Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (149)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
ДАБІ (11) Перевірки (9)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

#14282829

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
ЄДРПОУ 14282829
Дата державної реєстрації 23.12.1991
Середня кількість працівників 4 426
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32005104101026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті JPMorgan Chase Bank N.A.
МФО: USD
Номер рахунку: СВIФТ:CHASUS33
Контакти
+38 (044) 231-73-81
elena.shubina@fuib.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Загородников Артур Германович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2012 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", Перший Заступник Голови Правлiння.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Супроводжує удосконалення системи залучення та утримання великих корпоративних клiєнтiв з державною формою власностi з урахуванням iнновацiйних пiдходiв, iндивiдуальних особливостей клiєнтiв i використанням найбiльш актуальних банкiвських продуктiв; контролює роботу з органами виконавчої влади, роботу з окремими проектами по простроченiй заборгованостi.
Згiдно рiшення Спостережної Ради № 108 вiд 12.11.2009р. Загородникова Артура Германовича прийнято на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” у зв’язку iз виробничою необхiднiстю на перiод з 16.11.2009р. по 15.02.2010р. Згiдно Наказу № 118 ОС вiд 26.01.2010 р. строк перебування на посадi Заступника Голови Правлiння Загородникова Артура Германовича подовжено на невизначений термiн. Згiдно Протоколу Спостережної Ради № 186 вiд 19.12.2012 р. Загородникова Артура Германовича призначено членом Правлiння, 20.12.2012р. – дата введення до складу Правлiння, термiн не визначено.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Загородникова Артура Германовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.01.2005р. до 16.03.2009р. ТОВ «Український фiнансовий свiт» - Президент;
З 16.03.2009р. до 04.06.2009р. ЗАТ «Промислово-Iнвестицiйний Банк» - Перший заступник Голови Правлiння;
З 16.11.2009р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 22 роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Школяренко Костянтин Олександрович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.07.2011 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПАТ "Донгорбанк", Заступник Голови Правлiння.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Впроваджує полiтики Банку в галузi удосконалення системи погашення проблемної заборгованостi для забезпечення стабiльного розвитку банку.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 138 вiд 25.02.2011 внести змiни до деяких рiшень Спостережної ради вiд 17.02.2011 року (Протокол № 136) призначено Школяренко Костянтина Олександровича на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” за сумiсництвом у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.03.2011р. 15.07.2011 р.- прийнято рiшення Спостережної ради (Протокол № 152) про переведення на посаду (як основне мiсце роботи), 16.07.2011р. – дата вступу на посаду, безстроково.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) (далi- «Збори») прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Школяренко Костянтина Олександровича членом Правлiння Банку.
Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року – з 18.11.2011р.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Пана Школяренка Костянтина Олександровича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 26.08.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - заступник Голови Правлiння;
З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - Заступник Голови Правлiння;
З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 16 рокiв.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Черненко Сергій Павлович Голова Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.11.2012 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ», Виконуючий обов’язки Голови Правлiння
Примітки У своїй дiяльностi Голова Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Формує облiкову полiтику банку згiдно мiжнародних та нацiональних стандартiв, забезпечує її реалiзацiю. Несе вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову полiтику банку, бюджет банку, а також ефективне управлiння цiновою полiтикою банку. Забезпечує контроль над органiзацiєю умов для виконання облiку, звiтностi та методологiї згiдно мiжнародних та нацiональних стандартiв. Визначає стандарти управлiнського облiку та звiтностi, стратегiчного планування й аналiзу. Визначає полiтику банку з управлiння ризиками; визначає та контролює реалiзацiю стратегiї роботи з клiєнтами, якi мають прострочену заборгованiсть. Координує роботу, пов’язану з погашенням проблемних активiв банку й формуванням встановлених резервiв пiд кредитнi ризики.
Згiдно рiшення Спостережної Ради № 179 вiд 09.10.2012 року Черненка Сергiя Павловича призначено на посаду Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ". Рiшення Комiсiї НБУ вiд 23.11.2012р. № 907. Дата вступу на посаду - 29.11.2012р.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Черненка Сергiя Павловича переобрано на посаду Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 17.09.2008р. до 14.04.2011р. ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння;
З 15.04.2011р. до 05.02.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Перший Заступник Голови Правлiння;
З 06.02.2012р. до 09.10.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Перший заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор;
З 10.10.2012р. до 28.11.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Виконуючий обов’язки Голови Правлiння;
З 29.11.2012р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Голова Правлiння.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.

Щербинська Яна Володимирівна Член Спостережної Ради (незалежний член)
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.10.2015 - не бiльше нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ЗАТ «Перший український мiжнародний банк», Головний юрисконсульт.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ».
Позачерговими Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 05.10.2015р. (Протокол №71) Щербинську Я.В. повторно переобрано Членом Спостережної Ради. Загальний стаж роботи – 25 рокiв.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», юрист, 83001, м. Донецьк, вул. Мар’їнська,1.
Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 07.04.2015 р.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Хара Едуард Анатолійович Начальник Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом, член Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.07.2011 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ПАТ «Донгорбанк», Начальник Управлiння фiнансового монiторингу.
Примітки У своїй дiяльностi Начальник Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Забезпечення ефективного функцiонування й постiйне удосконалення внутрiшньобанкiвської системи фiнансового монiторингу, включаючи управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних доходiв й фiнансування тероризму, з безумовним дотриманням вимог дiючого законодавства.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 141 вiд 24.03.2011 року Хару Едуарда Анатолiйовича призначено на посаду начальника Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, одержаних злочинним шляхом, за сумiсництвом, у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.04.2011р. Введено Хару Едуарда Анатолiйовича до складу Правлiння ПАТ “ПУМБ” з 01.04.2011р., є вiдповiдальним за проведення фiнансового монiторингу в Банку.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) (далi- «Збори») прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Хару Едуарда Анатолiйовича членом Правлiння Банку.
Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року – з 18.11.2011р.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Хару Едуарда Анатолiйовича переобрано на посаду члена Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
З 01.03.2007р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - начальник Управлiння фiнансового монiторингу;
З 01.04.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом;
З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом.
Загальний стаж роботи 27 рокiв.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.
Костюченко Тетяна Василівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.09.2013 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ПАТ "Унiверсал Банк", Директор Департаменту по роботi з персоналом.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Керiвництво роботою з персоналом. Визначення та координацiя розвитку i впровадження стратегiчних полiтик i практик в галузi управлiння персоналом, спрямованих на досягнення фiнансових цiлей i стандартiв банку. Планування та впровадження акцiй, нацiлених на пiдтримку та розвиток iснуючої внутрiшньої культури i цiнностей банку. Визначення полiтики банку в областi пiдбору та найму персоналу, а також його подальшого розвитку та навчання. Розробка та супроводження впровадження системи мотивацiї персоналу, регулярний монiторинг змiн на ринку оплати працi.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 196 вiд 16.09.2013 року панi Костюченко Тетяну Василiвну призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК».
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Костюченко Тетяну Василiвну переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 11.09.2007р. до 13.09.2013р. – ПАТ «Унiверсал Банк», Директор Департаменту по роботi з персоналом.
З 16.09.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 25 рокiв.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Полещук Олена Олегівна Головний бухгалтер
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.02.2015 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ», заступник Головного бухгалтера.
Примітки У своїй дiяльностi Головний бухгалтер керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Органiзацiя роботи та контроль за формуванням статистичної та фiнансової звiтностi до Нацiонального банку України та ФГВФО; органiзацiя бухгалтерського контролю за банкiвськими операцiями; пiдтримка в актуальному станi нормативної бази щодо органiзацiї бухгалтерського облiку.
На пiдставi рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем (Рiшення № 51 вiд 10 лютого 2015 року) та Наказу Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» (Наказ № 80 ОС вiд 16 лютого 2015 року) заступника Головного бухгалтера Полещук Олену Олегiвну переведено з 16 лютого 2015 року на посаду Головного бухгалтера. Строк, на який призначено - безстроково.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.04.2008р. до 12.05.2011р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - заступник головного бухгалтера Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку;
З 13.05.2011р. до 31.03.2014р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - Головний бухгалтер, директор Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку;
З 01.04.2014р. до 12.11.2014р. ПАТ «ПУМБ» - заступник Фiнансового директора Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi;
З 13.11.2014р. по 15.02.2015р. ПАТ «ПУМБ» - заступник Головного бухгалтера.
З 16.02.2015р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Головний бухгалтер.
Загальний стаж роботи 16 рокiв.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.
Катанов Георгі Богомілов Член Спостережної Ради (вiд акцiонера SCM HOLDINGS LIMITED)
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.10.2015 - не бiльше нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи SCM ADVISORS (UK) LIMITED, Заступник директора
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ».
Позачерговими Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 05.10.2015р. (Протокол №71) Катанова Г.Б. повторно переобрано Членом Спостережної Ради. Загальний стаж роботи – 15 рокiв.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Заступник директора, SCM ADVISORS (UK) LIMITED (з сiчня 2014р.), 25 Парк Лейн, Лондон, Великобританiя.
Вiце-президент, ООО «Барклайс Капитал» (серпень 2013р-грудень 2013р.), 125047, пров. 4-й Лiсовий, 4, м.Москва, Росiйська Федерацiя
Виконавчий директор, старший спецiалiст, ООО «Голдман Сакс» (липень 2008р.-червень 2013р.), 125047, вул.Гашека, 6, м.Москва, Росiйська Федерацiя.
Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 07.04.2015 р.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Рубай Себастіан Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.09.2014 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Голова Правлiння
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Оцiнює ринковi можливостi, визначає, рекомендує, впроваджує та монiторить стратегiю банку в роздрiбному бiзнесi з метою досягнення та утримання банком конкурентної переваги та результатiв, визначених стратегiєю банку. Забезпечує досягнення прибутковостi та пiдтримання стабiльного росту роздрiбного бiзнесу. Знаходить та реалiзовує можливостi неорганiчного росту бiзнесу шляхом злиття та поглинання в сферi роздрiбного бiзнесу та споживчого кредитування. Розробляє ефективну органiзацiйну структуру вертикалi роздрiбного бiзнесу. Здiйснює контроль органiзацiї ефективної вiддаленої взаємодiї з клiєнтами, потенцiйними клiєнтами, партнерами Банку та iншими зацiкавиними особами.
Згiдно рiшення Спостережної ради №213 вiд 26.09.2014 року Рубая Себастiана призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК».
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Рубая Себастiана переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 07.12.2009р. до 20.06.2011р. – ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Президент.
З 21.06.2011р. до 26.09.2014р. – ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Голова Правлiння.
З 29.09.2014р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 14 рокiв.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.
Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Єременко Федот Євгенійович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.12.2013 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ» - Керiвник Департаменту ризик-менеджменту
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Визначає полiтику банку в управлiннi ризиками. Координує роботу, пов’язану з формуванням встановлених резервiв пiд кредитнi ризики.
Згiдно рiшення Спостережної ради №201 вiд 17.12.2013 року Єременко Федота Євгенiйовича призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК».
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Єременко Федота Євгенiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 21.02.2006р. до 31.08.2010р. – ПАТ «ПУМБ», начальник Управлiння кредитних ризикiв.
З 01.09.2010р. до 31.07.2012р. – ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту кредитних ризикiв.
З 01.08.2012р. до 16.12.2013р. – ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту ризик-менеджменту.
З 17.12.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 22 роки.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.
Кожевин Ігор Олексійович Заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.03.2013 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння – Фiнансовий директор керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Формує облiкову полiтику банку згiдно мiжнародним та нацiональним стандартам та забезпечує її реалiзацiю; координує здiйснення контролю всiх необхiдних рiвнiв за станом облiку та розрахункiв шляхом визначення принципiв, правил та об’ємiв контролю. Керує активами та пасивами банку в частинi розробки методологiї з внутрiшнього трансфертного цiноутворення та впровадження його в управлiнський облiк, а також з управлiння цiноутворення щодо зовнiшнiх вiдсоткових ставок. Несе вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову полiтику банку, бюджет банку, а також ефективне управлiння цiновою полiтикою банку. Забезпечує отримання достовiрної фiнансової та податкової звiтностi шляхом визначення структури та правил функцiонування єдиної системи звiтностi; супроводжує виконання податкової полiтики банку та податкового законодавства; координує роботу щодо проведення перевiрок податкових органiв, мiжнародного та українського аудиту, перевiрок НБУ.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було. Згiдно рiшення Спостережної ради вiд 01.03.2013 року (Протокол № 189) Кожевина Iгоря Олексiйовича призначено на посаду Заступника Голови правлiння - Фiнансового Директора, члена Правлiння ПАТ "ПУМБ".
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Кожевина Iгора Олексiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння – фiнансового директора ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.
Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:
• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємств;
була дата • Державна реєстрацiяї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року;
• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв.

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 01.03.2007р. до 31.01.2010р. АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - директор адмiнiстративно-економiчного департаменту;
З 01.02.2010р. до 13.03.2013р. АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань;
З 14.03.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор.
Загальний стаж роботи 23 роки.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Волчков Олексій Анатолійович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2010 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ПАТ "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК", член Правлiння.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Визначає та реалiзує полiтику банку на ринку операцiй з юридичними особами. Забезпечує фомування ефективної тарифної, вiдсоткової та продуктової полiтик. Бере участь в формування кредитної полiтики в координацiї з Кредитною радою, формує та забезпечує роботу каналiв продажу банкiвських продуктiв юридичним особам.
Згiдно рiшення Спостережної Ради № 117 вiд 21.04.2010 року Волчкова Олексiя Анатолiйовича прийнято на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» з 22.04.2010р.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Волчкова Олексiя Анатолiйовича членом Правлiння Банку. Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року– з 18.11.2011р.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Волчкова Олексiя Анатолiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 09.07.2007р. до 21.04.2010р. ПАТ «Iндустрiально-Експортний Банк» - член Правлiння;
З 22.04.2010р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 29 рокiв.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Попов Олег Миколайович Голова Спостережної Ради (вiд акцiонера ТОВ «СКМ ФIНАНС»)
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.10.2015 - не бiльше нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи АТ «СКМ», Виконавчий директор.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ». Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.
Позачерговими Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 05.10.2015р. (Протокол № 71) Попова О.М. обрано Головою Спостережної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 25 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
Генеральний директор, АТ «СКМ», 83001, вул. Мар’їнська, 1, м.Донецьк, Україна.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 07.04.2015 р.
Курілко Сергій Євгенович Член Спостережної Ради (незалежний член)
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.10.2015 - не бiльше, нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи ЗАТ «СКМ», юрисконсульт.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ». Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.
Позачерговими Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 05.10.2015р. (Протокол №71) Курiлко С.Є. повторно переобрано Членом Спостережної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 38 рокiв.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
Заступник директора, адвокат, ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», 83001, м.Донецьк, вул. Мар’їнська,1.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 07.04.2015 р.

Косенко Наталія Феліксівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.07.2011 - термiн не зазначено
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи ПАТ "Донгорбанк", Голова Правлiння.
Примітки У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.
Вiдповiдає за ефективну роботу точок продажу. Органiзує сумiсну роботу з пiдроздiлами банку по монiторингу дiяльностi вiддiлень Банку: ефективнiсть роботи iснуючих вiддiлень, необхiднiсть вiдкриття нових точок продажу. Забезпечує контроль за реалiзацiєю цiнової та технологiчних полiтик банку у процесi проведення будiвельних робiт та капiтальних ремонтiв; супроводжує питання, пов’язанi з забезпеченням життєдiяльностi банку. Визначає основнi напрямки роботи служби iнкасацiї та вiдповiдає за її ефективну роботу. Супроводжує питання, пов’язанi з проведенням платежiв. Визначає основнi напрямки роботи з грошового обiгу, неторгових та касових операцiй. Здiйснює загальне керiвництво та координацiю робiт у сферi охорони працi, забезпечує функцiонування Системи охорони працi банку згiдно законодавчим та нормативно-правовом актам України.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 138 вiд 25.02.2011 внести змiни до деяких рiшень Спостережної ради вiд 17.02.2011 року (Протокол № 136), призначено Косенко Наталiю Фелiксiвну на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” за сумiсництвом у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.03.2011р. 15.07.2011 р.- прийнято рiшення Спостережної ради (Протокол 152) про переведення на посаду (як основне мiсце роботи), 16.07.2011р. – дата вступу на посаду, безстроково.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) (далi- «Збори») прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Косенко Наталiю Фелiксiвну членом Правлiння Банку.
Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року – з 18.11.2011р.
27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом.
Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Косенко Наталiю Фелiксiвну переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.09.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - Голова Правлiння;
З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - Заступник Голови Правлiння;
З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Дугадко Ганна Олександрівна Член Спостережної Ради (вiд акцiонера ТОВ «СКМ ФIНАНС»)
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.10.2015 - не бiльше, нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ЗАТ АБ "РАДА БАНК", Заступник Голови Правлiння
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ». Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.
Позачерговими Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 05.10.2015р. (Протокол № 71) Дугадко Г.О. повторно переобрано Членом Спостережної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 24 роки. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Менеджер з розвитку бiзнесу, АТ «СКМ», 83001, вул. Мар’їнська, 1, м.Донецьк, Україна.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 07.04.2015 р.
Поважна Маргарита Вікторівна Член Спостережної Ради (вiд акцiонера SCM HOLDINGS LIMITED)
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.10.2015 - не бiльше нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи АТ «СКМ» Заступник фiнансового директора.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ». Позачерговими Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 05.10.2015р. (Протокол № 71) Поважну М.В. повторно переобрано Членом Спостережної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 21 рiк + 4 роки 9 мiсяцiв (включається у стаж для призначення пенсiї).
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Фiнансовий директор, АТ «СКМ», 83001, вул. Мар’їнська, 1, м.Донецьк, Україна.
Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 07.04.2015 р.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Iнформацiя про виплачену протягом 2016 року винагороду наведена у роздiлi «Опис бiзнесу» даної Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.


Ліцензії

Дата  
Серiя АЕ № 294710 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ № 294711 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть.
Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ № 294712 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть.
Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ № 294728 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: брокерська дiяльнiсть, строк дiї якої з 22.10.2014 - необмежений.
Серiя АЕ № 294729 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дилерська дiяльнiсть, строк дiї якої з 22.10.2014 - необмежений.
Серiя АЕ № 294730 14.02.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.02.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: андеррайтинг, строк дiї якої з 22.10.2014 - необмежений.
Серiя АЕ № 642053 22.06.2015 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 22.06.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами, строк дiї якої з 23.06.2015 - необмежений.
№ 8 06.10.2011 Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України „Про банки i банкiвську дiяльнiсть”
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 06.10.2011
Опис Банкiвська лiцензiя на право здiйснення банкiвських операцiй, термiн дiї якої необмежений.
№ 8-2 12.02.2015 Додаток до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 12.02.2015
Опис Визначає перелiк операцiй, якi має право здiйснювати Банк.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Фiзична особа-пiдприємець Бондарєв Тiмур Борисович
Адреса 07500, Україна, селище мiського типу Баришiвка, вул. Комарова, будинок 25.
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права (основний);
Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 044 205 04 83, 044 390 55 33
Примітки Надання юридичних послуг.
Адвокатське об’єднання «Арцiнгер» #36958968
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська 75, 5 поверх
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 044 3905530, 044 3905540
Примітки Адвокатське об’єднання «АРЦIНГЕР» дотримується високих стандартiв надання юридичних послуг та є надiйним партнером з урахуванням величезного досвiду роботи в рiзних секторах бiзнесу та сферах юридичної практики, таких як: M & A, корпоративне право, нерухомiсть та будiвництво, антимонопольне та конкурентне право, судове та арбiтражне представництво, iнтелектуальна власнiсть, податкове право, банкiвське та фiнансове право, ДПП, державнi закупiвлi, трудове право, вiдносини з державними органами, приватний капiтал / iнвестицiї, ринки капiталу та IPO.
ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" #22877057
Адреса 04070, Україна, м. Київ , вул. Межигiрська, 1
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АВ №498025
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 24.11.2009
Контакти (044) 4615430, (044) 4615431
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
Приватне акцiонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанiя» #20602681
Адреса 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилiвська, б.40
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АЕ № 641973
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України
з 25.06.2015
Контакти 044 4636421, 044 4637440
Примітки Юридична особа, яка надає послуги страхування ризикiв, пов'язаних з перевезенням та iнкасацiєю цiнностей
Приватне акцiонерне товариство «Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА» #13490997
Адреса 69005, Україна, м.Запорiжжя, вул. Перемоги, б.97-А
Діятельність 1. Страхування майна;
2. Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами;
3. Страхування вiд нещасних випадкiв;
4. Добровiльне страхування наземного транспорту
5. Страхування цiнностей в кассових зонах
Ліцензія
№ АГ № 569967
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України
з 26.04.2011
Контакти 044 5202201;0-800-601-701, 044 5202203
Примітки Юридична особа, яка надає послуги:
1. Страхування майна;
2. Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами;
3. Страхування вiд нещасних випадкiв;
4. Добровiльне страхування наземного транспорту;
5. Страхування цiнностей в кассових зонах.
Та має наступнi лiцензiї:
1. Лiцензiя на добровiльне страхування майна Серiя АГ №569967, дата видачi 26.04.2011р.
2. Лiцензiя на добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами Серiя АГ № 569961, дата видачi 26.04.2011р.
3. Лiцензiя на добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) Серiя АГ № 569982, дата видачi 26.04.2011р.
4. Лiцензiя на добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв Серiя АГ № 569985, дата видачi 26.04.2011р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 19А
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044) 490 30 00, (044) 490 30 30
Примітки Мiжнародно-визнаний лiдер з аудиту, оподаткування i права, консультацiйного супроводу трансакцiй i консультування з питань ведення бiзнесу.
Свiдоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3516 вiд 27.01.2005 року. Дата продовження дiї: 25.09.2019 року.
Свiдоцтво Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї П №000241, строк дiї Свiдоцтва: з 19.03.2013 по 25.09.2019.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кредит – Рейтинг» #31752402
Адреса 04080, Україна, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 72
Діятельність Надає рейтинги i публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть емiтентiв i кредитну якiсть їх паперiв
Ліцензія
№ 6
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.04.2012
Контакти +380 (44) 490 25 50, +380 (44) 490 25 54
Примітки Здiйснює рейтингову оцiнку ПАТ "ПУМБ" та публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть i кредитну якiсть паперiв.
ПАТ "ФБ "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд.30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Ліцензія
№ 231
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 14.03.2008
Контакти 044 5376212, 056 3739594
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Ліцензія
№ АД № 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти 044 2775000, 044 2775001
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "НДУ" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Центральний депозитарiй; надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї
Ліцензія
№ АЕ № 271447
Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України
з 05.03.2015
Контакти 044 5910404, 044 5910404
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як Центральний депозитарiй (вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтентiв) та акредитований центр сертифiкацiї ключiв.
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585 42 40, (044) 585 42 40
Примітки Юридична особа, яка має статус та умови функцiонування з обслуговування договорiв на фiнансових ринках як банку (банкiвська лiцензiя № 271 вiд 06.09.2013р.). Надає клiринговi послуги ПАТ "ПУМБ" на фондовому ринку. Виключною компетенцiєю Розрахункового центру є проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" #21672206
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, БУД. 42-44
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 0,3749 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" #22877057
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, БУД. 1
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 2,50 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ІННЕКС" #23425110
Адреса М. КИЇВ, ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, БУД. 70, ПОВЕРХ 11
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 0,0067 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ" #33691415
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, БУД. 11
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 2,5532 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" #35917889
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ТРОПІНІНА, БУД. 7-Г
Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 3,7557 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)

Власники акцій

Власник Частка
Корпорацiя "АIОС" / д/н 0.00%
Адреса Україна, -, -
Код д/н
Обласне управлiння Промстройбанк / д/н 0.00%
Адреса Україна, -, -
Код д/н
Шахта iменi А.Ф. Засядько / #00174846 0.00%
Адреса Україна, м. Авдiївка, Проїзд Iндустрiальний, 1
Код 00174846
Азовське морське пароплавство / #01125732 0.00%
Адреса Україна, м. Марiуполь, Проспект Адмiрала Лунiна,89
Код 01125732
Металургiйний комбiнат "Азовсталь" / #00191158 0.00%
Адреса Україна, м. Марiуполь, вул. Лепорського, 1
Код 00191158

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ
"СКМ ФIНАНС"
/ #33340407
13 212 819 шт 92.24%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул. Постишева, 117