по теперішній час член Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради - Прядко О.А. отримує заробітню плату згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа Банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Продан Дмитро Олегович Член Правління
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.11.2011 - з 01.02.2019 року припинені повноваження члена Правління Банку
Освіта Вища, Київський національний економічний університет, "Фінанси і кредит", економіст
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Начальник управління операцій з іноземною валютою, ВАТ "Банк "Український капітал", 22868414
Примітки Член Правління Банку, начальник управління казначейських операцій Продан Д.О. (не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначений на посаду 25.11.2011 р., протокол № 3 Загальних зборів акціонерів Банку. 31 січня 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» ( протокол № 12) з метою впровадження сучасних норм корпоративного управління, в рамках подальших кроків щодо оптимізації чисельності і складу колегіальних органів та затвердженням нової організаційної структури Банку прийнято рішення: з 01.02.2019 року припинити повноваження члена Правління Банку Продана Дмитра Олеговича - начальника Управління казначейських операцій Банку. Продан Д.О. перебував на посаді члена Правління Банку з 25.11.2011 р. Протягом останніх п'яти років займає посаду начальника Управління казначейських операцій ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Масюк Яніна Петрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - на строк не більший ніж три роки
Освіта Вища, Полтавський університет споживчої кооперації, факультет «Фінанси», економіст; Національний Технічний Університет Нафти і Газу, за фахом інженер- механік газонафтопроводів та газонафтосхович
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Начальник відділу реалізації природного газу, ТОВ «НВП КОМПАНІЯ «УКРГАЗІНВЕСТ», 30547953
Примітки 25 квітня 2014 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал", протокол № 1, було прийняте рішення обрати Наглядову раду Банку на строк 3 роки у складі: Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна (не надано згоду на розкриття паспортних даних). З 2014 року Масюк Яніна Петрівна неоднократно обиралася членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. У звітному періоді в зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Масюк Яніна Петрівна обиралася членом Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ": 24 квітня 2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, прийняте рішення припинити 25.04.2018 року повноваження усього складу Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" та обрати Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25.04.2018 року на строк не більший ніж до наступних річних Загальних зборів акціонерів банку до складу якої входить: член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна. 25 жовтня 2018 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняте рішення припинити з 26.10.2018 року повноваження всіх членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 26.10.2018 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна. 17 cічня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, прийняте рішення припинити 17.01.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 18.01.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна. Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, є представником акціонера Банку Бєлашова Сергія Володимировича, який володіє 44,8669% статутного капіталу Банку, посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 01.06.2009 р. по теперішній час Начальник відділу реалізації природного газу ТОВ «НВП КОМПАНІЯ «УКРГАЗІНВЕСТ», місцезнаходження: Україна, м. Полтава, вул. Артема, 5, кв. 33., ідентифікаційний код юридичної особи 30547953. Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Масюк Я.П. здійснює виконання своїх обов’язків безоплатно на підставі укладеного цивільно-правового договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. Посадова особа Банку не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Ліцензії

Дата  
26 01.11.2011 Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
Орган ліцензування Національний банк України
Дата видачі 01.11.2011
Дата закінчення 07.02.2019
Опис 07 лютого 2019 року був введений в дію Закон України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон), відповідно до якого банки надаватимуть банківські та інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями, на підставі банківської ліцензії. Так, згідно з абзацом першим та другим частини сьомої статті 16 Закону генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, видані Національним банком України до дня введення в дію Закону, втрачають чинність після введення його в дію. На виконання Закону 19 лютого 2019 року Банк повернув Національному банку України Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій. Банк продовжує здійснювати валютні операції на підставі банківської ліцензії.
серiя АЕ 185093 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.
серiя АЕ 185094 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЕРША" #31681672
Адреса 03680, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Фізкультури, 30
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серiя АЕ № 198812
Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
з 19.06.2013
Контакти (044) 521-74-00, (044) 201-54-05
Примітки ПрАТ "Страхова компанія "ПЕРША" згідно лiцензiй серiї АЕ № 198812 (страхування майна), серії АЕ № 198809 (страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ) виданих 19.06.2013 р., строк дії ліцензій з 13.11.2007 р. безстроковий, чинних Правил добровільного страхування майна, Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ здійснює добровільне страхування майна Банку (договір № 11-02.00.16.00090 від 20.12.2016 р. та ін).
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04107, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ серія АГ № 500747
Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
з 16.08.2011
Контакти (044) 591-04-19, (044) 591-04-04
Примітки Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. 12.10.2013 р.набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» згідно з яким ПАТ «НДУ» набув статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 № 2092). Ліцензія Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації. Послуги з використання електронного цифрового підпису. Договір про надання послуг електронного цифрового підпису з АЦСК ПАТ "НДУ" № 546-07/2012 від 06.08.2012 р. Договір про обслуговування випусків цінних паперах банку № ОВ-761 від 24.10.2013 р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФІНАСТА" #34762675
Адреса 04050, УКРАЇНА, м.Київ, вул. Глибочицька, 28
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 263230
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 28.08.2013
Контакти (044) 361-38-08, (044) 484-49-67
Примітки Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. - необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунків в цінних паперах власників № Д-183 від 22.02.2018 р.
Акціонерне товариство "БТА БАНК" #14359845
Адреса 04111, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 35
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 263241
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 28.08.2013
Контакти (044) 495-65-61, (044) 495-65-65
Примітки Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. є необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 01-ДУ/13 від 11.10.2013 р.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" #33718227
Адреса 49000, УКРАЇНА, м.Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ рішення № 146
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 25.03.2018
Контакти (056) 373-95-94, (056) 372-97-93
Примітки 15.03.2018 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення видати з 25.03.2018 р. ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку- діяльніості з організації торгівлі на фондовому ринку. Договір про надання дозволу на комерційне використання торгового терміналу та абонентське обслуговування торгового терміналу № СЛ-13/02/06-01 від 06.02.2013 р.
Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» #35917889
Адреса 04107, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Діятельність Розрахунково-клірингова діяльність
Ліцензія
№ Серія АЕ № 263463
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
Примітки Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності серія АЕ 263463, яка видана НКЦПФР 03.10.2013 р. Договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку № 0950/01 від 14.10.2013 р., Договір про клірингове обслуговування № 0950/01/S від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-банкінгу № 0950/01/W від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу № 0950/01/Д від 14.10.2013 р.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УСК ХАРКІВ" #23707357
Адреса 61001, УКРАЇНА, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 4А, кім. 31/3
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серія АЕ № 293863
Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
з 27.06.2014
Контакти (044) 371-17-17, (044) 371-17-18
Примітки ПРАТ "УСК ХАРКІВ" відповідно до лiцензiї серiї АЕ № 293863 від 27.06.2014 р., Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) № 2062 від 13.03.2007 р. надає Банку послуги зі страхування транспортних засобів згідно договору добровільного страхування наземного транспорту № ТР18-246/0590 від 29.03.2018 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» #34819244
Адреса 04073, УКРАЇНА, м. Київ, пер. Куреневский, 15, офис 38
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія
№ 5
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 09.06.2010
Контакти (044) 227-60-74, (044) 227-60-74
Примітки З червня 2010 року ТОВ "Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» визнано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку уповноваженим агентством (Свідоцтво № 5 від 09.06.2010 р. про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств). 19.08.2016 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про визначення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою на рівні uaA- і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2. Видане Свідоцтво № РА/2016-20 від 19.08.2016 р., свідоцтво дісне до 19.08.2017 р. (у відповідності до строку дії Договору № 152/РА від 03.08.2016 р.). Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Банк характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. 25.05.2017 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про підвищення кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою до рівня uaА і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2 про що видане Свідоцтво № РА/2017-22 від 25.05.2017 р., свідоцтво дійсне до 19.08.2018 р. (у відповідності до строку дії Договору № 152/РА від 03.08.2016 р.). Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Позичальник з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю в порівнянні з іншими українськими позичальниками. Репутація Банку підтверджена РА «Експерт - Рейтинг» рішенням від 02 березня 2018 року за результатами діяльності банку за 12 місяців 2017 року. Банку підтверджено кредитний рейтинг на рiвнi uaА. 03.08.2018 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про підвищення кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою до рівня uaА+ і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2 про що видане Свідоцтво № РА/2018-17 від 03.08.2018 р., свідоцтво дійсне до 19.08.2019 р. (у відповідності до строку дії Договору № 152/РА від 03.08.2016 р.). Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Позичальник з рейтингом uaА+ характеризується високою кредитоспроможністю в порівнянні з іншими українськими позичальниками.
Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» #30785437
Адреса 03115, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 2315
Аудиторська палата України
з 30.03.2001
Контакти (044) 498-56-52, (044) 498-56-52
Примітки ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» має наступні свідоцтва: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 2315 від 30.03.2001 р., дійсне до 28.01.2021 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000356, строк дії з 12.03.2013 р. до 28.01.2021 р. Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків № 0000002, видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків від 17.09.2012 р. № 39, строк дії до 17.09.2022 р. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» протягом звітного року здійснила огляд проміжної фінансової звітності Банку за 3 квартал 2018 року (станом на кінець дня 30.09.2018 р.) та аудит річної фінансової звітності Банку за 2018 рік згідно договору № 828 про надання послуг з проведення аудиторської перевірки ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" від 19.09.2018 р.
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ" #41969091
Адреса 03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул. КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА, буд. 3, офіс 29
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 0445291111, 0445291111
Примітки АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ" зареєстрованє в ЄДР 28.02.2018 р. за № 1 070 102 0000 073877 надає Банку юридичні послуги та консультаційні послуги згідно договору про надання юридичних послуг б/н від 27.03.2018 р. тощо Даних щодо ліцензії або іншого документа немає.
Качинська Ірина Вікторівна
Адреса 02140, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 17, кв. 104
Діятельність Оціночна діяльність
Ліцензія
№ № 268/17
Фонд державного майна України
з 04.04.2017
Контакти (044) 575-11-83, (044) 575-11-83
Примітки Суб’єкт оціночної діяльності ФОП Качинська Ірина Вікторівна, що діє на підставі Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 268/17 виданого Фондом державного майна України від 04.04.2017 року, свідоцтво Фонду державного майна України про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 3642 від 14.07.2005 р., згідно Договору № 44 від 17.09.2018 року з Банком здійснила незалежну оцінку вартості пакету простих бездокументарних іменних акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 19 вересня 2018 р.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 36 АКЦІОНЕРІВ 58.45%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКІЛ» / #31040860 20.00%
Адреса УКРАЇНА, село Соколова Балка, вул. Перемоги, б. 27 В
Код 31040860
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» / #35247177 11.40%
Адреса УКРАЇНА, місто Київ, Сергія Струтинського, буд. 13-15, офіс 5З9/1
Код 35247177
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД" / #38926880 9.99%
Адреса УКРАЇНА, місто Київ, вул. Б. Грінченка, б.1
Код 38926880
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта ЛТД" / #22856977 0.16%
Адреса м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 2З-А
Код 22856977
Мале приватне пiдприємство "Юрицув Балган" / 13588992 0.00%
Адреса УКРАЇНА, с. Павлово, буд. 6З
Код 13588992
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергоконсалтiнг ЛТД" / 21468434 0.00%
Адреса м. Київ, вул. Андріївська, 19
Код 21468434
Публічне акцiонерне товариство "Мукачiвприлад" / #00226282 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Миру, 151
Код 00226282
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський фанерно-меблевий комбiнат" / #00274003 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Заводська, 12
Код 00274003
Публічне акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика"Мрiя" / #00307253 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Матросова, 13
Код 00307253
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський механiчний завод" / #14308374 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гагаріна, 3З
Код 14308374
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський дослiдно-експериментальний завод нестандартного обладнан / #03112627 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гранітна, 5
Код 03112627

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
БЄЛАШОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 83 087 295 шт 44.87%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКІЛ» / #31040860 37 037 000 шт 20.00%
Адреса УКРАЇНА, село Соколова Балка, вул. Перемоги, б. 27 В
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» / #35247177 21 104 621 шт 11.40%
Адреса УКРАЇНА, м.Київ, вул. Сергія Струтинського, буд. 13-15, офіс 5З9/1
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД» / #38926880 18 500 106 шт 9.99%
Адреса УКРАЇНА, м. Київ, Б. Грінченка, б.1