Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (42)
ДАБІ (19) Перевірки (27)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

#03340920

Основна інформація

Назва АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
ЄДРПОУ 03340920
Адреса 49000, м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 2
Дата державної реєстрації 23.01.1998
Середня кількість працівників 4 331
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
МФО: 300647
Номер рахунку: UA173006470000000260055411494
Контакти
+38 (056) 746-17-04
Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

За звiтний перiод органiзацiйна структура АТ "Днiпропетровськгаз" зазнала змiн. Зокрема, в Товариствi був створений вiддiл непрофiльних активiв, до складу якого ввiйшло в т.ч. виробництво обладнання для газорозподiльчих систем. Вiддiл бюджетування та контролю та вiддiл економiчного планування реорганiзовано у фiнансово-економiчний вiддiл. Завданням вiддiлу є органiзацiя управлiння рухом фiнансових ресурсiв Товариства i регулювання фiнансових вiдносин, що виникають мiж господарюючими суб'єктами в умовах ринку, в цiлях найбiльш ефективного використання всiх видiв ресурсiв у робочому процесi i отримання максимального прибутку; здiйснення контролю за виконанням фiнансового плану i бюджету, плану реалiзацiї продукцiї, плану з прибутку та iнших фiнансових показникiв, витрачанням грошових коштiв i цiльовим використанням власних i позикових оборотних коштiв.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2020 рiк - 4056 особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 30 осiб. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає. Фонд оплати працi за 2020 рiк - 583 026,7 тис. грн. З метою приведення оплати працi працiвникiв АТ "Днiпропетровськгаз" до рiвня середньої заробiтної плати по промисловостi на територiї лiцензованої дiяльностi, вiдповiдно до умов колективного договору, проводилось матерiальне стимулювання працiвникiв Товариства залежно вiд внеску працiвникiв у результати його господарської дiяльностi у виглядi доплат i надбавок та у виглядi премiй згiдно з Положенням "Про оплату працi персоналу" та iншими положеннями. Iндексацiя грошових доходiв найнятих працiвникiв Товариства здiйснювалась у вiдповiдностi до вимог постанови КМУ вiд 17.07.2003р. №1078. Кадрова програма АТ "Днiпропетровськгаз" спрямована на забезпечення постiйного пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. З метою реалiзацiї цiєї полiтики у складi Товариства на базi Марганецької дiльницi Нiкопольського вiддiлення функцiонує Учбово-курсовий комбiнат професiйного навчання. Матерiальна база дозволяє проводити первинну пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї за спецiальностями: слюсар з експлуатацiї i ремонту газового обладнання; слюсар з експлуатацiї i ремонту пiдземних газопроводiв; слюсар аварiйно-вiдновлювальних робiт; монтер з захисту пiдземних трубопроводiв вiд корозiї; здiйснювати пiдготовку посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" з питань охорони працi. Задля вдосконалення знань, оволодiння особливостями трудової дiяльностi в умовах ринкових вiдносин, вдосконалення навикiв управлiння сучасним виробництвом керiвники та спецiалiсти беруть участь у рiзноманiтних семiнарах вiдповiдно до своїх напрямкiв роботи. Кiлькiсть працiвникiв АТ "Днiпропетровськгаз", що пройшли пiдготовку, навчання або пiдвищили квалiфiкацiю у 2020 роцi склала 557 осiб, з них: первинне навчання - 82 особи; перепiдготовка - 127 осiб; пiдвищення квалiфiкацiї - 348 осiб.

Участь у об'єднаннях

Товариство є членом Громадської спiлки "Перша енергетична асоцiацiя України". Мiсцезнаходження спiлки: 03164 м. Київ, пр. Академiка Палладiна, 25, оф. 85. Основною метою дiяльностi Асоцiацiї є об'єднання зусиль суб'єктiв енергетичного ринку та спрямування їх на побудову конкурентного та збалансованого ринку енергiї, адаптованого до енергетики Європейського Спiвтовариства, задоволення та захист економiчних та соцiальних iнтересiв її членiв. АТ "Днiпропетровськгаз" є членом органiзацiї з 2017 року.

Спільна діяльність

В звiтному перiодi Товариство не здiйснювало спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Облікова політика

Консолiдована Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"). ТОВ "Днiпрорегiонгаз" та ТОВ "Днiпропетровськгаз Збут" (далi - Дочiрнi пiдприємства) повнiстю консолiдуються з дати створення, що є датою фактичного переходу контролю над пiдприємством до Товариства, i продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Консолiдована фiнансова звiтнiсть Дочiрнiх пiдприємств складена за той самий звiтний перiод, що й консолiдована фiнансова звiтнiсть Товариства, iз застосуванням єдиної облiкової полiтики. ТОВ "Кримрегiонгаз" не консолiдується у зв'язку з втратою контролю. Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю або доцiльною (умовною) собiвартiстю (стосовно активiв, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Доцiльна собiвартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю замiщення з урахуванням економiчного знецiнення за результатами незалежної оцiнки. Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання кожного активу. Середнi строки корисного використання кожного активу є такими: Будiвлi та споруди 20 - 50 рокiв Газотранспортне обладнання 10 - 50 рокiв Транспортнi засоби 5 - 7 рокiв Iншi основнi засоби 12 - 15 рокiв Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних активiв i вводу їх в експлуатацiю. Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення. Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу, перевищення його балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю вартiсть такого активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни продажу активу або вартостi використання активу. Фiнансовi активи Товариства облiковуються вiдповiдно до МСБО, якi регулюють порядок визнання, облiку, оцiнки фiнансових iнструментiв. Облiк виплат працiвникам здiйснюється на пiдставi МСБО 19. Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв: - ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi, залежно вiд обставин; - дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної в балансi. Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого прибутку за перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй (прибуток за перiод мiнус дивiденди, виплаченi на привiлейованi акцiї), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу. АТ "Днiпропетровськгаз" застосовує МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" з 1 сiчня 2019 року. На початок перiоду станом на дату першого застосування (1 сiчня 2019 року) по всiх дiючих договорах, iдентифiкованих як оренда, або як такi, що мiстять оренду, Товариство визнає актив з права користування та орендне зобов'язання, в розрiзi кожного договору. Ставка дисконтування приймається рiвною вiдсотковiй ставцi за виданими довгостроковими кредитами у нацiональнiй валютi за даними статистичної звiтностi банкiв України розмiщеної на офiцiйному сайтi НБУ bank.gov.ua на 01.01.2019 р. На дату початку оренди Товариство оцiнює зобов'язання з оренди за приведеною вартiстю орендних платежiв, якi ще не здiйсненi на цю дату. Товариство враховує активи з права користування у складi Iнших необоротних активiв.

Продукція

Предметом дiяльностi Товариства є забезпечення надiйної та безпечної експлуатацiї газорозподiльних систем. Основним видом дiяльностi АТ "Днiпропетровськгаз" є розподiлення природного газу газорозподiльною системою. Товариство здiйснює дiяльнiсть розподiльчими газопроводами Днiпропетровської областi (крiм м. Днiпро, м. Кривий Рiг) наступним категорiям споживачiв: -промисловi та комунально - побутовi пiдприємства; -населення; -релiгiйнi громади; -бюджетнi пiдприємства; -пiдприємства комунальної теплоенергетики; -котельнi промислових пiдприємств. Споживачами послуг зi спецiальних, монтажних та iнших робiт є, здебiльшого, населення Днiпропетровської областi. Загальний обсяг розподiленого природного газу в 2020 роцi збiльшився на 4,3 % порiвняно з 2019 роком. Так, за пiдсумками 2020 року промисловiсть збiльшила споживання газу на 8,1%, порiвняно з 2019 роком. Збiльшення обсягiв розподiлу природного газу АТ "Днiпропетровськгаз" сталося через включення в роботу потужностей АТ "ДНIПРОАЗОТ" та ПАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБIНАТ". Iншими категорiями споживачiв газоспоживання скоротилось, а саме: населення (-2,5%); пiдприємства теплокомуненергетики (-1,2%); бюджетнi органiзацiї (-9,8%) через значне потеплiння в опалювальний перiод в порiвняннi з минулим роком. Майже всi кошти, вирученi пiдприємством, як плата за послуги розподiлу газу спрямовуються на виробничу дiяльнiсть та фiнансування iнвестицiйної програми. Головним джерелом формування чистого доходу АТ "Днiпропетровськгаз" є дохiд вiд послуги з розподiлу природного газу. Згiдно постанови НКРЕКП вiд 24.12.2019р. № 3018 з 01.01.2020 року по 30.06.2020 року було встановлено тариф на послуги розподiлу природного газу в розмiрi 1,04 грн. за 1 м3 (без ПДВ), а з 01.07.2020 року, тариф на послуги розподiлу природного газу було збiльшено до 1,14 грн. за 1 м3 (без ПДВ) згiдно постанови НКРЕКП вiд 24.12.2019р. № 3018 (у редакцiї постанови НКРЕКП вiд 24.06.2020р. № 1156). Таким чином, за рахунок збiльшення тарифу на послуги розподiлу природного газу у 2020 роцi вiдбулося збiльшення суми чистого доходу вiд операцiйної дiяльностi, що на 73,9% бiльше у порiвняннi з 2019 роком. Основним ризиком в дiяльностi Товариства є збiльшення дебiторської заборгованостi споживачiв за наданi послуги з розподiлу природного газу; встановлення Регулятором лiцензiйної дiяльностi (НКРЕКП) не економiчно обгрунтованих тарифiв на послуги з розподiлу природного газу розподiльчими газопроводами; наявнiсть втрат природного газу. При цьому, АТ "Днiпропетровськгаз" зобов'язаний безперервно надавати споживачам послуги з розподiлу природного газу з гарантованим рiвнем надiйностi, безпеки, якостi та величиною тиску. Розподiл природного газу здiйснюється безперервно у потрiбному споживачевi обсязi вiдповiдно до норм чинного законодавства. Товариство здiйснює дiяльнiсть на основах повної господарської самостiйностi. Послуги з розподiлу природного газу усiм категорiям споживачiв надавались за тарифами, що встановлюються вiдповiдно до чинного законодавства Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики та комунальних послуг України. У сферi надання вiдповiдних послуг Товариство є суб'єктом природних монополiй. Розвиток дiяльностi АТ "Днiпропетровськгаз" здiйснюється за рахунок власних коштiв. Перспективнi плани розвитку Товариства на 2021 рiк: дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу, виконання затвердженої iнвестицiйної програми, забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання, виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду, покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу, забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на газопроводах, спорудах та приладах облiку.

Активи

У зв'язку зi змiнами чинного законодавства України, починаючи з рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк, Товариство складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до МСФЗ. У першiй фiнансовiй звiтностi Товариства за МСФЗ основнi засоби були вiдображенi у балансi на основi оцiнки, проведеної станом на 1 сiчня 2011 року. При першому застосуваннi МСФЗ (згiдно МСФЗ 1) вартiсть основних засобiв визначена за результатами оцiнки вважається доцiльною собiвартiстю станом на дату переоцiнки, оскiльки вона приблизно порiвняна зi справедливою вартiстю. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2016 року складала 556 824 тис.грн., на 01.01.2021 р. 791 342 тис.грн., рiзниця 234 518 тис.грн. Тобто за останнi 5 рокiв первiсна вартiсть основних засобiв АТ "Днiпропетровськгаз" зросла на 234 518 тис. грн. Це пов'язано iз отриманням на баланс газопроводiв та споруд на них на загальну суму 5 366 тис. грн., проведенням капiтальних ремонтiв i полiпшень будiвель, споруд, газотранспортного обладнання, будiвництвом нових об'єктiв газотранспортного обладнання, придбанням транспорту й iнших основних засобiв. На баланс Товариства отримано основних засобiв за 2016 рiк - 3 309,0 тис.грн., за 2017 рiк - 649,0 тис.грн., за 2018 рiк - 785,5 тис.грн., за 2019 рiк - 19,4 тис.грн., за 2021 рiк - 603,1 тис.грн., всього - 5 366,0 тис.грн.

Основні засоби

Основнi засоби АТ "Днiпропетровськгаз" розташованi у межах Днiпропетровської областi (крiм мiст Днiпропетровськ та Кривий Рiг i Днiпропетровського та Криворiзкого районiв). Пiд час формування Статутного фонду пiдприємства до нього не увiйшли газопроводи та споруди на них, спецавтотранспорт, пов'язаний з лiквiдацiєю аварiй, тобто об'єкти стратегiчного призначення, якi згiдно з чинним законодавством не пiдлягають приватизацiї. Згiдно з Договором №31/02 вiд 12.11.2012 року "Про надання на правi господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства iз газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва" (з врахуванням додаткової угоди №1 вiд 24.05.2017 р.) державне майно знаходиться на балансi АТ "Днiпропетровськгаз" та отримане в експлуатацiю. Крiм того, на балансi Товариства знаходяться власнi основнi засоби: адмiнiстративнi будiвлi, транспортнi засоби, iнструменти, меблi, спецодяг, госпiнвентар та iнше.

Проблеми

В процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства виникає низка суттєвих проблем, якi є характерними для операторiв газотранспортної системи в цiлому по Українi. Бiльшiсть цих проблем пов`язана з недосконалiстю iснуючої нормативно-правової бази. До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть АТ "Днiпропетровськгаз" також вiдносяться: - сезоннiсть газоспоживання (у зв`язку з опалювальним сезоном розподiл природного газу взимку значно бальше, нiж влiтку), старiння мереж та обладнання з причин великого строку експлуатацiї та недостатностi коштiв для ремонту. Втрати газу за рахунок погiршення стану газопроводiв. Також, на дiяльнiсть Товариства мають значний вплив наступнi факторiв: змiна громадсько-полiтичного курсу; iнфляцiя, рiст цiн, зменшення темпiв економiчного розвитку, вiдсутнiсть оборотних коштiв у потенцiйних замовникiв.

Фінансова політика

За звiтний рiк фiнансування дiяльностi емiтента здiйснювалося за рахунок власних коштiв. Стан майна характеризується такими даними: залишкова вартiсть основних засобiв (фондiв) на 31.12.2020 р. склала - 405 232 тис.грн., знос - 386 110 тис.грн.; незавершене будiвництво - 85 720 тис.грн.; нематерiальнi активи залишковою вартiстю - 542 тис.грн., знос - 2 465 тис.грн. У порiвняннi iз 2019 р. загальна залишкова вартiсть основних засобiв зросла на 17 398 тис.грн.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Всi укладенi договори в 2020 роцi виконувались пiдприємством в повному обсязi та у вiдповiдностi до вимог цих договорiв.

Стратегія подальшої діяльності

У подальшiй дiяльностi емiтента щодо полiпшення фiнансового стану пiдприємства, основними напрямками дiяльностi на 2021 рiк: 1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу; 2. Виконання затвердженої iнвестицiйної програми; 3. Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання; 4. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду; 5. Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу; 6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на газопроводах, спорудах та приладах облiку.

R&D

Дослiдження та розробки у звiтному перiодi Товариством не проводились.

Інше

Чистий дохiд за перiод з 2018 по 2020 роки зменшився з 6 495 942 тис. грн. до 5 528 794 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (послуг) зменшилася з 7 033 846 тис. грн. до 5 029 964 тис. грн. У 2018 - 2020 рр. АТ "Днiпропетровськгаз" отримав чистий фiнансовий результат: 2018 р. - чистий збиток на суму 1 905 878 тис.грн., 2019 р. - чистий збиток на суму 366 472 тис.грн., 2020 р. - чистий прибуток на суму 50 073 тис.грн. Протягом трьох останнiх рокiв Товариство отримало збиток у сумi 2 222 277 тис.грн. Фiнансова звiтнiсть АТ "Днiпропетровськгаз" за МСФЗ перший раз складалася за 2012 рiк. Датою переходу Товариства на МСФЗ прийнято 01.01.2011 року.

Посадові особи

Ім'я Посада
Іан Бьорд (Іаn Віrd) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Девід Ентоні Ховард Браун (Dаvіd Аnтоny Ноwаrd Вrоwn) Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. На посадi Голови Наглядової ради з 24.04.2019 року. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Косенко Віталій Сергійович Член правлiння - Директор комерцiйний
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - до 30.06.2022 (включно)
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Член Правлiння - Директор комерцiйний, АТ "Днiпропетровськгаз", 03340920
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 01.07.2019 року. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 01.07.2019 року. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - начальник управлiння контролю та органiзацiї облiку газу ПАТ "Днiпропетровськгаз", заступник Голови правлiння з постачання та облiку газу ПАТ "Житомиргаз", заступник Голови правлiння з постачання та облiку газу ПАТ "Криворiжгаз", керiвник абонентської групи ПАТ "Днiпропетровськгаз" . На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Заєць Ігор Володимирович Член правлiння - Директор з безпеки
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - до 30.06.2022 (включно)
Освіта Вища
Попередне місце роботи начальник управлiння, АТ "Днiпропетровськгаз", 03340920
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 01.07.2019 року. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо року народження та стажу роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 01.07.2019 року. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - начальник управлiння ГУ ДФС в Чернiвецькiй областi, Заступник голови правлiння з економiчної безпеки ПАТ "Львiвгаз", радник Голови правлiння ПАТ "Львiвгаз" з питань економiчної безпеки, служба в органах МВС. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Легеза Наталія Віталіївна Головний бухгалтер
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.03.2014 - необмежений
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи в. о.головного бухгалтера, АТ "Днiпропетровськгаз", 03340920
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi наказу ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiд 24.03.2014 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Права та обов'язки визначенi посадовю iнструкцiєю, зокрема, прийняття рiшення, що вiдноситься до сфери бухгалтерського та податкового облiку Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує.Попереднi посади, якi обiймала особа: в. о.головного бухгалтера ПАТ "Днiпропетровськгаз", заступник головного бухгалтера з податкового облiку вiддiлу податкового облiку та звiтностi ПАТ "Днiпропетровськгаз", начальник Управлiння податкового облiку ПАТ "Днiпропетровськгаз", заступник головного бухгалтера з податкового облiку ВАТ "Днiпропетровськгаз".На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад
Шаповалов Андрій Васильович Член правлiння - Директор фiнансовий
Дата вступу на посаду і термін 29.10.2019 - до 30.06.2022 (включно)
Освіта Вища
Попередне місце роботи Член Правлiння - Директор фiнансовий АТ "Харкiвгаз", АТ "Харкiвгаз", 03359500
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 28.10.2019 року. Особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо року народження та стажу роботи. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 29.10.2019 року, попереднi посади, якi обiймала особа -Директор фiнансовий АТ "Харкiвгаз", т.в.о. директора фiнансового ПАТ "Харкiвгаз", керiвник проектiв з бюджетування департаменту фiнансiв ТОВ "Регiональна газова компанiя", провiдний фахiвець у департаменту фiнансiв ТОВ "Регiональна газова компанiя", заступник голови правлiння з фiнансово-економiчних питань Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Київоблгаз". На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Резніченко Наталія Анатоліївна Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Резнiченко Наталiя Анатолiївна - представник акцiонера Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України". Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Шишков Олександр Валентинович Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства, зокрема, захист прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актiв України. Розмiр винагороди вiдповiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не передбачено та не виплачується. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Бачурін Сергій Вікторович Член правлiння- Директор технiчний
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - до 30.06.2022 (включно)
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Член Правлiння - Директор технiчний, АТ "Днiпропетровськгаз", 03340920
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 01.07.2019 року. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 01.07.2019 року, попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв - директор технiчний ПАТ "Запорiжгаз", радник у ПАТ "Запорiжгаз", помiчник керiвника ПАТ "Запорiжгаз", радник у ПАТ "Донецькмiськгаз", технiчний директор ПАТ "Донецькмiськгаз". На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Золотарьова Ірина Михайлівна Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства, зокрема, захист прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актiв України. Розмiр винагороди вiдповiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не передбачено та не виплачується. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Мількевич Віталій Павлович Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Вакуленко Іван Євгенович Голова Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - до 30.06.2022 (включно)
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння, АТ "Днiпропетровсвькгаз", 03340920
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ"Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 01.07.2019 року. Права та обов'язки Голови Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими органами Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Голови Правлiння АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 01.07.2019 року. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - Голова Правлiння АТ "Криворiжгаз". На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Мудрицька Юлія Петрівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства, зокрема, захист прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актiв України. Розмiр винагороди вiдповiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не передбачено та не виплачується. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. На посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 14.02.2020 року. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.

Ліцензії

Дата  
- 01.01.1970 виробництво теплової енергiї
Орган ліцензування Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 01.01.1970
Опис Лiцензiя на виробництво теплової енергiї - безстрокова (рiшення Днiпропетровської ОДА вiд 15.10.2015 №152-теп). Лiцензiя не має номера та дати видачi.
2013052616 24.07.2018 Господарська дiляьнiсть з будiвництва об"єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об"єктiв з середнiми та значними наслiдками
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя
Дата видачі 24.07.2018
Опис Лiцензiя на дiляьнiсть з будiвництва об"єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об"єктiв з середнiми та значними наслiдками - безстрокова (рiшення Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї вiд 11.07.2018 №40-Л iз змiнами).
844 29.06.2017 розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ
Орган ліцензування нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
Дата видачі 29.06.2017
Опис Постановою НКРЕКП вiд 29.06.2017 року №844 (iз змiнами внесеними постановами НКРЕКП вiд 18.06.2019 № 1091, вiд 09.12.2020 № 2392) прийнято рiшення про видачу лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з розподiлу природного газу в межах територiї, де знаходиться газорозподiльна система, що перебуває у власностi, господарському вiданнi, користуваннi чи експлуатацiї АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", вiдповiдно до додатка. Безстрокова. Лiцензiя не має номера та дати видачi.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
розподiл природного газу 0 0 грн 1605,87 млн. куб.м 1.95 млрд грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
витрати на оплату працi 47.80%
Матерiальнi витрати 33.02%
вiдрахування на соцiальнi заходи 10.14%
iншi витрати 9.04%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, м.Київ, вул.Тропiнiна,17-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044)5910419, (044)4825207
Примітки Згiдно з договором № Е-1442 вiд 16 вересня 2010р. та заявою про приєднання до умов договору про обслуговання випускiв цiнних паперiв вiд 16.12.2013 року №ОВ-2745 ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй АТ "Днiпропетровськгаз". ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарiю i здiйснює свою дiяльнiсть без лiцензiї на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих НКЦПФР (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092).
Публiчне акцiонерне товариство "Банк"Клiринговий дiм" #21665382
Адреса 04070, м.Київ, вул. Борисоглiбська,5А
Діятельність Депозитрана дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 263457
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5931036, (044)5931036
Примітки Згiдно з договором про обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв при дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв № Е-10/1 вiд 27 лютого 2015 р. здiйснює депозитарний облiк цiнних паперiв на вiдповiдних рахунках Власникiв.
Товариство з обмеженгою вiдповiдальнiстю "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ" #31586485
Адреса 03150, м.Київ, вул.Антоновича, буд. 172
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 2846
Аудиторська палата України
з 28.02.2002
Контакти (044)3511178, (044)3511178
Примітки Вiдповiдно до укладеного з АТ "Днiпропетровськгаз" договору, ТОВ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ" проводило перевiрку достовiрностi фiнансової звiтностi за 2020 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ" #38873258
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СЛОБОЖАНСЬКЕ, ВУЛ. ВИРОБНИЧА, БУД. 23
Опис Основнi види дiяльностi ТОВ "Днiпрорегiонгаз" за КВЕД-2010: КВЕД 95.29 Ремонт iнших побутових виробiв i предметiв особистого вжитку; Код КВЕД 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами; Код КВЕД 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним (основний); Код КВЕД 47.78 Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах; Код КВЕД 52.10 Складське господарство; Код КВЕД 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту АТ "Днiпропетровськгаз" є єдиним учасником ТОВ "Днiпрорегiонгаз", розмiр частки в Статутному капiталi складає 100%. Активи наданi емiтентом - грошовi кошти в якостi внеску до Статутного капiталу ТОВ "Днiпрорегiонгаз" в розмiрi 1100000,00 грн. Права учасника визначенi Статутом ТОВ "Днiпрорегiонгаз", зокрема, брати участь у розподiлi прибутку Товариства, одержувати вiдповiдну частку у випадку лiквiдацiї Товариства.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" #39572642
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. ПОЛЯ, БУД. 2, ЛІТ. А-2
Опис Основнi види дiяльностi ТОВ "Днiпропетровськгаз Збут" за КВЕД-2010: 35.23 - торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи; 35.14 - торгiвля електроенергiєю; 46.71- оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами; 33.13 - ремон i технiчне обслуговування електронного й оптичного устатковання; 35.22.- розподiленння газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи. АТ "Днiпропетровськгаз" є єдиним учасником ТОВ "Днiпропетровськгаз Збут", розмiр частки в Статутному капiталi складає 100%. Активи наданi емiтентом - грошовi кошти в якостi внеску до Статутного капiталу ТОВ "Днiпропетровськгаз Збут" в розмiрi 1000000,00 грн. Права учасника визначенi Статутом ТОВ "Днiпропетровськгаз Збут", зокрема, брати участь у розподiлi прибутку Товариства, одержувати вiдповiдну частку у випадку лiквiдацiї Товариства.

Власники акцій

Власник Частка
Державний комiтет України по нафтi та газу (лiквiдовано) / - 0.00%
Адреса -, -
Код -

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПрАТ "Газтек" / #31815603 438 202 шт 50.85%
Адреса м.Київ, вул. Маршала Рибалки, 11
АТ "НАК "Нафтогаз України" / #20077720 215 431 шт 25.00%
Адреса м.Київ, вул. Б.Хмельницького,6
Матерон Лiмiтед (MATHERON LIMITED) / НЕ 193881 80 993 шт 9.40%
Адреса Кіпр, Nісоsіа, Sтrоvlоs Аrgyrокаsтrоu, буд.16