Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (12)
Пов'язані особи ДАБІ (42) Перевірки (9) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

#23527052

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд"
ЄДРПОУ 23527052
Адреса 01010, м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
Номер свідоцтва про реєстрацію 1 070 120 0000 00018
Дата державної реєстрації 11.08.1995
Середня кількість працівників 700
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "Укргазбанк"
МФО: 320478
Номер рахунку: 26007148319
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (044) 288-62-52

Опис діяльності

Організаційна структура

Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд". Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство Дата державної реєстрацiї: 10.08.1995, 20.07.2004, 1 070 120 0000 000182 Статутний капiтал: 16 534 620,00 грн. Стратегiчний акцiонер ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" - Київська мiська громада, якiй належить 80 % акцiй Товариства. Мiсiя пiдприємства: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ДОСТУПНОСТI ЖИТЛА НАЙШИРШОМУ КОЛУ СПОЖИВАЧIВ МIСТА КИЄВА. Дата останньої перереєстрацiї: 17.05.2017 р. у зв'язку зi змiною найменування Компанiї. Юридична адреса Компанiї: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6. Основними видами дiяльностi Компанiї є: - координацiя дiяльностi пiдприємств будiвельного комплексу; - виконання функцiй замовника з будiвництва, реконструкцiї та проектування об'єктiв; - виконання функцiй генпiдрядника за об'єктами мiських заказiв, зарубiжних та iнших iнвесторiв; - iнвестицiйна дiяльнiсть - розробка та впровадження схем залучення коштiв в будiвництво. Стратегiчнi завдання Компанiї: 1. Збiльшення обсягiв житлового будiвництва. 2. Розширення асортименту пропозицiй на первинному ринку нерухомостi. 3. Освоєння нових сегментiв ринку нерухомостi. 4. Формування конкурентноздатного девелоперського портфелю об'єктiв. 5. Залучення iнвестицiй. 6. Впровадження сучасних технологiй будiвництва. 7. Сприяння розвитку будiвельної галузi. Структура ПрАТ ХК <Київмiськбуд> Головнi органи управлiння Компанiї визначенi в статутi: 1) Загальнi збори акцiонерiв Компанiї - вищий орган; 2) Наглядова рада; 3) Правлiння - колегiальний виконавчий орган; Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Компанiї (далi - Збори). Рiчнi Збори Компанiї проводяться не пiзнiше 30 квiтня року, наступного за звiтним роком. Усi iншi Збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими. Наглядова рада Компанiї Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї Наглядової ради Компанiї належить: 1) пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв; 2) обрання голови i членiв Правлiння; 3) iнше - згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" Виконавчим колегiальним органом Компанiї є Правлiння. Правлiння Компанiї здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Компанiї, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та Наглядової ради. Правлiння Компанiї пiдзвiтне Зборам та Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова та члени Правлiння призначаються Наглядовою радою Компанiї у кiлькостi 7 (семи) осiб на термiн 5 (п'яти) рокiв та є посадовими особами Компанiї. Головою правлiння є президент Компанiї, членами Правлiння є виключно вiце-президенти Компанiї. Ревiзiйна комiсiя Ревiзiйна комiсiя - орган Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї. Члени ревiзiйної комiсiї обираються Зборами в кiлькостi 3 (трьох) осiб, термiном на 5 (п'ять) рокiв. В склад (до групи) ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" входять: Дочiрнє пiдприємство "Київтранспарксервiс 1" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Метою дiяльностi Дочiрнього пiдприємства "Київтранспарксервiс 1" є дiяльнiсть щодо експлуатацiї, утримання та обслуговування багатоповерхових гаражiв, автостоянок, паркiнгiв; здiйснення виробничо-господарської, комерцiйної та iншої дiяльностi у м. Києвi. Адреса мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6. Вiдокремлений пiдроздiл Готель "Оберiг" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Метою дiяльностi ВП Готель "Оберiг" є надання громадянам України, iноземним громадянам та особам без громадянства послуг з проживання в гуртожитках м. Києва та надання послуг з органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку населення на Базi вiдпочинку в селищi Набережне Одеської областi. На балансi та в обслуговуваннi ВП Готель "Оберiг" знаходиться три гуртожитки за адресами: м. Київ, вул. Сальського, 29, вул. Вишгородська, 23 та проспект Л. Курбаса, 10В. Адреса мiсцезнаходження: 03037, м. Київ, вул. Освiти, 14. Дочiрнє пiдприємство "Медичне науково-практичне об'єднання "Медбуд" Приватного акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "Київмiськбуд" є закладом з охорони здоров'я, що надає медичнi послуги у м. Києвi. Метою дiяльностi ДП "Медбуд" є надання медичних послуг, що включає в себе широкий спектр профiлактичних i лiкувальних заходiв на основi професiйної дiяльностi працiвникiв. ДП "Медбуд" - це унiкальний дiагностично-лiкувальний виробничий центр замкненого типу на ринку приватної медицини, що працює за високими протокольними мiжнародними стандартами обслуговування клiєнтiв та активно використовує заходи превентивної медицини. Адреса мiсцезнаходження: 03037, м. Київ, пр-т Лобановського Валерiя,17.

Працівники

Чисельнiсть штатних працiвникiв Групи ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" на кiнець 2018 року становила 700 осiб. При цьому, середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" у звiтному перiодi становила 292 особи, що на 16 осiб бiльше, нiж за аналогiчний перiод попереднього за звiтним роком. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", якi працюють за сумiсництвом - 1 особа. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 8 осiб. Протягом звiтного перiоду (в жовтнi 2018 року) в структурi Департаменту продажу та маркетингу ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" було "роздiлено" вiддiл продажу на три окремих вiддiли: центральний вiддiлу продажу, правобережний вiддiл продажу та лiвобережний вiддiлу продажу. Також, було реорганiзовано iнформацiйно-договiрний вiддiл Департаменту продажу та маркетингу у вiддiл iнформацiйної взаємодiї з клiєнтами та вiддiл пiдгтовки проектiв договорiв з реалiзацiї нерухомостi. Фонд оплати працi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" у звiтному перiодi збiльшився у порiвнянi iз попереднiм перiодом iз 64 455,40 гривень у 2017 роцi до 82 516,10 гривень у 2018 роцi. Матерiальне заохочення працiвникiв ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" здiйснюється за їх особистий внесок в загальнi результати роботи у виглядi премiювання, яке, вiдповiдно до Колективного договору, носить системний характер, джерелом виплати премiї є фонд заробiтної плати. Нематерiальне заохочення працiвникiв здiйснюється шляхом представлення до нагородження державними нагородами, вiдзнаками Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Київської мiської державної адмiнiстрацiї та Київського мiського голови, Голови правлiння - президента ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" тощо. За 2018 рiк в ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" було вiдзначено 74 працiвника, зокрема, Почесною грамотою Кабiнету Мiнiстрiв України - 4 особи, Почесною грамотою Київської мiської державної адмiнiстрацiї - 4 особи, Подякою Київського мiського голови - 12 осiб. Висококвалiфiкований персонал - це запорука успiху будь-якого пiдприємства. Тому ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" зацiкавлене у пiдвищеннi квалiфiкацiї своїх працiвникiв. Багато представникiв Компанiї у 2018 роцi пройшли навчання, пiдвищення квалiфiкацiї та вiдвiдали семiнари й тренiнги. ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" сприяє працiвникам у пiдвищеннi квалiфiкацiї (курси, семiнари, навчання) вiдповiдно до операцiйних потреб Компанiї. Напрямки навчання вiдповiдають основним напрямкам дiяльностi структурних пiдроздiлiв Компанiї. Це опанування новел у будiвельному законодавствi, бухгалтерському та кадровому облiку. Представники ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" також були присутнi на високоiнтенсивних тренiнгах на тему: "Методи ефективних продажiв нерухомостi", "Продажi будiвельних об'єктiв на видатному рiвнi" тощо. Загальна кiлькiсть працiвникiв Дочiрнього пiдприємства <Київтранспарксервiс 1> на 31.12.2018 складає 17 осiб в т.ч. 1 жiнка на керiвнiй посадi, тобто 14% вiд керiвного складу. Мотивацiя персоналу вiдбувається за рахунок заохочувальних премiй. Загальна кiлькiсть працiвникiв ВП Готель "Оберiг" на 31.12.2018 складає 55 осiб та 5% жiнок вiд загальної кiлькостi персоналу на керiвних посадах. З метою пiдвищення стимулюючого впливу системи премiювання на ефективнiсть працi, працiвники ВП Готель "Оберiг" премiюються за їх особистий вклад у результати роботи пiдприємства у порядку визначеному у дiючому на пiдприємствi Положеннi про премiювання та матерiального стимулювання працiвникiв ВП Готелю "Оберiг" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". За наявностi фiнансової можливостi працiвникам пiдприємства може встановлюватися доплата за збiльшення обсягу виконуваних робiт, розширення зони обслуговування (додаткова робота за однiєю i тiєю посадою (професiєю), за фактично виконаний обсяг робiт у розмiрi до 100% тарифної ставки (окладу). Станом на 31.12.2018 облiкова чисельнiсть спiвробiтникiв ДП "Медбуд" складала 284 працiвника, серед яких 198 осiб - жiнки. Пiдприємство має 25 начальникiв структурних пiдроздiлiв та керiвникiв першого рiвня, в число яких входять 15 жiнок, тобто, питома вага жiночого складу керiвництва - 60%. Основним документом, який визначає соцiальну, правову та професiональну захищенiсть спiвробiтникiв ДП "Медбуд" є дiючий та затверджений вiдповiдними органами Колективний договiр. Даний документ визначає мотивацiю, заохочення, права та соцiальнi гарантiї працiвникiв пiдприємства. Iнiцiатором та безпосереднiм учасником розробки та затвердження Колдоговору є Профспiлковий комiтет ДП "Медбуд", який налiчує 112 членiв колективу. На пiдприємствi iснує iндивiдуальний пiдхiд та розробленi вiдповiднi показники для нарахування заробiтної плати згiдно умов, визначених Колективним договором: виплачуються щомiсячнi премiї за пiдсумками роботи за мiсяць та вiдсотки за iнтенсивну працю. Iснують також нематерiальнi види заохочень - участь спiвробiтникiв у рiзноманiтних конференцiях, семiнарах, тренiнгах за рахунок пiдприємства. Працiвники медичного центру мають право на безоплатне медичне обслуговування. В разi необхiдностi за сiмейними обставинами надається матерiальна допомога згiдно чинного законодавства. Профспiлковий комiтет клiнiки також надає матерiальну допомогу малозабезпеченим верствам населення серед спiвробiтникiв, а також за сiмейними обставинами (ювiлеї, поховання тощо). ДП "Медбуд" сприяє спiвробiтникам в органiзацiї навчання, пiдвищеннi квалiфiкацiйної категорiї та тематичного удосконалення. В перiод навчання за працiвниками зберiгається робоче мiсце i заробiтна плата. В колективi працюють найкращi спецiалiсти медичного профiлю, серед них: Заслужений лiкар України, доктори та кандидати медичних наук, бiльшiсть лiкарiв i медичних сестер мають вищу квалiфiкацiйну категорiю. Протягом 2018 року бiльше 30 % персоналу пiдвищили свою квалiфiкацiйну категорiю. Майже 5% лiкарiв отримали додаткову спецiалiзацiю. Пiдприємства Групи здiйснюють свою дiяльнiсть на внутрiшньому ринку України. Головне пiдприємство Групи ПрАТ "ХК"Київмiськбуд> є лiдером будiвельної галузi України. Найбiльший та найвизначнiший оператор ринку нерухомостi користується довiрою суспiльства та орiєнтований на потреби громади з середнiм рiвнем доходiв. ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" - активний учасник державної програми "Доступне житло". Дiяльнiсть Компанiї, пов'язана з розвитком житлового будiвництва, отримала статус "Народного проекту".

Участь у об'єднаннях

ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є членом Будiвельної палати України. Адреса мiсцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Є.Чавдар, 3. Будiвельна палата України створена для: забезпечення прозорих правил ведення дiяльностi на будiвельному ринку країни, законотворчої iнiцiативи в будiвельнiй сферi, вiдстоювання на всiх рiвнях iнтересiв вiдчiзняних будiвельних та проектних органiзацiй та пiдприємств, а також пiдприємств-виробникiв будiвельних матерiалiв. ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" був iнiцiатором та одним iз засновникiв створення Будiвельної палати України.

Спільна діяльність

Iнформацiя вiдсутня.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Облікова політика

Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV, з 2012 р. публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Керiвництвом Групи було затверджено дату переходу на МСФЗ 01.01.2011 р. Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ вперше складалась за результатами 2012 звiтного року. Бухгалтерськiй облiк Групи ведеться вiдповiдно до до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та МСФЗ. Принципи облiкової полiтики товариства, що застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку наступнi: метод нарахування амортизацiї - податковий, метод оцiнки вартостi запасiв - по первиннiй вартостi, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - за методом участi в капiталi. Принципи облiкової полiтики не змiнювались протягом 2018 року.

Продукція

Основними видами дiяльностi Компанiї є господарське управлiння будiвництвом та експлуатацiя житла i об'єктiв соцiально-побутового призначення, виконання функцiй замовника в будiвництвi, здiйснення технiчного нагляду за будiвництвом. Залежностi вiд сезонних змiн не має, основний ринок збуту - м. Київ, клiєнти - фiзичнi та юридичнi особи, якi купують житловi (квартири) та нежитловi примiщення. Сировина - бетон, цегла, метал (постачається iз рiзних джерел). Цiни на будiвельнi матерiали в 2018 роцi зросли не суттєво, окрiм подорожчання бетону i бетоносумiшей. Перспективнi плани розвитку - приймати активну участь у будiвництвi житла в м. Києвi, Київськiй обл. та в м. Одеса. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, доля яких бiльше 10% в загальному об'ємi постачання: бетону - 1, металу - 2, радiаторiв - 1, цегли - 1.

Активи

За останнi 5 рокiв частки пiдприємств, де ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" має частки у статуному капiталi та пакети акцiй, не придбавалися. У 2018 роцi вiдбулося збiльшення активiв до 8 856 052 тис. грн., за рахунок збiльшення оборотних активiв.

Основні засоби

Основнi засоби, в переважнiй бiльшостi, складають будiвлi та споруди. Будiвлi та споруди є як виробничого, так i невиробничого призначення. Ступiнь використання обладнання висока та наближається до 100%. Основнi засоби використовуються за мiсцезнаходженням пiдприємства. Мiсцезнаходження основних будiвель та споруд: 1. 03037, м. Київ, пр-т Лобановського Валерiя, 17; 2. 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.

Проблеми

Полiтiчнi та економiчнi подiї, якi вiдбуваються в Українi, суттєво впливають на економiку держави та українськi пiдприємства. Змiни ринкових цiн (валютнi курси, вiдсотковi ставки) можуть призвести до значного зростання вартостi будiвельних матерiалiв, що, вплине на рентабельнiсть Групи та може призвести до зменшення попиту на нерухомiсть. Фiнансова криза нацiональної економiки матиме вплив на результати дiяльностi Компанiї.

Фінансова політика

Фiнансування дiяльностi Компанiї здiйснюється за рахунок власних та залучених коштiв, робочого капiталу вистачає для поточних потреб.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Договорiв з невиконанням строкiв не має.

Стратегія подальшої діяльності

Скорочення накладних витрат на проектування, будiвництво та закупiвлю будiвельних матерiалiв, впровадження нових схем залучення коштiв. Участь в будiвництвi великих об'єктiв iнфраструктури м. Києва та житлових об'єктiв.

R&D

ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не веде дослiджень та розробок, а використовує готовi розробки для впровадження їх в будiвництвi, витрати на дослiдження та розробки в 2018 роцi заплановано та передбачено не було.

Інше

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi iнформацiя про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки - вiдсутня.

Посадові особи

Ім'я Посада
Мельник Ольга Максимівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, Київський автомобiльно-дорожний iнститут
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Бухгалтер першої категорiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд", Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код 23527052
Примітки Керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ "ХК "Київмiськбуд" обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Мельник Ольгу Максимiвну. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - п'ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: заступник Головного бухгалтера ПАТ "ХК "Київмiськбуд". Володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" в розмiрi 2000 акцiй (0,003%) загальною номiнальною вартiстю 500 грн. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 36 рокiв.
Гудзь Андрій Анатолійович, Представник Територіальної Громади М. Києва Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Директор Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), член Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код 23527052.
Примітки Приймає участь в роботi Наглядової ради. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ "ХК "Київмiськбуд" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Гудзя Андрiя Анатолiйовича (директора Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представник територiальної громади м. Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: головний спецiалiст фiнансового вiддiлу, заступник начальника Головного управлiння - начальник управлiння приватизацiї та оформлення прав власностi,заступник начальника Головного управлiння - начальник управлiння приватизацiї, корпоративних прав, формування i розподiлу комунальної власностi Головного управлiння комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), заступник директора - начальник управлiння приватизацiї, корпоративних прав, формування i розподiлу комунальної власностi Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), директор Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї). Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простих iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13 227 690 грн. Гудзь Андрiй Анатолiйович часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє. Винагороди вiд товариства посадова особа в будь-якому виглядi не отримувала. Загальний стаж роботи 24 роки.
Спасибко Олександр Валерійович, Представник Територіальної Громади М. Києва Член Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Секретар Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код 23527052
Примітки Приймає участь в роботi Наглядової ради, займає посаду секретаря Наглядової ради. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представник територiальної громади м. Києва, обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд", строк на який призначено особу - три роки. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" вiд 18.05.2017 р. (Протокол №1) Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва, обрано Секретарем Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: юрисконсульт, директор ТОВ <Ярославiв вал>, м. Київ; помiчник голови вiддiлу органiзацiйно-документального забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї управлiння органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); директор Департаменту будiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї; Секретар Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд". Посадова особа часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє. Винагороди вiд товариства посадова особа в будь-якому виглядi не отримувала. Загальний стаж роботи становить 20 рокiв.
Дудурич Василь Михайлович Член Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, Харкiвський Нацiональний унiверситет iм. В.Н.Каразiна
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код 23527052
Примітки Вiдповiдає за проектний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Дудурича Василя Михайловича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: члеа Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд", директор департаменту ПАТ "ХК "Київмiськбуд", начальник виробничо-технiчного управлiння НСК "Олiмпiйський", засутпник директора ДП "Львiвський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою", директор ТОВ "Мастерпроект". Дудурич В.М. часткою у статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 21 рiк.
Джигіль Андрій Іванович Член Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, механiко-математичний факультет Днiпропетровського державного унiверситету
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Вiце-президент ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код 23527052
Примітки Вiдповiдає за фiнансово-економiчний напрямок дiяльностi товариства та корпоративне управлiння. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Джигiля Андрiя Iвановича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: член Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд"; заступник директора з економiчних питань ПАТ "Одеський припортовий завод". Джигiль А.I. часткою у статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 32 роки.
Шевчук Світлана Андріївна Головний бухгалтер
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.06.2012 - безстроково
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, Днiпропетровський унiверситет економiки та права
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ "Кременчук Житлобуд", iдентифiкацiйний код 01274136
Примітки Вiдповiдає за бухгалтерский та податковий облiк. Згiдно наказу Голови правлiння-президента ПАТ <ХК <Київмiськбуд> №133-к вiд 25.06.12р. Шевчук Свiтлана Андрiївна (не надала згоди на оприлюднення паспортних данних) прийнята на посаду головного бухгалтера ПАТ "ХК "Київмiськбуд". Строк, на який призначено особу: безстроково. Ранiше займала посади - заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ "Кременчук Житлобуд", м.Кременчук; бухгалтер ТОВ <Житлоiнвест>, м. Кременчук. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 26 рокiв.
Кушнір Ігор Миколайович Голова правлiння - президент
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Голова правлiння - президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код 23527052
Примітки Керує роботою Правлiння, має право без довiреностi пiдписувати документи товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 19 вiд 30.03.2017) обрано (переобрано) Головою правлiння - президентом ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Кушнiра Iгора Миколайовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 25.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: Голова правлiння - президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд", заступник Мiнiстра оборони України, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - закiнчення термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтенат не володiє. Загальний стаж роботи становить 30 рокiв.
Бондарев Аркадій Володимирович Член Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, КДУ iм.Т.Г.Шевченка
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код 23527052
Примітки Вiдповiдає за продаж, маркетинговий напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Бондарева Аркадiя Володимировича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: член Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд", заступник начальника ГУ ЖЗ КМДА, перший заступник начальника ГУ контролю за благоустроєм м. Києва КМДА. Бондарев А.В. часткою у статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень.Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 31 рiк.
Слончак Володимир Вікторович, Представник Територіальної Громади М. Києва Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, Мiжрегiональна Академiя управлiння персоналом
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Начальник управлiння правового забезпечення дiяльностi виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), Голова Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код 23527052
Примітки Керує роботою Наглядової ради товариства. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Слончака Володимира Вiкторовича (начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради), представник територiальної громади м. Києва, обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд", строк на який призначено особу - три роки. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" вiд 18.05.2017 р. (Протокол №1) Слончака Володимира Вiкторовича (начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради), представника територiальної громади мiста Києва обрано Головою Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень з питань землекористування та мiстобудування управлiння правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради; начальник управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради; Голова Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд", Заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простих iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю 13 227 690 грн. Слончак Володимир Вiкторович часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє. Винагороди вiд товариства посадова особа в будь-якому виглядi не отримувала. Загальний стаж роботи становить 13 рокiв.
Шевчук Едуард Георгійович Член Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код 23527052
Примітки Вiдповiдає за виробничий напрямок дiяльностi товариства та роботу в регiонах. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Шевчука Едуарда Георгiйовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: члена Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд", директор департаменту капiтального будiвництва Мiнiстерства оборони України, директор ТОВ "Кременчук Житлобуд". Шевчук Е.Г. часткою у статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 32 роки.
Ляшенко Валентина Миколаївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, Харкiвський iнститут iнженерiв комунального будiвництва
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу ПАТ "ХК "Київмiськбуд",член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код 23527052
Примітки Виконує функцiї секретаря Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Ляшенко Валентину Миколаївну обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - п'ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: начальник вiддiлу по роботi з Наглядовою радою, Правлiнням та акцiонерами Департаменту корпоративної полiтики та контролю ПАТ "ХК "Київмiськбуд", провiдний фахiвець вiддiлу корпоративного управлiння Департаменту з управлiння майном та активами ПАТ "ХК "Київмiськбуд". Володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" в розмiрi 2960 акцiй (0,0046%) загальною номiнальною вартiстю 740 грн. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 36 рокiв.
Кударенко Степан Вікторович Член Правлiння
Рік народження 1989 р. н. (32 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.06.2014 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, ТОВ "Академiя адвокатури України"
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Помiчник-консультант Народного депутата України, Апарат Верховної ради України; вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код 23527052
Примітки Вiдповiдає за юридичний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ <ХК <Київмiськбуд> (протокол №220 вiд 05.06.2014р.): Кударенко Степан Вiкторовiч (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше ранiше займав посади: помiчник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної ради України, вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становить 8 рокiв.
Київська Міська Рада В Особі Гайнової Оксани Карлівни Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, Одеський державний економiчний унiверситет
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Начальник аналiтичного вiддiлу Головного управлiння комунальної власностi м. Києва, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код - 23527052.
Примітки Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Гайнову Оксану Карлiвну (заступника начальника фiнансово-економiчного управлiння - начальника фiнансово-аналiтичного вiддiлу Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представник територiальної громади м. Києва, обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - п'ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: Головне управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), начальник аналiтичного вiддiлу, заступник начальника управлiння орендних вiдносин та звiтностi комунальних пiдприємств - начальник вiддiлу звiтностi комунальних пiдприємств Головного управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), заступник начальника фiнансово-економiчного управлiння - начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу Головного управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), яке з 02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї). Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простi iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Гайнова Оксана Карлiвна часткою в статутному капiталi ПАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримувала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи становить 31 рiк.
Новохацька Світлана Сергіївна Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Вiце-президент ПАТ "ХК "Київмiськбуд", iдентифiкацiйний код юридичної особи 23527052
Примітки Вiдповiдає за господарський та рекламний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Новохацьку Свiтлану Сергiївну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займала посади: член Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд", Президент Державної компанiї "Укрекокомресурси" Кабiнету мiнiстрiв України. Новохацька С.С. часткою у статутному капiталi ПАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди вiд товариства. Загальний стаж роботи становть 36 рокiв.

Ліцензії

Дата  
2013055552 18.10.2018 Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'єктiв з середнiми та значними наслiдками
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 18.10.2018
Опис Дата прийняття рiшення та номер наказу про видачу лiцензiї Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України - 09 жовтня 2018 року № 59-Л. Дата початку дiї лiцензiї з 09 жовтня 2018 року. Лiцензiя безстрокова.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Доходи вiд реалiзацiї нерухомостi 3547 штук 2.67 млрд грн 3547 штук 2.67 млрд грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Собiварiсть реалiзованої нерухомостi 97.60%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська компанiя "Кроу Україна" #33833362
Адреса 04070, Україна, мiсто Київ, вул. Спаська, буд. 37
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 3681
Аудиторська Палата України
Контакти ( 044) 331-21-56, (044) 391-30-03
Примітки Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 3681. Найменування органу, що призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi - Наглядова рада ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Дата призначення аудитора 12.09.2019. Тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження поноважень, що мали мiсце, та повторних призначень - перший рiк. Договiр на проведення аудиту.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, мiсто Київ, Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Центральний депозитарiй
Ліцензія
№ 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044) 279-65-40, (044) 279-13-25
Примітки Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 17.06.2014
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Глобус" #35591059
Адреса 04007, Україна, мiсто Київ, провулок Куренiвський,19/5
Діятельність депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263375
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 24.09.2013
Контакти (044)585-06-47, (044)545-63-51
Примітки Договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд 07.11.2013 р.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МЕДБУД" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" #03393945
Адреса М. КИЇВ, ПРОСП. ЛОБАНОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ, БУД. 17
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства Медичне науково-практичне об'єднання "Медбуд" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та володiє часткою загальною номiнальною вартiстю у розмiрi 931 037 гривень, що становить 100% статутного капiталу Дочiрнього пiдприємства Медичне науково-практичне об'єднання "Медбуд" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Дочiрнє пiдприємство Медичне науково-практичне об'єднання "Медбуд" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" здiйснює дiяльнiсть у сферi функцiонування лiкарняних закладiв та загальної медичної практики.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-1" #03746384
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУД. 1
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 183 176 штук простих iменних акцiй ПрАТ "АТП - 1" , загальною номiнальною вартiстю 295 794 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПрАТ "АТП - 1". ПрАТ "АТП - 1" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання послуг по автоперевезенню, наданню в оренду легкового та вантажного автотранспорту, послуг по авторемонту та автосервiсу.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОК - 3" #04012106
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, БУД. 78
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 452 637 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Деревообробний комбiнат №3", загальною номiнальною вартiстю 363 159,25 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПрАТ "Деревообробний комбiнат №3". ПрАТ "Деревообробний комбiнат №3" здiйснює дiяльнiсть у сферi виробництва дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв, виробництво будiвельних металевих конструкцiй.
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ "ВІДРАДНИЙ" #04012158
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗЕЛЕЦЬКА, БУД. 24
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 834 983 штук простих iменних акцiй ВАТ "ДБК "Вiдрадний", загальною номiнальною вартiстю 458 745,75 гривень, що становить 47,49% статутного капiталу ВАТ "ДБК "Вiдрадний". ВАТ "ДБК "Вiдрадний" здiйснює дiяльнiсть у сферi панельного та монолiтно-каркасного домобудiвництва, виробництва товарного бетону та залiзобетонних виробiв.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖУЛЯНИ" #04012170
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, БУД. 9
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 12 723 штук простих iменних акцiй ПАТ "Жуляни", загальною номiнальною вартiстю 13 359,15 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПАТ "Жуляни". ПАТ "Жуляни" здiйснює дiяльнiсть у сферi виробництва залiзобетонних виробiв та конструкцiй.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ" #04012419
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, БУД. 25-Г
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 228 480 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Київбуддеталькомплект", загальною номiнальною вартiстю 57 120 гривень, що становить 29,998% статутного капiталу ПрАТ "Київбуддеталькомплект". ПрАТ "Київбуддеталькомплект" здiйснює дiяльнiсть у сферi оптової торгiвлi та комплектацiї будiвельними матерiалами, посередництва в торгiвлi деревиною та будiвельними матерiалами.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД " #04012425
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. КАМИШИНСЬКА (ХУТІР-ОСТРІВ), БУД. 4
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 109 000 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Асфальтобетонний завод", загальною номiнальною вартiстю 277 250 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПрАТ "Асфальтобетонний завод". ПрАТ "Асфальтобетонний завод" здiйснює дiяльнiсть у сферi виробництва та постачання бетонних, асфальтобетонних та бiтумних сумiшей, будiвництво дорiг, аеродромiв та улаштування поверхнi спортивних споруд.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2" #04012520
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗЕЛЕЦЬКА, БУД. 24
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 349 444 штук простих iменних акцiй ПрАТ "АТП - 2", загальною номiнальною вартiстю 87 361 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПрАТ "АТП - 2". ПАТ "Київелектромонтаж" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання послуг iз автоперевезення, надання в оренду легкового та вантажного авторанспорту, послуг по авторемонту та автосервiсу.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД-3" #04012678
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУД. 5
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 19 553 400 штук простих iменних акцiй ПАТ "Трест "Київмiськбуд - 3", загальною номiнальною вартiстю 977 670 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПАТ "Трест "Київмiськбуд - 3". ПАТ "Трест "Київмiськбуд - 3" здiйснює дiяльнiсть у сферi загальнобудiвельних робiт та послугах генерального пiдряду.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД-2" #04012721
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ТАМПЕРЕ, БУД. 13-Б
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 50 486 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Трест Київпiдземшляхбуд-2", загальною номiнальною вартiстю 353 402 гривень, що становить 20,892% статутного капiталу ПрАТ "Трест Київпiдземшляхбуд-2". ПрАТ "Трест Київпiдземшляхбуд-2" здiйснює дiяльнiсть у сферi спецiалiзованого будiвельно-монтажного будiвництва магiстральних та мiсцевих трубопроводiв, лiнiй зв'язку та енергопостачання, iнших пiдземних споруд та комунiкацiй, загальнобудiвельнi роботи, послуги генпiдряду.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД" #04012744
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, БУД. 31-Б
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 377 993 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Трест Київспецбуд", загальною номiнальною вартiстю 344 498,25 гривень, що становить 25,0% статутного капiталу ПрАТ "Трест Київспецбуд". ПрАТ "Трест Київспецбуд" займається монтажем водопровiдно-каналiзацiйних мереж, мереж тепло- та водопостачання, сантехнiчними роботами.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" #04012750
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИНЦЯ ВАСИЛЯ, БУД. 10
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 794 680 штук простих iменних акцiй ПАТ "Київелектромонтаж", загальною номiнальною вартiстю 198 670 гривень, що становить 26,0% статутного капiталу ПАТ "Київелектромонтаж". ПАТ "Київелектромонтаж" здiйснює дiяльнiсть у сферi монтажу електромереж та iнших електротенiчних робiт.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Б У Д М Е Х А Н І З А Ц І Я" #04012767
Адреса М. КИЇВ, Б-Р. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, БУД. 1/27
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 49 058 800 штук простих iменних акцiй ПАТ "Будмеханiзацiя", загальною номiнальною варiстю 2 452 940, що становить 12,82% статутного капiталу. ПАТ "Будмеханiзацiя" займається наданням послуг з оренди будiвельної технiки та механiзмiв: баштовi крани, пiдйомнi платформи та iнше.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №3" #04012773
Адреса М. КИЇВ, ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, БУД. 103
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 2 894 716 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Домобудiвний комбiнат №3", загальною номiнальною вартiстю 723 679 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПрАТ "Домобудiвний комбiнат №3". ПрАТ "Домобудiвний комбiнат №3" займається панельним домобудiвництвом, виробництвом товарного бетону та залiзобетонних виробiв.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6" #04012885
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО, БУД. 9
Опис ПрАТ "ХК "Київмськбуд" є власником 2 327 640 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Трест "Київмiськбуд - 6", загальною номiнальною вартiстю 581 910 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПрАТ "Трест "Київмiськбуд - 6". ПрАТ "Трест "Київмiськбуд - 6" здiйснює дiяльнiсть у сферi загальнобудiвельнi роботи, послуги генпiдряду.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН " #04012916
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, БУД. 6
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 368 336 штук простиї iменних акцiй ПАТ "Управлiння спецiальних машин" ,, загальною номiнальною вартiстю 342 084 гривень, що становить 29,743% статутного капiталу ПАТ "Управлiння спецiальних машин". ПАТ "Управлiння спецiальних машин" здiйснює дiяльнiсть у сферi послуг з оренди будiвельних машин та механiзмiв: автокрани, автовишки, iнше.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ" #04012922
Адреса М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 108, КОРП. 2, ОФІС 1
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 2 404 400 штук простих iменних акцiй ПАТ "Спецiалiзоване будiвельно-монтажне управлiння", загальною номiнальною вартiстю 601 100 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПАТ "Спецiалiзоване будiвельно-монтажне управлiння". ПАТ "Спецiалiзоване будiвельно-монтажне управлiння" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання послуг по виконанню землерийних робiт: риття котлованiв, траншей, ескаваторнi та фундаментнi роботи.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД" #04012951
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, БУД. 4/6
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 565 580 штук простих iменних акцiй ПАТ "ПТI Київоргбуд", загальною номiнальною вартiстю 141 395 гривень, що становить 36,423% статутного капiталу ПАТ "ПТI Київоргбуд". ПАТ "ПТI Київоргбуд" здiйснює дiяльнiсть у сферi проектно-конструкторських та вишукувальних робiт, знiмальних геодезичних та гiдрографiчних робiт.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" #05309512
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, БУД. 4
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 844 600 штук простих iменних акцiй ПрАТ "ЕМЗ <Металiст", загальною номiнальною вартiстю 461 150 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПрАТ "ЕМЗ <Металiст". ПрАТ "ЕМЗ <Металiст" займається виробництвом будiвельних металевих конструкцiй, виробiв з дроту, холодне штампуванням та гнуттям, постачанням металевих виробiв та заготовок.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4" #05503160
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, БУД. 13
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 182 557 140 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 9 127 857 грн., що становить 30% статутного капiталу ПрАТ "Домобудiвний комбiнат №4". Основними видами дiяльностi ПрАТ "Домобудiвний комбiнат №4" є панельне домобудiвнитцво, виробництво товарного бетону та залiзобетонних виробiв.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" #05503266
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, БУД. 6
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 987 920 штук простих iменних акцiй ПАТ "Експериментально-механiчний завод", загальною номiнальною вартiстю 246 980 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПАТ "Експериментально-механiчний завод". ПАТ "Експериментально-механiчний завод" здiйснює дiяльнiсть у сферi виробництва будiвельних металевих конструкцiй, виробiв з дроту, постачання металевих виробiв та заготовок.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ" #05503326
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, БУД. 9
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 2 830 022 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Київопорядкомплект", загальною номiнальною вартiстю 707 505,5 гривень, що становить 10,1% статутного капiталу ПрАТ "Київопорядкомплект". ПрАТ "Київопорядкомплект" здiйснює дiяльнiсть у сферi розроблення гравiйних та пiщаних кар'єрiв, забезпечення пiском, щебенем та iншими будiвельними матерiалами.
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №7" #05503390
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, БУД. 43
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 188 552 штук простих iменних акцiй ВАТ "АТП - 7" , загальною номiнальною вартiстю 47 138 гривень, що становить 29,998% статутного капiталу ВАТ "АТП - 7". ВАТ "АТП - 7" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання послуг по автоперевезенню, надання в оренду легкового та вантажного автотранспорту, послуг авторемонту та автосервiсу.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАЙГА" #13685175
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУД. 65
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 240 200 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Тайга", загальною номiнальною вартiстю 60 050 гривень, що становить 30,0% статутного каптiалу ПрАТ "Тайга". ПрАТ "Тайга" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання послуг оренди примiщень.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛАР-УКРАЇНА" #14357846
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, БУД. 16, К. 6
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 440 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Полар-Україна", загальною номiнальною вартiстю 154 гривнi, що становить 22,0% статутного капiталу ПрАТ "Полар-Україна". ПрАТ "Полар-Україна" здiйснює дiяльнiсть у сферi загальнобудiельних робiт, послуг генерального пiдряду.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС 1" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" #24081894
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, БУД. 4/6
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства <Київпарктранссервiс 1> ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та володiє чаткою у статутному капiталi у розмiрi 5 000 гривень, що становить 100% статутного капiталу Дочiрнього пiдприємства <Київпарктранссервiс 1> ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Дочiрнє пiдприємство <Київпарктранссервiс 1> ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" здiйснює дiяльнiсть у сферi комплексного обслуговування об'єктiв та допомiжного обслуговування наземного траспорту.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7" #30531566
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, БУД. 9
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 3 793 841 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Деревообробний комбiнат №7", загальною номiнальною вартiстю 948 460,25 гривень, що становить 25,0% статутного капiталу ПрАТ "Деревообробний комбiнат №7". ПрАТ "Деревообробний комбiнат №7" здiйснює дiяльнiсть у сферi виробництва дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв, виробництва будiвельних металевих конструкцiй.
УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ УМВБ" #31813611
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, БУД. 1
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 паю в статутному капiталi Унiверсальної товарної бiржi "Контрактовий дiм УМВБ" загальною номiнальною вартiстю 500 гривень, що становить 0,007% статутного капiталу Унiверсальної товарної бiржi "Контрактовий дiм УМВБ". Унiверсальна товарна бiржа "Контрактовий дiм УМВБ" здiйснює дiяльнiсть у сферi управлiння фiнансовими ринками.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС" #32250695
Адреса М. КИЇВ, Б-Р. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, БУД. 1/27
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 247 500 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Буд.Транс", загальною номiнальною вартiстю 61 875 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПрАТ "Буд.Транс". ПрАТ "Буд.Транс" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання послуг iз оренди власного нерухомого майна.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОБУДОВА" #32917247
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУД. 10
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником частки у статутному капiталi ТОВ "Новобудова" у розмiрi 6 150 гривень, що становить 30,0% статутного капiатлу ТОВ "Новобудова". ТОВ "Новобудова" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання житлово-комуальних послуг, експлуатацiї житлових будинкiв та нежитлових примiщень i паркiнгiв.
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" #36424605
Адреса М. КИЇВ, Б-Р. ЛИХАЧОВА, БУД. 1/27
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 9 501 штук простих iменних акцiй ВАТ "IНВЕСТИЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ", загальною номiнальною вартiстю 9 501 000 гривень, що становить 30,65% статутного капiталу ВАТ "IНВЕСТИЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ". ВАТ "IНВЕСТИЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ" здiйснює дiяльнiсть у сферi розроблення стандарного програмного забезпечення.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКБУД-4" #37165641
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, БУД. 28, ОФІС 36
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником частки у статутному капiталi ТОВ "Мiськбуд-4" у розмiрi 1 000 гривень, що становить 100,0% статутного капiатлу ТОВ "Мiськбуд-4". ТОВ "Мiськбуд-4" здiйснює дiяльнiсть у сферi загальнобудiвельних робiт та надання послуг генерального пiдряду.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОС НЕРУХОМІСТЬ" #37308791
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БУБНОВА АНДРІЯ, БУД. 3
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником частки у статутному капiталi ТОВ "Екос нерухомiсть" у розмiрi 24 000 гривень, що становить 24,0% статутного капiатлу ТОВ "Екос нерухомiсть". ТОВ "Екос нерухомiсть" здiйснює дiяльнiсть у сферi здання в оренду власного нерухомого майна.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОС ЦЕНТР" #37308828
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БУБНОВА АНДРІЯ, БУД. 3
Опис ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником частки у статутному капiталi ТОВ "Екос центр" у розмiрi 24 000 гривень, що становить 24,0% статутного капiатлу ТОВ "Екос центр". ТОВ "Екос центр" здiйснює дiяльнiсть у сферi здання в оренду власного нерухомого майна.
НАО "БКРДевелопмент" 23527052
Адреса 123242, Росiйська Федерацiя, мiсто Москва, вулиця Садова-Кудринска, будинок 11
Опис ПрАТ "ХК "Київмськбуд" є власником 30 штук акцiй НАО "БКРДевелопмент" загальною номiнальною вартiстю 30 000 росйських рублiв, що становить 30,0% статутного капiталу НАО "БКРДевелопмент". НАО "БКРДевелопмент" здiйснює дiяльнiсть у сферi оренди i управлiння власним чи орендованим нерухомим майном, а також дiяльнiсть у сферi архiтектури, що пов'язана зi створенням архiтектурного об'єкту.

Власники акцій

Власник Частка
Територiальна громада мiста Києва / #99999999 80.00%
Адреса Україна, місто Київ, Хрещатик, 36
Код 99999999

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Територiальна громада мiста Києва / #99999999 52 910 760 шт 80.00%
Адреса Україна, місто Київ, Хрещатик, 36