Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (8)
Пов'язані особи ДАБІ (446) Перевірки (8) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

#23527052

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"
ЄДРПОУ 23527052
Адреса м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
(КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію 1 070 120 0000 00018
Дата державної реєстрації 11.08.1995
Середня кількість працівників 693
Орган управління Органи управлiння: Вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Правлiння – виконавчий орган; Ревiзiйна комiсiя. Iнформацiя про посадових осiб емiтента. Наглядова рада: Голова - Слончак Володимир Вiкторович, представник територiальної громади мiста Києва; члени: Гудзь Андрiй Анатолiйович, представник територiальної громади мiста Києва; Спасибко Олександр Валерiйович, представник територiальної громади мiста Києва. Правлiння: Голова правлiння - президент Кушнiр Iгор Миколайович. Члени Правлiння: Бондарев Аркадiй Володимирович, Джигiль Андрiй Iванович, Дудурич Василь Михайлович, Кударенко Степан Вiкторович, Шевчук Едуард Георгiйович, Новохацька Свiтлана Сергiївна. Ревiзiйна комiсiя: Голова – Мельник Ольга Максимiвна; члени: Ляшенко Валентина Миколаївна; Гайнова Оксана Карлiвна, представник територiальної громади мiста Києва. Головний бухгалтер – Шевчук Свiтлана Андрiївна.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "Укргазбанк"
МФО: 320478
Номер рахунку: 26007148319
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (044) 288-62-52

Посадові особи

Ім'я Посада
Мельник Ольга Максимівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 5 рокiв
Освіта вища, Київський автомобiльно-дорожний iнститут
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи бухгалтер першої категорiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Мельник Ольгу Максимiвну. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: заступник Головного бухгалтера ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” в розмiрi 2000 акцiй (0,003%) загальною номiнальною вартiстю 500 грн. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 35 рокiв.
Гудзь Андрій Анатолійович, Представник Територіальної Громади М. Києва Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Директор Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), член Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Приймає участь в роботi Наглядової ради. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Гудзя Андрiя Анатолiйовича (директора Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представник територiальної громади м. Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: головний спецiалiст фiнансового вiддiлу, заступник начальника Головного управлiння – начальник управлiння приватизацiї та оформлення прав власностi,заступник начальника Головного управлiння – начальник управлiння приватизацiї, корпоративних прав, формування i розподiлу комунальної власностi Головного управлiння комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), заступник директора – начальник управлiння приватизацiї, корпоративних прав, формування i розподiлу комунальної власностi Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), директор Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї). Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простi iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Гудзь Андрiй Анатолiйович часткою в статутному капiталi ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє. Винагороди вiд товариства посадова особа в будь-якому виглядi не отримувала. Загальний стаж роботи 23 роки.
Спасибко Олександр Валерійович, Представник Територіальної Громади М. Києва Член Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Секретар Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Приймає участь в роботi Наглядової ради, займає посаду секретаря Наглядової ради. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представник територiальної громади м. Києва, обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд”, строк на який призначено особу – три роки. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” вiд 18.05.2017 р. (Протокол №1) Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва, обрано Секретарем Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: юрисконсульт, директор ТОВ «Ярославiв вал», м. Київ; помiчник голови вiддiлу органiзацiйно-документального забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї управлiння органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); директор Департаменту будiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї; Секретар Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Посадова особа часткою в статутному капiталi ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє. Винагороди вiд товариства посадова особа в будь-якому виглядi не отримувала. Загальний стаж роботи становить 19 рокiв.
Дудурич Василь Михайлович Член Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5 рокiв
Освіта вища, Харкiвський Нацiональний унiверситет iм. В.Н.Каразiна
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Вiдповiдає за проектний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Дудурича Василя Михайловича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: члеа Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд”, директор департаменту ПАТ "ХК "Київмiськбуд", начальник виробничо-технiчного управлiння НСК "Олiмпiйський", засутпник директора ДП "Львiвський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою", директор ТОВ "Мастерпроект". Дудурич В.М. часткою у статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 20 рокiв.
Джигіль Андрій Іванович Член Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 5 рокiв
Освіта вища, механiко-математичний факультет Днiпропетровського державного унiверситету
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Вiце-президент ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Вiдповiдає за фiнансово-економiчний напрямок дiяльностi товариства та корпоративне управлiння. Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Джигiля Андрiя Iвановича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: член Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд”; заступник директора з економiчних питань ПАТ “Одеський припортовий завод”. Джигiль А.I. часткою у статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 31 рiк.
Шевчук Світлана Андріївна Головний бухгалтер
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.06.2012 - безстроково
Освіта вища, Днiпропетровський унiверситет економiки та права
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ "Кременчук Житлобуд"
Примітки Вiдповiдає за бухгалтерский та податковий облiк. Згiдно наказу Голови правлiння-президента ПАТ «ХК «Київмiськбуд» №133-к вiд 25.06.12р. Шевчук Свiтлана Андрiївна (не надала згоди на оприлюднення паспортних данних) прийнята на посаду головного бухгалтера ПАТ «ХК «Київмiськбуд». Строк, на який призначено особу: безстроково. Ранiше займала посади – заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ «Кременчук Житлобуд», м.Кременчук; бухгалтер ТОВ «Житлоiнвест», м. Кременчук. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 25 рокiв.
Кушнір Ігор Миколайович Голова правлiння - президент
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - 5 рокiв
Освіта вища, Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Голова правлiння - президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Керує роботою Правлiння, має право без довiреностi пiдписувати документи товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (Протокол № 19 вiд 30.03.2017) обрано (переобрано) Головою правлiння – президентом ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Кушнiра Iгора Миколайовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 25.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: Голова правлiння – президент ПАТ «ХК «Київмiськбуд», засутпник Мiнiстра оборони України, володiє часткою 0,00003%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) – закiнчення термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи становить 29 рокiв.
Бондарев Аркадій Володимирович Член Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5 рокiв
Освіта вища, КДУ iм.Т.Г.Шевченка
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Вiдповiдає за продаж, маркетинговий напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Бондарева Аркадiя Володимировича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: член Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд”, заступник начальника ГУ ЖЗ КМДА, перший заступник начальника ГУ контролю за благоустроєм м. Києва КМДА. Бондарев А.В. часткою у статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повноважень.Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 31 рiк.
Слончак Володимир Вікторович, Представник Територіальної Громади М. Києва Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Освіта Вища, Мiжрегiональна Академiя управлiння персоналом
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Начальник управлiння правового забезпечення дiяльностi виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), Голова Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Керує роботою Наглядової ради товариства. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Слончака Володимира Вiкторовича (начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради), представник територiальної громади м. Києва, обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд”, строк на який призначено особу – три роки. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” вiд 18.05.2017 р. (Протокол №1) Слончака Володимира Вiкторовича (начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради), представника територiальної громади мiста Києва обрано Головою Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень з питань землекористування та мiстобудування управлiння правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради; начальник управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради; Голова Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простi iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Слончак Володимир Вiкторович часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє. Винагороди вiд товариства посадова особа в будь-якому виглядi не отримувала. Загальний стаж роботи становить 12 рокiв.

Шевчук Едуард Георгійович Член Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5 рокiв
Освіта вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Вiдповiдає за виробничий напрямок дiяльностi товариства та роботу в регiонах. Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Шевчука Едуарда Георгiйовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: члена Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд”, директор департаменту капiтального будiвництва Мiнiстерства оборони України, директор ТОВ «Кременчук Житлобуд». Шевчук Е.Г. часткою у статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 31 рiк.
Гайнова Оксана Карлівна, Представник Територіальної Громади Міста Києва Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 5 рокiв
Освіта вища, Одеський державний економiчний унiверситет
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи начальник аналiтичного вiддiлу Головного управлiння комунальної власностi м. Києва
Примітки Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Гайнову Оксану Карлiвну (заступника начальника фiнансово-економiчного управлiння – начальника фiнансово-аналiтичного вiддiлу Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представник територiальної громади м. Києва, обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: Головне управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), начальник аналiтичного вiддiлу, заступник начальника управлiння орендних вiдносин та звiтностi комунальних пiдприємств – начальник вiддiлу звiтностi комунальних пiдприємств Головного управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), заступник начальника фiнансово-економiчного управлiння – начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу Головного управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), яке з 02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї). Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простi iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Гайнова Оксана Карлiвна часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримувала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи становить 31 рiк.
Ляшенко Валентина Миколаївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 5 рокiв
Освіта вища, Харкiвський iнститут iнженерiв комунального будiвництва
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи начальник вiддiлу ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Виконує функцiї секретаря Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Ляшенко Валентину Миколаївну обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: начальник вiддiлу по роботi з Наглядовою радою, Правлiнням та акцiонерами Департаменту корпоративної полiтики та контролю ПАТ “ХК “Київмiськбуд”, провiдний фахiвець вiддiлу корпоративного управлiння Департаменту з управлiння майном та активами ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” в розмiрi 2960 акцiй (0,0046%) загальною номiнальною вартiстю 740 грн. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 35 роки.
Кударенко Степан Вікторович Член Правлiння
Рік народження 1989 р. н. (31 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.06.2014 - 5 рокiв
Освіта вища, ТОВ "Академiя адвокатури України"
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи помiчник-консультант Народного депутата України, Апарат Верховної ради України, вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд".
Примітки Вiдповiдає за юридичний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №220 вiд 05.06.2014р.): Кударенко Степан Вiкторовiч (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд» строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше ранiше займав посади: помiчник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної ради України, вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 7 рокiв.
Новохацька Світлана Сергіївна Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5 рокiв
Освіта вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Вiдповiдає за господарський та рекламний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Новохацьку Свiтлану Сергiївну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займала посади: член Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд”, Президент Державної компанiї "Укрекокомресурси" Кабiнету мiнiстрiв України. Новохацька С.С. часткою у статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 35 рокiв.

Ліцензії

Дата  
АЕ № 262471 31.07.2013 Господарська дiяльнiсть, повязана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком)
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 31.07.2013
Дата закінчення 26.07.2018
Опис Товариство має намiр подовжувати дiю лiцензiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Глобус" #35591059
Адреса 04007, Україна, мiсто Київ, провулок Куренiвський,19/5
Діятельність депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263375
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 24.09.2013
Контакти (044)585-06-47, (044)545-63-51
Примітки Договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд 07.11.2013 р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, мiсто Київ, Нижнiй Вал,17/8
Діятельність Центральний депозитарiй
Ліцензія
№ 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044) 279-65-40, (044) 279-13-25
Примітки Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 17.06.2014
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" #23731031
Адреса 01011, Україна, мiсто Київ, вул.Гусовського,11/11
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 0283
Аудиторська Палата України
з 21.02.2001
Контакти (044) 222-60-10, (044) 569-19-00
Примітки Договiр на проведення аудиту.

Власники акцій

Власник Частка
Територiальна громада мiста Києва / #99999999 80.00%
Адреса Україна, мiсто Київ, Хрещатик, 36
Код 99999999

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Територiальна громада мiста Києва / #99999999 52 910 760 шт 80.00%
Адреса Україна, мiсто Київ, Хрещатик,36