Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (42)
ДАБІ (19) Перевірки (27)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

#03340920

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
ЄДРПОУ 03340920
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №060262
Дата державної реєстрації 23.01.1998
Середня кількість працівників 4 795
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
МФО: 300647
Номер рахунку: 260055411494
Контакти
+38 (056) 247-13-47
iryna.moskalenko@dpgas.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Іан Бьорд (Іаn Віrd) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016 року. Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних, року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради ПАТ "Днiпропетровськгаз" перебуває протягом останнiх 9 мiсяцiв. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Бузовська Тетяна Василівна Член правлiння- Директор технiчний
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - до 30.06.2019 (включно)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Член Правлiння - Перший заступник Голови правлiння -головний iнженер ПАТ "Днiпропетровськгаз"
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 30.06.2016 року.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 12.03.2014 року, попереднi посади, якi обiймала особа - заступник Голови Правлiння - Головний iнженер, начальник виробничо-технiчного управлiння. Стаж роботи на посадi Члена правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" 2 роки 9 мiсяцiв. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Оратра Інвестментс Лтд (Оrатrа Іnvеsтмеnтs Lтd) Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 24.11.2016 - на три роки
Паспортні дані -, 1763693, -
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016 року. Посадову особу обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016 року строком на три роки. На посаду Голови Ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 24.11.2016 року. Права та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства, зокрема, захист прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актiв України. Розмiр винагороди для юридичної особи - члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не передбачено та не виплачується.
Девід Ентоні Ховард Браун (Dаvіd Аnтоny Ноwаrd Вrоwn) Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.05.2016 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016 року. Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних, року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради перебуває протягом останнiх 9 мiсяцiв. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016 року. Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних, року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради ПАТ "Днiпропетровськгаз" перебуває протягом останнiх 9 мiсяцiв. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Косенко Віталій Сергійович Член правлiння - Директор комерцiйний
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - до 30.06.2019 (включно)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи начальник управлiння контролю та органiзацiї облiку газу ПАТ "Днiпропетровськгаз"
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 30.06.2016 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 01.07.2016 року. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - начальник управлiння контролю та органiзацiї облiку газу ПАТ "Днiпропетровськгаз", заступник Голови правлiння з постачання та облiку газу ПАТ "Житомиргаз", заступник Голови правлiння з постачання та облiку газу ПАТ "Криворiжгаз", керiвник абонентської групи ПАТ "Днiпропетровськгаз" . Стаж роботи на посадi Члена правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" 6 мiсяцiв. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Легеза Наталія Віталіївна Головний бухгалтер
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.03.2014 - необмежений
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи в. о.головного бухгалтера ПАТ "Днiпропетровськгаз"
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi наказу ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiд 24.03.2014 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Права та обов'язки визначенi посадовю iнструкцiєю, зокрема, прийняття рiшення, що вiдноситься до сфери бухгалтерського та податкового облiку Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує.Попереднi посади, якi обiймала особа: в. о.головного бухгалтера ПАТ "Днiпропетровськгаз", заступник головного бухгалтера з податкового облiку вiддiлу податкового облiку та звiтностi ПАТ "Днiпропетровськгаз", начальник Управлiння податкового облiку ПАТ "Днiпропетровськгаз", заступник головного бухгалтера з податкового облiку ВАТ "Днiпропетровськгаз". На посадi Головного бухгалтера перебуває протягом останнiх 2 рокiв 9 мiсяцiв. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад
Френкель Юрій Давидович Голова Правлiння
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - до 30.06.2019 (включно)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ПАТ "Днiпропетровськгаз" - Голова Правлiння
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 30.06.2016 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Голови Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими органами Товариства . Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Голови Правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 20.12.2013 року, попередня посада, яку обiймала особа - Голова правлiння ПАТ "Днiпрогаз". Стаж роботи на посадi Голови правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" 3 роки. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Чорноморченко Оксана Євгеніївна Член правлiння - Директор з капiтального будiвництва
Рік народження 1986 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - до 30.06.2019 (включно)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПАТ "Днiпропетровськгаз"
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 30.06.2016 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 01.07.2016 року. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - начальник вiддiлу капiтального буцдiвництва ПАТ "Днiпропетровськгаз". Стаж роботи на посадi Члена правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" 6 мiсяцiв. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Білоусов Олександр Іванович Член правлiння - Директор з безпеки
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - до 30.06.2019 (включно)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Член правлiння-заступник Голови правлiння з економiчної безпеки ПАТ "Днiпропетровськгаз"
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 30.06.2016 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 15.10.2012 року, попереднi посади, якi обiймала особа - заступник генерального директора з питань безпеки ПАТ "Криворiжгаз". Стаж роботи на посадi Члена правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" 4 роки 2 мiсяцi. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Мількевич Віталій Павлович Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016 року. Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних, року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради ПАТ "Днiпропетровськгаз" перебуває протягом останнiх 9 мiсяцiв. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Стама Венчерс Лтд (Sтама Vеnтurеs Lтd) Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2016 - на три роки
Паспортні дані -, 1762952, -
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016 року. Права та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства, зокрема, захист прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актiв України. Розмiр винагороди для юридичної особи - члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не передбачено та не виплачується.
Улько Ганна В'ячеславівна Член правлiння - Директор фiнансовий
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - до 30.06.2019 (включно)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Член Правлiння - заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань ПАТ "Днiпропетровськгаз"
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 30.06.2016 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 14.07.2014 року, попереднi посади, якi обiймала особа - заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань,начальник вiддiлу бюджетування та контролю, начальник фiнансово-економiчного управлiння, начальник вiддiлу фiнансiв та бюджетування, начальник вiддiлу стратегiчного планування та фiнансiв, в.о. начальника вiддiлу стратегiчного планування та фiнансiв. Стаж роботи на посадi Члена правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" 2 роки 5 мiсяцiв На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Тахтай Андрій Володимирович Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2016 - на три роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта -
Попередне місце роботи Посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв перебуває на посадi начальника управлiння Департаменту внутрiшнього аудиту Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016 року. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних, року народження, освiти , стажу роботи.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства, зокрема, захист прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актiв України. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпропетровськгаз" перебуває протягом останнiх 9 мiсяцiв. Розмiр винагороди визначено Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Мендик Ігор Пилипович Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта -
Попередне місце роботи Посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв перебуває на посадi заступника начальника Управлiння майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Департаменту майнових та корпоративних вiдносин Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Примітки Змiни у складi посадових осiб ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016 року. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних, року народження, освiти , стажу роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради ПАТ "Днiпропетровськгаз" перебуває протягом останнiх 9 мiсяцiв. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.

Ліцензії

Дата  
- 01.01.1970 виробництво теплової енергiї
Орган ліцензування Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 01.01.1970
Опис Лiцензiя на виробництво теплової енергiї - безстрокова (рiшення Днiпропетровської ОДА вiд 15.10.2015 №152-теп). Лiцензiя не має номера та дати видачi.
АВ №589163 13.07.2011 господарська дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури
Орган ліцензування Державна Архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 13.07.2011
Дата закінчення 13.07.2016
Опис Перелiк робiт провадження господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури додається у Додатку до лiцензiї АВ №589163, виданої Держархбудiнспекцiєю України 13 липня 2011 р., наказ № 11-Л. В зв"язку зi змiнами в законодавствi у Товариства вiдсутнi потреба у продовження строку дiї даної лiцензiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженгою вiдповiдальнiстю "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС" #34764976
Адреса 01004, м.Київ, Терещенкiвська, 11-А
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3915
Аудиторська палата України
з 21.12.2006
Контакти (044)461-97-21, (044)461-97-20
Примітки Вiдповiдно до укладеного з ПАТ "Днiпропетровськгаз" договору, ТОВ "Грант Торнтон Легiс" проводило перевiрку достовiрностi фiнансової звiтностi за 2016 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Публiчне акцiонерне товариство "Банк"Клiринговий дiм" #21665382
Адреса 04070, м.Київ, вул. Борисоглiбська,5А
Діятельність Депозитрана дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 263457
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5931036, (044)5931036
Примітки Згiдно з договором про обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв при дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв № Е-10/1 вiд 27 лютого 2015 р. здiйснює депозитарний облiк цiнних паперiв на вiдповiдних рахунках Власникiв.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, м.Київ, вул. Нижнiй вал 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044)5910419, (044)4825207
Примітки Згiдно з договором № Е-1442 вiд 16 вересня 2010р. та заявою про приєднання до умов договору про обслуговання випускiв цiнних паперiв вiд 16.12.2013 року №ОВ-2745 ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй ПАТ "Днiпропетровськгаз". ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарiю i здiйснює свою дiяльнiсть без лiцензiї на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих НКЦПФР (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092).

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ" #38873258
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СЛОБОЖАНСЬКЕ, ВУЛ. ВИРОБНИЧА, БУД. 23
Опис Основнi види дiяльностi ТОВ "Днiпрорегiонгаз" за КВЕД-2010: КВЕД 95.29 Ремонт iнших побутових виробiв i предметiв особистого вжитку; Код КВЕД 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами; Код КВЕД 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним (основний); Код КВЕД 47.78 Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах; Код КВЕД 52.10 Складське господарство; Код КВЕД 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту ПАТ "Днiпропетровськгаз" є єдиним учасником ТОВ "Днiпрорегiонгаз", розмiр частки в Статутному капiталi складає 100%. Активи наданi емiтентом - грошовi кошти в якостi внеску до Статутного капiталу ТОВ "Днiпрорегiонгаз" в розмiрi 1100000,00 грн. Права учасника визначенi Статутом ТОВ "Днiпрорегiонгаз", зокрема, брати участь у розподiлi прибутку Товариства, одержувати вiдповiдну частку у випадку лiквiдацiї Товариства.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" #39572642
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. ПОЛЯ, БУД. 2, ЛІТ. А-2
Опис Основнi види дiяльностi ТОВ "Днiпропетровськгаз Збут" за КВЕД-2010: 35.23 - торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи; 46.71- оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами; 33.13 - ремон i технiчне обслуговування електронного й оптичного устатковання; 35.22.- розподiленння газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи. ПАТ "Днiпропетровськгаз" є єдиним учасником ТОВ "Днiпропетровськгаз Збут", розмiр частки в Статутному капiталi складає 100%. Активи наданi емiтентом - грошовi кошти в якостi внеску до Статутного капiталу ТОВ "Днiпропетровськгаз Збут" в розмiрi 1000000,00 грн. Права учасника визначенi Статутом ТОВ "Днiпропетровськгаз Збут", зокрема, брати участь у розподiлi прибутку Товариства, одержувати вiдповiдну частку у випадку лiквiдацiї Товариства.

Власники акцій

Власник Частка
0.00%
Паспорт -, -, -
Державний комiтет України по нафтi та газу (лiквiдовано) / - 0.00%
Адреса -, -, -
Код -

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПрАТ "Газтек" / #31815603 438 202 шт 50.85%
Адреса м.Київ, вул. Маршала Рибалки, 11
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" / #20077720 215 431 шт 25.00%
Адреса м.Київ, вул. Б.Хмельницького,6
0 шт 0.00%
Паспорт -, -, -