Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (23)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

#00191164

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 00191164
Адреса 85300 Донецька область м. Покровськ вул. Торгiвельна, буд. 106А, Т. (06239) 22-650
(КОАТУУ 1410137700)
Номер свідоцтва про реєстрацію АД № 079733
Дата державної реєстрації 23.04.1996
Середня кількість працівників 2
Орган управління Не заповнюється емiтентом - акцiонерним товариством
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ «ВТБ БАНК»
МФО: 321767
Номер рахунку: 26001010167814
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ «ВТБ БАНК»
МФО: 321767
Номер рахунку: 26001010167814
Контакти
+38 (062) 392-26-50
osp@dmz.donetsk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Голік Ольга Вікторівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1986 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.07.2017 - на 3 роки
Освіта Донецький нацiональний унiверситет, Донецкий нацiональний технiчний унiверситет, Облiк та аудит.
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ПрАТ "ДМЗ" ведучiй спецiалiст
Примітки Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Ревiзiйної комiсiї входять голова та члени Ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи, у тому числi голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Ревiзiйнiй комiсiї визначається самим акцiонером. Одна й та сама особа може обиратися членом Ревiзiйної комiсiї неодноразово. За результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя подає на затвердження Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана подати Наглядовiй радi звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними Загальними зборами, не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення рiчних Загальних зборiв. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за iнiцiативою яких проводилась перевiрка. Порядок проведення перевiрок, порядок скликання i проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї, органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюється цим Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки Ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше 3 робочих днiв з дня її закiнчення. Складений Ревiзiйною комiсiєю висновок пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведенi перевiрки. Член Ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку Ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх головi Ревiзiйної комiсiї для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку Ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки iз зауваженням до нього. Рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї приймається Загальними зборами. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Голiк Ольгу Вiкторiвну на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол 29 вiд 26.07.2017р.). Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ведучий спецiалiст вiддiлу мiжнародної фiнансової звiтностi дирекцiї з облiку та звiтностi. Станом на 31.12.2017 р. особа обiймала посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", ведучий спецiалiст вiддiлу мiжнародної фiнансової звiтностi дирекцiї з облiку та звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконання обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
Харчевнікова Вікторія Миколаївна Член Правлiння
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - на 3 роки
Освіта Донецький державний унiверситет, правознавство
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ЗАТ "ДМЗ", начальник вiддiлу монiторингу програм та iнвестицiй
Примітки 1. До складу Правлiння входять голова та члени Правлiння. 2. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. 3. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 4. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 4.1. колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 4.2. розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 4.3. прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4.4. затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 4.5. затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 4.6. повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 4.7. надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 4.8. надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 4.9. надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 4.10. прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 4.11. затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 4.12. затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 4.13. затвердження штатного розкладу (розпису), змiн до штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 4.14. затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 4.15. затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 4.16. прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 4.17. складання квартальних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 4.18. укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 4.19. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 4.20. вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. 4.21. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. 5. Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Член Правлiння - Харчевнiкова Вiкторiя Миколаївна. Призначено на посаду члена Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №65 вiд 10.04.2017р.). Посадову особу обрано строком на 3 роки. Попереднi посади: начальник вiддiлу монiторингу програм та iнвестицiй. Особа акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Винагорода у 2017 роцi у грошовiй та натуральнiй формi не виплачувалась. Станом на 31.12.2017р. Харчевнiкова Вiкторiя Миколаївна також обiймає посаду начальник вiддiлу монiторингу програм дирекцiї з корпоративного управлiння ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" та Члена Правлiння ПрАТ "Макiївкокс", ПАТ "МКХЗ", мiсцезнаходження пiдприємств:85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А).
Мамонтова Олена Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - безстроково
Освіта Донецький iнститут радянської торгiвлi, економiст з облiку в торгiвлi
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Донецьксталь-МЗ", заступник головного бухгалтера.
Примітки Права та обов`язки зазначити вiдповiдно до посадової iнструкцiї Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Основнi завдання та функцiї Органiзацiя облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Забезпечення ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Ухвалення всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та зберiгання оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого часу. Забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв усiма пiдроздiлами, службами та працiвниками. Достовiрна i рацiональна органiзацiя бухгалтерського облiку, що вiдповiдає вимогам оперативного керiвництва пiдприємством. Здiйснення заходiв щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Складання бухгалтерської звiтностi на основi достовiрних первинних документiв i вiдповiдних бухгалтерських записiв, своєчасне подання її вiдповiдним органам. Забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства. Забезпечення документального вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з нарахуванням обов'язкових податкiв i зборiв. Забезпечення за погодженням з керiвником пiдприємства перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством. Проведення розрахункiв з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснення контролю за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Контроль за своєчаснiстю погашення кредитiв установ банкiв. Здiйснення контролю за своєчасним проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, рахункiв, розрахункiв та iнших статей балансу. Участь в проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням збиткiв вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Вживання заходiв для попередження нестач, розтрат та iнших порушень i зловживань. Пiдготовка пропозицiй керiвнику пiдприємства по: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до неї; - вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; - розробцi системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначення прав працiвникiв пiдприємства на пiдписання первинних i зведених облiкових документiв; - полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку; - залучення кредитiв i їх погашення. Головний бухгалтер має право: Пiдписувати бухгалтерськi звiти i баланси пiдприємства, статистичнi звiти пiдприємства, документи, що служать пiдставою для прийому i видачi грошей, матерiальних та iнших цiнностей, а також забезпечують кредитнi i розрахунковi зобов'язання пiдприємства. Погоджувати договори i угоди, укладенi пiдприємством, вiзувати накази про встановлення i змiну умов оплати працi та премiювання, про прийом, звiльнення i перемiщення матерiально вiдповiдальних осiб на пiдприємствi, про списання цiнностей. Не приймати до виконання й оформлення документи по операцiях, якi порушують чинне законодавство i встановлений порядок прийому, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, обладнання, матерiальних та iнших цiнностей. Надавати керiвництву пiдприємства пропозицiї про накладення стягнень на осiб, якi допустили недоброякiсна оформлення i складання документiв, несвоєчасну передачу їх для вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку i звiтностi, а також допустили недостовiрнiсть мiстяться в документах даних. Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за: Забезпечення рацiональної системи документообiгу. Забезпечення повного облiку грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечення точного облiку результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до встановлених правил. Забезпечення збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передача їх в установленому порядку в архiв. Контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей. Контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв, розрахункiв та iнших активiв i зобов'язань. Контроль за стягненням в установленi строки дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi. Контроль за законнiстю списання з бухгалтерських балансiв недостач, безнадiйної дебiторської заборгованостi. Дотримання встановлених правил оформлення первинних документiв, що використовуються в бухгалтерському облiку, посадовими особами. За невиконання або неналежне виконання обов'язкiв, передбачених цим Положенням головний бухгалтер може нести такi види вiдповiдальностi: - дисциплiнарну вiдповiдно до Кодексу Законiв про працю; - адмiнiстративну вiдповiдно до Кодексу про адмiнiстративнi правопорушення. 20.04.2017р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПАТ "ДМЗ". Призначено на посаду головного бухгалтера Мамонтову Олену Михайлiвну на пiдставi рiшення Голови правлiння (наказ №5 вiд 20.04.2017р.). Особу призначено безстроково. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:: заступник директора дирекцiї облiку та звiтностi. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2017 обiймала посаду заступник директора дирекцiї з облiку та звiтностi ПрАТ "ДМЗ". Розмiр виплаченої нагороди 0 грн. В натуральнiй формi винагороду не виплачувалась.
Варавка Тетяна Леонідівна Член Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - на 3 роки
Освіта Донецький державний унiверситет, правознавство
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи ДП "Вугiлля України", начальник юридичного вiддiлу
Примітки 1. До складу Правлiння входять голова та члени Правлiння. 2. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. 3. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 4. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 4.1. колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 4.2. розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 4.3. прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4.4. затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 4.5. затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 4.6. повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 4.7. надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 4.8. надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 4.9. надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 4.10. прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 4.11. затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 4.12. затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 4.13. затвердження штатного розкладу (розпису), змiн до штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 4.14. затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 4.15. затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 4.16. прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 4.17. складання квартальних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 4.18. укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 4.19. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 4.20. вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. 4.21. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. 5. Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Член Правлiння - Варавка Тетяна Леонiдiвна. Призначено на посаду члена Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №65 вiд 10.04.2017р.). Посадову особу обрано строком на 3 роки. Попереднi посади: начальник вiддiлу монiторингу програм та iнвестицiй. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Винагорода у 2017 роцi в грошовiй та натуральнiй формi не виплачувалась. Станом на 31.12.2017р. Варавка Тетяна Леонiдiвна також обiймає посаду начальник вiддiлу дирекцiї з корпоративного управлiння ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" та Члена Правлiння ПАТ "ЯКХЗ", ПрАТ "Макiївкокс", ПАТ "ДМЗ"(мiсцезнаходження пiдприємств:85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А).
Ємченко Андрій Валентинович Голова Наглядової ради - незалежний директор
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 26.07.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, iнженер-металург
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з стратегичного розвтитку
Примітки Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Наглядової ради протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi Наглядової ради. 1.1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 1.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1.2.1. затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 1.2.2. прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.3. пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 1.2.4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 1.2.5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 1.2.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 1.2.7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.8. обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 1.2.9. затвердження умов контрактiв, якi будуть укладатися з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру винагороди; 1.2.10. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 1.2.11. прийняття рiшення про затвердження порядку денного Загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 1.2.12. призначення голови та секретаря Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, формування тимчасової лiчильної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 1.2.13. прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв, пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства; 1.2.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 1.2.15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 1.2.18. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 1.2.19. прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 1.2.20. прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 1.2.21. у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 1.2.22. прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 1.2.23. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 1.2.24. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 1.2.25. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 1.2.26. надсилання оферти (оферт) акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, якi придбали контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.27. iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 1.2.28. прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 1.2.29. визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 1.2.30. здiйснення контролю за дiяльнiстю голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 1.2.31. прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 1.2.32. розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 1.2.33. розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства; 1.2.34. прийняття рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 1.2.35. прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 1.2.36. прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння у разi вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень; 1.2.37. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. 1.3. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 1.4. Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: 1.4.1. отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; 1.4.2. вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; 1.4.3. залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 1.4.4. вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи головою Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; 1.4.5. здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду голови та члена Наглядової ради Ємченка Андрiя Валентиновича на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол 29 вiд 26.07.2017р.) та рiшення Наглядової ради (протокол вiд 26.07.2017р.). Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з стратегiчного розвитку Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". Станом на 31.12.2017 р. особа обiймала посади: голова Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з стратегiчного розвитку Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 34 роки. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Акцiями Товариства не володiє,обраний як незалежний директор. Виконання обов'язкiв голови Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Гурєєв Максим Костянтинович Член Наглядової ради - представник акцiонера
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.07.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта Вища, Нацiональна юридична академiя України iм.Ярослава Мудрого, юрист
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ЗАТ "ДМЗ", заступник директора дирекцiї по правовому забезпеченню
Примітки 1.1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 1.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1.2.1. затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 1.2.2. прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.3. пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 1.2.4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 1.2.5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 1.2.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 1.2.7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.8. обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 1.2.9. затвердження умов контрактiв, якi будуть укладатися з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру винагороди; 1.2.10. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 1.2.11. прийняття рiшення про затвердження порядку денного Загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 1.2.12. призначення голови та секретаря Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, формування тимчасової лiчильної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 1.2.13. прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв, пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства; 1.2.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 1.2.15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 1.2.18. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 1.2.19. прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 1.2.20. прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 1.2.21. у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 1.2.22. прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 1.2.23. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 1.2.24. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 1.2.25. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 1.2.26. надсилання оферти (оферт) акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, якi придбали контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.27. iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 1.2.28. прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 1.2.29. визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 1.2.30. здiйснення контролю за дiяльнiстю голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 1.2.31. прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 1.2.32. розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 1.2.33. розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства; 1.2.34. прийняття рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 1.2.35. прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 1.2.36. прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння у разi вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень; 1.2.37. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. 1.3. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 1.4. Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: 1.4.1. отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; 1.4.2. вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; 1.4.3. залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 1.4.4. вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи головою Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; 1.4.5. здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду члена Наглядової ради Гурєєва Максима Костянтиновича на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол 29 вiд 26.07.2017р.). Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв товариства. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора дирекцiї з правового забезпечення Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". Станом на 31.12.2017 р. особа обiймала посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з правового забезпечення Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 21 рiк. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особисто акцiями товариства не володiє.Обраний як представник акцiонера Компанiї ФIНТЕСТ ТРЕЙДИНГ КО ЛIМIТЕД (FINTEST TRADING CO LIMITED), реєстрацiйний код НЕ51541. Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Горбачова Тетяна Іванівна Член Наглядової ради - незалежний директор
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.07.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрний iнженер-економiст
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи ЗАТ "ДМЗ", директор дирецкiї
Примітки 1.1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 1.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1.2.1. затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 1.2.2. прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.3. пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 1.2.4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 1.2.5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 1.2.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 1.2.7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.8. обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 1.2.9. затвердження умов контрактiв, якi будуть укладатися з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру винагороди; 1.2.10. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 1.2.11. прийняття рiшення про затвердження порядку денного Загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 1.2.12. призначення голови та секретаря Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, формування тимчасової лiчильної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 1.2.13. прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв, пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства; 1.2.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 1.2.15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 1.2.18. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 1.2.19. прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 1.2.20. прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 1.2.21. у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 1.2.22. прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 1.2.23. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 1.2.24. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 1.2.25. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 1.2.26. надсилання оферти (оферт) акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, якi придбали контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.27. iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 1.2.28. прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 1.2.29. визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 1.2.30. здiйснення контролю за дiяльнiстю голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 1.2.31. прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 1.2.32. розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 1.2.33. розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства; 1.2.34. прийняття рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 1.2.35. прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 1.2.36. прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння у разi вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень; 1.2.37. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. 1.3. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 1.4. Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: 1.4.1. отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; 1.4.2. вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; 1.4.3. залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 1.4.4. вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи головою Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; 1.4.5. здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду члена Наглядової ради Горбачову Тетяну Iванiвну на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол 29 вiд 26.07.2017р.). Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв товариства. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi. Особисто акцiями товариства не володiє. Обрана як незалежний директор.
Соколова Людмила Володимирівна Член Наглядової ради - представник кцiонера
Рік народження 1948 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.07.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта Вища, Донецький державний унiверситет, бухгалтерський облiк, економiст
Стаж роботи 52 роки
Попередне місце роботи Заступник генерального директора з внутрiшнього контролю ЗАТ "ДМЗ"
Примітки 1.1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 1.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1.2.1. затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 1.2.2. прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.3. пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 1.2.4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 1.2.5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 1.2.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 1.2.7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.8. обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 1.2.9. затвердження умов контрактiв, якi будуть укладатися з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру винагороди; 1.2.10. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 1.2.11. прийняття рiшення про затвердження порядку денного Загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 1.2.12. призначення голови та секретаря Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, формування тимчасової лiчильної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 1.2.13. прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв, пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства; 1.2.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 1.2.15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 1.2.18. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 1.2.19. прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 1.2.20. прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 1.2.21. у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 1.2.22. прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 1.2.23. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 1.2.24. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 1.2.25. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 1.2.26. надсилання оферти (оферт) акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, якi придбали контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.27. iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 1.2.28. прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 1.2.29. визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 1.2.30. здiйснення контролю за дiяльнiстю голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 1.2.31. прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 1.2.32. розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 1.2.33. розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства; 1.2.34. прийняття рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 1.2.35. прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 1.2.36. прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння у разi вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень; 1.2.37. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. 1.3. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 1.4. Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: 1.4.1. отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; 1.4.2. вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; 1.4.3. залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 1.4.4. вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи головою Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; 1.4.5. здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду члена Наглядової ради Соколову Людмилу Володимирiвну на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол 29 вiд 26.07.2017р.). Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв товариства. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з фiнансiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". Станом на 31.12.2017 р. особа обiймала посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з фiнансiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємств: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 52 роки. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi. Особисто акцiями товариства не володiє. Обрана як представник акцiонера ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.
Никитенко Андрій Іванович Голова Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - на 3 роки
Освіта Вища, Донецький Нацiональний Унiверситет,економiст.
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи заступник начальника вiддiлу з реформування власностi та цiнних паперiв фiлiя "Металургiйний комплекс" ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод"
Примітки 1. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає та органiзовує проведення засiдань, забезпечує ведення протоколiв засiдань, головує на засiданнях Правлiння. Голова Правлiння несе вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв Товариства, перелiк яких визначається Законом України "Про акцiонернi товариства". 2. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. 3. Голова Правлiння має право: 3.1. скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 3.2. розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 3.3. дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 3.4. вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь - якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 3.5. приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, є менш нiж 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 3.6. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 3.7. вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах; 3.8. пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 3.9. видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; 3.10. здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв Товариства; 3.11. розподiляти обов'язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи Товариства; 3.12. приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, приймати будь - якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; 3.13. укладати трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв вiд iменi Товариства; 3.14. пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 3.15. у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 3.16. органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства; 3.17. приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 3.18. здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради. 4. У разi тимчасової вiдсутностi голови Правлiння виконання його повноважень здiйснює виконуючий обов'язки голови Правлiння, який призначається наказом голови Правлiння або членiв Правлiння або головних фахiвцiв Товариства. У 2017 роцi вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб Товариства: 16.03.2017р. на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства(протокол №64 вiд 16.03.2017р.)припинено повноваження виконавчого органу - Правлiння в повному складi, а саме: Голова Правлiння - генеральний директор Мiньковський Iгор Давидович, Члени Правлiння: Бєлих Володимир Вiкторович, Крикунов Борис Петрович, Стрельцова Людмила Федорiвна, Сухоносова Валентина Олексiївна, Уколов Вiктор Олексiйович,Шебанов Володимир Леонiдович. 10.04.2017р. у зв’язку з необхiднiстю обраний новий склад Правлiння. Голова Правлiння - Никитенко Андрiй Iванович. Призначений на посаду Голови Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №65 вiд 10.04.2017р.). Посадову особу обрано строком на 3 роки. Попереднi посади: заступник начальника вiддiлу з реформування власностi та цiнних паперiв, начальник вiддiлу з реформування власностi та цiнних паперiв. Особа акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Винагорода у 2017 роцi не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась. Станом на 31.12.2017р. обiймав посаду начальник вiддiлу майнових та земельних вiдносин ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 85300, м. Покровськ, вул. Торгiвельна, 106А).
Пономарьова Тетяна Леонідівна Член Правлiння
Рік народження 1956 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - на 3 роки
Освіта Донецький нацiональний унiверсiтет, економiст.
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Концерн "Енерго", головний спецiалiст
Примітки 1. До складу Правлiння входять голова та члени Правлiння. 2. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. 3. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 4. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 4.1. колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 4.2. розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 4.3. прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4.4. затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 4.5. затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 4.6. повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 4.7. надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 4.8. надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 4.9. надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 4.10. прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 4.11. затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 4.12. затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 4.13. затвердження штатного розкладу (розпису), змiн до штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 4.14. затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 4.15. затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 4.16. прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 4.17. складання квартальних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 4.18. укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 4.19. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 4.20. вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. 4.21. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. 5. Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Член Правлiння - Пономарьова Тетяна Леонiдiвна Призначено на посаду члена Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №65 вiд 10.04.2017р.). Посадову особу обрано строком на 3 роки. Попереднi посади: головний спецiалiст вiддiлу цiнних паперiв, ревiзор. На даний час обiймає посаду ведучого спецiалiста дирекцiї по управлiнню власнiстю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: 85300, м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). Акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Винагорода у 2017 роцi в грошовiй та натуральнiй формi не виплачувалась. Пономарьова Тетяна Леонiдiвна також обiймає посади: Ревiзора на ПрАТ "АП "Укрбуд" (мiсцезнаходження:85300, Донецька обл. м. Покровськ, вул. Захисникiв України, буд. 31), Члена Наглядової ради ПАТ "Вiнтер" (85600, Донецька обл., Мар'їнський район, мiсто Мар'їнка, вулиця Благодатна, будинок 16).
Надич Ігор Богданович Член Наглядової ради - представник акцiонера
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.07.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта Вища, Донецький державний унiверситет, юрист
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", начальник вiддiлу цiнних паперiв та iнвестування
Примітки 1.1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 1.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1.2.1. затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 1.2.2. прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.3. пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 1.2.4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 1.2.5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 1.2.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 1.2.7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.8. обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 1.2.9. затвердження умов контрактiв, якi будуть укладатися з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру винагороди; 1.2.10. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 1.2.11. прийняття рiшення про затвердження порядку денного Загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 1.2.12. призначення голови та секретаря Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, формування тимчасової лiчильної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 1.2.13. прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв, пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства; 1.2.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 1.2.15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 1.2.18. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 1.2.19. прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 1.2.20. прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 1.2.21. у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 1.2.22. прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 1.2.23. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 1.2.24. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 1.2.25. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 1.2.26. надсилання оферти (оферт) акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, якi придбали контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 1.2.27. iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 1.2.28. прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 1.2.29. визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 1.2.30. здiйснення контролю за дiяльнiстю голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 1.2.31. прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 1.2.32. розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 1.2.33. розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства; 1.2.34. прийняття рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 1.2.35. прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 1.2.36. прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння у разi вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень; 1.2.37. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. 1.3. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 1.4. Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: 1.4.1. отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; 1.4.2. вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; 1.4.3. залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 1.4.4. вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи головою Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; 1.4.5. здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду члена Наглядової ради Надича Iгора Богдановича на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол 29 вiд 26.07.2017р.). Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв товариства. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з управлiння власнiстю Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". Станом на 31.12.2017 р. особа обiймала посади: Голова Наглядової ради ПАТ "МКХЗ", член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з управлiння власнiстю Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємств: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 21 рiк. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особисто акцiями товариства не володiє. Обраний як представник акцiонера Компанiї ФIНТЕСТ ТРЕЙДИНГ КО ЛIМIТЕД (FINTEST TRADING CO LIMITED), реєстрацiйний код НЕ51541. Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Юшков Євген Олександрович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.07.2017 - на 3 роки
Освіта Донецький державний технiчний унiверситет,електропривод та автоматизацiя промислових установок та технiчних комплексiв, iнженер електрик
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи заступник директора дирекцiї з монiторингу виробничо-господарської дiяльностi департаменту з роботи зi стратегiчними партнерами ПрАТ "ДМЗ"
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право в будь-який час переобрати голову Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї: - органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї; - скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; - доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам або особам чи органам, за iнiцiативою яких проводились перевiрки; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою Ревiзiйної комiсiї своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Ревiзiйної комiсiї за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi Ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Ревiзiйної комiсiї входять голова та члени Ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи, у тому числi голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя подає на затвердження Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана подати Наглядовiй радi звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними Загальними зборами, не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення рiчних Загальних зборiв. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за iнiцiативою яких проводилась перевiрка. Порядок проведення перевiрок, порядок скликання i проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї, органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюється цим Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки Ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше 3 робочих днiв з дня її закiнчення. Складений Ревiзiйною комiсiєю висновок пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведенi перевiрки. Член Ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку Ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх головi Ревiзiйної комiсiї для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку Ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки iз зауваженням до нього. Рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї приймається Загальними зборами. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрано на посаду Голови та члена Ревiзiйної комiсiї Юшкова Євгена Олександровича на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол 29 вiд 26.07.2017р.) та рiшення Ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 26.07.2017р.). Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", заступник директора дирекцiї з монiторингу виробничо-господарської дiяльностi департаменту з роботи зi стратегiчними партнерами, директор дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". Станом на 31.12.2017 р. особа обiймала посади: голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 21 рiк. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
Новікова Світлана Іванівна Член Ревiзiної комiсiї
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.07.2017 - на 3 роки
Освіта Донецький державний унiверситет, економiст
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "ДМЗ", ведучiй спецiалiст
Примітки Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Ревiзiйної комiсiї входять голова та члени Ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи, у тому числi голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Ревiзiйнiй комiсiї визначається самим акцiонером. Одна й та сама особа може обиратися членом Ревiзiйної комiсiї неодноразово. За результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя подає на затвердження Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана подати Наглядовiй радi звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними Загальними зборами, не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення рiчних Загальних зборiв. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за iнiцiативою яких проводилась перевiрка. Порядок проведення перевiрок, порядок скликання i проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї, органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюється цим Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки Ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше 3 робочих днiв з дня її закiнчення. Складений Ревiзiйною комiсiєю висновок пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведенi перевiрки. Член Ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку Ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх головi Ревiзiйної комiсiї для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку Ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки iз зауваженням до нього. Рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї приймається Загальними зборами. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Новiкову Свiтлану Iванiвну на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол 29 вiд 26.07.2017р.). Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ведучий спецiалiст вiддiлу оперативних перевiрок дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту. Станом на 31.12.2017 р. особа обiймала посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", ведучий спецiалiст вiддiлу оперативних перевiрок дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 34 роки. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконання обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
Падалка Інна Василівна Член Правлiння
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - на 3 роки
Освіта Харкiвський юридичний iнститут. Правознавство
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи "Концерн "Енерго" , заст. директора дирекцiї по розробцi оптимальних форм управляємостi програмам
Примітки 1. До складу Правлiння входять голова та члени Правлiння. 2. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. 3. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 4. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 4.1. колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 4.2. розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 4.3. прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4.4. затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 4.5. затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 4.6. повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 4.7. надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 4.8. надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 4.9. надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 4.10. прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 4.11. затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 4.12. затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 4.13. затвердження штатного розкладу (розпису), змiн до штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 4.14. затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 4.15. затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 4.16. прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 4.17. складання квартальних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 4.18. укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 4.19. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 4.20. вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. 4.21. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. 5. Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Член Правлiння - Падалка Iнна Василiвна. Призначено на посаду члена Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №65 вiд 10.04.2017р.). Посадову особу обрано строком на 3 роки. Попереднi посади: заступник директора дирекцiї з управлiння власнiстю, член Наглядової ради. На даний час обiймає посаду заступника директора дирекцiї з управлiння власнiстю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: 85300, м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А), члена Наглядової ради ПрАТ "АП "Укрбуд" (мiсцезнаходження:85300, Донецька обл. м. Покровськ, вул. Захисникiв України, буд. 31), Член Наглядової ради (заступник голови Наглядової ради)ПАТ "Вiнтер" (85600, Донецька обл., Мар'їнський район, мiсто Мар'їнка, вулиця Благодатна, будинок 16). Акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Винагорода у 2017 роцi в грошовiй та натуральнiй формi не виплачувалась.

Ліцензії

Дата  
АД № 032481 18.07.2012 Надання послуг з охорони власностi та громадян
Орган ліцензування МВС
Дата видачі 18.07.2012
Опис Лiцензiя використовується для здiйснення охорони об'єктiв власностi; охорони вантажiв при транспортуваннi; надання послуг з охорони стороннiм органiзацiям i особам. Термiн дiї лiцензiї необмежений.
АД № 037668 21.06.2012 Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення
Орган ліцензування Державна Iнспекцiя техногенної безпеки України
Дата видачі 21.06.2012
Опис Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення. Термiн дiї необмежений.
АЕ №194984 21.03.2013 Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) „Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв”
Орган ліцензування Державна служба України з контролю за наркотиками
Дата видачі 21.03.2013
Дата закінчення 21.03.2018
Опис Лiцензiя необхiдна для використання знеболюючих препаратiв у пунктах медичної допомоги робiтникам заводу при отриманнi виробничих травм.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" #37956893
Адреса 01042, м. Київ, вул. Чигорiна, 18, примiщення 225
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263421
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 277-23-52, (044) 286 7170
Примітки ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" надає послуги вiдповiдно до договору про обслуговування (вiдкриття) рахункiв у цiнних паперах власникiв.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ,, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ Правила ЦДЦП
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Рiшення № 2092 вiд 01.10.2013, № 443 вiд 08.04.2014, № 903 вiд 25.06.2015
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-19, (044) 591-04-37, (044) 482-52-07
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", дiє на пiдставi Закону та надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: приймання та зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента в цiнних паперах, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента.
Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит" #31032100
Адреса 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ № 2397
Аудиторська Палата України
з 29.01.2001
Контакти 0444905507, 0444905508
Примітки ПрАТ "КПМГ Аудит" надає послуги з проведення аудиту фiнансової звiтностi емiтента за 2017 рiк, пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Власники акцій

Власник Частка
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Донецькiй областi / #13511245 0.00%
Адреса м. Харкiв, Майдан Театральний, будинок 1
Код 13511245

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" / #30939178 173 832 970 шт 47.99%
Адреса м.Покровськ, вул.Торгiвельна, 106А
ВОЛОДЕНКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 22 905 802 шт 6.32%