Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
ДАБІ (27) Перевірки (9)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"

#01416731

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Пiвденспецбуд"
ЄДРПОУ 01416731
Адреса 61045, Мiсто Харкiв, вулиця Джанкойська, будинок 76
Дата державної реєстрації 27.09.1996
Середня кількість працівників 106
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "УКРСИББАНК"
МФО: 351005
Номер рахунку: UA833510050000026006878947387
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (067) 568-58-25
pivdenspecbud@ft.net.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

ПРАТ "Пiвденспецбуд" було створено у 1961 роцi. Основним завданням пiдприємства було будiвництво Печенiжської плотини, каналiзацiйних та водопостачальних споруджень Харкiвського регiону та iнших господарчих об'єктiв регiону, протизсувнi заходи у м. Куп'янську, с. Кочеток Чугуївського р-ну, на територiї НТУ "ХПI" у м. Харковi, закрiплення стiн. Потiм основним завданням пiдприємства було будiвництво водоочисних споруджень, котлованiв на перiод будiвництва: житлового комплексу у м. Луганськ, ст. Метро Iнтернацiональна у м. Харкiв, торгово-суспiльного комплексу Свiт Квiтiв по вул. Пушкiнська, 2 у м. Харковi, при реконструкцiї ковальсько-пресового цеху ВАТ "Енергомашспецсталь" у м. Краматорськ. Також колектив пiдприємства продемонстрував високопрофесiйну роботу у екстремальних умовах в ходi лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС. Потiм завданням пiдприємства було будiвництво Електродепо "Олексіїївське", будівництво підземного переходу по вул..Пушкінській,2, реконструкція трамвайних переїздів, роботи по влаштуванню каналізаційних мереж та інші. ПРАТ "Пiвденспецбуд" є юридичною особою вiд дати його державної реєстрацiї i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту товариства. ПРАТ "Пiвденспецбуд" здiйснило комплекс вiдповiдних заходiв з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Керiвництво: Генеральний директор, виконавчий директора, головний iнженер. Персонал при керiвництвi: юрисконсульт, старший iнспектор по роботi з персоналом, iнженер по охоронi працi. Вiддiли: договорiв та економiчного аналiзу ,бухгалтерсько-фiнансовий, економiчний вiддiл, вiддiл генпланiв, загальний вiддiл, господарчий вiддiл, ДП СУ-619. ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ № 619 ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД", код ЄДРПОУ 24278272, мiсцезнаходження: 61045, мiсто Харкiв, вулиця Джанкойська, будинок 76. Роль: пiдвищення ефективностi використання ресурсiв. Перспективи розвитку на 2019-2020 р.р. - планується укладення договорiв i участь у тендерах на будівництво метро в мiстi Харковi. У зв'язку з перейменуванням го-ловного пiдприємство - з 28.12.2017 р. ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ № 619 ПРАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД".

Працівники

Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 76 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 30 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Розмiру фонду оплати працi у звiтному перiодi зменшилась вiдносно попереднього року на 444 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

Участь у об'єднаннях

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

ПРАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало.

Облікова політика

Пiдприємство вирiшило вперше представити звiтнiсть у повнiй вiдповiдностi за МСФЗ за 2013 рiк, в якiй надати порiвняльну iнформацiю за один попереднiй рiк - 2012. Вiдповiдно до МСФЗ "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" у такому випадку датою переходу на МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. Таким чином, ПРАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД" повинно застосувати МСФЗ, якi є чинними на 31.12.2018 р., та обрану облiкову полiтику при складання балансу за МСФЗ на початок перiоду станом на 01 сiчня 2020 року, складаннi i поданнi свого балансу на 31.12.2020 року (включаючи порiвняльнi суми за 2018-2019 рiк.), звiту про сукупнi прибутки та збитки, звiту про змiни у власному капiталi i звiту про рух грошових коштiв за 2020 рiк (включаючи порiвняльнi суми за 2018-2019 р.) та розкриттi iнформацiї (включаючи порiвняльну iнформацiю за (2018-2019 р.). Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, п. 13 щодо ретроспективного застосування, ПРАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД" вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Тобто пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу (01.01.2012) та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату. У подальшому згiдно з обраною облiковою полiтикою основнi засобi оцiнюються за первiсною вартiстю. Трансформацiя звiтностi на дату переходу здiйснена з урахуванням вимог МСФЗ 1 за тiєю ж методикою, що i трансформацiя на звiтну дату, з використанням трансформацiйної таблицi. Особлива увага придiляється вiдповiдностi активiв та зобов'язань критерiям визнання та оцiнки за МСФЗ. На основi аналiзу облiкової полiтики ПРАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД" на предмет вiдповiдностi МСФЗ та повноти розкриття було зроблено вiдповiднi висновки та сформована облiкова полiтика, яка розкривається пiдприємством для подання фiнансових звiтiв за МСФЗ . Наказ вiд 02 сiчня 2019 року № 1. За результатами аналiзу облiкової полiтики можна зробити висновки, щодо певних коригувань, якi зроблено ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД", при складаннi фiнансових звiтiв за МСФЗ, а саме: - переглянуто особливостi визнання запасiв та дебiторської заборгованостi; - визначено особливостi визнання та вiдображення непохiдних фiнансових iнструментiв; - переглянуто оцiнку фiнансових iнвестицiй.

Продукція

Основним видом дiяльностi пiдприємства є будiвництво трубопроводiв, тунелiв та метрополiтенiв, будiвництво об'єктiв жилих домiв, реконструкцiя очисних споруджень, усiх видiв загально будiвельних робiт. Основним ринком збуту послуг пiдприємства є Харкiвська, Полтавська, Кiровоградська, Луганська, Миколаївська, Чернiгiвська осно ними замовниками є Управлiння з будiвництва, ремонту i реконструкцiї мiста ХМР, Департамент капiтального будiвництва, КП Харкiводоканал, ПрАТ Трест "Житлобуд-1", ОДО "Жтдлобуд-2", ТОВ ІБК "ІНТЕГРАЛ-ГРУП" та інші. На сьогоднiшнiй день потреба в будiвництвi метрополiтену, житлових будинках, якiсних дорогах має великий попит, що є передумовою для подальшого розвитку ПРАТ "Пiвденспецбуд". Основними конкурентами є будiвельнi органiзацiї, головна проблема - вiдсутнiсть необхiдної кiлькостi замовникiв, несвоєчасна сплата за виконанi роботи.

Активи

ЗЗа останнi п'ять рокiв придбано активiв на 15507, 0 тис. грн., та списано активiв на 9691,0 тис. грн.

Основні засоби

Основнi засоби належать товариству на правах власностi. Пiдприємство володiє основними засобами первiсною вартiстю - 47752,0 тис.грн., залишкова вартiсть становить 10896,0 тис. грн. Ступiнь зносу складає 77% . Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi пiдприємства, використовуються ним в повному обсязi. Основнi засоби пiд арештом не знаходяться. Обмежень на використання майна товариства немає.

Проблеми

Несвоєчасна сплата за виконанi роботи. Нестача квалiфiкованої робочої сили. Iстотною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть Емiтента є економiчний спад в будiвництвi.

Фінансова політика

Емiтент дотримується полiтики самофiнансування. Для поточних потреб робочого капiталу недостньо.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

На кінець звітного періоду укладених та невиконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності

Пiдприємство планує своєчасно виконати взятi зобов'язання та досягти запланованого рiвня прибутковостi, освоєння нових технологiй та виробiв

R&D

Дослiджень та розроботок в 2020 роцi не було

Інше

Емітент не має іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності.

Посадові особи

Ім'я Посада
Дорошенко Лілія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.09.2003 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, Т "Чугуївська паливна апаратура", 25862429
Примітки Протягом звітного періоду змін щодо складу посадових осіб не було. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства, Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999 (зi змiнами та доповненнями) та посадовою iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 44 роки. Попередня посада - АТ "Чугуївська паливна апаратура", головний бухгалтер. Протягом останнi п'яти рокiв обiймала посаду Головного бухгалтера ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дорошенко Лілія Василівна працює за сумiсництвом у ПрАТ "Харкiвський будiвельний союз"- бухгалтером, (61058, мiсто Харкiв, майдан Свободи, будинок 8). Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Ткаченко Юлія Сергіївна Член Ревiзiйної комiсiї (колишній)
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.12.2017 - терміном на 3 роки
Освіта Вища, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Менеджмент організацій, Менеджер-економіст, 2004 р.
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи економiст Фінансово-економічного відділу, ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Повноваження посадової особи Члена Ревiзiйної комiсiї Ткаченко Юлiї Сергiївни припинено 01.06.2020 р. на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 01.06.2020р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.12.2017 року. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 14 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду економiст Фінансово-економічного відділу ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Степанова Ірина Сергіївна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.06.2020 - терміном на 5 років
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи оператор ЕОМ, вiддiл освiти Харкiвської районної державної адмiнiстрацiї, 02146191
Примітки Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Степанова Iрина Сергiївна обрана на посаду 01.06.2020 р. черговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 01.06.2020р.), термiном на 5 рокiв. Загальний стаж роботи 17 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: вiддiл освiти Харкiвської районної державної адмiнiстрацiї, оператор ЕОМ. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Бондаренко Анатолій Михайлович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.04.2018 - терміном на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, ПрАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Протягом звітного періоду змін щодо складу посадових осіб не було. Посадова особа Голова Наглядової ради Бондаренко Анатолiй Михайлович обрано на посаду 05.04.2018р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 05.04.2018р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради (Протокол б/н вiд 05.04.2018р.), термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа є представником акцiонера ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СI КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ "БОНАММ" (код ЄДРПОУ 37189835). Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 32 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади: Президента ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", Голова Наглядової ради ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД ". Основне мiсце роботи - ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", президент. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо місцезнаходження та кода ЄДРПОУ підприємства, де вона працює.
Семенов Юрій Миколайович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.06.2020 - терміном на 5 років
Освіта Вища, Харківський політехнічний інститут, Теплогазопостачання та вентиляція, інженер-будівельник, 1990р.
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Головний iнженер, ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Семенов Юрiй Миколайович обрана на посаду 01.06.2020р. рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 01.06.2020р.) з числа обраних черговими загальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 01.06.2020р.), термiном на 5 рокiв. Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 40 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Головний iнженер ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Фролов Володимир Володимирович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.06.2020 - терміном на 5 років
Освіта Вища, Харківська державна академія залізничного транспорту Промислова теплоенергетика,інженер-промтеплоенергетик, 1995 р.
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи начальник вiддiлу охорони працi, ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Фролов Володимир Володимирович обрано на посаду 01.06.2020 р. черговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 01.06.2020р.) термiном на 5 рокiв. Загальний стаж роботи 25 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: начальник вiддiлу охорони працi ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Чігрінов Олег Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.04.2018 - терміном на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, ПрАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Протягом звітного періоду змін щодо складу посадових осіб не було. Посадова особа Член Наглядової ради Чiгрiнов Олег Васильович обрано на посаду 05.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 05.04.2018р.), термiном на 3 роки. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади: член Наглядової ради ПрАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює. Посадова особа є акціонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 8,9999 % (650956 шт.).
Курило Вячеслав Вікторович Генеральний директор
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2020 - терміном на 3 роки
Освіта Вища, Харківський автомобільно-дорожній інститут, Автомобільні дороги, інженер-будівельник, 1989 р.
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи генеральний директор, ПрАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Посадова особа Генеральний директор Курило Вячеслав Вiкторович обрана на посаду 09.12.2020р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 09.12.2020р.), термiном на 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: виконавчий директор ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД", генеральний директор ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД". Повноваження та обов'язки Генерального директора визначенi Статутом Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 33 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Працює за сумістництвом на посаді директора "ПІВДЕНСПЕЦБУДЛІДЕР", місцезнаходження підприємства: м.Харків, вул.Джанкойська, буд.76. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Мірошниченко Денис Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.04.2018 - термiном на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи член Наглядової ради, ПрАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Протягом звітного періоду змін щодо складу посадових осіб не було. Посадова особа Член Наглядової ради Мiрошниченко Денис Миколайович обрано на посаду 05.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 05.04.2018р.), термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: економiст ТОВ "АЛЬЯНС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"; Член Наглядової ради ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД". Посадова особа є представником акцiонера ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СI КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ "БОНАММ" (код ЄДРПОУ 37189835). Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 25 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Працює економiстом у ТОВ "АЛЬЯНС-ДЕВЕЛОПМЕНТ", (мiсто Харкiв, пров. Банний, буд.1).

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Діятельність З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку.
Ліцензія
№ немає
немає
Контакти (044) 363-04-00, (044) 363-04-00
Примітки З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку. Депозитарiй Товариства не змiнювався. Обслуговування здійснюється на підставі договору на обслуговування емісії № Е-3238 вiд 22.02.2011р.
Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю #23913424
Адреса 61001, місто Харків, проспект Гагаріна, буд 20
Діятельність проведення аудиторських перевірок
Ліцензія
№ №1225
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти +380-577311676, +380-577311676
Примітки Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1225 від 26.01.2001 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0758 чинне до 31.12.2023 року. Обслуговування у 2020 році здійснювалось на підставі договору №43-ОР20 від 24.01.2020 р.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК" #09804119
Адреса 61002, м. Харкiв, вул.Артема, буд.30
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 263495
Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (057) 760-20-87, (057) 714-06-12
Примітки Обслуговування здійснюється на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам з ПАТ "МЕГАБАНК", яке має ліцензію НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитаної установи (серія АЕ № 263495, дата видачі ліцензії - 01.10.2013 р.; срок дії ліцензії - з 12.10.2013 р. безстроково. Обслуговування здiйснюється на пiдставi договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам №07-223 вiд 22.02.2011р.
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Ліцензія
№ DR/00002/ARM
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки Подання звітності до НКЦПФР
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Ліцензія
№ DR/00001/APA
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки Оприлюднення регульованої інформації

Власники акцій

Власник Частка
ІНШІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ 67.98%
ШЕВЯКІН МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ 23.03%
ЧІГРІНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 8.99%
Серед засновників юридичнимх осіб немає. / д/в 0.00%
Адреса д/в, д/в
Код д/в

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ШЕВЯКІН МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ 1 665 765 шт 23.03%
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СI КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ "БОНАММ" / #37189835 1 669 502 шт 23.08%
Адреса УКРАЇНА, м. Харків, вул. Малом'ясницька, буд. 2
КОШМАН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 1 014 794 шт 14.03%
СКЛЯР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 832 875 шт 11.52%
МЄРНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 832 874 шт 11.52%
ЧІГРІНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 650 956 шт 9.00%