Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (12)
Дозвільні документи
Ліцензії (1 276)
Будівництво (442) Перевірки (67)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"

#14333937

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 14333937
Адреса 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
Дата державної реєстрації 18.10.2004
Середня кількість працівників 2 550
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26009843986411
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26009043986211
Контакти
+38 (044) 389-58-00
ntarasova@vodafone.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю просування бренду в ПрАТ "ВФ Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 13.03.2018 № ОД / П-065.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi ПрАТ" ВФ Україна " зi штатного розкладу Департаменту маркетингових комунiкацiй виключений Вiддiл комунiкацiй та розвитку бренду, в пiдпорядкуваннi директора з маркетингу перейменований Департамент маркетингових комунiкацiй на Департамент бренду та комунiкацiй. З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю торгового маркетингу, розвитку каналiв продажу i систематизацiї процесiв регiональних продажiв в ПрАТ "ВФ Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 02.04.2018 № ОД / П-094.2 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi ПрАТ "ВФ Україна" в пiдпорядкуваннi Директора з продажу та абонентського обслуговування створено Вiддiл торгового маркетингу, в пiдпорядкуваннi начальника Департаменту масового ринку перейменований Вiддiл органiзацiї продажу в монобрендових магазинах на Вiддiл розвитку каналiв продажу, зi штатного розкладу виключений Вiддiл дилерського продажу. З метою мiнiмiзацiї витрат на дистрибуцiю, оптимiзацiї бiзнес-процесiв продажу та обслуговування абонентiв масового ринку в ПрАТ "ВФ Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 27.04.2018 № ОД / П-126.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi ПрАТ "ВФ Україна" та вiд 28.08.2018 № ОД / П-257.0 "Про внесення змiн до наказу вiд 27.04.2018 № ОД / П -126.0" Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi ПрАТ "ВФ Україна" зi штатного розкладу Департаменту масового ринку Дирекцiї з продажу та абонентського обслуговування виключенi 29 структурних пiдроздiлiв "Магазин Vodafone" в рiзних мiстах України. 30.07.2018 р. Наглядовою радою Товариства затвердженi змiни органiзацiйної структури Товариства (Протокол № 190 вiд 31.07.2018), а саме: в пiдпорядкуваннi Генерального директора введена посада Директора зi стратегiї. На пiдставi рiшення Наглядової ради затверджено наказ вiд 06.08.2018 № ОД / П-231.1 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi ПрАТ" ВФ Україна ", згiдно з яким в пiдпорядкуваннi Генерального директора створена посада Директора зi стратегiї. З метою оптимiзацiї та перерозподiлу вiдповiдальностi за виконання бiзнес-процесiв в ПрАТ "ВФ Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 20.08.2018 № ОД / П-246.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi ПрАТ" ВФ Україна "зi штатного розкладу Департаменту безпеки виключений Вiддiл iнформацiйної безпеки, в пiдпорядкуваннi Директора з iнформацiйних технологiй включений до штатного розкладу Вiддiл iнформацiйної безпеки. З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiями логiстики, транспортного забезпечення, закупiвель, договiрної i транзакцiйної дiяльностi в ПрАТ "ВФ Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 29.08.2018 № ОД / П-258.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi ПрАТ "ВФ Україна" в пiдпорядкуваннi Директора iз закупок та адмiнiстративних питань створенi наступнi структурнi пiдроздiли: Департамент з адмiнiстративних питань, Вiддiл закупок технологiчного обладнання та послуг, Вiддiл закупок IТ обладнання та послуг, Вiддiл закупок виробничих матерiалiв та послуг. У пiдпорядкуваннi Директора iз закупок та адмiнiстративних питань у штатний розклад включений Вiддiл логiстики, перейменований Вiддiл аналiтичної та операцiйної договiрної дiяльностi на Вiддiл управлiння затратами та договiрною дiяльнiстю. З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю продажу i утримання абонентiв в ПрАТ "ВФ Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 18.12.2018 № ОД / П-401.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi ПрАТ" ВФ Україна "в пiдпорядкуваннi начальника Департаменту абонентського обслуговування створенi тнаступнi структурнi пiдроздiли: Львiвський центр дистанцiйного продажу, Днiпровський центр дистанцiйного продажу.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового слкдау (осiб) - 2 550 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1 особа. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 120 осiб. Фонд оплати працi - 879 111 тис. грн. Фонд оплати працi в 2018 роцi збiльшився в порiвняннi з 2017 роком на 73 176 тис. грн. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам Товариства: У Компанiї iснує система розвитку персоналу синхронiзована i вибудувана пiд стратегiчнi цiлi Компанiї та перспективи розвитку бiзнесу, спрямована на пiдтримку та реалiзацiю конкретних запитiв керiвникiв пiдроздiлiв i проектних команд. Мiссiя УРП пiдвищувати професiйну компетентнiсть i особисту ефективнiсть спiвробiтникiв i бiзнес-пiдроздiлiв для досягнення найкращих результатiв бiзнесу i ефективних реакцiй на виклики зовнiшнього середовища.

Участь у об'єднаннях

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходили.

Облікова політика

Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається з цiни (вартостi) придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та термiну використання, якi сприятимуть збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для використання станi та одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включено до складу витрат звiтного перiоду. Нематерiальнi активи амортизуються з використанням прямолiнiйного методу протягом очiкуваного термiну корисного використання активiв, який складає: Права користування майном - згiдно з умовами договору Iншi нематерiальнi активи - вiд 1 до 19 рокiв Iншi нематерiальнi активи переважно включають вартiсть лiцензiй, придбаних у державних органiв, та придбаного програмного забезпечення. Вартiсть лiцензiй амортизується з використанням прямолiнiйного методу протягом строку дiї лiцензiй, починаючи вiд моменту початку комерцiйної дiяльностi в зонi лiцензiй. Вартiсть програмного забезпечення амортизується прямолiнiйним методом протягом iндивiдуально визначеного строку корисного використання, що становить вiд 1 до 10 рокiв. Термiн корисного використання нематерiальних активiв та метод їх амортизацiї може бути переглянутим, якщо в майбутньому очiкується змiна строку корисного використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод. Основнi засоби Основнi засоби Компанiї вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та витрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть основних засобiв включає цiну придбання, непрямi податки, якi пов'язанi з придбанням основних засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати на установку i налагодження основних засобiв, а також iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання iз запланованою метою. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з наступних термiнiв корисного використання: Будинки, споруди та передавальнi пристрої вiд 3 до 50 рокiв Машини та обладнання - вiд 3 до 20 рокiв Транспортнi засоби - вiд 3 до 7 рокiв Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 3 до 20 рокiв Iншi основнi засоби - вiд 4 до 5 рокiв Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - до 1 року Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Вартiсть полiпшення основних засобiв, що капiталiзується, амортизується з використанням прямолiнiйного методу протягом строкiв корисного використання, що й у вiдповiдних основних засобiв. Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об'єкта в робочому станi, включаються у звiт про фiнансовi результати за перiод, до якого вони вiдносяться. Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд реалiзацiї та залишкової вартостi i включаються до складу iнших прибуткiв або збиткiв вiд звичайної дiяльностi. При вибуттi переоцiнених активiв суми переоцiнки, включенi в iнший додатковий капiтал, переносяться до складу нерозподiленого прибутку. Витрати на вiдновлення будiвель Компанiї капiталiзуються в мiру їх виникнення i вважаються незавершеним будiвництвом до моменту завершення будiвництва. Амортизацiя на цi суми не нараховується. Окрiм цього, амортизацiя не нараховується на невстановлене обладнання та iншi статтi незавершених капiтальних iнвестицiй до моменту вводу їх в експлуатацiю. Витрати на заробiтну плату спiвробiтникам Компанiї, чия дiяльнiсть пов'язана iз встановленням, монтажем, налагодженням основних засобiв, а також пов'язаних з ними нематерiальних активiв, капiталiзуються в мiру їх виникнення. Амортизацiя на цi суми нараховується аналогiчно до основних засобiв та нематерiальних активiв, щодо яких вiдбувається капiталiзацiя. Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв Компанiї включає також суму забезпечення на демонтаж та приведення земельної дiлянки, на якiй вони розташованi, у стан, придатний для подальшого використання пiсля закiнчення строку оренди або використання об'єкту. До таких основних засобiв належать переважно антено-щогловi споруди, демонтаж яких вимагає суттєвих витрат. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв На кожну дату балансу Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та нематерiальних активiв з метою визначення, чи iснують ознаки можливого зменшення їхньої корисностi. Якщо такi ознаки iснують, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу (якщо можливо таку суму визначити). Якщо неможливо визначити суму очiкуваного вiдшкодування окремого активу, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування групи, яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив. Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв включаються до складу iнших витрат звiтного перiоду iз зменшенням у балансi суми остаточної вартостi основних засобiв, що наводиться у примiтках до фiнансової звiтностi у графi "Iншi змiни за рiк". Непрацюючi активи, розташованi в неконтрольованiй Україною частинi територiй Луганської та Донецької областей, якi опинились в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО), що розпочалася з дати початку дiї Указу Президента України "Про рiшення Ради нацiональної безпеки та оборони України вiд 13 квiтня 2014 року "Про невiдкладнi заходи щодо подолання терористичної загрози та збереженню територiальної цiлiсностi України" вiд 14 квiтня 2014 року № 405/2014, були знецiненi. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в iншi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть довгострокової фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням довгострокової фiнансової iнвестицiї. Якщо придбання довгострокової фiнансової iнвестицiї здiйснюється шляхом обмiну на iншi активи, то її собiвартiсть визначається за справедливою вартiстю цих активiв. Пiсля первiсного визнання довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за методом участi у капiталi. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу вiдображаються за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж iнвестором i об'єктом iнвестування. Балансова вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на суму, що є часткою iнвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта iнвестування за звiтний перiод, iз включенням цiєї суми до складу доходу (втрат) вiд участi в капiталi. Одночасно балансова вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй зменшується на суму визнаних дивiдендiв вiд об'єкта iнвестування. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Довгострокова дебiторська заборгованiсть включає в себе заборгованiсть, яка не буде погашена протягом наступного календарного року. Резерв сумнiвних боргiв Компанiя нараховує резерв на покриття заборгованостi абонентiв в залежностi вiд строку затримки її погашення. Резерв на покриття заборгованостi дилерiв, строк погашення якої сплив, нараховується за результатами оцiнки платоспроможностi дилерiв. Компанiя також створює резерв на покриття сумнiвної та безнадiйної заборгованостi за авансовими платежами та грошовими коштами на рахунках у банках та за договорами факторингу, повернення яких або виконання робiт по яким є сумнiвним. Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi вiд партнерiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Цей резерв утворюється в тих випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всi суми, якi належать їй у вiдповiдностi з початковими умовами рахунку. Грошi та їх еквiваленти Грошi та їх еквiваленти включають готiвку, кошти на рахунках у банках, депозити до запитання i строковi депозити термiном до 92 днiв. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами включає переважно аванси, отриманi вiд контрактних абонентiв. Компанiя вимагає вiд бiльшостi абонентiв попередню оплату за телекомунiкацiйнi послуги. Суми попередньої оплати, отриманi вiд абонентiв, вiдображаються як зобов'язання з одержаних авансiв i не визнаються доходами до моменту фактичного надання послуг абоненту. Доходи майбутнiх перiодiв Компанiя вiдображає доходи майбутнiх перiодiв в момент придбання абонентом телефонних карток (ваучерiв), за допомогою яких вiн може поповнювати свiй картковий рахунок, на суму номiналу телефонної картки (ваучера). Дохiд визнається Компанiєю в тому перiодi, коли абонент отримав вiдповiднi послуги зв'язку. Забезпечення Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанiя має юридичнi чи договiрнi зобов'язання в результатi минулих подiй, якщо iснує ймовiрнiсть виникнення зобов'язань, погашення яких ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, та їх оцiнка може бути достовiрно визначена. Компанiя створює резерв на виплати працiвникам за вiдпустки, виплати працiвникам премiй за результатами дiяльностi, резерв на виплати абонентам, резерв на виплати дилерам за маркетинговi послуги, а також резерв на виплату ПДВ в зв'язку з придбанням необоротних активiв. Нарахування резерву вiдображається як витрати звiтного перiоду. Зареєстрований (пайовий) капiтал Зареєстрований (пайовий) капiтал визнається за вартiстю внесених власниками активiв, що зафiксована в установчих документах Компанiї. Дивiденди Дивiденди оголошенi протягом звiтного перiоду визнаються як розподiл частини чистого прибутку мiж власниками вiдповiдно до частки їх участi у статутному капiталi Компанiї. Сума оголошених, але не сплачених дивiдендiв включається до поточних зобов'язань. Дивiденди за звiтний перiод, якi оголошенi пiсля дати балансу, але до затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi до випуску, не визнаються зобов'язаннями на дату балансу, але розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi. Фiнансовi iнструменти Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються тодi, коли Компанiя стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. Фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюють та вiдображають за їх фактичною собiвартiстю, яка складається iз справедливої вартостi активiв, зобов'язань або iнструментiв власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний фiнансовий iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента (комiсiйнi, обов'язковi збори та платежi при передачi фiнансових iнструментiв тощо). У подальшому фiнансовi зобов'язання вiдображаються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Облiкова полiтика стосовно оцiнки цих iнструментiв на кожну наступну пiсля визнання дату балансу розкривається у вiдповiдних статтях облiкової полiтики, викладеної у цiй Пояснювальнiй примiтцi. Визнання доходiв Доходи визнаються за методом нарахування на момент фактичного надання послуг чи передачi товарiв, незалежно вiд моменту виникнення пов'язаного з ними руху грошових коштiв. Компанiя використовує декiлька джерел отримання доходiв: виручка вiд обслуговування абонентiв: (а) щомiсячна та рiчна плата за тарифнi пакети; (б) плата за ефiрний час; (в) вартiсть додаткових послуг; (г) плата за роумiнг, яким користуються абоненти "ВФ Україна"; плата за роумiнг вiд iнших операторiв бездротового зв'язку за використання мережi "ВФ Україна" абонентами iнших мереж; платежi iнших телекомунiкацiйних компанiй за доступ до мережi Компанiї; платежi за пiдключення абонентiв передплаченого зв'язку; реалiзацiя обладнання: (а) продаж телефонних апаратiв; (б) продаж аксесуарiв; (в) продаж модемiв та роутерiв; надання каналiв зв'язку в операцiйну оренду; виручка вiд надання послуг фiксованого зв'язку, IР ТУ та iнтернету. Компанiя вiдображає дохiд вiд отримання щомiсячної та рiчної плати за тарифнi пакети в тому мiсяцi, в якому абоненту надаються послуги мобiльного зв'язку. Плата за ефiрний час включає вартiсть дзвiнкiв, яка встановлюється в залежностi вiд тривалостi розмови, мiсцезнаходження абонента та виду послуг, що надаються. Вартiсть додаткових послуг розраховується на основi використаного часу або обсягу переданих даних у зв'язку з наданням додаткових послуг, таких як передача SМS-повiдомлень, пiдключення до мережi Iнтернет, послуги передачi даних. "ВФ Україна" вiдображає дохiд вiд наданого ефiрного часу та додаткових послуг в тому перiодi, в якому такi послуги надаються. Плата за роумiнг нараховується на основi чинних тарифiв Компанiї та вiдображається як дохiд вiд послуг роумiнгу, що надаються Компанiєю абонентам "ВФ Україна". "ВФ Україна" отримує по-хвилинну плату за роумiнг вiд iнших операторiв бездротового зв'язку за використання мережi "ВФ Україна" абонентами iнших мереж. Доходи вiд роумiнгу зменшуються на наданi операторам знижки, якщо мiж компанiями iснує вiдповiдний двостороннiй договiр про надання знижок. У випадку, коли такi договори знаходяться на стадiї пiдписання, знижки розраховуються iз застосуванням ставок, вказаних в попередньо узгоджених сторонами, але не пiдписаних договорах. Нарахованi, але нереалiзованi знижки вiдображаються в складi кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у випадку, якщо знижки реалiзуються через сплату грошовими коштами. В iншому випадку знижки враховуються як зменшення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Доходи вiд отримання плати за доступ до мережi Компанiї iнших телекомунiкацiйних компанiй нараховуються на основi чинних тарифiв Компанiї згiдно вiдповiдних двостороннiх договорiв. "ВФ Україна" продає своїм абонентам пакети передплаченого зв'язку окремо вiд телефонних апаратiв. Такi пакети дозволяють абонентам здiйснювати дзвiнки з мобiльного телефону чи користуватися iншими додатковими послугами, якi пропонуються Компанiєю, на суму визначеного авансу. В момент придбання абонентом пакету передплаченого зв'язку Компанiя надає новому абоненту право доступу до мережi. Дохiд вiд надання абоненту передплаченого зв'язку такого права визнається в тому перiодi, в якому стартовий пакет був активований абонентом. Компанiя не утримує платню за пiдключення нових контрактних абонентiв. "ВФ Україна" реалiзує телефоннi апарати, аксесуари до них, модеми та роутери як клiєнтам, якi заключають контракти про надання послуг, так i iншим особам. Компанiя вiдображає дохiд вiд реалiзацiї телефонних апаратiв та аксесуарiв до них в момент передачi їх клiєнту. Визнання витрат Основнi витрати, якi несе "ВФ Україна" у зв'язку з наданням послуг мобiльного та фiксованого зв'язку, включають витрати на послуги iнших операторiв, оренду майданчикiв для розмiщення телекомунiкацiйного обладнання, плату за послуги роумiнгу, собiвартiсть телефонних апаратiв, аксесуарiв, модемiв та роутерiв, амортизацiю та витрати на технiчне обслуговування мережi. За дзвiнки абонентiв, зроблених в зонах, якi знаходяться за межами територiй, що покриваються лiцензiями Компанiї, "ВФ Україна" сплачує вартiсть послуг роумiнгу операторам мобiльного зв'язку вiдповiдних регiонiв. Плата за роумiнг, яка перераховується iншим операторам, розраховується за тарифами цих операторiв та вiдображається в операцiйних витратах Компанiї. Витрати на роумiнг зменшуються на наданi операторами знижки, якщо мiж компанiями iснує вiдповiдний двостороннiй договiр про надання знижок. У випадку, коли такi договори знаходяться на стадiї пiдписання, знижки розраховуються iз застосуванням ставок, вказаних в попередньо узгоджених сторонами, але не пiдписаних договорах. Нарахованi, але не отриманi знижки вiдображаються як дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у випадку, якщо знижки будуть отриманi грошовими коштами. В iншому випадку вони зменшують суму кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Вартiсть телефонних апаратiв, аксесуарiв, модемiв та роутерiв, проданих абонентам в роздрiбних пунктах продажу чи в складi пакету послуг при пiдписаннi контракту на обслуговування, вiдноситься на витрати в момент передачi обладнання клiєнту. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Операцiйна оренда Оренда вважається операцiйною, якщо договором оренди не передбачена передача Компанiї всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з правом користування та володiння активами. Витрати за операцiйною орендою списуються на витрати поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну оренди. Функцiональна валюта Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Компанiї, вважаються операцiями в iноземних валютах. Операцiї з iноземною валютою Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перерахованi в гривню за курсом обмiну валют Нацiонального банку України, який дiяв на кiнець звiтного перiоду. Доходи та витрати в iноземнiй валютi перераховуються за курсом обмiну валют Нацiонального банку України, який дiяв на дату проведення операцiї. Усi реалiзованi та нереалiзованi прибутки та збитки, якi виникають при перерахуваннi, включаються до звiту про фiнансовi результати. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток базуються на сумi прибутку за рiк, приймаючи до уваги вiдстрочене оподаткування. Сума вiдстрочених податкiв вiдображає чистий податковий ефект тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, визначеною згiдно з податковим облiком. Вартiсть активiв та зобов'язань з вiдстроченого оподаткування розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка має бути застосована до прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, втих роках, коли сума тимчасових рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. Оцiнка активiв та зобов'язань з вiдстроченого оподаткування вiдображає можливi податковi наслiдки, що виходитимуть з того, як Компанiя очiкує, на дату складання бухгалтерського балансу, вiдшкодувати та реалiзувати вартiсть таких активiв та зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи Активи з вiдстроченого оподаткування визнаються лише настiльки, наскiльки є вiрогiдною реалiзацiя цих активiв за рахунок майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. На дату складання рiчного бухгалтерського балансу Компанiя переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи та балансову вартiсть визнаних вiдстрочених податкових активiв. Компанiя визнає ранiше невизнаний актив лише в тiй сумi, яка є вiрогiдною до реалiзацiї у майбутнiх прибутках, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдповiдно, Компанiя зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу лише у випадку, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї такого активу у майбутнiх прибутках.

Продукція

Види послуг, що надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк: 10 i бiльше вiдсоткiв доходу за звiтнiй рiк Компания отримала: 1) вiд виручки вiд обслуговування абонентiв, а саме: (а) щомiсячна та рiчна плата за тарифнi пакети;(б) плата за ефiрний час; (в) вартiсть додаткових послуг; (г) плата за роумiнг.; 2) за рахунок платежiв iнших телекомунiкацiйних компанiй за доступ до мережi Компанiї 3) за наданi послуги фiксованого зв'язку, IР ТУ та iнтернету. Тарифнi плани в Українi: Компанiя пропонує iндивiдуальнi тарифи по всiй Українi зi спецiальними умовами та регiональними тарифними планами, якi спрямованi на розмежування потреб абонентiв у рiзних сегментах ринку пiд брендом Vodafone. Тарифи Компанiї в Українi орiєнтованi на наступнi три основнi сегменти: (i) Контракт для бiзнесу (ii) Iндивiдуальний контракт (iii) Передплата. Компанiя (ПрАТ "ВФ Україна", Vodafone) має такi контрактнi тарифнi плани: Контракт для бiзнесу: Пропозицiї для корпоративних клiєнтiв "Vodafone Red Business" дiють на всiй територiї України i пропонують всi послуги вiдповiдно до принципiв "без турбот". Vodafone пропонує широкий спектр тарифних планiв для корпоративних клiєнтiв для задоволення всiх їхнiх бiзнес-потреб: "Red Business VIP", "Red Business XXL", "Red Business XL", "Red Business L+", "Red Business L", "Red Business M", "Red Business S", "Red Business XS". Усi тарифи пропонують послугу "все включено": необмеженi дзвiнки в мережi Vodafone Україна та МТС-Україна; ГБ мобiльного iнтернету EDGE / 3G / 4G; пакетнi хвилини для дзвiнкiв (крiм "Red Business XS") та SMS / MMS в iншi мережi в Українi та до iнших 62 країн свiту. Також абоненти можуть користуватися тим же обсягом послуг в роумiнгу як i в Українi, за умови активацiї послуги "Роумiнг як вдома" за додаткову плату протягом 30 днiв. Крiм того, iснують тарифи для iнтернету речей "Vodafone IoT". Вони представленi 6 тарифними планами: "Vodafone IoT M", "Vodafone IoT L", "Vodafone IoT 3G S", "Vodafone IoT 3G M", "Vodafone IoT 3G L", "Vodafone IoT 3G XL", "Vodafone IoT". 3G XXL ". Всi тарифи пропонують мобiльний EDGE / 3G / 4G Internet, передачу даних CSD та SMS / MMS на iншi мережi в Українi та 62 країни свiту. Є можливiсть активувати послугу "Роумiнг як вдома" на 30 днiв, що дає вигiднi умови в роумiнгу за додаткову плату. Рiзновид контрактних для бiзнесу тарифних планiв "Smart Office", мають необмеженi дзвiнки в мережi та необемежений мобiльний iнтернет, пакетнi хвилини дзвiнкiв та SMS на iншi оператори мобiльного зв'язку, спецiальнi цiни на мiжнароднi дзвiнки, без плати за з'єднання та похвилинною тарифiкацiєю. Компанiя пропонує унiкальний продукт "ULTRA" для важливих клiєнтiв, якi мають необмеженi дзвiнки та SMS в мережi, необмежений мобiльний iнтернет та спецiальнi цiни на мiжнароднi дзвiнки та роумiнг. Також у нас є спецiальнi тарифнi плани для автоматизованого (M2M) сегменту "Telematika", "Navigator", "Monitor", якi поєднують пакети послуг для карт M2M, iндивiдуальне обслуговування, спецiальнi тарифи на роумiнг даних, спецiальнi SIM-карти та послуги консультацiйної пiдтримки. Iндивiдуальний контракт: На всiй територiї України дiють пропозицiї для масового ринку "Vodafone Red L" та тарифи "Vodafone Red S", "Vodafone Red Light" (iндивiдуальнi тарифи). Вони пропонують послуги "все включено" вiдповiдно до принципiв "без турбот" i пiдходять для активних користувачiв дзвiнкiв та iнтернету. У травнi 2018 року Vodafone Україна запропонувала клiєнтам нову контрактну лiнiйку тарифiв: "Vodafone Red" (S, M, L XL i XXL) i Vodafone Ultra (Ultra, Ultra VIP). Тарифна лiнiйка Vodafone Red включає тарифи з 4G Internet - вiд 2 Гб до необмеженого пакету, пакетнi хвилини до будь-яких iнших українських мереж - вiд 50 до безлiмiтних, на українськi та iноземнi номери вiд 50 до 2500 одиниць та комплекти до 750 хвилин дзвiнкiв на мiжнароднi напрями. Компанiя має наступнi передплаченi тарифнi плани: Лiнiйки тарифних планiв з передоплатою, призначенi для абонентiв масового ринку. Є тарифнi плани, якi дiють по всiй Українi i варiюються за вартiстю включених послуг i щомiсячних платежiв: "Vodafone Red XS + / S / M / L" Також є тарифнi плани з бiльшими обсягами послуг: "Vodafone EXTRA S", "Vodafone EXTRA M", "Vodafone EXTRA L", з необмеженими месенджерамм i соцiальними мережеами. Всi цi послуги доступнi також у роумiнгу в найпопулярнiших європейських країнах зi спецiальною послугою роумiнгу на 7 днiв - "Роумiнг як вдома". Крiм того, iснують тарифи для дзвiнкiв з фактичною платою за використання послуг "Light" з необмеженими дзвiнками в мережi та тариф "Light+". Ми також пропонуємо тарифнi плани, якi орiєнтованi безпосередньо на користувачiв планшетiв, GPS / GSM-автосигналiзацiй та iнших смарт-пристроїв в яких плата здiйснюється за фактичне користування: "Vodafone Device S", "Vodafone Device M", "Vodafone Device L". Додатково, iснує тарифний план для Львiвської областi "Zahid" з унiкальною послугою - необмеженi дзвiнки в Польщу. Тарифна лiнiйка "Vodafone Family", яка включає в себе соцiальнi мережi, внутрiшнi та мiжнароднi дзвiнки. У другiй половинi 2018 року запущенi новi тарифнi плани 4G: "SuperNet Start", "SuperNet Pro", "SuperNet Pro-1", "SuperNet Unlim", яка включала великий обсяг Iнтернет трафiку - вiд 4 Гб до безлiмiту, набори додаткових хвилин на iншi Українськi мережi - вiд 65 до 150 хвилин, комплекти з 30 хвилинами мiжнародних дзвiнкiв, необмеженi мессенджери i соцiальнi мережi, необмежений YouTube. У 2018 роцi ми пропонували iнтернет орiєнтованi тарифи: "SuperNet Pro-1", "SuperNet Turbo", та тарифну лiнiю "Vodafone Family", яка включає соцiальнi мережi, внутрiшнi та мiжнароднi дзвiнки. Ринок збуту послуг Компанiї - територiя України, основними клiєнтами є фiзичнi особи, громадяни України. Компанiя не шукає нових ринкiв збуту. Канали збуту продукцiї Компанiї можна роздiлити на 2 напрямки - монобрендовий та мультiбрендовий. Пiд монобрендовим каналом маються на увазi торговельнi точки, якi працюють пiд брендом "Vodafone" та належать або Дочiрньому товариству Компанiї - ТОВ "ВФ Ритейл", або партнерам Компанiї. Пiд мультибрендовим каналом маються на увазi - роздрiбнi торговельнi точки, як мережевi, так i немережевi. На ринку телекомунiкацiй в Українi iснують значнi полiтичнi, економiчнi, юридичнi та податковi ризики. Тривала полiтична i економiчна криза в Українi призвела до погiршення ринкової кон'юнктури, зниження якостi платiжного балансу i загального дефiциту iноземної валюти в країнi, що в свою чергу призвело до значного ослаблення курсу нацiональної валюти. З початку лютого 2014 року в Українi дiє плаваючий валютний курс гривнi по вiдношенню до долара США: курс гривнi впав з 15,77 грн. за 1 дол. США на кiнець 2014 р до 27,69 грн. за 1 дол. США на кiнець 2018 р. Розрахунки держбюджету на 2019 рiк зробленi з урахуванням курсу 29,4 грн. на кiнець року. На подальший курс долара впливатимуть багато факторiв. Серед них: полiтичнi вибори в Українi; кiлькiсть валютної виручки для українських експортерiв; дефiцит зовнiшньоторговельного балансу; глобальна криза (торговельнi вiйни, падiння фондових ринкiв); можливiсть зовнiшнього фiнансування. Ослаблення гривнi по вiдношенню до долара США i/ або євро може збiльшити витрати, номiнованi як у гривнi, так i у валютi. На 2018 року НБУ прогнозував зростання реального ВВП на рiвнi 3,4%, IСЦ 8,9%. За прогнозами нацiональних i мiжнародних фiнансових органiзацiй в 2018 р. зростання реального ВВП очiкувалося на рiвнi 3,0%, IСЦ 9,4%. За даними Державної служби статистики України, в груднi 2018 р. IСЦ в рiчному вимiрi склав 9,8%. За оцiнками Нацiонального банку, за 2018 рiк ВВП вирiс на 3,3%. Прискорення темпiв iнфляцiї в Українi може привести до зниження рiвня купiвельної спроможностi населення, що може вплинути на рiвень споживання i зниження операцiйної рентабельностi ПрАТ "ВФ Україна". Банкiвська криза, ризик банкрутства чи фiнансової неспроможностi банкiв, можуть привести до втрати сум депозитiв або негативно вплинути на здатнiсть Компанiї здiйснювати банкiвськi операцiї, що може мати негативнi наслiдки для бiзнесу, фiнансового становища i результатiв дiяльностi. У 2015 року Указом Президента України було затверджено рiшення РНБОУ "Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)". В даному Рiшеннi мiститься список юридичних та фiзичних осiб, до яких застосовуються такi санкцiї термiном на один рiк. З тих пiр санкцiйнi списки постiйно переглядаються. Актуальнi на сьогоднi санкцiї створюють для ПрАТ "ВФ Україна" обов'язки як оператора телекомунiкацiй, зокрема: обмеження або припинення надання телекомунiкацiйних послуг i використання телекомунiкацiйних мереж загального користування особам, якi є абонентами Компанiї i до яких передбачена така санкцiя; заборона надання послуг з доступу користувачам Iнтернет, що є абонентами ПрАТ "ВФ Україна", до певних ресурсiв i сервiсiв, якi належать особам, до яких застосовується вiдповiдна санкцiя; заборона надання послуг з доступу користувачам мережi Iнтернет до перелiку ресурсiв/ сервiсiв; заборона передачi технологiй, прав на об'єкти iнтелектуальної власностi; призупинення виконання економiчних i фiнансових зобов'язань. На сьогоднi щодо ПрАТ "ВФ Україна" не було введено жодної санкцiї. 05.10.2017 р. прийнятий та увiйшов в силу 09.05.2018 р. Закон України "Про основи забезпечення кiбербезпеки в Українi". Закон встановлює вимоги i порядок визначення об'єктiв критичної iнфраструктури для забезпечення кiбербезпеки. Всi пiдприємства сфери iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй можуть бути визнанi об'єктами критичної iнфраструктури, що може привести до додаткових витрат i додаткової вiдповiдальностi за забезпечення кiберзахисту. У 2017 р НКРЗI затвердила План заходiв щодо скасування роумiнгу в країнах ЄС. Перехiд на домашнi тарифи в зазначених в Планi країнах запланований на 2019-2020 рр. Не можна виключати, що за аналогiєю з регулюванням мiжнародного iнтерконекту, можливо державне регулювання мiжоператорських тарифiв для SMP операторiв за надання послуг мiжнародного роумiнгу. На початку вересня 2017 р Європарламент попередньо погодив можливiсть скасування роумiнгу мiж країнами ЄС та країнами Схiдного партнерства. Зниження оптових i роздрiбних тарифiв може вплинути на доходи вiд мiжнародного роумiнгу. Постановою НБУ у вереснi 2014 р. була введена заборона проведення ряду операцiй в iноземнiй валютi, в т.ч. повернення за кордон iноземному iнвестору дивiдендiв. Дана заборона продовжувалася вiдповiдними постановами НБУ до середини 2016 г. З кiнця 2017 року постановою НБУ дозволена репатрiацiя дивiдендiв, нарахованих до 2016 року включно. Щомiсячний лiмiт на репатрiацiю дивiдендiв за перiод до 2013 року включно становить 2 млн. доларiв США, за перiод з 2014 р - до 5 млн. доларiв США. У березнi 2018 НБУ прийняв нову постанову, яка дозволяє репатрiацiю дивiдендiв незалежно вiд перiоду, за який вони нарахованi, в рамках щомiсячного лiмiту - 7 млн. доларiв США. 04.01.2019 р. НБУ затвердив нову систему валютного регулювання i оприлюднив дорожню карту валютної лiбералiзацiї. Дорожня карта валютної лiбералiзацiї, розроблена НБУ спiльно з експертами МВФ, передбачає покрокове зняття всiх валютних обмежень вiдповiдно до темпiв полiпшення макроекономiчних умов в Українi, а також прийняття низки законiв, спрямованих на пiдвищення якостi регулювання небанкiвського фiнансового ринку i попередження непродуктивного вiдтоку капiталу з країни (законопроект про протидiю BEPS "Щодо iмплементацiї Плану протидiї розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-пiд оподаткування"). Серед головних прiоритетiв НБУ - зняття ряду обмежень, пов'язаних з веденням зовнiшньоекономiчної дiяльностi та перешкоджанням надходженню нових iноземних iнвестицiй в Україну, включаючи зниження i/ або скасування лiмiту на репатрiацiю дивiдендiв. Незважаючи на це, не можна виключати, що в майбутньому обмеження на репатрiацiю дивiдендiв знову будуть посиленi. Система оподаткування в Українi знаходиться в процесi реформування, а неоднозначнi положення податкового законодавства створюють проблеми в його застосуваннi на практицi. Для скорочення ризикiв на всiх рiвнях управлiння Компанiєю застосовується комплекс заходiв, якi є невiд'ємною частиною операцiйного управлiння, стратегiчного, бiзнес, бюджетного, комерцiйного та iнвестицiйного планування. Iнтегроване управлiння ризиками спрямоване на забезпечення розумної гарантiї досягнення стратегiчних цiлей ПрАТ "ВФ Україна" i пiдтримання рiвня ризику в прийнятних межах. Це досягається за рахунок функцiонування системи виявлення i систематичного аналiзу ризикiв i врахування iстотних ризикiв при прийняттi управлiнських рiшень. У Компанiї дiє нормативний документ (полiтика), який встановлює основнi етапи, принципи органiзацiї i функцiонування системи iнтегрованого управлiння ризиками ПрАТ "ВФ Україна". Нормативний документ включає: Загальнi принципи управлiння ризиками. Цiлi i завдання процесу управлiння ризиками. Опис загальної концепцiї i процесу iнтегрованого управлiння ризиками. Розподiл вiдповiдальностi за управлiння ризиками. Визначення базових понять, якi використовуються в процесi управлiння ризиками. Принципи прийняття рiшень з урахуванням ризикiв. Основними тенденцiями розвитку рухомого (мобiльного) зв'язку у 2018 роцi були: - продовження розгортання телекомунiкацiйних мереж четвертого поколiння (4G) в смугах радiочастот 1800 МГц та 2600 МГц, за рахунок чого вiдбулось суттєве зростання обсягу споживання Iнтернет трафiку; - зростання доходiв операторiв телекомунiкацiй в доходах яких найбiльшу питому вагу вперше склали доходи вiд надання послуг з доступу до мережi Iнтернет, частка доходiв вiд надання послуг з доступу до мережi Iнтернет у загальному обсязi доходiв збiльшилась вiдносно 2017 року на 13,0% i склала 45,8%; - зменшення на 3,8% кiлькостi абонентiв мобiльного зв'язку за рахунок вiдмови вiд використання абонентами декiлькох SIM-карток рiзних операторiв; - зростання користування споживачами рiзноманiтних месенджерiв; - продовжується тенденцiя падiння обсягiв передачi SMS, MMS повiдомлень. - запровадження пакетiв послуг з фiксованою платою, якi передбачають надання послуг мобiльного телефонного зв'язку, у тому числi фiксованої кiлькостi хвилин, що входять до вартостi пакету послуг iз включенням до них послуг доступу до мережi Iнтернет та мiжнародного телефонного зв'язку тощо; - продовження запланованого на 2019 рiк впровадження послуги iз перенесення абонентських номерiв; - пiдвищення попиту споживачiв на послуги M2M та послуги Internet of Things; Спостерiгається тенденцiя до збiльшення доходiв вiд надання послуг мобiльного зв'язку. Загальнi доходи вiд надання послуг мобiльного зв'язку у 2018 роцi склали 34 978 млн грн, а їх питома вага у загальному обсязi доходiв вiд надання телекомунiкацiйних послуг становила 61,9%. У 2018 роцi загальний обсяг iнвестицiй операторiв становив 17 958 млрд грн. За пiдсумками 2018 року кiлькiсть абонентiв в Українi (ПрАТ " ВФ Україна ") склала 19,7 млн., або 36,8% частки ринку. Проникнення послуг мобiльного зв'язку в Українi в 4 кварталi 2018 за нашими оцiнками склало 126,5% з кiлькiстю абонентiв 53,3 млн. Основними конкурентом ПрАТ " ВФ Україна " є ПрАТ "Київстар", дочiрня компанiя Veon Ltd. ТОВ "Лайфселл" - дочiрня компанiя Turkcell є третьою за величиною гравцем, що надає послуги мобiльного зв'язку. На початку 2018 року ПрАТ " ВФ Україна " брала участь в тендерi з придбання лiцензiй для впровадження зв'язку четвертого поколiння. План на 2018 рiк по будiвництву LTE БС виконаний на 102%. За пiдсумком 2018 року 98% населення покрито 2G мережею; 3G i 4G мережi доступнi у всiх областях країни i покривають населення на 85% i 45% вiдповiдно. Запуск технологiї 4G, фокус на будiвництвi LTE i активне розширення покриття мережi 3G компанiї ПрАТ " ВФ Україна " стали основними факторами дворазового зростання споживання послуг передачi даних. Компанiя полiпшила результати операцiйної ефективностi за рахунок зростання кiлькостi data-користувачiв в базi. З 1 травня 2019 року планується запуск послуги змiни мобiльного оператора зi збереженням телефонного номера. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання: Huawei Technologies Co., Ltd, ТОВ "Хуавей Україна" ТОВ "Сiтронiкс Телеком Солюшнс" Nokia Solutions and Networks OY

Активи

За перiод з 01.01.2014 по 31.12.2018 рокiв ПрАТ "ВФ Україна" було вiдчужено частину фiксованого бiзнесу, а саме контрольний пакет акцiй (50,91%) ТОВ "Комстар-Україна". 2014 продаж активiв (телекомунiкацiйне обладнання, матерiали, комп'ютерну технiку, сервери, лiнiйно-кабельнi споруди та iншi матерiали та обладнання). 2015 продаж частини активiв (телекомунiкацiйне обладнання, матерiали, комп'ютерну технiку, сервери, лiнiйно-кабельнi споруди та iншi матерiали та обладнанн). Основнi придбання: 23 лютого 2015 - Компанiя придбала шляхом тендеру лiцензiю на зв'язок у стандартi UMTS, заплативши за це 2,715 млрд грн. В сiчнi та березнi 2018 р. ПрАТ "ВФ Україна" викупило 4 лоти для розвитку 4G / LTE мережi за бiльше нiж 2,4 млрд грн.: безперервна смуга в 2x10 МГц в дiапазонi 2,6 ГГц i смуги в 2x20 МГц i 2x5 МГц в дiапазонi 1,8 ГГц. З метою залучення коштiв для розвитку 4G / LTE мережi 03.04.18 Компанiя отримала позику вiд нерезидента в сумi 90 млн. ЕВРО на пiдставi договору вiд 19.01.2018 року. Вартiсть майна, що була передана в заставу визначена в сумi 4 600 000 570 (чотири мiльярди шiстсот мiльйонiв п'ятсот сiмдесят) гривень. Пiдписано Договiр застави вiд 03.04.2018 року. Станом на 26.03.2019 року позика погашена в повному обсязi. Оператор надалi планує брати участь у тендерах на отримання лiцензiй для розвитку мережi в iнших дiапазонах.

Основні засоби

Товариством пiдписано договори оренди примiщень пiд адмiнiстративнi офiси та з метою розмiщення телекомунiкацiйного обладнання рiзного термiну дiї. Витрати на оренду згiдно з цими договорами склали 554,597 тис. грн за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. Витрати на оренду технiчних примiщень включенi в собiвартiсть реалiзованих послуг, а витрати на оренду офiсних примiщень включенi в адмiнiстративнi витрати в звiтi про фiнансовi результати. Загальна сума капiтальних вкладень за 2018 рiк склала 4,2 млрд. гривень. Виробничi потужностi фiнансуються за рахунок власних коштiв, ступiнь використання обладнання становить 21,101% Мiсцезнаходження основних засобiв: базовi станцiї Товариства розташованi на всiй територiї України, офiсне примiщення за адресоюУкраїна, 03057, м.Киiв, Проспект Перемоги, 49/2. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: Компанiя дiє у вiдповiдностi до норм нацiонального та мiжнародного законодавства по захисту навколишнього середовища. Система менеджменту якостi Компанiї вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 9001:2008. Все обладнання Компанiї сертифiковано та вiдповiдає нормам екологiчної безпеки. IT - рiшення та енергоефективнi технологiї, що застосовуються в офiсах Компанiї, дозволяють зменшити споживання ресурсiв та вплив дiяльностi людини на навколишнє середовище. З метою економiї електроенергiї, на базових станцiях Компанiї запроваджено функцiонал "Power Saving"що вимикає прийомо-передавачi базових станцiй в години мiнiмального навантаження. В усiх офiсах Компанiї запроваджена система централiзованого друку, що дозволяє зменшити кiлькiсть принтерiв в офiсах та кiлькiсть споживання паперу. Компанiя запроваджує новi технiчнi рiшення для будiвництва базових станцiй, використовує альтернативнi джерела енергiї. Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв: Запланованi капiтальнi витрати направленi на розширення мережi мобiльного зв'язку та пiдвищення якостi обслуговування абонентiв. Запланованi iнвестицiї на 2019 рiк складатимуть суму, виходячи з CAPEX/Sales не менш 22%. Характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, Загальна сума iнвестицiй з 2014 по 2018 роки склала 17,8 млрд. грн (за виключенням лiцензiй 3G та 4G на РЧР): 2014 - 1,3 млрд. грн 2015 - 4,3 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,5 млрд. грн. 2016 - 3,2 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,02 млрд. грн. 2017 - 4,8 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,98 млрд. грн., на розвиток мережi 4G - 0,58 млрд. грн. 2018 - 4,2 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G -1,3 млрд. грн., на розвиток мережi 4G - 1,56 млрд. грн.

Проблеми

Зростання економiки, а також полiтика Уряду, спрямована на пiдвищення соцiальних стандартiв (зокрема мiнiмальної i середньої заробiтної плати) мали позитивний вплив на купiвельну спроможнiсть, враховуючи i послуги галузi зв'язку. Очiкуємо, що полiпшення споживчих настроїв буде тривати i в наступних перiодах. Виручка вiд мобiльних послуг, в першу чергу, залежить вiд: - структурних змiн; - тарифної полiтики операторiв; - динамiки попиту i споживання; - стадiї розвитку мобiльних технологiй. Вiдносна стiйкiсть галузi до волатильностi в економiцi, а також збiльшення попиту на мобiльну передачу даних (як результат розгортання мереж 3G / 4G) i запуск нових перспективних послуг операторами зв'язку (BIG data, Cloud, IoT, Fintech) свiдчать про довгострокову перспективу стабiльного розвитку галузi. З ризикiв необхiдно вiдзначити триваюче скорочення населення, внутрiшня полiтична невизначенiсть i негативний торгiвельний баланс (що пiдсилює тиск на гривню в середньо - i довгостроковiй перспективах). Основними проблемами розвитку являються: - нерiвномiрнiсть забезпечення споживачiв телекомунiкацiйними послугами в окремих адмiнiстративно-територiальних одиницях України; - дiяльнiсть незаконно створених на тимчасово окупованих територiях суб'єктiв господарювання, що не зареєстрованi згiдно iз законодавством України - невиконання вимог Закону України "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунiкацiйних мереж" власниками об'єктiв iнфраструктури, якi пiд всiлякими приводами мають намiри обмежити доступ до елементiв iнфраструктури; - стала тенденцiя останнiх рокiв до збiльшення випадкiв викрадення та пошкодження кабелiв та iнших технiчних засобiв телекомунiкацiй операторiв телекомунiкацiй

Фінансова політика

Основними завданнями полiтики Товариства щодо фiнансування дiяльностi є: - подальший розвиток мобiльного, мобiльного i фiксованого ШСД зв'язку, збiльшення ефективностi органiзацiї процесiв, органiзацiйної структури, людських ресурсiв; подальший розвиток приорiтетних напрямiв iнвестування; - забезпечення збалансованостi у функцiонуваннi всiх ланок Товариства; - модернiзацiя мереж зв'язку. Обсяг робочого капiталу є достатнiм для поточних потреб. Джерелами iнвестицiй є власнi та залученi кошти.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Станом на 31 грудня 2018 року, "ВФ Україна" мала невиконанi контрактнi зобов'язання з придбання технiчної пiдтримки, консультацiйних та iнших послуг, строк виконання яких не настав, в розмiрi 98,477 тис. грн. Станом на 31 грудня 2018 року, невиконанi контрактнi зобов'язання щодо придбання мережевого обладнання, основних засобiв та програмного забезпечення, строк виконання яких не настав, склали 602,447 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності

Стратегiя ПрАТ "ВФ Україна" спрямована на розширення покриття мережi, смартфонiзацiю абонентської бази i зростання проникнення цифрових користувачiв, а також розвиток власної роздрiбної мережi. Основними прiоритетами стратегiї розвитку ПрАТ "ВФ Україна" є: "Лiдерство"; "Digital"; "Кращий оператор для клiєнта". Стратегiя Лiдерства включає в себе наступнi напрямки: Якiсть мережi; Якiсть обслуговування; Сила бренду. Стратегiя Digital направлена на: Digital екосистему для масового ринку; Кращий Digital-партнер для бiзнесу; Iнтелектуальнi рiшення. Стратегiя кращого оператора для клiєнта спрямована на зростання доходiв при полiпшеннi NPS. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Компанiї в майбутньому (ризики) описанi вище.

R&D

Компанiя не проводила дослiдження та розробки в 2018 року у розумiннi science research (науковi дослiдження) в телекомунiкацiйнiй сферi.

Інше

На думку емiтента, вся iстотна iнформацiя, необхiдна для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, викладена в поточнiй рiчнiй iнформацiї.

Посадові особи

Ім'я Посада
Прачова Євгенія Олегівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2016 - на 3 роки
Освіта Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Економiка та управлiння на пiдприємствi"
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи обiймала посаду: Головний фахiвець з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту., ПАТ АФК "Система", 027700003891
Примітки Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в перiод 2013 - 2014 рр. працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв УКiА ЗАТ "Регiон". В перiод 2014 - 2014 рр. працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС". Обiймає посаду: Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 109147,г. Москва, ул. Марксистская, д.4 iдентифiкацiйний код 1027700149124.
Мамонов Максим Олександрович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2016 - на 3 роки
Освіта Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит". Московська державна юридична академiя, спецiальнiсть "Юриспруденцiя".
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи обiймав посаду: Керуючий директор з внутрiшнього контролю Департаменту контролю та супроводу проектiв., ПАТ АФК "Система", 1027700003891
Примітки Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2013 року - Директор з внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 109147,г. Москва, ул. Марксистская, д.4 iдентифiкацiйний код 1027700149124.
Устинова Ольга Володимирівна Генеральний директор
Рік народження 1973 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.01.2016 - по 31 грудня 2021 року включно
Освіта Одеська Академiя зв'язку iм. А.С. Попова, спецiальнiсть "Економiка i управлiння в зв'язку", iнженер-економiст
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи обiймала посаду: Директор, ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), фiлiя "Макро-регион "Дальний Восток"", 1027700149124
Примітки Винагорода виплачується згiдно iз трудовим контрактом та штатним розписом. Вiдповiдно до Полiтики ПТ-БЕУ-064-8 "Забезпечення безпеки iнформацiї", затвердженої Наказом № ОД/П-282.0 вiд 27.07.2017р., iнформацiя по заробiтну плату не розкривається, оскiльки це iнформацiя для внутрiшнього користування., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з сiчня 2010 року по вересень 2014 року - Директор Територiального управлiння ПрАТ "МТС УКРАЇНА"; з вересня 2014 року по 31.12.2016 року - Директор фiлiї ПАТ "МТС" "Макро-регион "Дальний Восток"; з 01.01.2016 року по даний час - Генеральний директор ПрАТ "ВФ Україна". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Корня Олексій Валерійович Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1975 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - на 3 роки
Освіта Санкт-Петербурзький державний унiверситет економки та фiнансiв
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи обiймав посаду: Директор з контроллiнгу., ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), 1027700149124
Примітки Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2016 рр. обiймав посаду Вiце-президента з фiнансiв та iнвестицiй ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З 2016 р. обiймав посаду Вiце-президента з фiнансiв, iнвестицiй, злиття та поглинань ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний код 1027700149124.
Тулган Джошуа Блейр Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1973 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - на 3 роки
Освіта Боудiн-коледж (Bowdoin College) (Брансвiк, штат Мен, США), бакалавр гуманiтарних наук; Академiя Фiллiпса (Андовер, штат Массачусетс, США); MBA в школi бiзнесу McDonough в Джорджтаунському унiверситетi (Вашингтон, округ Колумбiя, США)
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи консультант., Компанiя Burson-Marsteller, -
Примітки Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з червня 2006 р. i по теперiшнiй час - Директор з корпоративних фiнансiв та зв'язкiв з iнвесторами ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний код 1027700149124.
Смелков Андрій Геннадійович Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1976 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Член Правлiння - Вiце-Президент Директор бiзнес-одиницi, "МТС Зарубежные компании", 1027700149124
Примітки Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2013 рр. обiймав посаду Голови Правлiння ТОО "Мобайл Телеком Сервис". З 2016 р. по теперiшнiй час Член Правлiння - Вiце-Президент, Директор бiзнес-одиницi "МТС Зарубежные компании", мiсцезнаходження Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний код 1027700149124.
Горлова Марина Віталіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1957 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2016 - на 3 роки
Освіта Московський iнститут народного господарства iм. Г.В. Плеханова, спецiальнiсть "Економiка торгiвлi"
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи обiймала посаду: Директор з ревiзiйних перевiрок Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту., ПАТ АФК "Система", 1027700003891
Примітки Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в перiод 2013 - 2014 рр. працювала Директором з ревiзiйних перевiрок Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 109147,г. Москва, ул. Марксистская, д.4 iдентифiкацiйний код 1027700149124.
Зоммер Рон Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1949 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2018 - на 3 роки
Освіта Вiденський унiверситет (Австрiя), доктор математичних наук.
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи Голова Комiтету зi стратегiї Ради директорiв., ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), 1027700149124
Примітки Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальних стаж роботи - 47 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 1998 р. - теперiшнiй час - член Наглядової ради компанiї "Munich Reinsurance" (Нiмеччина), 2006 р. - теперiшнiй час - член Ради директорiв компанiї "Tata Consultancy Services" (Iндiя), 2009 р. - теперiшнiй час - Голова Ради директорiв ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний код 1027700149124.
Дмитрієв Кирило Олександрович Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1978 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - на 3 роки
Освіта Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки та фiнансiв, спецiальнiсть "Економiка та управлiння"
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи обiймав посаду: Директор, ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), Макро-регiону "Москва" ПАТ "МТС", 1027700149124
Примітки Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2011 р. - Директор Макро-регiону "Северо-Запад" ВАТ "МТС". З 2014 р. - Директор Макро-регiону "Москва" ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З травня 2016 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента з продажу та обслуговуванню ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний код 1027700149124.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ 2029
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-04, (044) 591-04-04
Примітки Депозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" #25642478
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Ліцензія
№ 1973
Аудиторська палата України
з 22.06.2001
Контакти (044) 490-90-00, -
Примітки Проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛЕКСТАТУС ГРУП" #39403451
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Iвана Франка, 40-Б, офiс 107
Діятельність Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Ліцензія
№ 1047/17
Фонд державного майна України
з 27.10.2017
Контакти (097) 231-75-22, -
Примітки Оцiнка об'єктiв рухомого та нерухомого нмайна.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВФ РИТЕЙЛ" #41457291
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУД. 15
Опис ПрАТ "ВФ Україна" володiє 100% у статутному капiталi ТОВ "ВФ Ритейл". Статутний капiтал складає 140 000 гривень. Органами управлiння є Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова рада (5 осiб) та одноособовий виконавчий орган - Директор. Орган контролю - Ревiзiйна комiсiя, що складається з 4-х осiб. Основним видом дiяльностi за КВЕД є 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля (основний). Дата державної реєстрацiї ТОВ "ВФ Ритейл": 12.07.2017. Рiшення про участь у ТОВ "ВФ Ритейл" прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" (Протокол Наглядової ради № 171 вiд 10.07.2017р).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ СМАРТФЛЕКС" #41836771
Адреса М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУД. 49/2
Опис ПрАТ "ВФ Україна" володiє 99% у статутному капiталi ТОВ "IТ СмартФлекс". 1 % у статутному капiталi належить ТОВ "ВФ Ритейл". Статутний капiтал складає 10 000 000 гривень. Статутом передбаченi органи управлiння: Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова рада та одноособовий виконавчий орган - Директор. Орган контролю -Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор). Основним видом дiяльностi за КВЕД є 62.01 Комп'ютерне програмування (основний). Дата державної реєстрацiї ТОВ "IТ СмартФлекс": 28.12.2017р. Рiшення про участь у ТОВ "IТ СмартФлекс": прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" (Протокол Наглядової ради № 180 вiд 12.12.2017р).

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Preludium B.V. (Нiдерланди) / 62476602 773 845 495 шт 99.00%
Адреса Нідерланди, Амsтеrdам, Тне Nетнеrlаnds, Rареnвurgеrsтrаат 177, К,