Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (23)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

#00191164

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 00191164
Адреса 85307, м. Покровськ, М-Н Шахтарський, буд. 7А
Номер свідоцтва про реєстрацію АД № 079733
Дата державної реєстрації 23.04.1996
Середня кількість працівників 1
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ПУМБ"
МФО: 334851
Номер рахунку: UA823348510000026006962493710
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ПУМБ"
МФО: 334851
Номер рахунку: UA193348510000026003962495528
Контакти
+38 (095) 866-21-50
osp@dmz.donetsk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Горбачова Тетяна Іванівна Член Наглядової ради - незалежний директор
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2019 - 3 роки
Освіта Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрний iнженер-економiст
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи директор дирецкiї, ПрАТ "ДМЗ", 30939178
Примітки До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно закону, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Генеральному директору; прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудитi (внутрiшнього аудитора); затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, в тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства"; iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй; та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до законодавства та Статуту.Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; вимагати звiтiв та пояснень вiд Генерального директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Генеральним директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду члена Наглядової ради Горбачову Тетяну Iванiвну на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол б/н вiд 16.04.2019р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв товариства. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв. Горбачова Тетяна Iванiвна обiймає посаду менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ТОВ "Iнкостiл Груп" (мiсцезнаходження: 01014 , м. Київ, б-р Дружби народiв, буд.38). Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi. Особисто акцiями товариства не володiє. Обрана як незалежний директор.
Никитенко Андрій Іванович Генеральний директор
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.07.2019 - 3 роки
Освіта Вища, Донецький Нацiональний Унiверситет,економiст.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи начальник вiддiлу майнових та земельних вiдносин, ПрАТ "ДМЗ", 30939178
Примітки До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 2. Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь - якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту Товариства, видавати накази та давати розпорядження обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. До компетенцiї Генерального директора, зокрема, належить вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених Статутом; розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (-i) направив (-ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв акцiй Товариства; прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положенням про фiлiї та представництва; затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; складання квартальних звiтiв Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Товариства та рiчних звiтiв виконавчого органу та надання їх на розгляд Загальним зборам; розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Генерального директора чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. 3. Генеральний директор Товариства має право: розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями органiв Товариства; вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах; пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту; видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв Товариства; розподiляти обов'язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи Товариства; приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, приймати будь - якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати трудовi договори вiд iменi Товариства; пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства; приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради. 4. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 5 Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв Товариства, перелiк яких визначається Законом України "Про акцiонернi товариства". Призначений на посаду Генеральног директора на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол № б/н вiд 15.07.2019р.). Посадову особу обрано строком на три роки. Попереднi посади: заступник начальника вiддiлу з реформування власностi та цiнних паперiв, начальник вiддiлу з реформування власностi та цiнних паперiв. Особа акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Винагорода у 2019 роцi не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2019 роцi не виплачувалась. Никитенко Андрiй Iванович обiймає посаду генерального директора ТОВ "Група Енерго" (мiсцезнаходження: 85307, м. Покровськ, м-н Шахтарський, 7А).
Надич Ігор Богданович Член Наглядової ради - представник акцiонера
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2019 - 3 роки
Освіта Вища, Донецький державний унiверситет, юрист
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Генеральний директор, Дочiрнє пiдприємство "ДОНСТIЛ" КОМПАНIЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕРКАМП Холдiнгс Лiмiтед", 31071972
Примітки До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно закону, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Генеральному директору; прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудитi (внутрiшнього аудитора); затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, в тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства"; iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй; та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до законодавства та Статуту.Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; вимагати звiтiв та пояснень вiд Генерального директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Генеральним директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду члена Наглядової ради Надича Iгора Богдановича на пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв (протокол б/н вiд 16.04.2019р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 23 роки. Винагорода як члену наглядової ради та головi наглядової ради товариства, в тому числi у натуральнiй формi, Надичу I.Б. у 2019 роцi не виплачувалась. Протягом останнiх п'яти рокiв Надич I.Б. займав посади директора дирекцiї з управлiння власнiстю, члена наглядової ради, голови наглядової ради, менеджера з адмiнiстративної дiяльностi. Станом на 31.12.2019р. Надич I.Б. займає посаду генерального директора Дочiрнього пiдприємства "ДОНСТIЛ" КОМПАНIЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕРКАМП Холдiнгс Лiмiтед" (мiсцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський, 7А).
Лащенко Ігор Миколаєвич Голова Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2019 - 3 роки
Освіта Донецький нацiональний унiверситет економiки i торгiвлi iм.Туган-Барановського , магiстр з аудиту
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи заступник генерального директора з зовнiшньоекономiчної дiяльностi, ПрАТ "ДМЗ", 30939178
Примітки Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Наглядової ради протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно закону, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Генеральному директору; прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудитi (внутрiшнього аудитора); затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, в тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства"; iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй; та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до законодавства та Статуту.Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; вимагати звiтiв та пояснень вiд Генерального директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Генеральним директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду голови та члена Наглядової ради Лащенко Iгоря Миколаєвича на пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв (протокол б/н вiд 16.04.2019 р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Лащенко Iгор Миколаєвич обiймає посаду заступник генерального директора з комерцiйної дiяльностi ТОВ "Iнкостiл Груп" (мiсцезнаходження: 01014 , м. Київ, б-р Дружби народiв, буд.38). Загальний стаж роботи - 23 роки. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Акцiями Товариства не володiє. Виконання обов'язкiв голови Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Марічева Лариса Олександрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2019 - 3 роки
Освіта вища, Донецький Нацiональний Унiверситет,економiст
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи заступник головного бухгалтера, ТОВ "IНКОСТIЛ ГРУП", 32856305
Примітки Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються, але сумарний строк повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї не може бути бiльшим п'яти рокiв.Ревiзiйна комiсiя має право вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями Товариства.За результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя подає на затвердження Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя подає також на затвердження Загальним зборам звiт Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйною комiсiєю проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Незалежно вiд наявностi Ревiзiйної комiсiї спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за iнiцiативою яких проводилась перевiрка. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються її головою в разi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк. Засiдання Ревiзiйної комiсiї обов'язково проводяться перед початком проведення перевiрки для визначення планiв, завдань, порядку та строку проведення перевiрки та пiсля проведення перевiрки з метою пiдведення пiдсумкiв та оформлення пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.Рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї приймається Загальними зборами. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрано на посаду та члена Ревiзiйної комiсiї Марiчеву Ларису Олександрiвну на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв (протокол б/н вiд 16.04.2019р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМ3", начальник вiддiлу податкового сопроводження Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод", начальник вiддiлу податкового облiку Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод", начальник вiддiлу податкового сопроводження та облiку ТОВ "ГРУПА ЄНЕРГО" Марiчева Лариса Олександрiвна обiймає посаду заступника головного бухгалтера ТОВ "Iнкостiл Груп" (мiсцезнаходження: 01014 , м. Київ, б-р Дружби народiв, буд.38). Загальний стаж роботи - 29 рiк. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа не має судимостей за корислив i та посадов i злочини. Виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.

Власники акцій

Власник Частка
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Донецькiй областi / #13511245 0.00%
Адреса м. Харків, Майдан Театральний, будинок 1
Код 13511245