Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (149)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
ДАБІ (11) Перевірки (9)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

#14282829

Основна інформація

Назва АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
ЄДРПОУ 14282829
Адреса 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4
Дата державної реєстрації 23.12.1991
Середня кількість працівників 6 670
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32005104101026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті JPMorgan Chase Bank N.A.
МФО: USD
Номер рахунку: СВIФТ: CHASUS3
Контакти
+38 (044) 231-73-81
Irina.Haschevich@fuib.com

Опис діяльності

Організаційна структура

З 01.05.2018р. реорганiзацiя Департаменту корпоративного бiзнесу шляхом виведення з його складу вiддiлiв по роботi з середнiми корпоративними клiєнтами в регiонах та вiддiлу пiдтримки продажiв (7 (сiм) структурних одиниць) i створення на базi виведених структурних пiдроздiлiв Департамент по роботi з середнiми корпоративними клiєнтами з прямим пiдпорядкуванням Заступнику Голови Правлiння Банку, який є куратором вертикалi корпоративного бiзнесу Банка. З 01.06.2018 р. лiквiдацiя комiтету Правлiння, а саме: Програмного iнтеграцiйного комiтету. З 01.11.2018р. визначення i затвердження органiзвцiйної структури згiдно Додатку до Протоколу засiдання Наглядової ради з метою виконання Банком вимог Постанови Правлiння НБУ вiд 11.06.2018 р. №64 "Про затвердження Положення про органiзацiю системи управлiння ризиками в банках України та банкiвських групах".

Працівники

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 6638 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб), - 3 особи; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб), - 315 осiб, фонд оплати працi - 1 478 333 005,10 грн. Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента; У 2018 роцi банк продовжив реалiзацiю стратегiї навчання. Окрему увагу придiляли розвитку керiвникiв. Продовжили навчання керiвникiв у багатомодульнiй внутрiшнiй програмi "Школа менеджменту". Запустили новий модуль програми "Мотивацiя". Провели навчання базовим навичкам управлiння та роботi з командою для керiвникiв усiх вiддiлень. З метою закрiплення знать та навичок проводили тематичнi майстер-класи. В рамках пiдготовки сильного управлiнського складу продовжили практику проведення центрiв оцiнки та розвитку для молодих керiвникiв перед вступом на посаду. Розвивали професiйнi навички та забезпечили обмiн кращими практиками на зовнiшнiх та внутрiшнiх заходах. Провели конференцiю з продажу за участю зовнiшнiх експертiв, а також 2 майстер-класи для усiх керiвникiв за участю запрошених експертiв. Продовжили працювати з керiвниками у напрямку розвитку їх наступникiв. Продовжили формат стратегiчних воркшопiв та розшири їх учасникiв. Продовжили реалiзовувати заходи в рамках проекту "Happy office", мета якого - пiдняти рiвень лояльностi. Учасники мали змогу вiдвiдати екскурсiї визначними мiстами, iнтелектуальнi iгри та лекцiї по архiтектурi.

Участь у об'єднаннях

Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" 49000, м. Днiпро,Воскресенська (вул. Ленiна), 30. Опис АУФТ є об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами, депозитарну дiяльнiсть зберiгача, дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами. Асоцiацiя здiйснює свою дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - об'єднання , створене з метою захисту iнтересiв своїх членiв, власникiв цiнних паперiв та iнших учасникiв ринку цiнних паперiв та ринкiв фiнансових послуг. Асоцiацiя сприяє розвитку вiдкритого i рiвнодоступного ринку цiнних паперiв в Українi, забезпечує провадження дiяльностi професiйними учасниками фондового ринку, якi є членами Асоцiацiї. Банк є членом АУФТ з 08.09.2009 року (реєстрацiйне свiдоцтво № 806), користується правами та виконує обов'язки, передбаченi Статутом об'єднання. Членство в об'єднаннi є бестроковим та припиняється у випадках, передбачених Статутом об'єднання. Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (ПАРД) 01133, Україна, Київ, вул. Кутузова, 18/7, к.205. Опис Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) - професiйне об'єднання на фондовому ринку України. Асоцiацiя, заснована 1996 року, представляє iнтереси всiх вiтчизняних депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 2013 роцi ПАРД вкотре пiдтвердила статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть, та отримала статус Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, що провадять дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Членом ПАРД за видом професiйної дiяльностi - депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв став з 29.09.2009 року, членом ПАРД за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи був перереєстрований 12.10.2013 року (свiдоцтво № 25), членом ПАРД за видом професiйної дiяльностi - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Банк став 12.10.2013 року (свiдоцтво № 25). ПАТ "ПУМБ" є членом ПАРД безстроково (членство в ПАРД припиняється у випадках, передбачених Положенням про членство в ПАРД), виконує обов'язки та користується правами, наданими членам ПАРД вiдповiдно до Статуту ПАРД та Положення про членство в ПАРД. Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України" Мiсцезнаходження вiдповiдно до Статуту: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72 (лiтера А), прим. 6. Опис - НАБУ - недержавне непiдприємницьке неприбуткове договiрне об'єднання банкiв України. Основною метою дiяльностi НАБУ є: захист прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї; представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, установами та iншими особами; формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань функцiонування банкiвської системи; сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного функцiонування банкiвської системи та iн. Термiн участi: не встановлений. Позицiї в структурi об'єднання: представники Банку в складах Комiтету з питань оподаткування та облiку; Комiтет з питань регуляторної полiтики та комплаєнс; Комiтет з питань правового забезпечення дiяльностi банкiв та захисту прав кредиторiв; Mastercard International Incorporated 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577 USA Опис Mastercard - найбiльша у свiтi платiжна система, займається обслуговуванням фiнансових установ, фiзичних осiб i пiдприємств у бiльш, нiж 210 країнах i регiонах свiту. АТ "ПУМБ" є членом Mastercard з 1997р. АТ "ПУМБ" є членом Mastercard з 1997р. Наразi АТ "ПУМБ" є принциповим членом у даному об'єднаннi. Visa International Service Association 900 Metro Center Blvd, Foster City, CA 94404 Опис Visa International Service Association - одна з найбiльших свiтових платiжних систем. Карти VISA приймаються до оплати в торгових точках бiльш, нiж у 150 країнах свiту. Органiзацiя грає центральну роль в розробцi iнновацiйних платiжних продуктiв i технологiй, якi використовують 21 тисяча фiнансових органiзацiй, - членiв платiжної системи i власниками їх карт. АТ "ПУМБ" є членом Visa International S.A. з 1996р. Наразi АТ "ПУМБ" є принциповим членом у даному об'єднаннi Priority Pass Ltd (ex. Priority Collection Ltd.) PO Box 815, Haywards Heath, RH16 9LR, UK Опис АТ "ПУМБ" є клiєнтом Priority Pass (ex. Priority Collection Ltd.) з 2007р. Вiдповiдно до Угоди з Priority Pass Ltd. АТ "ПУМБ" отримує право надавати своїм клiєнтам картки Priority Pass та вiдповiднi привiлеї. Дисконтна картка Priority Pass надає право користування VIP- залами аеропортiв 80 -ти країн свiту її власникам. Строк дiї картки - 1 рiк. Картка орiєнтована на привiлейованих клiєнтiв, якi здiйснюють частi подорожi закордон та користуються послугами VIP- залiв аеропортiв. International Airline Passengers Association LONDON, PO Box 816, Haywards Heath, RH16 9LS, United Kingdom Опис Володiння дисконтною карткою передбачає для її володаря отримання асоцiйованого членства у асоцiацiї IAPA, що дає можливiсть володарю картки участi в 4-х програмах знижок: програма знижок у готелях, при орендi автiвок, програма пошуку багажу, та програма знижок у Всесвiтнiй мережi бiзнес - центрiв. АТ "ПУМБ" спiвпрацює з IAPA з 2000р. Вiдповiдно до Угоди з IAPA АТ "ПУМБ" отримує право надавати своїм клiєнтам асоцiативне членство у IAPA, при цьому АТ "ПУМБ" не є асоцiативним членом у даному об'єднаннi. Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем "ЄМА" 02002, Україна, вул. Нiкольсько-слобiдська 2б, 5 (1) пiд'їзд, 15 поверх, офiс 177, Київ Опис Асоцiацiя ЄМА переважно взаємодiє з членами мiжнародних платiжних системам й iнших систем, заснованими на використаннi платiжних карток, електронних засобiв платежiв, електронного середовища, що працюють по загальновизнаних мiжнародних або галузевих стандартах. До сфери першочергової уваги ЄМА не вiдносяться внутрiшньобанкiвськi одноемитентнi платiжнi системи. Асоцiацiя вирiшує три головнi задачi: забезпечення функцiонування й удосконалювання системи колективної безпеки й спiльнi заходи щодо запобiгання шахрайських дiй з використанням платiжних карток та електронних засобiв розрахунку та розвиток iнструментiв кредитного ризик-менеджменту для роздрiбного бiзнесу; забезпечення взаємодiї, представлення iнтересiв та захист законних прав членiв Асоцiацiї в державних органах (НБУ, КМУ, ВРУ) з питань розвитку безготiвкових розрахункiв, юридичним i технологiчним питанням роздрiбного бiзнесу, безготiвкових платежiв громадян та пiдприємств та кредитного ризик-менеджменту; пiдготовка й перепiдготовка спiвробiтникiв банкiв i державних органiв, вiдповiдальних за весь спектр питань пов'язаних з безготiвковими розрахунками, роздрiбним бiзнесом та ризик-менеджментом. АТ "ПУМБ" є одним iз засновникiв ЕМА та Членом Асоцiацiї з 1999р.

Спільна діяльність

Банк не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами спiльну дiяльнiсть.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не мали мiсце протягом звiтного перiоду.

Облікова політика

Фiнансова звiтнiсть АТ "ПУМБ" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi -"МСФЗ") на основi принципу первiсної вартостi, за винятком фiнансових iнструментiв та iнвестицiйної власностi, що визнаються за справедливою вартiстю, будiвель та предметiв мистецтва, що визнаються за переоцiненою вартiстю. Зазначенi основнi принципи облiкової полiтики застосовувались Банком послiдовно протягом всiх представлених звiтних перiодiв, якщо не було зазначено iнше. Основнi принципи облiкової полiтики наведенi у Примiтцi 4 до фiнансової звiтностi за 2018 рiк Суттєвi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики, наведенi у Примiтцi 5 до фiнансової звiтностi за 2018 рiк.

Продукція

ПУМБ є унiверсальним банком, який уже майже двадцять шiсть рокiв працює на українському фiнансовому ринку i обслуговує великi та середнi пiдприємства, пiдприємства малого та середнього бiзнесу, приватних осiб. ПУМБ включено до групи найбiльших банкiвських установ країни згiдно з класифiкацiєю Нацiонального банку України. ПУМБ входить до ТОП-10 українських банкiв за ключовими фiнансовими показниками, такими як обсяги активiв, розмiр власного капiталу, обсягу коштiв корпоративних клiєнтiв, кредитного портфелю та обсягiв коштiв приватних клiєнтiв, та iнших. Вiдповiдно до Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" та на пiдставi отриманих вiд Нацiонального банку України банкiвських лiцензiй та письмових дозволiв ПУМБ здiйснює такi види дiяльностi: " приймає вклади (депозити) вiд юридичних та фiзичних осiб; " вiдкриває та супроводжує поточнi рахунки банкiв та клiєнтiв; " розмiщує залученi кошти вiд свого iменi та на власний ризик; " надає гарантiї, поручительства та iншi зобов'язання вiд третiх осiб; " надає послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв; " випускає, купує, продає i обслуговує чеки, векселi та iншi оборотнi платiжнi iнструменти; " випускає банкiвськi платiжнi картки i здiйснює операцiї з використанням цих карток; " здiйснює операцiї з валютними цiнностями; " здiйснює операцiї купiвлi та продажу цiнних паперiв вiд свого iменi та за дорученням клiєнтiв; " емiтує власнi цiннi папери; " здiйснює iнвестицiї у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; " здiйснює депозитарну дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. Найбiльший дохiд у процентному доходi приносять кредити корпоративним та роздрiбним клiєнтам; у комiсiйному - дохiд вiд платiжних карток, вiд обслуговування кредитiв, зокрема за договорами спiвпрацi, вiд розрахункового обслуговування клiєнтiв та конверсiйних операцiй. Також значний дохiд в операцiйний дохiд приносять чистi прибутки вiд операцiй з iноземними валютами (торговi операцiї та курсовi рiзницi). Код за ДКПП Найменування товару (товарної групи) Одиниця вимiру Обсяг виробництва по пiдприємству Частка вiд виробництва, % Експорт по пiдприємству 65.12.10/ 65.22.10 Кредитнi операцiї (брутто)* млн.грн. 27 296 4.6% 65.12.10 Депозитнi операцiї - юридичнi особи * млн.грн. 23 011 5.3% 65.12.10 Депозитнi операцiї - фiзичнi особи * млн.грн. 17 316 3.4% * за попереднiми даними НБУ Перелiк основних конкурентiв пiдприємства: Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Найменування пiдприємства (пiдпорядкованiсть, органiзацiйно-правова форма) Мiсто Код товару за ДКПП Найменування товару (товарної групи) 14360570 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" Київ 65.12.10/ 65.22.10 банкiвськi послуги 00032129 Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" Київ 65.12.10/ 65.22.10 банкiвськi послуги 00032112 Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" Київ 65.12.10/ 65.22.10 банкiвськi послуги 23697280 Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" Київ 65.12.10/ 65.22.10 банкiвськi послуги 14305909 Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" Київ 65.12.10/ 65.22.10 банкiвськi послуги 09807750 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" Київ 65.12.10/ 65.22.10 банкiвськi послуги 23494714 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" Київ 65.12.10/ 65.22.10 банкiвськi послуги До конкурентних переваг Банку вiдносяться: " диверсифiкована клiєнтська база, що дозволяє мiнiмiзувати фiнансовi ризики; " квалiфiкований персонал та значний накопичений досвiд; " наявнiсть розроблених бiзнес-процесiв продажу банкiвських продуктiв, що дозволяє обслуговувати значнi клiєнтськi потоки; " розвинута регiональна мережа з єдиними стандартами обслуговування; " високий рiвень автоматизацiї процесiв та технологiчнiсть банку; " бренд та репутацiя; " отриманi мiжнароднi рейтинги. Доходи по кожнiй окремiй країнi не включаються до звiтностi, оскiльки вони, в основному, представленi доходами, отриманими в Українi, включаючи доходи вiд офшорних компанiй українських клiєнтiв, на основi резидентностi клiєнта. Доходи з iнших країн, крiм України, не перевищують 10% сукупних доходiв. Доходи включають процентнi та комiсiйнi доходи. Банк не має клiєнтiв, доходи вiд обслуговування яких перевищують 10% сукупних доходiв Банку.

Активи

Здiйснення iнвестицiй або придбання тих чи iнших активiв Банк проводить вiдповiдно до Стратегiї зростання ПУМБ. Фiнансування здiйснюється завдяки внутрiшнiм механiзмам: коштам отриманим вiд операцiйної дiяльностi, проведенням реiнвестицiї прибутку.

Основні засоби

Сума iнвестицiй за 2018 рiк склала 392 млн. грн., план до кiнця 2021 року - понад 1,5 млрд. грн. Плани вiдносно розширення або удосконалення основних засобiв та причини їх здiйснення також проводяться вiдповiдно до Стратегiї зростання ПУМБ та фiнансуються використовуючи внутрiшнi механiзми. Плани iнвестицiй передбачають розширення мережi вiддiлень, АТМ, POS-термiналiв, iнвестицiї в IТ-технологiї для змiни бiзнес-процесiв. Впроваджуючи iнновацiйнi технологiї у бiзнес-процеси i обслуговування клiєнтiв, ПУМБ пiдтримує "зеленi" стандарти та робить свiй внесок у збереження навколишнього середовища. Iнтернет-системи самообслуговування не тiльки зручнi для клiєнтiв, вигiднi для бiзнесу, а й сприятливо впливають на навколишнє середовище. Так, iнтернет-банкiнг "ПУМБ online 2.0" дозволяє економити клiєнтам час та кошти i замiсть вiдвiдування вiддiлень пропонує широкий спектр послуг не виходячи iз дому. Це, в свою чергу, зменшує навантаження на вiддiлення Банку. Це суттєва економiя природних ресурсiв та енергiї, якi потрiбнi були б для органiзацiї та роботи вiддiлень. Спiвробiтники ПУМБ щодня докладають зусиль для збереження навколишнього середовища: застосовують принципи "Зеленого офiсу": економно витрачають енергоресурси, економлять папiр, оптимально використовують обладнання, дотримуються процедур електронного документообiгу, збирають макулатуру тощо, а також беруть участь в iнших екологiчних iнiцiативах. У 2018 роцi в Банку продовжилася замiна традицiйних джерел освiтлення на енергозберiгаючi, а також продовжилася iнтеграцiя полiтики економного використання електроенергiї. В результатi застосування нових енергозберiгаючих технологiй в офiсних примiщеннях скорочується споживання електроенергiї, зменшується витрата води, а також активно проходить збiр на переробку паперу та утилiзацiї вторинної сировини. Крiм того, протягом року ПУМБ передав на утилiзацiю в iншi органiзацiї всi небезпечнi й безпечнi вiдходи.

Проблеми

Банк здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi. Пiсля значного погiршення в 2014 i 2015 роках, нинiшня полiтична та економiчна ситуацiя в Українi залишається нестабiльною. У 2018 роцi український уряд продовжує здiйснювати всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформування судової системи з метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. Стабiлiзацiя економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких вживає уряд, та забезпечення безперервної фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв та мiжнародних фiнансових установ. Згiдно попереднiх оцiнок, зростання ВВП у 2018р. було рекордним за останнi 7 рокiв i склало 3.3%. Найбiльше зростання спостерiгалося у аграрному секторi +7.8% до 2017р., що в першу чергу пояснюється рекордним збором зернових. Внутрiшня торгiвля i будiвництво виросли на 6.1% и 4.4% вiдповiдно. Найнижчий рiст спостерiгався у промисловому секторi - всього 1.1%. Лiквiднiсть банкiвського сектору полiпшувалася протягом року завдяки поверненню коштiв клiєнтiв. Протягом 2018 року Нацiональний банк України пiдвищував облiкову ставку iз 14,5% до 18,0%. 2018 рiк був одним iз самих вдалих в iсторiї Банкiвського ринку: майже всi ключовi показники роботи фiнансових установ мали позитивну динамiку. Споживче кредитування продовжує зростати, також збiльшилось корпоративне кредитування в гривнi. Завдяки стабiльностi валютного курсу та пiдвищенню процентних ставок впродовж 2018 року клiєнти банкiв надавали бiльшу перевагу вкладам у нацiональнiй валютi. За оцiнкою НБУ, сумарно прибуток банкiв склав бiльше 16 млрд. грн. Без урахування показникiв державних росiйських банкiв, а також неплатоспроможного банку "Фiнансова Iнiцiатива", показник прибутковостi збiльшується вдвiчi - майже 33 млрд. грн. за пiдсумками року. ПУМБ став кращим за показником прибутковостi серед банкiв з приватним капiталом, та посiв 4-е мiсце в загальному рейтингу банкiв, поступившись лише державному Приватбанку та банкам з iноземним капiталом, таким як "Райффайзен Банк Аваль" та "Укрсиббанк". Збiльшення прибутковостi банкiвської системи стало можливе завдяки переважаючому росту операцiйного доходу над витратами (29% проти 3% по операцiйним витратам), а також зменшення вiдрахувань до резервiв на 37%. Доля комiсiйного доходу, в загальнiй структурi доходiв, збiльшилася на 2% i становить майже 30%. У 2018р. показники роздрiбного бiзнесу в нацiональнiй валютi досягли значень докризового 2013р. Найбiльший рiст спостерiгався у сегментi кредитування. Так, на кiнець 2018р. об'єм нетто кредитiв фiзичним особам склав майже 106 млрд. грн., що на 3% переважає аналогiчний показник 2013р. i на 34% показник 2017р. Другий рiк поспiль об'єм кредитiв зростає на понад 20 млрд. грн., а ключовими напрямками розвитку в 2018р. залишаються готiвковi кредити i кредитнi картки. В сегментi зберiгається висока конкуренцiя, все бiльше уваги придiляють нецiновим параметрам, таким як: швидкiсть прийняття рiшення, якiсть обслуговування та наявнi програми лояльностi. Обсяг коштiв приватних осiб у нацiональнiй валютi за пiдсумками 2018р. також досяг докризового рiвня (268 млрд. грн. проти 253 млрд. грн. на кiнець 2013р.). Таким чином за рiк портфель вирiс бiльше нiж на 14% (+33 млрд. грн.). Портфель в валютi - майже не змiнився з початку року i склав близько 8.7 млрд. долл. Для порiвняння, обсяг коштiв в iноземнiй валютi, якi були розмiщенi на рахунках а банках на кiнець 2013 року складав понад 23.6 млрд. долл. Низькi вiдсотковi ставки по вкладам в валютi та девальвацiйнi настрої населення - стримуючi фактори повернення вкладiв до банкiвської системи. Близько 65% пасивiв фiзичних осiб у нацiональнiй валютi зосередженi на рахунках державних банкiв. Розмiр нетто кредитiв юридичним особам у нацiональнiй валютi на кiнець 2018р. складав 246 млрд. грн., збiльшившись на 5% з початку року. Найбiльший рiст продемонстрували державнi банки. За 2018 рiк портфель коштiв юридичних осiб у нацiональнiй валютi по банкiвськiй системi зрiс на 6% до 280 млрд. грн. Найбiльшими темпами зростали залишки на поточних рахунках (+8% до 197 млрд. грн.), збiльшивши свою частку у структурi пасивiв юридичних осiб до 70%. Починаючи з 2014 року Банк не мав змогу здiйснювати свою дiяльнiсть у Криму та певних районах Донецької та Луганської областей та змушений був перенести дiяльнiсть з цих зон. Пiсля анексiї Криму Банк закрив всi свої 10 вiддiлень на цiй територiї. Додатково Банк закрив 42 вiддiлення, що були розташованi у непiдконтрольних Уряду України частинах Донецької та Луганської областей. Подальша ситуацiя у банкiвськiй системi буде залежати не тiльки вiд ступеня їх дiлової активностi, а й вiд стану економiки України.

Фінансова політика

Якiсть власного капiталу АТ "ПУМБ" задовiльна, показник адекватностi регулятивного капiталу прийнятний. За результатами аналiзу якостi активiв, проведеного НБУ, нестачi у капiталi АТ "ПУМБ" не має. Показник адекватностi регулятивного капiталу станом на 31.12.2018 перевищує нормативне значення, встановлене НБУ, та середнє значення по банкiвськiй системi України (Н2 = 16,34%, при нормативному не менше 10%, середньому значеннi по банкiвськiй системi 16,18%). Структура регулятивного капiталу дозволяє також пiдвищити рiвень капiталiзацiї за рахунок додаткового залучення коштiв на умовах субординованого боргу. Враховуючи структуру зобов'язань Банку за строками, обсяг та частка високолiквiдних активiв є вагомими. Понад 63% активiв з високим рiвнем лiквiдностi формують вкладення в ОВДП та ощаднi (депозитнi) сертифiкати НБУ. Кошти на коррахунку в НБУ пiдтримуються в обсязi, необхiдному для поточного обслуговування клiєнтiв та виконання власних зобов'язань. Переважну бiльшiсть коштiв на НОСТРО рахунках розмiщено у банках-нерезидентах iнвестицiйного класу. Показники лiквiдностi ПУМБ є прийнятними. Станом на кiнець 2018 року показники лiквiдностi Банку були вище нормативних значень, встановлених НБУ: - Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) - 68,66 % при встановленому мiнiмальному рiвнi 20%; - Норматив поточної лiквiдностi (Н5) - 77,91 % при встановленому мiнiмальному рiвнi 40%; - Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6 ) - 101,33 % при встановленому мiнiмальному рiвнi 60%; - Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю (LCR, новий пруденцiйний норматив для українських банкiв, затверджений НБУ 15 лютого 2018): - по всiм валютам - 161% при встановленому мiнiмальному значеннi 80%; - в iноземних валютах - 148% при встановленому мiнiмальному значеннi 50%. У 2019 роцi для фiнансування своєї дiяльностi, достатностi робочого капiталу та лiквiдностi Банк планує: " збiльшення коштiв корпоративних клiєнтiв; " збiльшення коштiв роздрiбних клiєнтiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Станом на 31.12.2018 року Банк мав капiтальнi зобов'язання, передбаченi контрактами на придбання обладнання на суму 24,2 млн. грн. Керiвництво Банку вже видiлило необхiднi ресурси для виконання цього зобов'язання. Керiвництво Банку вважає, що майбутнi чистi доходи та фiнансування будуть достатнiми для виконання цих та iнших аналогiчних зобов'язань.

Стратегія подальшої діяльності

ПУМБ прагне лишатися одним iз провiдних гравцiв банкiвського ринку України, перш за все, за якiстю надаваних послуг, iнновацiйнiстю та технологiчнiстю, забезпечивши при цьому кращий в галузi економiчний ефект для Акцiонерiв з точки зору зростання вартостi бiзнесу i повернення на iнвестований капiтал. ПУМБ - унiверсальний банк нацiонального масштабу i пропонує передовi фiнансовi продукти та послуги як юридичним, так i фiзичним особам. ПУМБ веде прозорий бiзнес i цiнує свою репутацiю. Головним принципом роботи ПУМБ є максимальна концентрацiя на клiєнтiв i глибоке розумiння їх потреб, а також побудова структури бiзнесу згiдно з кращими мiжнародними стандартами. Вiдповiдно до Стратегiї розвитку Банк здiйснить заходи щодо полiпшення системи управлiння бiзнесом, пiдвищення ефективностi бiзнес-процесiв. Важливим компонентом внутрiшнiх змiн буде пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв Банку. Реалiзацiя проектiв iз внутрiшнього вдосконалення Банку має на метi пiдтримати розвиток комерцiйної дiяльностi, скоротити операцiйнi витрати та забезпечити жорсткий контроль рiзноманiтних ризикiв. Основна мета ПУМБ - стати Банком Першого Вибору для наших клiєнтiв. Для забезпечення досягнення цiєї мети ПУМБ має ясне бачення шляхiв розвитку, чiтку Стратегiю, професiйну команду, бездоганну репутацiю, сильний бренд та пiдтримку акцiонерiв.

R&D

ПУМБ - iнновацiйний банк, готовий випереджати ринок за технологiчнiстю. Банк впроваджує новi продукти i процеси в обслуговуваннi клiєнтiв, використовуючи як традицiйнi, так i альтернативнi канали надання фiнансових продуктiв i послуг. При цьому ПУМБ вдосконалює якiсть сервiсу i розробляє iндивiдуальнi рiшення для клiєнтiв, що дозволить збiльшити частку ринку в кожному з продуктових i клiєнтських сегментiв. Розвиток даного напряму нацiлений на досягнення поставлених Стратегiєю бiзнес-завдань i пiдтримку змiн до моделi управлiння, якi вимагають впровадження нових сучасних механiзмiв i якiсно iншого рiвня управлiнської iнформацiї. Витрати на розробки у 2018 роцi спрямованi на реалiзацiю затвердженої Стратегiї зростання ПУМБ на українському банкiвському ринку. ПУМБ продовжує розвивати iнновацiйнi сервiси i пiклуватися про зручнiсть i комфорт своїх клiєнтiв. У 2018 роцi ПУМБ приєднався до фiнансового супермаркету Укрпошти. Тепер послугами Банку можна користуватися через її мережу. Це спiвробiтництво дозволить ПУМБ проiнформувати бiльшу кiлькiсть клiєнтiв про надання послуг. Процесинговий центр ПУМБ завершив iнтеграцiйнi роботи та тестування з Центральним маршрутизатором i розрахунковим клiринговим центром НПС "ПРОСТIР", тим самим реалiзувавши можливiсть прийому платiжних карток НПС "ПРОСТIР" термiнальнiй мережi ПУМБ та банкiв-партнерiв. ПУМБ i Київстар запустили проект для розвитку малого бiзнесу, що дозволить автоматизувати та пiдвищити ефективнiсть процесiв, а також значно скоротити витрати. Перший Український Мiжнародний Банк увiйшов до перелiку банкiв, уповноважених Мiнiстерством Фiнансiв для здiйснення виплат пенсiй, грошової допомоги та заробiтної плати працiвникам бюджетних установ. Банком ПУМБ було пiдключено до програми Партнерської розстрочки бiльш нiж 150 магазинiв "Фокстрот" по всiй Українi та два магазини "Rozetka" у мiстi Київ. Перший Український Мiжнародний Банк приєднався до проекту IFC "Аграрнi розписки в Українi", таким чином надаючи своїм клiєнтам новий iнструмент залучення банкiвського фiнансування пiд заставу майбутнього урожаю. Магазини "АЛЛО", iнтернет-магазини "АЛЛО" та "27.ua" приєднались до мережi магазинiв-партнерiв ПУМБ. ПУМБ запустив оплату через Garmin pay (сервiс "для активних людей"). Послуга доступна для власникiв карток Visa. Перший Український Мiжнародний Банк запустив тарифний пакет Coder для IT-спецiалiстiв з найнижчою комiсiєю за переказ готiвкових коштiв з поточного на картковий рахунок. Перший Український Мiжнародний Банк (ПУМБ) вперше в Українi представив повноцiнний банкiнг в месенджерах. У жовтнi 2018 року ПУМБ запустив банкiвський сервiс в месенджерi Telegram. Ранiше, в квiтнi 2018 року, був запущений банкiвський сервiс в месенджерi Viber. У найближчих планах ПУМБ також запуск банкiнгу в Faсebook messenger. ПУМБ першим запустив послугу оформлення страхового полiсу ОСЦПВО через месенджер Viber. ПУМБ надає унiкальну можливiсть - оформлення через месенджер Viber страхового полiсу ОСЦПВО вiд 5 провiдних страхових компанiй України з онлайн оплатою та миттєвим отриманням полiсу на e-mail. Перший Український Мiжнародний Банк (ПУМБ) запустив новий iнтернет-банкiнг "ПУМБ Online Для Пiдприємцiв", створений спецiально для власникiв мiкро i малого бiзнесу. Держателi карток Mastercard вiд Першого Українського Мiжнародного Банку (ПУМБ) отримали можливiсть користуватися Apple Pay - легким, захищеним та iндивiдуальним платiжним iнструментом, який повнiстю змiнює сферу мобiльних платежiв, пропонуючи швидкiсть та зручнiсть. У мобiльному додатку ПУМБ Online з'явилася можливiсть додавати картки iнших банкiв. Одним з прiоритетiв роботи ПУМБ залишається розвиток продуктiв i послуг для пiдприємств малого та середнього бiзнесу. Мiсiєю ПУМБ є надання клiєнтам високоякiсних банкiвських послуг, бездоганного сервiсу, що постiйно вдосконалюється, та iндивiдуального пiдходу. ПУМБ постiйно вдосконалює бiзнес-процеси, впроваджує найновiшi технологiчнi рiшення, пiдвищує рiвень сервiсу та якiсть продуктiв. ПУМБ постiйно прагне пiдвищення якостi послуг, що надаються клiєнтам. ПУМБ дотримується високих стандартiв в галузi забезпечення гiдних i безпечних умов працi для спiвробiтникiв, розвитку їх професiйних якостей. Перший Український здiйснює свою дiяльнiсть, дотримуючись принципiв сумлiнних трудових практик i поваги прав людини. Серед спiвробiтникiв Банку - економiсти i фiнансисти, люди iнтелектуальних i творчих професiй, що працюють в офiсах, вiддiленнях, точках продажiв. Спiвробiтники - головний актив банку, запорука сталого розвитку фiнансової установи. У банку дiє Колективний договiр, який гарантує захист прав i iнтересiв кожного спiвробiтника ПУМБ. Всi мають рiвнi права i можливостi незалежно вiд статi, раси, вiку, мiсця проживання, релiгiї та полiтичних переконань. У 2018 роцi ПУМБ традицiйно iнвестував в пiдвищення рiвня безпеки робочих мiсць, збереження життя i здоров'я спiвробiтникiв. Банк проводив лабораторнi дослiдження робочих мiсць на наявнiсть шкiдливих факторiв, попереднi i перiодичнi медичнi огляди працiвникiв, фiнансував проведення iдентифiкацiї будiвель щодо визначення потенцiйної небезпеки об'єкта, проведення експертизи на вiдповiднiсть нових вiдкриваються вiддiлень правилам пожежної безпеки, передрейсового медичного огляду водiїв автотранспорту i багато iншого. Розвиток спiвробiтникiв - одне з головних стратегiчних напрямкiв. Банк навчає своїх спiвробiтникiв дистанцiйно, на тренiнгах, семiнарах, майстер-класах та воркшопах. Пiдвищуючи рiвень знань i умiнь, нашi колеги можуть реалiзовувати бiльш складнi проекти i завдання, тим самим посилюючи свої компетенцiї i розвиваючи банк. Для новачкiв Банк пропонує навчання, що дозволяє швидко адаптуватися i з легкiстю виконувати свої новi обов'язки. Зi стажем, щоб розкрити свiй потенцiал, можна разом з керiвником пiдiбрати навчальнi програми i надихаючi проекти. Для прихильникiв новiтнiх технологiй в Банку реалiзується проект IT Drive. Спiвробiтники Департаменту iнформацiйних технологiй iнiцiюють i впроваджують iдеї щодо вдосконалення внутрiшнiх процесiв i досвiду клiєнтiв в користуваннi продуктами Банку. Керiвники Банку проходять навчання в "Школi менеджменту", починаючи вiд освоєння базових навичок керiвника до управлiння змiнами, проектами. Тi спiвробiтники, яким є чим подiлитися з iншими, можуть пройти навчання в "Iнститутi внутрiшнього тренерства". Розробити i проводити тренiнги для своїх колег. У Банку дiє Кодекс корпоративної етики, який вiдображає основнi принципи корпоративної поведiнки та етичнi норми спiвробiтникiв АТ "ПУМБ". Кодекс ?рунтується на принципах чесностi та добропорядностi i визначає мiнiмальнi вимоги до поведiнки працiвника Банку. Кодекс корпоративної етики Публiчного акцiонерного товариства "Перший Український Мiжнародний Банк", покликаний допомогти кожному спiвробiтнику отримати уявлення про iдеологiю i систему цiнностей банку, його корпоративнiй культурi, встановленi етичнi норми поведiнки спiвробiтникiв, манеру спiлкування з колегами, клiєнтами та партнерами, вирiшувати складнi етичнi ситуацiї, запобiгати ситуацiї конфлiкту iнтересiв, що виникають у процесi роботи. ПУМБ розраховує на те, що всi спiвробiтники i представники Банку будуть керуватися найвищими стандартами особистої i професiйної доброчесностi у всiх аспектах своєї дiяльностi i дотримуватися всiх вiдповiдних законiв, правил, норм i принципiв роботи Банку. Нi за яких умов спiвробiтники не повиннi ставити пiд загрозу репутацiю Банку, а також принципи доброчесностi, навiть якщо це може принести потенцiйну вигоду Банку. Починаючи працювати в ПУМБ, кожен спiвробiтник несе вiдповiдальнiсть за свою поведiнку, включаючи дотримання законодавства, положень цього Кодексу корпоративної етики, корпоративних принципiв i внутрiшнiх документiв Банку. У своїй дiяльностi ПУМБ керується такими полiтиками: " Полiтика корпоративної соцiальної вiдповiдальностi АТ "ПУМБ", що закладає прiоритети та стандарти вiдповiдальностi Банка за вплив його рiшень та дiяльностi у сферi стiйкого розвитку суспiльства вiдповiдно до принципiв Глобального договору (UN Global Compact Principles) та вiдповiдно до мiжнародного стандарту ISO 26000:2010. " Полiтика управляння банкiвською безпекою, оскiльки забезпечення безпеки Банка є одним з напрямкiв його дiяльностi, що постiйно дiють в АТ "ПУМБ". " Полiтика iнформацiйної безпеки, оскiльки АТ "ПУМБ" є унiверсальним банком, дiяльнiсть якого заснована на комерцiйних, роздрiбних та iнвестицiйно-банкiвських операцiях, i здiйснення вказаної дiяльностi пов'язане з управлiнням iнформацiєю, яка є важливим ресурсом ПУМБ. Дiяльнiсть Банка залежить вiд забезпечення iнформацiйної безпеки. " Полiтика толерантностi до операцiйних ризикiв АТ "ПУМБ", в рамках якої прийнято Системи управлiння операцiйним ризиком (СУОР) та Системи внутрiшнього контролю (СВК), згiдно з якими у Банку особлива увага придiляється ризикам, якi управляються менеджментом Банку, а також толерантностi менеджменту по вiдношенню до зазначених ризикiв. СВК заснована на безперервному процесi, спрямованому на визначення ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю, для оцiнки характеру та розмiрiв даних ризикiв, а також ефективного управлiння ними. Особлива увага в зазначенiй Полiтицi придiляється толерантностi до операцiйних ризикiв фактору "Персонал" (навмисна та ненавмисна дiя) з метою забезпечення належного рiвня якостi виконання посадових обов'язкiв працiвниками Банку, захисту iнтересiв Банку, його клiєнтiв, а також третiх осiб. " Полiтика страхування майна та вiдповiдальностi АТ "ПУМБ", спрямована на зниження потенцiйних втрат Банка, якi можуть виникнути в результатi реалiзацiї ризикiв фундаментального характеру (стихiйних лих, пожеж, злочинiв тощо), по вiдношенню до яких страхування є оптимальним (якщо заходи, спрямованi на їхнє зниження, менш ефективнi, дорожчi страхування та у випадках, передбачених договорами, укладених Банком) чи обов'язковим методом зниження ризику.

Інше

ПУМБ зареєстровано НБУ в груднi 1991 року. В 2011 роцi до ПУМБ було приєднано ПАТ "Донгорбанк", у 2015 роцi - АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ". Банк має статус вiдповiдальної особи Банкiвської групи ПУМБ. Наразi до складу Групи входять: ПУМБ, ТОВ "IК ТЕССЕРА КАПIТАЛ", ПрАТ "УАСК АСКА", ПрАТ "СК АДС", ПрАТ "УАСК АСКА-Життя", ТДВ СК "Iллiчiвська". ПУМБ належить до групи найбiльших банкiв України та є унiверсальним банком, дiяльнiсть якого зосереджена на комерцiйних, роздрiбних i iнвестицiйно-банкiвських операцiях. Згiдно з лiцензiєю НБУ Банк може виконувати повний спектр банкiвських операцiй. ПУМБ спiвпрацює з банкiвськими установами України та зарубiжжя, має широку мережу кореспондентських вiдносин з банками-кореспондентами iнших країн, позицiонує себе на ринку банкiвських послуг як унiверсальний банк, що надає широкий спектр послуг. Клiєнти мають доступ до широкої продуктової лiнiйки та ряду сервiсiв, серед яких: Iнтернет-банкiнг PUMB online, мобiльний банкiнг i транзакцiйний банкiнг, факторинг та документарнi операцiї. Регiональна мережа ПУМБ охоплює всi регiони України та налiчує 175 вiддiлень i 6 регiональних центрiв, вiдiграє важливу роль у залученнi клiєнтiв та є основним каналом надання послуг клiєнтам банку. Клiєнтами Банку є значна кiлькiсть приватних осiб та пiдприємств рiзних галузей економiки. Вагому роль у розширеннi клiєнтської бази вiдiграє картковий бiзнес. Банк є принциповим членом мiжнародних платiжних систем Visa i MasterCard та працює на власному процесинговому центрi, за допомогою якого обслуговує значну кiлькiсть карток iнших вiтчизняних банкiв. Наявнiсть широко розгалуженої мережi власних банкоматiв i приналежнiсть Банку до фiнансово-промислової групи сприяють залученню великої кiлькостi пiдприємств на обслуговування за зарплатними проектами. Ресурсна база ПУМБ диверсифiкована за джерелами залучення (клiєнтськi кошти, кошти, залученi вiд НБУ шляхом рефiнансування, кошти, залученi на мiжнародних ринках, кошти, залученi вiд вiтчизняних банкiв, бюджетнi кошти тощо) та за основними контрагентами, клiєнтський депозитний портфель - за основними вкладниками, а кошти суб'єктiв господарювання - за видами економiчної дiяльностi. Зазначене нiвелює чутливiсть до ризику лiквiдностi. Обсяг клiєнтських коштiв за пiдсумками 2018 року збiльшився на 7,0%, прирiст коштiв фiзичних осiб склав 7,1% та кошти корпоративних клiєнтiв зросли на 6,8%. Банк вчасно та у повному обсязi виконує зобов'язання перед кредиторами. В минулому роцi було повернуто кошти, що залучалися на мiжнародних ринках, у т. ч. погашено власнi борговi цiннi папери. Зазначене знизило питому вагу валютної складової у ресурснiй базi та, вiдповiдно, зменшило боргове навантаження на Банк в умовах валютно-курсових коливань. У 2016 роцi Банк розпочав розмiщення ощадних (депозитних) сертифiкатiв. Кошти залучалися виключно у ВКВ. Клiєнтський кредитний портфель є основною складовою активiв. Обсяг та частка високолiквiдних активiв також є вагомими. Кошти на коррахунку в НБУ пiдтримуються в обсязi, необхiдному для поточного обслуговування клiєнтiв. Iнвестицiї в ОВДП та ощаднi (депозитнi) сертифiкати НБУ формують понад 63% активiв з високим рiвнем лiквiдностi. Найбiльшою складовою останнiх є кошти на НОСТРО рахунках, бiльшiсть яких розмiщено у банках-нерезидентах iнвестицiйного класу. У портфелi цiнних паперiв превалюють ОВДП та борговi цiннi папери, емiтованi НБУ. Обсяг акцiй установ iнфраструктури фiнансових ринкiв незначний. ПУМБ орiєнтовано переважно на кредитування корпоративних клiєнтiв, частка роздрiбного бiзнесу складає третину клiєнтського кредитного портфеля. За строками користування кредитними коштами переважають короткостроковi кредити, за цiльовим спрямуванням - кредити у поточну дiяльнiсть. Диверсифiкацiя корпоративного кредитного портфеля Банку за видами економiчної дiяльностi є прийнятною. Зважаючи на валютну структуру клiєнтських коштiв та залучення коштiв на мiжнародних ринках, близько третини клiєнтського кредитного портфеля сформовано кредитами, наданими у ВКВ. У розрiзi позичальникiв, що мають валютну заборгованiсть переважають суб'єкти господарювання, зокрема позичальники, що входять до складу найбiльших. Вiдсутнiсть валютних надходжень у окремих позичальникiв пiдвищує чутливiсть Банку до валютного та кредитного ризикiв. Заборгованiсть 20 найбiльших позичальникiв формує 28% клiєнтського кредитного портфеля до вирахування резервiв. Наразi клiєнтський кредитний портфель диверсифiкований за основними позичальниками. Концентрацiя вiдносно капiталу I рiвня, що змiнюється залежно вiд змiни обсягу та структури регулятивного капiталу, була зумовлена девальвацiєю нацiональної валюти у 2014 роцi, зважаючи на валютну структуру заборгованостi найбiльших позичальникiв. Якiсть клiєнтського кредитного портфеля задовiльна. Станом на початок поточного року питома вага 10 класу заборгованостi юридичних осiб та 5 класу заборгованостi фiзичних осiб (класи розраховано вiдповiдно до Постанови №351 Нацiонального банку України) становила 28%. З метою нiвелювання чутливостi до кредитного ризику значний обсяг коштiв було спрямовано на формування резервiв пiд активнi операцiї. Сформований резерв на 25,6% покрив клiєнтський кредитний портфель. Ситуацiя пом'якшується високою ефективнiстю дiяльностi. Суттєвий обсяг коштiв на поточних рахунках клiєнтiв пiдвищує чутливiсть Банку до ризику лiквiдностi. Диверсифiкацiя ресурсної бази за основними кредиторами нiвелює чутливiсть Банку до ризику лiквiдностi. Якiсть ресурсної бази задовiльна. Коефiцiєнт ефективностi дiяльностi протягом аналiзованого перiоду був високим. Банк генерує стабiльний позитивний грошовий потiк як по процентних активах, так i вiд комiсiйно-торговельної дiяльностi. Дiяльнiсть ПУМБ за пiдсумками 2018 року була прибутковою. Також, позитивний вплив на останнiй мала ефективна робота щодо стягнення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi.

Посадові особи

Ім'я Посада
Кожевин Ігор Олексійович Заступник Голови Правлiння - фiнансовий директор
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.03.2013 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Ленiнградський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут iм. М.I. Калiнiна, Економiка та управлiння на машинобудiвельних пiдприємствах зi спецiалiзацiєю "Маркетинг, менеджмент та зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємства"
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань, ПАТ "Банк Ренесанс Капiтал", 26333064
Примітки Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 14.03.2013р. займає посаду Заступника Голови Правлiння- фiнансового директора АТ "ПУМБ". Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Сатнеrіnе Еlіzаветн Аnn Sтаlкеr) Член Наглядової ради - незалежний директор
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Робота над проектами (по контракту) - (з вересня 2014 -квiтень 2018 рр.), ТОВ "Iндепендент Аудит" (Independent Audit Ltd, Великобританiя), 4373559
Примітки Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв та займає на теперiшнiй час: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iндепендент Аудит" (Independent Audit Ltd, Великобританiя), Директор (з квiтня 2018 р.), Великобританiя, м. Брiстоль, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 4373559; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "В.Т.Т.Л" (V.T.T.L Ltd, Великобританiя), Директор (з сiчня 2015 р.), Великобританiя, м. Бермiнгхем, м. Саттон Колдфiлдкод, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 9391467; "ДТЕК Энерджи Б.В." (DTEK Energy B.V., Нiдерланди), Член Наглядової ради, незалежний директор, Голова Комiтету з винагород ( з березня 2011 р.), Нiдерланди, м. Амстердам, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34334895. Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Загородников Артур Германович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2012 - термiн не зазначено
Освіта Вища: 1. Горлiвський педагогiчний iнститут iноземних мовi iм. Н.К. Крупської , спецiальнiсть: Англiйська та нiмецька мови. Донецький нацiональний унiверситет , спецiальнiсть: "Фiнанси"; 2. Унiверситет Шеффiлда, Магiстр дiлового адмiнiстрування
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Перший Заступник Голови Правлiння, ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", 00039002
Примітки Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.11.2009р. займає посаду Заступника Голови Правлiння АТ "ПУМБ", з 20.12.2012 р. введений до складу Правлiння. Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Сюзан Гейл Байске (Susаn Gаіl Вuysке) Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1954 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Голова Комiтету з управлiння ризиками, ПАТ "Банк" Санкт-Петербург" Росiйська Федерацiя, 1027800000140
Примітки Загальний стаж роботи - 39 рокiв; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв та займає на теперiшнiй час: Голова Комiтету з управлiння ризиками ПАТ "Банк" Санкт-Петербург" Росiйська Федерацiя, Санкт-Петербург, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 1027800000140; "СiЕй Едвенс Сiкар, СА" (CA Advans Sicar, SA), Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург, Голова Комiтету з аудиту та ризикiв (з листопада 2013 р.), iдентифiкацiйний код юридичної особи: 20052220204; Фонд "Америка для Болгарiї" (America for Bulgaria Foundation) Болгарiя, м. Софiя, Директор (з червня 2016 р.), iдентифiкацiйний код юридичної особи: 208076166; Нацiональна Дорадча Рада Iнституту Гаррiмана Колумбiйського Унiверситету (National Advisory Council of the Harriman Institute of Columbia University, США), Член Ради (з травня 2012 - липень 2016 рр.). Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Черненко Сергій Павлович Голова Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.11.2012 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Донецький державний технiчний унiверситет (ДонДТУ) , спецiальнiсть: "Мiжнароднi економiчнi вiдносини. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Виконуючий обов'язки Голови Правлiння, ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки Загальний стаж роботи - 21 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 29.11.2012р. займає посаду Голови Правлiння АТ "ПУМБ". Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Поважна Маргарита Вікторівна Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Заступник фiнансового директора, АТ "СКМ", 31227326
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 23 роки + 4 роки 9 мiсяцiв (включається у стаж для призначення пенсiї). Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Фiнансовий директор, АТ "СКМ". Крiм обiймання посади члена Наглядової ради Банку, є: Фiнансовим директором АТ "СКМ" ", 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116-А. Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 31227326. Членом Наглядової ради ТОВ "ЕСТА ХОЛДИНГ" - 07400, Київська обл., Броварський р-н, мiсто Бровари, вул. Хмельницького Богдана, буд. 1, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34435248. Головою Ревiзiйної комiсiї ТОВ "СКМ СЕРВIС" - 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33Б, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33554874. Членом Наглядової ради ТОВ "ЛЕМТРАНС" - 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 46-46А, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 30600592. Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Ансіс Грасманіс (Аnsіs Grаsмаnіs) Член Наглядової ради - незалежний директор.
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Член Ради без виконавчих повноважень (з сiчня 2016 - жовтень 2016 рр.), АТ "Iнвестицiйна управляюча компанiя Сведбанк" АС ("Swedbank Investment Management Company" AS, Латвiйська Республiка)
Примітки Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посади, якi займає на теперiшнiй час: Державне акцiонерне товариство "Державна нерухомiсть" (VAS "Valsts Nekustamie Ipasumi", Латвiйська Республiка), Заступник Голови Невиконавчої ради (з травня 2017 р.), Латвiйська Республiка, м. Рига, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 40003294758; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ТОВ) "Фонiкс" (SIA Phonix, Латвiйська Республiка), Старший консультант (з лютого 2018 р.), Латвiйська Республiка, Кекавський округ, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 40203126753; "Банк пер Бiзнес" (Bank per Biznes), Член Невиконавчої ради (з жовтня 2017р.), Республiка Косово, м. Приштина, iндентифiкацiйний код юридичної особи: 70062479; Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Державне акцiонерне товариство "Державна нерухомiсть" (VAS "Valsts Nekustamie Ipasumi", Латвiйська Республiка), Заступник Голови Невиконавчої ради (з травня 2017 р.), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ТОВ) "Фонiкс" (SIA Phonix, Латвiйська Республiка), Старший консультант (з лютого 2018 р.), "Банк пер Бiзнес" (Bank per Biznes), Член Невиконавчої ради (з жовтня 2017р.), Республiка Косово; АТ "Iнвестицiйна управляюча компанiя Сведбанк" АС ("Swedbank Investment Management Company" AS, Латвiйська Республiка), Член Ради без виконавчих повноважень (з сiчня 2016 - жовтень 2016 рр.); ТОВ "Сведбанк Лiзiнг" (Swedbank leasing, Латвiйська Республiка), Член Ради (з серпня 2010 - грудень 2015 рр.); ТОВ "Сведбанк Нерухомiсть", СIА (Swedbank Ipasumi, SIA, Латвiйська Республiка), Член Ради ( з серпня 2010- жовтень 2016 рр.); ТОВ "Екторнет Латвiя Нерухомiсть" (SIA "Ektornet Real Estate Latvia", Латвiйська Республiка), Член Ради ( з сiчня 2016 - жовтень 2016 рр.); АТ "Вiдкритий пенсiйний фонд Сведбанк" (AS Swedbank Atklatais Pensiju Fonds, Латвiйська Республiка), Член Ради (з травня 2006 - лютий 2016 рр.); АТ "Вiдкритий пенсiйний фонд Сведбанк" (AS Swedbank Atklatais Pensiju Fonds, Латвiйська Республiка), Член Ради без виконавчих повноважень (з лютого 2012 - жовтень 2016 рр.). Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Дугадко Ганна Олександрівна Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння, ЗАТ АБ "РАДАБАНК", 21322127
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Менеджер з розвитку бiзнесу, АТ "СКМ". Дугадко Г.О. займає посади на теперiшнiй час: Менеджером з розвитку бiзнесу АТ "СКМ" - 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116-А. Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 31227326. Членом Ради ПрАТ "УАСК АСКА" - 03186, Київ, м. Київ, вул. Антонова, буд. 5. Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 13490997. Членом Ради ПрАТ "УАСК АСКА-Життя" - 03186, м. Київ, вул. Авiаконструктора Антонова, буд. 5. Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 24309647. Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Курілко Сергій Євгенович Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Директор, ТОВ "Час Закону", 35610432
Примітки Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв та займає на теперiшнiй час: Заступник директора, адвокат, ТОВ "ЮФ "ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ", 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116-А, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33703383. АО "КОНТИ-РУС" (АТ "КОНТI-РУС"), Голова ради директорiв (з вересня 2018 р.) iдентифiкацiйний код юридичної особи: 1024600942959. АТ "ВО "КОНТI", Голова Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 25112243. KONTI CONFECTIONARY LIMITED (KONTI CONFECTIONARY LIMITED (КОНТI КОНФЕКШIОНЕРI ЛIМIТЕД), Директор (за сумiсництвом), реєстрацiйний номер 1854145. Попередня посада, яку займав: ТОВ "Час Закону", посада директора, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35610432. Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Полещук Олена Олегівна Головний бухгалтер
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.02.2015 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Нацiональний аграрний унiверситет, спецiальнiсть "Облiк i аудит".
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Заступник Головного бухгалтера, ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 13.05.2011р. по 31.03.2014р. ПАТ "Банк Ренесанс Капiтал" - Головний бухгалтер, директор Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку; З 01.04.2014р. по 12.11.2014р. ПАТ "ПУМБ" - заступник Фiнансового директора Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi; З 13.11.2014р. по 15.02.2015р. ПАТ "ПУМБ" - заступник Головного бухгалтера. З 16.02.2015р. займає посаду Головного бухгалтера АТ "ПУМБ". Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Рубай Себастіан Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.09.2014 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Кракiвська економiчна академiя (м.Кракiв, Республiка Польща), спецiальнiсть: "Фiнанси пiдприємств".
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння, ПАТ "Банк Ренесанс Капiтал", 2633306
Примітки Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 21.06.2011р. до 26.09.2014р. - ПАТ "Банк Ренесанс Капiтал", Голова Правлiння. З 29.09.2014р. займає посаду Заступника Голови Правлiння АТ "ПУМБ". Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Попов Олег Миколайович Голова Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Виконавчий директор, АТ "СКМ", 31227326
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор, АТ "СКМ", iдентифiкацiйний код юридичної особи - 31227326, iндекс - 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116-А. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Голова Наглядової ради Банку також є: Генеральним директором АТ "СКМ" - 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116-А. Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 31227326.; Генеральним директором SCM HOLDINGS LIMITED - Кiпр, 3107, мiсто Лiмасол, вул. 28 Октоврiу, буд. 377 Собох Хаус /кв. 1-й поверх Неаполi; реєстрацiйний номер 222759. Членом Наглядової ради ТОВ "ЕСТА ХОЛДИНГ" - 07400, Київська обл., Броварський р-н, мiсто Бровари, вул. Хмельницького Богдана, буд. 1, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34435248. Головою Наглядової ради ФК "ШАХТАР" (ДОНЕЦЬК) - 01135, мiсто Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 26-а, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00169816. Членом Наглядової ради Metinvest B.V. - Нiдерланди, мiсто Гаага, вул. Нассаулан, буд. 2А /2514JS, реєстрацiйний номер - 24321697. Головою Наглядової ради DTEK ENERGY B.V. - Нiдерланди, Амстердам, Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX, реєстрацiйний номер - 34334895; Головою Наглядової ради DTEK OIL&GAS B.V. - Нiдерланди 1077XX, мiсто Амстердам, вул. Стравiнскiлаан 1531, буд. Вежа Б, 15 поверх /кв. секцiя TB-15-046/089, реєстрацiйний номер - 34284942. Головою Наглядової ради DTEK RENEWABLES B.V. - Нiдерланди, Амстердам, Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX, реєстрацiйний номер - 58729011. Членом Правлiння DTEK MANAGEMENT B.V. - Нiдерланди, Амстердам, Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX, реєстрацiйний номер - 59278153. Членом Наглядової ради АТ "ЛЮКС" - 08700, Київська обл., Обухiвський р-н, село Плюти, вул. Київська, буд. 102, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 32880322. Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Міхов Валентин Любоміров (Міноv Vаlеnтіn Luвоміrоv) Член Наглядової ради - незалежний директор.
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Старший радник Голови Правлiння (липень 2016 - серпень 2017 рр.), "Сбербанк Юроп АГ" ("Sberbank Europe AG", Республiка Австрiя)
Примітки Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посада, яку займає на теперцiшнiй час: ТОВ "Валор Адвайзерс" ("Valor Advisors Ltd", Республiка Болгарiя), Керуючий партнет (з серпня 2017 р.), Республiка Болгарiя, м. Софiя, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 204708828. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Валор Адвайзерс" ("Valor Advisors Ltd", Республiка Болгарiя), Керуючий партнет (з серпня 2017 р.), "Сбербанк Юроп АГ" ("Sberbank Europe AG", Республiка Австрiя), Старший радник Голови Правлiння (липень 2016 - серпень 2017 рр.); "Сбербанк Юроп АГ" ("Sberbank Europe AG", Республiка Австрiя), Член Правлiння (по контракту) (з липня 2012-липень 2016 рр.); "Сбербанк Юроп АГ" ("Sberbank Europe AG", Республiка Австрiя), Операцiйний директор, член Правлiння ( з лютого 2015- липень 2016 рр.); ПАТ "ВiЕс Банк", Україна, Голова Наглядової ради (з жовтня 2013 - червень 2017 рр.); "Сбербанк Словенiя" ("Sberbank Slovenia", Республiка Словенiя), Член Наглядової Ради ( з липня 2012- травень 2017 рр.); "Сбербанк Хангерi ЗРТ." ("Sberbank Hungary Zrt.", Угорщина), Член Наглядової ради ( з квiтня 2012- травень 2017 рр.); "Сбербанк СЗ" ("Sberbank CZ", Чеська Республiка), Член Наглядової ради ( з липня 2012- квiтень 2014 рр.). Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Хара Едуард Анатолійович Вiдповiдальний працiвник банку з фiнансового монiторингу
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2017 - термiн не зазначено
Освіта Вища: 1. Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть: "Економiка працi". 2. Донецький юридичний iнститут МВС при Донецькому Нацiональному унiверситетi, спецiальнiсть "Правознавство"
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей отриманих злочинним шляхом, ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.07.2011р. по 26.03.2017р. ПАТ "ПУМБ" - начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом. З 27.03.2017р. займає посаду Вiдповiдального працiвника банку з фiнансового монiторингу. Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Єременко Федот Євгенійович Заступник Голови Правлiння з управлiння ризиками (CRO)
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.12.2013 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Київський нацiональний економiчний унiверситет , спецiальнiсть: "Фiнанси"
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Керiвник Департаменту ризик-менеджменту, ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки Загальний стаж роботи - 24 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 17.12.2013р. по 31.10.2018р. Займав посаду Заступника Голови Правлiння АТ "ПУМБ" З 01.11.2018р. переведений на посаду Заступника Голови Правлiння з управлiння ризиками (CRO). Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Волчков Олексій Анатолійович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2010 - термiн не зазначено
Освіта Вища: 1. Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть: "Обладнання i технологiя зварювального виробництва"; 2. Нацiональний Унiверситет "Києво-Могилянська академiя", Ступiнь: "Магiстр з бiзнес адмiнiстрування"
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Член Правлiння, ПАТ "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК", 14361575
Примітки Загальний стаж роботи - 31 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 22.04.2010р. займає посаду Заступник Голови Правлiння АТ "ПУМБ". Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Катанов Георгі Богомілов Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Заступник директора (з сiчня 2014 р.), SCM ADVISORS (UK) LIMITED, 8275848
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора, SCM ADVISORS (UK) LIMITED; Вiце-президент, ТОВ "Барклайс Капитал", Виконавчий директор, старший спецiалiст, ГОЛДМАН САКС. Катанов Г.Б. є Директором SCM ADVISORS (UK) LIMITED - , 25 Парк Лейн, Лондон, Великобританiя, iдентифiкацiйний код юридичної особи: 8275848. Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Косенко Наталія Феліксівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.07.2011 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси та кредит"
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння, ПАТ "Донгорбанк", 20365318
Примітки Загальний стаж роботи - 39 рокув. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.07.2011р. займає посаду Заступника Голови Правлiння АТ "ПУМБ". Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Скалозуб Леонід Павлович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.05.2017 - термiн не зазначено
Освіта Вища: 1. Одеський державний унiверситет iм. I.I. Мечникова, спецiальнiсть "Правознавство"; 2. Вiдокремлений структурний пiдроздiл "Iнститут iнтелектуальної власностi Нацiонального унiверситету "Одеська юридична академiя" в м.Києв, спецiальнiсть "Iнтелект
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Керiвник Департаменту безпеки, ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки Загальний стаж роботи - 33 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 05.03.2013р. займає посаду Заступника Голови Правлiння АТ "ПУМБ", 19.05.2017р. введенний до складу Правлiння. Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Школяренко Костянтин Олександрович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.07.2011 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Донецький Нацiональний Унiверситет, спецiальнiсть: "Мiжнародна економiка"
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння, ПАТ "Донгорбанк", 20365318
Примітки Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.07.2011р. займає посаду Заступника Голови Правлiння АТ "ПУМБ". Iнформацiя про виплачену протягом звiтного перiоду винагороду посадовим особам Банку наведена у Примiтках, п. 46 Змiсту Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.

Ліцензії

Дата  
8 06.10.2011 Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 06.10.2011
Опис Банкiвська лiцензiя на право здiйснення банкiвських операцiй, термiн дiї якої необмежений.
8-2 12.02.2015 Додаток до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 12.02.2015
Опис Визначає перелiк операцiй, якi має право здiйснювати Банк.
Серiя АЕ 294710 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ 294711 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ 294712 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ 294728 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: брокерська дiяльнiсть, строк дiї якої з 22.10.2014 - необмежений.
Серiя АЕ 294729 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дилерська дiяльнiсть, строк дiї якої з 22.10.2014 - необмежений.
Серiя АЕ 294730 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585 42 40, (044) 585 42 40
Примітки Юридична особа, яка має статус та умови функцiонування з обслуговування договорiв на фiнансових ринках як банку (банкiвська лiцензiя № 271 вiд 06.09.2013р.). Надає клiринговi послуги АТ "ПУМБ" на фондовому ринку. Виключною компетенцiєю Розрахункового центру є проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".
ПАТ "НДУ" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Центральний депозитарiй; надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї
Ліцензія
№ АЕ № 271447
Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
з 05.03.2015
Контакти (044) 5910404, (044) 5910404
Примітки Юридична особа, яка надає послуги АТ "ПУМБ", як Центральний депозитарiй (вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтентiв, рахункiв депозитарних установ) та акредитований центр сертифiкацiї ключiв.
ПАРД (професiйна асоцiацiя учасникiв ринку капiталу та деривативiв) #24382704
Адреса 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, к.205
Діятельність Неприбуткове об'єднання участникiв фондового ринку
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (044) 2869420, (044) 2869420
Примітки Захист iнтересiв членiв ПАРД; сприяння здiйснення членами ПАРД професiйної дiяльностi на фондовому ринку та покращенню якостi надання фiнансових послуг
ПАТ "ФБ "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд.30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Ліцензія
№ Рiшення №231 вiд 14.
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 14.03.2008
Контакти (044) 5376212, (056) 3739594
Примітки Юридична особа, яка надає послуги АТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
АТ "Фондова бiржа "ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Ліцензія
№ АД № 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти (044) 2775000, (044) 2775001
Примітки Юридична особа, яка надає послуги АТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
Фiзична особа - пiдприємець Кисiль Владислав Євгенович
Адреса 03191, Україна, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, буд. 5, корпус 2, кв.61
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти 044 2343619,
Примітки Консультування з питань комерцiйної дiяльностi
ТОВ "Фiнансово-консалтингова група "А2" #39709621
Адреса 03191, Україна, м. Київ, вул. Максима Берлiнського, б.20, оф. 4
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (056) 7323870,
Примітки Юридичнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "Юридична фiрма "Юнова" #35447851
Адреса 49100, Україна, м. Днiпро, вул. Космiчна, 115
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти ,
Примітки Юридичнi послуги
ТОВ "Мiжнародна юридична фiрма "Абсолют" #39329404
Адреса 49044, Україна, м. Днiпро, бул. Катеринославський, б. 2, оф. 610
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (056) 7323863,
Примітки Юридичнi послуги, послуги супроводження судових справ
Адвокатське об'єднання "Абсолют" #38836745
Адреса 49044, Україна, м. Днiпро, бул. Катеринославський, б.2, пов.6, к.1
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (056) 7323876,
Примітки Юридичнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "ЮА "Дiамант" #40489516
Адреса 04060, Україна, м. Київ, вул. Максима Берлiнського, б.20, оф. 4
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (056) 7323863,
Примітки Юридичнi послуги
ТОВ "Консалтинговий Центр "Iнiцiатива" #40260226
Адреса 49044, Україна, м. Днiпро, вул. Артема, 11
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (056) 7323870,
Примітки Юридичнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "Континент-Престиж" #33826067
Адреса 52005, Україна, смт. Слобожанське, вул. Мiчурiна, 5
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (056) 7323870,
Примітки Юридичнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "Тандем-Закон" #40340678
Адреса 03028, Україна, м. Київ, пр. Науки, б. 42/1, корп.10, оф.17
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (044) 3380995,
Примітки Юридичнi послуги
ТОВ "Титул-Лекс" #40340463
Адреса 04208, Україна, м. Київ, пр. Гонгадзе, б. 5А, оф. 7
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (044) 3380995,
Примітки Юридичнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "Юридична фiрма "ЕН ЕНД ДI" #41166012
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (044) 3320032,
Примітки Юридичнi послуги
ТОВ "Юридична асоцiацiя "Еврiс" #41387240
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (067) 7664514,
Примітки Юридичнi послуги
ТОВ "Юридична фiрма "Еврiс" #41521136
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (093) 0180433,
Примітки Юридичнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВ "ЮБ "Траст-Iнвест" #40271662
Адреса 49026, Україна, м. Днiпро, вул. Калинова, буд. 60-62
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (056) 7323870,
Примітки Юридичнi послуги
ТОВ "ЮБ "Еврiс" #41103015
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (097) 9878602,
Примітки Юридичнi послуги
Адвокатське об'єднання "Баррiстерс" #41664302
Адреса 65012, Україна, м. Одеса, вул. Ясна, будинок 12, офiс 10
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (067) 2304000,
Примітки Юридичнi послуги
ТОВ "Дентонс Юроп" #19373287
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул. Володимирська, будинок 49-А, 2-й поверх
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (044) 4944774, (044) 4941991
Примітки Юридичнi послуги
Адвокатське об'єднання "Еврiс" #41470789
Адреса 01030, Україна, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (044) 2377250,
Примітки Юридичнi послуги
ТОВ "Юридична спiлка "Еврiс" #41680004
Адреса 01030, Україна, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 52
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (093) 6922210,
Примітки Юридичнi послуги
Асоцiацiя "УкрЕксПроБуд" #25194844
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 2
Діятельність 74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.
Ліцензія
№ сертифiкат № 977/18
ФДМУ
з 17.12.2018
Контакти (044) 4131819,
Примітки Роботи з оцiнки майна
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРАВО ТА ЗАКОН" #36176818
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Пирогова, буд.2, офiс 110
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти 044-223-46-48, 044-228-57-09,
Примітки Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Юридична компанiя "Центр правових експертиз" #31733662
Адреса 01021, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 16, оф. 3
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (044) 253 82 26,
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛЬТА М КОЛЕКШН" #42002822
Адреса 02002, Україна, м.Київ, вул. Є. Сверстюка, будинок 11, корпус Б
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (044) 364 14 44,
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛЬТА М ФIНАНС" #41817078
Адреса 02218, Україна, м. Київ, вулиця Райдужна, будинок 4
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (044) 364 14 44,
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛОКВУД" #39911660
Адреса 61057, Україна, м. Харкiв, вул. Римарська, буд. 32
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (068) 880 98 33,
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРСЕДЛЕКС" #42257901
Адреса 69035, Україна, м. Запорiжжя, вулиця Леонiда Жаботинського, будинок 50, офiс 211
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти (095) 341 53 54,
Примітки Консультацiйнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТ-ПРОЕКТ" #35271640
Адреса 08322, Україна, с. Пролiски, вул. Паркова, 12 примiщення 73
Діятельність 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Лiцензiя не потрiбна
Контакти 380988145570, (068) 8400333,
Примітки Консультацiйнi послуги
Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА" #13490997
Адреса 69005, Україна, м.Запорiжжя, вул. Перемоги, б.97-А
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України
Контакти 0(800)601 701, (044) 520 22 01, (044) 520 22 03
Примітки 1. Лiцензiя на добровiльне страхування майна Серiя АГ №569967, дата видачi 26.04.2011р. 2. Лiцензiя на добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами Серiя АГ № 569961, дата видачi 26.04.2011р. 3. Лiцензiя на добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) Серiя АГ № 569982, дата видачi 26.04.2011р. 4. Лiцензiя на добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв Серiя АГ № 569985, дата видачi 26.04.2011р. 5. Лiцензiя на добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) Серiя АГ №569965, дата видачi 26.04.2011р. 1. Страхування майна; 2. Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами; 3. Страхування вiд нещасних випадкiв; 4. Добровiльне страхування наземного транспорту 5. Страхування цiнностей в кассових зонах
Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" #20602681
Адреса 04080, Україна, м.Київ, вул. Кирилiвська, б.40
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ Серiя АЕ № 641973
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України
з 25.06.2015
Контакти (+38 044) 463-64-21, (+38 044) 463-74-40
Примітки Лiцензiя на добровiльне страхування фiнансових ризикiв Страхування ризикiв, повязаних з перевезенням та iнкасацiею цiнностей
ТОВ "Кредит-Рейтинг" #31752402
Адреса 04070, Україна, м.Київ, вул. Межигiрська, 1
Діятельність
Ліцензія
№ Свiдоцтво № 6
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.04.2012
Контакти (+380 44) 490-25-50, (+380 44) 490-25-54
Примітки Свiдоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. Види послуг рейтингового агентства: " визначення кредитних рейтингiв пiдприємствам, банкам, страховим компанiям, органам мiсцевого самоврядування, а також окремим борговим зобов'язанням позичальника (облiгацiям, позикам тощо) за Нацiональною рейтинговою шкалою, спецiально розробленою для оцiнки рiвня кредитного ризику в умовах українського ринку; " рейтинги надiйностi депозитiв, якi представляють незалежну думку агентства про здатнiсть банку своєчасно та у повному обсязi виконати прийнятi на себе зобов'язання з повернення банкiвських вкладiв протягом найближчих 12 мiсяцiв; " рейтинги надiйностi страхових компанiй розробленi спецiально для споживачiв страхових послуг з метою покращити їх поiнформованiсть щодо надiйностi страховикiв; " визначення рiвня iнвестицiйної привабливостi мiста, що представляє собою незалежну думку рейтингового агентства щодо привабливостi мiста з точки зору вкладення iнвестицiй у порiвняннi з iншими об'єктами iнвестування. Цей продукт супроводжується розробкою iнвестицiйного паспорту мiста; " рейтинги корпоративного управлiння як незалежна оцiнка рейтингового агентства вiдносно iснуючої системи корпоративного управлiння компанiї. Агентство "Кредит-Рейтинг" - перше в Українi (з 2001 року) спецiалiзоване рейтингове агентство, що надає послуги з визначення незалежних рейтингових оцiнок кредитоспроможностi суб'єктiв господарювання та органiв мiсцевого самоврядування за Нацiональною рейтинговою шкалою. З 2003 року рейтинговi оцiнки агентства офiцiйно визнаються Мiнiстерством фiнансiв України. З 2004 року "Кредит-Рейтинг" - уповноважене агентство Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України для визначення кредитних рейтингiв суб'єктам господарювання, галузям економiки й регiонам.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СКМ ФIНАНС" / #33340407 13 212 819 шт 92.24%
Адреса місто Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 116-А
SCM HOLDINGS LIMITED / 222759 1 096 887 шт 7.66%
Адреса Кіпр, Lімаssоl, 28 Октоvrіоu, 377, SОВОН НОUSЕ, 1 sт flооr Nеароlі