Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
Перевірки (3)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

#22868414

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
ЄДРПОУ 22868414
Номер свідоцтва про реєстрацію 1072120 0000 002086
Дата державної реєстрації 25.12.1992
Середня кількість працівників 152
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управління Hаціонального банку України по місту Києву і Київській області
МФО: 321024
Номер рахунку: 32009185401
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK
МФО: 0
Номер рахунку: 04448101
Контакти
+38 (044) 205-37-26
office@buc.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Мартиненко Юрій Миколайович Член Правління
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.11.2014 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу банку
Освіта вища, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", спеціальність "Правознавство", магістр з права
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ПАТ «Банк «Український капітал», заступник начальника управління фінансового моніторингу
Примітки 12.11.2014 р. Наглядовою радою банку (протокол № 36 від 12.11.2014 р.) прийнято рішення прийняти Мартиненка Юрія Миколайовича (ненадана згода на розкриття паспортних даних) на посаду начальника управління фінансового моніторингу з 14.11.2014 р. та на вимогу Постанови Правління Національного банку України № 189 ввести його до складу Правління банку з 14.11.2014 р. Мартиненко Ю.М. протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 01.04.2008 - начальник відділу методології управління методології і консалтингу Служби фінансового моніторингу ВАТ «Сведбанк»; з 15.12.2009 - головний спеціаліст Служби фінансового моніторингу АТ «Сведбанк» (публічне); з 01.06.2011 - юрисконсульт відділу комплайенс управління фінансового моніторингу та комплайенс АТ «Сведбанк» (публічне); з 10.10.2011 по 29.08.2014 - головний спеціаліст Служби фінансового моніторингу АТ «Сведбанк» (публічне), який змінив назву на ПАТ «ОМЕГА БАНК»; з 01.09.2014 року - заступник начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «Банк «Український капітал». Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Начальник управління фінансового моніторингу, член Правління – Мартиненко Ю.М. є відповідальним працівником банку за проведення фінансового моніторингу, функціонально забезпечує реалізацію єдиної політики Банку щодо побудови та забезпечення ефективного функціонування внутрішньобанківської системи запобігання використанню банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, розробляє та поновлює правила фінансового моніторингу і програм його здійснення, приймає, відповідно до законодавства України, рішення щодо того, про які операції має бути повідомлено ДCФМУ і правоохоронним органам, інформує керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті, не рідше одного разу на місяць, проводить перевірки діяльності інших підрозділів банку та працівників банку на предмет виконання ними Правил фінансового моніторингу та Програм його здійснення, розробляє рекомендації і проводить заходи по удосконаленню форм та методів організації боротьби в сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, сприяє уповноваженим представникам Національного банку України в проведенні перевірок діяльності банку щодо дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснює керівництво управлінням фінансового моніторингу. Має право укладати договори та зміни до них, підписувати звіти, розпорядження та інші документи, що забезпечують діяльність підпорядкованого підрозділу, вчиняти правочини та здійснювати інші дії в межах повноважень, визначених довіреністю, виданою Головою Правління банку. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Ковтун Вікторія Володимирівна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 5 років
Освіта Вища, Полтавський кооперативний інститут , “Фінанси і кредит”, економіст
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ТОВ НВП «Укргазінвест», головний бухгалтер
Примітки Ковтун Вікторія Володимирівна (ненадана згода на розкриття паспортних даних) обіймає посаду головного бухгалтера у ТОВ НВП «Укргазінвест» (місцезнаходження - м. Полтава, вул. Артема, 5, кв.33) обрана на посаду Голови Ревізійної комісії в зв'язку з переобранням всього складу Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 25.04.2014 р. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 01.07.2007 р. по 01.10.2012 р. в ТОВ «НВД Укргазінвест» - директор, з 01.06.2012 в ТОВ «Компанія Торговий Дім «Зернопродукт» - бухгалтер, з 22.01.2013 по теперішній час - головний бухгалтер. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 3 осiб з числа акцiонерiв термiном на 5 рокiв. До компетенції Ревізійної комісії входить: 1) контроль за дотриманням Банком (посадовими особами органів Банку) чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України; 2) скликання, у разі необхідності, засідань Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; 3) підготовка та надання на затвердження Загальними зборами звіту Ревізійної комісії, підготовка висновків до звітів та балансів Банку; 4) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам; 5) вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Винагороду, в тому числі у натуральній формі, посадова особа банку не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа банку не має.
Гаврилюк Володимир Юрійович Член Наглядової ради
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 3 роки
Освіта Вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, iнженер електрик
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ПАТ "Банк "Український капітал", Голова Правлiння
Примітки Гаврилюк В. Ю. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) 25.04.2014 р. був прийнятиій на посаду члена Наглядової ради банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису, останні п'ять років обіймав посаду Голови Правління ПАТ "Банк "Український капітал". Гаврилюка В.Ю. було обрано на посаду члена Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 25.04.2014 р. До компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до даного Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) призначення і звільнення Голови та членів Правління, контроль за діяльністю Правління Банку; 9) затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку; 12) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; 13) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 14) визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо таких висновків; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 17) вирішення питань про участь Банку у банківському об'єднані та про заснування інших юридичних осіб; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; 19) визначення ймовірності визнання Банком неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) затвердження річних планів (бізнес-планів) Банку та, у разі необхідності, на квартал; 24) прийняття рішення щодо покриття збитків; 25) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень; 26) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) у разі прийняття Банком участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, які передаються на затвердження Загальним зборам; 27) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством, Статутом Банку або делеговані Загальними зборами. Члени Наглядової ради Банку мають право: 1) брати участь у засіданнях Правління Банку; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку; 4) отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Банку; 5) інші права передбачені Статутом Банку та законодавством України. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Доценко Борис Борисович Голова Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 3 роки
Освіта Вища, Київський національний університет внутрішніх справ, юрист, Міжнародна Кадрова Академія, менеджмент організацій, економіка та управління бізнесом
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ТОВ «УкрСТК», директор
Примітки Доценко Б.Б. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) 25.04.2014 р. був прийнятиій на посаду Голови Наглядової ради банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Доценка Б.Б. було обрано на посаду Голови Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 25.04.2014 р. До компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до даного Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) призначення і звільнення Голови та членів Правління, контроль за діяльністю Правління Банку; 9) затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку; 12) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; 13) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 14) визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо таких висновків; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 17) вирішення питань про участь Банку у банківському об'єднані та про заснування інших юридичних осіб; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; 19) визначення ймовірності визнання Банком неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) затвердження річних планів (бізнес-планів) Банку та, у разі необхідності, на квартал; 24) прийняття рішення щодо покриття збитків; 25) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень; 26) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) у разі прийняття Банком участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, які передаються на затвердження Загальним зборам; 27) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством, Статутом Банку або делеговані Загальними зборами. Члени Наглядової ради Банку мають право: 1) брати участь у засіданнях Правління Банку; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку; 4) отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Банку; 5) інші права передбачені Статутом Банку та законодавством України. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Бєлашов Сергій Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 3 роки
Освіта вища, Полтавський університет споживчої кооперації, факультет бухгалтерський облік та аудит, економіст
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ТОВ «Укрінвест групп», комерційний директор
Примітки Бєлашов С.В. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) з 01.01.2009 р. обіймає посаду комерційного директора ТОВ «Укрінвест групп», місцезнаходженння: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13. Бєлашов С.В. був обраний на посаду члена Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 25.04.2014 р. До компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до даного Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) призначення і звільнення Голови та членів Правління, контроль за діяльністю Правління Банку; 9) затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку; 12) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; 13) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 14) визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо таких висновків; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 17) вирішення питань про участь Банку у банківському об'єднані та про заснування інших юридичних осіб; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; 19) визначення ймовірності визнання Банком неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) затвердження річних планів (бізнес-планів) Банку та, у разі необхідності, на квартал; 24) прийняття рішення щодо покриття збитків; 25) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень; 26) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) у разі прийняття Банком участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, які передаються на затвердження Загальним зборам; 27) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством, Статутом Банку або делеговані Загальними зборами. Члени Наглядової ради Банку мають право: 1) брати участь у засіданнях Правління Банку; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку; 4) отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Банку; 5) інші права передбачені Статутом Банку та законодавством України. Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як Член Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Матвієнко Надія Євгенівна Член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 3 роки
Освіта Вища, Нікопольський економічний університет, спеціальність "Облік і Аудит"
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ПП "Бекристон", головний бухгалтер
Примітки Матвієнко Н.Є. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) працює головним бухгалтером ПП "Бекристон", місцезнаходження: м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, останні п’ять років обіймала наступні посади: з 01.09.2013 р. по теперішній час ПП "Бекристон"- головний бухгалтер; з 01.07.2010 р. по 30.11.2012 р. ТОВ "Промінветкапітал" - головний бухгалтер; з 19.02.2000 р. по 30.06.2010 р. ТОВ "Інтеліджент бізнес солюшнс" - головний бухгалтер; з 21.05.2007 р. по 18.02.2009 р. ЗАТ "Сокіл" - головний бухгалтер. Матвієнко Н.Є. була обрана на посаду члена Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 25.04.2014 р. До компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до даного Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) призначення і звільнення Голови та членів Правління, контроль за діяльністю Правління Банку; 9) затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку; 12) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; 13) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 14) визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо таких висновків; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 17) вирішення питань про участь Банку у банківському об'єднані та про заснування інших юридичних осіб; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; 19) визначення ймовірності визнання Банком неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) затвердження річних планів (бізнес-планів) Банку та, у разі необхідності, на квартал; 24) прийняття рішення щодо покриття збитків; 25) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень; 26) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) у разі прийняття Банком участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, які передаються на затвердження Загальним зборам; 27) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством, Статутом Банку або делеговані Загальними зборами. Члени Наглядової ради Банку мають право: 1) брати участь у засіданнях Правління Банку; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку; 4) отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Банку; 5) інші права передбачені Статутом Банку та законодавством України. Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як Член Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Тіхоміров Олександр Валентинович Голова Правління
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 10.06.2014 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу
Освіта Вища, Київський національний економічний університет, спеціальність "Облік і аудит", магістр
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ "Банк "Український капiтал", радник Голови Правління
Примітки Тіхомірова Олександра Валентиновича (ненадана згода на розкриття паспортних даних) призначено з 25.04.2014 р. на посаду Голови Правління ПАТ «Банк «Український капітал» шляхом переведення його з посади радника Голови Правління банку (протокол Наглядової ради № 8 від 24.04.2014 р.), погоджений Національним банком України на посаду Голови Правілння банку 02.06.2014 р. приступив до виконання обов'язків Голови Правління банку з 10.06.2014 р. (наказ № 105-к від 10.06.2014). Тіхоміров О.В. протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 2009 року Заступник Голови правління ПАТ «АВАНТ-БАНК»; з червня 2012 року Голова Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»; з 07.03.2014 року радник Голови Правління ПАТ «Банк «Український капітал». Голова Правління в межах повноважень, передбачених Статутом банку та положенням про Правління банку здійснює керівництво діяльністю банку, має право представляти банк без довіреності. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами банку і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів банку та Наглядової ради банку, представляти банк в його відносинах з іншими юридичними особами і громадянами, вести переговори та підписувати угоди і договори (правочини) від імені банку, в т.ч. зовнішньоекономічні; видавати накази та розпорядження з питань діяльності банку, видавати довіреності від імені банку, приймати на роботу і звільняти працівників, встановлювати працівникам банку оклади і визначати інші умови оплати праці, визначати повноваження керівників структурних підрозділів банку, заохочувати працівників і накладати на них дисциплінарні стягнення, здійснювати керівництво діяльністю Правління, розподіляти обов'язки між членами Правління, розпоряджатись майном і коштами банку, здійснювати інші повноваження покладені на нього рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядовою радою банку. Голова Правління підписує від імені банку позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги та інші документи, що подаються до судів усіх рівнів та юрисдикцій. Голова Правління затверджує рішення Правління банку, Положення про структурні підрозділи банку та інші внутрішні документи банку, визначає та затверджує чисельність працівників і штатний розпис банку, затверджує тарифи та комісії на банківські послуги за поданням тарифного комітету Банку. Голова Правлiння має повний обсяг повноважень, передбачених чинним законодавством України для керiвника юридичної особи. Голова Правлiння має право передати частину повноважень своїм заступникам шляхом видання вiдповiдного наказу та довiреностi. Голова Правлiння самостiйно розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками. Голові Правління здійснює безпосереднє керівництво Радниками Голови Правління та такими структурними підрозділами: управління банківською безпекою, управління інформаційних технологій, юридичне управління, управілння ризиків, управління по роботі з персоналом, управління справами. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Семеренко Марина Олександрівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 5 років
Освіта Вища, Полтавський національний технічний університет імені Кондратюка, "Фінанси та кредит", економіст
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ТОВ «Скела Терциум», головний бухгалтер
Примітки Семеренко Марина Олександрівна (ненадана згода на розкриття паспортних даних) обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ «Скела Терциум», місцезнаходженння: м.Київ, вул. Мечнікова, 14/1, обрана на посаду члена Ревізійної комісії в зв'язку з переобранням всього складу Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 25.04.2014 р. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2004 р. по 01.03.2012 р. – ревізор-інспектор ДПІ у м. Полтава, з 01.03.2012 р. по теперішній час ТОВ «Скела Терциум» - головний бухгалтер. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 3 осiб з числа акцiонерiв термiном на 5 рокiв. До компетенції Ревізійної комісії входить: 1) контроль за дотриманням Банком (посадовими особами органів Банку) чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України; 2) скликання, у разі необхідності, засідань Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; 3) підготовка та надання на затвердження Загальними зборами звіту Ревізійної комісії, підготовка висновків до звітів та балансів Банку; 4) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам; 5) вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію банку. Винагороду, в тому числі у натуральній формі, посадова особа банку не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа банку не має. 27.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал" прийнято рішення припинити повноваження з 27.04.2015 року члена Ревізійної комісії банку Семеренко Марини Олександрівни.
Продан Дмитро Олегович Член Правління
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.11.2011 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу банку
Освіта Вища, Київський національний економічний університет, "Фінанси і кредит", економіст
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ВАТ "Банк "Український капітал", начальник управління операцій з іноземною валютою
Примітки Член Правління банку, начальник управління казначейських операцій - Продан Дмитро Олегович (ненадана згода на розкриття паспортних даних) функціонально забезпечує контроль і є відповідальним за: формування оптимальної ресурсної позиції Банку для забезпечення ліквідності Банку, його платоспроможності; дотримання нормативу формування обов’язкових резервів; проведення операцій рефінансування за рахунок коштів Національного банку України; ініціювання та укладення кредитних угод та договорів забезпечення між Банком та Національним банком України; реалізацію єдиної політики Банку щодо здійснення дилерських та брокерських операцій з цінними паперами, андеррайтингу, їх обліку та звітності; проведення операцій з векселями та іншими цінними паперами; організацію роботи з проведення банківських операцій на відкритих ринках – валютному, грошовому, деривативів (форвардів, свопів, опціонів, тощо), цінних паперів та встановленню кореспондентських відносин. Він здійснює безпосереднє керівництво та є кураторо управління казначейських операцій та управління операцій фондового ринку, акціонерного капіталу та ліцензування. Має право укладати договори та зміни до них, підписувати звіти, розпорядження та інші документи, що забезпечують діяльність підпорядкованих підрозділів, вчиняти правочини та здійснювати інші дії в межах повноважень, визначених довіреністю, виданою Головою Правління Банку. Продан Д.О. є Головою Комітету з управління активами та пасивами ПАТ «Банк «Український капітал», відповідає за організацію його роботи і забезпечення виконання функцій, визначених Положенням про Комітет з управління активами та пасивами ПАТ «Банк «Український капітал» Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Хоптар Тетяна Леонідівна Головний бухгалтер
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.12.2014 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу банку
Освіта Вища, Київський державний економічний університет, "Фінанси і кредит", економіст
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи ПАТ «ЕРДЕ БАНК», головний бухгалтер – начальник департаменту бухгалтерського обліку зі згоди Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Примітки 19.11.2014 р. за наказом Голови Правління № 210-к прийнята на посаду головного бухгалтера ПАТ «Банк «Український капітал» Хоптар Тетяна Леонідівна (ненадана згода на розкриття паспортних даних), погоджена Національним банком України на посаду головного бухгалтера банку 23.12.2014 р. заступила на цю посаду з 25.12.2014 р. (наказ № 229-к від 25.12.2014). Хоптар Т.Л. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 2003-2009 роки АТ «Укрінбанк»: начальник відділу контролю за податковим обліком, заступник головного бухгалтера - заступник начальника управління обліку та звітності; 30.10.2009-23.04.2010 - головний бухгалтер - начальник управління обліку та звітності АТ «Укрінбанк»; 15.06.2010-15.02.2013-заступник головного бухгалтера - начальник управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «Банк «Таврика»; 18.02.2013-10.12.2013- головний бухгалтер – начальник департаменту бухгалтерського обліку ПАТ «ЕРДЕ БАНК», що виходив з ринку шляхом ліквідації, яку здійснював Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Головний бухгалтер – Хоптар Т.Л. функціонально забезпечує контроль і є відповідальним за: організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку; відображення у бухгалтерському обліку всіх операцій, які здійснюються Банком; дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку Банку; складання та подання у встановлені строки звітності Банку; проведення перевірок стану бухгалтерського обліку в структурних та відокремлених підрозділах Банку; застосування правил та положень Облікової політики Банку; проведення внутрішнього бухгалтерського первинного та подальшого контролю. Головний бухгалтер здійснює безпосереднє керівництво та є куратором наступних структурних підрозділів: управління обліку клієнтських операцій, управління бухгалтерського обліку та статистичної звітності, фінансово-економічне управління. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Завіруха Ольга Петрівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 5 років
Освіта Вища, Харьківський інститут управління, менеджер-економіст
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ПП «Бекристон», директор
Примітки Завіруха Ольга Петрівна (ненадана згода на розкриття паспортних даних) обіймає посаду директора ПП «Бекристон», місцезнаходженння: м.Київ, вул. Кутузова, 18/7, кім. 812-12, обрана на посаду члена Ревізійної комісії в зв'язку з переобранням всього складу Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 25.04.2014 р. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 06.12.2006р. по 01.09.2010р. – директор ТОВ «ВЦМД», з 19.05.2011р. по 04.06.2013р. – директор ТОВ «Бриксел», з 25.09.2013 р. по теперішній час директор ПП «Бекристон». Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 3 осiб з числа акцiонерiв термiном на 5 рокiв. До компетенції Ревізійної комісії входить: 1) контроль за дотриманням Банком (посадовими особами органів Банку) чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України; 2) скликання, у разі необхідності, засідань Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; 3) підготовка та надання на затвердження Загальними зборами звіту Ревізійної комісії, підготовка висновків до звітів та балансів Банку; 4) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам; 5) вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Винагороду, в тому числі у натуральній формі, посадова особа банку не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа банку не має.
Голуб Олег Миколайович Член Правління
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 06.03.2014 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу банку
Освіта Вища, Інститут банкірів банку "Україна", спеціальність "Фінанси і кредит", економіст
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», регіональний директор Київського Регіонального управління
Примітки 06.03.2014 р. Наглядовою радою банку було прийнято рішення призначити Голуба Олега Миколайовича (ненадана згода на розкриття паспортних даних) на посаду Заступника Голови Правління, Члена Правління (протокол № 5 від 06.03.2014 р.). Голуб О.М. протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2008-2009 рр. Київська регіональна дирекція ПАТ АБ «Укргазбанк», директор; 2010 р. Київська дирекція ВАТ «БГ Банк», директор; 2010-2013 рр. ПАТ «АКБ «Київ», радник Голови Правління, заступник Голови Правління; 2013-2014 рр. ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», регіональний директор Київського Регіонального управління. Заступник Голови Правління, член Правління - Голуб О.М. функціонально забезпечує контроль і є відповідальним за реалізацію єдиної політики Банку щодо збереження та нарощення клієнтської бази, розробку та впровадження на ринку нових банківських продуктів, підвищення загальної прибутковості банківських продуктів; здійснення активних операцій, розробку та впровадження на ринку нових кредитних продуктів та якість активних вкладень; реалізацію єдиної політики Банку стосовно покращення якості кредитного портфеля шляхом реструктуризації проблемної заборгованості за кредитними операціями, належне супроводження реструктуризованої заборгованості; впровадження корпоративного та роздрібного бізнесу та корпоративної політики Банку підпорядкованими структурними підрозділами; дотримання корпоративної політики у відносинах з клієнтами Банку при веденні переговорів щодо надання кредитів, реструктуризації поточної заборгованості; розробку та виконання перспективних та поточних бізнес-планів у частині, яка стосується її функціональних обов’язків; ведення та розвиток карткового бізнесу Банку, надання банківських послуг з використанням платіжних карток, організацію технічної та технологічної підтримки карткового бізнесу Банку; організацію та постановку касової роботи та роботу інкасаторської служби у нку; є куратором відділень, відповідає за впровадження політики розвитку мережі відділень та бізнесу у відділеннях Банку, за розробку та виконання перспективних і поточних бізнес-планів відділень. Голуб О.М. здійснює безпосереднє керівництво та є куратором наступних структурних підрозділів: управління роздрібного бізнесу, управління корпоративного бізнесу, управління готівкового обігу та інкасації, управління кредитної адміністрації, відділ організації та розвитку мережі. Має право укладати договори та зміни до них, підписувати звіти, розпорядження та інші документи, що забезпечують діяльність підпорядкованих підрозділів, вчиняти правочини та здійснювати інші дії в межах повноважень, визначених довіреністю, виданою Головою Правління Банку. Голуб О.М. є Головою Тарифного комітету ПАТ «Банк «Український капітал», відповідає за організацію його роботи і забезпечення виконання функцій, визначених Положенням про Тарифний комітет ПАТ «Банк «Український капітал». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Масюк Яніна Петрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 3 роки
Освіта Вища, Полтавський університет споживчої кооперації, факультет «Фінанси», економіст; Національний Технічний Університет Нафти і Газу, за фахом інженер- механік газонафтопроводів та газонафтосхович
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ТОВ НВП «Укргазінвест», начальник відділу реалізації природного газу
Примітки Масюк Я.П. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) з 01.06.2009 р. (останні п’ять років) працює на посаді начальника відділу реалізації природного газу у ТОВ НВП «Укргазінвест» (місцезнаходження - м. Полтава, вул. Артема, 5, кв.33). Масюк Я.П. була обрана на посаду члена Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 25.04.2014 р. До компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до даного Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) призначення і звільнення Голови та членів Правління, контроль за діяльністю Правління Банку; 9) затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку; 12) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; 13) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 14) визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо таких висновків; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 17) вирішення питань про участь Банку у банківському об'єднані та про заснування інших юридичних осіб; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; 19) визначення ймовірності визнання Банком неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) затвердження річних планів (бізнес-планів) Банку та, у разі необхідності, на квартал; 24) прийняття рішення щодо покриття збитків; 25) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень; 26) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) у разі прийняття Банком участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, які передаються на затвердження Загальним зборам; 27) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством, Статутом Банку або делеговані Загальними зборами. Члени Наглядової ради Банку мають право: 1) брати участь у засіданнях Правління Банку; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку; 4) отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Банку; 5) інші права передбачені Статутом Банку та законодавством України. Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як Член Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Ліцензії

Дата  
26 01.11.2011 Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
Орган ліцензування Національний банк України
Дата видачі 01.11.2011
Опис Строк дiї Генеральної лiцензiї необмежений.
серiя АЕ № 185093 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.
серiя АЕ № 185094 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.
серiя АЕ № 185095 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» #35917889
Адреса 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Діятельність Розрахунково-клірингова діяльність
Ліцензія
№ Серія АЕ № 263463
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
Примітки Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності серія АЕ 263463, яка видана НКЦПФР 03.10.2013 р. Договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку № 0950/01 від 14.10.2013 р., Договір про клірингове обслуговування № 0950/01/S від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-банкінгу № 0950/01/W від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу № 0950/01/Д від 14.10.2013 р.
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» #33718227
Адреса 01004, м. Київ, Льва Толстого, 9 А
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ Серія АВ № 483591
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти (044) 500-18-92, (056) 373-95-94
Примітки Строк дії ліцензії 24.03.2008 р. - 24.03.2018 р. Договір про надання дозволу на комерційне використання торгового терміналу та абонентське обслуговування торгового терміналу № СЛ-13/02/06-01 від 06.02.2013 р.
Публічне акціонерне товариство "БТА Банк" #14359845
Адреса 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 263241
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 28.08.2013
Контакти (044) 495-65-65, (044) 495-65-65
Примітки Строк дії ліцензії необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 01-ДУ/13 від 11.10.2013 р.
Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа" #14281095
Адреса 01034, м. Київ, провулок Рильський, 10
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ серія АВ № 581214
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 26.04.2011
Контакти (044) 279-41-58, (044) 278-51-40
Примітки Строк дії ліцензії до 24.07.2017 р. УФБ проводить дії щодо допуску та перебування в біржовому списку УФБ за категорією позалістингових цінних паперів акцій банку. Договір № 10 про допуск та перебування акцій в біржовому списку УФБ від 04.08.2011 р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фінком-Інвест" #37471006
Адреса 03062, м.Київ, вул. Естонська, 120
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 286633
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 10.10.2013
Контакти (044) 383-66-23, (044) 383-66-23
Примітки Строк дії ліцензії необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 2034-Д від 14.10.2013 р. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам емітентом № 6100-Е від 20.09.2011 р.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, м. Київ, вул. Нижний Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ серія АГ № 500747
Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
з 16.08.2011
Контакти (044) 591-04-19, (044) 482-52-06
Примітки Ліцензія Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації. Послуги з використання електронного цифрового підпису. Договір про надання послуг електронного цифрового підпису з АЦСК ПАТ "НДУ" № 546-07/2012 від 06.08.2012 р. Договір про обслуговування випусків цінних паперах банку № ОВ-761 від 24.10.2013 р.
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" #31571133
Адреса 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 24/11-13 В
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серiя АВ № 584759
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 21.07.2011
Контакти (044) 581-55-81, (044) 596-02-27
Примітки Згідно з лiцензiями серiї АВ № 584759 від 21.07.2011 р., серії АВ № 584746 від 21.07.2011 р., на підставі Правил про добровільне страхування від майна, зареєстрованих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 11.12.2007 р., страхова компанія надає Банку послуги по добровільному страхуванню майна.
Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» #30373906
Адреса 04112, м. Київ, вул .Грекова, 3. кв.9
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 2091
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044) 284-18-65, (044) 284-18-66
Примітки Аудиторська перевiрка річної фінансової звітності банку за 2014 рік проводилася Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» вiдповiдно до договору про надання аудиторських послуг № 212/14 від 21.10.2014 р. ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2091 від 26.01.2001 р. Свідоцтво П № 000089 видане за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 89 від 16.04.2013 р.,чинне до 04.11.2015 р. Свідоцтво на право здійснення аудиту банків № 0000008 видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків від 17.09.2012 р. № 39, строк дії до 17.09.2017 р.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 58 АКЦІОНЕРІВ 98.96%
Паспорт д/н, д/н, д/н
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АКВ Гарант" / #22887185 0.65%
Адреса м. Київ, пр-т Перемоги, 67
Код 22887185
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта ЛТД" / #22856977 0.38%
Адреса м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 20-А
Код 22856977
Мале приватне пiдприємство "Юрицув Балган" / 13588992 0.01%
Адреса с. Павлово, буд. 60
Код 13588992
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергоконсалтiнг ЛТД" / 21468434 0.00%
Адреса м. Київ, вул. Андрiївська, 19
Код 21468434
Вiдкрите акцiонерне товариство "Мукачiвприлад" / #00226282 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Миру, 151
Код 00226282
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський фанерно-меблевий комбiнат" / #00274003 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Заводська, 12
Код 00274003
Вiдкрите акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика"Мрiя" / #00307253 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Матросова, 13
Код 00307253
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський дослiдно-експериментальний завод нестандартного обладнан / #03112627 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гранiтна, 5
Код 03112627
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський механiчний завод" / #14308374 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гагарiна, 30
Код 14308374