Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (377)
Зовнішня інформація (11)
Дозвільні документи
Ліцензії (1432)
ДАБІ (440) Перевірки (67)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"

#14333937

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 14333937
Адреса 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
(КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А01 № 649614
Дата державної реєстрації 18.10.2004
Середня кількість працівників 3 286
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26008439864
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26000439862
Контакти
+38 (044) 220-42-37
svkhomenko@mts.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Савченко Вадим Едуардович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.01.2014 - на 3 роки
Паспортні дані 6512, №419145, 28.06.2012, вiддiлом УФМС Росiї по Свердловськiй обл. у Чкалiвському р-нi м. Єкатеринбург
Освіта Фiнансова академiя при Урядi Росiйської Федерацiї, спецiальнiсть "економiст". Київський нацiональний економiчний унiверситет. Юридичний факультет Гуманiтарного Унiверситету в мiстi Єкатеринбург
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ПрАТ "МТС УКРАЇНА", обiймав посаду: Директор з продажiв та абонентського обслуговування.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 30 вiд 29.01.2014 р.) прийнято рiшення обрати Савченка Вадима Едуардовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: З 2007 по 2008 р. був Директором фiлiї "Урал" ВАТ "ТС-Ритейл". У листопадi 2008 р. приступив до виконання обов'язкiв Директора з продажiв та абонентського обслуговування ПрАТ "МТС УКРАЇНА", з липня 2011 року обiймає посаду Вiце-президента з продажiв та обслуговування ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.
Шоржин Валерій Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.01.2014 - на 3 роки
Паспортні дані 4509, №702196, 18.02.2003, вiддiленням по р-ну "Мiтiно" вiддiлом УФМС по мiсту Москва
Освіта Московське вище технiчне училище iм. Баумана М.Е., спецiальнiсть "Автоматичнi iнформацiйнi обладнання"
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор з управлiння закупiвлями.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 30 вiд 29.01.2014 р.) прийнято рiшення обрати Шоржина Валерiя Вiкторовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: З 2008 по 2010 рр. обiймав посаду Директора з iнформацiйних технологiй ВАТ "МТС". З 2010 по 2014 рр. обiймав посаду Директора з управлiння закупiвлями ВАТ "МТС". З 2014 обiймає посаду Вiце-президент з закупiвель та адмiнiстративних питань ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Петровський б-р, буд. 12, будiвля 3.
Пузанкова Тетяна Леонідівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.06.2014 - на 3 роки
Паспортні дані 5408, №064598, 06.08.2008, вiддiленням УФМС Росiї по Орловськiй обл. у Залiзничному р-нi м.Орел
Освіта Орловський комерцiйний iнститут. Фiнансова академiя при Урядi Росiйської Федерацiї, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк, аналiз, аудит"
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Прайсвотерхаускуперс Аудит", обiймала посаду: менеджер Вiддiлу аудита пiдприємств ПЕК.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. 30.06.2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 32 вiд 01.07.2014 р.) прийнято рiшення обрати Пузанкову Тетяну Леонiдiвну членом Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: У перiод 2004-2011 рр. працювала менеджером Вiддiлу аудита пiдприємств ПЕК ЗАТ "Прайсвотерхаускуперс Аудит". Обiймає посаду з 2011 року - начальник Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудиту ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд.12/12.
Корня Олексій Валерійович Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.01.2014 - на 3 роки
Паспортні дані 4002, №305677, 17.04.2002, 34 вiддiленням мiлiцiї Приморського району м. Санкт-Петербург
Освіта Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки й фiнансiв
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор з контроллiнгу.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 30 вiд 29.01.2014 р.) прийнято рiшення обрати Корня Олексiя Валерiйовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: З 2004 року i по теперiшнiй час працює у ВАТ "МТС" - спочатку Фiнансовим директором фiлiї "Макро-регiон "Урал"" ВАТ "МТС", потiм Директором департаменту фiнансового планування та аналiзу, Директором з контроллiнгу, Вiце-президентом з фiнансiв та iнвестицiй. З 2008 р. - член Правлiння ВАТ "МТС". Обiймає посаду: Вiце-президент з фiнансiв та iнвестицiй, член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 8, будiвля 4.
Лацанич Василій Ігоревич Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.01.2014 - на 3 роки
Паспортні дані КА, №527784, 16.07.1997, Галицьким РО ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта Вищий державний музичний iнститут iм. М. Лисенка
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ПрАТ "МТС УКРАЇНА", обiймав посаду: Генеральний директор.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 30 вiд 29.01.2014 р.) прийнято рiшення обрати Лацанича Василя Iгоровича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з листопада 2007 по березень 2011 року обiймав посаду Директора з маркетингу ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З 05 березня 2011 р. призначений на посаду Генерального директора ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З вересня 2011 призначений на посаду Вiце-президента з маркетингу ВАТ "МТС". Обiймає посаду: Вiце-президент з маркетингу, член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4.
Барикіна Ірина Валеріївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 30.06.2014 - на 3 роки
Паспортні дані 4602, №950236, 13.08.2002, Електрогiрським вiддiленням мiлiцiї Павлово-Посадського ОВС, МВ
Освіта Всеросiйська Державна податкова академiя в м. Москвi, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк, аналiз, аудит"
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ЗАТ "КПМГ", обiймала посаду: старший консультант.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. 30.06.2014 р. позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" (Протокол № 32 вiд 30.06.2014 р.) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Барикiну Iрину Володимирiвну строком на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в перiод 2008 - 2010 рр. працювала старшим консультантом ТОВ "БерiнгПойнт", в перiод 2010 - 2012 рр. працювала старшим консультантом ЗАТ "КПМГ". Обiймає посаду: з 2012 року - керiвник проекту Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудиту ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд.12/12.
Золочевський Іван Олександрович Генеральний директор
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2013 - по 05.09.2015 р.
Паспортні дані 4003, №060602, 26.11.2002, 33 вiддiлом мiлiцiї Московського р-ну мiста Санкт-Петербург
Освіта Росiйський державний педагогiчний унiверситет iм. Герцена м. Санкт-Петербург, Iнженерно-економiчна Академiя м. Санкт-Петербург, Business School of Open University, The United Kingdom
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор фiлiї "Макрорегiон Пiвнiчний захiд"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: у червнi 2005 р. приступив до роботи у ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя) як Директор фiлiї "Макрорегiон Пiвнiчний захiд". Обiймає посаду члена Правлiння ВАТ "МТС". З вересня 2011 року обiймає посаду Генерального директора ПрАТ "МТС УКРАЇНА", мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Мамонов Максим Олександрович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.06.2014 - на 3 роки
Паспортні дані 4505, №306056, 18.02.2003, П/С №2 УВС "Отрадне" по мiсту Москва
Освіта Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит". Московська державна юридична академiя, спецiальнiсть "Юриспруденцiя"
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ВАТ АФК "Система", обiймав посаду: Керуючий директор з внутрiшнього контролю Департаменту контролю та супроводу проектiв.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. 30.06.2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 32 вiд 01.07.2014 р.) прийнято рiшення обрати Мамонова Максима Олександровича членом Ревiзiйної комiсiї. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: у перiод 2008 - 2010 рр. працював начальником Управлiння контролю дотримання процедур i закупiвель Департаменту внутрiшнього контролю ВАТ АФК "Система". У перiод 2010 - 2011 рр. працював Директором Департаменту внутрiшнього контролю ВАТ АФК "Система". У перiод 2011 - 2012 рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". У перiод 2012 - 2013 рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю Департаменту контролю та супроводу проектiв ВАТ АФК "Система". З 2013 року - Директор з внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.
Дубовсков Андрій Анатолійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.01.2014 - на 3 роки
Паспортні дані 4511, №032545, 18.02.2011, вiддiлом УФМС Росiї по мiсту Москва по району Хорошево-Мневнiкi
Освіта Ленiнградський iнститут кiноiнженерiв, Всеросiйський Державний iнститут кiнематографiї iм. С.А. Герасимова
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи ПрАТ "МТС УКРАЇНА", обiймав посаду: Генеральний директор.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 30 вiд 29.01.2014 р.) прийнято рiшення Дубовскова Андрiя Анатолiйовича обрати членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: З березня 2008 р. по березень 2011 р. - Генеральний директор ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З 2011 обiймає посаду Президента ВАТ "МТС", Голова Правлiння та член Ради директорiв ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.

Ліцензії

Дата  
АВ № 546034 12.07.2010 Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на всiй територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 01.07.2017
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546036 12.07.2010 Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжнародного на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546037 12.07.2010 Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжмiського на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546038 12.07.2010 Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на всiй територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 27.09.2021
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 548172 17.08.2010 Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису)...
Орган ліцензування Адмiнiстрацiя ДССЗЗI
Дата видачі 17.08.2010
Дата закінчення 01.01.2020
Опис Повне найменування виду дiяльностi: Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї )згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi: 1) Використання, експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. 2) Ввезення, вивезення засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. 3) Торгiвля засобами криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистемами. З наданням права провадження робiт за пунктами 1-3 у галузi криптографiчного захисту конфiденцiйної iнформацiї. Лiцензiя бестрокова. Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АЕ№ 286185 28.01.2014 Будiвництво i технiчне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами та надання послуг з їх використанням на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 28.01.2014
Дата закінчення 03.12.2018
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ВАТ "Мобiльнi ТелеСистеми" / 7740000076 773 845 495 шт 99.00%
Адреса Росiя, Москва, вул. Марксистська, б.4