Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (149)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
ДАБІ (11) Перевірки (9)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

#14282829

Основна інформація

Назва АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
ЄДРПОУ 14282829
Адреса 04070, Київ, вул. Андрiївська, буд. 4
Дата державної реєстрації 23.12.1991
Середня кількість працівників 7 481
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: UA613000010000032005104101026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті JPMorgan Chase Bank N.A.
МФО: USD
Номер рахунку: СВIФТ: CHASUS33
Контакти
+38 (044) 231-46-61
Nataliya.Stepanchenko@fuib.com

Опис діяльності

Організаційна структура

Протягом 2020 року в загальнiй органiзацiйнiй структурi АТ "ПУМБ" вiдбулись наступнi змiни: - з 01.01.2020 р. функцiонує Департамент iнформацiйної безпеки; - з 02.03.2020 р. дiє Комiтет з питань управлiння непрацюючими активами АТ "ПУМБ"; - з 02.03.2020 р. здiйснено адмiнiстративне перепiдпорядкування Управлiння комплаєнс-контролю Головi Правлiння; - з 02.03.2020 р. дiє Центр монiторингу транзакцiй у загальнiй органiзацiйнiй структурi АТ "ПУМБ"; - з 02.03.2020 р. розформовано Управлiння аналiтики та iнформацiйної пiдтримки бiзнесу у загальнiй органiзацiйнiй структурi АТ "ПУМБ"; - з 16.03.2020 р. обрано Директора Департаменту фiнансового монiторингу АТ "ПУМБ" Горбенко Г.В. членом Правлiння Банку та тимчасово призначено вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу в Банку. Рiшенням Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем Нацiонального Банку України вiд 22.04.2020 р. № 194 вiд Горбенко Г.В. погоджено на посаду члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового монiторингу Банку;; - з 01.06.2020 р. здiйснено адмiнiстративне перепiдпорядкування Кредитної ради та Кредитного комiтету Правлiнню Банку; - з 23.10.2020 р. вiдбулося функцiональне перепiдпорядкування Вiдповiдального працiвника Банку за здiйснення фiнансового монiторингу Наглядовiй радi зi збереженням адмiнiстративного перепiдпорядкування Головi Правлiння Банку. При цьому Департамент фiнансового монiторингу безпосередньо пiдпорядковується Вiдповiдальному працiвнику Банку за здiйснення фiнансового монiторингу та адмiнiстративно - Головi Правлiння Банку; Iнформацiя щодо структурних змiн протягом 2020 року в мережi АТ "ПУМБ". Станом на 31.12.2020 року мережа вiддiлень Банку складається з 224 вiддiлень. З метою розвитку бiзнесу, розширення клiєнтської бази, полiпшення обслуговування клiєнтiв та пiдвищення ефективностi роботи мережi Банку протягом 2020 року: - вiдкрито 18 нових вiддiлень; - змiнено мiсцезнаходження 1 вiддiленя.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 7408 особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 16 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 314 особи. Фонд оплати працi в 2020 р. склав - 2 346 536 092,06 гривнi. Чисельнiсть працiвникiв АТ "ПУМБ" протягом звiтного перiоду збiльшилась на 275 чоловiк. Збiльшення чисельностi працiвникiв загалом пов'язана з вiдкриттям нових вiддiлень Банку. В порiвняннi з попереднiм роком фонд оплати працi збiльшився. Збiльшення фонду оплати працi вiдповiдає збiльшенню чисельностi персоналу протягом звiтного перiоду. Кадрова програма Банку, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. В 2020 роцi Банк спрямував зусилля на адаптацiю видiв та iнструментiв навчання працiвникiв вiдповiдно до ситуацiї, що була викликана пандемiєю вiрусу Covid19, та на збереження рiвня та якостi навчання та розвитку персоналу в умовах карантину. Окрема увага придiлялась розвитку у керiвникiв пiдроздiлiв Банку навичок управлiння вiддаленими та гiбридними командами та управлiння змiнами. Продовжено навчання керiвникiв Банку в багатомодульнiй Програмi розвитку керiвникiв "Школа менеджмента". В 2020 роцi програма розвитку налiчує 7 модулiв тренiнгiв для керiвникiв. 90% навчання було проведено в онлайн-форматi з використанням рiзних платформ та iнструментiв для вiддаленого формату навчання. Навчання проводилося на платформi дистанцiйного навчання за допомогою ZOOM, Teams, на внутрiшнiх та зовнiшнiх тренiнгах, семiнарах, курсах. Використовувались iнструменти мiкронавчання у виглядi комiксiв, вiдеоурокiв, iнфорграфiки, схем, бiзнес iгор та онлайн платформ. Для керiвникiв Банку рiзних рiвнiв проведено внутрiшню конференцiю та вiдкритий тренiнг iз залученням вiдомих українських та мiжнародних спiкерiв. В 2020 роцi продовжила роботу Програма з обмiну знаннями "Knowledge sharing", в якiй працiвники Банку, що мають внутрiшню експертизу, дiлилися своїми знаннями з колегами. Було проведено 6 майстер-класiв та декiлька тренiнгiв внутрiшнiми експертами Банку, популяризовано практику обмiну знаннями та навчання всерединi пiдроздiлiв Банку. Особлива увага придiлялась процесу адаптацiї нових працiвникiв Банку. Було започатковано проведення регулярних щомiсячних вебiнарiв для керiвникiв з адаптацiї нових спiвробiтникiв, розроблено допомiжнi матерiали з адаптацiї (пам'ятки, щоденники, тощо), проводились регулярнi опитування новачкiв та керiвникiв щодо процесу адаптацiї. В рамках проєкта Happy Office продовжено реалiзовувати заходи з метою пiдняття рiвня лояльностi працiвникiв до Банку. Проводились навчання з вивчення англiйської мови та регулярнi зустрiчi speaking club, марафони здорового образу життя та пiдтримки один-одного у вiддаленому режимi роботи, тематичнi челенджi та конкурси. В соцiальнiй мережi Банку та на порталi публiкувалась iнформацiя з life тематикою, яка допомагала колегам розважитись пiд час карантину: публiкувались вiдео екскурсiї країнами та музеями свiту, цiкавi посилання i поради про корисне проведення часу в колi сiм'ї. Також були проведенi вебiнари та публiкувались кориснi поради щодо методiв самовiдновлення та роботи зi стресом в перiод локдауну.

Участь у об'єднаннях

1. Найменування: Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України" Мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 72, 3 пiд'їзд, поверх 3, офiс 96. Опис дiяльностi та функцiї: НАБУ - недержавне непiдприємницьке неприбуткове договiрне об'єднання банкiв України. Основною метою (цiллю) дiяльностi Асоцiацiї є: - захист прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї; - представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, установами та iншими особами; - формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань функцiонування банкiвської системи, їх представництво та пiдтримка у вiдносинах з третiми особами; - сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного функцiонування банкiвської системи; - участь в розробцi державних програм розвитку банкiвської системи; - вирiшення конкретних завдань та спiльних проблем, що виникають у банкiвськiй сферi та впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї; - налагодження вiдносин з банками та банкiвськими об'єднаннями iнших країн; - створення позитивного iмiджу банкiвської системи України; - сприяння розвитку та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського сектору економiки України. Термiн участi: АТ "ПУМБ" є членом НАБУ з 2011 року. Позицiї в структурi об'єднання: Голова Правлiння Черненко Сергiй Павлович входить до складу Ради НАБУ. 2. Найменування: Європейська Бiзнес Асоцiацiя Мiсцезнаходження: 04071, Україна, м. Київ, вул. Андрiївський узвiз, будинок 1-А Опис дiяльностi та функцiї: ЄВА - недержавна, неурядова, неприбуткова органiзацiя, основна мета якої полягає у врегулюваннi важливих для iнвестицiйного клiмату України питань та покращення його на користь iндустрiї, суспiльства, економiки та країни в цiлому; спiльному забезпеченнi захисту iнтересiв iноземних / вiтчизняних iнвесторiв та побудовi взаємовiдносин з владними структурами. Мiсiя Асоцiацiї: - просувати етичнi та правовi стандарти ведення бiзнесу в Українi; - налагоджувати зв'язки мiж бiзнесовою та полiтичною спiльнотами; -представляти iнтереси членiв в полiтичних колах для покращення дiлового клiмату, базуючись на експертнiй думцi Асоцiацiї. Термiн участi: АТ "ПУМБ" є членом ЄВА з 2018 року. Позицiї в структурi об'єднання: представники Банку не входять до органiв управлiння ЄВА. 3. Найменування: Асоцiацiя "Українська спiлка учасникiв платiжного ринку" Мiсцезнаходження: 03057, Україна, м. Київ, вул. Смоленська, будинок 31-33 Опис дiяльностi та функцiї: Асоцiацiя "Українська спiлка учасникiв платiжного ринку" - недержавна, неурядова, неприбуткова органiзацiя, основна мета якої полягає у розвитку в Українi масових безготiвкових розрахункiв iз використанням спецiальних платiжних засобiв, вирiшеннi питань функцiонування та розвитку платiжних систем, проведеннi заходiв, спрямованих на популяризацiю безготiвкових розрахункiв iз використанням спецiальних платiжних засобiв в Українi, забезпечення взаємодiї з державними органами. Основними напрямами дiяльностi та завданнями Асоцiацiї є: - участь у процесах розвитку в Українi масових безготiвкових розрахункiв iз використанням спецiальних платiжних засобiв; - участь у вирiшеннi питань функцiонування та розвитку ПРОСТIР (НСМЕП) та iнших платiжних систем; - участь у проведеннi заходiв, спрямованих на популяризацiю безготiвкових розрахункiв iз використанням спецiальних платiжних засобiв в Українi; - сприяння розвитку спiвробiтництва ПРОСТIР (НСМЕП) з iншими платiжними системами; - сприяння розробленню та впровадженню нацiональних проектiв iз використанням технологiй ПРОСТIР (НСМЕП); - забезпечення iнформацiйної та методичної пiдтримки членiв Асоцiацiї "СУПР", членiв/учасникiв ПРОСТIР (НСМЕП) та iнших платiжних систем; - забезпечення iнформацiйної пiдтримки членiв Асоцiацiї "СУПР", членiв/учасникiв ПРОСТIР (НСМЕП) та iнших платiжних систем щодо питань безпеки безготiвкових розрахункiв iз використанням спецiальних платiжних засобiв; - сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї членiв Асоцiацiї "СУПР", членiв/учасникiв ПРОСТIР (НСМЕП) та iнших платiжних систем; - забезпечення взаємодiї з державними органами (Нацiональний банк України, Верховна Рада України, Кабiнет Мiнiстрiв України, Антимонопольний комiтет України, Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, Державна служба фiнансового монiторингу тощо) та представлення в державних органах iнтересiв членiв Асоцiацiї "СУПР" та їх клiєнтiв. Термiн участi: АТ "ПУМБ" є членом асоцiацiї з 2020 року. Позицiї в структурi об'єднання: представники Банку не входять до органiв управлiння асоцiацiї. 4. Найменування: Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем "ЄМА". Мiсцезнаходження: 02002, Україна, Київ, вул. Нiкольсько-слобiдська 2б, 5 (1) пiд'їзд, 15 поверх, офiс 177. Опис дiяльностi та функцiї: Асоцiацiя є добровiльним недержавним некомерцiйним неприбутковим об'єднанням. Метою дiяльностi Асоцiацiї є всебiчне сприяння розвитку зручних та безпечних безготiвкових платiжних iнструментiв i сервiсiв в Українi. Асоцiацiя працює для того, щоб зробити використання безготiвкових платiжних iнструментiв i технологiй при розрахунках i кредитуваннi в Українi невiд'ємним елементом фiнансової культури. Разом з регуляторними органами Асоцiацiя формує законодавчу й нормативну основу, що забезпечує можливiсть членам Асоцiацiї розбудовувати безпечну iнфраструктуру для випуску й обслуговування платiжних iнструментiв та пiдвищувати прибутковiсть власного бiзнесу, а споживачам платiжних послуг - безпечно, комфортно та з задоволенням використовувати платiжнi iнструменти для розрахункiв в Українi та за її межами. Асоцiацiя ЄМА переважно взаємодiє з членами мiжнародних платiжних системам й iнших систем, заснованими на використаннi платiжних карток, електронних засобiв платежiв, електронного середовища, що працюють по загальновизнаних мiжнародних або галузевих стандартах. Термiн участi: АТ "ПУМБ" є Членом Асоцiацiї з 1999 р. Позицiї в структурi об'єднання: АТ "ПУМБ" є одним iз засновникiв ЕМА. 5. Найменування: Mastercard International Incorporated. Мiсцезнаходження: 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577 USA. Офiс представництва Mastercard в Українi: 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52. Опис дiяльностi та функцiї: Mastercard - найбiльша у свiтi платiжна система, займається обслуговуванням фiнансових установ, фiзичних осiб i пiдприємств у бiльш, нiж 210 країнах i регiонах свiту. MasterCard International Inc. пропонує продукти для обробки платежiв, включаючи кредитнi, дебетовi, передплаченi, особистi, комерцiйнi, чiповi i безконтактнi карти, а також пропонує послуги з забезпечення безпеки i боротьбi з шахрайством. Термiн участi: АТ "ПУМБ" є членом Mastercard з 1997 р. Позицiї в структурi об'єднання: наразi АТ "ПУМБ" є принциповим членом у даному об'єднаннi. 6. Найменування: Visa International Service Association. Мiсцезнаходження: 900 Metro Center Blvd, Foster City, CA 94404. Офiс представництва в Українi: 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19/21. Опис дiяльностi та функцiї: Visa - це глобальна платiжна система, що надає споживачам, комерцiйним органiзацiям, банкам i державним установам можливiсть здiйснювати електроннi платежi. Загальний обсяг оборотiв по картках Visa складає 8,3 трильйона доларiв США. Карти Visa приймаються до оплати в торгових точках бiльше 200 країн свiту. Органiзацiя грає центральну роль в розробцi iнновацiйних платiжних продуктiв i технологiй, якi використовують 15 500 фiнансових органiзацiй (за даними на 31 березня 2019 року). У свiтi налiчується понад 3,4 млрд карт Visa за станом на 31.12.2018, якi приймаються до оплати в бiльш нiж в 53,9 мiльйонiв торгових точок. Термiн участi: АТ "ПУМБ" є членом Visa International S.A. з 1996р. Позицiї в структурi об'єднання: наразi АТ "ПУМБ" є принциповим членом у даному об'єднаннi. 7. Найменування: Priority Pass Ltd (ex. Priority Collection Ltd.). Мiсцезнаходження: PO Box 815, Haywards Heath, RH16 9LR, UK. Опис дiяльностi та функцiї: Вiдповiдно до Угоди з Priority Pass Ltd. АТ "ПУМБ" отримує право надавати своїм клiєнтам картки Priority Pass та вiдповiднi привiлеї. Дисконтна картка Priority Pass надає право користування VIP- залами аеропортiв 80 -ти країн свiту її власникам. Строк дiї картки - 1 рiк. Картка орiєнтована на привiлейованих клiєнтiв, якi здiйснюють частi подорожi закордон та користуються послугами VIP- залiв аеропортiв. Термiн участi: АТ "ПУМБ" є клiєнтом Priority Pass (ex. Priority Collection Ltd.) з 2007 р. 8. Нацiональна платiжна системи "Український платiжний простiр" (ПРОСТIР). Мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Iнститутська, 9 Опис дiяльностi та функцiї: Нацiональна платiжна система ПРОСТIР - це система роздрiбних платежiв, у якiй розрахунки за товари та послуги, отримання готiвки та iншi операцiї з нацiональною валютою здiйснюються за допомогою електронних платiжних засобiв, а саме платiжних карток ПРОСТIР. Платiжна система ПРОСТIР створена Нацiональним банком України. Термiн участi: АТ "ПУМБ" є членом ПРОСТIР з 25.06.2018 р. Позицiї в структурi об'єднання: представники Банку не входять до органiв управлiння платiжної системи. 9. Найменування: Асоцiацiя "Українська Нацiональна група Членiв i Користувачiв СВIФТ "УкрСВIФТ". Мiсцезнаходження: 04053, Україна, Київ, вул. Обсерваторна, 21А. Опис дiяльностi та функцiї: Недержавна, некомерцiйна асоцiацiя, що об'єднує юридичнi особи-користувачi СВIФТ в Українi, а також iншi iнституцiї, пов'язанi iз сферою фiнансових телекомунiкацiй. УкрСВIФТ взаємодiє з Радою Директорiв СВIФТ та консолiдує українську спiльноту користувачiв на засадах координацiї їхньої дiяльностi, поширення мiжнародного досвiду в сферi технологiй обмiну фiнансовою iнформацiєю, впровадження стандартiв наскрiзної обробки iнформацiї, вирiшення проблем, що стосуються мiжнародних та локальних фiнансових телекомунiкацiй. Термiн участi: не встановлений. Позицiї в структурi об'єднання: представники Банку не входять до органiв управлiння асоцiацiї. 10. Найменування: Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi". Мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, Воскресенська (вул. Ленiна), 30. Опис дiяльностi та функцiї: Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами та депозитарну дiяльнiсть. Асоцiацiя створена з метою захисту iнтересiв своїх членiв, власникiв цiнних паперiв та iнших учасникiв фондового ринку. Апарат Асоцiацiї приймає участь у створеннi та пiдготовцi проектiв законодавчих та нормативних актiв, а також проводить методологiчну роботу та надає консультацiйну пiдтримку членам Асоцiацiї. Вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi, Асоцiацiя на системному рiвнi проводить роботу в напрямку удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань здiйснення професiйної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, депозитарної дiяльностi, удосконалення саморегулювання, проведення iнформацiйних та публiчних заходiв. Термiн участi: Банк є членом АУФТ з 08.09.2009 року (реєстрацiйне свiдоцтво № 806), користується правами та виконує обов'язки, передбаченi Статутом об'єднання. Членство в об'єднаннi є бестроковим та припиняється у випадках, передбачених Статутом об'єднання. Позицiї в структурi об'єднання: представники Банку не входять до органiв управлiння асоцiацiї. 11. Найменування: Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (ПАРД). Мiсцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офiс 415. Опис дiяльностi та функцiї: ПАРД є професiйним об'єднанням на фондовому ринку України. Асоцiацiя заснована в 1996 роцi з метою представлення iнтересiв депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 2017 роцi ПАРД вкотре пiдтвердила статус саморегулiвної органiзацiї за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть та отримала статус об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, що провадять дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Метою дiяльностi ПАРД є: - захист iнтересiв членiв ПАРД; - сприяння здiйсненню членами ПАРД професiйної дiяльностi на фондовому ринку та покращення якостi надання фiнансових послуг; - розповсюдження та iмплементацiя передового мiжнародного досвiду в галузi фондового ринку, корпоративного управлiння та фiнансового монiторингу; - сприяння пiдвищенню рiвня iнвестицiйної привабливостi українського бiзнесу; - сприяння пiдвищення рiвня довiри у споживачiв фiнансових послуг, якi надають члени ПАРД; - розвиток iнфраструктури фондового ринку; - розроблення i затвердження обов'язкових для виконання членами ПАРД Правил (стандартiв) провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку, за винятком тих Правил (стандартiв), якi прямо встановленi законом, у тому числi шляхом установлення вимог до професiйної квалiфiкацiї працiвникiв ПАРД. Термiн участi: Банк є членом ПАРД за видом професiйної дiяльностi - депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв з 29.09.2009 року, членом ПАРД за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи перереєстрований 26.04.2019 року (свiдоцтво № 15/1), членом ПАРД за видом професiйної дiяльностi - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами з 26.04.2019 року (свiдоцтво № 15/1). АТ "ПУМБ" є членом ПАРД безстроково (членство в ПАРД припиняється у випадках, передбачених Положенням про членство в ПАРД). Позицiї в структурi об'єднання: представники Банку не входять до органiв управлiння асоцiацiї. 12. Найменування: АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЛIЗИНГОДАВЦIВ". Мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28. Опис дiяльностi та функцiї: Асоцiацiя "Українське об'єднання лiзингодавцiв створена в 2005 роцi як добровiльний союз професiйних учасникiв ринку лiзингу. Головною метою Асоцiацiї визначено завдання "сприяти розвитку вiдкритого i рiвнодоступного ринку оперативного i фiнансового лiзингу в Українi шляхом координацiї дiяльностi пiдприємств, що об'єдналися для захисту спiльних iнтересiв". В той же час проголошено, що об'єднання не слугуватиме досягненню будь-яких угод мiж її членами щодо розподiлу лiзингового ринку. Об'єднання є неприбутковою органiзацiєю. Термiн участi: АТ "ПУМБ" є членом УОЛ з 26.03.2019 р. Позицiї в структурi об'єднання: представники Банку не входять до органiв управлiння асоцiацiї.

Спільна діяльність

АТ "ПУМБ" протягом 2020 р. не здiйснював спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями пiдприємствами та установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом звiтного перiоду не надходило пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.

Облікова політика

Фiнансова звiтнiсть АТ "ПУМБ" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi на основi принципу первiсної вартостi, за винятком фiнансових iнструментiв та iнвестицiйної власностi, що визнаються за справедливою вартiстю, будiвель та предметiв мистецтва, що визнаються за переоцiненою вартiстю. Зазначенi основнi принципи облiкової полiтики застосовувались Банком послiдовно протягом всiх представлених звiтних перiодiв, якщо не було зазначено iнше. Основнi принципи облiкової полiтики наведенi у Примiтцi 4 до фiнансової звiтностi за 2020 рiк Суттєвi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики, наведенi у Примiтцi 5 до фiнансової звiтностi за 2020 рiк.

Продукція

Iнформацiя про основнi види послуг, що надає АТ "ПУМБ". АТ "ПУМБ" є унiверсальним банком, який вже двадцять дев'ять рокiв працює на українському фiнансовому ринку i обслуговує великi та середнi пiдприємства, пiдприємства малого та середнього бiзнесу, приватних осiб. Банк включено до групи найбiльших банкiвських установ країни згiдно з класифiкацiєю Нацiонального банку України. ПУМБ входить до ТОП-10 українських банкiв за ключовими фiнансовими показниками, такими як обсяги активiв, розмiр власного капiталу, обсягу коштiв корпоративних клiєнтiв, кредитного портфелю та обсягiв коштiв приватних клiєнтiв, та iнших. Вiдповiдно до Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" та на пiдставi отриманої банкiвської лiцензiй та письмових дозволiв ПУМБ здiйснює такi види дiяльностi: - приймає вклади (депозити) вiд юридичних та фiзичних осiб; - вiдкриває та супроводжує поточнi рахунки банкiв та клiєнтiв; - розмiщує залученi кошти вiд свого iменi та на власний ризик; - надає гарантiї, поручительства та iншi зобов'язання вiд третiх осiб; - надає послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв; - випускає, купує, продає i обслуговує чеки, векселi та iншi оборотнi платiжнi iнструменти; - випускає банкiвськi платiжнi картки i здiйснює операцiї з використанням цих карток; - здiйснює операцiї з валютними цiнностями; - здiйснює операцiї купiвлi та продажу цiнних паперiв вiд свого iменi та за дорученням клiєнтiв; - емiтує власнi цiннi папери; - здiйснює iнвестицiї у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; - здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи. Найбiльший дохiд у процентному доходi приносять кредити корпоративним та роздрiбним клiєнтам; у комiсiйному - дохiд вiд платiжних карток, вiд обслуговування кредитiв, зокрема за договорами спiвпрацi, вiд розрахункового обслуговування клiєнтiв, конверсiйних i касових операцiй. Також значний дохiд в операцiйний дохiд приносять чистi прибутки вiд операцiй з iноземними валютами (торговi операцiї та курсовi рiзницi). Iнформацiя про перспективнiсть надання АТ "ПУМБ" окремих послуг. Окремi послуги, перспективнiсть яких можна видiлити, - це digital-канали: iнтернет та мобiльний банкiнг, Viber-бот. У мобiльному додатку "ПУМБ Online" реалiзованi основнi функцiї, що дозволяють клiєнтам самостiйно 24/7 управляти своїми фiнансами з будь-якої точки свiту, без звернення у кол-центр або вiддiлення. Банкiнг в месенджерах Telegram i Viber дозволяє клiєнту самостiйно здiйснювати повний цикл обслуговування кредитного продукту. Також через банкiнг в месенджерах можна дiзнатися актуальний курс валют i поповнити мобiльний телефон, оформити електронний полiс страхування для автомобiлiв. Також перспективними є такi послуги: Платежi через термiнал самообслуговування. Це дає можливiсть як готiвкою, так i з пластикових карток виплатити кредит, поповнити мобiльний зв'язок рiзних операторiв, оплатити рахунки за Iнтернет та комунальнi послуги, здiйснити перекази в Українi та за кордоном. Фiнансовi операцiї здiйснюються за допомогою сенсорного екрану термiналу. Торговий еквайрiнг. Це послуга, що надається пiдприємству торгiвлi та сервiсу й надає можливостi клiєнту приймати платiжнi картки покупцiв для розрахунку за проданi товари або послуги. Факторинг. Це форма iнтегрування банкiвських операцiй, що передбачає придбання банком (фактором) у постачальника (продавця) права вимоги у грошовiй формi на дебiторську заборгованiсть покупцiв за вiдвантаженi їм товари (виконанi роботи, наданi послуги), з прийняттям ризику виконання такої вимоги, а також приймання платежiв. Призначення факторингу в сучасних умовах полягає у зменшеннi неплатежiв, прискореннi товарообороту й створеннi стабiльної системи фiнансового забезпечення виробничої сфери. Iнформацiя про залежнiсть вiд сезонних змiн. Банкiвськi продукти та послуги для клiєнтiв розробляються з урахуванням потреб, видiв дiяльностi та кон'юнктури фiнансового ринку. Протягом 2020 року обсяги наданих банкiвських операцiй для клiєнтiв нарощувалися та мали тенденцiю до збiльшення. Завдяки створенню широкого спектру продуктової лiнiйки, застосуванню маркетингових заходiв, банкiвськi продукти не схильнi до впливу сезонних змiн. Iнформацiя про основнi ринки збуту банкiвських продуктiв та основних клiєнтiв. Станом на 01.01.2021 рiк в Українi дiяло 74 банкiв, з них 33 банкiв - банки з iноземним капiталом. ПУМБ входить до групи банкiв з приватним капiталом та посiдає 7 мiсце за розмiром активiв. ПУМБ спiвпрацює з банкiвськими установами України та зарубiжжя, має широку мережу кореспондентських вiдносин з банками-кореспондентами iнших країн, позицiонує себе на ринку банкiвських послуг як унiверсальний банк, що надає широкий спектр послуг. Клiєнти мають доступ до широкої продуктової лiнiйки та ряду сервiсiв, серед яких: Iнтернет-банкiнг PUMB online, мобiльний банкiнг i транзакцiйний банкiнг, факторинг та документарнi операцiї. Клiєнтами Банку є бюджетнi установи, значна кiлькiсть приватних осiб та пiдприємств рiзних галузей економiки. Загальна кiлькiсть клiєнтiв станом на 01.01.2021 рiк перевищувала 2,6 млн осiб. ПУМБ - один iз провiдних українських банкiв. ПУМБ має диверсифiковану клiєнтську базу, активно спiвпрацює з усiма клiєнтськими сегментами, надає послуги корпоративним клiєнтам - провiдним державним та приватним пiдприємствам, представникам малого та середнього бiзнесу рiзних галузей економiки, приватним клiєнтам. Вагому роль у розширеннi клiєнтської бази вiдiграє картковий бiзнес. Наявнiсть широко розгалуженої мережi власних банкоматiв i приналежнiсть Банку до фiнансово-промислової групи сприяють залученню великої кiлькостi пiдприємств на обслуговування за зарплатними проєктами. ПУМБ орiєнтовано переважно на кредитування корпоративних клiєнтiв. За цiльовим спрямуванням переважають кредити у поточну дiяльнiсть. Активний розвиток карткового бiзнесу, зокрема, розширення продуктової лiнiйки для роздрiбних клiєнтiв, сприяє нарощенню обсягу кредитiв овердрафт, наданих приватним клiєнтам. Банк є принциповим членом мiжнародних платiжних систем Visa i MasterCard та працює на власному процесинговому центрi, який є одним iз найбiльших операторiв послуг у сферi емiсiї та обслуговування БПК (обслуговує понад 1 500 банкоматiв АТ "ПУМБ" i 17 банкiв-партнерiв, об'єднаних загальним брендом "Радiус"). ПУМБ має розвинуту регiональну мережу з єдиними стандартами обслуговування. Регiональна мережа ПУМБ охоплює всi регiони України та на 01.01.2021 рiк налiчує 218 вiддiлення i 6 регiональних центрiв, вiдiграє важливу роль у залученнi клiєнтiв та є основним каналом надання послуг клiєнтам банку. Найбiльша кiлькiсть структурних пiдроздiлiв налiчується в м. Києвi, Днiпропетровськiй, Донецькiй, Одеськiй, Запорiзькiй, Львiвськiй та Харкiвськiй областях. Головний офiс Банку знаходиться у м. Києвi. Iнформацiя про основнi ризики в дiяльностi АТ "ПУМБ", заходи щодо зменшення ризикiв. ПУМБ здiйснює регулярнi кроки, спрямованi на зниження уразливостi до iндивiдуальних ризикiв, включаючи кредитний, лiквiдностi, операцiйний, процентний, ринковий, комплаєнс-ризик та iншi. Внутрiшнiми нормативними документами регламентованi повноваження та обов'язки вiдповiдальних осiб/органiв, що знижує вплив внутрiшнiх чинникiв операцiйного ризику. Разом з тим, операцiйне середовище (у т.ч. регуляторна база) на фiнансовому ринку залишається складним, що може наражати ПУМБ на певнi ризики у процесi взаємодiї з основними контрагентами та контролюючими органами. Незважаючи на те, що ПУМБ кредитує переважно корпоративних клiєнтiв, клiєнтський кредитний портфель диверсифiкований за основними позичальниками. В свою чергу, портфель суб'єктiв господарювання диверсифiкований за видами економiчної дiяльностi. Певною мiрою чутливiсть до кредитного ризику пiдвищує валютна структура клiєнтського кредитного портфеля, оскiльки кредити, що надано у ВКВ, формують майже чверть портфеля, а окремi позичальники не мають валютних надходжень. Кредити, наданi у ВКВ позичальникам, що не мають валютних надходжень, в умовах валютно-курсових коливань є джерелом потенцiйних втрат. Серед заборгованостi, що списана за рахунок резервiв як безнадiйна до повернення, понад 60% - заборгованiсть за кредитами, наданими в iноземнiй валютi. Разом з тим, 0,25% валютної заборгованостi не несе ризикiв, оскiльки покривається резервами на 100%; 9,59% валютної заборгованостi покрито резервами частково. Решта заборгованостi, що формує 5,18% кредитного портфеля клiєнтiв, несе кредитний та валютний ризики. Частково кредитний ризик нiвелюється резервами, сформованими на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв. Рiвень резервування клiєнтського кредитного портфеля складає понад 12%. Питома вага 10 класу заборгованостi юридичних осiб та 5 класу заборгованостi фiзичних осiб у кредитному портфелi клiєнтiв становила 10,83%, проти 4,01% простроченої заборгованостi. В контекстi чутливостi ПУМБ до кредитного ризику, Банк наражається на ризик застави, що виражається у невисокiй лiквiдностi отриманого забезпечення i, вiдповiдно, може бути реалiзованим за цiною нижче ринкової, що не покриє всiх витрат, або ж ПУМБ буде змушений взяти на баланс нереалiзованi непрофiльнi активи, що знову ж таки несе додатковi витрати та невизначенiсть щодо продажу таких активiв у майбутньому за цiною, яка покриє всi витрати фiнансово-кредитної установи. Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi та майна, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя, станом на 01.01.2021 року становила 233.03 млн грн. Задовiльна якiсть кредитного портфеля та значний обсяг коштiв на поточних рахунках клiєнтiв (формують понад двi третини клiєнтського портфеля), а також прийнятний обсяг власних коштiв, iнвестованих в основнi засоби, нiвелюють чутливiсть до процентного ризику. Структура портфеля цiнних паперiв за емiтентами та низька чутливiсть до процентного ризику нiвелюють чутливiсть до ринкового ризику. Прийнятнi обсяг та структура високолiквiдних активiв та диверсифiкацiя ресурсної бази за основними кредиторами нiвелюють чутливiсть ПУМБ до ризику лiквiдностi. Разом з тим, чинниками, що пiдвищують чутливiсть ПУМБ до ризику лiквiдностi є значний обсяг коштiв на поточних рахунках клiєнтiв та збереження негативних тенденцiй в економiцi країни (спiльний чинник для банкiвської системи). ПУМБ притаманнi спiльнi ризики для банкiвської системи. Разом з тим, уразливiсть банкiвської установи до окремих ризикiв розцiнюється на iндивiдуальнiй основi, виходячи iз моделi внутрiшньої органiзацiї, активностi ПУМБ на окремих ринках, управлiння активними та пасивними операцiями, а також якостi вкладень i стабiльностi пасивної бази. Наразi чутливiсть ПУМБ до iндивiдуальних ризикiв є помiрною або низькою. Iнформацiя про канали збуту й методи продажу банкiвських продуктiв, якi використовує АТ "ПУМБ". З метою досягнення запланованих показникiв з продажу банкiвських продуктiв ПУМБ використовує рiзнi канали збуту продуктiв/послуг. У всiх 218 вiддiленнях мережi ПУМБ створенi зони самообслуговування з планшетами та платiжними термiналами, де клiєнти можуть самi здiйснювати банкiвськi операцiї. У касах банку є можливiсть зняття готiвки за карткою за допомогою безконтактних технологiй PayPass та PayWave. У всiх вiддiленнях надається безкоштовний Wi-Fi. Також для комфорту клiєнтiв-пiдприємцiв, Банк обладнує на їхнiх територiях територiально вiддаленi каси i точки B@W. Крiм того, Банк створює у вiддiленнях зони 24/7 з цiлодобовим доступом до банкiвських послуг. Також ПУМБ вводить у вiддiленнях посаду мiтер-грiтера, який зустрiчає клiєнтiв, навчає користуванню ПТКС та iнтернет-банкiнгом, консультує, допомагає зорiєнтуватися у вiддiленнi. У точках експрес-продажу ПУМБ можна отримати фiнансову консультацiю, а також оформити кредит на товар, кредит готiвкою та кредитну карту. У магазинах-партнерах, в тому числi iнтернет-магазинах, ПУМБ надає можливiсть отримати споживчий кредит. ПУМБ разом з партнерами-ритейлерами роблять покупки клiєнтiв доступнiшими завдяки цiкавим спiльним акцiям, а також можливостi покупки товарiв на виплат за умови оплати кредитною карткою. Постiйно зростає кiлькiсть користувачiв digital-каналiв: iнтернет та мобiльного банкiнгу, Viber-бота. У мобiльному додатку "ПУМБ Online" реалiзованi основнi функцiї, що дозволяють клiєнтам самостiйно 24/7 управляти своїми фiнансами з будь-якої точки свiту, без звернення у кол-центр або вiддiлення. Банкiнг в месенджерах Telegram i Viber дозволяє клiєнту самостiйно здiйснювати повний цикл обслуговування кредитного продукту. Також через банкiнг в месенджерах можна дiзнатися актуальний курс валют i поповнити мобiльний телефон, оформити електронний полiс страхування для автомобiлiв. Для досягнення високих показникiв з продажу банкiвських продуктiв Банк використовує такi маркетинговi iнструменти: рекламнi акцiї, персональнi продажi, перехреснi продажi, програми лояльностi, дисконтнi програми та пакетнi пропозицiї тощо. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть АТ "ПУМБ". Пандемiя коронавiрусу у 2020 роцi разом з карантинними заходами мали ефект у виглядi загального зниження бiзнес-активностi по економiцi України в цiлому, а також по банкiвському сектору зокрема. Однак вплив економiчної кризи на банкiвський сектор, у зв'язку зi свiтовою пандемiєю, є помiрно негативним. Банкiвська система України залишається стабiльною, зберiгає значний запас фiнансової стiйкостi та потенцiалу до кредитування. Низький рiвень розвитку кредитного та фондового ринку посприяв тому, що криза реального сектору майже не позначилася на стабiльностi фiнансового сектору. Ризики дестабiлiзацiї його були невисокими. Джерелом поширення кризи цього разу, на вiдмiну вiд всiх попереднiх криз, був не фiнансовий, а реальний сектор та сфера охорони здоров'я. Пандемiя прискорила потребу банкiв у нових технологiях. Зростає електронна комерцiя, симетрично зростає попит на онлайн-банкiнг. Банкiвська система успiшно проходить коронакризу, належним чином виконуючи свої функцiї. Банки увiйшли в перiод пандемiї без помiтних дисбалансiв, достатньо капiталiзованими та високолiквiдними, i за результатами 2020 року зберегли дохiднiсть, але без "дохiдних" рекордiв, як у минулi роки. Робота з оздоровлення та пiдвищення стiйкостi банкiвської системи, яка проводиться з 2015 року, дала беззаперечний позитивний результат. Основнi новини та змiни, якi вiдбулися у 2020 роцi: - Знижено облiкову ставку НБУ до рекордних 6%, що прискорило низхiдний тренд щодо вартостi фондування банкiв за рахунок гривневих депозитiв, процентнi ставки за якими рекордно знизились. - Запроваджено додатковi iнструменти пiдтримки лiквiдностi: можливiсть стандартного рефiнансування на бiльш тривалий перiод; запроваджено процентний своп; розширено перелiк iнструментiв для застави при наданнi стандартного рефiнансування; збiльшено частоту здiйснення аукцiонiв з пiдтримки лiквiдностi. - НБУ запровадив комплекс антикризових заходiв для пiдтримки банкiв пiд час нового посилення карантинних заходiв. У груднi 2020 року затверджено численнi заходи Постановою Правлiння НБУ. Зокрема, банкам дозволено продовжувати реструктуризацiю кредитiв позичальникiв, якi постраждали вiд обмежувальних заходiв (до 30.04.2021 р. для фiзосiб та 31.05.2021 р. для юросiб), не погiршувати клас позичальника з урахуванням iнформацiї з Кредитного реєстру до 29.04.2021 р., не проводити оцiнку та перевiрку стану заставного майна до 30.03.2021 р., вiдтермiнувати подання планiв вiдновлення дiяльностi, не включати до них перелiк критичних функцiй тощо. Також подовжено дiю тих антикризових заходiв, якi було ухвалено у 2020 роцi. - У 2020 роцi запрацював новий закон про фiнансовий монiторинг, який обмежив перекази без iдентифiкацiї платника i отримувача сумою 5 тис. грмвнiв. - Запроваджено державну пiдтримку кредитуванню. У 2020 роцi розпочато реалiзацiю програми щодо стимулювання кредитування малого та мiкробiзнесу шляхом впровадження компенсацiї частини вiдсоткової ставки за банкiвськими кредитами. - Iз серпня 2020 року почався тестовий перiод розрахунку коефiцiєнта чистого стабiльного фiнансування NSFR. Новий норматив NSFR, який визначає мiнiмальний рiвень лiквiдностi банку на горизонтi один рiк, стане обов'язковим для виконання з 01.04.2021 р. Банки повиннi будуть досягти 100%-го значення NSFR поступово, вiдповiдно до встановленого графiка (80% - з 01.04.2021 р.; 90% - з 01.10.2021 р.; 100% - з 01.04.2022 р.). Нормативу NSFR потрiбно буде дотримуватися в цiлому за всiма валютами, а також забезпечувати розрахунок та монiторинг NSFR окремо в нацiональнiй та iноземнiй валютi. Ключовi питання, яким НБУ придiлятиме особливу увагу: на макрорiвнi - збереження цiнової i фiнансової стабiльностi, вiдновлення економiки пiсля кризи; на мiкрорiвнi - прозорiсть структур власностi компанiй фiнансового сектору, якiсть їхнього корпоративного управлiння, а також дотримання законодавства у сферi захисту прав споживачiв та фiнансового монiторингу. Iнформацiя про рiвень впровадження нових технологiй, нових банкiвських продуктiв, їх становище на ринку. ПУМБ продовжує розвивати iнновацiйнi сервiси i пiклуватися про зручнiсть i комфорт своїх клiєнтiв. Приватнi клiєнти Банку мають можливiсть оплачувати покупки та послуги за допомогою смартфонiв через сервiс Android Pay, за допомогою годинникiв Garmin через сервiс Garmin Pay, а за допомогою iPhone SE, iPhone 6 i бiльш нових моделей та Apple Watch - через сервiс Apple Pay. ПУМБ один iз перших в Українi надав своїм клiєнтам з картками Mastecard можливiсть безконтактно оплачувати покупки за допомогою Mi Smart Band 5 NFC - модифiкацiї популярного фiтнес-браслета з функцiєю безконтактної оплати. Банк працює у сферi "швидкiсних" грошових переказiв "Money Gram", "Western Union" та "RIA". У 2020 р. Банк запровадив сервiс BankID. Запустив продукт страхування вiд шахрайства за банкiвськими картками, а також продукт страхування на випадок захворювання на Covid-19. Банк турбується про безпеку своїх клiєнтiв. Саме тому протягом року Банк запровадив нову систему безпеки Atlas на входi в мобiльний додаток, яка аналiзує поведiнку клiєнта та забезпечує додаткову безпеку користувачiв. Iнформацiя про конкуренцiю в банкiвському секторi. Структурнi перетворення в банкiвському секторi України на сучасному етапi викликають змiну умов конкурентного середовища та позначаються на рiвнi банкiвської конкуренцiї. Скорочення кiлькостi дiючих банкiв зумовили перерозподiл ринкової структури мiж основними учасниками конкурентних вiдносин i позитивно вплинули на подальший розвиток банкiвської системи. Модель фiнансової системи, яка сформувалась в українськiй економiцi, свiдчить про домiнування банкiвського сектору в її структурi. На основi зiставлення рiвнiв розвитку банкiвського та небанкiвського секторiв фiнансової системи встановлено, що рiвень конкуренцiї з боку небанкiвських фiнансових установ незначний. Динамiка розвитку рiзних сегментiв банкiвського сектору за формами власностi вказує на зростання впливу державного сектору в банкiвськiй системi України. В умовах кризового перiоду вiдбулось посилення загального рiвня концентрацiї структури вiтчизняної банкiвської системи за показниками депозитiв, доходiв, кредитiв та активiв загалом. Основними конкурентами Банку є: Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Найменування пiдприємства (пiдпорядкованiсть, органiзацiйно-правова форма) Мiсто 14360570 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" Київ 00032129 Акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" Київ 00032112 Акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" Київ 23697280 Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" Київ 14305909 Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" Київ 23494714 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" Київ 09807750 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" Київ 25959784 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" Київ 21685166 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП Банк" Київ До конкурентних переваг Банку вiдносяться: - диверсифiкована клiєнтська база, що дозволяє мiнiмiзувати фiнансовi ризики; - квалiфiкований персонал та значний накопичений досвiд; - наявнiсть розроблених бiзнес-процесiв продажу банкiвських продуктiв, що дозволяє обслуговувати значнi клiєнтськi потоки; - розвинута регiональна мережа з єдиними стандартами обслуговування; - високий рiвень автоматизацiї процесiв та технологiчнiсть Банку; - бренд та репутацiя; - отриманi мiжнароднi рейтинги.

Активи

Здiйснення iнвестицiй або придбання тих чи iнших активiв Банк проводить вiдповiдно до Стратегiї розвитку Банку. Фiнансування здiйснюється завдяки внутрiшнiм механiзмам, а саме коштам отриманими вiд операцiйної дiяльностi, проведення реiнвестицiї прибутку.

Основні засоби

До основних засобiв АТ "ПУМБ" належать основнi засоби виробничого та невиробничого призначення: будiвлi та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби, земельнi дiлянки, iнвестицiйна нерухомiсть та iншi. Всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй дiяльностi в повному обсязi, знаходяться за адресами Головного офiсу, регiональних центрах та безбалансових вiддiленнях. Сума iнвестицiй Банку у власнi основнi засоби та нематерiальнi активи за 2020 рiк склала 404 млн грн, план до кiнця 2023 року - понад 1,7 млрд грн. Плани вiдносно розширення або удосконалення основних засобiв та причини їх здiйснення також проводяться вiдповiдно до Стратегiї розвитку Банку та фiнансуються, використовуючи внутрiшнi механiзми. Плани iнвестицiй передбачають розширення мережi вiддiлень, АТМ, POS-термiналiв, iнвестицiї в IТ-технологiї для змiни бiзнес-процесiв. Впроваджуючи iнновацiйнi технологiї у бiзнес-процеси i обслуговування клiєнтiв, Банк пiдтримує "зеленi" стандарти та робить свiй внесок у збереження навколишнього середовища. Iнтернет-системи самообслуговування не тiльки зручнi для клiєнтiв, вигiднi для бiзнесу, а й сприятливо впливають на навколишнє середовище. Так, iнтернет-банкiнг "ПУМБ online 2.0" дозволяє економити клiєнтам час та кошти, i замiсть вiдвiдування вiддiлень пропонує широкий спектр послуг не виходячи iз дому. Це, в свою чергу, зменшує навантаження на вiддiлення Банку, що є суттєвою економiєю природних ресурсiв та енергiї, якi потрiбнi були б для органiзацiї та роботи вiддiлень. У 2020 роцi у зв'язку з карантинними обмеженнями ПУМБ перевiв працiвникiв головного офiсу на дистанцiйну роботу. Це дозволило скоротити витрати на утримання офiсу, друк документiв, споживання електроенергiї. Працiвники Банкуодня докладають зусиль задля збереження навколишнього середовища: застосовують принципи "Зеленого офiсу", економно витрачають енергоресурси, папiр, оптимально використовують обладнання, дотримуються процедур електронного документообiгу, збирають макулатуру, а також беруть участь в iнших екологiчних iнiцiативах. У 2020 роцi в Банку продовжилася замiна традицiйних джерел освiтлення на енергозберiгаючi, а також продовжилася iнтеграцiя полiтики економного використання електроенергiї. В результатi застосування нових енергозберiгаючих технологiй в офiсних примiщеннях скорочується споживання електроенергiї, зменшується витрата води, а також активно проходить збiр на переробку паперу та утилiзацiї вторинної сировини. Крiм того, протягом року ПУМБ передав на утилiзацiю в iншi органiзацiї всi небезпечнi вiдходи.

Проблеми

Банк здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, iнфляцiєю та дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi. Пiсля значного економiчного погiршення в 2014 i 2015 роках, нинiшня полiтична та економiчна ситуацiя в Українi залишається нестабiльною, але спостерiгається позитивна динамiка макроекономiчних показникiв. У 2020 роцi український уряд продовжує здiйснювати всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформування судової системи з метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. Стабiлiзацiя економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких вживає уряд, та забезпечення безперервної фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв та мiжнародних фiнансових установ. Пандемiя коронавiрусу у 2020 роцi разом з карантинними обмеженнями мали негативний вплив на банкiвський сектор. За пiдсумками 2020 року iнфляцiя сягнула центральної точки цiльового дiапазону 5% + 1 в.п., закладеного основними засадами грошово-кредитної полiтики на 2020 рiк та середньострокову перспективу. Упродовж року iнфляцiя переважно перебувала нижче цiльового дiапазону. Низькi темпи зростання цiн зумовлювалися негативним впливом пандемiї коронавiрусу та карантинних обмежень на економiчну активнiсть та споживання. Падiння свiтових цiн на енергоносiї, а також зниження попиту на непершочерговi товари i послуги пiдтримували низький рiвень iнфляцiї. Послаблення гривнi позначалося на споживчих цiнах з певним часовим лагом. З огляду на суттєве послаблення iнфляцiйного тиску та скорочення дiлової активностi упродовж першої половини року, НБУ пом'якшував монетарну полiтику з метою сприяння вiдновленню економiки i водночас повернення iнфляцiї до цiлi. Завдяки монетарнiй пiдтримцi НБУ, яка сприяла здешевленню фiнансових ресурсiв i фiскальним стимулам уряду, якi пiдтримали внутрiшнє споживання, економiка почала вiдновлюватися у III кварталi 2020 року. В умовах динамiчного вiдновлення свiтової та української економiки iнфляцiя прискорилася наприкiнцi року. Iнфляцiйна цiль була досягнута другий рiк поспiль в рамках режиму iнфляцiйного таргетування для забезпечення помiрної iнфляцiї на рiвнi середньострокової цiлi 5%. На подив банкiвський сектор не став фактором посилення економiчноi нестабiльностi, а навпаки, виступив пiдтримкою для економiчних агентiв (зокрема кроки з реструктуризациї кредитiв позичальникам, якi зазнали тимчасових фiнансових труднощiв через пов'язанi з пандемiєю обмеження). Протягом року фiнансовий стан банкiв погiршився, проте менш вiдчутно, нiж очiкувалося навеснi 2020 року. Прибуток банкiвського сектору України в 2020 роцi є на 31% нижчими, нiж роком ранiше, i склав 41 млрд грн. ПУМБ став кращим за показником прибутковостi серед банкiв з приватним капiталом, та посiв четверте мiсце в загальному рейтингу банкiв, поступившись лише державним Приватбанку та Ощадбанку, а також "Райффайзен Банк Аваль". Банкiвська система лишається прибутковою, однак у 2020 роцi темпи росту операцiйного доходу були нижчими за темпи зростання витрат (3% проти 13% вiдповiдно). Вiдрахування до резервiв сектору за рiк збiльшилися у 2,8 рази, тобто до 29,9 млрд грн. Доля комiсiйного доходу в загальнiй структурi доходiв збiльшилася на 3% i становить 28%. У 2020 роцi показники роздрiбного бiзнесу в нацiональнiй валютi перевищили значення докризового 2013 року. Таким чином, на кiнець 2020 року об'єм нетто кредитiв фiзичним особам склав майже 145 млрд грн, що на 5% вище за аналогiчний показник 2019 року. Обсяг кредитiв зрiс бiльш нiж на 7 млрд грн, а ключовими напрямками розвитку в 2020 роцi залишаються готiвковi кредити i кредитнi картки. В сегментi зберiгається висока конкуренцiя, все бiльше уваги придiляють нецiновим параметрам, таким як, швидкiсть прийняття рiшення, якiсть обслуговування та наявнi програми лояльностi. Обсяг коштiв приватних осiб у нацiональнiй валютi за пiдсумками 2020 року також досяг 396 млрд грн проти 314 млрд грн на кiнець 2019 року. Таким чином, за рiк портфель вирiс на 26% (+81 млрд грн). 64% пасивiв фiзичних осiб у нацiональнiй валютi зосередженi на рахунках державних банкiв. Розмiр нетто кредитiв юридичним особам у нацiональнiй валютi на кiнець 2020 року складав 241 млрд грн. Подальша ситуацiя у банкiвськiй системi буде залежати не тiльки вiд ступеня їх дiлової активностi, а й вiд стану економiки України.

Фінансова політика

З метою забезпечення виконання власних зобов'язань та зобов'язань клiєнтiв, ПУМБ впровадив полiтику, спрямовану на утримування лiквiдних активiв на рiвнi, достатньому для покриття будь-якого незапланованого вiдтоку частини клiєнтських депозитiв як профiлактичну мiру для запобiгання погiршення у економiчнiй ситуацiї, зокрема шляхом формування, так званої "подушки лiквiдностi" (внутрiшнiй норматив ВЛА2). Для оцiнки достатностi вторинної подушки лiквiдностi банк використовує методику розрахунку мiнiмально необхiдного рiвня вторинної лiквiдностi для 3-х сценарiїв стресових вiдтокiв легкий, середнiй та важкий. Сценарiї сформовано на основi власної статистики вiдтокiв клiєнтських коштiв. За результатами стрес-тестування ризику лiквiдностi станом на 31.12.2020 року сформована Банком подушка вторинної лiквiдностi покриває стресовi вiдтоки за 3-ма сценарiями ведення бiзнесу. Для оцiнки ризикiв лiквiдностi ПУМБ використовує геп-аналiз та прогноз очiкуваних грошових потокiв строком до одного року. Крiм того, ПУМБ оцiнює лiквiднiсть та управляє нею на основi певних нормативiв лiквiдностi, встановлених НБУ. Здатнiсть ПУМБ погашати свої зобов'язання залежить вiд його здатностi отримати еквiвалентну суму активiв протягом того ж самого перiоду. Наявний обсяг лiквiдних активiв дозволить ПУМБ вести стабiльну дiяльнiсть навiть у ситуацiї можливого часткового вiдтоку депозитiв клiєнтiв у разi подальшого погiршення економiчної ситуацiї. Керiвництво Банку вважає, що попри суттєву частку коштiв клiєнтiв, що погашаються на вимогу, диверсифiкацiя таких коштiв за кiлькiстю та типом вкладникiв, а також досвiд, накопичений ПУМБ за попереднi перiоди, вказують на те, що цi кошти формують довгострокове та стабiльне джерело фiнансування дiяльностi Банку. У 2021 роцi для фiнансування своєї дiяльностi, достатностi робочого капiталу та лiквiдностi Банк планує: " збiльшення коштiв корпоративних клiєнтiв; " збiльшення коштiв роздрiбних клiєнтiв. Якiсть власного капiталу АТ "ПУМБ" задовiльна, показник адекватностi регулятивного капiталу прийнятний. Показник адекватностi регулятивного капiталу станом на 31.12.2020 перевищує нормативне значення, встановлене НБУ в 1,8 рази (Н2 = 18,39%, при нормативному не менше 10%; середнє значення по банкiвськiй системi 21,98%). Потреби в додатковому збiльшенi капiталу не має. Враховуючи структуру зобов'язань Банку за строками, обсяг та частка високолiквiдних активiв є вагомими. Понад 65% активiв з високим рiвнем лiквiдностi формують вкладення в ОВДП та ощаднi (депозитнi) сертифiкати НБУ (62% станом на 31 грудня 2019 року). Кошти на коррахунку в НБУ пiдтримуються в обсязi, необхiдному для поточного обслуговування клiєнтiв та виконання власних зобов'язань. Переважну бiльшiсть строкових депозитiв на мiжбанку розмiщено у банках-нерезидентах iнвестицiйного класу. Показники лiквiдностi ПУМБ є прийнятними. Станом на кiнець 2020 року показники лiквiдностi Банку були вище нормативних значень, встановлених НБУ: - Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6 ) - 98% при встановленому мiнiмальному рiвнi 60%; - Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю (LCR): - за всiма валютами - 182% при встановленому мiнiмальному значеннi 100%; - в iноземних валютах - 261% при встановленому мiнiмальному значеннi 100%.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Станом на 31 грудня 2020 року Банк мав капiтальнi зобов'язання, передбаченi контрактами на придбання обладнання на суму 37 811 тис грн (на 31 грудня 2019 року - 15 485 тис грн). Керiвництво Банку вже видiлило необхiднi ресурси для виконання цього зобов'язання. Керiвництво Банку вважає, що майбутнi чистi доходи та фiнансування будуть достатнiми для виконання цих та iнших аналогiчних зобов'язань.

Стратегія подальшої діяльності

АТ "ПУМБ" прагне лишатися одним iз провiдних гравцiв банкiвського ринку України, перш за все, за якiстю надавних послуг, iнновацiйнiстю та технологiчнiстю, забезпечивши при цьому кращий в галузi економiчний ефект для акцiонерiв з точки зору зростання вартостi бiзнесу i повернення на iнвестований капiтал. ПУМБ - унiверсальний банк нацiонального масштабу i пропонує передовi фiнансовi продукти та послуги як юридичним, так i фiзичним особам. ПУМБ веде прозорий бiзнес i цiнує свою репутацiю. Головним принципом роботи ПУМБ є максимальна концентрацiя на клiєнтах i глибоке розумiння їхнiх потреб, а також побудова структури бiзнесу згiдно з кращими мiжнародними стандартами. Вiдповiдно до Стратегiї розвитку Банк здiйснить заходи щодо полiпшення системи управлiння бiзнесом, пiдвищення ефективностi бiзнес-процесiв. Важливим компонентом внутрiшнiх змiн буде пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв Банку. Реалiзацiя проєктiв iз внутрiшнього вдосконалення Банку має на метi пiдтримати розвиток комерцiйної дiяльностi, скоротити операцiйнi витрати та забезпечити жорсткий контроль рiзноманiтних ризикiв. Основна мета ПУМБ - стати Банком першого вибору для клiєнтiв. Для забезпечення досягнення цiєї мети ПУМБ має ясне бачення шляхiв розвитку, чiтку Стратегiю, професiйну команду, бездоганну репутацiю, сильний бренд та пiдтримку акцiонерiв.

R&D

ПУМБ - iнновацiйний банк, готовий випереджати ринок за технологiчнiстю. Банк впроваджує новi продукти i процеси в обслуговуваннi клiєнтiв, використовуючи як традицiйнi, так i альтернативнi канали надання фiнансових продуктiв i послуг. При цьому ПУМБ вдосконалює якiсть сервiсу i розробляє iндивiдуальнi рiшення для клiєнтiв, що дозволить збiльшити частку ринку в кожному з продуктових i клiєнтських сегментiв. Розвиток даного напряму нацiлений на досягнення поставлених Стратегiєю бiзнес-завдань i пiдтримку змiн до моделi управлiння, якi вимагають впровадження нових сучасних механiзмiв i якiсно iншого рiвня управлiнської iнформацiї. Витрати на розробки у 2020 роцi спрямованi на реалiзацiю затвердженої Стратегiї розвитку ПУМБ на українському банкiвському ринку. ПУМБ продовжує розвивати iнновацiйнi сервiси i пiклуватися про зручнiсть i комфорт своїх клiєнтiв. Потягом 2020 року ПУМБ: - перейшов на мiжнародний формат банкiвського рахунку IBAN; - у спiвробiтництвi з Фондом розвитку пiдприємництва долучився до участi в державнiй програмi пiдтримки мiкро, малого пiдприємництва в Українi "Доступнi кредити 5-7-9%"; - впровадив функцiю "Єдиного вiкна" у Viber для користувачiв сервiсу "Валютнi торги"; - став першим банком-емiтентом, який почав використовувати оновлену програму Visa Secure, яка допомагає пiдвищити безпеку онлайн-транзакцiй; - став учасником Самiту лiдерiв Глобального договору ООН; - першим в Українi запровадив вiдкриття рахункiв онлайн для корпоративних клiєнтiв у рамках нової банкiвської програми пiдтримки малого бiзнесу - "Дамо кризi бiй"; - першим серед банкiв приєднався до онлайн-платформи "Факторинг Хаб"; - увiйшов до рейтингу "Банки 2020 року", органiзований "Фiнансовим клубом" та видавництвом "Юридична практика", отримавши в категорiї "Банки з приватним українським капiталом серед великих банкiв" вiдзнаки в номiнацiях "Прибутковий банк", "Корпоративний банк", "Ощадний банк для бiзнесу". Одним з прiоритетiв роботи ПУМБ залишається розвиток продуктiв i послуг для пiдприємств малого та середнього бiзнесу. Мiсiєю ПУМБ є надання клiєнтам високоякiсних банкiвських послуг, бездоганного сервiсу, що постiйно вдосконалюється, та iндивiдуального пiдходу. ПУМБ постiйно вдосконалює бiзнес-процеси, впроваджує найновiшi технологiчнi рiшення, пiдвищує рiвень сервiсу та якiсть продуктiв. ПУМБ постiйно прагне пiдвищення якостi послуг, що надаються клiєнтам. ПУМБ дотримується високих стандартiв в галузi забезпечення гiдних i безпечних умов працi для спiвробiтникiв, розвитку їх професiйних якостей. Перший Український здiйснює свою дiяльнiсть, дотримуючись принципiв сумлiнних трудових практик i поваги прав людини. Серед спiвробiтникiв Банку - економiсти i фiнансисти, люди iнтелектуальних i творчих професiй, що працюють в офiсах, а з 2020 р. ще й вiддалено, вiддiленнях, точках продажiв. Спiвробiтники - головний актив Банку, запорука сталого розвитку фiнансової установи. У банку дiє Колективний договiр, який гарантує захист прав i iнтересiв кожного спiвробiтника ПУМБ. Всi мають рiвнi права i можливостi незалежно вiд статi, раси, вiку, мiсця проживання, релiгiї та полiтичних переконань. ПУМБ продовжував традицiйно iнвестувати в пiдвищення рiвня безпеки робочих мiсць, збереження життя i здоров'я спiвробiтникiв. Банк проводив лабораторнi дослiдження робочих мiсць на наявнiсть шкiдливих факторiв, попереднi i перiодичнi медичнi огляди працiвникiв, фiнансував проведення iдентифiкацiї будiвель щодо визначення потенцiйної небезпеки об'єкта, проведення експертизи на вiдповiднiсть нових вiддiлень, що вiдкриваються, правилам пожежної безпеки, передрейсового медичного огляду водiїв автотранспорту i багато iншого. Розвиток спiвробiтникiв - одне з головних стратегiчних напрямкiв. Банк навчає своїх спiвробiтникiв дистанцiйно, на тренiнгах, семiнарах, майстер-класах та воркшопах. Пiдвищуючи рiвень знань i умiнь, нашi колеги можуть реалiзовувати бiльш складнi проєкти i завдання, тим самим посилюючи свої компетенцiї i розвиваючи банк. Для новачкiв Банк пропонує навчання, що дозволяє швидко адаптуватися i з легкiстю виконувати свої новi обов'язки. Працiвникам зi стажем, щоб розкрити свiй потенцiал, можна разом з керiвником пiдiбрати навчальнi програми та проєкти, що надихають. Для прихильникiв новiтнiх технологiй в Банку реалiзується проект IT Drive. Спiвробiтники Департаменту iнформацiйних технологiй iнiцiюють i впроваджують iдеї щодо вдосконалення внутрiшнiх процесiв i досвiду клiєнтiв в користуваннi продуктами Банку. Керiвники Банку проходять навчання в "Школi менеджменту", починаючи вiд освоєння базових навичок керiвника до управлiння змiнами, проєктами. Тi спiвробiтники, яким є чим подiлитися з iншими, можуть пройти навчання в "Iнститутi внутрiшнього тренерства". Розробити i проводити тренiнги для своїх колег. У Банку дiє Кодекс корпоративної етики, який вiдображає основнi принципи корпоративної поведiнки та етичнi норми спiвробiтникiв АТ "ПУМБ". Кодекс грунтується на принципах чесностi та добропорядностi i визначає мiнiмальнi вимоги до поведiнки працiвника Банку. Кодекс корпоративної етики Банку покликаний допомогти кожному спiвробiтнику отримати уявлення про iдеологiю i систему цiнностей Банку, його корпоративнiй культурi, встановленi етичнi норми поведiнки спiвробiтникiв, манеру спiлкування з колегами, клiєнтами та партнерами, вирiшувати складнi етичнi ситуацiї, запобiгати ситуацiї конфлiкту iнтересiв, що виникають у процесi роботи. ПУМБ розраховує на те, що всi спiвробiтники i представники Банку будуть керуватися найвищими стандартами особистої i професiйної доброчесностi у всiх аспектах своєї дiяльностi i дотримуватися всiх вiдповiдних законiв, правил, норм i принципiв роботи Банку. Нi за яких умов спiвробiтники не повиннi ставити пiд загрозу репутацiю Банку, а також принципи доброчесностi, навiть якщо це може принести потенцiйну вигоду Банку. Починаючи працювати в ПУМБ, кожен спiвробiтник несе вiдповiдальнiсть за свою поведiнку, включаючи дотримання законодавства, положень цього Кодексу корпоративної етики, корпоративних принципiв i внутрiшнiх документiв Банку. У своїй дiяльностi ПУМБ керується такими полiтиками: - Полiтика корпоративної соцiальної вiдповiдальностi АТ "ПУМБ", що закладає прiоритети та стандарти вiдповiдальностi Банку за вплив його рiшень та дiяльностi у сферi стiйкого розвитку суспiльства вiдповiдно до принципiв Глобального договору (UN Global Compact Principles) та вiдповiдно до мiжнародного стандарту ISO 26000:2010. - Полiтика управляння банкiвською безпекою, оскiльки забезпечення безпеки Банку є одним з напрямкiв його дiяльностi, що постiйно дiють в АТ "ПУМБ". - Полiтика iнформацiйної безпеки, оскiльки АТ "ПУМБ" є унiверсальним Банком, дiяльнiсть якого заснована на комерцiйних, роздрiбних та iнвестицiйно-банкiвських операцiях i здiйснення вказаної дiяльностi пов'язане з управлiнням iнформацiєю, яка є важливим ресурсом ПУМБ. Дiяльнiсть Банку залежить вiд забезпечення iнформацiйної безпеки. - Полiтика толерантностi до операцiйних ризикiв АТ "ПУМБ", в рамках якої прийнято Системи управлiння операцiйним ризиком (СУОР) та Системи внутрiшнього контролю (СВК) згiдно з якими у Банку особлива увага придiляється ризикам, якi управляються менеджментом Банку, а також толерантностi менеджменту по вiдношенню до зазначених ризикiв. СВК заснована на безперервному процесi, спрямованому на визначення ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю, для оцiнки характеру та розмiрiв даних ризикiв, а також ефективного управлiння ними. Особлива увага в зазначенiй Полiтицi придiляється толерантностi до операцiйних ризикiв фактору "Персонал" (навмисна та ненавмисна дiя) з метою забезпечення належного рiвня якостi виконання посадових обов'язкiв працiвниками Банку, захисту iнтересiв Банку, його клiєнтiв, а також третiх осiб. - Полiтика страхування майна та вiдповiдальностi АТ "ПУМБ", спрямована на зниження потенцiйних втрат Банку, якi можуть виникнути в результатi реалiзацiї ризикiв фундаментального характеру (стихiйних лих, пожеж, злочинiв тощо) по вiдношенню до яких страхування є оптимальним (якщо заходи, спрямованi на їхнє зниження, менш ефективнi, дорожчi страхування та у випадках, передбачених договорами, укладених Банком) чи обов'язковим методом зниження ризику.

Інше

ПУМБ зареєстровано НБУ в груднi 1991 року. В 2011 роцi до ПУМБ було приєднано ПАТ "Донгорбанк", у 2015 роцi - АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ". Банк має статус вiдповiдальної особи Банкiвської групи АТ "ПУМБ". Наразi до складу Групи входять: АТ "ПУМБ", ПрАТ "УАСК АСКА", ПрАТ "УАСК АСКА-ЖИТТЯ", ПрАТ "СК АСКО ДС". ПУМБ належить до групи найбiльших банкiв України та є унiверсальним банком, дiяльнiсть якого зосереджена на комерцiйних, роздрiбних й iнвестицiйно-банкiвських операцiях. Згiдно з лiцензiєю НБУ Банк може виконувати повний спектр банкiвських операцiй. АТ "ПУМБ" спiвпрацює з банкiвськими установами України та зарубiжжя, має широку мережу кореспондентських вiдносин з банками-кореспондентами iнших країн, позицiонує себе на ринку банкiвських послуг як унiверсальний банк, що надає широкий спектр послуг. Клiєнти мають доступ до широкої продуктової лiнiйки та ряду сервiсiв, серед яких Iнтернет-банкiнг PUMB online, мобiльний i транзакцiйний банкiнг, факторинг та документарнi операцiї. Регiональна мережа ПУМБ охоплює всi регiони України та налiчує 218 вiддiлення i 6 регiональних центрiв, вiдiграє важливу роль у залученнi клiєнтiв та є основним каналом надання послуг клiєнтам банку. Клiєнтами Банку є значна кiлькiсть приватних осiб та пiдприємств рiзних галузей економiки. Вагому роль у розширеннi клiєнтської бази вiдiграє картковий бiзнес. Банк є принциповим членом мiжнародних платiжних систем Visa i MasterCard та працює на власному процесинговому центрi, за допомогою якого обслуговує значну кiлькiсть карток iнших вiтчизняних банкiв. Наявнiсть широко розгалуженої мережi власних банкоматiв i приналежнiсть Банку до фiнансово-промислової групи сприяють залученню великої кiлькостi пiдприємств на обслуговування за зарплатними проєктами. Основу ресурсної бази формують кошти клiєнтiв. Також Банк має досвiд успiшної спiвпрацi з НБУ. У II пiврiччi 2020 року Банк залучив довгостроковi кредити рефiнансування вiд Нацiонального банку України на загальну суму 4 200 млн грн пiд забезпечення ОВДП. Обсяг клiєнтських коштiв за пiдсумками 2020 року збiльшився на 35%, прирiст коштiв фiзичних осiб склав 37,5%, корпоративних клiєнтiв - на 31,4%. Кошти банкiв представлено кредитом у нацiональнiй валютi та залишками на кореспондентських рахунках iнших банкiв, здебiльшого у ВКВ. З метою диверсифiкацiї ресурсної бази за джерелами, Банк залучав кошти вiд бюджетних та позабюджетних органiзацiй та вiд нерезидентiв. Крiм того, починаючи з 2016 року кошти залучалися шляхом розмiщення ощадних (депозитних) сертифiкатiв. Банк вчасно та у повному обсязi виконує зобов'язання перед кредиторами. В 2018 роцi було повернуто кошти, що залучалися на мiжнародних ринках, у т. ч. погашено власнi борговi цiннi папери, в II кварталi 2020 року - виконано зобов'язання за ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими Банком. Зазначене знизило питому вагу валютної складової у ресурснiй базi та, вiдповiдно, зменшило боргове навантаження на Банк в умовах валютно-курсових коливань. Ресурсна база, якiсть якої задовiльна, диверсифiкована за основними контрагентами, клiєнтський депозитний портфель - за основними вкладниками, а кошти суб'єктiв господарювання - за видами економiчної дiяльностi. Зазначене нiвелює чутливiсть до ризику лiквiдностi. Клiєнтський кредитний портфель та високолiквiднi активи є основними складовими активiв. Високолiквiднi активи переважно представлено високолiквiдними цiнними паперами, якi формують понад 29% валюти балансу, що забезпечує отримання доходiв за мiнiмального рiвня ризикiв. Кошти на кореспондентських рахунках, вiдкритих в iнших банках, здебiльшого розмiщено в банках-нерезидентах iнвестицiйного класу. Кошти на кореспондентському рахунку в НБУ пiдтримуються в обсязi, достатньому для поточного обслуговування клiєнтiв та виконання власних зобов'язань. Мiжбанкiвськi активнi операцiї представлено депозитом овернайт у ВКВ. У портфелi цiнних паперiв превалюють здебiльшого ОВДП в нацiональнiй валютi та депозитнi сертифiкати НБУ. ПУМБ орiєнтовано переважно на кредитування корпоративних клiєнтiв. За цiльовим спрямуванням переважають кредити у поточну дiяльнiсть. Активний розвиток карткового бiзнесу, зокрема, розширення продуктової лiнiйки для роздрiбних клiєнтiв сприяє нарощенню обсягу кредитiв овердрафт, наданих приватним клiєнтам. Диверсифiкацiя корпоративного кредитного портфеля Банку за видами економiчної дiяльностi є прийнятною. Клiєнтський кредитний портфель диверсифiкований за основними позичальниками. Питома вага валютної складової у клiєнтському кредитному портфелi протягом 2020 року мала тенденцiю до зниження. Наразi заборгованiсть у ВКВ формує менше чвертi портфеля. У розрiзi позичальникiв, що мають валютну заборгованiсть, переважають суб'єкти господарювання, у т. ч. позичальники, що входять до складу найбiльших. Вiдсутнiсть валютних надходжень у окремих позичальникiв пiдвищує чутливiсть Банку до валютного та кредитного ризикiв. Разом з тим, певний обсяг валютної заборгованостi не несе ризикiв, оскiльки покривається резервами на 100% або нiвелюється iншим чином. Заборгованiсть, що несе кредитний та валютний ризики, формує менше 6% кредитного портфеля клiєнтiв ПУМБ запроваджував кредитнi канiкули для портфеля активних кредитних карт, для кредитiв готiвкою та товарних кредитiв. Пiсля закiнчення тримiсячних канiкул за кредитними картами Банк оголосив про змiни в умовах кредитних канiкул та про поступове збiльшення обов'язкового платежу, щоб дозволити клiєнтам м'яко вийти з кредитних канiкул на колишнiй рiвень щомiсячної оплати. Для готiвкових та товарних кредитiв, за якими дiяли кредитнi канiкули, пропонувалося продовження початкового строку дiї кредитного договору на 3 мiсяцi з метою зменшення фiнансового навантаження за платежами пiсля закiнчення канiкул. З 14 серпня запроваджено повторнi кредитнi канiкули за кредитними картками термiном на 3 мiсяцi за iндивiдуальним зверненням клiєнта. Для пiдтримки клiєнтiв сегменту малого бiзнесу, якi зазнали найбiльшого впливу вiд введених обмежувальних заходiв, Банк, з урахуванням iндивiдуального пiдходу, приймав рiшення щодо реструктуризацiї кредитiв, зокрема перенесення строку погашення тiла кредиту та частини вiдсоткiв за користування кредитними коштами на наступнi 3-6 мiсяцiв рiвними частинами та/або пропонував пролонгацiю договорiв, термiн дiї яких закiнчувався. Всi рiшення приймалися Банком iндивiдуально, згiдно з запитами позичальникiв. У груднi 2020 року Нацiональний банк України ухвалив комплекс антикризових заходiв для пiдтримки банкiвського сектору та економiки на час запроваджених обмежувальних заходiв, у тому числi посиленого карантину. Банкам було рекомендовано реструктуризувати кредити позичальникiв, якi зазнали фiнансових труднощiв вiд запровадження обмежувальних заходiв та не можуть обслуговувати кредити. Зважаючи на вищевикладене та враховуючи списання й переуступку певного обсягу проблемної заборгованостi третiм особам, станом на початок поточного року питома вага 10 класу заборгованостi юридичних осiб та 5 класу заборгованостi фiзичних осiб становила менше 11%, проти 4% простроченої заборгованостi. З метою нiвелювання чутливостi до кредитного ризику значний обсяг коштiв було спрямовано на формування резервiв пiд активнi операцiї. Сформований резерв бiльше нiж на 12% покриває клiєнтський кредитний портфель. Разом з тим, зважаючи на загальнi ризики, якi наразi iснують у банкiвськiй сферi, вiрогiднiсть погiршення якостi клiєнтського кредитного портфеля у короткостроковiй перспективi є високою. Реалiзацiя ризикiв може зумовити необхiднiсть нарощення резервiв для покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв. Ситуацiя пом'якшується прийнятним рiвнем капiталiзацiї та високою ефективнiстю дiяльностi Банку. Ефективнiсть дiяльностi протягом аналiзованого перiоду була високою. ПУМБ генерує стабiльний позитивний грошовий потiк як за процентними активами, так i вiд комiсiйно-торговельної дiяльностi, що покриває операцiйнi витрати i резервування активних операцiй.

Посадові особи

Ім'я Посада
Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Сатнеrіnе Еlіzаветн Аnn Sтаlкеr) Член Наглядової ради - незалежний директор
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Лондонська Школа Економiки та Полiтичних Наук Лондонського Унiверситету, Великобританiя, спецiальнiсть: "Полiтика Свiтової Економiки"; Унiверситет Герiот-Ватт, Великобританiя (Heriot Watt University), спецiальнiсть: "Iноземнi мови (усн. та письм.)
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Партнер, Пiдроздiл з консультування щодо управлiння персоналом., PricewaterhouseCoopers, Федеративна Республiка Нiмеччина, 194 821 795
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З вересня 2014 - сiчень 2018 р., Independent Audit Ltd, Великобританiя, Робота над проектами (по контракту), iдентифiкацiйний код юридичної особи: 4373559. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: З лютого 2020 i дотепер, SDX Energy plc, невиконавчий директор, член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 11894102, мiсцезнаходження: W1G 8DP, Великобританiя, м. Лондон, Уэлбек-стрит, 38 З квiтня 2018 i дотепер, Independent Audit Ltd, Директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 4373559, мiсцезнаходження: EC3A 5AW, Великобританiя, м. Лондон, Holland House 1-4 Bury Street. З сiчня 2015 i дотепер, V.T.T.L Ltd, Директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 09391467, мiсцезнаходження: B76 9EE, Великобританiя, WEST MIDLANDS, SUTTON COLDFIELD, CURDWORTH HOUSE C/O SMITH ROOK ACCOUNTANTS, KINGSBURY ROAD, CURDWORTH. З березня 2011 i дотепер, DTEK Energy B.V., Член Наглядової ради, незалежний директор, Голова Комiтету з винагород, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 34334895, мiсцезнаходження: 1077XX, Нiдерланди, вул. Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол № 80) строком на три роки. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Горбенко Ганна Валеріївна Директор Департаменту фiн. монiторингу, член Правлiння, вiдповiд. працiвник за здiйсн. фiн.монiт. Ба
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 16.03.2020 - 16.03.2023
Освіта Вища: Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, спецiальнiсть: "Економiчна теорiя".
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Директор Департаменту фiнансового монiторингу., АТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 22 роки. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.01.2017 р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Директор Департаменту фiнансового монiторингу. З 16.03.2020 р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Директор Департаменту фiнансового монiторингу, член Правлiння, вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу Банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Загородников Артур Германович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.01.2019 - 31.12.2021
Освіта Вища: Горлiвський педагогiчний iнститут iноземних мовi iм. Н.К. Крупської, спецiальнiсть: Англiйська та нiмецька мови; Донецький нацiональний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси"; Унiверситет Шеффiлда, Магiстр дiлового адмiнiстрування
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Перший Заступник Голови Правлiння., ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", 00039002
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.11.2009 р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. З 20.12.2012 р. введений до складу Правлiння Банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Сюзан Гейл Байске (Susаn Gаіl Вuysке) Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1954 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища:Колумбiйський Унiверситет, США, "Полiтичнi науки (мала економiка)"; Школа цивiльних i мiжнародних вiдносин iм. Вудро Вiльсона, Прiнстонський Унiверситет, США, "Мiжнароднi вiдносини"; Мiддлберi-коледж, США, "Бакалавр гуманiтарних наук"
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Зовнiшнiй консультант Наглядової ради Банку., ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З травня 2012 - по липень 2016 р., "National Advisory Council of the Harriman Institute of Columbia University" (Нацiональна Дорадча Рада Iнституту Гаррiмана Колумбiйського Унiверситету), США, Член Ради. З квiтня 2012 - по травень 2020 р., ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", Росiйська Федерацiя, член Наглядової ради, Голова Комiтету з управлiння ризиками, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 1027800000140. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: З травня 2020 i дотепер, "НС Siauliu Bankas", член Наглядової ради, iдентифiкацiйни код юридичної особи - 112025254, мiсцезнаходження: LT-76348, Литва, м. Шяуляй, ул. Тильжес 149. З липня 2016 i дотепер, "National Advisory Council of the Harriman Institute of Columbia University" (Нацiональна Дорадча Рада Iнституту Гаррiмана Колумбiйського Унiверситету), Голова Ради, мiсцезнаходження: США, Нью-Йорк, NY 10027. З червня 2016 i дотепер, "America for Bulgaria Foundation" (Фонд "Америка для Болгарiї"), Директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 208076166, мiсцезнаходження: Болгарiя, м. Софiя. З листопада 2013 i дотепер, "CA Advans Sicar, SA", член Наглядової ради, незалежний директор, Голова Комiтету з аудиту та ризикiв, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 20052220204, мiсцезнаходження:L-1528, Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург, Центр Этуаль 11/13 Boulevard de la Foire. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол № 80) строком на три роки. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Черненко Сергій Павлович Голова Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2018 - 03.11.2021
Освіта Вища: Донецький державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть: "Мiжнароднi економiчнi вiдносини. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi"
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Виконуючий обов'язки Голови Правлiння., ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 24 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 29.11.2012 р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Голова Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Поважна Маргарита Вікторівна Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Донецький державний комерцiйний iнститут, спецiальнiсть: "Менеджмент у виробничiй сферi"
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Заступник фiнансового директора., АТ "СКМ", 31227326
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З квiтня 2005 - по червень 2019 р., ТОВ "СКМ СЕРВIС", Голова Ревiзiйної комiсiї, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 33554874. З листопада 2019 - по травень 2020 р., ТОВ "ПОРТIНВЕСТ", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 37200001. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: З жовтня 2009 i дотепер, АТ "СКМ", Фiнансовий директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 31227326, мiсцезнаходження: 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, 116-А. З травня 2019 i дотепер, ФК "ШАХТАР" (Донецьк), член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 00169816, мiсцезнаходження: 87524, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Сеченова, 71а. З березня 2018 i дотепер, ТОВ "ЛЕМТРАНС", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 30600592, мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 46-46А. З грудня 2013 i дотепер, ТОВ "ЕСТА ХОЛДИНГ", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 34435248, мiсцезнаходження: 07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, вул. Хмельницького Богдана, 1. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол № 80) строком на три роки. Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась.
Дугадко Ганна Олександрівна Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiлолог-германiст"; Донецький Нацiональний Унiверситет, спецiальнiсть: "Економiка"
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння., ЗАТ АБ "РАДАБАНК", 21322127
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв та обiймає на теперiшнiй час: З серпня 2009 i дотепер, АТ "СКМ", менеджер з розвитку бiзнесу, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 31227326, мiсцезнаходження: 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, 116-А. З травня 2016 i дотепер, ПрАТ "УАСК АСКА - Життя", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 24309647, мiсцезнаходження: 03186, Україна, м. Київ, вул. Авiаконструктора Антонова, буд. 5. З травня 2016 i дотепер, ПрАТ "УАСК АСКА", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 13490997, мiсцезнаходження: 69005, Україна, м. Запорiжжя, вул. Перемоги, 97-А. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол № 80) строком на три роки. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Курілко Сергій Євгенович Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Донецьке вище вiйськове полiтичне училище iнженерних вiйськ та вiйськ зв'язку (наразi заклад розформовано), спецiальнiсть: "Офiцер-полiтпрацiвник iнженерних вiйськ";Донецький Нацiональний унiверситет, спецiальнiсть: "Юрист"
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Директор., ТОВ "Час Закону", 35610432
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 42 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З вересня 2018 - по травень 2020 р., АО "КОНТИ-РУС", Росiйська Федерацiя, Голова Ради директорiв, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 1024600942959. З квiтня 2011 - липень 2016 р., АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ", Член Спостережної ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 26333064. З листопада 2010 - вересень 2018 АО "КОНТИ-РУС", Росiйська Федерацiя, Член Ради директорiв, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 1024600942959. З листопада 2010 - червень 2016 р., ТОВ "ЧАС ЗАКОНУ", Директор (за сумiсництвом), iдентифiкацiйний код юридичної особи - 35610432. З листопада 2010 - червень 2016 р., ТОВ "ПРIОРИТЕТ-К", Директор (за сумiсництвом), iдентифiкацiйний код юридичної особи - 35610448. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: З листопада 2008 i дотепер, АТ "ВО "КОНТI", Голова Наглядової ради iдентифiкацiйний код юридичної особи - 25112243, мiсцезнаходження: Україна, 85114, Донецька обл., м. Костянтинiвка, вул. Iнтернацiональна, 460. З серпня 2005 i дотепер, ТОВ "ЮФ "ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ", заступник директора, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 33703383, мiсцезнаходження: Україна, 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова,116-А. З липня 2017 i дотепер, KONTI CONFECTIONARY LIMITED, Директор (за сумiсництвом), iдентифiкацiйний код юридичної особи - 1854145, мiсцезнаходження: Британськi Вiргiнськi острови, 3136, Акара Бiлдинг, вул. Де Кастро, 24, Викхамс Кей 1, Род Таун, Тортола. З травня 2020 i дотепер, АО "КОНТИ-РУС", Член Ради директорiв, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 1024600942959, мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 305000, Курська обл., м. Курськ, Золота вулиця, 13. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол № 80) строком на три роки. Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась.
Васильєва Ганна Василівна Заступник Головного бухгалтера, Начальник вiддiлу методологiї та бухгалтерських контролiв
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 09.09.2020 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Державний вищий навчальний заклад "Унiверситет банкiвської справи", спецiальнiсть: "Фiнанси, банкiвська справа та страхування".
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу методологiї та бухгалтерських контролiв., АТ "ПУМБ", 14282829
Примітки 09.09.2020 р. на пiдставi наказу Голови Правлiння Банку вiд 09.09.2020 р. призначена на посаду заступника головного бухгалтера - Начальника вiддiлу методологiї та бухгалтерських контролiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 14.03.2015 р. - 01.04.2018 р., Фiлiя ПАТ "ПУМБ", Головний бухгалтер. з 02.04.2018 р. - 15.08.2018 р., ПАТ "ПУМБ", Заступник Головного бухгалтера - начальник вiддiлу методологiї та бухгалтерських контролiв. з 16.08.2018 р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Начальник вiддiлу методологiї та бухгалтерських контролiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Ансіс Грасманіс (Аnsіs Grаsмаnіs) Член Наглядової ради - незалежний директор
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Латвiйський Унiверситет, Латвiйська Республiка, спецiальнiсть "Математика".
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Керiвник вiддiлу кредитного менеджменту, Член Виконавчої ради., Swedbank AS, Латвiйська Республiка, 40003074764
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 32 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З травня 2017 - грудень 2019 р., VAS "Valsts Nekustamie Ipasumi" (Державне акцiонерне товариство "Державна нерухомiсть"), Латвiйська Республiка, Заступник Голови Невиконавчої ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 40003294758 З сiчня 2016 - жовтень 2016 р., "Swedbank Investment Management Company" AS (АТ "Iнвестицiйна управляюча компанiя Сведбанк" АС), Латвiйська Республiка, Член Ради без виконавчих повноважень, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 40003074764. З сiчня 2016 - жовтень 2016 р., SIA "Ektornet Real Estate Latvia", Латвiйська Республiка, Член Ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи 40103252163. З лютого 2012 - жовтень 2016 р., AS Swedbank Atklatais Pensiju Fonds (АТ "Вiдкритий пенсiйний фонд Сведбанк"), Латвiйська Республiка, Член Ради без виконавчих повноважень, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 40003074764. З серпня 2010 - жовтень 2016 р., Swedbank Ipasumi, SIA, Латвiйська Республiка), Член Ради. З липня 2010 - жовтень 2016 р., Swedbank AS, Латвiйська Республiка, Фiнансовий директор, Член Виконавчої Ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 40003074764. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: З лютого 2018 i дотепер, SIA Phonix, Старший консультант, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 40203126753, мiсцезнаходження: LV-2124, Латвiйська Республiка, Повiт Чекавас, волость Даугмале, Дзiнтарi, "Селiєшi". З жовтня 2017 i дотепер, Bank per Biznes, Член Невиконавчої ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 70062479, мiсцезнаходження: 10000, Республiка Косово, м. Приштина. RR. Укшин Хоти, нет. 128. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол № 80) строком на три роки. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Полещук Олена Олегівна Головний бухгалтер
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.02.2015 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Нацiональний аграрний унiверситет, спецiальнiсть: "Облiк i аудит"
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи заступник Головного бухгалтера., ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.02.2015 р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Головний бухгалтер. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Шаповалов Віталій Сергійович Заступник головного бухгалтера, Начальник Управлiння облiку, контролю та звiтностi
Рік народження 1984 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.03.2015 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Донецький Нацiональний Унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси".
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Начальник Управлiння облiку, контролю та звiтностi Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi., АТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.03.2015 р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Заступник Головного бухгалтера - начальник Управлiння облiку, контролю та звiтностi Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Рубай Себастіан Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.09.2020 - 29.09.2023
Освіта Вища: Кракiвська економiчна академiя (м. Кракiв, Республiка Польща), спецiальнiсть: "Фiнанси пiдприємств"
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння., ПАТ "Банк Ренесанс Капiтал", 2633306
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 29.09.2014 р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 23.07.2020 р. (Протокол № 345) повноваження Заступника Голови Правлiння продовжено до 29.09.2023 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Костюченко Тетяна Василівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.08.2019 - 01.08.2022
Освіта Вища: Київський ордена Ленiна державний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, спецiальнiсть: "Iсторiя"
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Директор Департаменту по роботi з персоналом., АТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.09.2013 р. - 18.05.2017 р. ПАТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. З 19.05.2017 р. - 31.07.2019 р. АТ "ПУМБ", Директор Департаменту по роботi з персоналом. З 01.08.2019 р. - i дотепер АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Попов Олег Миколайович Голова Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть:"Автоматика та телемеханiка"; Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси i кредит"
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Виконавчий директор., АТ "СКМ", 31227326
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З грудня 2019 - по сiчень 2020 року, ТОВ "ЛЕМТРАНС", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи -30600592. З травня 2016 - по квiтень 2019 року, АТ "ЛЮКС", Член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 32880322. З вересня 2014 - по серпень 2020 року, DTEK OIL&GAS B.V., Нiдерланди, Голова Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 34284942. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: З вересня 2020 i дотепер, DTEK OIL&GAS HOLDINGS B.V., Член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 78447208, мiсцезнаходження: 1077XX, Нiдерланди, м. Амстердам, вул. Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089. З сiчня 2020 i дотепер, ТОВ "ЛЕМТРАНС", Голова Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 30600592, мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 46-46А. З листопада 2018 i дотепер, SCM HOLDINGS LIMITED, Директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 222759, мiсцезнаходження: 3107, Кiпр, м. Лiмасол, вул. 28 Октоврiу, буд. 377 Собох Хаус, 1-й поверх Неаполi. З вересня 2014 i дотепер, DTEK MANAGEMENT B.V.Член Правлiння, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 59278153, мiсцезнаходження:1077XX, Нiдерланди, м. Амстердам, Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089. З вересня 2014 i дотепер, DTEK RENEWABLES B.V., Голова Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 58729011, мiсцезнаходження: 1077XX, Нiдерланди, м. Амстердам, вул. Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089. З липня 2014 i дотепер, Metinvest B.V., Член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 24321697, мiсцезнаходження:2514JS, Нiдерланди, м. Гаага, вул. Нассаулан, буд. 2А. З грудня 2011 i дотепер, ТОВ "ЕСТА ХОЛДИНГ", Член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 34435248, мiсцезнаходження: 07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, вул. Хмельницького Богдана, 1. З квiтня 2009 i дотепер, DTEK ENERGY B.V., Голова Наглядової ради- iдентифiкацiйний код юридичної особи - 34334895, мiсцезнаходження: 1077XX, Нiдерланди, вул. Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089. З квiтня 2006 i дотепер, ФК "ШАХТАР", Голова Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 00169816, мiсцезнаходження: 87524, Україна, Донецької обл., м. Марiуполь, вул. Сеченова, 71а. З сiчня 2006 i дотепер, АТ "СКМ", Генеральний директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 31227326, мiсцезнаходження: 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, 116-А. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано Головою Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол № 80) строком на три роки. Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась.
Єременко Федот Євгенійович Заступник Голови Правлiння з управлiння ризиками (CRO)
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.12.2019 - 19.12.2022
Освіта Вища: Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси"
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Керiвник Департаменту ризик- менеджменту., ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 17.12.2013 р. - 31.10.2018 р., АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. З 01.11.2018 р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння з управлiння ризиками (CRO). Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Магдич Сергій Борисович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 15.03.2019 - 14.03.2022
Освіта Вища: Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси."; Нацiональний унiверситет харчових технологiй Мiнiстерства освiти i науки, Кандидат економiчних наук
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Директор Департаменту корпоративного бiзнесу., АТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 14.03.2011 р. - 31.05.2016 р., ПАТ "ПУМБ", Директор Департаменту по роботi з великими корпоративними клiєнтами. З 01.06.2016 р. - 14.03.2019 р., АТ "ПУМБ", Директор Департаменту корпоративного бiзнесу. З 15.03.2019 р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Катанов Георгі Богомілов Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин (Унiверситет), Росiйська Федерацiя, спецiальнiсть: "Економiка"; Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин (Унiверситет), Росiйська Федерацiя, спецiальнiсть: "Фiнанси та кредит"; Гарвар
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Вiце-президент., ТОВ "Барклайс Капiтал" Росiйська Федерацiя, 1077762410351
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З сiчня 2014 - травень 2016 р., SCM ADVISORS (UK) LIMITED, Великобританiя, Заступник директора, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 8275848. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: З травня 2016 i дотепер, SCM ADVISORS (UK) LIMITED, Директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 8275848, мiсцезнаходження: B3 3AX, Великобританiя, м. Бирмингем, вул. CHAMBERLAIN SQUARE CS, 1. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол № 80) строком на три роки. Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась.
Косенко Наталія Феліксівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.01.2019 - 31.12.2021
Освіта Вища: Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси та кредит"
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Голова Правлiння., ПАТ "Донгорбанк", 20365318
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.07.2011р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Скалозуб Леонід Павлович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.05.2017 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Одеський державний унiверситет iм. I.I. Мечникова,Юрист; Одеський iнститут народного господарства, Економiст; Вiдокремлений структурний пiдроздiл "Iнститут iнтелектуальної власностi Нацiонального унiверситету "Одеська юридична академiя" в м. Києвi,
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Керiвник Департаменту безпеки., ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 05.03.2013 р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. З 19.05.2017 р. введенний до складу Правлiння Банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Міхов Валентин Любоміров (Міноv Vаlеnтіn Luвоміrоv) Член Наглядової ради - незалежний директор
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин МЗС СРСР, Росiйська Федерацiя, спецiальнiсть: "Мiжнароднi економiчнi вiдносини"; IНСЕАД Школа бiзнесу для свiту, Францiя, спецiальнiсть: "Магiстр дiлового адмiнiстрування"
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, Sberbank Sarajevo, Боснiя i Герцеговина, 01907883
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З липня 2016 - серпень 2017 р., "Sberbank Europe AG", Республiка Австрiя, Старший радник Голови Правлiння, iдентифiкацiйний код юридичної особи - ATU 55795009. З лютого 2015 - липень 2016 р., "Sberbank Europe AG", Республiка Австрiя, Операцiйний директор, член Правлiння, iдентифiкацiйний код юридичної особи - ATU 55795009. З жовтня 2013 - червень 2017 р., ПАТ "ВiЕс Банк", Україна, Голова Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 19358632. З квiтня 2012 - травень 2017 р., "Sberbank Hungary Zrt.", Угорщина, Член Наглядової ради. З липня 2012 - травень 2017 р., "Sberbank Slovenia", Республiка Словенiя, Член Наглядової Ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - SI5496527 З липня 2012 - липень 2016 р., "Sberbank Europe AG", Республiка Австрiя, Член Правлiння (по контракту), iдентифiкацiйний код юридичної особи - ATU 55795009. Посада, яку обiймає на теперцiшнiй час: З травня 2017 р. i дотепер, ТОВ "Валор Адвайзерс" ("Valor Advisors Ltd"), керуючий партнер, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 204708828, мiсцезнаходження: Республiка Болгарiя, м. Софiя, р-н Средец, бул. Цар Освободител, 21, ет. 3. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол № 80) строком на три роки. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Школяренко Костянтин Олександрович Заступник Голови Правлiння - фiнансовий директор
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.07.2019 - 04.07.2022
Освіта Вища: Донецький Нацiональний Унiверситет, спецiальнiсть: "Мiжнародна економiка"
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння., АТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.07.2011 р. - 04.07.2019 р., АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. З 04.07.2019 р. i дотепер, АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння-фiнансовий директор. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.

Ліцензії

Дата  
8 06.10.2011 Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 06.10.2011
Опис Термiн дiї банкiвської лiцензiї на право здiйснення банкiвських операцiй необмежений. У зв'язку iз набранням чинностi Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй № 8-2 вiд 12.02.2015 р., що видана Нацiональним банком України та додаток до лiцензiї з 07.02.2019 р. втратили чиннiсть. Банк здiйснює валютнi операцiї на пiдставi банкiвської лiцензiї №8 вiд 06.10.2011 р.
Серiя АЕ 294710 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної установи. Строк дiї лiцензi - з 12.10.2013, термiн дiї - необмежений.
Серiя АЕ 294711 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме дiяльностi iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування. Строк дiї лiцензi - з 12.10.2013, термiн дiї - необмежений.
Серiя АЕ 294712 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме дiяльностi iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв. Строк дiї лiцензi - з 12.10.2013, термiн дiї - необмежений.
Серiя АЕ 294728 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, дiяльностi з торгiвлii цiнними паперами, а саме брокерської дiяльностi. Строк дiї лiцензi - з 22.10.2014, термiн дiї - необмежений.
Серiя АЕ 294729 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, дiяльностi з торгiвлii цiнними паперами, а саме дилерської дiяльностi. Строк дiї лiцензi - з 22.10.2014, термiн дiї - необмежений.
Серiя АЕ 294730 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, дiяльностi з торгiвлii цiнними паперами, а саме андерайтингу. Строк дiї лiцензi - з 22.10.2014, термiн дiї - необмежений.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Континент-Престиж" #33826067
Адреса 49044, Україна, м. Днiпро, б-р. Катеринославський, буд. 2, оф. 610
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 7323870, -
Примітки ТОВ "Континент-Престиж" надає Банку юридичнi послуги по стягненню заборгованостi з боржникiв Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮБ "Траст-Iнвест" #40271662
Адреса 49026, Україна, м. Днiпро, вул. Калинова, буд.60-62
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 7323870, -
Примітки ТОВ "ЮБ "Траст-Iнвест" надає Банку юридичнi послуги по стягненню заборгованостi з боржникiв Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "ЕЛ СI ЕФ" #38602864
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 47, оф. 6
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 5025523, -
Примітки ТОВ "Юридична фiрма "ЕЛ СI ЕФ" надає Банку юридичнi послуги по стягненню заборгованостi з боржникiв Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична компанiя "Еврiс" #41328054
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (097) 655 40 00, -
Примітки ТОВ "Юридична компанiя "Еврiс" надає Банку юридичнi послуги по стягненню заборгованостi з боржникiв Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридичне бюро "ЕЛ СI ЕФ" #36691114
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 13/2Б
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 455 88 87, -
Примітки ТОВ "Юридичне бюро "ЕЛ СI ЕФ" надає Банку юридичнi послуги по стягненню заборгованостi з боржникiв Банку.
Асоцiацiя "УкрЕксПроБуд" #25194844
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 2
Діятельність 74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.
Ліцензія
№ Сертифiкат № 977/18
Фонд державного майна України
з 17.12.2018
Контакти (044) 413 18 19, -
Примітки Асоцiацiя "УкрЕксПроБуд", як суб'єкт оцiночної дiяльностi, надає Банку послуги з проведення незалежної експертної оцiнки балансових об'єктiв АТ "ПУМБ", що знаходяться в роботi Департаменту проблемних активiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг" #31752402
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Межигiрська, 1
Діятельність 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Ліцензія
№ Свiдоцтво № 6
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.04.2012
Контакти ((044) 490 25 50, (044) 490 25 54
Примітки ТОВ "Кредит- рейтинг" надає Банку послуги з визначення кредитного рейтингу (рейтингу фiнансової стiйкостi) Банку та надiйностi банкiвських вкладiв.
Fitch Ratings #00000000
Адреса 10004, США, New York, 33 Whitehall St.
Діятельність Присвоєння рейтингiв
Ліцензія
№ №198
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 22.02.2006
Контакти +1 212 908 0500, +1 212 908 0500
Примітки Рейтинговое агентство Fitch Ratings надає Банку послуги з визначення мiжнародного рейтингу дефолту эмитента.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585 42 40, -
Примітки ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" надає клiринговi послуги АТ "ПУМБ" на фондовому ринку. Виключною компетенцiєю Розрахункового центру є проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г
Діятельність Центральний депозитарiй
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 591 04 04, -
Примітки ПАТ "НДУ", як Центральний депозитарiй, на пiдставi договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв №ОВ-2001 вiд 18.11.2013 надає АТ "ПУМБ" послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, а також виплати доходiв за цiнними паперами. ПАТ "НДУ" з 12 жовтня 2013 року дiє без лiцензiї вiдповiдно до Закону України та набув статусу Центрального депозитарiю з 01.10.2013 р. (рiшення НКЦПФР №2092).
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Ліцензія
№ Рiшення №138
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 05.03.2019
Контакти (044) 277 50 00, (044) 277 50 01
Примітки АТ "Фондова бiржа ПФТС" надає Банку послуги з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами на фондовiй бiржi.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд.30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ Рiшення №146
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 15.03.2018
Контакти (044) 537 62 12, -
Примітки ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" надає Банку послуги з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами на фондовiй бiржi.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ" #31032100
Адреса 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, 32/2, поверх 17
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ Сертифiкат № 2397
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044) 490 55 07, (044) 490 55 08
Примітки Надання Банку послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФЕМIДА-СЕРВIС" #23426919
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Леонтовича, 6А, офiс 1
Діятельність 68.31 Агентства нерухомостi
Ліцензія
№ Сертифiкат № 648/18
Фонд державного майна України
з 21.08.2018
Контакти 044 490 5507, -
Примітки ТОВ "ФЕМIДА-СЕРВIС", як суб'єкт оцiночної дiяльностi, надає Банку послуги з проведення незалежної експертної оцiнки об'єктiв рухомого i нерухомого майна.
Адвокатське об'єднання "ЛОУ УОЛВС" #40616200
Адреса 61002, Україна, м. Харкiв, вул. Чернишевська, буд. 66, офiс 7
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (099) 0058509, -
Примітки Адвокатське об'єднання "ЛОУ УОЛВС" надає Банку юридичнi послуги стосовно захисту прав та представлення iнтересiв Банка в питаннi його взаємовiдносин з боржниками, з метою врегулювання кредитної заборгованостi.
Адвокатське об'єднання "Наша справа" #37239016
Адреса 73000, Україна, м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, буд. 32
Діятельність 94.12 Дiяльнiсть професiйних громадських органiзацiй
Ліцензія
№ -
-
Контакти (050) 3101195, -
Примітки Адвокатське об'єднання "Наша справа" надає Банку юридичнi послуги стосовно захисту прав та представлення iнтересiв Банка в питаннi його взаємовiдносин з боржниками, з метою врегулювання кредитної заборгованостi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Слiпенчук Партнерз" #43519663
Адреса 76014, Україна, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Академiка Сахарова, буд. 34, офiс 6
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (097) 7073816, -
Примітки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Слiпенчук Партнерз" надає Банку юридичнi послуги по стягненню заборгованостi з боржникiв Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична асоцiацiя "Еврiс" #41387240
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (097) 6554000, -
Примітки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична асоцiацiя "Еврiс" надає Банку юридичнi послуги по стягненню заборгованостi з боржникiв Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридичний альянс "ЕЛ СI ЕФ" #40256838
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 47, офiс 3
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 4558887, -
Примітки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридичний альянс "ЕЛ СI ЕФ" надає Банку юридичнi послуги по стягненню заборгованостi з боржникiв Банку.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" #13490997
Адреса 69005, Україна, м. Запорiжжя, вул. Перемоги, 97-А
Діятельність 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АГ № 569967
Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на право провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водн
з 13.03.2007
Контакти (061) 221 07 64, (061) 221 07 64,
Примітки ПрАТ "УАСК АСКА" надає для АТ "ПУМБ" наступнi послуги: Страхування власних будiвель/примiщень Банку, включаючи страхування майна; Страхування орендованих будiвель/примiщень; Страхування транспортних засобiв (повне КАСКО, ОСЦПВ); Добровiльне страхування власних банкоматiв та завантаженої в них готiвки; Добровiльне страхування готiвки, злiткiв з дорогоцiнних металiв, колекцiйних монет в касах вiддiлень, сховищах та сейфових прiмiщеннях; Добровiльне медичне страхування працiвникiв Банку; Страхування майнової (цивiльно-правової) професiйної вiдповiдальностi керiвникiв Банку; Комплексе банкiвське страхування (ВВВ); Вiдповiдальнiсть перед третiми особами як АЦСК; Вiдповiдальнiсть перед третiми особами в примiщеннях i на територiї, що займаються всiма пiдроздiлами ПУМБ. Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно до наступних лiцензiй: 1. Лiцензiя, що видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на право провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]: серiя АГ № 569967 вiд 13.03.2007; 2. Лiцензiя, що видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на право провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв: серiя АГ № 569962 вiд 13.03.2007; 3. Лiцензiя, що видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на право провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного): серiя АГ № 569982 вiд 13.03.2007; 4. Лiцензiя, що видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на право провадження страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi наземних транспортних засобiв: серiя АВ № 584189 вiд 27.12.2010. 5. Лiцензiя, що видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на право провадження страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)]: серiя АГ № 569961вiд 13.03.2007. 6. Лiцензiя, що видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на право провадження страхової дiяльностi у формi обов'язкового медичного страхування: серiя АГ № 569988 вiд 16.07.2009 7. Лiцензiя, що видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на право провадження страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування здоров'я на випадок хвороби: серiя АГ № 569981 вiд 13.03.2007
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "ДIКЕ" #37514699
Адреса 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 5, оф.407
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (067) 656 8061, -
Примітки Надання Банку юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю КРОК-ГЛОБАЛ #42886671
Адреса 01103, Україна, м. Київ, вул. М. Бойчука, буд. 6, офiс 103
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (067) 468 6910, -
Примітки Надання Банку юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Рiск Україна" #20120095
Адреса 04112, Україна, м. Київ, вул. Жамбила Жабаєва ,7
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти -, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ" #39311445
Адреса 04201, Україна, м. Київ, вул. Сiм'ї Кульженкiв, буд.35, примiщення 3
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти -, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕЗУЛЬТАТИВНI КОМУНIКАЦIЇ" #42581065
Адреса 02094, Україна, м. Київ, проспект Гагарiна, буд. 23
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 364 1444, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦIЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГIВ" #35465907
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 499 8590, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СI." #34981644
Адреса 03126, Україна, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6
Діятельність 82.91 Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй (основний);
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 492 0575, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРIМОКОЛЕКТ.ЦЕНТР ГРОШОВИХ ВИМОГ" #36992270
Адреса 79015, Україна, м. Львiв, вул. Смаль-Стоцького 1 корп. 28
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти -, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКА КОЛЕКТОРСЬКА АГЕНЦIЯ" #41501722
Адреса 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилiвська, 82, офiс 256
Діятельність 82.91 Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти +38 (050) 453 2048, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕБТФОРТ УКРАЇНА" #40298050
Адреса 04116, Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, будинок 3, офiс 307
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 231 7240, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРБОРГ" #34482256
Адреса 04123, Україна, м. Київ, вул. ВIКЕНТIЯ ХВОЙКИ, будинок 15/15
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 377 7724, -
Примітки Надання Банку нотарiальний послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОРГОВА АГЕНЦIЯ "ПРИСТАВ УКРАЇНА" #42099322
Адреса 03039, Україна, м. Київ, вул. Голосiївська, буд. 17
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти -, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФРАНКО ПАК" #33053096
Адреса 04136, Україна, м. Київ, вул. Пiвнiчно-Сирецька, буд. 1-3
Діятельність 82.92 Пакування
Ліцензія
№ -
-
Контакти +38(044) 251 2909, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОЛЕКТОРСЬКЕ АГЕНТСТВО ФАКТОР" #36282034
Адреса 04112, Україна, м. Київ, вул. Тимофiя Шамрила, буд. 4-А
Діятельність 82.91 Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
№ -
-
Контакти +38 (067) 220 5227, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕВЕРЛIГАЛ" #40968165
Адреса 01001, Україна, м. Київ, пров. Рильський, буд. 4, поверх 6
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 337 0016, +38(063) 200 0000, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФIРМА "IНЖЕНЕР" #32536922
Адреса 84500, Україна, м. Бахмут, вул. Свободи, буд. 16
Діятельність 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
Ліцензія
№ -
-
Контакти +38 (062) 7423 769, +38 (067) 244 0916, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАЗЕТА "ВОЛИНЬ" #02471695
Адреса 43000, Україна, м. Луцьк, просп. Волi, 13
Діятельність 58.13 Видання газет
Ліцензія
№ -
-
Контакти +38 (033) 277 0770, +38 (033) 277 0770
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛЬТА М. БIЗНЕСОВI РIШЕННЯ" #40025518
Адреса 02223, Україна, м. Київ, вул. Райдужна, буд. 4
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380 (44) 364 14 44, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКСПРЕС-Т" #37445259
Адреса 04209, Україна, м. Київ, вул. Озерна, буд. 10, кв.115
Діятельність 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
Ліцензія
№ -
-
Контакти +38(066) 7208000, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МУЛЬТМАКС" #41479561
Адреса 02095, Україна, м. Київ, вул. Григоренко, буд. 26-А, нежиле примiщення 263
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти -, -
Примітки Надання Банку нотарiальний послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОЛ-ЛIЗИНГ" #36301046
Адреса 07400, Україна, м. Бровари, вул. Бандери Степана, буд. 71 А
Діятельність 77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 549 3789, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОЛ-СЕК'ЮРIТI" #34876040
Адреса 02152, Україна, м. Київ, пр-кт Тичини, буд.20
Діятельність 84.23 Дiяльнiсть у сферi юстицiї та правосуддя
Ліцензія
№ -
-
Контакти +38(044) 466 2733, -
Примітки Надання Банку нотарiальний послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОСИЛТОРГ 12" #32061588
Адреса 69006, Україна, м. Запорiжжя, вул. Рекордна, буд. 2
Діятельність 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Ліцензія
№ -
-
Контакти +38(050) 456 1768, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРАВИЛЬНI РIШЕННЯ" #33422484
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Мечникова, будинок 10-Б, офiс 402
Діятельність 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Ліцензія
№ -
-
Контакти -, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЄМАРКЕТ УКРАЇНА" #34716896
Адреса 01014, Україна, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15,
Діятельність 73.11 Рекламнi агентства
Ліцензія
№ -
-
Контакти 38 (044) 206 8454, -
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РIА" #37691230
Адреса 22100, Україна, м. Козятин, вул. Незалежностi, буд. 39
Діятельність 73.11 Рекламнi агентства
Ліцензія
№ -
-
Контакти +38 (0432) 555 213, +38 (0432) 555 213
Примітки Надання Банку нотарiальних послуг.
Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" #20602681
Адреса 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилiвська, будинок 40
Діятельність 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АЕ № 641952
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
з 07.05.2009
Контакти +380 67 566 8934, -
Примітки ПрАТ "УПСК" надає Банку послуги зi страхування вантажiв (валютнi цiнностi та кейси). Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно лiцензiї АЕ № 641952 вiд 07.05.2009 р., виданої Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, на право провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" #30785437
Адреса 03115, Україна, м. Київ, вул. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, будинок 23-Б
Діятельність 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ свiдоцтво №2315
Аудиторська палата України
з 30.03.2001
Контакти (044) 498-56-52, (044) 231-55-30
Примітки ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АКТИВ-АУДИТ" надавала Банку послуги з проведення огляду промiжної фiнансової звiтностi за I квартал 2020 р.
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" #21676262
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Грiнченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Діятельність 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi
Ліцензія
№ Рiшення № 83
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 15.02.2019
Контакти (044) 498-38-15, (044) 498-38-16, (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки ДУ "АРIФРУ" надає послуги з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СКМ ФIНАНС" / #33340407 13 226 993 шт 92.34%
Адреса Україна, Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 116-А
SCM HOLDINGS LIMITED / 222759 1 096 887 шт 7.66%
Адреса Кіпр, Nеароlі, 28 Октоvrіоu, 377 SОВОН НОUSЕ 1sт flооr