Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (12)
Пов'язані особи ДАБІ (42) Перевірки (9) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

#23527052

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд"
ЄДРПОУ 23527052
Адреса 01010, Мiсто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
Дата державної реєстрації 10.08.1995
Середня кількість працівників 693
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "Укргазбанк"
МФО: 320478
Номер рахунку: UA193204780000026005924428293
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (044) 280-53-60

Посадові особи

Ім'я Посада
Мельник Ольга Максимівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 5
Освіта Вища, Київський автомобiльно-дорожний iнститут
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера, Голова ревiзiйної комiсiї, ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", 23527052
Примітки Виконує функцiї Голови Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ "ХК "Київмiськбуд" обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Мельник Ольгу Максимiвну. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - п'ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: заступник Головного бухгалтера ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 23527052; адреса мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6). Володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" в розмiрi 2000 акцiй (0,003%) загальною номiнальною вартiстю 500 грн. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо отриманого розмiру винагороди вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 37 рокiв.
Гудзь Андрій Анатолійович, Представник Територіальної Громади М. Києва Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2019 - 3
Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Директор Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), член Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",, ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", 23527052
Примітки Приймає участь у роботi Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.07.2019р. ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Гудзя Андрiя Анатолiйовича (директора Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: заступник директора-начальник управлiння приватизацiї, корпоративних прав, формування i розподiлу комунальної власностi Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); директор Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); член Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Гудзь Андрiй Анатолiйович часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, винагороди вiд емiтента не отримував. Загальний стаж роботи 25 рокiв.
Слончак Володимир Вікторович, Представник Територіальної Громади М. Києва Голова Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2019 - 3
Освіта Вища, Мiжрегiональна Академiя управлiння персоналом
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Начальник управлiння правового забезпечення дiяльностi виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), Голова Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", 23527052
Примітки Керує роботою Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.07.2019р. ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Слончака Володимира Вiкторовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: начальник вiддiлу правової експертизи проектiв та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради; начальник управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради; заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00022527, адреса мiсцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Дегтярiвська, будинок 31, корпус 2); Голова Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Слончак Володимир Вiкторович часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, винагороди вiд емiтента не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" вiд 07.08.2019 (протокол № 1) Слончака Володимира Вiкторовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва обрано Головою Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Строк на який призначено особу - до прийняття уповноваженим органом рiшення про припинення повноважень. Загальний стаж роботи становить 14 рокiв.
Дудурич Василь Михайлович Член Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5
Освіта Вища, Харкiвський Нацiональний унiверситет iм. В.Н.Каразiна
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Член Правлiння, вiце-президент, ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", 23527052
Примітки Вiдповiдає за проектний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Дудурича Василя Михайловича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: члеа Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд", директор департаменту ПАТ "ХК "Київмiськбуд", начальник виробничо-технiчного управлiння НСК "Олiмпiйський", засутпник директора ДП "Львiвський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою", директор ТОВ "Мастерпроект". Дудурич В.М. часткою у статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди отриманої вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 22 роки.
Джигіль Андрій Іванович Член Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5
Освіта Вища, механiко-математичний факультет Днiпропетровського державного унiверситету
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Член Правлiння, вiце-президент, ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", 23527052
Примітки Вiдповiдає за фiнансово-економiчний напрямок дiяльностi товариства та корпоративне управлiння. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Джигiля Андрiя Iвановича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: член Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд"; заступник директора з економiчних питань ПАТ "Одеський припортовий завод". Джигiль А.I. часткою у статутному капiталi ПАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди отриманої вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 33 роки.
Шевчук Світлана Андріївна Головний бухгалтер
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.06.2012 - безстроково
Освіта Вища, Днiпропетровський унiверситет економiки та права
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Заступник директора з фiнансiв та економiки, ТОВ "Кременчук Житлобуд", 01274136
Примітки Вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Згiдно наказу Голови правлiння-президента ПАТ "ХК "Київмiськбуд" №133-к вiд 25.06.12р. Шевчук Свiтлана Андрiївна (не надала згоди на оприлюднення паспортних данних) прийнята на посаду головного бухгалтера ПАТ "ХК "Київмiськбуд". Строк, на який призначено особу: безстроково. Ранiше займала посади - заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ "Кременчук Житлобуд", м. Кременчук; бухгалтер ТОВ "Житлоiнвест", м. Кременчук. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 27 рокiв.
Кушнір Ігор Миколайович Голова правлiння - президент
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.08.2019 - 5
Освіта Вища, Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Голова правлiння - президент, ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", 23527052
Примітки Керує роботою Правлiння, має право без довiреностi пiдписувати документи товариства. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 2 вiд 09.08.2019) обрано (переобрано) Головою правлiння - президентом ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Кушнiра Iгора Миколайовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 09.08.2019 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: Голова правлiння - президент ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", заступник Мiнiстра оборони України, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди отриманої вiд емiтента та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтенат не володiє. Загальний стаж роботи становить 31 рiк.
Бондарев Аркадій Володимирович Член Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5
Освіта Вища, КДУ iм.Т.Г.Шевченка
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Член Правлiння, вiце-президент, ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", 23527052
Примітки Вiдповiдає за продаж, маркетинговий напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Бондарева Аркадiя Володимировича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: член Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд", заступник начальника ГУ ЖЗ КМДА, перший заступник начальника ГУ контролю за благоустроєм м. Києва КМДА. Бондарев А.В. часткою у статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень.Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди отриманої вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 32 роки.
Шевчук Едуард Георгійович Член Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5
Освіта Вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Член Правлiння, вiце-президент, ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", 23527052
Примітки Вiдповiдає за виробничий напрямок дiяльностi товариства та роботу в регiонах. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Шевчука Едуарда Георгiйовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: члена Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд", директор департаменту капiтального будiвництва Мiнiстерства оборони України, директор ТОВ "Кременчук Житлобуд". Шевчук Е.Г. часткою у статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 33 роки.
Ляшенко Валентина Миколаївна Секретар Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 5
Освіта Вища, Харкiвський iнститут iнженерiв комунального будiвництва
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Провiдний фахiвець, член Ревiзiйної комiсiї, ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", 23527052
Примітки Виконує функцiї секретаря Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Ляшенко Валентину Миколаївну обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - п'ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: начальник вiддiлу по роботi з Наглядовою радою, Правлiнням та акцiонерами Департаменту корпоративної полiтики та контролю ПАТ "ХК "Київмiськбуд", провiдний фахiвець вiддiлу корпоративного управлiння Департаменту з управлiння майном та активами ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 23527052, адреса мiсцезнаходження юридичної особи: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6). Володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" в розмiрi 2960 акцiй (0,0046%) загальною номiнальною вартiстю 740 грн. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди отриманої вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 37 рокiв.
Спасибко Олександр Валерійович, Представник Територіальної Громади М. Києва Секретар Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2019 - 3
Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Секретар Наглядової ради, ПрАТ "ХК "Київмiськбду", 23527052
Примітки Приймає участь у роботi Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.07.2019р. ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: юрисконсульт, директор ТОВ "Ярославiв вал", м.Київ; помiчник вiддiлу органiзацiйно-документального забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї управлiння органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї; Секретар Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Спасибко Олександр Валерiйович часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, винагроди вiд емiтента не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" вiд 07.08.2019 (протокол № 1) Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва обрано Секретарем Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Загальний стаж роботи становить 21 рiк.
Кударенко Степан Вікторович Член Правлiння
Рік народження 1989 р. н. (32 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.05.2019 - 1
Освіта Вища, ТОВ "Академiя адвокатури України"
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Член Правлiння, вiце-президент, ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", 23527052
Примітки Вiдповiдає за юридичний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" (протокол №23 вiд 20.05.2019р.): Кударенко Степан Вiкторовiч (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом Правлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" строком на 1 рiк, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше ранiше займав посади: помiчник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної ради України, Член Правлiння, вiце-президент ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди отриманої вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 9 рокiв.
Київська Міська Рада В Особі Гайнової Оксани Карлівни Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 5
Освіта Вища, Одеський державний економiчний унiверситет
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Заступник начальника фiнансово-економiчного управлiння - начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), член Ревiзiйної комiсiї, ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", 23527052
Примітки Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ "ХК "Київмiськбуд" обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Гайнову Оксану Карлiвну (заступника начальника фiнансово-економiчного управлiння - начальника фiнансово-аналiтичного вiддiлу Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представник територiальної громади м. Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - п'ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: Головне управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), начальник аналiтичного вiддiлу, заступник начальника управлiння орендних вiдносин та звiтностi комунальних пiдприємств - начальник вiддiлу звiтностi комунальних пiдприємств Головного управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), заступник начальника фiнансово-економiчного управлiння - начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу Головного управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), яке з 02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї) (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 19020407, адреса мiсцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 10). Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простi iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Гайнова Оксана Карлiвна часткою в статутному капiталi ПАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, винагороди вiд емiтента не отримувала. Загальний стаж роботи становить 32 роки.
Новохацька Світлана Сергіївна Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5
Освіта Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Член Правлiння, вiце-президент, ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", 23527052
Примітки Вiдповiдає за господарський та рекламний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Новохацьку Свiтлану Сергiївну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займала посади: член Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд", Президент Державної компанiї "Укрекокомресурси" Кабiнету мiнiстрiв України. Новохацька С.С. часткою у статутному капiталi ПАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди вiд емiтента. Загальний стаж роботи становть 37 рокiв.

Власники акцій

Власник Частка
Територiальна громада мiста Києва / #99999999 80.00%
Адреса Україна, місто Київ, вулиця Хрещатик, 36
Код 99999999