Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (8)
Пов'язані особи ДАБІ (446) Перевірки (8) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

#23527052

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"
ЄДРПОУ 23527052
Адреса 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6
(КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію 1 070 120 0000 00018
Дата державної реєстрації 10.08.1995
Середня кількість працівників 405
Орган управління Органи управлiння: Вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Правлiння – виконавчий орган; Ревiзiйна комiсiя. Iнформацiя про посадових осiб емiтента. Голова правлiння - президент Кушнiр Iгор Миколайович. Члени правлiння: Бондарев Аркадiй Володимирович, Джигiль Андрiй Iванович, Дудурич Василь Михайлович, Мороз Олександр Олександрович, Шевчук Едуард Георгiйович, Новохацька Свiтлана Сергiївна. Наглядова рада: Голова - Київська мiська рада в особi Порайка Миколи Васильовича; члени: Київська мiська рада в особi Арустамяна Едуарда Максимовича; Київська мiська рада в особi Клочака Олега Зiновiйовича. Ревiзiйна комiсiя: Голова – Мельник Ольга Максимiвна; члени: Ляшенко Валентина Миколаївна; Київська мiська рада в особi Гайнової Оксани Карлiвни. Головний бухгалтер – Шевчук Свiтлана Андрiївна.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ «Укргазбанк»
МФО: 320478
Номер рахунку: 26007148319
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (044) 280-62-62

Посадові особи

Ім'я Посада
Мельник Ольга Максимівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 3 роки
Освіта вища, Київський автомобiльно-дорожний iнститут, економiка та органiзацiя автомобiльного транспорту
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи Бухгалтер першої категорiї ПАТ «ХК «Київмiськбуд»
Примітки Керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримувала. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №1 вiд 26.11.2012р.) обрано Мельник Ольгу Максимiвну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї строком до кiнця термiну дiї наявного складу Ревiзiйної комiсiї, ранiше займала посаду бухгалтера першої категорiї ПАТ «ХК «Київмiськбуд», володiє часткою 0,003% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Київська Міська Рада В Особі Клочака Олега Зіновійовича член Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 3 роки
Паспортні дані 22883141
Освіта вища, Дипломатична академiя України при МЗС України, зовнiшня полiтика
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи головний спецiалiст АТ ХК «Київмiськбуд»
Примітки Приймає участь в роботi Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Київську мiську раду в особi Клочака Олега Зiновiйовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Наглядової ради строком на 3 роки, ранiше займав посаду головний спецiалiст АТ ХК «Київмiськбуд», володiє часткою 0,000008% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Шевчук Едуард Георгійович Член правлiння
Рік народження 1968 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.05.2012 - 5 рокiв
Освіта вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння, юрист, фахiвець з управлiння проектами та програмами
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи директор департаменту капiтального будiвництва Мiнiстерства оборони України
Примітки Вiдповiдає за виробничий напрямок дiяльностi товариства та роботу в регiонах . Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол № 5 вiд 11.05.2012 р.) Шевчук Едуард Георгiйович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: директор департаменту капiтального будiвництва Мiнiстерства оборони України, директор ТОВ «Кременчук Житлобуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Бондарев Аркадій Володимирович Член правлiння
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.05.2012 - 5 рокiв
Освіта вища, КДУ iм.Т.Г.Шевченка, прикладна математика, математик,
Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України, магiстр державного управлiння
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи заступник начальника Головного управлiння житлового забезпечення КМДА
Примітки Вiдповiдає за продаж, маркетинговий напрямок дiяльностi товариства. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №5 вiд 11.05.2012р.) Бондарев Аркадiй Володимирович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: заступник начальника ГУ ЖЗ КМДА, перший заступник начальника ГУ контролю за благоустроєм м.Києва КМДА, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Київська Міська Рада В Особі Арустамяна Едуарда Максимовича член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 3 роки
Паспортні дані 22883141
Освіта вища, Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України, магiстр державного управлiння
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи начальник управлiння АТ ХК «Київмiськбуд»
Примітки Приймає участь в роботi Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Київську мiську раду в особi Арустамяна Едуарда Максимовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Наглядової ради строком на 3 роки, ранiше займав посаду начальника управлiння АТ ХК «Київмiськбуд», володiє часткою 0,000008% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ляшенко Валентина Миколаївна член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 3 роки
Освіта вища, Харкiвський iнститут iнженерiв комунального будiвництва, мiське будiвництво
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи начальник вiддiлу ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Виконує функцiї секретаря Ревiзiйної комiсiї. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримувала. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Ляшенко Валентину Миколаївну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки, ранiше займала посаду начальник вiддiлу ПАТ "ХК "Київмiськбуд", володiє часткою 0,004% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Новохацька Світлана Сергіївна Член правлiння
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2013 - 5 рокiв
Освіта вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Президент Державної компанiї «Укрекокомресурси» Кабiнету мiнiстрiв України, вiце-президент – керуючий справами ПАТ «ХК «Київмiськбуд»
Примітки Вiдповiдає за господарський та рекламний напрямок дiяльностi товариства. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував.Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №163 вiд 31.10.2013р.) Новохацька Свiтлана Сергiївна (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) обрана членом Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд» строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займала посаду вiце-президент – керуючий справами ПАТ «ХК «Київмiськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Кушнір Ігор Миколайович Голова правлiння - президент
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 5 рокiв
Освіта вища, Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи заступник Мiнiстра оборони України
Примітки Керує роботою правлiння, має право без довiренностi пiдписувати документи товариства. Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) Кушнiр Iгор Миколайович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний Головою правлiння - президентом строком на 5 рокiв, володiє часткою 0,00003% в статутному капiталi емiтента, ранiше займав посади: заступник Мiнiстра оборони Україниї. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Київська Міська Рада В Особі Гайнової Оксани Карлівни член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 3 роки
Паспортні дані 22883141
Освіта Вища, Одеський державний економiчний унiверситет
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи начальник аналiтичного вiддiлу Головного управлiння комунальної власностi м.Києва
Примітки Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримувала. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Київську мiську раду в особi Гайнової Оксани Карлiвни (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки, ранiше займала посаду начальника аналiтичного вiддiлу Головного управлiння комунальної власностi м.Києва, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Джигіль Андрій Іванович Член правлiння
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2013 - 5 рокiв
Освіта вища, механiко-математичний факультет Днiпропетровського державного унiверситету
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи заступник директора з економiчних питань ВАТ/ПАТ «Одеський припортовий завод»
Примітки Вiдповiдає за фiнансово-економiчний напрямок дiяльностi товариства. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №159 вiд 21.10.2013р.):Джигiль Андрiй Iванович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд» строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посаду заступник директора з економiчних питань ПАТ «Одеський припортовий завод», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Шевчук Світлана Андріївна головний бухгалтер
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.06.2012 - безстроково
Паспортні дані КН, 471669, 19.09.1997, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Освіта вища, Днiпропетровський унiверситет економiки та права, облiк та аудит
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ «Кременчук Житлобуд»
Примітки Вiдповiдає за бухгалтерский та податковий облiк. Згiдно наказу голови правлiння-президента ПАТ «ХК «Київмiськбуд» №133-к вiд 25.06.12р. Шевчук Свiтлана Андрiївна (паспорт КН 471669 виданий 19.09.97р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.) прийнята на посаду головний бухгалтер ПАТ «ХК «Київмiськбуд». Строк, на який призначено особу: безстроково. Ранiше займала посади – заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ «Кременчук Житлобуд», м.Кременчук; бухгалтер ТОВ «Житлоiнвест», м.Кременчук. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Дудурич Василь Михайлович Член правлiння
Рік народження 1977 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.12.2012 - 5 рокiв
Освіта Вища, бакалавр менеджменту, Харкiвський Нацiональний унiверситет iм. В.Н.Каразiна
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи директор департаменту ПАТ «ХК «Київмiськбуд»
Примітки Вiдповiдає за проектний напрямок дiяльностi товариства. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №58 вiд 03.12.2012р.) Дудурич Василь Михайлович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: генеральний директор ТОВ «Монолiтжилбуд», начальник виробничо-технiчного управлiння НСК «Олiмпiйський», заступник директора ДП "Львiвський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою", генеральний директор ТОВ «Мастер проект», директор департаменту ПАТ «ХК «Київмiськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Київська Міська Рада В Особі Порайка Миколи Васильовича Голова Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2012 - 3 роки
Паспортні дані 22883141
Освіта вища, ЛПI, iнженер-механiк, Нац.академiя держуправлiння при Президентовi України, магiстр держуправлiння
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи вiце-президент АТ ХК «Київмiськбуд»
Примітки Керує роботою Наглядової ради товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №1 вiд 25.04.2012р.) обрано Порайка Миколу Васильовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 роки, у зв'язку з обранням загальними зборами акцiонерiв Товариства нового складу Наглядової ради Товариства (протокол зборiв № 14 вiд 25.04.12р.), володiє часткою 0,00003% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, ранiше займав посади: вiце-президента АТ ХК «Київмiськбуд», радник голови НРУ, директор департаменту Мiнрегiонбуду України, головний спецiалiст Мiнрегiонбуду України, помiчник-консультант народного депутата України, заступник керiвника апарату НРУ, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Мороз Олександр Олександрович Член правлiння
Рік народження 1981 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2012 - 5 рокiв
Освіта Вища, Житомирський Державний агроекологiчний унiверситет, Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України, спецiалiст з облiку та аудиту; магiстр державного управлiння
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Начальник фiнансового управлiння АТ ХК "Київмiськбуд"
Примітки Вiдповiдає за корпоративнi, майновi та оренднi вiдносини в товариствi. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №3 вiд 28.04.2012р.) Мороз Олександр Олександрович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посаду: начальник фiнансового управлiння АТ ХК «Київмiськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.

Ліцензії

Дата  
АЕ №262471 31.07.2013 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком)
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 31.07.2013
Дата закінчення 26.07.2018
Опис Товариство має намiр подовжувати дiю лiцензiї

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, Тропiнiна, буд. 7-Г
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ серiя АВ №498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 30.11.2009
Контакти (044) 585-42-40 (41, 42), (044) 585-42-40
Примітки Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2012 року (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) було переведено випуск акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 14 червня 2012 року розiрвано договiр з реєстроутримувачем ТОВ «Фiнреєстр» (ЄДРПОУ 33937657, Лiцензiя АВ №617829) №07/10-2010 вiд 07.10.2010р. та здiйснено приймання-передачу реєстру власникiв акцiй Товариства вiд ТОВ «Фiнреєстр» до зберiгача ПАТ «КБ «Глобус» (ЄДРПОУ 35591059, Лiцензiя АВ №581087), у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. Депозитарiєм, який обслуговує випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, було обрано ПрАТ «ВДЦП» (ЄДРПОУ 35917889, Лiцензiя АВ №498004). Обслуговування депозитарiєм ПрАТ «ВДЦП» емiсiї цiнних паперiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до Договору № Е381/12 вiд 11.06.2012р.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЛОБУС” #35591059
Адреса 04073, Україна, м. Київ, провулок Куренiвський, 19/5
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ серiя АВ №581087
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 30.07.2009
Контакти (044) 585-06-47, (044) 545-63-51
Примітки Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2012 року (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) було переведено випуск акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 14 червня 2012 року розiрвано договiр з реєстроутримувачем ТОВ «Фiнреєстр» (ЄДРПОУ 33937657, Лiцензiя АВ №617829) №07/10-2010 вiд 07.10.2010р. та здiйснено приймання-передачу реєстру власникiв акцiй Товариства вiд ТОВ «Фiнреєстр» до зберiгача ПАТ «КБ «Глобус» (ЄДРПОУ 35591059, Лiцензiя АВ №581087), у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. Обслуговування Товариства зберiгачем ПАТ «КБ «Глобус» здiйснюється вiдповiдно до Договору №9020/12 вiд 07.06.2012р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Діятельність Центральний
депозитарiй
Ліцензія
№ 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044) 279-65-40, 279-13-25, (044) 279-13-22
Примітки Вiдповiдно до Закону України «Про депозитарну систему України» (далi – Закон), який вступив у силу в жовтнi
2013 року, НДУ набув статусу Центрального депозитарiю. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний
депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до
Закону України «Про акцiонернi товариства» з урахуванням особливостей, установлених Законом.
1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi
ПАТ «НДУ» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092). З
цього моменту НДУ набув статусу Центрального депозитарiю.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН» #23731031
Адреса 01011, Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ №0283
Рiшенням Аудиторської Палати України №99
з 23.02.2001
Контакти (044) 222-60-10, (044) 569-19-00
Примітки Договiр на проведення аудиту №598 вiд 10.04.2012 р.
Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, Тропiнiна, буд. 7-Г
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ серiя АВ №498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 30.11.2009
Контакти (044) 585-42-40 (41, 42), (044) 585-42-40
Примітки Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2012 року (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) було переведено випуск акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 14 червня 2012 року розiрвано договiр з реєстроутримувачем ТОВ «Фiнреєстр» (ЄДРПОУ 33937657, Лiцензiя АВ №617829) №07/10-2010 вiд 07.10.2010р. та здiйснено приймання-передачу реєстру власникiв акцiй Товариства вiд ТОВ «Фiнреєстр» до зберiгача ПАТ «КБ «Глобус» (ЄДРПОУ 35591059, Лiцензiя АВ №581087), у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. Депозитарiєм, який обслуговує випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, було обрано ПрАТ «ВДЦП» (ЄДРПОУ 35917889, Лiцензiя АВ №498004). Обслуговування депозитарiєм ПрАТ «ВДЦП» емiсiї цiнних паперiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до Договору № Е381/12 вiд 11.06.2012р.
Вiдповiдно до Закону України «Про депозитарну систему України» №5178-VI (далi – Закон) та рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 05.04.2013 року ПрАТ "ВДЦП" передав, а ПАТ "НДУ" прийняв на зберiгання глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв ПАТ "ХК "Київмiськбуд". На виконання цього рiшення НКЦПФР був укладений договiр №6/КП/Е-5844/П вiд 19.04.2013р. мiж ПАТ "ХК "Київмiськбуд" та ПАТ "НДУ" про обслуговування емiсiї цiнних паперiв ПАТ "ХК "Київмiськбуд".
З 19.04.2013р. дiя Договору № Е381/12 вiд 11.06.2012р. мiж ПрАТ «ВДЦП» та ПАТ "ХК "Київмiськбуд" припинена.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЛОБУС” #35591059
Адреса 04073, Україна, м. Київ, провулок Куренiвський, 19/5
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ серiя АВ №581087
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 30.07.2009
Контакти (044) 585-06-47, (044) 545-63-51
Примітки Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2012 року (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) було переведено випуск акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 14 червня 2012 року розiрвано договiр з реєстроутримувачем ТОВ «Фiнреєстр» (ЄДРПОУ 33937657, Лiцензiя АВ №617829) №07/10-2010 вiд 07.10.2010р. та здiйснено приймання-передачу реєстру власникiв акцiй Товариства вiд ТОВ «Фiнреєстр» до зберiгача ПАТ «КБ «Глобус» (ЄДРПОУ 35591059, Лiцензiя АВ №581087), у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. Обслуговування Товариства зберiгачем ПАТ «КБ «Глобус» здiйснюється вiдповiдно до Договору №9020/12 вiд 07.06.2012р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Діятельність Центральний
депозитарiй
Ліцензія
№ 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044) 279-65-40, 279-13-25, (044) 279-13-22
Примітки Вiдповiдно до Закону України «Про депозитарну систему України» №5178-VI (далi – Закон) та рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 05.04.2013 року ПрАТ "ВДЦП" передав, а ПАТ "НДУ" прийняв на зберiгання глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв ПАТ "ХК "Київмiськбуд". На виконання цього рiшення НКЦПФР був укладений договiр №6/КП/Е-5844/П вiд 19.04.2013р. мiж ПАТ "ХК "Київмiськбуд" та ПАТ "НДУ" про обслуговування емiсiї цiнних паперiв ПАТ "ХК "Київмiськбуд".
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН» #23731031
Адреса 01011, Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ №0283
Рiшенням Аудиторської Палати України №99
з 23.02.2001
Контакти (044) 222-60-10, (044) 569-19-00
Примітки Договiр на проведення аудиту №598 вiд 10.04.2012 р.

Власники акцій

Власник Частка
Київська мiська рада в особi виконавчий комiтет Київської мiської Ради народних депутатiв / #22883141 80.00%
Адреса м.Київ, Хрещатик, 36
Код 22883141
Київська мiська рада в особi виконавчий комiтет Київської мiської Ради народних депутатiв / #22883141 80.00%
Адреса м.Київ, Хрещатик, 36
Код 22883141

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Київська мiська Рада / #22883141 52 910 760 шт 80.00%
Адреса м.Київ, Хрещатик, 36
Київська мiська Рада / #22883141 52 910 760 шт 80.00%
Адреса м.Київ, Хрещатик, 36