Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
Перевірки (3)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

#22868414

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
ЄДРПОУ 22868414
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А01 № 251342
Дата державної реєстрації 25.12.1992
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управління Hаціонального банку України по місту Києву і Київській області
МФО: 321024
Номер рахунку: 32009185401
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK
МФО: 0
Номер рахунку: 04448101
Контакти
+38 (044) 205-37-26
office3@buc.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Радянський Ігор Петрович Член Правління
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Освіта Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д. С. Коротченка, економiст
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи АКБ "Альянс", Перший заступник Голови Правлiння
Примітки 18.03.2013 року Радянський I.П. був звільнений з посади Заступника Голови Правління за власним бажанням (протокол Наглядової ради № 4 від 18.03.2013 р.). Він перебував на посаді Заступника Голови Правління банку з 1996 року. Заступники Голови Правлiння мають право здiйснювати керiвництво Банком, укладати договори (правочини) та виступати вiд iменi Банку тiльки на пiдставi довiреностi виданої Головою Правлiння Банку. Радянський I.П. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) контролював та координував роботу управлiння казначейських операцiй, управлiння активно-пасивних операцiй, юридичного управлiння, управлiння операцiй з фiзичними особами, управління валютного контролю та експортно-імпортних операцій. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Прокопенко Олексій Олександрович Голова Наглядової ради
Рік народження 1958 р. н. (63 роки)
Освіта Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д. С. Коротченка, економiст
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Страхова компанiя "АКВ Гарант", заступник Голови Правлiння
Примітки Прокопенко О.О. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) працює радником Голови Правлiння ПрАТ "Страхова компанiя "АКВ Гарант" (адреса: 03062, м. Київ, пр-т. Перемоги, 67). До компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до даного Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) призначення і звільнення Голови та членів Правління, контроль за діяльністю Правління Банку; 9) затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку; 12) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; 13) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 14) визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо таких висновків; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 17) вирішення питань про участь Банку у банківському об'єднані та про заснування інших юридичних осіб; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; 19) визначення ймовірності визнання Банком неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) затвердження річних планів (бізнес-планів) Банку та, у разі необхідності, на квартал; 24) прийняття рішення щодо покриття збитків; 25) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень; 26) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) у разі прийняття Банком участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, які передаються на затвердження Загальним зборам; 27) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством, Статутом Банку або делеговані Загальними зборами. Члени Наглядової ради Банку мають право: 1) брати участь у засіданнях Правління Банку; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку; 4) отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Банку; 5) інші права передбачені Статутом Банку та законодавством України. Винагороду, в тому числі у натуральній формі, Голова Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Ромасевич Ярослав Васильович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Освіта Вища, Українська Академія Внутрішніх справ, юрист
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи начальник юридичного відділу ЗАТ "Страхова компанія "АКВ Гарант"
Примітки Ромасевич Я.В. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) обіймає посаду Голови Правління ПрАТ "Страхова компанiя "АКВ Гарант" (адреса: 03062, м. Київ, пр-т. Перемоги, 67). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 3 осiб з числа акцiонерiв термiном на 5 рокiв. До компетенції Ревізійної комісії входить: 1) контроль за дотриманням Банком (посадовими особами органів Банку) чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України; 2) скликання, у разі необхідності, засідань Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; 3) підготовка та надання на затвердження Загальними зборами звіту Ревізійної комісії, підготовка висновків до звітів та балансів Банку; 4) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам; 5) вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Винагороду, в тому числі у натуральній формі, посадова особа банку не отримує.
Семчук Олег Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Освіта Вища, Московський державний університет економiки, статистики та інформатики,економiст
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ТОВ "І.С.У.", генеральний директор
Примітки На даний час Семчук О.М. працює начальником відділу акціонерного капіталу та ліцензування банку (ненадана згода на розкриття паспортних даних). До компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до даного Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) призначення і звільнення Голови та членів Правління, контроль за діяльністю Правління Банку; 9) затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку; 12) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; 13) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 14) визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо таких висновків; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 17) вирішення питань про участь Банку у банківському об'єднані та про заснування інших юридичних осіб; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; 19) визначення ймовірності визнання Банком неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) затвердження річних планів (бізнес-планів) Банку та, у разі необхідності, на квартал; 24) прийняття рішення щодо покриття збитків; 25) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень; 26) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) у разі прийняття Банком участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, які передаються на затвердження Загальним зборам; 27) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством, Статутом Банку або делеговані Загальними зборами. Члени Наглядової ради Банку мають право: 1) брати участь у засіданнях Правління Банку; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку; 4) отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Банку; 5) інші права передбачені Статутом Банку та законодавством України. Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як Член Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Матійко Дмитро Валентинович Член Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Освіта вища, Київський національний університет внутрішніх справ, юрист
Попередне місце роботи ЗАТ "СК "АКВ Гарант", водій
Примітки Матійко Д.В. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) працює спеціалістом юридичного управління банку. До компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до даного Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) призначення і звільнення Голови та членів Правління, контроль за діяльністю Правління Банку; 9) затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку; 12) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; 13) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 14) визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо таких висновків; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 17) вирішення питань про участь Банку у банківському об'єднані та про заснування інших юридичних осіб; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; 19) визначення ймовірності визнання Банком неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) затвердження річних планів (бізнес-планів) Банку та, у разі необхідності, на квартал; 24) прийняття рішення щодо покриття збитків; 25) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень; 26) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) у разі прийняття Банком участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, які передаються на затвердження Загальним зборам; 27) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством, Статутом Банку або делеговані Загальними зборами. Члени Наглядової ради Банку мають право: 1) брати участь у засіданнях Правління Банку; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку; 4) отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Банку; 5) інші права передбачені Статутом Банку та законодавством України. Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як Член Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Школьна Мар'яна Василівна Член Правління
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Освіта Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д. С. Коротченка, економiст
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ВАТ "Банк "Український капiтал", заступник Головного бухгалтера
Примітки Головний бухгалтер банку Школьна М.В. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) перебує на даній посаді з 1997 року забезпечує дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, здiйснює контроль за вiдображенням у бухгалтерському облiку всiх операцiй, якi здiйснюються банком. Головному бухгалтеру пiдпорядкованi вiддiл облiку валютних та мiжбанкiвських операцiй, вiддiл методологiї, вiддiл облiку внутрiшньобанкiвських операцiй та вiддiл облiку операцiй з фiзичними особами. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Гончаренко Ігор Володимирович Член Правління
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Освіта Вища, Київський автомобільно-дорожній інститут ім. 60-річчя ВЖСР, інженер, Білгородська державна технологічна академія будівельних матеріалів, кандидат економічних наук
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи АКБ "Альянс", Голова Правлiння
Примітки Заступники Голови Правлiння мають право здiйснювати керiвництво Банком, укладати договори (правочини) та виступати вiд iменi Банку тiльки на пiдставi довiреностi виданої Головою Правлiння Банку. Заступник Голови Правлiння Гончаренко I.В. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) перебує на даній посаді з 1997 року контролює та координує дiяльнiсть операцiйно-касового управлiння, управлiння операцiй фондового ринку, акцiонерного капiталу та лiцензування, управлiння АБД, відділ розвитку мережі відділень. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Долечек Володимир Станіславович Член Правлiння
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Освіта Вища, Київський торгово-економічний інститут, економіст, Академiя державного управлiння при Президентi України, кандидат економiчних наук
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ВАТ "Банк "Український капiтал", Радник Голови Правлiння
Примітки Член Правлiння Долечек В.С. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) займає посаду начальника управлiння внутрiшнього контролю з метою протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Гаврилюк Володимир Юрійович Голова Правлiння
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Освіта Вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, iнженер електрик
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Українсько- Швейцарська страхова компанiя " АКВ Гарант", Голова Правлiння
Примітки Гаврилюк В. Ю. є Головою Правлiння банку з 1997 року. Гаврилюк В. Ю. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) в межах повноважень, передбачених Статутом банку та положенням про Правління Банку здійснює керівництво діяльністю Банку. Голова Правлiння обирається Наглядовою радою Банку та заступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України. Голова Правління Банку має право представляти Банк без довіреності. Голова Правління, уповноважений керувати поточними справами Банку і виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Банку, представляти Банк в його відносинах з іншими юридичними особами і громадянами, вести переговори та підписувати угоди і договори (правочини) від імені Банку, в т.ч. зовнішньоекономічні; видавати накази та розпорядження з питань діяльності Банку, видавати довіреності від імені Банку, приймати на роботу і звільняти працівників, встановлювати працівникам Банку оклади і визначати інші умови оплати праці, визначати повноваження керівників структурних підрозділів, управлінь, відділів Банку, заохочувати працівників і накладати на них дисциплінарні стягнення, здійснювати керівництво діяльністю Правління, розподіляти обов'язки між членами Правління, організовувати ведення протоколів засідань Правління, розпоряджатись майном і коштами Банку, затверджути облікову політику Банку, здійснювати інші повноваження покладені на нього рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядовою радою Банку. Голова Правління підписує від імені Банку позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги та інші документи, що подаються до судів усіх рівнів та юрисдикцій. Голова Правління затверджує рішення Правління банку, Положення про структурні підрозділи Банку та інші внутрішні документи Банку, визначає та затверджує чисельність працівників і штатний розклад Банку, затверджує тарифи та комісії на банківські послуги за поданням тарифного комітету Банку. Голова Правлiння має повний обсяг повноважень, передбачених чинним законодавством України для керiвника юридичної особи. Голова Правлiння має право передати частину повноважень своїм заступникам шляхом видання вiдповiдного наказу та довiреностi. Голова Правлiння самостiйно розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками. Iншi особи не можуть бути уповноваженi на керiвництво Банком. Голові Правління безпосередньо підпорядковується управління безпеки банку, управління внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом, управління по роботі з фондами фінансування будівництва та довірчими операціями, фінансово-аналітичне управління та управління справами. Голова Правлiння може видавати довiреностi на представництво iнтересiв Банку та на пiдписання окремих правочинiв iншим особам, у вiдповiдностi з чинним законодавством України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Продан Дмитро Олегович Член Правління
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Освіта Вища, Київський Державний Економічний університет, економіст
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ВАТ "Банк "Український капітал" начальник управління операцій з іноземною валютою
Примітки Член Правління банку Продан Д.О. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) займає посаду начальника управління казначейських операцій банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Ліцензії

Дата  
26 01.11.2011 Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
Орган ліцензування Національний банк України
Дата видачі 01.11.2011
Опис Строк дiї Генеральної лiцензiї необмежений.
серiя АЕ № 185093 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис У 2012 році заміна ліцензії відбулася у зв'язку з закінченням строку дії. Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.
серiя АЕ № 185094 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис У 2012 році заміна ліцензії відбулася у зв'язку з закінченням строку дії. Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.
серiя АЕ № 185095 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис У 2012 році заміна ліцензії відбулася у зв'язку з закінченням строку дії. Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АКВ Гарант" #22887185
Адреса 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серiя АВ № 584912
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 05.09.2011
Контакти (044)454-75-25, (044)454-75-25
Примітки Лiцензiя серiї АВ № 584912 від 05.09.2011 видана на страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту), строк дії ліцензії: безстроковий. Лiцензiя серiї АВ № 584913 від 05.09.2011р. видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на добровільне страхування фiнансових ризикiв, строк дії - безстроковий.
Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» #30373906
Адреса 03680, м. Київ, вул.Фізкультури, 28
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ № 2091
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044) 284-18-65, (044) 284-18-66
Примітки Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» провело аудиторську перевiрку фінансової звітності банку за 2012 рік вiдповiдно до договору про надання аудиторських послуг № 182/12 вiд 29.08.2012 р. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2091, видане Аудиторською палатою України 26 січня 2001 року, термін чинності - до 04 листопада 2015 р. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків № 0000008, видане Національним банком України 17 вересня 2012 року, термін дії - до 17 вересня 2017 р.
Публічне акціонерне товариство "БТА Банк" #14359845
Адреса 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ серія АВ № 520331
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 12.02.2010
Контакти (044) 495-65-65, (044) 495-65-65
Примітки Строк дії ліцензії 23.10.2009 р. - 23.10.2014 р. Договір про відкриття рахунку в цінних паперах № 46.3/08 від 08.09.2008 р.
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ серія АВ № 498004
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти (044) 585-42-40, (044) 585-42-40
Примітки Строк дії ліцензії 27.05.2009 р. - 27.05.2019 р. Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е2301/10 від 27.10.2010 р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фінком-Інвест" #37471006
Адреса 03062, м.Київ, вул. Естонська, 120
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ серія АД № 075732
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 23.07.2012
Контакти (044) 383-66-23, (044) 383-66-23
Примітки Строк дії ліцензії 04.04.2011р. - 04.04.2016 р. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам емітентом № 6100-Е від 20.09.2011 р.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 49 АКЦІОНЕРІВ 74.10%
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Науково-виробнича фiрма "РЕЛЕ" / #19124549 9.62%
Адреса м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72
Код 19124549
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Авіабудсервіс" / #32485297 9.49%
Адреса м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8, корпус 59/4
Код 32485297
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський дослiдно-експериментальний завод нестандартного обладнан / #03112627 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гранiтна, 5
Код 03112627
Вiдкрите акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика"Мрiя" / #00307253 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Матросова, 13
Код 00307253
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський фанерно-меблевий комбiнат" / #00274003 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Заводська, 12
Код 00274003
Вiдкрите акцiонерне товариство "Мукачiвприлад" / #00226282 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Миру, 151
Код 00226282
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергоконсалтiнг ЛТД" / 21468434 0.00%
Адреса м. Київ, вул. Андрiївська, 19
Код 21468434
Мале приватне пiдприємство "Юрицув Балган" / 13588992 0.01%
Адреса с. Павлово, буд. 60
Код 13588992
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АКВ Гарант" / #22887185 0.65%
Адреса м. Київ, пр-т Перемоги, 67
Код 22887185
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта ЛТД" / #22856977 0.38%
Адреса м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 20-А
Код 22856977
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю торгівельно-промислова компанія "Каскад-Iмпекс" / #22928317 0.79%
Адреса м. Київ, пров. Макіївський, 1
Код 22928317
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Клює Сервіс Менеджмент" / #34964482 0.94%
Адреса м. Київ, Виборзька, 94
Код 34964482
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тіара" / #30743753 0.94%
Адреса смт Рокитне, Першотравнева, 10
Код 30743753
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Етикет Прінт" / #32224141 0.95%
Адреса м. Обухів, Промислова, 20
Код 32224141
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТіВіМіК-Пак" / #24741557 0.95%
Адреса м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 100/2
Код 24741557
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кушнер" / #32559075 1.18%
Адреса м. Київ, Миропільська, 4
Код 32559075
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський механiчний завод" / #14308374 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гагарiна, 30
Код 14308374

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ГАВРИЛЮК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 44 673 091 шт 56.55%