Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (149)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
ДАБІ (11) Перевірки (9)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

#14282829

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
ЄДРПОУ 14282829
Номер свідоцтва про реєстрацію -
Дата державної реєстрації 23.12.1991
Середня кількість працівників 5 686
Орган управління Iнформацiя не надається у зв`язку з вимогами роздiлу III глави 4 Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32005104101026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті JPMorgan Chase Bank N.A.
МФО: USD
Номер рахунку: СВIФТ:CHASUS33
Контакти
+38 (044) 231-73-81
elena.shubina@fuib.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Загородников Артур Германович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2012 - термiн не зазначено
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", Перший Заступник Голови Правлiння.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Супроводжує удосконалення системи залучення та утримання великих корпоративних клiєнтiв з державною формою власностi з урахуванням iнновацiйних пiдходiв, iндивiдуальних особливостей клiєнтiв i використанням найбiльш актуальних банкiвських продуктiв; контролює роботу з органами виконавчої влади, роботу з окремими проектами по простроченiй заборгованостi.
Згiдно рiшення Спостережної Ради № 108 вiд 12.11.2009р. Загородникова Артура Германовича прийнято на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” у зв’язку iз виробничою необхiднiстю на перiод з 16.11.2009р. по 15.02.2010р. Згiдно Наказу № 118 ОС вiд 26.01.2010 р. строк перебування на посадi Заступника Голови Правлiння Загородникова Артура Германовича подовжено на невизначений термiн. Згiдно Протоколу Спостережної Ради № 186 вiд 19.12.2012 р. Загородникова Артура Германовича призначено членом Правлiння, 20.12.2012р. – дата введення до складу Правлiння, термiн не визначено.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Загородникова Артура Германовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.01.2005р. до 16.03.2009р. ТОВ «Український фiнансовий свiт» - Президент;
З 16.03.2009р. до 04.06.2009р. ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" - Перший заступник Голови Правлiння;
З 16.11.2009р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 23 роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.

Школяренко Костянтин Олександрович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.07.2011 - термiн не зазначено
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ПАТ "Донгорбанк", Заступник Голови Правлiння.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Впроваджує полiтики Банку в галузi удосконалення системи погашення проблемної заборгованостi для забезпечення стабiльного розвитку банку.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 138 вiд 25.02.2011 внести змiни до деяких рiшень Спостережної ради вiд 17.02.2011 року (Протокол № 136) призначено Школяренко Костянтина Олександровича на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” за сумiсництвом у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.03.2011р. 15.07.2011 р.- прийнято рiшення Спостережної ради (Протокол № 152) про переведення на посаду (як основне мiсце роботи), 16.07.2011р. – дата вступу на посаду, безстроково.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) (далi- «Збори») прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Школяренко Костянтина Олександровича членом Правлiння Банку.
Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року – з 18.11.2011р.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Пана Школяренка Костянтина Олександровича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 26.08.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - заступник Голови Правлiння;
З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - Заступник Голови Правлiння;
З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Черненко Сергій Павлович Голова Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.11.2012 - термiн не зазначено
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ», Виконуючий обов’язки Голови Правлiння
Примітки У своїй дiяльностi Голова Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Формує облiкову полiтику банку згiдно мiжнародних та нацiональних стандартiв, забезпечує її реалiзацiю. Несе вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову полiтику банку, бюджет банку, а також ефективне управлiння цiновою полiтикою банку. Забезпечує контроль над органiзацiєю умов для виконання облiку, звiтностi та методологiї згiдно мiжнародних та нацiональних стандартiв. Визначає стандарти управлiнського облiку та звiтностi, стратегiчного планування й аналiзу. Визначає полiтику банку з управлiння ризиками; визначає та контролює реалiзацiю стратегiї роботи з клiєнтами, якi мають прострочену заборгованiсть. Координує роботу, пов’язану з погашенням проблемних активiв банку й формуванням встановлених резервiв пiд кредитнi ризики.
Згiдно рiшення Спостережної Ради № 179 вiд 09.10.2012 року Черненка Сергiя Павловича призначено на посаду Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ". Рiшення Комiсiї НБУ вiд 23.11.2012р. № 907. Дата вступу на посаду - 29.11.2012р.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Черненка Сергiя Павловича переобрано на посаду Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 17.09.2008р. до 14.04.2011р. ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння;
З 15.04.2011р. до 05.02.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Перший Заступник Голови Правлiння;
З 06.02.2012р. до 09.10.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Перший заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор;
З 10.10.2012р. до 28.11.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Виконуючий обов’язки Голови Правлiння;
З 29.11.2012р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Голова Правлiння.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.

Попов Олег Миколайович Голова Спостережної ради, представник акцiонера ТОВ «СКМ ФIНАНС»
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв банку
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи АТ «СКМ», Генеральний директор (з сiчня 2006 р.).
Попередня посада, яку займав:
АТ «СКМ», Виконавчий директор.
Примітки Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 07.04.2015 р.
Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну раду ПАТ «ПУМБ».
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Попова О.М. обрано Головою Спостережної ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 26 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
Генеральний директор, АТ «СКМ», 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116-А. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Скалозуб Леонід Павлович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.05.2017 - термiн не зазначено
Освіта Вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Служба в органах внутрiшнiх справ (посада з якої звiльнився – керiвник Департаменту державної служби боротьби з економiчною злочиннiстю МВС України;
з 15.05.2012 ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту безпеки.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами. Забезпечення економiчної, фiнансової, iнформацiйної, физичної, технiчної безпеки Банку, його вiддiлень (об’єктiв), органiзацiя роботи з виявлення iснуючих та потенцiйних загроз, посягань на репутацiю та власнiсть Банку.
Згiдно рiшення Спостережної ради №189/1 вiд 05.03.2013 року Скалозуба Леонiда Павловича призначено на посаду Заступника Голови Правлiння. 18 травня 2017 року на засiданнi Спостережної ради ПАТ «ПУМБ (Протокол № 274 вiд 18 травня 2017 року) прийнято рiшення про призначення з 19 травня 2017 року Заступника Голови Правлiння Банку Скалозуба Леонiда Павловича членом Правлiння Банку на виконання вимог дiючого законодавства України, зокрема, ст. 40 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». Встановлено, що Скалозуб Леонiд Павлович, як Заступник Голови Правлiння Банку, вiдповiдає за напрямок по забезпеченню безпеки Банку. Термiн, на який обрано – безстроково.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
з 31.03.1987 по 26.03.2010 – Служба в органах внутрiшнiх справ (посада з якої звiльнився – керiвник Департаменту державної служби боротьби з економiчною злочиннiстю МВС України, звiльнився зi служби в органах внутрiшнiх справ 26.03.2010р. на пенсiю за вислугою рокiв. У перiод з 27.03.2010 р. по 14.05.2012 р. не працював.);
з 15.05.2012 по 04.03.2013 – Керiвник Департаменту безпеки ПАТ «ПУМБ»;
з 05.03.2013 по 18.05.2017 – Заступник Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ».
Загальний стаж роботи 32 роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.

Полещук Олена Олегівна Головний бухгалтер
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.02.2015 - термiн не зазначено
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ», заступник Головного бухгалтера.
Примітки У своїй дiяльностi Головний бухгалтер керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Органiзацiя роботи та контроль за формуванням статистичної та фiнансової звiтностi до Нацiонального банку України та ФГВФО; органiзацiя бухгалтерського контролю за банкiвськими операцiями; пiдтримка в актуальному станi нормативної бази щодо органiзацiї бухгалтерського облiку.
На пiдставi рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем (Рiшення № 51 вiд 10 лютого 2015 року) та Наказу Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» (Наказ № 80 ОС вiд 16 лютого 2015 року) заступника Головного бухгалтера Полещук Олену Олегiвну переведено з 16 лютого 2015 року на посаду Головного бухгалтера. Строк, на який призначено - безстроково.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.04.2008р. до 12.05.2011р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - заступник головного бухгалтера Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку;
З 13.05.2011р. до 31.03.2014р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - Головний бухгалтер, директор Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку;
З 01.04.2014р. до 12.11.2014р. ПАТ «ПУМБ» - заступник Фiнансового директора Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi;
З 13.11.2014р. по 15.02.2015р. ПАТ «ПУМБ» - заступник Головного бухгалтера.
З 16.02.2015р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Головний бухгалтер.
Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.

Рубай Себастіан Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.09.2014 - термiн не зазначено
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Голова Правлiння
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Оцiнює ринковi можливостi, визначає, рекомендує, впроваджує та монiторить стратегiю банку в роздрiбному бiзнесi з метою досягнення та утримання банком конкурентної переваги та результатiв, визначених стратегiєю банку. Забезпечує досягнення прибутковостi та пiдтримання стабiльного росту роздрiбного бiзнесу. Знаходить та реалiзовує можливостi неорганiчного росту бiзнесу шляхом злиття та поглинання в сферi роздрiбного бiзнесу та споживчого кредитування. Розробляє ефективну органiзацiйну структуру вертикалi роздрiбного бiзнесу. Здiйснює контроль органiзацiї ефективної вiддаленої взаємодiї з клiєнтами, потенцiйними клiєнтами, партнерами Банку та iншими зацiкавлиними особами.
Згiдно рiшення Спостережної ради №213 вiд 26.09.2014 року Рубая Себастiана призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК».
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Рубая Себастiана переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 07.12.2009р. до 20.06.2011р. – ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Президент.
З 21.06.2011р. до 26.09.2014р. – ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Голова Правлiння.
З 29.09.2014р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 15 рокiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Дугадко Ганна Олександрівна Член Спостережної ради, представник акцiонера ТОВ «СКМ ФIНАНС»
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв банку
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи АТ «СКМ», менеджер з розвитку бiзнесу (з серпня 2009 р.).
Попередня посада, яку займала:
ЗАТ АБ "РАДА БАНК", Заступник Голови Правлiння.
Примітки Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 07.04.2015 р.
Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну раду ПАТ «ПУМБ». Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Дугадко Г.О. повторно переобрано Членом Спостережної ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 25 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Менеджер з розвитку бiзнесу, АТ «СКМ», 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116-А. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.

Єременко Федот Євгенійович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.12.2013 - термiн не зазначено
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ» - Керiвник Департаменту ризик-менеджменту
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Визначає полiтику банку в управлiннi ризиками. Координує роботу, пов’язану з формуванням встановлених резервiв пiд кредитнi ризики.
Згiдно рiшення Спостережної ради №201 вiд 17.12.2013 року Єременко Федота Євгенiйовича призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК».
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Єременко Федота Євгенiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 21.02.2006р. до 31.08.2010р. – ПАТ «ПУМБ», начальник Управлiння кредитних ризикiв.
З 01.09.2010р. до 31.07.2012р. – ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту кредитних ризикiв.
З 01.08.2012р. до 16.12.2013р. – ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту ризик-менеджменту.
З 17.12.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 23 роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Кожевин Ігор Олексійович Заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.03.2013 - термiн не зазначено
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння – Фiнансовий директор керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Формує облiкову полiтику банку згiдно мiжнародним та нацiональним стандартам та забезпечує її реалiзацiю; координує здiйснення контролю всiх необхiдних рiвнiв за станом облiку та розрахункiв шляхом визначення принципiв, правил та об’ємiв контролю. Керує активами та пасивами банку в частинi розробки методологiї з внутрiшнього трансфертного цiноутворення та впровадження його в управлiнський облiк, а також з управлiння цiноутворення щодо зовнiшнiх вiдсоткових ставок. Несе вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову полiтику банку, бюджет банку, а також ефективне управлiння цiновою полiтикою банку. Забезпечує отримання достовiрної фiнансової та податкової звiтностi шляхом визначення структури та правил функцiонування єдиної системи звiтностi; супроводжує виконання податкової полiтики банку та податкового законодавства; координує роботу щодо проведення перевiрок податкових органiв, мiжнародного та українського аудиту, перевiрок НБУ.
Згiдно рiшення Спостережної ради вiд 01.03.2013 року (Протокол № 189) Кожевина Iгоря Олексiйовича призначено на посаду Заступника Голови правлiння - Фiнансового Директора, члена Правлiння ПАТ "ПУМБ".
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Кожевина Iгора Олексiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння – фiнансового директора ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 01.03.2007р. до 31.01.2010р. АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - директор адмiнiстративно-економiчного департаменту;
З 01.02.2010р. до 13.03.2013р. АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань;
З 14.03.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.


Волчков Олексій Анатолійович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2010 - термiн не зазначено
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ПАТ "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК", член Правлiння.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Визначає та реалiзує полiтику банку на ринку операцiй з юридичними особами. Забезпечує фомування ефективної тарифної, вiдсоткової та продуктової полiтик. Бере участь в формування кредитної полiтики в координацiї з Кредитною радою, формує та забезпечує роботу каналiв продажу банкiвських продуктiв юридичним особам.
Згiдно рiшення Спостережної Ради № 117 вiд 21.04.2010 року Волчкова Олексiя Анатолiйовича прийнято на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» з 22.04.2010р.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Волчкова Олексiя Анатолiйовича членом Правлiння Банку. Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року– з 18.11.2011р.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Волчкова Олексiя Анатолiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 09.07.2007р. до 21.04.2010р. ПАТ «Iндустрiально-Експортний Банк» - член Правлiння;
З 22.04.2010р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 30 рокiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.

Курілко Сергій Євгенович Член Спостережної ради - незалежний член
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв банку
Освіта Вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», Заступник директора (з серпня 2005 р.)
Попередня посада, яку займав:
ТОВ "Час Закону", посада директора.
Примітки Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 07.04.2015 р.
Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну раду ПАТ «ПУМБ».
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Курiлко С.Є. повторно переобрано Членом Спостережної ради – незалежним членом.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 39 рокiв.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
Заступник директора, адвокат, ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116-А. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.

Хара Едуард Анатолійович Вiдповiдальний працiвник банку з фiнансового монiторингу, член Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.07.2011 - термiн не зазначено
Освіта Вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи ПАТ «Донгорбанк», Начальник Управлiння фiнансового монiторингу.
З 16.07.2011р. ПАТ «ПУМБ» - начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом.
Примітки У своїй дiяльностi Вiдповiдальний працiвник банку з фiнансового монiторингу, член Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Забезпечення ефективного функцiонування й постiйне удосконалення внутрiшньобанкiвської системи фiнансового монiторингу, включаючи управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних доходiв й фiнансування тероризму, з безумовним дотриманням вимог дiючого законодавства.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 141 вiд 24.03.2011 року Хару Едуарда Анатолiйовича було призначено на посаду начальника Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, одержаних злочинним шляхом, за сумiсництвом, у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.04.2011р. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення його введено до складу Правлiння ПАТ “ПУМБ” та призначено вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу в Банку з 01.04.2011р. Вiдповiдно до рiшення Спiльних позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку та ПАТ «ДОНГОРБАНК» вiд 21 жовтня 2011 року (протокол № 60 вiд 21.10.2011 р.) було затверджено склад Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Хару Едуарда Анатолiйовича членом Правлiння Банку. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення приступив до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ» – 18 листопада 2011 року. 27 жовтня 2014 р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення Хару Едуарда Анатолiйовича переобрано на посаду Начальника Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей отриманих злочинним шляхом, Члена Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання була дата реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ» у зв’язку з приєднанням – 19 липня 2016 року.
24 березня 2017 року на засiданнi Спостережної Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (Протокол № 271 вiд 24 березня 2017 р.) прийнято рiшення вважати Хару Едуарда Анатолiйовича членом Правлiння та вiдповiдальним за проведення фiнансового монiторингу в Банку у зв’язку зi скасуванням рiшення Спостережної ради вiд 16.01.2017 р.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
З 01.03.2007р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - начальник Управлiння фiнансового монiторингу;
З 01.04.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом;
З 16.07.2011р. по 26.03.2017р. ПАТ «ПУМБ» - начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом.
З 27.03.2017р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Вiдповiдальний працiвник банку з фiнансового монiторингу.
Загальний стаж роботи 28 рокiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Косенко Наталія Феліксівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.07.2011 - термiн не зазначено
Освіта Вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи ПАТ "Донгорбанк", Голова Правлiння.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Вiдповiдає за ефективну роботу точок продажу. Органiзує сумiсну роботу з пiдроздiлами банку по монiторингу дiяльностi вiддiлень Банку: ефективнiсть роботи iснуючих вiддiлень, необхiднiсть вiдкриття нових точок продажу. Забезпечує контроль за реалiзацiєю цiнової та технологiчних полiтик банку у процесi проведення будiвельних робiт та капiтальних ремонтiв; супроводжує питання, пов’язанi з забезпеченням життєдiяльностi банку. Визначає основнi напрямки роботи служби iнкасацiї та вiдповiдає за її ефективну роботу. Супроводжує питання, пов’язанi з проведенням платежiв. Визначає основнi напрямки роботи з грошового обiгу, неторгових та касових операцiй. Здiйснює загальне керiвництво та координацiю робiт у сферi охорони працi, забезпечує функцiонування Системи охорони працi банку згiдно законодавчим та нормативно-правовом актам України.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 138 вiд 25.02.2011 внесено змiни до деяких рiшень Спостережної ради вiд 17.02.2011 року (Протокол № 136), призначено Косенко Наталiю Фелiксiвну на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” за сумiсництвом у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.03.2011р. 15.07.2011 р.- прийнято рiшення Спостережної ради (Протокол №152) про переведення на посаду (як основне мiсце роботи), 16.07.2011р. – дата вступу на посаду, безстроково.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) (далi- «Збори») прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Косенко Наталiю Фелiксiвну членом Правлiння Банку.
Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року – з 18.11.2011р.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Косенко Наталiю Фелiксiвну переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.09.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - Голова Правлiння;
З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - Заступник Голови Правлiння;
З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 38 рокiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Щербинська Яна Володимирівна Член Спостережної ради - незалежний член
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв банку
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», юрист (з лютого 2006 р.)
Попередня посада, яку займала:
ЗАТ «Перший Український Мiжнародний Банк», Головний юрисконсульт.
Примітки Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 07.04.2015 р.
Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну раду ПАТ «ПУМБ».
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Щербинську Я.В. повторно переобрано Членом Спостережної ради – незалежним членом.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 26 рокiв.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», юрист, 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116-А. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Катанов Георгі Богомілов Член Спостережної ради, представник акцiонера SCM HOLDINGS LIMITED
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв банку
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи SCM ADVISORS (UK) LIMITED, Директор (з травня 2016 р.).
Попередня посада, яку займав:
SCM ADVISORS (UK) LIMITED, Заступник директора (з сiчня 2014 р.),
ТОВ «Барклайс Капитал», вiце-президент (серпень 2013 р. – грудень 2013 р.);
ГОЛДМАН САКС, виконавчий директор, старший спецiалiст (липень 2008 р. – червень 2013 р.).
Примітки Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 07.04.2015 р.
Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну раду ПАТ «ПУМБ».
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Катанова Г.Б. повторно переобрано Членом Спостережної ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 16рокiв.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
Заступник директора, SCM ADVISORS (UK) LIMITED, 25 Парк Лейн, Лондон, Великобританiя.
Вiце-президент, ТОВ «Барклайс Капитал», 125047, пров. 4-й Лiсовий, 4, м.Москва, Росiйська Федерацiя.
Виконавчий директор, старший спецiалiст, ГОЛДМАН САКС, 125047, вул.Гашека, 6, м.Москва, Росiйська Федерацiя. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Поважна Маргарита Вікторівна Член Спостережної ради, представник акцiонера SCM HOLDINGS LIMITED
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв банку
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи АТ «СКМ», Фiнансовий директор (з жовтня 2009 р.)
Попередня посада, яку займала:
АТ «СКМ», Заступник фiнансового директора.
Примітки Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 07.04.2015 р
Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну раду ПАТ «ПУМБ».
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Поважну М.В. повторно переобрано Членом Спостережної ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 22 роки + 4 роки 9 мiсяцiв (включається у стаж для призначення пенсiї).
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Фiнансовий директор, АТ «СКМ»,87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116-А. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 34 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.

Ліцензії

Дата  
Серiя АЕ № 294710 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ № 294711 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ № 294712 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ № 294728 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: брокерська дiяльнiсть, строк дiї якої з 22.10.2014 - необмежений.
Серiя АЕ № 294729 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дилерська дiяльнiсть, строк дiї якої з 22.10.2014 - необмежений.
Серiя АЕ № 294730 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: андеррайтинг, строк дiї якої з 22.10.2014 - необмежений.
№ 8 06.10.2011 Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України „Про банки i банкiвську дiяльнiсть”
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 06.10.2011
Опис Банкiвська лiцензiя на право здiйснення банкiвських операцiй, термiн дiї якої необмежений.
№ 8-2 12.02.2015 Додаток до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 12.02.2015
Опис Визначає перелiк операцiй, якi має право здiйснювати Банк.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ «Кредит-Рейтинг» #31752402
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Межигiрська, 1
Діятельність Визначення кредитних рейтингiв
Ліцензія
№ Свiдоцтво № 6
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.04.2012
Контакти (+380 44) 490-25-50, (+380 44) 490-25-54
Примітки Види послуг рейтингового агентства:
• визначення кредитних рейтингiв пiдприємствам, банкам, страховим компанiям, органам мiсцевого самоврядування, а також окремим борговим зобов’язанням позичальника (облiгацiям, позикам тощо) заНацiональною рейтинговою шкалою, спецiально розробленою для оцiнки рiвня кредитного ризику в умовах українського ринку;
• рейтинги надiйностi депозитiв, якi представляють незалежну думку агентства про здатнiсть банку своєчасно та у повному обсязi виконати прийнятi на себе зобов’язання з повернення банкiвських вкладiв протягом найближчих 12 мiсяцiв;
• рейтинги надiйностi страхових компанiй розробленi спецiально для споживачiв страхових послуг з метою покращити їх поiнформованiсть щодо надiйностi страховикiв;
• визначення рiвня iнвестицiйної привабливостi мiста, що представляє собою незалежну думку рейтингового агентства щодо привабливостi мiста з точки зору вкладення iнвестицiй у порiвняннi з iншими об’єктами iнвестування. Цей продукт супроводжується розробкою iнвестицiйного паспорту мiста;
• рейтинги корпоративного управлiння як незалежна оцiнка рейтингового агентства вiдносно iснуючої системи корпоративного управлiння компанiї
Агентство «Кредит-Рейтинг» - перше в Українi (з 2001 року) спецiалiзоване рейтингове агентство, що надає послуги з визначення незалежних рейтингових оцiнок кредитоспроможностi суб'єктiв господарювання та органiв мiсцевого самоврядування за Нацiональною рейтинговою шкалою.
З 2003 року рейтинговi оцiнки агентства офiцiйно визнаються Мiнiстерством фiнансiв України.
З 2004 року «Кредит-Рейтинг» - уповноважене агентство Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України для визначення кредитних рейтингiв суб'єктам господарювання, галузям економiки й регiонам.
ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" #22877057
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Межигiрська, 1
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АВ №498025
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 24.11.2009
Контакти (044) 4615430, (044) 4615431
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044) 490 30 00, (044) 490 30 00
Примітки Мiжнародно-визнаний лiдер з аудиту, оподаткування i права, консультацiйного супроводу трансакцiй i консультування з питань ведення бiзнесу.
Свiдоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3516 вiд 27.01.2005 року. Строк дiї Свiдоцтва : до 25.09.2019 року.
Свiдоцтво Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї П №000241, строк дiї Свiдоцтва: з 19.03.2013 по 25.09.2019 (розпорядження НКЦПФР вiд 23.10.14 № 379).
Пройшов перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг (рiшення АПУ вiд 26.05.11 № 231/6).
Пройшов перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг (рiшення АПУ вiд 30.06.16 № 326/4).
Термiн чинностi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi 31.12.16 по 31.12.21.
ТОВ "Юридична спiлка "Еврiс" #41680004
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (093) 6922210, -
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВ "ЮБ "Еврiс" #41103015
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (097) 9878602, -
Примітки Консультацiйнi послуги
Адвокатське об'єднання "Еврiс" #41470789
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 2377250, -
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВ "ЮБ "Траст-Iнвест" #40271662
Адреса 49026, Україна, м. Днiпро, вул. Калинова, буд. 60-62
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 7323870, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "Експерт-Кредит Плюс" #38952528
Адреса 03680, Україна, м. Київ, пр. Академiка Палладiна, 34
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (067) 3279988, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "Трастед Едвайзерс Україна" #40336478
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, б.40/85, 5-й поверх
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (067) 4029613, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "Трастед Едвайзерс Лiгал" #40903773
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, б.40/85, 5-й поверх
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (067) 4029613, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "Юридична фiрма "Синергiя" #41387240
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (067) 7664514, -
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВ "Юридичне бюро " Неоклеус та Довбенко" #41103015
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (097) 9878602, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "Юридична компанiя "Ен енд Дi" #41328054
Адреса 01030, Україна, м. Київ, 41328054
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти -, -
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВ "ЮФ "Трастед Эдвайзерс" #39576558
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, б.40/85, 5-й поверх
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (068) 9770774 , -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ " Юридичне об'єднання "Ен Енд Дi" #41214982
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (067) 7664514, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "ЮФ "Трастед Эдвайзерс и Партнеры" #40336588
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, б.40/85, 5-й поверх
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (067) 4029613, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "Тандем-Закон" #40340678
Адреса 03028, Україна, м. Київ, пр. Науки, б. 42/1, корп.10, оф.17
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 3380995, -
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВ "Юридичне бюро "Максимум" #39886425
Адреса 01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 13-А, оф. 44
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 7323870, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "Континент-Престиж" #33826067
Адреса 52005, Україна, смт. Слобожанське, вул. Мiчурiна, 5
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 7323870, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "Консалтинговий Центр "Iнiцiатива" #40260226
Адреса 49044, Україна, м. Днiпро, вул. Артема, 11
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 7323870, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "ЮА "Дiамант" #40489516
Адреса 04060, Україна, м. Київ, вул. Максима Берлiнського, б.20, оф. 4
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 7323863, -
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВ "Астор-Инвест" #35447762
Адреса 49026, Україна, м. Днiпро, вул. Калинова, буд. 60-62
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 7323863, -
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВ "Дентонс Юроп" #19373287
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 49А, 2-й поверх
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 4944774, -
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВ "Фiнансово-консалтингова група "А2" #39709621
Адреса 04060, Україна, м. Київ, вул. Максима Берлiнського, б.20, оф. 4
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (056) 7323870, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТИТУЛ-ЛЕКС" #40340463
Адреса 04208, Україна, м. Київ, пр-т ГОНГАНДЗЕ, будинок 5 А, офiс 7
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044)3380995, -
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Юридична компанiя "Центр правових експертиз" #31733662
Адреса 01021, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 16, оф. 3
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 253 82 26, -
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛЬТА М. БIЗНЕСОВI РIШЕННЯ" #40025518
Адреса 02002, Україна, м. Київ, вул. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11, корпус Б
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044)3641444, -
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "НЕОКЛЕУС ТА ДОВБЕНКО" #40049303
Адреса 01030, Україна, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти 0442377250, +380979878602,, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "ЕН ЕНД ДI" #41166012
Адреса 01030, Україна, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти 04433 200 32, -
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВ "МIЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА ФIРМА "АБСОЛЮТ" #39329404
Адреса 49044, Україна, м. Днiпро, Катеринославський бульвар, буд. 2, оф. 610
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти 0567323863, -
Примітки Консультацiйнi послуги
Адвокатське об’єднання «Право та Закон» #36176818
Адреса 01030, Україна, м.Київ, вул. Пирогова, буд.2, офiс 110
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ -
-
Контакти 044-223-46-48, 044-228-57-09, -
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
Приватне акцiонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанiя» #20602681
Адреса 04080, Україна, м. Київ , вул. Кирилiвська, б.40
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АЕ № 641973
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України
з 25.06.2015
Контакти 044 4636421, 044 4637440
Примітки Юридична особа, яка надає послуги страхування ризикiв, пов'язаних з перевезенням та iнкасацiєю цiнностей
Приватне акцiонерне товариство «Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА» #13490997
Адреса 69005, Україна, м.Запорiжжя , вул. Перемоги, б.97-А
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АГ № 569967
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України
з 26.04.2011
Контакти 044 5202201;0-800-601-701, (044) 5202203
Примітки Юридична особа, яка надає послуги:
1. Страхування майна;
2. Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами;
3. Страхування вiд нещасних випадкiв;
4. Добровiльне страхування наземного транспорту;
5. Страхування цiнностей в кассових зонах.
Та має наступнi лiцензiї:
1. Лiцензiя на добровiльне страхування майна Серiя АГ №569967, дата видачi 26.04.2011р.
2. Лiцензiя на добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами Серiя АГ № 569961, дата видачi 26.04.2011р.
3. Лiцензiя на добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) Серiя АГ № 569982, дата видачi 26.04.2011р.
4. Лiцензiя на добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв Серiя АГ № 569985, дата видачi 26.04.2011р.
5. Лiцензiя на добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) Серiя АГ №569965, дата видачi 26.04.2011р.
ПАТ "ФБ "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро , вул. Воскресенська, буд.30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ Рiшення №231
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 14.03.2008
Контакти (044) 5376212, (056) 3739594
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ , вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Ліцензія
№ АД № 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти (044) 2775000, (044) 2775001
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАРД (професiйна асоцiацiя учасникiв ринку капiталу та деривативiв) #24382704
Адреса 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, к.205
Діятельність неприбуткове об’єднання участникiв фондового ринку
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 2869420, (044) 2869420
Примітки Захист iнтересiв членiв ПАРД;сприяння здiйснення членами ПАРД професiйної дiяльностi на фондовому ринку та покращенню якостi надання фiнансових послуг
ПАТ "НДУ" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ , вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Центральний депозитарiй; надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї
Ліцензія
№ АЕ № 271447
Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України
з 05.03.2015
Контакти (044) 5910404, (044) 5910404
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як Центральний депозитарiй (вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтентiв, рахункiв депозитарних установ) та акредитований центр сертифiкацiї ключiв.
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ , вул. Тропiнiна, 7г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585 42 40, (044) 585 42 40
Примітки Юридична особа, яка має статус та умови функцiонування з обслуговування договорiв на фiнансових ринках як банку (банкiвська лiцензiя № 271 вiд 06.09.2013р.). Надає клiринговi послуги ПАТ "ПУМБ" на фондовому ринку. Виключною компетенцiєю Розрахункового центру є проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" #21672206
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, БУД. 42-44
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 0,3749 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" #22877057
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, БУД. 1
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 2,50 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ІННЕКС" #23425110
Адреса М. КИЇВ, ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, БУД. 70, ПОВЕРХ 11
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 0,0067 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ" #33691415
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, БУД. 11
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 2,5532 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" #35917889
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ТРОПІНІНА, БУД. 7-Г
Опис У зв'язку зi збiльшенням статутного капiталу ПАТ «Розрахунковий центр» з 05.07.2017 ПАТ "ПУМБ" володiє 2,7818 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї). Частка ПАТ «ПУМБ» у статутного капiталу ПАТ «Розрахунковий центр» до його збiльшення 3,7557 %.
На позачергових загальних зборах акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (далi – Банк) 29.06.2017 р. (протокол № 3) було прийнято рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй в кiлькостi 53 600 (п’ятдесят три тисячi шiстсот) штук, номiнальною вартiстю 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копiйок) кожна. Розмiр збiльшення статутного капiталу Банку на 53 600 000,00 грн. (п’ятдесят три мiльйони шiстсот тисяч гривень 00 копiйок),цiна розмiщення 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копiйок). Ринкова вартiсть акцiй була визначена суб’єктом оцiночної дiяльностi та затверджена Спостережною радою Банку 21.06.2017 р. На дату прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй власником пакету у кiлькостi 119 096 штук простих iменних акцiй, що становить 77,7897 % статутного капiталу, є Нацiональний банк України.
Приватне розмiщення акцiй ПАТ "Розрахунковий центр" здiйснювалось за процедурою спрощеної капiталiзацiї банку вiдповiдно до Закону України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» вiд 23.03.2017 р. № 1985-VIII.

Власники акцій

Власник Частка
Корпорацiя "АIОС" / - 0.00%
Адреса -, -, -
Код -
Обласне управлiння Промстройбанку / - 0.00%
Адреса -, -, -
Код -
Шахта iменi А.Ф. Засядько / #00174846 0.00%
Адреса Україна, мiсто Авдiївка, Проїзд Iндустрiальний, 1
Код 00174846
Азовське морське пароплавство / #01125732 0.00%
Адреса Україна, м.Марiуполь, Проспект Адмiрала Лунiна,89
Код 01125732
Металургiйний комбiнат "Азовсталь" / #00191158 0.00%
Адреса Україна, м.Марiуполь, вул. Лепорського, 1
Код 00191158

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СКМ ФIНАНС» / #33340407 13 212 819 шт 92.24%
Адреса Україна, мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, будинок 116-А.
SCM HOLDINGS LIMITED / 222759 1 096 887 шт 7.66%
Адреса Кiпр, Limassol, 28 Oktovriou, 377, SOBOH HOUSE, 1 st floor Neapoli