Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (149)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
ДАБІ (11) Перевірки (9)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

#14282829

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
ЄДРПОУ 14282829
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А01 № 432835
Дата державної реєстрації 23.12.1991
Середня кількість працівників 4 094
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Управлiння НБУ в Донецькiй областi
МФО: 334624
Номер рахунку: 32001170801
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Deutsche Bank Trust Company Americas 60 Wall Street, 10005 NY, New York, USA
МФО: USD
Номер рахунку: СВIФТ:BKTRUS33
Контакти
+38 (044) 231-73-81
elena.shubina@fuib.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Архіпов Ілля Валерійович Голова Спостережної Ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.02.2013 - не бiльше нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи SCM ADVISORS (UK) LIMITED, Директор
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ». Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Позачерговими Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.02.2013р. (Протокол № 64) Архiпова I.В. повторно переобрано Головою Спостережної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 31.10.2012 р. i до теперiшнього часу: Директор, SCM ADVISORS (UK) LIMITED, мiсцезнаходження: 25 Парк Лейн, Лондон, Великобританiя.
З 2005 р. по 30.10.2012 р.: АТ “СКМ”, Директор з розвитку бiзнесу.
Загальний стаж керiвної роботи – 8 рокiв.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Висневський Томаш Юзеф Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.02.2012 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ», головний керiвник з питань операцiйної дiяльностi
Примітки Згiдно рiшення Спостережної ради вiд 03.02.2012 року (Протокол №166) пана Висневського Томаша Юзефа (Wisniewski Tomasz Jozef) призначено на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ«ПУМБ» з 06.02.2012 року, входить до складу Правлiння Банку. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи: формує стратегiю банку щодо iнформацiйних та операцiйних технологiй. Супроводжує питання, пов'язанi з проведенням платежiв. Визначає основнi напрями роботи з грошового обiгу, неторгових i касових операцiй. Контролює архiвування документiв на паперових носiях.
Формує полiтику роботи Процесингового центру з мiжнародними платiжними системами i банками, супроводжує питання, пов'язанi з емiтуванням пластикових карток для власних потреб банку та банкiв-партнерiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Загальний стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 06.02.2012р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. З 11.10.2010р. до 03.02.2012р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - головний керiвник з питань операцiйної дiяльностi. З 05.11.2007р. до 10.10.2010р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - директор Департаменту операцiйних технологiй.
Загородников Артур Германович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.12.2012 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", Перший Заступник Голови Правлiння.
Примітки Згiдно рiшення Спостережної Ради № 108 вiд 12.11.2009р. Загородникова Артура Германовича прийнято на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” у зв’язку iз виробничою необхiднiстю на перiод з 16.11.2009р. по 15.02.2010р. Згiдно Наказу № 118 ОС вiд 26.01.2010 р. строк перебування на посадi Заступника Голови Правлiння Загородникова Артура Германовича подовжено на невизначений термiн. Згiдно Протоколу Спостережної Ради № 186 вiд 19.12.2012 р. прийнято рiшення про введення до складу Правлiння, 20.12.2012р. – дата введення до складу Правлiння, безстроково. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи: удосконалення системи залучення та утримання великих корпоративних клiєнтiв з державною формою власностi з урахуванням iнновацiйних пiдходiв, iндивiдуальних особливостей клiєнтiв i використанням найбiльш актуальних банкiвських продуктiв; робота з органами виконавчої влади, робота з окремими проектами з простроченої заборгованостi.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Загальний стаж керiвної роботи 12 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.11.2009р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. З 16.03.2009р. до 04.06.2009р. ЗАТ «Промислово-Iнвестицiйний Банк» - Перший заступник Голови Правлiння. З 17.01.2005р. до 16.03.2009р. ТОВ «Український фiнансовий свiт» - Президент.
Скалозуб Леонід Павлович Заступник Голови Правлiння ( не входить до складу Правлiння)
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.03.2013 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ» - Керiвник Департаменту безпеки
Примітки Згiдно рiшення Спостережної ради вiд 05.03.2013 року (Протокол № 189/1) та Наказу про переведення № 92-ОС вiд 05.03.2013р. пана Скалозуба Леонiда Павловича призначено на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ«ПУМБ» з 05.03.2013р. та безстроково. Не входить до складу Правлiння.
Повноваження та обов'язки посадової особи: вiдповiдає за забезпечення економiчної, фiнансової, iнформацiйної, фiзичної, технiчної безпеки банку, органiзацiю охорони та режиму, виявлення i припинення посягань на репутацiю i власнiсть банку, координацiю роботи по захисту його iнтересiв у кримiнальному судочинствi. Координує роботу Департаменту безпеки. Формує стратегiю банку щодо органiзацiї, управлiння i розвитку комплексної Системи управлiння ризиками шахрайства (СУРШ) i Системи управлiння iнформацiйною безпекою (СУIБ) банку у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами i вимогами Нацiонального банку України (НБУ), а також захисту вiд кiбер загроз.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Загальний стаж керiвної роботи 20 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 05.03.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. З 15.05.2012р. до 04.03.2013р. ПАТ «ПУМБ» - керiвник Департаменту безпеки. З 22.12.2007р. до 26.03.2010р. Мiнiстерство внутрiшнiх справ України – начальник Департаменту Державної служби боротьби з економiчною злочиннiстю МВС України. Звiльнений з органiв внутрiшнiх справ у вiдставку.
Черненко Сергій Павлович Голова Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.10.2012 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ», Перший заступник Голови Правлiння - Фiнансовий директор
Примітки Згiдно рiшення Спостережної Ради № 179 вiд 09.10.2012 року Черненка Сергiя Павловича призначено на посаду Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ". Рiшення Комiсiї НБУ вiд 23.11.2012р. № 907. Дата вступу на посаду - 29.11.2012р. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Повноваження посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ». Обов'язки посадової особи: здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю i забезпечує стiйку й ефективну роботу банку. Несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю роботи банку за всiма напрямами його дiяльностi. Розробляє стратегiю дiяльностi банку i забезпечує його розвиток. Органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної Ради. Дiє вiд iменi банку i представляє його iнтереси у вiдносинах з усiма пiдприємствами, органiзацiями, установами, державними органами. Забезпечує формування позитивного iмiджу та репутацiї бренду «ПУМБ», реалiзацiю PR - стратегiї, просування продуктiв i сервiсiв, дотримання єдиних корпоративних стандартiв ПУМБ. Забезпечує вдосконалення та реалiзацiю тарифної полiтики банку. Здiйснює контроль за управлiнням лiквiднiстi банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Загальний стаж керiвної роботи 12 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 29.11.2012р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Голова Правлiння.З 10.10.2012р. до 28.11.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Виконуючий обов’язки Голови Правлiння; З 06.02.2012р. до 09.10.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Перший заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор; З 15.04.2011р. до 05.02.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Перший Заступник Голови Правлiння; З 17.09.2008р. до 14.04.2011р. ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння.Дугадко Ганна Олександрівна Член Спостережної Ради
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 21.02.2013 - не бiльше, нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи АТ «СКМ», Менеджер з розвитку бiзнесу
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ». Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Позачерговими Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.02.2013р. (Протокол № 64) Дугадко Г.О. повторно переобрано Членом Спостережної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З серпня 2009 р. i до теперiшнього часу: Менеджер з розвитку бiзнесу, АТ «СКМ», мiсцезнаходження: м.Донецьк, вул. Мар’їнська, 1.
З вересня 2008 р. по серпень 2009 р.: ЗАТ АБ "РАДА БАНК", Заступник Голови Правлiння
Загальний стаж керiвної роботи – 7 рокiв. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Костюченко Тетяна Василівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.09.2013 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ПАТ "Унiверсал Банк", Директор Департаменту по роботi з персоналом.
Примітки Згiдно рiшення Спостережної ради вiд 16.09.2013 року (Протокол № 196) панi Костюченко Тетяну Василiвну призначено на вакантну посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ "ПУМБ". Панi Костюченко Тетяна Василiвна призначена на посаду з укладанням безстрокового трудового договору.
Повноваження та обов'язки посадової особи: очолює i спрямовує роботу з персоналом. Визначає i координує розвиток i впровадження стратегiчних полiтик i практик у сферi управлiння персоналом, спрямованих на досягнення фiнансових цiлей i стандартiв банку.
Планує та впроваджує акцiї, нацiленi на пiдтримку та розвиток iснуючої внутрiшньої культури i цiнностей банку. Визначає полiтику банку в областi пiдбору i найму персоналу, а також його подальшого розвитку i навчання.
Розробляє та супроводжує впровадження системи мотивацiї персоналу, регулярно стежить за змiнами на ринку оплати працi.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала.
Загальний стаж керiвної роботи 17 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.09.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. З 11.09.2007р. до 13.09.2013р. – ПАТ «Унiверсал Банк», Директор Департаменту по роботi з персоналом.
Стефан Лаурент Гуглієрі Виконавчий директор
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2012 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Перший Заступник Генерального керiвника Групи «РЕНЕСАНС КРЕДИТ» (Росiя, м. Москва)
Примітки Згiдно рiшення Спостережної ради вiд 12.04.2012 року (Протокол №171) пана Стефана Лаурента Гуглiєрi (Stephan Laurent Guglieri) призначено на посаду Виконавчого директора, члена Правлiння ПАТ«ПУМБ». Пан Стефан Лаурент Гуглiєрi заступив на посаду з дня, наступного за днем видачi у вiдношеннi нього дозволу на працевлаштування iноземного громадянина компетентним органом України. 03.09.2012р. – дата вступу на посаду, безстроково. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи: оцiнює ринковi можливостi, визначає, рекомендує, впроваджує та монiторить стратегiю банку в роздрiбному бiзнесi з метою досягнення та утримання банком конкурентної переваги i результатiв, позначених стратегiєю банку. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Забезпечує досягнення прибутковостi i пiдтримання стабiльного зростання роздрiбного бiзнесу. Визначає можливостi синергiї та реалiзовує їх усерединi банкiвської групи, а також з iншими бiзнес- вертикалями банку (корпоративної та iнвестицiйної).
Знаходить i реалiзовує можливостi неорганiчного зростання бiзнесу шляхом злиття i поглинання у сферi роздрiбного бiзнесу i споживчого кредитування на локальному i загальнонацiональному рiвнi.
Розробляє ефективну органiзацiйну структуру вертикалi роздрiбного бiзнесу.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Загальний стаж керiвничої роботи 14 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 03.09.2012р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Виконавчий директор.
Дуденко Олена Леонідівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2011 - строком на 5 рокiв
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ЗАТ “СКМ”, старший спецiалiст
Примітки Рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 21.10.2011р. (Протокол № 60) призначена на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї.
Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ПУМБ». Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 26.04.2011р. i до теперiшнього часу:
Старший спецiалiст вiддiлу корпоративних прав, АТ «СКМ », мiсцезнаходження: м.Донецьк, вул. Мар’їнська, 1.
З 12.01.2009р. по 26.04.2011р. - Старший спецiалiст вiддiлу корпоративних прав, ЗАТ «СКМ».
Загальний стаж керiвної роботи – 6 рокiв.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Єременко Федот Євгенійович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.12.2013 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ПАТ «ПУМБ» - Керiвник Департаменту ризик-менеджменту
Примітки Згiдно рiшення Спостережної ради вiд 17.12.2013 року (Протокол № 201) Керiвника Департаменту ризик-менеджменту Єременко Федота Євгенiйовича призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ "ПУМБ". Пан Єременко Федот Євгенiйович заступив на посаду з 17.12.2013 року та вiдповiдає за напрямок з контролю за ризиками ПАТ "ПУМБ", призначений на дану посаду з укладанням безстрокового трудового договору.
Повноваження та обов'язки посадової особи: визначає полiтику банку з управлiння ризиками. Координує роботу, пов'язанну з формуванням встановленних резервiв пiд кредитнi ризики.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Загальний стаж керiвної роботи 10 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 17.12.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. З 01.08.2012р. по 16.12.2013р. - ПАТ «ПУМБ» - Керiвник Департаменту ризик-менеджменту. З 01.09.2010р. по 31.07.2012р. - ПАТ «ПУМБ» - Керiвник Департаменту кредитних ризикiв. З 21.02.2006р. по 31.08.2010р. – ПАТ «ПУМБ» - начальник Управлiння кредитних ризикiв пiсля реорганiзацiї Центрального Управлiння оцiеки ризикiв.
Кожевин Ігор Олексійович Заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.03.2013 - 31.12.2015
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань
Примітки Згiдно рiшення Спостережної ради вiд 01.03.2013 року (Протокол № 189) пана Кожевина Iгоря Олексiйовича призначено на посаду Заступника Голови правлiння - фiнансового директора, члена Правлiння ПАТ«ПУМБ». Пан Кожевин Iгор Олексiйович заступив на посаду з 14.03.2013р. Призначений на дану посаду до 31.12.2015р.
Повноваження та обов'язки посадової особи: формує облiкову полiтику банку за мiжнародними i нацiональними стандартами та забезпечує її реалiзацiю; координує здiйснення контролю всiх необхiдних рiвнiв за станом облiку i розрахункiв шляхом визначення принципiв, правил i об'єктiв контролю.
Забезпечує одержання достовiрної фiнансової та податкової звiтностi шляхом визначення структури i правил функцiонування єдиної системи звiтностi; супроводжує виконання податкової полiтики банку та податкового законодавства; координує роботу щодо проходження перевiрок податкових органiв, мiжнародного та українського аудиту, перевiрок НБУ.
Несе вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову полiтику банку, бюджету банку, а також ефективне управлiння цiновою полiтикою банку. Забезпечує контроль над органiзацiєю умов для дотримання облiку, звiтностi та методологiї у вiдповiдностi з нацiональними i мiжнародними стандартами. Визначає стандарти управлiнського облiку та звiтностi, стратегiчного планування та аналiзу.
Управляє активами i пасивами банку в частинi розробки методологiї щодо внутрiшнього трансфертного цiноутворення та його впровадження в управлiнський облiк, а також з управлiння цiноутворенням за зовнiшнiми вiдсотковими ставками.
Визначає i реалiзує основнi напрями казначейської дiяльностi банку; забезпечує ефективну цiнову полiтику i зростання обсягiв операцiй з купiвлi-продажу валюти клiєнтами; реалiзацiю кредитних проектiв з мiжнародними фiнансовими iнститутами; визначає напрями роботи банку з цiнними паперами; реалiзує полiтику в галузi формування ефективної та надiйної мережi банкiв-кореспондентiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Загальний стаж керiвної роботи 11 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 14.03.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор. З 01.02.2010р. до 13.03.2013р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань. З 01.03.2007р. до 31.01.2010р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - директор адмiнiстративно-економiчного департаменту.
Курілко Сергій Євгенович Член Спостережної Ради
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 21.02.2013 - не бiльше, нiж на 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ТОВ «ЮФ «Воропаєв та партнери», Заступник директора
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Спостережну Раду ПАТ «ПУМБ». Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Позачерговими Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.02.2013р. (Протокол № 64) Курiлко С.Є. повторно переобрано Членом Спостережної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Заступник директора, ТОВ «ЮФ «Воропаєв та партнери», мiсцезнаходження: м. Донецьк, вул. Мар’їнська, 1.
Загальний стаж керiвної роботи – 14 рокiв.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Волчков Олексій Анатолійович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2011 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПАТ "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК", член Правлiння.
Примітки Згiдно рiшення Спостережної Ради № 117 вiд 21.04.2010 року Волчкова Олексiя Анатолiйовича прийнято на посаду Заступника Голови Правлiння у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 22.04.2010р.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИ БАНК» та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Волчкова Олексiя Анатолiйовича членом Правлiння Банку. Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року.
Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи: визначає i реалiзує полiтику банку на ринку операцiй з юридичними особами; забезпечує формування ефективної тарифної, процентної i продуктової полiтик; бере участь у формуваннi кредитної полiтики в координацiї з Кредитною радою; формує та забезпечує роботу каналiв продажу банкiвських продуктiв юридичним особам, а також маркетингової стратегiї, пов'язаної з просуванням продуктiв i послуг для корпоративних клiєнтiв. Органiзовує та забезпечує виконання централiзованих функцiй валютного контролю по операцiям корпоративних клiєнтiв, консультування та залучення на обслуговування корпоративних клiєнтiв з валютообмiнними операцiями. Спрямовує розвиток депозитарної дiяльностi. Координує роботу по проведенню операцiй прямого дилiнгу з корпоративними клiєнтами.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Загальний стаж керiвної роботи 16 рокiв.
Попереднi посади, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: З 22.04.2010р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. З 09.07.2007р. до 21.04.2010р. ПАТ «Iндустрiально-Експортний Банк» - член Правлiння.
Косенко Наталія Феліксівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2011 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи ПАТ "Донгорбанк", Голова Правлiння.
Примітки Згiдно рiшення Спостережної ради № 138 вiд 25.02.2011 внести змiни до деяких рiшень Спостережної ради вiд 17.02.2011 року (Протокол № 136) призначено панi Косенко Наталiю Фелiксiвну на посаду Заступника Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПУМБ” за сумiсництвом у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.03.2011р. 15.07.2011 р.- прийнято рiшення Спостережної ради про переведення на посаду (як основне мiсце роботи), 16.07.2011р. – дата вступу на посаду, безстроково.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИ БАНК» та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) (далi- «Збори») прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Косенко Наталiю Фелiксiвну членом Правлiння Банку.
Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи: вiдповiдає за ефективну роботу точок продажу. Органiзовує спiльну роботу з пiдроздiлами банку по монiторингу дiяльностi вiддiлень Банку: ефективнiсть роботи iснуючих вiддiлень, необхiднiсть вiдкриття нових точок продажу, доцiльнiсть роботи нерентабельних вiддiлень. Проводить аналiз якiсних показникiв роботи вiддiлень ПУМБ в регiонах, динамiку займаної ними частки ринку за активами i пасивами корпоративних клiєнтiв i клiєнтiв роздрiбного бiзнесу.
Вносить пропозицiї щодо удосконалення процесiв, що сприяють пiдвищенню якостi обслуговування клiєнтiв та рiвню їхньої задоволеностi, а також продуктивностi працi спiвробiтникiв вiддiлень.
Забезпечує контроль за реалiзацiєю цiнової та технологiчної полiтики банку в процесi проведення будiвництва та капiтальних ремонтiв; супроводжує питання, пов'язанi iз забезпеченням життєдiяльностi банку.
Визначає основнi напрями роботи служби iнкасацiїї та вiдповiдає за її ефективну роботу.
Забезпечує виконання заходiв у сферi пожежної, техногенної безпеки та цивiльного захисту в Банку.
Здiйснює загальне керiвництво та координацiю роботи в сферi охорони працi, забезпечує функцiонування Системи управлiння охороною працi банку у вiдповiдностi до законодавчих та нормативно-правових актiв України.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала.
Загальний стаж керiвної роботи 28 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - Заступник Голови Правлiння. З 17.09.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - Голова Правлiння. З 03.08.2009р. до 16.09.2009р. ЗАТ «Донгорбанк» - Радник Голови Правлiння. З 27.09.2002р. до 31.07.2009р. ПАТ «ПУМБ» - керуючий фiлiєю в м.Донецьку.

Школяренко Костянтин Олександрович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2011 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ПАТ "Донгорбанк", Заступник Голови Правлiння.
Примітки Згiдно рiшення Спостережної ради № 138 вiд 25.02.2011 внести змiни до деяких рiшень Спостережної ради вiд 17.02.2011 року (Протокол № 136) призначено пана Школяренко Костянтина Олександровича на посаду Заступника Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПУМБ” за сумiсництвом у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.03.2011р. 15.07.2011 р.- прийнято рiшення Спостережної ради про переведення на посаду (як основне мiсце роботи), 16.07.2011р. – дата вступу на посаду, безстроково.
21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИ БАНК» та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) (далi- «Збори») прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Школяренко Костянтина Олександровича членом Правлiння Банку.
Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року.
Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи: здiйснює просування полiтики ПУМБ в областi вдосконалення системи погашення проблемної заборгованостi для забезпечення стабiльного розвитку банку.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Загальний стаж керiвної роботи 7 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - Заступник Голови Правлiння. З 26.08.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - заступник Голови Правлiння.
З 12.08.2008р. до 21.08.2009р. ВАТ «Кредитпромбанк» - заступник Голови Правлiння.


Хара Едуард Анатолійович Начальник Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом, Член Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.03.2011 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ПАТ «Донгорбанк», Начальник Управлiння фiнансового монiторингу.
Примітки Згiдно рiшення Спостережної ради № 141 вiд 24.03.2011 року пана Хару Едуарда Анатолiйовича призначено на посаду начальника Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, одержаних злочинним шляхом, за сумiсництвом, у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.04.2011р. Введено пана Хару Едуарда Анатолiйовича до складу Правлiння ПАТ “ПУМБ” з 01.04.2011р., є вiдповiдальним за проведення фiнансового монiторингу в Банку. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи: забезпечення ефективного функцiонування i постiйне вдосконалення внутрiшньобанкiвської системи фiнансового монiторингу, включаючи управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних доходiв та фiнансування тероризму, з безумовним дотриманням вимог чинного законодавства.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Загальний стаж керiвної роботи 10 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом. З 01.04.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом. З 01.03.2007р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - начальник Управлiння фiнансового монiторингу.
Мошкалова Олена Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 02.09.2002 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Донецьке облуправлiння Промстройбанку СРСР, Заступник головного бухгалтера.
Примітки Не входить до складу Правлiння. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи: формування облiкової полiтики банку за мiжнародними i нацiональними стандартами та забезпечення її реалiзацiї, координацiя здiйснення контролю всiх необхiдних рiвнiв за станом облiку та розрахункiв шляхом визначення принципiв, правил i об'єктiв контролю; забезпечення отримання достовiрної фiнансової та податкової звiтностi шляхом визначення структури i правил функцiонування єдиної системи звiтностi; супроводження виконання податкової полiтики банку та податкового законодавства; координацiя роботи з проходження мiжнародного та українського аудиту, перевiрок НБУ, перевiрок податкових органiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала.
Загальний стаж керiвної роботи 26 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 02.09.2002р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Головний бухгалтер ПАТ «ПУМБ».
Яшта Сергій Леонідович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2011 - строком на 5 рокiв
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Попередне місце роботи Юрист постiйного представництва в Українi "EUROPEAN FINANCIAL CONSULTING".
Примітки Рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 21.10.2011р. (Протокол № 60) призначений на посаду члена Ревiзiйної комiсiї.
Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ПУМБ». Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Юрист, адвокат, ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», мiсцезнаходження: м.Донецьк, вул. Мар’їнська, 1.
Загальний стаж керiвної роботи – 0 рокiв.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Ліцензії

Дата  
Серiя АВ № 493195 21.10.2009 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 21.10.2009
Дата закінчення 21.10.2014
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: брокерська дiяльнiсть, термiн дiї якої обмежений. Банк планує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
Серiя АВ № 493196 21.10.2009 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 21.10.2009
Дата закінчення 21.10.2014
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дилерська дiяльнiсть, термiн дiї якої обмежений. Банк планує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
Серiя АВ № 493197 21.10.2009 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 21.10.2009
Дата закінчення 21.10.2014
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: андеррайтинг, термiн дiї якої обмежений. Банк планує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
Серiя АВ № 534152 22.06.2010 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 22.06.2010
Дата закінчення 22.06.2015
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами, термiн дiї якої обмежений. Банк планує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
Серiя АЕ № 286539 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ № 286540 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть
Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
Серiя АЕ № 286541 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть
Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйний фондiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений.
№ 8 06.10.2011 Додаток до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 06.10.2011
Опис Визначає перелiк операцiй, якi має право здiйснювати Банк

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" #22877057
Адреса 04070, Україна, м. Київ , вул. Межигiрська, 1
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АВ №498025
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 24.11.2009
Контакти (044) 4615430, (044) 4615431
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
Центральна розрахункова палата Нацiонального банку України
Адреса 03028, Україна, м. Київ, пр-т Науки,7
Діятельність Здiйснює функцiї депозитарiю державних цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 044-527-39-77, 044-527-39-77
Примітки ПАТ "ПУМБ" як Депозитарна установа користується послугами Центральної розрахункової палати НБУ як депозитарiю цiнних паперiв на пiдставi Депозитарного договору.
АО* ЮФ «Василь Кiсiль i Партнери» #26296883
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 17/52-А
Діятельність Юридичнi консультацiї
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 380 44 581 7777, 380 44 581 7770
Примітки *Адвокатське об’єднання - органiзацiйна форма адвокатської дiяльностi.
Надає юридичну пiдтримку як українським корпорацiям, що працюють за кордоном, так i iноземним компанiям, якi здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi. Спецiалiзацiя фiрми охоплює широке коло питань.
Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «IНГО Україна» #16285602
Адреса 01054, Україна, м. Київ, вул. Воровського, 33
Діятельність Страхування перевезення вантажу
Ліцензія
№ АВ №546569
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 16.07.2010
Контакти 044 490 27 44 (45), 044 490 27 48
Примітки Юридична особа, яка надає послуги страхування перевезення вантажу
Приватне акцiонерне товариство «Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА» #13490997
Адреса 83052, Україна, м. Донецьк, проспект Иллiча, 100
Діятельність Страхування майна; страхування вiдповiдальностi перед третiми особами; страхування вiд нещасних випадкiв; обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Ліцензія
№ АГ № 569967
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 26.04.2011
Контакти (062) 3483844 , (062) 3483887
Примітки Юридична особа, яка надає послуги страхування.
1. Лiцензiя на добровiльне страхування майна Серiя АГ №569967; дата видачi 26.04.2011р.
2. Лiцензiя на добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами Серiя АГ № 569961; дата видачi 26.04.2011р.
3. Лiцензiя на добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) Серiя АГ № 569982; дата видачi 26.04.2011р.
4. Лiцензiя на добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв Серiя АГ № 569985; дата видачi 26.04.2011р.
5. Лiцензiя на обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв Серiя АВ № 584189; дата видачi 19.05.2011р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 19А
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ П № 000062
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.03.2013
Контакти 044 4903000, 044 4903030
Примітки Мiжнародно-визнаний лiдер з аудиту, оподаткування i права, консультацiйного супроводу трансакцiй i консультування з питань ведення бiзнесу.
Свiдоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3516 вiд 27 сiчня 2005 року.
Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї П №000062 вiд 19.03.2012р. Строк дiї 24.12.2014р.
ТОВ “ПрайсуотерхаусКуперс” #20029371
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Діятельність Консультацiйнi послуги з питань аналiзу фiнансого-господарської дiяльностi
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти +380 (44) 490 67 77, +380 (44) 490 67 38
Примітки Юридична особа, яка надає консультацiйнi послуги з питань аналiзу фiнансого-господарської дiяльностi ПАТ "ПУМБ".
Загальний спектр послуг: аудиторськi послуги, супровiд угод, консультацiї з пiдвищення ефективностi бiзнесу, форензiк – фiнансовi розслiдування, податковi та юридичнi послуги, послуги у сферi оподаткування, юридичнi послуги, корпоративне навчання
ТОВ «Кредит – Рейтинг» #31752402
Адреса 04080, Україна, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 72
Діятельність Надає рейтинги i публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть емiтентiв i кредитну якiсть їх паперiв
Ліцензія
№ 6
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.04.2012
Контакти +380 (44) 490 25 50, +380 (44) 490 25 54
Примітки Здiйснює рейтингову оцiнку ПАТ "ПУМБ" та публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть i кредитну якiсть паперiв.
Moody's Investors Service
Адреса -, United Kingdom , London, E14 5FA One Canada Square, Canary Wharf
Діятельність Надає рейтинги i публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть емiтентiв i кредитну якiсть їх паперiв
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти +44 (0) 207 772 1000, +44 (0) 207 772 5401
Примітки Здiйснює рейтингову оцiнку ПАТ "ПУМБ" та публiкує незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть i кредитну якiсть паперiв. Отримання лiцензiї мiжнародним рейтинговим агенством не передбачено законодавством. З цiєї причини поля, що стосуються видачi лiцензiї, не заповненi.
ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" #30785437
Адреса 03680, Україна, м.Київ, вул. Миколи Грiнченка, 4
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 2315
Аудиторська палата України
з 30.03.2001
Контакти (044) 491-55-53, (044) 498-56-52
Примітки Надання аудиторських послуг при анулюваннi випуску облiгацiй ПАТ "ПУМБ" у 2013 роцi.
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" #36184092
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АГ № 399339
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 22.10.2010
Контакти 044 4957474, 044 4957473
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Ліцензія
№ АВ № 483591
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти 056 3739594, 056 3739781
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Ліцензія
№ АД № 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти 044 2775000, 044 2775001
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
Діятельність Центральний депозитарiй; надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї
Ліцензія
№ АГ № 500747
Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України
з 16.08.2011
Контакти 044 3777016, 044 2791249
Примітки Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як Центральний депозитарiй та акредитований центр сертифiкацiї ключiв.
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти 044 5854240, 044 5854240
Примітки Юридична особа, яка має статус та умови функцiонування з обслуговування договорiв на фiнансових ринках як банку (банкiвська лiцензiя № 271 вiд 06.09.2013р.). Надає клiринговi послуги ПАТ "ПУМБ" на фондовому ринку. Виключною компетенцiєю Розрахункового центру є проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".

Власники акцій

Власник Частка
Корпорацiя "АIОС" / д/н 0.00%
Адреса Україна, д/н, д/н
Код д/н
Обласне управлiння Промстройбанк / д/н 0.00%
Адреса Україна, д/н, д/н
Код д/н
Шахта iменi А.Ф. Засядько / #00174846 0.00%
Адреса Україна, м. Донецьк, Проспект Засядька
Код 00174846
Азовське морське пароплавство / #01125732 0.00%
Адреса Україна, м. Марiуполь, Проспект Адмiрала Лунiна,89
Код 01125732
Металургiйний комбiнат "Азовсталь" / #00191158 0.00%
Адреса Україна, м.Марiуполь, вул. Лепорського, 1
Код 00191158

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ
"СКМ ФIНАНС"
/ #33340407
13 212 819 шт 92.20%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул. Постишева, 117