Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (377)
Зовнішня інформація (11)
Дозвільні документи
Ліцензії (1432)
ДАБІ (440) Перевірки (36)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"

#14333937

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 14333937
Адреса 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
(КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А01 № 649614
Дата державної реєстрації 18.10.2004
Середня кількість працівників 2 851
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26008439864
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26000439862
Контакти
+38 (044) 220-42-37
kkapitanchuk@vodafone.

Посадові особи

Ім'я Посада
Савченко Вадим Едуардович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.05.2015 - на 3 роки
Паспортні дані 6512, 419145, 28.06.2012, вiддiл УФМС Росiї по Свердловськiй обл. у Чкалiвському р-нi м. Єкатеринбург
Освіта Фiнансова академiя при Урядi Росiйської Федерацiї, спецiальнiсть "економiст". Київський нацiональний економiчний унiверситет. Юридичний факультет Гуманiтарного Унiверситету в мiстi Єкатеринбург
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ПрАТ "МТС УКРАЇНА", обiймав посаду: Директор з продажiв та абонентського обслуговування.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 18.05.2015 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) прийнято рiшення обрати Савченка Вадима Едуардовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: З 2007 по 2008 р. був Директором фiлiї "Урал" ВАТ "ТС-Ритейл". У листопадi 2008 р. приступив до виконання обов'язкiв Директора з продажiв та абонентського обслуговування ПрАТ "МТС УКРАЇНА", з липня 2011 року обiймає посаду Вiце-президента з продажiв та обслуговування ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.
Шоржин Валерій Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.05.2015 - на 3 роки
Паспортні дані 4509, 702196, 02.07.2008, вiддiлення по р-ну "Мiтiно" вiддiлом УФМС по мiсту Москва
Освіта Московське вище технiчне училище iм. Баумана М.Е., спецiальнiсть "Автоматичнi iнформацiйнi обладнання"
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор з управлiння закупiвлями.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 18.05.2015 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) прийнято рiшення обрати Шоржина Валерiя Вiкторовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: З 2008 по 2010 рр. обiймав посаду Директора з iнформацiйних технологiй ВАТ "МТС". З 2010 по 2014 рр. обiймав посаду Директора з управлiння закупiвлями ПАТ "МТС". З 2014 обiймає посаду Вiце-президент з закупiвель та адмiнiстративних питань ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Петровський б-р, буд. 12, будiвля 3.
Пузанкова Тетяна Леонідівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.06.2014 - на 3 роки
Паспортні дані 5408, 064598, 06.08.2008, вiддiлення УФМС Росiї по Орловськiй обл. у Залiзничному р-нi м.Орел
Освіта Орловський комерцiйний iнститут. Фiнансова академiя при Урядi Росiйської Федерацiї, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк, аналiз, аудит"
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "Прайсвотерхаускуперс Аудит", обiймала посаду: менеджер Вiддiлу аудита пiдприємств ПЕК.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: У перiод 2004-2011 рр. працювала менеджером Вiддiлу аудита пiдприємств ПЕК ЗАТ "Прайсвотерхаускуперс Аудит", у перiод 2011-2015 рр. працювала начальником Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ "МТС". Обiймає посаду: з 2015 року - начальник Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд.12/12.
Корня Олексій Валерійович Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.05.2015 - на 3 роки
Паспортні дані 4002, 305677, 17.04.2002, 34 вiддiлення мiлiцiї Приморського району м. Санкт-Петербург
Освіта Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки й фiнансiв
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор з контроллiнгу.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 18.05.2015 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) прийнято рiшення обрати Корня Олексiя Валерiйовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: З 2004 року i по теперiшнiй час працює у ВАТ "МТС" - спочатку Фiнансовим директором фiлiї "Макро-регiон "Урал"" ВАТ "МТС", потiм Директором департаменту фiнансового планування та аналiзу, Директором з контроллiнгу, Вiце-президентом з фiнансiв та iнвестицiй. З 2008 р. - член Правлiння ПАТ "МТС". Обiймає посаду: Вiце-президент з фiнансiв та iнвестицiй, член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 8, будiвля 4.
Зоммер Рон Голова Наглядової ради
Рік народження 1949 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.05.2015 - на 3 роки
Паспортні дані С71Y, 3RVZ2, 10.09.2014
Освіта Вiденський унiверситет (Австрiя), доктор математичних наук.
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), Голова Комiтету зi стратегiї Ради директорiв.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 18.05.2015 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) прийнято рiшення Зоммера Рона обрати членом Наглядової ради. Наглядовою радою ПрАТ "МТС УКРАЇНА" 16.06.2015 року прийняте рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Зоммера Рона. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальних стаж роботи - 44 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в 2005 роцi в якостi незалежного директора увiйшов до складу Ради директорiв ВАТ АФК "Система", де також виконував обов`язки Голови Комiтету по зв`язкам з iнвесторами, у перiод 2005-2012 рр. був членом Ради директорiв ВАТ АФК "Система", у перiод 2009-2011 рр. обiймав посаду Голови Ради директорiв ВАТ "СММ", у перiод 2009-2013 рр. обiймав посаду Голови Комiтету зi стратегiї Ради директорiв ВАТ "МТС", з 1998 року по даний час є членом Наглядової ради компанiї "Munich Reinsurance" (Нiмеччина), з 2006 року по даний час є членом Ради директорiв компанiї "Tata Consultancy Services" (Iндiя), з 2009 року по даний час є Головою Ради директорiв ПАТ "МТС", з 2009 року по даний час є Головою Ради директорiв компанiї "Sistema Shyam Teleservices Limited"(Iндiя), з 2013 року по даний час є членом Комiтету зi стратегiї Ради директорiв ВАТ "МТС". Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Петровський б-р, буд. 12, будiвля 3.
Ушацький Андрій Едуардович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.05.2015 - на 3 роки
Паспортні дані 4598, 706267, 03.03.2000, 62 вiддiлення мiлiцiї ОВС "Соколина гора" м. Москва
Освіта Московський енергетичний iнститут, Академiя народного господарства при Урядi Росiйської Федерацiї, MBA
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), заступник Директора з технiчних питань.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 18.05.2015 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) прийнято рiшення Ушацького Андрiя Едуардовича обрати членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: у перiод 2009-2014 рр. обiймав посаду Вiце-президента по технiцi ВАТ "МТС", з 2009 року по даний час є членом Правлiння ПАТ "МТС". З 2014 року по даний час є Вiце-президентом з технiки та iнформацiйних технологiй ПАТ "МТС" (мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2).
Лацанич Василій Ігоревич Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 18.05.2015 - на 3 роки
Паспортні дані КА, 527784, 16.07.1997, Галицьке РО ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта Вищий державний музичний iнститут iм. М. Лисенка
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПрАТ "МТС УКРАЇНА", обiймав посаду: Генеральний директор.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 18.05.2015 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) прийнято рiшення обрати Лацанича Василя Iгоровича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з листопада 2007 по березень 2011 року обiймав посаду Директора з маркетингу ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З 05 березня 2011 р. призначений на посаду Генерального директора ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З вересня 2011 призначений на посаду Вiце-президента з маркетингу ВАТ "МТС". Обiймає посаду: Вiце-президент з маркетингу, член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4.
Дубовсков Андрій Анатолійович Член Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.05.2015 - на 3 роки
Паспортні дані 4511, 032545, 18.02.2011, вiддiл УФМС Росiї по мiсту Москва по району Хорошево-Мневнiкi
Освіта Ленiнградський iнститут кiноiнженерiв, Всеросiйський Державний iнститут кiнематографiї iм. С.А. Герасимова
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ПрАТ "МТС УКРАЇНА", обiймав посаду: Генеральний директор.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 18.05.2015 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) прийнято рiшення Дубовскова Андрiя Анатолiйовича обрати членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: З березня 2008 р. по березень 2011 р. - Генеральний директор ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З 2011 обiймає посаду Президента ПАТ "МТС", Голова Правлiння та член Ради директорiв ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.
Барикіна Ірина Валеріївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 30.06.2014 - на 3 роки
Паспортні дані 4602, 950236, 13.08.2002, Електрогiрське вiддiлення мiлiцiї Павлово-Посадського ОВС, МВ
Освіта Всеросiйська Державна податкова академiя в м. Москвi, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк, аналiз, аудит"
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ЗАТ "КПМГ", обiймала посаду: старший консультант.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: у перiод 2008-2010 рр. працювала старшим консультантом ТОВ "БерiнгПойнт", у перiод 2010-2012 рр. працювала старшим консультантом ЗАТ "КПМГ", у перiод 2012-2015 рр. працювала керiвником проекту Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ "МТС". Обiймає посаду: з 2015 року - начальник Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд.12/12.
Проживальський Олег Петрович Генеральний директор
Рік народження 1949 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.09.2015 - по 31.12.2015 р.
Паспортні дані СН, 471686, 25.04.1997, Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Академiя народного господарства при Радi Мiнiстрiв СРСР, спецiальнiсть "специалист з управлення у народному господарствi". Одеський електротехнiчний iнститут зв'язку iм. О.С. Попова, спецiальнiсть "iнженер електрозв'язку".
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Директор з корпоративного управлiння та контролю ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Рiшення про обрання Генеральним директором ПрАТ <МТС УКРАЇНА> Проживальського Олега Петровича прийнято Наглядовою Радою ПрАТ <МТС УКРАЇНА> 04.09.2015 р. (Протокол №141 вiд 04.09.2015 г.). Рiшення обрати Генеральним директором ПрАТ <МТС УКРАЇНА> Проживальського Олега Петровича з 05.09.2015 року прийнято у порядку, передбаченому Статутом ПрАТ <МТС УКРАЇНА>, за згодою сторiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 31.07.2009 р. по 04.09.2015 р. - Директор з корпоративного управлiння та контролю ПрАТ <МТС УКРАЇНА>. З 05 вересня 2015 року обiймає посаду Генерального директора ПрАТ "МТС УКРАЇНА", мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Мамонов Максим Олександрович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.06.2014 - на 3 роки
Паспортні дані 4505, 306056, 18.02.2003, П/С №2 УВС "Отрадне" по мiсту Москва
Освіта Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит". Московська державна юридична академiя, спецiальнiсть "Юриспруденцiя"
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ВАТ АФК "Система", обiймав посаду: Керуючий директор з внутрiшнього контролю Департаменту контролю та супроводу проектiв.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: у перiод 2008 - 2010 рр. працював начальником Управлiння контролю дотримання процедур i закупiвель Департаменту внутрiшнього контролю ВАТ АФК "Система". У перiод 2010 - 2011 рр. працював Директором Департаменту внутрiшнього контролю ВАТ АФК "Система". У перiод 2011 - 2012 рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". У перiод 2012 - 2013 рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю Департаменту контролю та супроводу проектiв ВАТ АФК "Система". З 2013 року - Директор з внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.

Ліцензії

Дата  
АВ № 546034 12.07.2010 Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на всiй територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 01.07.2017
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546036 12.07.2010 Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжнародного на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546037 12.07.2010 Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжмiського на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКЗР
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546038 12.07.2010 Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на всiй територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 27.09.2021
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 548172 17.08.2010 Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису)...
Орган ліцензування Адмiнiстрацiя ДССЗЗI
Дата видачі 17.08.2010
Дата закінчення 01.01.2020
Опис Повне найменування виду дiяльностi: Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї )згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi: 1) Використання, експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. 2) Ввезення, вивезення засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. 3) Торгiвля засобами криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистемами. З наданням права провадження робiт за пунктами 1-3 у галузi криптографiчного захисту конфiденцiйної iнформацiї. Лiцензiя бестрокова. Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АЕ№ 286185 28.01.2014 Будiвництво i технiчне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами та надання послуг з їх використанням на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 28.01.2014
Дата закінчення 03.12.2018
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АЕ№ 521867 05.02.2015 Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на всiй територiї України
Орган ліцензування НКРЗI
Дата видачі 05.02.2015
Дата закінчення 04.02.2030
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Preludium B.V. (Нiдерланди) / 62476602 773 845 495 шт 99.00%
Адреса Нiдерланди, Amsterdam, The Netherlands, Rapenburgerstraat 177, K,