Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (8)
Пов'язані особи ДАБІ (446) Перевірки (8) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

#23527052

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"
ЄДРПОУ 23527052
Адреса вулиця Суворова, 4/6, м. Київ, 01010
(КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію 1 070 120 0000 00018
Дата державної реєстрації 10.08.1995
Середня кількість працівників 726
Орган управління Органи управлiння: Вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Правлiння – виконавчий орган; Ревiзiйна комiсiя. Iнформацiя про посадових осiб емiтента. Голова правлiння - президент Кушнiр Iгор Миколайович. Члени Правлiння: Бондарев Аркадiй Володимирович, Джигiль Андрiй Iванович, Дудурич Василь Михайлович, Кударенко Степан Вiкторовiч, Шевчук Едуард Георгiйович, Новохацька Свiтлана Сергiївна. Наглядова рада: Голова - Київська мiська рада в особi Порайка Миколи Васильовича; члени: Київська мiська рада в особi Арустамяна Едуарда Максимовича; Київська мiська рада в особi Клочака Олега Зiновiйовича. Ревiзiйна комiсiя: Голова – Мельник Ольга Максимiвна; члени: Ляшенко Валентина Миколаївна; Київська мiська рада в особi Гайнової Оксани Карлiвни. Головний бухгалтер – Шевчук Свiтлана Андрiївна.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "Укргазбанк"
МФО: 320478
Номер рахунку: 26007148319
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (044) 288-62-52

Посадові особи

Ім'я Посада
Мельник Ольга Максимівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 5 рокiв
Освіта вища, Київський автомобiльно-дорожний iнститут
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи бухгалтер першої категорiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Ранiше займала посаду бухгалтера першої категорiї ПАТ «ХК «Київмiськбуд», володiє часткою 0,003% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь -яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 32 роки.
Київська Міська Рада В Особі Клочака Олега Зіновійовича Член Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 3 роки
Паспортні дані 22883141
Освіта вища, Дипломатична академiя України при МЗС України
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи головний спецiалiст ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Приймає участь в роботi Наглядової ради. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Київську мiську раду в особi Клочака Олега Зiновiйовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Наглядової ради строком на 3 роки, ранiше займав посаду головний спецiалiст АТ ХК «Київмiськбуд», володiє часткою 0,000008% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо отриманої винагороди вiд товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 21 рiк.
Кушнір Ігор Миколайович Голова правлiння -президент
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 5 рокiв
Освіта вища, Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи заступник Мiнiстра оборони України
Примітки Керує роботою правлiння, має право без довiреностi пiдписувати документи товариства. Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) Кушнiр Iгор Миколайович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний Головою правлiння - президентом строком на 5 рокiв, володiє часткою 0,00003% в статутному капiталi емiтента, ранiше займав посади: заступник Мiнiстра оборони України. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 25 рокiв.
Дудурич Василь Михайлович Член Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.12.2012 - 5 рокiв
Освіта вища, Харкiвський Нацiональний унiверситет iм. В.Н.Каразiна
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи директор департаменту ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Вiдповiдає за проектний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №58 вiд 03.12.2012р.) Дудурич Василь Михайлович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом Правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: генеральний директор ТОВ «Монолiтжилбуд», начальник виробничо-технiчного управлiння НСК «Олiмпiйський», заступник директора ДП "Львiвський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою", генеральний директор ТОВ «Мастер проект», директор департаменту ПАТ «ХК «Київмiськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 17 рокiв.
Джигіль Андрій Іванович Член Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2013 - 5 рокiв
Освіта вища, механiко-математичний факультет Днiпропетровського державного унiверситету
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Заступник директора з економiчних питань ПАТ "Одеський припортовий завод"
Примітки Вiдповiдає за фiнансово-економiчний напрямок дiяльностi товариства та корпоративне управлiння. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №159 вiд 21.10.2013р.):Джигiль Андрiй Iванович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд» строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посаду заступник директора з економiчних питань ПАТ «Одеський припортовий завод», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 27 рокiв.
Шевчук Світлана Андріївна Головний бухгалтер
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.06.2012 - безстроково
Освіта вища, Днiпропетровський унiверситет економiки та права,
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ "Кременчук Житлобуд"
Примітки Вiдповiдає за бухгалтерский та податковий облiк. Згiдно наказу Голови правлiння-президента ПАТ «ХК «Київмiськбуд» №133-к вiд 25.06.12р. Шевчук Свiтлана Андрiївна (не надала згоди на оприлюднення паспортних данних) прийнята на посаду головний бухгалтер ПАТ «ХК «Київмiськбуд». Строк, на який призначено особу: безстроково. Ранiше займала посади – заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ «Кременчук Житлобуд», м.Кременчук; бухгалтер ТОВ «Житлоiнвест», м.Кременчук. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 22 роки.
Київська Міська Рада В Особі Порайко Миколи Васильовича Голова Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 3 роки
Паспортні дані 22883141
Освіта вища, Нацiональна академiя держуправлiння при Президентовi України
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд".
Примітки Керує роботою Наглядової ради товариства. Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв (протокол № 14 вiд 25.04.2012р.) обраний членом Наглядової ради. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №1 вiд 25.04.2012р.) обрано Порайка Миколу Васильовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 роки, у зв'язку з обранням загальними зборами акцiонерiв Товариства нового складу Наглядової ради Товариства (протокол зборiв № 14 вiд 25.04.12р.), володiє часткою 0,00003% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, ранiше займав посади: вiце-президента АТ ХК «Київмiськбуд», радник голови НРУ, директор департаменту Мiнрегiонбуду України, головний спецiалiст Мiнрегiонбуду України, помiчник-консультант народного депутата України, заступник керiвника апарату НРУ, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 29 рокiв.
Київська Міська Рада В Особі Арустамяна Едуарда Максимовича Член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 3 роки
Паспортні дані 22883141
Освіта вища, Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи начальник управлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд".
Примітки Приймає участь в роботi Наглядової ради, займає посаду секретаря Наглядової ради. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Київську мiську раду в особi Арустамяна Едуарда Максимовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Наглядової ради строком на 3 роки, ранiше займав посаду начальника управлiння АТ ХК «Київмiськбуд», володiє часткою 0,000008% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах. та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 14 рокiв.
Бондарев Аркадій Володимирович Член Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 5 рокiв
Освіта вища, КДУ iм.Т.Г.Шевченка
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Заступник начальника Головного управлiння житлового забезпечення КМДА
Примітки Вiдповiдає за продаж, маркетинговий напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №5 вiд 11.05.2012р.) Бондарев Аркадiй Володимирович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом Правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: заступник начальника ГУ ЖЗ КМДА, перший заступник начальника ГУ контролю за благоустроєм м.Києва КМДА, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах та на опрелюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 28 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Шевчук Едуард Георгійович Член Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.05.2012 - 5 рокiв
Освіта вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи директор департаменту капiтального будiвництва Мiнiстерства оборони України
Примітки Вiдповiдає за виробничий напрямок дiяльностi товариства та роботу в регiонах. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол № 5 вiд 11.05.2012 р.) Шевчук Едуард Георгiйович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом Правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: директор департаменту капiтального будiвництва Мiнiстерства оборони України, директор ТОВ «Кременчук Житлобуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 28 рокiв.
Ляшенко Валентина Миколаївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 5 рокiв
Освіта вища, Харкiвський iнститут iнженерiв комунального будiвництва
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи начальник вiддiлу ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Виконує функцiї секретаря Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Ляшенко Валентину Миколаївну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї строком на 5 рокiв, ранiше займала посаду начальник вiддiлу ПАТ "ХК "Київмiськбуд", володiє часткою 0,004% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства.Загальний стаж роботи становить 32 роки.
Кударенко Степан Вікторович Член Правлiння
Рік народження 1989 р. н. (31 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.06.2014 - 5 рокiв
Освіта вища, ТОВ "Академiя адвокатури України"
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи помiчник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної ради України,вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд".
Примітки Вiдповiдає за юридичний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №220 вiд 05.06.2014р.): Кударенко Степан Вiкторовiч (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд» строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше ранiше займав посади: помiчник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної ради України, вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 4 роки.
Київська Міська Рада В Особі Гайнової Оксани Карлівни Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 5 рокiв
Паспортні дані 22883141
Освіта вища, Одеський державний економiчний унiверситет
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи начальник аналiтичного вiддiлу Головного управлiння комунальної власностi м.Києва.
Примітки Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримувала. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Київську мiську раду в особi Гайнової Оксани Карлiвни (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Ревiзiйної комiсiї строком на 5 роки, ранiше займала посаду начальника аналiтичного вiддiлу Головного управлiння комунальної власностi м.Києва, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи становить 28 рокiв.
Новохацька Світлана Сергіївна Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2013 - 5 рокiв
Освіта вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Президент Державної компанiї «Укрекокомресурси» Кабiнету мiнiстрiв України, вiце-президент – керуючий справами ПАТ «ХК «Київмiськбуд»
Примітки Вiдповiдає за господарський та рекламний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №163 вiд 31.10.2013р.) Новохацька Свiтлана Сергiївна (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) обрана членом Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд» строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займала посаду вiце-президент – керуючий справами ПАТ «ХК «Київмiськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становть 32 рокiв.

Ліцензії

Дата  
АЕ № 262471 31.07.2013 Господарська дiяльнiсть, повязана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком)
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 31.07.2013
Дата закінчення 26.07.2018
Опис Товариство має намiр подовжувати дiю лiцензiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Глобус" #35591059
Адреса 04007, м.Київ, провулок Куренiвський,19/5
Діятельність депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263375
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 24.09.2013
Контакти (044)585-06-47, (044)545-63-51
Примітки Договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд 07.11.2013р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м.Київ, Нижнiй Вал,17/8
Діятельність Центральний депозитарiй
Ліцензія
№ 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти 279-65-40, 279-13-25
Примітки Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 17.06.2014
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" #23731031
Адреса 01011, м.Київ, вул.Гусовського,11/11
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 0283
Аудиторська Палата України
з 23.02.2001
Контакти (044) 222-60-10, (044) 569-19-00
Примітки Договiр на проведення аудиту.

Власники акцій

Власник Частка
Київська мiська рада / #22883141 80.00%
Адреса м.Київ, Хрещатик,36
Код 22883141

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Київська мiська рада / #22883141 52 910 760 шт 80.00%
Адреса Україна, М.Київ, Хрещатик,36