Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (377)
Зовнішня інформація (11)
Дозвільні документи
Ліцензії (1432)
ДАБІ (440) Перевірки (36)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"

#14333937

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 14333937
Адреса 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
(КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А01 № 649614
Дата державної реєстрації 18.10.2004
Середня кількість працівників 3 209
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26008439864
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26000439862
Контакти
+38 (044) 220-42-37
ymalyy@vodafone.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Дубовсков Андрій Анатолійович Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.07.2016 - на 3 роки
Паспортні дані 4511, 032545, 18.02.2011, вiддiл УФМС Росiї по мiсту Москва по району Хорошево-Мневнiкi
Освіта Ленiнградський iнститут кiноiнженерiв, Всеросiйський Державний iнститут кiнематографiї iм. С.А. Герасимова
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ПрАТ "МТС УКРАЇНА", обiймав посаду: Генеральний директор.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "МТС Україна" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.) прийнято рiшення Дубовскова Андрiя Анатолiйовича обрати членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з березня 2008 р. по березень 2011 р. - Генеральний директор ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З березня 2011 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Президента ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.
Прачова Євгенія Олегівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2016 - на 3 роки
Паспортні дані 4510, 882436, 23.09.2010, вiддiлення по р-ну "Косiно-Ухтомський" вiддiлом УФМС Росiї по мiсту Москва
Освіта Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Економiка та управлiння на пiдприємствi"
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПАТ АФК "Система", обiймала посаду: Головний фахiвець з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Рiчними Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" 25.04.2016 р. (Протокол № 35 вiд 26.04.2016 р.) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Прачову Євгенiю Олегiвну строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в перiод 2011 - 2012 рр. працювала заступником Головного бухгалтера ТОВ "Проетимарк". В перiод 2011 - 2013 рр. працювала заступником Директора - Головним бухгалтером ФГБУ "Правовий центр агропромислового комплексу". В перiод 2013 - 2014 рр. працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв УКiА ЗАТ "Регiон". В перiод 2014 - 2014 рр. працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС". Обiймає посаду: Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд. 12/12.
Мамонов Максим Олександрович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2016 - на 3 роки
Паспортні дані 4505, 306056, 18.02.2003, П/С №2 УВС "Отрадне" по мiсту Москва
Освіта Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит". Московська державна юридична академiя, спецiальнiсть "Юриспруденцiя".
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПАТ АФК "Система", обiймав посаду: Керуючий директор з внутрiшнього контролю Департаменту контролю та супроводу проектiв.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Рiчними Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" 25.04.2016 р. (Протокол № 35 вiд 26.04.2016 р.) прийнято наступне рiшення: Обрати членом Ревiзiйної комiсiї Мамонова Максима Олександровича строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: у перiод 2011 - 2012 рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". У перiод 2012 - 2013 рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю Департаменту контролю та супроводу проектiв ПАТ АФК "Система". З 2013 року - Директор з внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.
Устинова Ольга Володимирівна Генеральний директор
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.01.2016 - по 31 грудня 2018 року включно
Паспортні дані АЕ, 445471, 04.12.1996, Красногвардiйське РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Освіта Одеська Академiя зв'язку iм. А.С. Попова, спецiальнiсть "Економiка i управлiння в зв'язку", iнженер-економiст
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймала посаду: Директор фiлiї "Макро-регион "Дальний Восток""
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Рiшення обрати з 01.01.2016 р. Генеральним директором ПрАТ "МТС УКРАЇНА" Устинову Ольгу Володимирiвну прийнято Наглядовою радою ПрАТ "МТС УКРАЇНА" 14.12.2015 р. (Протокол №147 вiд 15.12.2015 року). Рiшення обрати Генеральним директором ПрАТ "МТС УКРАЇНА" Устинову Ольгу Володимирiвну прийнято у порядку, передбаченому Статутом ПрАТ "МТС УКРАЇНА", за згодою сторiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з сiчня 2010 року по вересень 2014 року - Директор Територiального управлiння ПрАТ "МТС УКРАЇНА"; з вересня 2014 року по 31.12.2016 року - Директор фiлiї ПАТ "МТС" "Макро-регион "Дальний Восток"; з 01.01.2016 року по даний час - Генеральний директор ПрАТ "МТС УКРАЇНА", мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.
Корня Олексій Валерійович Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.07.2016 - на 3 роки
Паспортні дані 4002, 305677, 17.04.2002, 34 вiддiлення мiлiцiї Приморського району м. Санкт-Петербург
Освіта Санкт-Петербурзький державний унiверситет економки та фiнансiв
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор з контроллiнгу.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "МТС Україна" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.) прийнято рiшення обрати Корня Олексiя Валерiйовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2016 рр. обiймав посаду Вiце-президента з фiнансiв та iнвестицiй ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З 2016 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента з фiнансiв, iнвестицiй, злиття та поглинань ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 8, будiвля 4.
Горлова Марина Віталіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2016 - на 3 роки
Паспортні дані 4502, 326687, 15.05.2002, П/С №1 УВС "Коньково" по мiсту Москва
Освіта Московський iнститут народного господарства iм. Г.В. Плеханова, спецiальнiсть "Економiка торгiвлi"
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи ПАТ АФК "Система", обiймала посаду: Директор з ревiзiйних перевiрок Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Рiчними Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" 25.04.2016 р. (Протокол № 35 вiд 26.04.2016 р.) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Горлову Марину Вiталiївну строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в перiод 2011 - 2012 рр. працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi Комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". В перiод 2012 - 2013 рр. працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi Департаменту контролю та супроводу проектiв ПАТ АФК "Система". В перiод 2013 - 2014 рр. працювала Директором з ревiзiйних перевiрок Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд. 12/12.
Зоммер Рон Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1949 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.07.2016 - на 3 роки
Паспортні дані С71Y3RVZ2, 10.09.2014
Освіта Вiденський унiверситет (Австрiя), доктор математичних наук.
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), Голова Комiтету зi стратегiї Ради директорiв.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.) прийнято рiшення Зоммера Рона обрати членом Наглядової ради. Наглядовою радою ПрАТ "МТС УКРАЇНА" 22.07.2016 року прийняте рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Зоммера Рона. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальних стаж роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в 2005 роцi в якостi незалежного директора увiйшов до складу Ради директорiв ВАТ АФК "Система", де також виконував обов`язки Голови Комiтету по зв`язкам з iнвесторами, у перiод 2005-2012 рр. був членом Ради директорiв ВАТ АФК "Система", у перiод 2009-2011 рр. обiймав посаду Голови Ради директорiв ВАТ "СММ", у перiод 2009-2013 рр. обiймав посаду Голови Комiтету зi стратегiї Ради директорiв ВАТ "МТС", з 1998 року по даний час є членом Наглядової ради компанiї "Munich Reinsurance" (Нiмеччина), з 2006 року по даний час є членом Ради директорiв компанiї "Tata Consultancy Services" (Iндiя), з 2009 року по даний час є Головою Ради директорiв ПАТ "МТС", з 2009 року по даний час є Головою Ради директорiв компанiї "Sistema Shyam Teleservices Limited"(Iндiя), з 2013 року по даний час є членом Комiтету зi стратегiї Ради директорiв ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Петровський б-р, буд. 12, будiвля 3.
Лацанич Василій Ігоревич Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 18.07.2016 - на 3 роки
Паспортні дані КА, 527784, 16.07.1997, Галицьке РО ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта Вищий державний музичний iнститут iм. М. Лисенка
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ПрАТ "МТС УКРАЇНА", обiймав посаду: Генеральний директор.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "МТС Україна" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.) прийнято рiшення обрати Лацанича Василя Iгоровича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з листопада 2007 року по березень 2011 року обiймав посаду Директора з маркетингу ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З 05 березня 2011 р. призначений на посаду Генерального директора ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З вересня 2011 р. призначений на посаду Вiце-президента з маркетингу ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З 2016 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента зi стратегiї та маркетингу ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4.
Ушацький Андрій Едуардович Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.07.2016 - на 3 роки
Паспортні дані 4598, 706267, 03.03.2000, 62 вiддiлення мiлiцiї ОВС "Соколина гора" м. Москва
Освіта Московський енергетичний iнститут, Академiя народного господарства при Урядi Росiйської Федерацiї, MBA
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), заступник Директора з технiчних питань.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.) прийнято рiшення Ушацького Андрiя Едуардовича обрати членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: у перiод 2009-2014 рр. обiймав посаду Вiце-президента з технiцi ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З 2014 року i по теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента з технiки та iнформацiйних технологiй ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.
Шоржин Валерій Вікторович Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.07.2016 - на 3 роки
Паспортні дані 4509, 702196, 02.07.2008, вiддiлення по р-ну "Мiтiно" вiддiлом УФМС по мiсту Москва
Освіта Московське вище технiчне училище iм. Баумана М.Е., спецiальнiсть "Автоматичнi iнформацiйнi пристрої"
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор з управлiння закупiвлями.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "МТС Україна" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.) прийнято рiшення обрати Шоржина Валерiя Вiкторовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2014 рр. обiймав посаду Директора з управлiння закупiвлями ВАТ "МТС". З 2014 i по теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента з закупiвель та адмiнiстративних питань ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Петровський б-р, буд. 12, будiвля 3.
Дмитрієв Кирило Олександрович Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.07.2016 - на 3 роки
Паспортні дані 4515, 190862, 22.04.2015, вiддiл УФМС Росiї по мiсту Москва по району Чертаново
Освіта Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки та фiнансiв, спецiальнiсть "Економiка та управлiння"
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор Макро-регiону "Москва".
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "МТС Україна" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.) прийнято рiшення обрати Дмiтрiєва Кирила Олександровича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2011 р. - Директор Макро-регiону "Северо-Запад" ВАТ "МТС". З 2014 р. - Директор Макро-регiону "Москва" ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З травня 2016 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента з продажу та обслуговуванню ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Петровський б-р, буд. 12, будiвля 3.

Ліцензії

Дата  
АВ № 546034 12.07.2010 Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на всiй територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 01.07.2017
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546036 12.07.2010 Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжнародного на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546037 12.07.2010 Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжмiського на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКЗР
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546038 12.07.2010 Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на всiй територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 27.09.2021
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 548172 17.08.2010 Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису)...
Орган ліцензування Адмiнiстрацiя ДССЗЗI
Дата видачі 17.08.2010
Дата закінчення 01.01.2020
Опис Повне найменування виду дiяльностi: Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї )згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi: 1) Використання, експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. 2) Ввезення, вивезення засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. 3) Торгiвля засобами криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистемами. З наданням права провадження робiт за пунктами 1-3 у галузi криптографiчного захисту конфiденцiйної iнформацiї. Лiцензiя бестрокова. Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АЕ№ 286185 28.01.2014 Будiвництво i технiчне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами та надання послуг з їх використанням на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 28.01.2014
Дата закінчення 03.12.2018
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АЕ№ 521867 05.02.2015 Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на всiй територiї України
Орган ліцензування НКРЗI
Дата видачі 05.02.2015
Дата закінчення 04.02.2030
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Preludium B.V. (Нiдерланди) / 62476602 773 845 495 шт 99.00%
Адреса Нiдерланди, Amsterdam, The Netherlands, Rapenburgerstraat 177, K,