Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (149)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
ДАБІ (11) Перевірки (9)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

#14282829

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
ЄДРПОУ 14282829
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А01 № 432835
Дата державної реєстрації 23.12.1991
Середня кількість працівників 3 362
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 3200217080501
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Deutsche Bank Trust Company Americas
МФО: USD
Номер рахунку: СВIФТ:BKTRUS33
Контакти
+38 (044) 231-73-81
elena.shubina@fuib.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Архіпов Ілля Валерійович Голова Спостережної Ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.03.2014 - не бiльше нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи АТ «СКМ», Директор з розвитку бiзнесу.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ». Винагорода не виплачувалась.
Рiчними Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 28.03.2014р. (Протокол № 66) Архiпова I.В. повторно переобрано Головою Спостережної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посади, якi обiймає/обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор, SCM ADVISORS (UK) LIMITED (СКМ ЕДВАЙСОРС ЛIМIТЕД), 25 Парк Лейн, Лондон, Великобританiя.
Директор з розвитку бiзнесу, АТ «СКМ», 83001, вул. Мар’їнська, 1, м.Донецьк, Україна.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Загородников Артур Германович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2012 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", Перший Заступник Голови Правлiння.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Супроводжує удосконалення системи залучення та утримання великих корпоративних клiєнтiв з державною формою власностi з урахуванням iнновацiйних пiдходiв, iндивiдуальних особливостей клiєнтiв i використанням найбiльш актуальних банкiвських продуктiв; контролює роботу з органами виконавчої влади, роботу з окремими проектами по простроченiй заборгованостi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Згiдно рiшення Спостережної Ради № 108 вiд 12.11.2009р. Загородникова Артура Германовича прийнято на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” у зв’язку iз виробничою необхiднiстю на перiод з 16.11.2009р. по 15.02.2010р. Згiдно Наказу № 118 ОС вiд 26.01.2010 р. строк перебування на посадi Заступника Голови Правлiння Загородникова Артура Германовича подовжено на невизначений термiн. Згiдно Протоколу Спостережної Ради № 186 вiд 19.12.2012 р. Загородникова Артура Германовича призначено членом Правлiння, 20.12.2012р. – дата введення до складу Правлiння, термiн не визначено.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Загородникова Артура Германовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:
• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств;
• Державна реєстрацiя змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням;
• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.01.2005р. до 16.03.2009р. ТОВ «Український фiнансовий свiт» - Президент;
З 16.03.2009р. до 04.06.2009р. ЗАТ «Промислово-Iнвестицiйний Банк» - Перший заступник Голови Правлiння;
З 16.11.2009р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Черненко Сергій Павлович Голова Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.11.2012 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ», Виконуючий обов’язки Голови Правлiння
Примітки У своїй дiяльностi Голова Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Формує облiкову полiтику банку згiдно мiжнародних та нацiональних стандартiв, забезпечує її реалiзацiю. Несе вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову полiтику банку, бюджет банку, а також ефективне управлiння цiновою полiтикою банку. Забезпечує контроль над органiзацiєю умов для виконання облiку, звiтностi та методологiї згiдно мiжнародних та нацiональних стандартiв. Визначає стандарти управлiнського облiку та звiтностi, стратегiчного планування й аналiзу. Визначає полiтику банку з управлiння ризиками; визначає та контролює реалiзацiю стратегiї роботи з клiєнтами, якi мають прострочену заборгованiсть. Координує роботу, пов’язану з погашенням проблемних активiв банку й формуванням встановлених резервiв пiд кредитнi ризики.
Згiдно рiшення Спостережної Ради № 179 вiд 09.10.2012 року Черненка Сергiя Павловича призначено на посаду Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ". Рiшення Комiсiї НБУ вiд 23.11.2012р. № 907. Дата вступу на посаду - 29.11.2012р.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Черненка Сергiя Павловича переобрано на посаду Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:
• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств;
• Державна реєстрацiя змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням;
• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 17.09.2008р. до 14.04.2011р. ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння;
З 15.04.2011р. до 05.02.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Перший Заступник Голови Правлiння;
З 06.02.2012р. до 09.10.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Перший заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор;
З 10.10.2012р. до 28.11.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Виконуючий обов’язки Голови Правлiння;
З 29.11.2012р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Голова Правлiння.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Дугадко Ганна Олександрівна Член Спостережної Ради
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 29.03.2014 - не бiльше, нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ЗАТ АБ "РАДА БАНК", Заступник Голови Правлiння
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ». Винагорода не виплачувалась. Рiчними Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 28.03.2014р. (Протокол № 66) Дугадко Г.О. повторно переобрано Членом Спостережної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посади, якi обiймає протягом останнiх п’яти рокiв:
Менеджер з розвитку бiзнесу, АТ «СКМ», 83001, вул. Мар’їнська, 1, м.Донецьк, Україна.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Вішневський Томаш Юзеф Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.02.2012 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ», головний керiвник з питань операцiйної дiяльностi
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Вiдповiдає за формування стратегiї банку щодо iнформацiйних та операцiйних технологiй; супроводжує питання, пов'язанi з проведенням платежiв; визначає основнi напрямки роботи з грошового обiгу, неторгових i касових операцiй; контролюю стан документообiгу в банку i архiвування документiв на паперових носiях.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Згiдно рiшення Спостережної ради № 166 вiд 03.02.2012 року пана Вiшневського Томаша Юзефа призначено на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ".
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Вiшневського Томаша Юзефа переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:
• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств;
• Державна реєстрацiя змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням;
• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 05.11.2007р. до 10.10.2010р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - директор Департаменту операцiйних технологiй;
З 11.10.2010р. до 03.02.2012р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - головний керiвник з питань операцiйної дiяльностi;
З 06.02.2012р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Костюченко Тетяна Василівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.09.2013 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Унiверсал Банк", Директор Департаменту по роботi з персоналом.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Керiвництво роботою з персоналом. Визначення та координацiя розвитку i впровадження стратегiчних полiтик i практик в галузi управлiння персоналом, спрямованих на досягнення фiнансових цiлей i стандартiв банку. Планування та впровадження акцiй, нацiлених на пiдтримку та розвиток iснуючої внутрiшньої культури i цiнностей банку. Визначення полiтики банку в областi пiдбору та найму персоналу, а також його подальшого розвитку та навчання. Розробка та супроводження впровадження системи мотивацiї персоналу, регулярний монiторинг змiн на ринку оплати працi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 196 вiд 16.09.2013 року панi Костюченко Тетяну Василiвну призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ "ПУМБ".
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ» , що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Костюченко Тетяну Василiвну переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:
• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств;
• Державна реєстрацiя змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням;
• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 11.09.2007р. до 13.09.2013р. – ПАТ «Унiверсал Банк», Директор Департаменту по роботi з персоналом.
З 16.09.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Поважна Маргарита Вікторівна Член Спостережної Ради
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.03.2014 - не бiльше нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи АТ «СКМ» Заступник фiнансового директора.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ». Винагорода не виплачувалась.
Рiчними Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 28.03.2014р. (Протокол № 66) Поважну М.В. обрано Членом Спостережної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi обiймає протягом останнiх п’яти рокiв:
Фiнансовий директор, АТ «СКМ», 83001, вул. Мар’їнська, 1, м.Донецьк, Україна.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Полещук Олена Олегівна Заступник Головного бухгалтера (виконуючий обов’язки Головного бухгалтера)
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.12.2014 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ», заступник Фiнансового директора Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi.
Примітки У своїй дiяльностi Головний бухгалтер керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Органiзацiя роботи та контроль за формуванням статистичної та фiнансової звiтностi до Нацiонального банку України та ФГВФО; органiзацiя бухгалтерського контролю за банкiвськими операцiями; пiдтримка в актуальному станi нормативної бази щодо органiзацiї бухгалтерського облiку.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
На пiдставi рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем (Рiшення № 51 вiд 10 лютого 2015 року) та Наказу Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» (Наказ № 80 ОС вiд 16 лютого 2015 року) заступника Головного бухгалтера Полещук Олену Олегiвну переведено з 16 лютого 2015 року на посаду Головного бухгалтера. Строк, на який призначено - безстроково.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.04.2008р. до 12.05.2011р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - заступник головного бухгалтера Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку;
З 13.05.2011р. до 31.03.2014р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - Головний бухгалтер, директор Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку;
З 01.04.2014р. до 12.11.2014р. ПАТ «ПУМБ» - заступник Фiнансового директора Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi;
З 13.11.2014р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - заступник Головного бухгалтера.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Рубай Себастіан Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.09.2014 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Голова Правлiння
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Оцiнює ринковi можливостi, визначає, рекомендує, впроваджує та монiторить стратегiю банку в роздрiбному бiзнесi з метою досягнення та утримання банком конкурентної переваги та результатiв, визначених стратегiєю банку. Забезпечує досягнення прибутковостi та пiдтримання стабiльного росту роздрiбного бiзнесу. Знаходить та реалiзовує можливостi неорганiчного росту бiзнесу шляхом злиття та поглинання в сферi роздрiбного бiзнесу та споживчого кредитування. Розробляє ефективну органiзацiйну структуру вертикалi роздрiбного бiзнесу.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Згiдно рiшення Спостережної ради №213 вiд 26.09.2014 року Рубая Себастiана призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ "ПУМБ".
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Рубая Себастiана переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:
• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств;
• Державна реєстрацiя змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням;
• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 07.12.2009р. до 20.06.2011р. – ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Президент.
З 21.06.2011р. до 26.09.2014р. – ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Голова Правлiння.
З 29.09.2014р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Дуденко Олена Леонідівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.11.2011 - строком на 5 рокiв
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи АТ «СКМ», спецiалiст.
Примітки Рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 21.10.2011р. (Протокол № 60) призначена на посаду члена Голови Ревiзiйної комiсiї.
Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ПУМБ». Винагорода не виплачувалась. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi обiймає протягом останнiх п’яти рокiв:
Старший спецiалiст Вiддiлу корпоративних прав, АТ «СКМ», 83001, м. Донецьк, вул. Мар’їнська, 1.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Єременко Федот Євгенійович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.12.2013 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ» - Керiвник Департаменту ризик-менеджменту
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Визначає полiтику банку в управлiннi ризиками. Координує роботу, пов’язану з формуванням встановлених резервiв пiд кредитнi ризики.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Згiдно рiшення Спостережної ради №201 вiд 17.12.2013 року Єременко Федота Євгенiйовича призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ "ПУМБ".
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Єременко Федота Євгенiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:
• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств;
• Державна реєстрацiя змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням;
• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 21.02.2006р. до 31.08.2010р. – ПАТ «ПУМБ», начальник Управлiння кредитних ризикiв.
З 01.09.2010р. до 31.07.2012р. – ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту кредитних ризикiв.
З 01.08.2012р. до 16.12.2013р. – ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту ризик-менеджменту.
З 17.12.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Кожевин Ігор Олексійович Заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.03.2013 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння – Фiнансовий директор керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Формує облiкову полiтику банку згiдно мiжнародним та нацiональним стандартам та забезпечує її реалiзацiю; координує здiйснення контролю всiх необхiдних рiвнiв за станом облiку та розрахункiв шляхом визначення принципiв, правил та об’ємiв контролю. Керує активами та пасивами банку в частинi розробки методологiї з внутрiшнього трансфертного цiноутворення та впровадження його в управлiнський облiк, а також з управлiння цiноутворення щодо зовнiшнiх вiдсоткових ставок. Несе вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову полiтику банку, бюджет банку, а також ефективне управлiння цiновою полiтикою банку. Забезпечує отримання достовiрної фiнансової та податкової звiтностi шляхом визначення структури та правил функцiонування єдиної системи звiтностi; супроводжує виконання податкової полiтики банку та податкового законодавства; координує роботу щодо проведення перевiрок податкових органiв, мiжнародного та українського аудиту, перевiрок НБУ.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Згiдно рiшення Спостережної ради вiд 01.03.2013 року (Протокол № 189) пана Кожевина Iгоря Олексiйовича призначено на посаду Заступника голови правлiння - Фiнансового Директора, члена Правлiння ПАТ "ПУМБ".
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Кожевина Iгора Олексiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння – фiнансового директора ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:
• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств;
• Державна реєстрацiя змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням;
• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 01.03.2007р. до 31.01.2010р. АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - директор адмiнiстративно-економiчного департаменту;
З 01.02.2010р. до 13.03.2013р. АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань;
З 14.03.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Курілко Сергій Євгенович Член Спостережної Ради
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 29.03.2014 - не бiльше, нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи ЗАТ «СКМ», юрисконсульт.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ». Винагорода не виплачувалась
Рiчними Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 28.03.2014р. (Протокол № 66) Курiлко С.Є. повторно переобрано Членом Спостережної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi обiймає протягом останнiх п’яти рокiв:
Заступник директора, адвокат, ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», 83001, м. Донецьк, вул. Мар’їнська, 1.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Волчков Олексій Анатолійович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.11.2011 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ПАТ "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК", член Правлiння.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Визначає та реалiзує полiтику банку на ринку операцiй з юридичними особами. Забезпечує фомування ефективної тарифної, вiдсоткової та продуктової полiтик. Бере участь в формування кредитної полiтики в координацiї з Кредитною радою, формує та забезпечує роботу каналiв продажу банкiвських продуктiв юридичним особам.
Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Згiдно рiшення Спостережної Ради № 117 вiд 21.04.2010 року Волчкова Олексiя Анатолiйовича прийнято на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 22.04.2010р.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Волчкова Олексiя Анатолiйовича членом Правлiння Банку. Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Волчкова Олексiя Анатолiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:
• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств;
• Державна реєстрацiя змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням;
• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 09.07.2007р. до 21.04.2010р. ПАТ «Iндустрiально-Експортний Банк» - член Правлiння;
З 22.04.2010р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Косенко Наталія Феліксівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.11.2011 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи ПАТ "Донгорбанк", Голова Правлiння.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Вiдповiдає за ефективну роботу точок продажу. Органiзує сумiсну роботу з пiдроздiлами банку по монiторингу дiяльностi вiддiлень Банку: ефективнiсть роботи iснуючих вiддiлень, необхiднiсть вiдкриття нових точок продажу. Забезпечує контроль за реалiзацiєю цiнової та технологiчних полiтик банку у процесi проведення будiвельних робiт та капiтальних ремонтiв; супроводжує питання, пов’язанi з забезпеченням життєдiяльностi банку. Визначає основнi напрямки роботи служби iнкасацiї та вiдповiдає за її ефективну роботу. Здiйснює загальне керiвництво та координацiю робiт у сферi охорони працi, забезпечує функцiонування Системи охорони працi банку згiдно законодавчим та нормативно-правовом актам України.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 138 вiд 25.02.2011 внести змiни до деяких рiшень Спостережної ради вiд 17.02.2011 року (Протокол № 136) призначено панi Косенко Наталiю Фелiксiвну на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” за сумiсництвом у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.03.2011р. 15.07.2011 р.- прийнято рiшення Спостережної ради про переведення на посаду (як основне мiсце роботи), 16.07.2011р. – дата вступу на посаду, безстроково.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) (далi- «Збори») прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Косенко Наталiю Фелiксiвну членом Правлiння Банку.
Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Косенко Наталiю Фелiксiвну переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:
• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств;
• Державна реєстрацiя змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням;
• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.09.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - Голова Правлiння;
З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - Заступник Голови Правлiння;
З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Катанов Георгі Богомілов Член Спостережної Ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.03.2014 - не бiльше нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ТОВ «Барклайс Капiтал», вiце-президент.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ». Винагорода не виплачувалась.
Рiчними Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 28.03.2014р. (Протокол № 66) Катанова Г.Б. обрано Членом Спостережної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi обiймає/обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
Заступник директора, SCM ADVISORS (UK) LIMITED, 25 Парк Лейн, Лондон, Великобританiя.
Вiце-президент, ТОВ «Барклайс Капiтал», 125047, пров. 4-й Лiсовий, 4, м.Москва, Росiйська Федерацiя.
Виконавчий директор, старший спецiалiст, Голдман Сакс (Росiя), 125047, вул.Гашека, 6, м.Москва, Росiйська Федерацiя.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Школяренко Костянтин Олександрович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.11.2011 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ПАТ "Донгорбанк", Заступник Голови Правлiння.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Впроваджує полiтики ПУМБ в галузi удосконалення системи погашення проблемної заборгованостi для забезпечення стабiльного розвитку банку.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 138 вiд 25.02.2011 внести змiни до деяких рiшень Спостережної ради вiд 17.02.2011 року (Протокол № 136) призначено пана Школяренко Костянтина Олександровича на посаду Заступника Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПУМБ” за сумiсництвом у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.03.2011р. 15.07.2011 р.- прийнято рiшення Спостережної ради про переведення на посаду (як основне мiсце роботи), 16.07.2011р. – дата вступу на посаду, безстроково.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) (далi- «Збори») прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Школяренко Костянтина Олександровича членом Правлiння Банку.
Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Школяренко Костянтина Олександровича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:
• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств;
• Державна реєстрацiя змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням;
• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 26.08.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - заступник Голови Правлiння;
З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - Заступник Голови Правлiння;
З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Хара Едуард Анатолійович Начальник Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом, Член Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.07.2011 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ПАТ «Донгорбанк», Начальник Управлiння фiнансового монiторингу.
Примітки У своїй дiяльностi Начальник Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Забезпечення ефективного функцiонування й постiйне удосконалення внутрiшньобанкiвської системи фiнансового монiторингу, включаючи управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних доходiв й фiнансування тероризму, з безумовним дотриманням вимог дiючого законодавства.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 141 вiд 24.03.2011 року пана Хару Едуарда Анатолiйовича призначено на посаду начальника Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, одержаних злочинним шляхом, за сумiсництвом, у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.04.2011р. Введено пана Хару Едуарда Анатолiйовича до складу Правлiння ПАТ “ПУМБ” з 01.04.2011р., є вiдповiдальним за проведення фiнансового монiторингу в Банку.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Хару Едуарда Анатолiйовича переобрано на посаду Начальника Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей отриманих злочинним шляхом ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:
• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств;
• Державна реєстрацiя змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням;
• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 01.03.2007р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - начальник Управлiння фiнансового монiторингу;
З 01.04.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом;
З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Яшта Сергій Леонідович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.11.2011 - строком на 5 рокiв
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Юрист постiйного представництва в Українi "EUROPEAN FINANCIAL CONSULTING".
Примітки Рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 21.10.2011р. (Протокол № 60) призначений на посаду члена Ревiзiйної комiсiї.
Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ПУМБ». Винагорода не виплачувалась
Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi обiймає протягом останнiх п’яти рокiв:
Юрист, адвокат, ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», 83001, м. Донецьк, вул. Мар’їнська,1.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Ліцензії

Дата  
Серiя АВ № 534152 22.06.2010 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 22.06.2010
Дата закінчення 22.06.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами, термiн дiї якої обмежений. Банк планує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
У зв`язку зi змiною мiсцезнаходження Банку, було отримано 14.02.2015р. нову лiцензiю Серiя АЕ №294731 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами , строк дiї 22.06.2010 - 22.06.2015.
Серiя АЕ № 286539 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
У зв`язку зi змiною мiсцезнаходження Банку, було отримано 14.02.2015р. нову лiцензiю Серiя АЕ №294710 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи , строк дiї з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ № 286540 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть
Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
У зв`язку зi змiною мiсцезнаходження Банку, було отримано 14.02.2015р. нову лiцензiю Серiя АЕ №294711 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування , строк дiї з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ № 286541 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть
Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйний фондiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
У зв`язку зi змiною мiсцезнаходження Банку, було отримано 14.02.2015р. нову лiцензiю Серiя АЕ №294712 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйний фондiв, строк дiї з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ № 294504 21.10.2014 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 21.10.2014
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: брокерська дiяльнiсть, строк дiї якої з 22.10.2014 - необмежений.
У зв`язку зi змiною мiсцезнаходження Банку, було отримано 14.02.2015р. нову лiцензiю Серiя АЕ №294728, Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть, строк дiї з 22.10.2014 необмежений.
Серiя АЕ № 294505 21.10.2014 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 21.10.2014
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дилерська дiяльнiсть, строк дiї якої з 22.10.2014 - необмежений.
У зв`язку зi змiною мiсцезнаходження Банку, було отримано 14.02.2015р. нову лiцензiю Серiя АЕ №294729 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дилерська дiяльнiсть, строк дiї з 22.10.2014 необмежений.
Серiя АЕ № 294506 21.10.2014 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 21.10.2014
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: андеррайтинг, строк дiї якої з 22.10.2014 - необмежений.
У зв`язку зi змiною мiсцезнаходження Банку, було отримано 14.02.2015р. нову лiцензiю Серiя АЕ№294730, Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Андеррайтинг, строк дiї з 22.10.2014 необмежений.
№ 8 06.10.2011 Додаток до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 06.10.2011
Опис Визначає перелiк операцiй, якi має право здiйснювати Банк.
У зв`язку зi змiною мiсцезнаходження Банку, було отримано Додаток до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 8-2 вiд 12.02.2015р.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «БАЛАНС» #21451988
Адреса 03142, Україна, м. Київ, вул. Академiка Доброхотова, 17, офiс 248
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 0061
Аудиторська палата України
з 30.03.2001
Контакти (044) 404-00-05, 404-70-40
Примітки Надання аудиторських послуг при погашеннi облiгацiй ПАТ "ПУМБ", серiї В
Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит" #31032100
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлiвська, 11
Діятельність Аудиторськi, податковi та консультацiйнi послуги
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти +380 (44) 490 5507, +380 (44) 490 5507
Примітки Юридична особа, яка проводила стрес-тестування ПАТ "ПУМБ".
Загальний спектр послуг: аудиторськi послуги, податкове i юридичне консультування, консультацiйнi послуги
ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" #22877057
Адреса 04070, Україна, м. Київ , вул. Межигiрська, 1
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АВ №498025
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 24.11.2009
Контакти (044) 4615430, (044) 4615431
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
Центральна розрахункова палата Нацiонального банку України
Адреса 03028, Україна, м. Київ, пр-т Науки,7
Діятельність Здiйснює функцiї депозитарiю державних цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 044-527-39-77, 044-527-39-77
Примітки ПАТ "ПУМБ" як Депозитарна установа користується послугами Центральної розрахункової палати НБУ як депозитарiю цiнних паперiв на пiдставi Депозитарного договору.
Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «IНГО Україна» #16285602
Адреса 01054, Україна, м. Київ, вул. Воровського, 33
Діятельність Страхування перевезення вантажу
Ліцензія
№ АВ №546569
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 16.07.2010
Контакти 044 490 27 44 (45), 044 490 27 48
Примітки Юридична особа, яка надає послуги страхування перевезення вантажу
Приватне акцiонерне товариство «Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА» #13490997
Адреса 03186, Україна, м. Київ, вул. Авiаконструктора Антонова, 5
Діятельність 1. Страхування майна;
2. Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами;
3. Страхування вiд нещасних випадкiв;
4. Добровiльне страхування наземного транспорту
Ліцензія
№ АГ № 569967
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 26.04.2011
Контакти (062) 3483844 , (062) 3483887
Примітки Юридична особа, яка надає послуги страхування.
1. Лiцензiя на добровiльне страхування майна Серiя АГ №569967, дата видачi 26.04.2011р.
2. Лiцензiя на добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами Серiя АГ № 569961, дата видачi 26.04.2011р.
3. Лiцензiя на добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) Серiя АГ № 569982, дата видачi 26.04.2011р.
4. Лiцензiя на добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв Серiя АГ № 569985, дата видачi 26.04.2011р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 19А
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044) 490 30 00, (044) 490 30 30
Примітки Мiжнародно-визнаний лiдер з аудиту, оподаткування i права, консультацiйного супроводу трансакцiй i консультування з питань ведення бiзнесу.
Свiдоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3516 вiд 27.01.2005 року. Дата продовження дiї: 25.09.2019 року.
Свiдоцтво Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї П №000241, строк дiї Свiдоцтва: з 19.03.2013 по 25.09.2019.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв вiд 17.09.2012 р. №39, видане НБУ.
ТОВ “ПрайсуотерхаусКуперс” #20029371
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Діятельність Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування. Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування.
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти +380 (44) 354 04 04, +380 (44) 354 07 90
Примітки ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс» спецiалiзується у сферi надання послуг банкiвським установам у таких напрямках:
•аудит фiнансової i вiдповiдної нефiнансової iнформацiї
•перевiрка вiдповiдностi пакету звiтностi облiковiй полiтицi материнської групи
•перевiрка фiнансової iнформацiї при залученнi капiталу
•оцiнка готовностi до IPO
•перевiрка вiдповiдностi вимогам Базельської угоди II, п. 404 Закону Сарбейнса-Окслi та п. 70 Положення про аудиторськi стандарти США (SAS), пiдготовка звiтностi у вiдповiдностi до вимог цих нормативних актiв
•служба внутрiшнього аудиту: оптимiзацiя та використання послуг третiх осiб (аутсорсинг)
•консультацiї з питань бухгалтерського облiку, податковi та юридичнi консультацiї
•оцiнка активiв та бiзнесу
•аудит iнформацiйних систем та iнформацiйної безпеки, сертифiкацiя вiдповiдностi стандарту ISO 27001.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кредит – Рейтинг» #31752402
Адреса 04080, Україна, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 72
Діятельність Надає рейтинги i публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть емiтентiв i кредитну якiсть їх паперiв
Ліцензія
№ 6
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.04.2012
Контакти +380 (44) 490 25 50, +380 (44) 490 25 54
Примітки Здiйснює рейтингову оцiнку ПАТ "ПУМБ" та публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть i кредитну якiсть паперiв.
Moody's Investors Service
Адреса -, United Kingdom , London, E14 5FA One Canada Square, Canary Wharf
Діятельність Надає рейтинги i публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть емiтентiв i кредитну якiсть їх паперiв
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти +44 (0) 207 772 1000, +44 (0) 207 772 5401
Примітки Здiйснює рейтингову оцiнку ПАТ "ПУМБ" та публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть i кредитну якiсть паперiв. Отримання лiцензiї мiжнародним рейтинговим агенством не передбачено законодавством. З цiєї причини поля, що стосуються видачi лiцензiї, не заповненi.
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" #36184092
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АГ № 399339
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 22.10.2010
Контакти 044 4957474, 044 4957473
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Ліцензія
№ АВ № 483591
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти 056 3739594, 056 3739781
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Ліцензія
№ АД № 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти 044 2775000, 044 2775001
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
Діятельність Центральний депозитарiй; надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї
Ліцензія
№ АГ № 500747
Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України
з 16.08.2011
Контакти 044 3777016, 044 2791249
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як Центральний депозитарiй та акредитований центр сертифiкацiї ключiв.
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585 42 40, (044) 585 42 40
Примітки Юридична особа, яка має статус та умови функцiонування з обслуговування договорiв на фiнансових ринках як банку (банкiвська лiцензiя № 271 вiд 06.09.2013р.). Надає клiринговi послуги ПАТ "ПУМБ" на фондовому ринку. Виключною компетенцiєю Розрахункового центру є проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" #21672206
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, БУД. 42-44
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 0,3749 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" #22877057
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, БУД. 1
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 2,50 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ІННЕКС" #23425110
Адреса М. КИЇВ, ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, БУД. 70, ПОВЕРХ 11
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 0,0067 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ" #33691415
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, БУД. 11
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 2,5532 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" #35917889
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ТРОПІНІНА, БУД. 7-Г
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 3,7557 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)

Власники акцій

Власник Частка
Корпорацiя "АIОС" / д/н 0.00%
Адреса Україна, д/н, д/н
Код д/н
Обласне управлiння Промстройбанк / д/н 0.00%
Адреса Україна, д/н, д/н
Код д/н
Шахта iменi А.Ф. Засядько / #00174846 0.00%
Адреса Україна, м. Авдiївка, Проїзд Iндустрiальний, 1
Код 00174846
Азовське морське пароплавство / #01125732 0.00%
Адреса Україна, м. Марiуполь, Проспект Адмiрала Лунiна,89
Код 01125732
Металургiйний комбiнат "Азовсталь" / #00191158 0.00%
Адреса Україна, м. Марiуполь, вул. Лепорського, 1
Код 00191158

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ
"СКМ ФIНАНС"
/ #33340407
13 212 819 шт 92.24%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул. Постишева, 117