Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
ДАБІ (27) Перевірки (9)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"

#01416731

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Пiвденспецбуд"
ЄДРПОУ 01416731
Адреса 61045, Мiсто Харкiв, вулиця Джанкойська, будинок 76
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя АВ № 968009
Дата державної реєстрації 27.09.1996
Середня кількість працівників 118
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "МЕГАБАНК"
МФО: 351629
Номер рахунку: UA753516290000000002600013210
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (057) 768-08-76
pivdenspecbud@ft.net.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Ткаченко Юлія Сергіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.12.2017 - терміном на 3 роки
Освіта Вища, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Менеджмент організацій, Менеджер-економіст, 2004 р.
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи економiст Фінансово-економічного відділу, ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Протягом звітного періоду змін щодо складу посадових осіб не було. 08.12.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв (Протокол № 2/2017 вiд 08.12.2017) Ткаченко Юлiя Сергiївна обрана членом Ревiзiйної комiсiї з термiном повноважень на 3 роки. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 13 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду економiст Фінансово-економічного відділу ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Дорошенко Лілія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.09.2003 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, Т "Чугуївська паливна апаратура", 25862429
Примітки Протягом звітного періоду змін щодо складу посадових осіб не було. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства, Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999 (зi змiнами та доповненнями) та посадовою iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 43 роки. Попередня посада - АТ "Чугуївська паливна апаратура", головний бухгалтер. Протягом останнi п'яти рокiв обiймала посаду Головного бухгалтера ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дорошенко Лілія Василівна працює за сумiсництвом у ПрАТ "Харкiвський будiвельний союз"- бухгалтером, (61058, мiсто Харкiв, майдан Свободи, будинок 8). Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Бондаренко Анатолій Михайлович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.04.2018 - терміном на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Президент, ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", 33203929
Примітки Протягом звітного періоду змін щодо складу посадових осіб не було. Посадова особа Голова Наглядової ради Бондаренко Анатолiй Михайлович обрано на посаду 05.04.2018р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 05.04.2018р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради (Протокол б/н вiд 05.04.2018р.), термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа є представником акцiонера ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СI КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ "БОНАММ" (код ЄДРПОУ 37189835). Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 31 рік. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади: Президента ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", Голова Наглядової ради ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД ". Основне мiсце роботи - ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", президент. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо місцезнаходження підприємства, де вона працює.
Семенов Юрій Миколайович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.12.2017 - терміном на 3 роки
Освіта Вища, Харківський політехнічний інститут, Теплогазопостачання та вентиляція, інженер-будівельник, 1990р.
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Головний iнженер, ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Протягом звітного періоду змін щодо складу посадових осіб не було. 08.12.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв (Протокол № 2/2017 вiд 08.12.2017) Семенов Юрiй Миколайович обраний членом Ревiзiйної комiсiї з термiном повноважень на 3 роки. З 08.12.2017 р. рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 08.12.2017 р. обраний Головою Ревiзiйної комiсiї з термiном повноважень на 3 роки. Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 39 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Головний iнженер ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Фролов Володимир Володимирович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.12.2017 - терміном на 3 роки
Освіта Вища, Харківська державна академія залізничного транспорту Промислова теплоенергетика,інженер-промтеплоенергетик, 1995 р.
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи начальник вiддiлу охорони працi, ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Протягом звітного періоду змін щодо складу посадових осіб не було. 08.12.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв (Протокол № 2/2017 вiд 08.12.2017) Фролов Володимир Володимирович обраний членом Ревiзiйної комiсiї з термiном повноважень на 3 роки. Загальний стаж роботи 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: начальник вiддiлу охорони працi ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Чігрінов Олег Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.04.2018 - терміном на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, ПрАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Протягом звітного періоду змін щодо складу посадових осіб не було. Посадова особа Член Наглядової ради Чiгрiнов Олег Васильович обрано на посаду 05.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 05.04.2018р.), термiном на 3 роки. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади: член Наглядової ради ПрАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює. Посадова особа є акціонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 8,9999 % (650956 шт.).
Курило Вячеслав Вікторович Генеральний директор
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.10.2017 - терміном на 3 роки
Освіта Вища, Харківський автомобільно-дорожній інститут, Автомобільні дороги, інженер-будівельник, 1989 р.
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи виконавчий директор, ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Протягом звітного періоду змін щодо складу посадових осіб не було. 18.10.2017 р. на пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол № 4 вiд 18.10.2017 р.) на посаду Генерального Директора ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД" призначений Курило В'ячеслав Вiкторович. Повноваження та обов'язки Генерального директора визначенi Статутом Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник виробничої дільниці №1, головний інженер, 1-й заступник виконавчого директора, виконавчий директор, ПрАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Працює за сумістництвом на посаді директора "ПІВДЕНСПЕЦБУДЛІДЕР", місцезнаходження підприємства: м.Харків, вул.Джанкойська, буд.76. Часкткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Мірошниченко Денис Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.04.2018 - термiном на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи член Наглядової ради, ПрАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД", 01416731
Примітки Протягом звітного періоду змін щодо складу посадових осіб не було. Посадова особа Член Наглядової ради Мiрошниченко Денис Миколайович обрано на посаду 05.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 05.04.2018р.), термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: економiст ТОВ "АЛЬЯНС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"; Член Наглядової ради ПрАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД". Посадова особа є представником акцiонера ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СI КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ "БОНАММ" (код ЄДРПОУ 37189835). Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 24 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Працює економiстом у ТОВ "АЛЬЯНС-ДЕВЕЛОПМЕНТ", (мiсто Харкiв, пров. Банний, буд.1).

Власники акцій

Власник Частка
ІНШІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ 67.98%
ШЕВЯКІН МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ 23.03%
ЧІГРІНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 8.99%
Серед засновників юридичнимх осіб немає. / д/в 0.00%
Адреса д/в, д/в
Код д/в