Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (149)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
ДАБІ (11) Перевірки (9)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

#14282829

Основна інформація

Назва АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
ЄДРПОУ 14282829
Адреса 04070, Київ, вул. Андрiївська, буд. 4
Дата державної реєстрації 23.12.1991
Середня кількість працівників 7 133
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: UA613000010000032005104101026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті JPMorgan Chase Bank N.A.
МФО: USD
Номер рахунку: СВIФТ: CHASUS33
Контакти
+38 (044) 231-46-61
Nataliya.Stepanchenko@fuib.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Сатнеrіnе Еlіzаветн Аnn Sтаlкеr) Член Наглядової ради - незалежний директор
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Лондонська Школа Економiки та Полiтичних Наук Лондонського Унiверситету, Великобританiя, спецiальнiсть: "Полiтика Свiтової Економiки"; Унiверситет Герiот-Ватт, Великобританiя (Heriot Watt University), спецiальнiсть: "Iноземнi мови (усн. та письм.)
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Партнер, Пiдроздiл з консультування щодо управлiння персоналом., PricewaterhouseCoopers, Федеративна Республiка Нiмеччина, 194 821 795
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З вересня 2014 - сiчень 2018 Independent Audit Ltd, Великобританiя, Робота над проектами (по контракту), iдентифiкацiйний код юридичної особи: 4373559. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: З березня 2011 - по теперiшнiй час DTEK Energy B.V., Член Наглядової ради, незалежний директор, Голова Комiтету з винагород, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 34334895, мiсцезнаходження: Нiдерланди, м. Амстердам. З сiчня 2015 - по теперiшнiй час V.T.T.L Ltd, Директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 9391467, мiсцезнаходження: Великобританiя, м. Бермiнгхем, м. Саттон Колдфiлдкод. З квiтня 2018 - по теперiшнiй час Independent Audit Ltd, Директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 4373559, мiсцезнаходження: Великобританiя, м. Брiстоль. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол №80) строком на три роки. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Загородников Артур Германович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.01.2019 - 31.12.2021
Освіта Вища: Горлiвський педагогiчний iнститут iноземних мовi iм. Н.К. Крупської, спецiальнiсть: Англiйська та нiмецька мови; Донецький нацiональний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси"; Унiверситет Шеффiлда, Магiстр дiлового адмiнiстрування
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Перший Заступник Голови Правлiння., ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", 00039002
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.11.2009 р. - по теперiшнiй час АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння АТ "ПУМБ". З 20.12.2012 р. введений до складу Правлiння Банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Сюзан Гейл Байске (Susаn Gаіl Вuysке) Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1954 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища:Колумбiйський Унiверситет, США, "Полiтичнi науки (мала економiка)"; Школа цивiльних i мiжнародних вiдносин iм. Вудро Вiльсона, Прiнстонський Унiверситет, США, "Мiжнароднi вiдносини"; Мiддлберi-коледж, США, "Бакалавр гуманiтарних наук"
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Зовнiшнiй консультант Наглядової ради Банку., ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З травня 2012 - по липень 2016 "National Advisory Council of the Harriman Institute of Columbia University" (Нацiональна Дорадча Рада Iнституту Гаррiмана Колумбiйського Унiверситету), США, Член Ради. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: З квiтня 2012 - по теперiшнiй час ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", член Наглядової ради, Голова Комiтету з управлiння ризиками, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 1027800000140, мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, Санкт-Петербург. З листопада 2013 - по теперiшнiй час "CA Advans Sicar, SA", член Наглядової ради, незалежний директор, Голова Комiтету з аудиту та ризикiв, iдентифiкацiйний код юридичної особи- 20052220204, мiсцезнаходження: Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург. З червня 2016 - по теперiшнiй час "America for Bulgaria Foundation" (Фонд "Америка для Болгарiї"), Директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 208076166, мiсцезнаходження: Болгарiя, м. Софiя. З липня 2016 - по теперешнiй час "National Advisory Council of the Harriman Institute of Columbia University" (Нацiональна Дорадча Рада Iнституту Гаррiмана Колумбiйського Унiверситету), Голова Ради, мiсцезнаходження: США, Нью-Йорк, NY 10027. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол №80) строком на три роки. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Черненко Сергій Павлович Голова Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2018 - 03.11.2021
Освіта Вища: Донецький державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть: "Мiжнароднi економiчнi вiдносини. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi"
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Виконуючий обов'язки Голови Правлiння., ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.. Загальний стаж роботи - 23 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 29.11.2012 р. - по теперiшнiй час АТ "ПУМБ", Голова Правлiння.. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Поважна Маргарита Вікторівна Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Донецький державний комерцiйний iнститут, спецiальнiсть: "Менеджмент у виробничiй сферi"
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Заступник фiнансового директора., АТ "СКМ", 31227326
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З квiтня 2005 - по червень 2019 р. ТОВ "СКМ СЕРВIС", Голова Ревiзiйної комiсiї, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 33554874. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: З жовтня 2009 - по теперiшнiй час АТ "СКМ", Фiнансовий директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 31227326, мiсцезнаходження: Україна, 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, 116-А. З грудня 2013 - по теперiшнiй час ТОВ "ЕСТА ХОЛДИНГ", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 34435248, мiсцезнаходження: Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Хмельницького Богдана, 1. З березня 2018 - по теперiшнiй час ТОВ "ЛЕМТРАНС", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 30600592, мiсцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 46-46А. З травня 2019 - по теперiшнiй час ФК "ШАХТАР" (Донецьк), член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 00169816, мiсцезнаходження: Україна, 87524, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Сеченова, 71а. З листопада 2019 - по теперiшнiй час ТОВ "ПОРТIНВЕСТ", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 37200001, мiсцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 77-А. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол №80) строком на три роки. Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась.
Дугадко Ганна Олександрівна Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiлолог-германiст"; Донецький Нацiональний Унiверситет, спецiальнiсть: "Економiка"
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння., ЗАТ АБ "РАДАБАНК", 21322127
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв та обiймає на теперiшнiй час: З серпня 2009 - по теперiшнiй час АТ "СКМ", менеджер з розвитку бiзнесу, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 31227326, мiсцезнаходження: Україна, 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, 116-А. З травня 2016 - по теперiшнiй час ПрАТ "УАСК АСКА - Життя", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 24309647, мiсцезнаходження: Україна, 03186, м. Київ, вул. Авiаконструктора Антонова, буд. 5. З травня 2016 - по теперiшнiй час ПрАТ "УАСК АСКА", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 13490997, мiсцезнаходження: Україна, 69005, м. Запорiжжя, вул. Перемоги, 97-А. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол №80) строком на три роки. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Курілко Сергій Євгенович Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Донецьке вище вiйськове полiтичне училище iнженерних вiйськ та вiйськ зв'язку (наразi заклад розформовано), спецiальнiсть: "Офiцер-полiтпрацiвник iнженерних вiйськ";Донецький Нацiональний унiверситет, спецiальнiсть: "Юрист"
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Директор., ТОВ "Час Закону", 35610432
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З листопада 2010 - червень 2016 ТОВ "ЧАС ЗАКОНУ", Директор (за сумiсництвом), iдентифiкацiйний код юридичної особи - 35610432. З листопада 2010 - червень 2016 ТОВ "ПРIОРИТЕТ-К", Директор (за сумiсництвом), iдентифiкацiйний код юридичної особи - 35610448. З листопада 2010 - вересень 2018 АО "КОНТИ-РУС", Росiйська Федерацiя, Член Ради директорiв, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 1024600942959. З квiтня 2011 - липень 2016 АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ", Член Спостережної ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 26333064. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: З серпня 2005 р. - по теперiшнiй час ТОВ "ЮФ "ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ", заступник директора, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 33703383, мiсцезнаходження: Україна, 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова,116-А. З листопада 2008 р. - по теперiшнiй час АТ "ВО "КОНТI", Голова Наглядової ради iдентифiкацiйний код юридичної особи - 25112243, мiсцезнаходження: Україна, 85114, Донецька обл., м. Костянтинiвка, вул. Iнтернацiональна, 460. З липня 2017 - по теперiшнiй час KONTI CONFECTIONARY LIMITED (КОНТI КОНФЕКШIОНЕРI ЛIМIТЕД), Директор (за сумiсництвом), iдентифiкацiйний код юридичної особи - 1854145, мiсцезнаходження: Британськi Вiргiнськi острови, 3136, Акара Бiлдинг, вул. Де Кастро, 24, Викхамс Кей 1, Род Таун, Тортола. З вересня 2018 - по теперiшнiй час АО "КОНТИ-РУС", Голова Ради директорiв, iдентифiкацiйний код юридичної особи- 1024600942959, мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 305000, Курська обл., м. Курськ, Золота вулиця, 13 . Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол №80) строком на три роки. Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась.
Ансіс Грасманіс (Аnsіs Grаsмаnіs) Член Наглядової ради - незалежний директор
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Латвiйський Унiверситет, Латвiйська Республiка, спецiальнiсть "Математика".
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Керiвник вiддiлу кредитного менеджменту, Член Виконавчої ради., Swedbank AS, Латвiйська Республiка, 40003074764
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З липня 2010- жовтень 2016 Swedbank AS, Латвiйська Республiка, Фiнансовий директор, Член Виконавчої Ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 40003074764. З серпня 2010 - грудень 2015 рр. Swedbank leasing, Латвiйська Республiка, Член Ради. З серпня 2010 - жовтень 2016 рр. Swedbank Ipasumi, SIA, Латвiйська Республiка), Член Ради. З лютого 2012 - жовтень 2016 рр. AS Swedbank Atklatais Pensiju Fonds (АТ "Вiдкритий пенсiйний фонд Сведбанк"), Латвiйська Республiка, Член Ради без виконавчих повноважень, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 40003074764. З сiчня 2016 - жовтень 2016 рр. "Swedbank Investment Management Company" AS (АТ "Iнвестицiйна управляюча компанiя Сведбанк" АС), Латвiйська Республiка, Член Ради без виконавчих повноважень, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 40003074764. З сiчня 2016 - жовтень 2016 рр. SIA "Ektornet Real Estate Latvia", Латвiйська Республiка, Член Ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи 40103252163. Посади, якi займає на теперiшнiй час: З травня 2017- по теперiшнiй час VAS "Valsts Nekustamie Ipasumi" (Державне акцiонерне товариство "Державна нерухомiсть"), Заступник Голови Невиконавчої ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи -40003294758, мiсцезнаходження: Латвiйська Республiка, м. Рига. З жовтня 2017- по теперiшнiй час Bank per Biznes, Член Невиконавчої ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 70062479, мiсцезнаходження: Республiка Косово, м. Приштина. З лютого 2018- по теперiшнiй час SIA Phonix, Старший консультант, iдентифiкацiйний код юридичної особи- 40203126753, мiсцезнаходження: Латвiйська Республiка, Кекавський округ. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол №80) строком на три роки. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Полещук Олена Олегівна Головний бухгалтер
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.02.2015 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Нацiональний аграрний унiверситет, спецiальнiсть "Облiк i аудит"
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Заступник Головного бухгалтера., ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 13.05.2011 р- 31.03.2014 р. ПАТ "Банк Ренесанс Капiтал", Головний бухгалтер, директор Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку. З 01.04.2014 р. - 12.11.2014 р. ПАТ "ПУМБ", заступник Фiнансового директора Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi. З 13.11.2014 р. - 15.02.2015 р. ПАТ "ПУМБ", заступник Головного бухгалтера. З 16.02.2015р. - по теперiшнiй час, АТ "ПУМБ", Головний бухгалтер. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Рубай Себастіан Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.09.2017 - 28.09.2020
Освіта Вища: Кракiвська економiчна академiя (м. Кракiв, Республiка Польща), спецiальнiсть: "Фiнанси пiдприємств"
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння., ПАТ "Банк Ренесанс Капiтал", 2633306
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 29.09.2014 р. - по теперiшнiй час АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння . Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Костюченко Тетяна Василівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.08.2019 - 01.08.2022
Освіта Вища: Київський ордена Ленiна державний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, спецiальнiсть: "Iсторiя"
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Директор Департаменту по роботi з персоналом., АТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.09.2013 р. - 18.05.2017 р. ПАТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. З 19.05.2017р. - 31.07.2019 р. АТ "ПУМБ", Директор Департаменту по роботi з персоналом. З 01.08.2019 р. - по теперiшнiй час АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Попов Олег Миколайович Голова Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть:"Автоматика та телемеханiка"; Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси i кредит"
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Виконавчий директор., АТ "СКМ", 31227326
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З травня 2016 - квiтень 2019 АТ "ЛЮКС", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 32880322. З грудня 2019-сiчень 2020, ТОВ "ЛЕМТРАНС", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи -30600592. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: З сiчня 2006 - по теперiшнiй час АТ "СКМ", Генеральний директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 31227326, мiсцезнаходження: Україна, 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, 116-А. З квiтня 2006 - по теперiшнiй час ФК "ШАХТАР", Голова Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 00169816, мiсцезнаходження: Україна, 87524, Донецької обл., м. Марiуполь, вул. Сеченова, 71а. З квiтня 2009 - по теперiшнiй час DTEK ENERGY B.V., Голова Наглядової ради- iдентифiкацiйний код юридичної особи - 34334895, мiсцезнаходження: Нiдерланди, Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX. З грудня 2011- по теперiшнiй час ТОВ "ЕСТА ХОЛДИНГ", член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 34435248, мiсцезнаходження: Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Хмельницького Богдана, 1. З липня 2014 - по теперiшнiй час Metinvest B.V., член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 24321697, мiсцезнаходження: Нiдерланди, мiсто Гаага, вул. Нассаулан, буд. 2А /2514JS . З вересня 2014 - по теперiшнiй час DTEK OIL&GAS B.V., Голова Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 34284942, мiсцезнаходження: Нiдерланди, 1077XX, мiсто Амстердам, вул. Стравiнскiлаан 1531, буд. Вежа Б, 15 поверх /кв. секцiя TB-15-046/089. З вересня 2014 - по теперiшнiй час DTEK MANAGEMENT B.V., Член Правлiння, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 59278153, мiсцезнаходження: Нiдерланди, м. Амстердам, Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX. з вересня 2014 - по теперiшнiй час DTEK RENEWABLES B.V., Голова Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 58729011, мiсцезнаходження: Нiдерланди, м. Амстердам, Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX. З листопада 2018 - по теперiшнiй час SCM HOLDINGS LIMITED, Директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 222759, мiсцезнаходження: Кiпр, 3107, мiсто Лiмасол, вул. 28 Октоврiу, буд. 377 Собох Хаус /кв. 1-й поверх Неаполi. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано Головою Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол №80) строком на три роки. Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась.
Єременко Федот Євгенійович Заступник Голови Правлiння з управлiння ризиками (CRO)
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2018 - 18.12.2019
Освіта Вища: Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси"
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Керiвник Департаменту ризик- менеджменту., ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 17.12.2013 р. - 31.10.2018 р. АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. З 01.11.2018 р. - по теперiшнiй час АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння з управлiння ризиками (CRO). Вiдповiдно до рiшеня Наглядової ради вiд 17.12.2019 р. повноваження Заступика Голови правлiння з управлiння ризиками (CRO) продовжено до 19.12.2022 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Магдич Сергій Борисович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 15.03.2019 - 14.03.2022
Освіта Вища: Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси."; Нацiональний унiверситет харчових технологiй Мiнiстерства освiти i науки, Кандидат економiчних наук
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Директор Департаменту корпоративного бiзнесу., АТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 14.03.2011 р. до 31.05.2016 р. ПАТ "ПУМБ", Директор Департаменту по роботi з великими корпоративними клiєнтами. З 01.06.2016 р. - 14.03.2019 р. АТ "ПУМБ", Директор Департаменту корпоративного бiзнесу. З 15.03.2019 р.- по теперiшнiй час АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Катанов Георгі Богомілов Член Наглядової ради, представник акцiонера ТОВ "СКМ ФIНАНС"
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Московський ДIМВ, РФ, спецiальнiсть: "Економiка"; Московський ДIМВ , РФ, спецiальнiсть: "Фiнанси та кредит"; Гарвардська школа бiзнесу, CША "Магiстр дiлового адмiнiстрування"
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Вiце-президент., ТОВ "Барклайс Капiтал" Росiйська Федерацiя, 1077762410351
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З сiчня 2014 - травень 2016 SCM ADVISORS (UK) LIMITED, 25 Парк Лейн, Лондон, Великобританiя, Заступник директора, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 8275848. Посади, якi обiймає на теперiшнiй час: ЗЗ травня 2016 - по теперiшнiй час SCM ADVISORS (UK) LIMITED, Директор, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 8275848, мiсцезнаходження: 25 Парк Лейн, Лондон, Великобританiя. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол №80) строком на три роки. Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особi не виплачувалась.
Косенко Наталія Феліксівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.01.2019 - 31.12.2021
Освіта Вища: Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси та кредит"
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння., ПАТ "Донгорбанк", 20365318
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.07.2011р. - по теперiшнiй час АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Хара Едуард Анатолійович Член Правлiння, вiдповiдальний за проведення фiнансового монiторингу в Банку
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.07.2017 - 04.12.2019
Освіта Вища: Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть: "Економiка працi"; Донецький юридичний iнститут МВС при Донецькому Нацiональному унiверситетi, спецiальнiсть "Правознавство"
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей отриманих злочинним шляхом., ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.07.2011 р. - 26.03.2017 р. ПАТ "ПУМБ", начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом, Член Правлiння. З 27.03.2017 р. - 04.12.2019 р. АТ "ПУМБ", Вiдповiдальний працiвник банку з фiнансового монiторингу, Член Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Скалозуб Леонід Павлович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.05.2017 - термiн не зазначено
Освіта Вища: Одеський державний унiверситет iм. I.I. Мечникова, спец.:"Правознавство"; ВСП "Iнститут iнтелектуальної власностi НУ "Одеська юридична академiя" в м. Київ, спец.: "Iнтелектуальна власнiсть"; КНУВС МВС України, кандидат юридичних наук
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Керiвник Департаменту безпеки., ПАТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 34 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 05.03.2013 р. - по теперiшнiй час АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. З 19.05.2017 р. введенний до складу Правлiння Банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Міхов Валентин Любоміров (Міноv Vаlеnтіn Luвоміrоv) Член Наглядової ради - незалежний директор
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2018 - 26.11.2021
Освіта Вища: Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин МЗС СРСР, Росiйська Федерацiя, спецiальнiсть: "Мiжнароднi економiчнi вiдносини"; IНСЕАД Школа бiзнесу для свiту, Францiя, спецiальнiсть: "Магiстр дiлового адмiнiстрування"
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, Sberbank Sarajevo, Боснiя i Герцеговина
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З липня 2016 - серпень 2017 рр. "Sberbank Europe AG", Республiка Австрiя, Старший радник Голови Правлiння, iдентифiкацiйний код юридичної особи - ATU 55795009. З лютого 2015 - липень 2016 рр. "Sberbank Europe AG", Республiка Австрiя, Операцiйний директор, член Правлiння, iдентифiкацiйний код юридичної особи - ATU 55795009. З жовтня 2013 - червень 2017 рр. ПАТ "ВiЕс Банк", Україна, Голова Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 19358632. З квiтня 2012 - травень 2017 рр. "Sberbank Hungary Zrt.", Угорщина, Член Наглядової ради. З липня 2012 - квiтень 2014 рр. "Sberbank CZ", Чеська Республiка, Член Наглядової ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 25083325. З липня 2012 - травень 2017 рр. "Sberbank Slovenia", Республiка Словенiя, Член Наглядової Ради, iдентифiкацiйний код юридичної особи - SI5496527 З липня 2012-липень 2016 рр. "Sberbank Europe AG", Республiка Австрiя, Член Правлiння (по контракту), iдентифiкацiйний код юридичної особи - ATU 55795009. Посада, яку займає на теперцiшнiй час: З травня 2017 р. - по теперiшнiй час ТОВ "Валор Адвайзерс" ("Valor Advisors Ltd"), керуючий партнер, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 204708828, мiсцезнаходження: Республiка Болгарiя, м. Софiя. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Наглядову раду АТ "ПУМБ". Обрано членом Наглядової ради Банку вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.11.2018 р. (Протокол №80) строком на три роки. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.
Школяренко Костянтин Олександрович Заступник Голови Правлiння - фiнансовий директор
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.07.2019 - 04.07.2022
Освіта Вища: Донецький Нацiональний Унiверситет, спецiальнiсть: "Мiжнародна економiка"
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння., АТ "ПУМБ", 14282829
Примітки У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.07.2011 р. - 04.07.2019 р. АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння. З 04.07.2019 р. - по теперiшнiй час АТ "ПУМБ", Заступник Голови Правлiння-фiнансовий директор . Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi законодавством, Статутом АТ "ПУМБ" та Положенням про Правлiння АТ "ПУМБ". Виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйнiих виплат здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного трудового контракту. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.