Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (149)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
ДАБІ (11) Перевірки (9)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

#14282829

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
ЄДРПОУ 14282829
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А01 № 432835
Дата державної реєстрації 16.07.2009
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Управлiння НБУ в Донецькiй областi
МФО: 334624
Номер рахунку: 32001170801
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (044) 231-73-52
elena.trubicina@fuib.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Висневський Томаш Юзеф Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища: Вища школа торгiвлi та права iм. Ришарда Лазарського, спецiальнiсть «Управлiння та фiнанси» (Польща, м.Варшава)
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ», головний керiвник з питань операцiйної дiяльностi
Примітки Обов'язки посадової особи: формує стратегiю банку щодо iнформацiйних та операцiйних технологiй. Супроводжує питання, пов'язанi з проведенням платежiв. Визначає основнi напрями роботи з грошового обiгу, неторгових i касових операцiях. Контролює архiвування документiв на паперових носiях.
Формує полiтику роботи Процесингового центру з мiжнародними платiжними системами i банками, супроводжує питання, пов'язанi з емiтування пластикових карток для власних потреб банку та банкiв-партнерiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Загородников Артур Германович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища: 1. Горлiвський педагогiчний iнститут iноземних мов iм. Н.К. Крупської (диплом за спецiальнiстю: "Англiйська та нiмецька мови"); 2. Донецький Нацiональний унiверситет (диплом за спецiальнiстю: "Фiнанси", квалiфiкацiя економiст).
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", Перший Заступник Голови Правлiння.
Примітки Обов'язки посадової особи: удосконалення системи залучення та утримання великих корпоративних клiєнтiв з державною формою власностi з урахуванням iнновацiйних пiдходiв, iндивiдуальних особливостей клiєнтiв i використанням найбiльш актуальних банкiвських продуктiв; робота з органами виконавчої влади, робота з окремими проектами з простроченої заборгованостi.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Ізосімова Наталія Вадимівна Член Спостережної ради
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Директор з корпоративних перетворень ЗАТ "СКМ"
Примітки Обов'язки посадової особи: 1) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 2) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України; 3) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до чинного законодавства України; 4) затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 5) визначає зовнiшнього аудитора, умови договору з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; 6) призначає керiвника Служби внутрiшнього аудиту, затверджує Положення про Службу внутрiшнього аудиту та план (графiк) аудиторських перевiрок, а також регулярно, не рiдше одного разу на рiк, заслуховує звiт про її дiяльнiсть; 7) приймає рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Банку, затвердження їх статутiв i положень; приймає рiшення щодо заснування та участi Банку у промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях та юридичних особах, придбання чи вiдчуження Банком акцiй, часток чи паїв iнших пiдприємств; 8) приймає рiшення щодо покриття збиткiв; 9) затверджує стратегiчний план i рiчнi економiчнi та фiнансовi плани, кошторис операцiйних витрат, будь-якi поправки до них; 10) перевiряє фiнансовi звiти Банку i звiти Правлiння та розглядає пропозицiї Правлiння щодо використання прибутку i покриття збиткiв; 11) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 12) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, а також рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13) у будь-який час та на власних пiдставах, вiдповiдно до чинного законодавства України, приймає рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння (зазначене за умовчанням є однiєю з умов трудового договору з Головою Правлiння), приймає рiшення про притягнення до дисциплiнарної та iншої вiдповiдальностi членiв Правлiння; 14) приймає рiшення про вчинення Банком значних правочинiв у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; 15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 16) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) здiйснює iншi повноваження, делегованi Зборами, або вiднесенi цим Статутом або чинним законодавством України до виключної компетенцiї Спостережної ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
Черненко Сергій Павлович Голова Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища: Донецький Державний технiчний унiверситет (диплом за спецiальнiстю: "Мiжнароднi економiчнi вiдносини. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi").
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ», Перший заступник Голови Правлiння - Фiнансовий директор
Примітки Обов'язки посадової особи: здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю i забезпечує стiйку й ефективну роботу банку. Несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю роботи банку за всiма напрямами його дiяльностi. Розробляє стратегiю дiяльностi банку i забезпечує його розвиток. Органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної Ради.
Дiє вiд iменi банку i представляє його iнтереси у вiдносинах з усiма пiдприємствами, органiзацiями, установами, державними органами.
Забезпечує формування позитивного iмiджу та репутацiї бренду «ПУМБ», реалiзацiю PR - стратегiї, просування продуктiв i сервiсiв, дотримання єдиних корпоративних стандартiв ПУМБ.
Забезпечує вдосконалення та реалiзацiю тарифної полiтики банку. Здiйснює контроль за управлiнням лiквiднiстi банку. Координує роботу Департаменту безпеки банку. Формує стратегiю банку щодо захисту iнформацiї.
Формує облiкову полiтику банку за мiжнародними та нацiональними стандартами та забезпечує її реалiзацiю; координує здiйснення контролю всiх необхiдних рiвнiв за станом облiку та розрахункiв шляхом визначення принципiв, правил i об'єктiв контролю.
Забезпечує одержання достовiрної фiнансової та податкової звiтностi шляхом визначення структури i правил функцiонування єдиної системи звiтностi; супроводжує виконання податкової полiтики банку та податкового законодавства; координує роботу по проходженню перевiрок податкових органiв, мiжнародного та українського аудиту, перевiрок НБУ.
Несе вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову полiтику банку, бюджет банку, а також ефективне управлiння цiновою полiтикою банку. Забезпечує контроль за органiзацiєю умов для дотримання облiку, звiтностi та методологiї у вiдповiдностi з нацiональними i мiжнародними стандартами. Визначає стандарти управлiнського облiку та звiтностi, стратегiчного планування та аналiзу.
Управляє активами i пасивами банку в частинi розробки методологiї по внутрiшньому трансферному цiноутворенню i впровадженню його в управлiнський облiк, а також з управлiння цiноутворенням за зовнiшнiми вiдсотковими ставками.
Визначає полiтику банку в управлiннi ризиками; визначає i контролює реалiзацiю стратегiї роботи з клiєнтами, якi мають прострочену заборгованiсть. Координує роботу, пов'язану з погашенням проблемних активiв банку i формуванням встановлених резервiв пiд кредитнi ризики.
Визначає i реалiзує основнi напрями казначейської дiяльностi банку; забезпечує ефективну цiнову полiтику i зростання обсягiв операцiй з купiвлi-продажу валюти клiєнтами; реалiзацiю кредитних проектiв з мiжнародними фiнансовими iнститутами; визначає напрямки роботи банку з цiнними паперами та направляє розвиток депозитарної дiяльностi; реалiзує полiтику в областi формування ефективної та надiйної мережi банкiв-кореспондентiв.

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Курілко Сергій Євгенович Член Спостережної ради
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ЗАТ "СКМ", юрисконсульт.
Примітки Обов'язки посадової особи: 1) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв, готує пропозицiї щодо питань, що виносяться на Збори; 2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 4) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України; 6) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до чинного законодавства України; 7) затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 8) визначає зовнiшнього аудитора, умови договору з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; 9) призначає керiвника Служби внутрiшнього аудиту, затверджує Положення про Службу внутрiшнього аудиту та план (графiк) аудиторських перевiрок, а також регулярно, не рiдше одного разу на рiк, заслуховує звiт про її дiяльнiсть; 10) приймає рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Банку, затвердження їх статутiв i положень; приймає рiшення щодо заснування та участi Банку у промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях та юридичних особах, придбання чи вiдчуження Банком акцiй, часток чи паїв iнших пiдприємств; 11) приймає рiшення щодо покриття збиткiв; 12) затверджує стратегiчний план i рiчнi економiчнi та фiнансовi плани, кошторис операцiйних витрат, будь-якi поправки до них; 13) перевiряє фiнансовi звiти Банку i звiти Правлiння та розглядає пропозицiї Правлiння щодо використання прибутку i покриття збиткiв; 14) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 15) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, а також рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 16) у будь-який час та на власних пiдставах, вiдповiдно до чинного законодавства України, приймає рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння (зазначене за умовчанням є однiєю з умов трудового договору з Головою Правлiння), приймає рiшення про притягнення до дисциплiнарної та iншої вiдповiдальностi членiв Правлiння; 17) приймає рiшення про вчинення Банком значних правочинiв у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; 18) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) здiйснює iншi повноваження, делегованi Зборами, або вiднесенi цим Статутом або чинним законодавством України до виключної компетенцiї Спостережної ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Стефан Лаурент Гуглієрі Виконавчий директор
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища: 1.Лiцей Мiшеля Монтана (м. Бордо,Францiя), бакалавр комерцiї; 2. Бiзнес-школа (Шербрук, Квебек, Канада), спецiалiзацiя: Корпоративнi фiнанси; 3. Вищий навчальний заклад торгiвлi та управлiння пiдприємствами, Державний заклад вищої технiчної освiт
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Перший Заступник Генерального керiвника Групи «РЕНЕСАНС КРЕДИТ» (Росiя, м. Москва)
Примітки Обов'язки посадової особи: оцiнює ринковi можливостi, визначає, рекомендує, впроваджує та монiторить стратегiю банку в роздрiбному бiзнесi з метою досягнення та утримання банком конкурентної переваги i результатiв, позначених стратегiєю банку.
Забезпечує досягнення прибутковостi i пiдтримання стабiльного зростання роздрiбного бiзнесу. Визначає можливостi синергiї та реалiзовує їх усерединi банкiвської групи, а також з iншими бiзнес вертикалями банку (корпоративної та iнвестицiйної).
Знаходить i реалiзовує можливостi неорганiчного зростання бiзнесу шляхом злиття i поглинання у сферi роздрiбного бiзнесу i споживчого кредитування на локальному i загальнонацiональному рiвнi.
Розробляє ефективну органiзацiйну структуру вертикалi роздрiбного бiзнесу.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Дугадко Ганна Олександрівна Член Спостережної ради
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ЗАТ АБ "РАДА БАНК" м. Днiпропетровськ. Заступник Голови Правлiння.
Примітки Обов'язки посадової особи: 1) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 2) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України; 3) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до чинного законодавства України; 4) затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 5) визначає зовнiшнього аудитора, умови договору з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; 6) призначає керiвника Служби внутрiшнього аудиту, затверджує Положення про Службу внутрiшнього аудиту та план (графiк) аудиторських перевiрок, а також регулярно, не рiдше одного разу на рiк, заслуховує звiт про її дiяльнiсть; 7) приймає рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Банку, затвердження їх статутiв i положень; приймає рiшення щодо заснування та участi Банку у промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях та юридичних особах, придбання чи вiдчуження Банком акцiй, часток чи паїв iнших пiдприємств; 8) приймає рiшення щодо покриття збиткiв; 9) затверджує стратегiчний план i рiчнi економiчнi та фiнансовi плани, кошторис операцiйних витрат, будь-якi поправки до них; 10) перевiряє фiнансовi звiти Банку i звiти Правлiння та розглядає пропозицiї Правлiння щодо використання прибутку i покриття збиткiв; 11) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 12) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, а також рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13) у будь-який час та на власних пiдставах, вiдповiдно до чинного законодавства України, приймає рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння (зазначене за умовчанням є однiєю з умов трудового договору з Головою Правлiння), приймає рiшення про притягнення до дисциплiнарної та iншої вiдповiдальностi членiв Правлiння; 14) приймає рiшення про вчинення Банком значних правочинiв у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; 15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 16) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) здiйснює iншi повноваження, делегованi Зборами, або вiднесенi цим Статутом або чинним законодавством України до виключної компетенцiї Спостережної ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
Дятлова Олена Олександрівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища: 1. Київський державний педагогiчний iнститут iноземних мов, спецiальнiсть: "Iноземнi мови"; 2. Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть: "Мiжнародна економiка".
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ЗАТ "ДХЛ Iнтернешнл Україна", керiвник департаменту служби персоналу.
Примітки Обов'язки посадової особи: очолює i спрямовує роботу з персоналом. Визначає i координує розвиток i впровадження стратегiчних полiтик i практик у сферi управлiння персоналом, спрямованих на досягнення фiнансових цiлей i стандартiв банку.
Планує та впроваджує акцiї, нацiленi на пiдтримку та розвиток iснуючої внутрiшньої культури i цiнностей банку. Визначає полiтику банку в областi пiдбору i найму персоналу, а також його подальшого розвитку i навчання.
Розробляє та супроводжує впровадження системи мотивацiї персоналу, регулярно стежить за змiнами на ринку оплати працi.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала.
Дуденко Олена Леонідівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ЗАТ "СКМ", Спецiалiст.
Примітки Обов'язки посадової особи: 1) контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; 2) вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; 3) здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради Банку або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi 10 (десятьма) i бiльше вiдсотками голосiв; 4) має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
Волчков Олексій Анатолійович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища: 1. Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть: "Обладнання i технологiя зварювального виробництва"; 2. Нацiональний унiверситет "Києво-Могилянська академiя", ступень: "Магiстр Бiзнес Адмiнiстрування".
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ПАТ "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК", член Правлiння.
Примітки Обов'язки посадової особи: визначає i реалiзує полiтику банку на ринку операцiй з юридичними особами; забезпечує формування ефективної тарифної, процентної i продуктової полiтик; бере участь у формуваннi кредитної полiтики в координацiї з Кредитною радою; формує та забезпечує роботу каналiв продажiв банкiвських продуктiв юридичним особам, а також маркетингової стратегiї, пов'язаної з просуванням продуктiв i послуг для корпоративних клiєнтiв.

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Архіпов Ілля Валерійович Голова Спостережної ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи АТ «СКМ», Директор з розвитку бiзнесу
Примітки Обов'язки посадової особи: 1) призначає i звiльняє Голову та членiв Правлiння, визначає їх повноваження, затверджує умови працi, оплати працi та матерiального стимулювання членiв Правлiння (умови договорiв з ними); 2) контролює дiяльнiсть Правлiння Банку; 3) затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 4) визначає зовнiшнього аудитора, умови договору з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; 5) призначає керiвника Служби внутрiшнього аудиту, затверджує Положення про Службу внутрiшнього аудиту та план (графiк) аудиторських перевiрок, а також регулярно, не рiдше одного разу на рiк, заслуховує звiт про її дiяльнiсть; 6) приймає рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Банку, затвердження їх статутiв i положень; приймає рiшення щодо заснування та участi Банку у промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях та юридичних особах, придбання чи вiдчуження Банком акцiй, часток чи паїв iнших пiдприємств; 7) приймає рiшення щодо покриття збиткiв; 8) затверджує стратегiчний план i рiчнi економiчнi та фiнансовi плани, кошторис операцiйних витрат, будь-якi поправки до них; 9) перевiряє фiнансовi звiти Банку i звiти Правлiння та розглядає пропозицiї Правлiння щодо використання прибутку i покриття збиткiв; 10) приймає рiшення про звернення до Нацiонального банку України щодо змiн до лiцензiї Банку; 11) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 12) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, а також рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13) у будь-який час та на власних пiдставах, вiдповiдно до чинного законодавства України, приймає рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння (зазначене за умовчанням є однiєю з умов трудового договору з Головою Правлiння), приймає рiшення про притягнення до дисциплiнарної та iншої вiдповiдальностi членiв Правлiння; 14) приймає рiшення про вчинення Банком значних правочинiв у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; 15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 16) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Косенко Наталія Феліксівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища: 1. Донецький нацiональний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси та кредит";
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ПАТ "Донгорбанк", Голова Правлiння.
Примітки Обов'язки посадової особи: вiдповiдає за ефективну роботу точок продажу. Розробляє i контролює виконання операцiйних планiв вiддiленнями. Органiзовує спiльну роботу з пiдроздiлами банку по монiторингу дiяльностi вiддiлень Банку: ефективнiсть роботи iснуючих вiддiлень, необхiднiсть вiдкриття нових точок продажiв, доцiльнiсть роботи нерентабельних вiддiлень. Проводить аналiз якiсних показникiв роботи вiддiлень ПУМБ в регiонах, динамiку займаної ними частки ринку за активами i пасивами корпоративних клiєнтiв i клiєнтiв роздрiбного бiзнесу.
Вносить пропозицiї щодо удосконалення процесiв, що сприяють пiдвищенню якостi обслуговування клiєнтiв i рiвню їхньої задоволеностi, а так само продуктивностi працi спiвробiтникiв вiддiлень.
Забезпечує контроль за реалiзацiєю цiнової та технологiчної полiтики банку в процесi проведення будiвництва та капiтальних ремонтiв; супроводжує питання, пов'язанi iз забезпеченням життєдiяльностi банку.
По постiйному дорученню керiвника банку супроводжує здiйснення заходiв з охорони працi, надзвичайних ситуацiй, контролює роботи з експертної оцiнки документiв i iнвентаризацiї майна банку.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала.
Школяренко Костянтин Олександрович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища: 1. Донецький нацiональний унiверситет, спецiальнiсть: "Мiжнародна економiка;
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ПАТ "Донгорбанк", Заступник Голови Правлiння.
Примітки Обов'язки посадової особи: здiйснює просування полiтики ПУМБ в областi вдосконалення системи погашення проблемної заборгованостi для забезпечення стабiльного розвитку банку.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Хара Едуард Анатолійович Начальник Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом, Член Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища: 1. Донецький державний унiверситет: "Економiка працi"; 2. Донецький юридичний iнститут МВС при Донецькому нацiональному унiверситетi: "Правознавство"
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Донгорбанк", Начальник Управлiння фiнансового монiторингу.
Примітки Обов'язки посадової особи: забезпечення ефективного функцiонування i постiйне вдосконалення внутрiшньобанкiвської системи фiнансового монiторингу, включаючи управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних доходiв та фiнансування тероризму, з безумовним дотриманням вимог чинного законодавства.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Мошкалова Олена Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища: Донецький Державний унiверситет, спецiальнiсть фiнанси та кредит.
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Донецьке облуправлiння Промстройбанку СРСР, Заступник головного бухгалтера.
Примітки Обов'язки посадової особи: формування облiкової полiтики банку за мiжнародними i нацiональними стандартами та забезпечує її реалiзацiю, координування здiйснення контролю всiх необхiдних рiвнiв за станом облiку та розрахункiв шляхом визначення принципiв, правил i об'єктiв контролю; забезпечення одержання достовiрної фiнансової та податкової звiтностi шляхом визначення структури i правил функцiонування єдиної системи звiтностi; супроводження виконання податкової полiтики банку та податкового законодавства; координування роботи по проходженню мiжнародного та українського аудиту, перевiрок НБУ, перевiрок податкових органiв.

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала.
Яшта Сергій Леонідович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Попередне місце роботи Юрист постiйного представництва в Українi "EUROPEAN FINANCIAL CONSULTING".
Примітки Обов'язки посадової особи: 1) вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; 2) здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради Банку або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi 10 (десятьма) i бiльше вiдсотками голосiв; 3) має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Попов Олег Миколайович Член Спостережної ради
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ЗАТ "СКМ", Виконавчий директор.
Примітки Обов'язки посадової особи: 1) затверджує склад Кредитної ради та Положення про неї; 2) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 3) затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 4) визначає зовнiшнього аудитора, умови договору з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; 5) призначає керiвника Служби внутрiшнього аудиту, затверджує Положення про Службу внутрiшнього аудиту та план (графiк) аудиторських перевiрок, а також регулярно, не рiдше одного разу на рiк, заслуховує звiт про її дiяльнiсть; 6) приймає рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Банку, затвердження їх статутiв i положень; приймає рiшення щодо заснування та участi Банку у промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях та юридичних особах, придбання чи вiдчуження Банком акцiй, часток чи паїв iнших пiдприємств; 7) приймає рiшення щодо покриття збиткiв; 8) затверджує стратегiчний план i рiчнi економiчнi та фiнансовi плани, кошторис операцiйних витрат, будь-якi поправки до них; 9) перевiряє фiнансовi звiти Банку i звiти Правлiння та розглядає пропозицiї Правлiння щодо використання прибутку i покриття збиткiв; 10) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 11) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, а також рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 12) у будь-який час та на власних пiдставах, вiдповiдно до чинного законодавства України, приймає рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння (зазначене за умовчанням є однiєю з умов трудового договору з Головою Правлiння), приймає рiшення про притягнення до дисциплiнарної та iншої вiдповiдальностi членiв Правлiння; 13) приймає рiшення про вчинення Банком значних правочинiв у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 15) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 16) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17) здiйснює iншi повноваження, делегованi Зборами, або вiднесенi цим Статутом або чинним законодавством України до виключної компетенцiї Спостережної ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.

Ліцензії

Дата  
8 06.10.2011 Додаток до Дозволу
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 06.10.2011
Опис Визначає перелiк операцiй, якi має право здiйснювати Банк.
Серiя АВ
№ 493195
21.10.2009 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 21.10.2009
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: брокерська дiяльнiсть, термiн дiї якої обмежений.
Серiя АВ
№ 493196
21.10.2009 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 21.10.2009
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дилерська дiяльнiсть, термiн дiї якої обмежений.
Серiя АВ
№ 493197
21.10.2009 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
Андеррайтинг
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 21.10.2009
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: андеррайтинг, термiн дiї якої обмежений.
Серiя АВ
№ 493255
21.10.2009 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 21.10.2009
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв, термiн дiї якої обмежений.
Серiя АВ
№ 534152
22.06.2010 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 22.06.2010
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами, термiн дiї якої обмежений.
№ 8 06.10.2011 Додаток до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 06.10.2011
Опис Визначає перелiк операцiй, якi має право здiйснювати Банк

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
АТ ЮФ «Василь Кiсiль i Партнери»
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 17/52-А
Діятельність Юридичнi консультацiї
Ліцензія
№ д/н
д/н
з 30.03.2001
Контакти + 380 44 581 7777, + 380 44 581 7770
Примітки АТ ЮФ «Василь Кiсiль i Партнери» надає юридичну пiдтримку як українським корпорацiям, що працюють за кордоном, так i iноземним компанiям, якi здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.
Спецiалiзацiя фiрми охоплює широке коло питань.

АТ ЮФ «Василь Кiсiль i Партнери» виступило юридичним консультантом ПАТ «ПУМБ» з питання юридичного аналiзу наслiдкiв виконання ПАТ «ПУМБ» своїх зобов’язань по контр- гарантiям виданим на користь банка нерезидента.
Дiяльнiсть не лiцензується.
ТОВ «Астерс» #30848230
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, Бiзнес-центр "Л
Діятельність Юридичнi консультацiї
Ліцензія
№ д/н
д/н
з 30.03.2001
Контакти +380 44 230 6000 , +380 44 230 6001
Примітки ТОВ «Астерс» надає високоякiснi юридичнi послуги в енергетичному, транспортному секторах, а також у таких ключових галузях бiзнесу, як с/г, автомобiле- та суднобудування, банкiвська справа та фiнанси, охорона довкiлля, харчова промисловiсть, iнформацiйнi технологiї, страхування, ЗМI та реклама, природнi ресурси, фармацевтика та виробництво косметичних засобiв, нерухомiсть та будiвництво, телекомунiкацiї.
ТОВ «Астерс» надає повний набiр юридичних послуг, водночас пропонуючи iндивiдуальнi iнновацiйнi рiшення. Завдяки компетенцiї та досвiду ТОВ «Астерс» зосереджується на всiх основних галузях права та бiзнесу. Зокрема, йдеться про банкiвське та фiнансове право, ринки капiталу, антимонопольне, конкуренцiйне та корпоративне право, злиття та поглинання, торгiвельне право та мiжнародну торгiвлю, вирiшення спорiв, трудовi вiдносини, нерухомiсть та будiвництво, податкове право та телекомунiкацiї.

ТОВ «Астерс» виступило юридичним консультантом ПАТ «ПУМБ» з питання про статус вiдокремлених пiдроздiлiв (вiддiлень) Банку, створених на базi фiлiалiв у зв’язку з переходом на єдине МФО Банку.
Дiяльнiсть не лiцензується.
ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" #30785437
Адреса 03680, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грiнченка, 4
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 2315
Аудиторська палата України
з 30.03.2001
Контакти (044) 491-55-53, (044) 498-56-52
Примітки Здiйснення перевiрки фiнансової звiтностi за 1 кв. 2012 рiк, що подається до НКЦПФР при реєстрацiї випуску облiгацiй ПУМБ.
ТОВ «Ернст енд Янг. Аудиторскi послуги» #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 19А
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044)490-30-00, (044)490-30-30
Примітки Здiйснення перевiрки фiнансової звiтностi за 2012 рiк
ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" #22877057
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Межигiрська, 1
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ Серiя АВ №498025
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 24.11.2009
Контакти (044) 4615430, (044) 4615431
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ Серiя АВ №483591
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 30.08.2009
Контакти (056) 3739594, (056) 3739594
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" #21672206
Адреса 01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх)
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ Серiя АД №034421
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти (044) 2775000, (044) 2775001
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Гринченка, 3
Діятельність Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ Серiя АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти 044-279-12-13, 044-377-70-16
Примітки ПАТ "ПУМБ" як Зберiгач цiнних паперiв користується послугами депозитарiя на пiдставi договорiв: Депозитарного договору; Договору про клiринг та розрахунку за договорами щодо цiнних паперiв; Договiр надання послуг акредитованого центру сертифiкацiї ключiв.
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 04107, Україна , м. Київ, вул.Тропiна,7г
Діятельність Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ Серiя АВ № 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти (044) 5854240, (044) 5854240 ( вн.1019)
Примітки ПАТ "ПУМБ" як Зберiгач цiнних паперiв користується послугами депозитарiя на пiдставi договорiв: Депозитарного договору; Договору про клiринг та розрахунку за договорами щодо цiнних паперiв; Договiр про приєднання до правил електронного документообiгу.
ТОВ «Кредит – Рейтинг» #31752402
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Межигiрська, 1
Діятельність Надає рейтинги i публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть емiтентiв i кредитну якiсть їх паперiв
Ліцензія
№ 6
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.04.2012
Контакти +380 (44) 490 25 50, +380 (44) 490 25 54
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як рейтингова агенцiя.
Moody's Investors Service
Адреса -, United Kingdom, London, One Canada Square, Canary Wharf
Діятельність Надає рейтинги i публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть емiтентiв i кредитну якiсть їх паперiв
Ліцензія
№ д/н
д/н
з 11.04.2013
Контакти +44 (0) 207 772 1000, +44 (0) 207 772 5401
Примітки Отримання лiцензiї нацiональним рейтинговим агентством не передбачено законодавством. З цiєї причини поля, що стосуються видачi лiцензiї, не заповненi.
АТ ЮФ «Василь Кiсiль i Партнери»
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 17/52-А
Діятельність Юридичнi консультацiї
Ліцензія
№ д/н
д/н
з 30.03.2001
Контакти + 380 44 581 7777, + 380 44 581 7770
Примітки АТ ЮФ «Василь Кiсiль i Партнери» надає юридичну пiдтримку як українським корпорацiям, що працюють за кордоном, так i iноземним компанiям, якi здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.
Спецiалiзацiя фiрми охоплює широке коло питань.

АТ ЮФ «Василь Кiсiль i Партнери» виступило юридичним консультантом ПАТ «ПУМБ» з питання юридичного аналiзу наслiдкiв виконання ПАТ «ПУМБ» своїх зобов’язань по контр- гарантiям виданим на користь банка нерезидента.
Дiяльнiсть не лiцензується.
ТОВ «Астерс» #30848230
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, Бiзнес-центр "Л
Діятельність Юридичнi консультацiї
Ліцензія
№ д/н
д/н
з 30.03.2001
Контакти +380 44 230 6000 , +380 44 230 6001
Примітки ТОВ «Астерс» надає високоякiснi юридичнi послуги в енергетичному, транспортному секторах, а також у таких ключових галузях бiзнесу, як с/г, автомобiле- та суднобудування, банкiвська справа та фiнанси, охорона довкiлля, харчова промисловiсть, iнформацiйнi технологiї, страхування, ЗМI та реклама, природнi ресурси, фармацевтика та виробництво косметичних засобiв, нерухомiсть та будiвництво, телекомунiкацiї.
ТОВ «Астерс» надає повний набiр юридичних послуг, водночас пропонуючи iндивiдуальнi iнновацiйнi рiшення. Завдяки компетенцiї та досвiду ТОВ «Астерс» зосереджується на всiх основних галузях права та бiзнесу. Зокрема, йдеться про банкiвське та фiнансове право, ринки капiталу, антимонопольне, конкуренцiйне та корпоративне право, злиття та поглинання, торгiвельне право та мiжнародну торгiвлю, вирiшення спорiв, трудовi вiдносини, нерухомiсть та будiвництво, податкове право та телекомунiкацiї.

ТОВ «Астерс» виступило юридичним консультантом ПАТ «ПУМБ» з питання про статус вiдокремлених пiдроздiлiв (вiддiлень) Банку, створених на базi фiлiалiв у зв’язку з переходом на єдине МФО Банку.
Дiяльнiсть не лiцензується.
ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" #30785437
Адреса 03680, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грiнченка, 4
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 2315
Аудиторська палата України
з 30.03.2001
Контакти (044) 491-55-53, (044) 498-56-52
Примітки Здiйснення перевiрки фiнансової звiтностi за 1 кв. 2012 рiк, що подається до НКЦПФР при реєстрацiї випуску облiгацiй ПУМБ.
ТОВ «Ернст енд Янг. Аудиторскi послуги» #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 19А
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044)490-30-00, (044)490-30-30
Примітки Здiйснення перевiрки фiнансової звiтностi за 2012 рiк
ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" #22877057
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Межигiрська, 1
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ Серiя АВ №498025
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 24.11.2009
Контакти (044) 4615430, (044) 4615431
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ Серiя АВ №483591
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 30.08.2009
Контакти (056) 3739594, (056) 3739594
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" #21672206
Адреса 01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх)
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ Серiя АД №034421
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти (044) 2775000, (044) 2775001
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Гринченка, 3
Діятельність Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ Серiя АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти 044-279-12-13, 044-377-70-16
Примітки ПАТ "ПУМБ" як Зберiгач цiнних паперiв користується послугами депозитарiя на пiдставi договорiв: Депозитарного договору; Договору про клiринг та розрахунку за договорами щодо цiнних паперiв; Договiр надання послуг акредитованого центру сертифiкацiї ключiв.
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 04107, Україна , м. Київ, вул.Тропiна,7г
Діятельність Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ Серiя АВ № 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти (044) 5854240, (044) 5854240 ( вн.1019)
Примітки ПАТ "ПУМБ" як Зберiгач цiнних паперiв користується послугами депозитарiя на пiдставi договорiв: Депозитарного договору; Договору про клiринг та розрахунку за договорами щодо цiнних паперiв; Договiр про приєднання до правил електронного документообiгу.
ТОВ «Кредит – Рейтинг» #31752402
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Межигiрська, 1
Діятельність Надає рейтинги i публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть емiтентiв i кредитну якiсть їх паперiв
Ліцензія
№ 6
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.04.2012
Контакти +380 (44) 490 25 50, +380 (44) 490 25 54
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як рейтингова агенцiя.
Moody's Investors Service
Адреса -, United Kingdom, London, One Canada Square, Canary Wharf
Діятельність Надає рейтинги i публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть емiтентiв i кредитну якiсть їх паперiв
Ліцензія
№ д/н
д/н
з 11.04.2013
Контакти +44 (0) 207 772 1000, +44 (0) 207 772 5401
Примітки Отримання лiцензiї нацiональним рейтинговим агентством не передбачено законодавством. З цiєї причини поля, що стосуються видачi лiцензiї, не заповненi.

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "СКМ Фiнанс" / #33340407 92.20%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 117
Код 33340407
ТОВ "СКМ Фiнанс" / #33340407 92.20%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 117
Код 33340407
SCM FINANCIAL OVERSEAS LIMITED / HE 189448 7.70%
Адреса Cyprus, Nicosia, Themistokli Dervi St., 3 JULIA HOUSE
Код HE 189448
SCM FINANCIAL OVERSEAS LIMITED / HE 189448 7.70%
Адреса Cyprus, Nicosia, Themistokli Dervi St., 3 JULIA HOUSE
Код HE 189448
БАНДУРА ГАННА АНАТОЛІЇВНА 0.10%
Паспорт д/н, д/н, д/н
БАНДУРА ГАННА АНАТОЛІЇВНА 0.10%
Паспорт д/н, д/н, д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ
"СКМ ФIНАНС"
/ #33340407
13 212 819 шт 92.20%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 117
ТОВ
"СКМ ФIНАНС"
/ #33340407
13 212 819 шт 92.20%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 117