Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
ДАБІ (27) Перевірки (9)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"

#01416731

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
ЄДРПОУ 01416731
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя ААБ № 363803
Дата державної реєстрації 27.09.1996
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "МЕГАБАНК"
МФО: 351629
Номер рахунку: 26004349
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (057) 719-46-72
yuss@emitent.net.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Дорошенко Лілія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи АТ "Чугуївська паливна апаратура", головний бухгалтер
Примітки Повноваженя та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Займала посади: бухгалтер, нас. сектору, Головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дорошенко Л.В.- працює за сумiсництвом у ПрАТ "Харкiвський будiвеьний союз"- бухгалтером. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ружицький Дмитро Володимирович член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи менеджер
Примітки Повноваженя та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi статутом товариства. Працює без винагороди. Займав посади: менеджер. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Шевякін Микола Гаврилович Генеральний директор
Рік народження 1949 р. н. (73 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ВАТ "Пiвденспецбуд", Перший заступник директора
Примітки Повноваженя та обов'язки Генерального директора визначенi статутом товариства. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Займав посади: iнженер, нач. вiддiлу, гл. iнженер, заст. директора. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Чигрінов Олег Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Повноваженя та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi статутом товариства. Працює без винагороди. Займав посади: викладач, аспiрант, ст.викладач, доцент кафедри економiки iфiнансiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Бондаренко Анатолій Михайлович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", президент
Примітки Повноваженя та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi статутом товариства. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Займав посади: робота на виборних громадських посадах, аспiрантура, директор представницта банку, викладач, доцент кафедри економiки та менеджмету, президент. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Гетманенко Ігор Петрович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1950 р. н. (72 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ТОВ "Альянс-девелопмент", Генеральний директор.
Примітки Повноваженя та обов'язки Голови ревiзiйної комiсї визначенi статутом товариства. Працює без винагороди. Займав посади: iнженер, ст.iнженер, керiвник групи, нач. вiддiлу, менеджер, ген. директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Давидова Олена Анатоліївна член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ТОВ "Бiлдiнг-сервiс" - заст.директора
Примітки Повноваженя та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi статутом товариства. Працює без винагороди. Займала посади: зам.директора по фiнансам та iнш.. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Мірошниченко Денис Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", викладач
Примітки Повноваженя та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi статутом товариства. Працює без винагороди.Займав посади: викладача. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
серiя АД № 030553 29.02.2012 Господарська дiяльнiсть, пов"язана iз створенням об"єктiв архiтектури
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 29.02.2012
Опис Пiсля закiнчення дiї лiцензiї буде розглянуто питання щодо подовження дiї лiцензiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК" #09804119
Адреса 61002, м. Харкiв, вул.Артема, буд.30
Діятельність професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв)
Ліцензія
№ АВ №493225
ДКЦПФР
з 23.10.2009
Контакти (057) 760-20-87, (057) 760-20-87
Примітки Договiр зi зберiгачем ПАТ "МЕГАБАНК" №07-223 вiд 22.02.2011р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональнiй депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м.Київ, вул.Грiнченка, буд.3
Діятельність дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть ( депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв)
Ліцензія
№ АВ №581322
ДКЦПФР
з 25.05.2011
Контакти (044) 585-42-40, (044)585-42-41
Примітки Договiр з депозитарiєм № Е-3238 вiд 22.02.2011р.
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Альянс Україна" #32253696
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Багговутiвська, буд. 8/10
Діятельність Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту), вантажiв та багажу, страхування фiнансових ризикiв, страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Ліцензія
№ серiя АВ № 377203
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 29.10.2007
Контакти (044)-459 -00-51, (044)-459-00-52
Примітки д/н
Незалежний аудитор Єфiмов Юрiй Костянтинович
Адреса 61184, м.Харкiв, вул. Дружби Народiв, буд. 237,кв. 95
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 1775
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (057) 456-01-28, д/н
Примітки сертифiкат аудитора серiя А № 002719 рiш. АПУ № 36 вiд 05.10.1995 р., продовжено рiш. АПУ № 205/2 до 05.10.2014р. Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1775 рiш. АПУ № 98 вiд 26.01.2001 р., рiш. № 221/3 вiд 04.11.2010р. продовжено до 04.11.2015 р., Свiдоцтво про включення до реєстру ДКЦПФР серiї АБ № 000979 вiд 24.11.09 р. продовжено до 04.11.2015р.

Власники акцій

Власник Частка
ШЕВЯКІН МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ 23.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ЧІГРІНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 8.99%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ІНШІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ 7.84%
Паспорт д/н, д/н, д/н
БОНДАРЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
д/н / д/н 0.00%
Адреса д/н, д/н, д/н
Код д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ШЕВЯКІН МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ 1 665 765 шт 23.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н
КАГАНОВСЬКА ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА 1 665 749 шт 23.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СI КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ "БОНАММ" / #37189835 1 669 502 шт 23.08%
Адреса м.Харкiв, вул.Малом"ясницька, 2
КОШМАН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 1 014 794 шт 14.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н